Náboženská válka na obzoru?

Ivan Štampach

Není na místě činit z politického sporu kolem prezidentské volby osudový konflikt Dobra a Zla.

Uznávaný filmový režisér Jiří Menzel se v klipu před prvním kolem prezidentské volby vyslovil, že je třeba volit Schwarzenberga, protože je to šlechtic. My ostatní podle něj nejsme nic jiného než potomci nevolníků, lidé, kteří mají zbabělou povahu. Nevím, čí potomek je Jiří Menzel, část mých předků tvoří Američané, jejichž předci odpluli před staletími z Evropy s jejím nevolnickým systémem do země, kde očekávali a zajistili si svobodu. Druhou část mých předků tvoří, kam až mohu dohlédnout zpět, pracující lidé, kteří nebyli poddanými a hájili svou svobodu. Kdybychom šli hodně zpět do českých dějin, našli bychom tam pokus, bohužel marný, o náboženskou a sociální reformu již v 15. století, ale později i vzpurné Chody (má vlastní matka pocházela z jejich kraje), kterým se svoboda spojovala se sociální spravedlností.

Mí adoptivní rodiče, kteří mě od nejranějšího dětství vychovávali, byli masarykovští humanisté. Opovrhovali poddanskou a nevolnickou mentalitou. Vedli mne i v poměrech minulého režimu k hrdému občanství. Někteří z mých předků mohli být nevolníci, ale není to nic, k čemu bych se chtěl hlásit.

Jiří Menzel si možná představoval, že získá nerozhodnuté voliče pro svého prezidentského kandidáta tím, že je pozuráží, konkrétně že je označí za zbabělce. To pak přirozeně vede ke zpětnému pohledu na odvahu toho, kdo se takto vyjádřil. Natočil v 60. letech, v době, kdy se na rozhodujících místech objevili úředníci, kteří měli demokratičtější představu o socialismu, nebo možná u některých jen polevila ideologická bdělost, několik filmů, které zaujaly novou filmovou řečí, inteligentním humorem a byly pokládány za zašifrovaný odpor vůči režimu (mj. Ostře sledované vlaky, Rozmarné léto, Zločin v šantánu).

V následujících dvou desetiletích, kdy přituhlo, následují filmy s krotkým humorem, zcela přijatelné pro cenzory jako Báječní muži s klikou nebo Vesničko má středisková. Poté, co protivník byl poražen, přichází řízná parodie na sovětské válečné filmy Život a neobyčejná dobrodružství vojáka Ivana Čonkina a kritický pohled mj. na poúnorové poměry r. 1948 Obsluhoval jsem anglického krále. Inu, trochu pozdní odvaha.

Občan Karel Schwarzenberg je nejen v soukromí, ale i v médiích veřejné služby označován jedním ze svých fiktivních titulů, titulem knížecím. Tolik pozornosti nevzbuzuje, že v monarchii by byl také vévodou a hrabětem. „Kníže“, to zní víc pohádkově, takže tento titul ve virtuální mediální říši a následně u veřejnosti zvítězil. Omlouvá se to jako nezávazná řeč. Žijeme v republice, v níž oficiálně nikdo nemá privilegium proto, že se narodil v určité rodině. To není bezvýznamné. Patří to k ústavním principům. Občanskou rovnoprávností stojí a padá náš politický systém.

Ti, kdo si naoko jen zábavně pohrávají s monarchickými a aristokratickými motivy, zpochybňují ústavní pořádek. Má to potenciál protisystémového vystoupení. Šlechtické tituly a šlechtická privilegia byly u nás po vzniku republiky zrušeny. Možná dodnes platí zákon č. 268/1936, který původní právní normu z r. 1920 doplnil a který mimo jiné ve svém § 5 říká: Přestupku se dopouští, pokud nejde o čin soudně trestný: … kdo úmyslně a veřejně hledí naznačiti své zákonem zrušené šlechtictví, zejména kdo úmyslně a veřejně za tím účelem užívá zákonem zrušených šlechtických titulů a erbů, jakož i kdo v tisku dává někomu zákonem zrušený titul šlechtický…

Snění o šlechtictví, které není dáno jen erbem, ale znamená šlechtického ducha, jak v klipu říká Menzel, je projevem zbožnosti svého druhu. Politický spor nejprve devíti a teď dvou kandidátů se posouvá do vyšších sfér. K aristokratickému a monarchickému systému patří náboženská sankce. Krále nečiní králem dynastický princip, někdy krále volily stavy. Krále odlišuje od prezidenta tím, že se uvádí do funkce náboženským obřadem, který naznačuje zvláštní působení Ducha svatého. Římskokatolická církev dodnes uznává a používá šlechtické tituly a šlechtici mají privilegia, např. v řádu johanitů. A má také obřad, svátostinu pomazání na krále. Hlava budoucího panovníka se pomazává křižmem, kterého se jinak užívá při křtu a biřmování, při svěcení kněží a biskupů a při žehnání kostelů a předmětů určených ke kultu. Koruna vsazená na hlavu naznačuje, že jde o hlavu pomazanou.

Klasická monarchie činí politickou moc posvátnou. Společnost v ní udržují sacerdotium a regnum, kněžská a královská moc. V byzantské tradici dominuje moc imperátora, a duchovenstvo v čele s patriarchou se mu podřizují. Císař je vnějším biskupem a v liturgii má privilegia kléru. Na latinském Západě se centralizovaná a dobře zorganizovaná církev vzepřela moci císaře a lokálních vrchností a zjednala si teoretickou a často i reálnou moc nad císaři, králi a knížaty. Řehoř VII. roku 1075 stanovil mj., že papež disponuje císařskými odznaky, má mít právo sesazovat císaře, aniž by to bylo omezeno nějakými důvody a že papeži musí všechna světská knížata líbat nohy.

Nostalgií po zaniklých aristokratických a monarchických pořádcích se oslabuje sekulární, demokratický a pluralitní ráz našeho státu a nejprve na úrovni symbolů a myšlenek, a pak postupně i reálně se zavádí klerikální model státu. Před deseti léty byla vyjednána smlouva mezi Českou republikou a Svatým Stolcem. O necelé dva roky později napsal Václav Klaus tehdejšímu ministru zahraničí Cyrilu Svobodovi dopis, jímž vysvětlil, proč nemůže tuto smlouvu podepsat. Ukazuje v podrobném rozboru, jak je tím zpochybněna suverenita České republiky, jak smlouva staví svrchovaný stát do závislé pozice a jak je v rozporu s platnými zákony a mezinárodními závazky. Smlouvu žádná sněmovna, ani žádná sněmovna s pravicovou většinou neratifikovala.

Václav Klaus však mezitím přistoupil na to, že obřad římskokatolické církve na slavnost svatého Václava ve Staré Boleslavi je národní poutí a jako hlava státu na tomto obřadu promlouval. Současná vláda prosadila bez odporu hlavy státu ve sněmovně velkolepý finanční dar v řádu desítek miliard korun římskokatolické církvi (a úměrně menší částky na utišení malých církví a náboženských společností) a tím si otestovala, že by možná i ponižující smlouva prošla. To jsou reálné kroky ke klerikalizaci českého státu. Tím se mocenská elita přihlašuje spíše k tradicím II. republiky a Protektorátu Čechy a Morava, než ke světskému Československu v létech 1918 — 1938.

S nábožnou úctou vzhlíží velká část voličů nejen k domnělému knížeti, kterého by si přála dosadit na prezidentský stolec. Přijde-li v případě jeho zvolení i návrh na změnu republiky v monarchii, to ještě uvidíme. Stejně nábožně vzhlížejí stoupenci i k Miloši Zemanovi. Nevadí jim jeho spíše plebejské způsoby. Mnozí nepotřebují služebníka a reprezentanta státu, ale chtějí tam mít spíše Tatíčka, který se zastane utištěných a pomůže potřebným, a na kterého se možná nějak snáší posvátno z korunovačních klenotů uzamčených v Korunní komoře dómu svatých Víta Vojtěcha a Václava za sedmi zámky. Stačí, že někdo tuto funkci může zaujmout a už se mu připíše imunita vůči kritice. Nábožní stoupenci obou kandidátů nechtějí slyšet slova kritiky. Nepřipustí, že máme na výběr zvolit jednoho špatného kandidáta nebo nevolit.

Politický spor, který by mohl probíhat jako klidná debata o programech, se během pár dní i pro neuvěřitelné množství jinak kriticky myslících vzdělanců přeměnil na téměř náboženskou válku Světla a Tmy, Dobra a Zla. Vítězství jejich kandidáta se podle jejich výroků jeví téměř jako mesiánská říše, v níž vlk bude pobývat s beránkem, levhart s kůzletem odpočívat. Tele a lvíče i žírný dobytek budou spolu a malý hoch je bude vodit. Kráva se bude popásat s medvědicí, jejich mláďata budou odpočívat spolu, lev jako dobytče bude žrát slámu. Kojenec si bude hrát nad dírou zmije, bazilišku do doupěte sáhne ručkou odstavené dítě. Nikdo už nebude páchat zlo a šířit zkázu na celé mé svaté hoře, neboť zemi naplní poznání Hospodina, jako vody pokrývají moře (Iz 11, 6 — 9). Vítězství toho druhého bude znamenat peklo.

Vraťme se, prosím, na zem a nečiňme z pouhého politického sporu osudový konflikt. Důvěřujme ústavním zárukám, které jednomu zabrání obnovovat dávno minulé pořádky a druhému změnit zastupitelskou demokracii v populistický prezidentský režim.

  Diskuse
  January 21, 2013 v 9.00
  Není to boj dobra se zlem
  Ivane, rozhodně je to vesmi složitá záležitost. V ani jednom případě nejde o dobro a Menzel se pro mne svým výrokem stal symbolem trapnosti. Přesto jsem po čtvrteční a páteční debatě považovala za nutné napsat text, který mi dnes vyšel v Právu. Od začátkuu jsem vyhodnotila volbu pro KS jako menší zlo ve smyslu úvahy Mileny Bartlové volit proti Zemanovi, ale do debaty se mi nechtělo právě pro její komplikovanost a nejednoznačnost vstupovat. Události konce týdne mne donutily situaci přehodnotit. Zde můj článek pro Právo.


  Proč levice nemůže volit Zemana …

  Předsednictvo ČSSD podpořilo vlažně a spíše nepřímo Miloše Zemana.Vyšlo vstříc nezanedbatelné části stranické základny, přestože kampaň Jiřího Dienstbiera byla oprávněně velmi kriticky zaměřena proti společenským jevům, jež na české politické scéně dlouhodobě ztělesňuje Miloš Zeman a Václav Klaus – toleranci ke klientelismu a vztahům založeným opoziční smlouvou.
  Nezanedbatelná je i skutečnost, že Miloš Zeman v minulosti otevřeně a s určitou rozkoší poškozoval sociální demokracii. Domnívám se, že předsednictvo strany udělalo chybu. Mělo výslovně odmítnout jakékoliv doporučení, zachovat kritický vztah k oběma kandidátům a veřejnosti ho i vysvětlit. Argumentů lze najít dostatek. Těžkou a nejednoznačnou volbu bylo třeba nechat na voličích.
  Ve světle dalších událostí považuji toto rozhodnutí za ještě větší chybu, než se se to jevilo být na počátku. Dynamika vývoje a přeskupujících se podpor je taková, že během pěti dnů po prvním kole voleb se k podpoře Miloše Zemana, respektive k výslovné nepodpoře Schwarzenberga, připojil Václav Klaus, politici ODS Boris Šťastný, Hynek Fajmon, Jan Zahradil, Pavel Bém, nacionalistické sdružení D.O.S.T.
  Mnozí funkcionáři ODS se netají tím, že budou volit Zemana. Jednoznačnou podporu (bez výhrad) vyjádřila KSČM. Sociální demokracie se paradoxně najednou ocitla v blízkosti, ba v jednom šiku konzervativních a nacionalistických společenských sil zprava i zleva.
  Při sledování čtvrteční debaty v České televizi bylo zřejmé, že i dosud nezpochybňovaná evropskost Miloše Zemana je pouhou iluzí. Jeho přihlášení se k eurofederalismu je jen rétorickou figurou, která zastírá poměrně nacionalistický obsah jeho dalších výroků. I v tomto se najednou velmi přiblížil k Václavu Klausovi. Na otázku, zda by podepsal „finanční pakt“, na rozdíl od Karla Schwarzenberga, který řekl, že by si ho ještě jednou přečetl a pak asi podepsal, Miloš Zeman předvedl nechutnou tirádu o doplácení na líné Řeky, kteří vyplácejí penze ve výši 29 tisíc korun.
  Otevřeně a populisticky si kopl do doporučení Evropské komise na čtyřicetiprocentní kvóty pro ženy ve vedoucích pozicích v soukromém sektoru (Schwarzenberg zvládl svou rezervovanost k tomuto kroku decentněji a bez urážek, nekonfrontačně). Zeman také zcela otevřeně hrál s protiněmeckou kartou. A byl to Schwarzenberg, který připomněl, že vysídleni byli Němci, včetně mnoha sociálních demokratů a komunistů, kteří zůstali věrni Československé republice. Byli to vrstevníci jeho otce, kteří se řádně účastnili armádní mobilizace koncem září 1938.
  Zeman podal výkon, za nějž by se nemusela stydět ani Jana Bobošíková, ani Ladislav Bátora. Ještě otevřenější nacionalistická a protiněmecká demagogie zaznívala v pátečním duelu na Primě.
  Zeman ho přímo založil na vzbuzování nenávisti kvůli původu a tomu, že Schwarzenberg jako dítě musel s rodiči po únoru 1948 opustit Československo do rakouského exilu.
  Z levicovosti už nezbylo zhola nic. Opravdu toto chce podporovat sociální demokracie, která usiluje o to, být „moderní evropskou a proevropskou stranou“?
  Autorka je předsedkyně odborné komise ČSSD pro lidská práva
  Deník Právo 21.1.2013

  January 21, 2013 v 10.28
  Xenofobní nacionalismus a fundamentalismus
  Také souhlasím s Ivanem Štampachem, že se nejedná o zápas Dobra se Zlem a že ani jeden z kandidátů nereprezentuje Dobro a druhý Zlo a měli bychom kriticky čelit těm, kdo to v zápalu volební kampaně činí.

  Podobně jaku Annu Šabatovou mě poslední dvě debaty utvrdily v tom, že Zeman by nebyl dobrým prezidentem, protože z xenofobního nacionalismu činí hlavní součást své volební kampaně, v tom se podobá stále více Václavu Klausovi a Vladimíru Mečiarovi, takže se deník Sme trefil možná lépe a přesněji než by kdo řekl, protože pokud bude Zeman takto pokračovat, tak nás dostane do ještě větší izolace než jsme nyní s Klausem, budeme v podobné situaci jako bylo Slovensko za Mečiara. Ostatně Zemanovy výroky o islámu probouzejí i démony fundamentalismu a náboženské války.

  Co se týče oslovování Karla Schwarzenberga, tak bychom na stránkách Referenda měli důsledně o něm mluvit jako o občanovi a neposilovat kvaziaristokratické a kvazimonarchistické tendence ve veřejnosti.

  Volba prezidenta je test naší občanské zralosti, tedy zda dokážeme čelit xenofobnímu nacionalismu a fundamentalismu, i když alternativa v podobě KS není z hlediska levicového demokrata nijak vynikající.
  VF
  January 21, 2013 v 12.01
  Socdem udělala dobře, že (jak jen to šlo rezervovaně) doporučila raději volit MZ.
  Nesmírně si vážím názorů A. Šabatové, S. Uhlové, K. Dolejšího a dalších. Hodně jsem se snažil je pochopit, protože od počátku považuji volbu KS za to nejhorší co by tuto plundrovanou zem mohlo potkat, za ohrožení demokracie, za další posun k oligarchii.

  Nesouhlasím (s Vratislavem Dostálem:) že "oba kandidáti případnou výhrou oslabí svůj tábor"; protože KS svým vítězstvím svůj tábor určitě neoslabí; a je velkou otázkou, jestli by vítězství Zemana bylo až tak fatální pro , jak se tady maluje.

  To, že KS v průběhu kampaně v podstatě mlčí o svém ledví, by u přemýšlejících voličů nemělo mít žádnou váhu. Je to prostě mlčící gauner, za kterého mluví činy. Tak už, konečně, tyto činy začněte brát smrtelně vážně! "Jim" vždy šlo, jde a půjde jedině o majetek a o závislost moci na majetku. V tom jsou na jedné vlně, o tom nediskutují (toto mohou na levici pochopit snad jen marxisti). A veškeré ostatní politikum - to jsou jen taktické tanečky. KS je čistokrevný oligarcha. Lokaj Menzel tu svou pravdu má.

  Pavel Páral v BL 16.1 rozvinul známou myšlenku, že "levicový intelektuál je fakticky nejbližší spojenec pravice" a tak "dokáže spolehlivě rozdělit jakoukoli levicovou alternativu a pomoci tak k udržení moci a dlouhodobému prosazování zájmu lépe postavených či situovaných ... . Pravici se to nestane, protože si své zájmy vždy spolehlivě ošetřují tím, že drží spolu.
  Levicoví intelektuálové ... ve skutečnosti to vnímají pouze jako intelektuální cvičení, které ani sami neberou vážně.... Levicoví intelektuálové by z pražských kaváren měli častěji jezdit např. do ostravských hospod, aby slyšeli, co si o jejich názorech myslí lidé."

  Zpět k mému titulku: proč tedy Socdem v žádném případě nemohla nedoporučit MZ?
  Protože volba KS je z mnoha důvodů ta nejpříšernější alternativa, jakou si dovede většina sociálně vnímavých lidí vůbec představit. Nemyslím si že jsem sám, kdo by to chápal jako nejsmrdutější zradu.
  JK
  January 21, 2013 v 14.30
  Teď už je to jasnější
  Obávám se, že intelektuální spory z minulých týdnů o tom, jestli instalace příslušníka bývalé aristokracie na presidentský úřad nějak neublíží republikánskému charakteru státu, nebo jestli volba tohoto či onoho kandidáta bude více či méně výhodná pro další fungování české sociální demokracie, jsou už teď pasé. Po masivním útoku celé Klausovy rodiny a Zemanově vyhrabání mrtvoly Benešových dekretů je teď už docela jasné, že Miloš Zeman je pokračování Václava Klause jinými prostředky; že je to populista, neštítící se zneužít jakéhokoli nacionálního předsudku; a že volba Zemana je hlasem pro status quo, pro pokračování klausovského systému a prorůstání organizovaného zločinu s politikou.

  Nikdo netvrdí, že Karel Schwarzenberg je ideální kandidát, ale jsem přesvědčen, že už kvůli tomu nacionálnímu žvástu Miloše Zemana nelze volit.
  MP
  January 21, 2013 v 15.38
  Janovi Konvalinkovi
  Ano.
  PL
  January 21, 2013 v 16.42
  Článek autora oceňuji.

  A tom, co je a co není možné, rozhodne demokratická většina.
  VF
  January 21, 2013 v 17.14
  Výrok, že KS "není ideální kandidát" to už se nedá ani označit za eufemismus,
  p. Konvalinko, a protože opačná strana má taky slušnou zásobu obdobně pofidérních důvodů, jako je Vámi trapně vyzdvižené "nacionální žvanění MZ", o Vaší "prognóze" si dovolím zapochybovat. Možná si i na KS poprvé v životě vsadím, ať je to aspoň trošilinku napínavé. Jinak už to totiž beztak je marnost.
  January 21, 2013 v 17.23
  Ale vedle hodnocení osobností kandidátů
  tu přece jen stále zůstává otázka "cui bono".
  Komu poslouží zvolení toho kterého z kandidátů?
  Ne to, co dosud dělal, ale to, co fakticky bude dělat (a nedělat) po svém zvolení, je důležité. O nějaké demokratické zralosti či "zkoušce" lehko mluvit, ale ti, kdo takto hovoří, nebudou těmi, kdo ponesou odpovědnost, tedy ne větší než KTERÝKOLI občan ČR bez rozdílu vzdělání, sociálního postavení, víry, etc.

  Nechci českého voliče podceňovat - ale dosavadní zkušenosti 23 let ukazují spíše to, že je nebezpečné a nerealistické jej přeceňovat. Nezdá se vám?

  Hry a sny ... budou konfrontovány s tvrdou realitou - co je na tom, prohůh, tak těžko k pochopení?!
  PM
  January 21, 2013 v 17.50
  Tudfíž pane Zilzere
  koho mám volit jako nesuveréní občan tváří v tvář dvou loutkám pravice?
  MP
  January 21, 2013 v 19.13
  Vladimírovi Fričovi
  Ono nejde o nacionální žvást, ale o dopady, které má. A které Zeman jako politik působící již v první polovině devadesátých let nemohl nepředvídat. S podporou Václava Klause udělal z Benešových dekretů téma prezidentských voleb. Vyhraje Zeman a budou německé noviny plné toho, že Češi volili pro vyhnání Němců, vyhraje Schwarzenberg a budou plné toho, že jsme konečně uznali svojí vinu. Obojí hloupě oslabuje naší pozici -- politik, který to provedl jen aby získal výhodu ve volbách, na Hrad nepatří. Deset let stačilo.
  VF
  January 21, 2013 v 20.05
  Bohužel tomu co jste napsal nejde dost rozumět,
  p. Profante. Jestli to Zeman zbytečně nafukuje tak o nic nejde a žádná mezinárodní ostuda, natož oslabení pozice(?) se nekoná.
  Ale pokud něco oligarchovi "oprávněně" vytýká, tak má "právo" vytýkat.
  Buď ten problém je mezinárodně nicotný a nedůležitý a pak nevím v čem vidíte problém Vy. Anebo naopak to problém je. A pak je dobře, že podobné věci voliči mohou u kandidátů posoudit.
  Já si troufám myslet, že oligarchův postoj vůči Benešovi je předpojatý a jen veřejné mínění mu brání v tom, aby se vybarvil. A že je dobře, že tento jeho zásadní nedostatek je tahán na světlo. Ať voliči rozhodnou.
  Vám tento nedostatek asi vadit nebude, naopak to máze za zlé Zemanovi. Je to Vaše volba.
  PM
  January 21, 2013 v 20.13
  O možnostech vlivu mediální činnosti na většinu
  Kronen Zeitung dnes velmi šťavnatě líčí Schwarzenberskou dekretoaféru jako projev trauma jistého národa-zločince, který se nikdy nezbaví svého poválečného provinění. Ani zpověď a rozhřešení - čehož antikrist ani neni schopen - by mu prý nepomohla.
  TT
  January 21, 2013 v 20.14
  Finanční pakt ano?
  KS se vyslovil pro finanční pakt? Tedy i pro Euro plus? No pak chápu informovanější část levice, že pokud chce volit, volí MZ. Tyto dva pakty jsou snad tím nejhloupějším, co Rada zplodila.

  Trochu mě děsí, ten euro-sudetský nekritismus. Být Eurooptimistou a stoupencem Česko sudetského smíření (smíření s Němci je dnes již pasé, protože se prakticky realizovalo) neznamená, že budeme přijímat jak hovádka všechno, co vymyslí v Bruselu nebo Sudetendeutchen Hausu. Když nesouhlasím s vládou ČR tak nejsem přece antičech a když nesouhlasím s vládou USA nejsem antiameračan!

  O odsunu blábolili oba kandidáti nesmysly a těžko říci, co bylo horší. O evropském projektu je to totéž.

  Člověk někdy musí volit mezi dvěma rozhodnutími, z nichž ani jedno není ideální. Většinou, když jde o život. Ale tohle není ten případ. Ale kdo si chce jedno zlo zvolit, vždycky si nějaký argument najde. Pokaždé však máme možnost se podobných šarád nezúčastnit. Každopádně je evidentní, že to, co nás čeká, je těžká blamáž a národní ostuda.

  JM
  January 21, 2013 v 20.24
  To autor,
  myslím, že v mnoha věcech máte pravdu, ale ne v tom, že voliči Zemana jej zbožňují stejně jako ti knížecí. Z diskusí nejen na webu mám spíše pocit, že jej zrovna nemusí, ale pořád chápou ten rozdíl mezi ním a druhým táborem. Bohužel, už tu máme fakticky rozdělenou společnost a nejvíc ji rozdělují právě myslitelé typu pana Menzela. Kdo nemá lokajskou náturu, musel se naštvat, A to nemluvím o šikaně Schwarzenbergem ve školách či na kulturní frontě. První to odnesl pan Dejdar, ostatní budou mlčet stejně jako za socialismu. A zdejší obránci lidských práv tomu přizvukují. Já jsem padesátá léta nezažila, ale aby se dítě bálo říct, koho rodiče volí, to už je dost, ne? Nebo ti, co podporují Zemana, prostě mlčí - je to jako nástup Rudých gard po šlechticku. A k těm dekretům - máte vy věrozvěstové smíření představu, co za majetkovou smršť by se rozpoutalo? Já už tedy žádné Schwarzenbergovy a Kalouskovy klienty platit nechci.
  January 21, 2013 v 20.40
  Pan Menzel se ztrapnil, Stránský se omluvil + dokument
  Tahle volba je první, proto je tak vášnivá, diskutujme věcně. Význam má spíše symbolický. Jde o budoucnost a pro tu tahle volba tak velký význam mít nebude. Pro zajímavost kopíruji dokument, který se nachází volně na internetu.

  Vynikající referát z hotelu Hilton
  13. března 2010
  EKONOMICKÝ DIÁŘ
  Mirek Topolánek v pondělí promluvil ke členům Americké obchodní komory a evidentně je zaujal. Jeden z účastníků shrnul své
  dojmy v e-mailu, který se mi náhodou dostal do poštovní schránky. Jelikož je v něm řeč i o autorovi Ekonomického diáře, považuji za
  správné se o něj podělit se čtenáři LN: „Překvapil mě, že i když nevypadal moc svěže, tak hodně rychle naskočil a v některých
  fázích z něj šla dost energie. Hodně sází na svůj image upřímnýho rovnýho chlapa s gulema, takže občas dal nahlédnout pod
  pokličku a na závěr požádal přítomného Plesla, aby to neventiloval v novinách. Ale podle mě moc dobře věděl co pouští a proč...
  Takže malá ochutnávka jeho dnešních výroků:
  - Projekt TOP 09 diskutován s MK již od roku 2003, mají stát vedle sebe, a nikoliv proti sobě, společný je nepřítel.
  - Mezi řádky vyplynulo, že ODS má na starosti cílit na vlastní HC voliče, kdežto TOP má sbírat hlasy pravicových voličů, pro které je
  ODS z nejrůznějších důvodů nevolitelná. TO NA MĚ FUNGUJE :)
  - Včera večer měli večeři ve složení Zeman, Schwarzenberg, Kalousek a Topol.
  - Zemanův projekt je pokusem, jak poškodit socky, T. si dovede představit povolební spolupráci, kdyby se náhodou dostali do
  parlamentu a bylo by to potřeba k sestavení vlády a většiny.
  - KDU neexistuje, zůstala levicová ČSL; Cyril se snaží vymezit proti Bémovi, ale smetanu slízne někdo jiný (VV?) a ČSL se
  nedostane do parlamentu (bonmot: první čtyři kostelní řady jim na to stačit nebudou).
  - Věci veřejné je mafiánský projekt lidí (i z okruhu ODS) ovládajících situaci v Praze.
  - Jančík je nejchytřejší ze všech pražských starostů, Praha 5 pod jeho vedením udělala velký krok dopředu, T. nemá páku, jak
  dosáhnout jeho odstranění, přestože se do něj kdokoliv jednoduše trefuje a poškozuje to ODS jako celek.
  - Téma kmotrů na posledním sjezdu vytáhl účelově jako nástroj v boji o přežití s PB (druhou možností bylo téma velké koalice) a byl
  to úspěšný tah, i když poškodil ODS, ale stejné problémy mají všechny ostatní strany.
  - Jeho možnosti zamezit korupci byly omezené - příklad: 1,5 roku neúspěšně tlačil na Parkanovou, aby jako ministryně obrany
  zrušila/rozpustila tým pro nákup (nebo tak něco - prostě tým lidí, kteří mají na starosti zbrojní zakázky na MO), protože „nebyla
  jediná zakázka, která by nebyla cinklá“.
  Tolik nejmenovaný divák. Ještě se sluší dodat, žeMKje Miroslav Kalousek, HC je tvrdé jádro, PB je Pavel Bém. A když T. mluvil o
  povolební spolupráci se Zemanem, dodal, že cena za takovou koalici bude vysoká.
  O autorovi| Jaroslav Plesl, e-mail: jaroslav.plesl@lidovky.cz zástupce šéfredaktora
  Jaroslav Plesl
  © 2010 MAFRA, a.s., ISSN 1213-1385 © Copyright ČTK, Reuters, AFP. Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez
  předchozího souhlasu.
  January 21, 2013 v 21.06
  tltr
  Ale co se týče té zbabělé povahy, úplně mi vytanula na mysli jedna scéna z filmu Django Unchained. Zajímavé, když si člověk uvědomí, jak to nakonec všechno dopadlo. A to mě čeká ještě Lincoln! :-)
  MP
  January 21, 2013 v 21.10
  Vladimírovi Fričovi
  Samozřejmě, že dekrety jsou problém. Problém, který byl uspaný a na evropském fóru marginalizovaný -- stačí pohled na pokus o to, otevřít o nich diskusi v Evropském parlamentu. Jenomže Zeman a Klaus je probouzejí, zbytečně a blbě. Samozřejmě, že na to mají právo a Zeman na tom pravděpodobně vyhraje volby, ale je to nezodpovědné.

  January 21, 2013 v 21.31
  Mohl by mi někdo...
  nejlépe autor článku vysvětlit, jak odluka církve od státu může znamenat "... reálné kroky ke klerikalizaci českého státu.". Nějak nejsem schopný se v tom vyznat.
  Děkuji.
  VF
  January 21, 2013 v 21.51
  Nakolik je to nezodpovědné je otázkou. Záleží na prioritách.
  Já to vidím tak, že pokud díky tomu MZ přebere víc hlasů od KS, než jich ztratí, tak to není "zbytečně a blbě".
  Prosím abyste to viděl principielně demokraticky a ne elitářsky.
  Je to od Zemana i trochu riskantní, protože někteří voliči mají priority podobné jako Vy a u těch tímto přístupem spíš tratí (pokud je to ještě možné).
  A vzhledem k tomu, jaká kvanta nespravedlností se u nás obhajují tzv,. spravedlností, vůbec bych se nedivil, kdyby se ukázalo, Zemanův risk není zas až tak riskantní.
  HP
  January 22, 2013 v 1.05
  Ve Vídni neměl K.Schw. politickou šanci, R.-U. se chtělo odtrhnout od monarchie
  Schwarzenberg for President, K. Hvížďala, říjen 2011 mj. píše zde
  http://neviditelnypes.lidovky.cz/politika-schwarzenberg-for-president-d88-/p_politika.asp?c=A111024_231818_p_politika_wag

  ........Oficiálně svou kandidaturu pan Schgwarzenberg oznámil až v sobotu 22. října 2011 na sněmu strany TOP 09, kterou spoluzakládal. Doslova řekl: "Na namáhavých cestách jsem zjistil, že budu schopný tento úřad zastávat." A jako hlavní důvod, proč se tak rozhodl, uvedl možnost, že by příští rok mohla po volbách získat v Senátu většinu levice a mohla by se snažit prosadit svého kandidáta. A dodal: "V takových okamžicích to začíná bý zajímavé a člověk by neměl kapitulovat a jít do boje a ukázat, že TOP 09 je strana bojovná, která se střetu nebojí a která chce Čechům ukázat, že nabízí alternativy." Roli prezidenta chápe jako strážce politické odpovědnosti a morálky.

  To je slovo muže, který se o politiku zajímal od malička, protože jeho rodina se na tvorbě politiky v našem regionu staletí podílela. Když po roce 1948 musela emigrovat, jeho matka vedla ve Vídni salón, kterým prošli všichni význační evropští i vzdálenější politici projíždějící tímto městem. A později, když pan Schwarzenberg proměnil starý rodinný palác ve Vídni v nóbl hotel, zase tito lidé bydleli v jeho paláci. K politice měl tedy vždy velmi blízko, i když Rakušané ho do politiky nikdy nepustili, protože s jeho jménem je pevně spjato období císařské a královské monarchie Rakouska-Uherska, od které se nové Rakousko chtělo odstřihnout. Karel Schwarzenberg si tedy ve své domovině, protože jeho orlická větev se již staletí hlásila k češství a stvrdila to i za německé a později sovětské okupace, plní na stará kolena svůj dosud nenaplněný sen. .......

  ??
  January 22, 2013 v 8.25
  Morálka pana Schwanzerberka.
  http://plucer.livejournal.com/55710.html

  Obhajoba tohoto "politického " protestu, byla jeho prioritou v době, kdy jeho kumpáni z ODS "dusili" ve vězení Romana Smetanu.
  January 22, 2013 v 8.49
  panu Fričovi - demokracie a demogogie
  Zemanova argumentace není demokratická, ale demagogická. Jde mu o získání co největšího počtu hlasů i za cenu neférové argumentace, tedy poukazuje na Schwarzenbergův původ, jeho cizáctví, jeho blízkost k Němcům, tedy hraje na xenofobní nacionalismus. Tuto agendu nejprve bohatě užíval Sládek a komunisté, po roce 1997 na ni přešel Václav Klaus, Bobošíková a spol. a nyní se k nim přidal i Zeman, pro mě se tím odepsal, je nevolitelný a nebudu si ho vážit ani když se stane prezidentem.

  Zeman sám měl podobný názor jako Schwarzenberg v roce 2002, kdy byl ještě premiérem.

  Kritika Benešovy vlády ze strany Schwarzenberga byla morální. Mluvil o nakažení nacistickým virem. Totéž jsem slyšel od otce a Ladislava Hejdánka, kteří zažili mnohá zvěrstva Čechů na Němcích v Praze po konci války, např. upalování Němce za živa, který visel za nohy na lucerně a pod ním hořel oheň a kolem dav, který se tím bavil. Němci se tu dopustili za války mnoha zločinů. Jeden můj dědeček zahynul v koncentračním táboře v Dachau a druhý byl ubit v Brně při výslechu gestapem v únoru 1945. Ale Češi se po válci mstili a jejich zločiny na Němcích byly také zločiny, i když byly následným zákonem prominuty a to si musíme připustit. My sami, ne aby nám to dokazoval někdo zvenčí. Proto si myslím, že omluva ze strany Václava Havla byla správná, samozřejmě ti sudetští Němci, kteří začali vznášet právní nároky, nejednali stejně správně a morálně jako Václav Havel.

  Vůči Schwarzenbergovi mám spoustu výhrad, ale to že se odvážně přihlásil k tomuto nepopulárnímu tématu, mu přičítám ke cti.

  Jde o to, abychom se začali chovat jako sebevědomý politický národ, kterému jde o svobodu, rovnost, spravedlnost v Evropě a ve světě a nebáli se neustále a nenechali se strašit sudetskými Němci, komunisty, židy, šlechtici, Rómy atd. A k tomu může nyní spíše přispět Schwarzenberg než Zeman.
  January 22, 2013 v 8.59
  paní Puchýřové o nedávné minulosti Schwarzenbergů
  Kopíruji z dopisu přítele, se kterým nemám stejné názory, protože Schwarzenberga volil už v prvním kole, ale předpokládám, že jeho informace jsou ověřené.

  Karel Schwarzenberg

  Vážení přátelé,
  trošku dějepisu neuškodí...Prosím o šíření níže uvedených informací ve Vašem okolí

  Připojuji na okraj: v r. 1938 předal panující hlubocký kníže Schwarzenberg prezidentu Benešovi 1.000.000,- Kč na vyzbrojení čsl. armády proti Hitlerovi. Doklad o tom, v podobě filmového záznamu je k dispozici na st. zámku Český Krumlov.

  Milí přátelé!

  Václav Klaus nedávno prohlásil, že Karel Schwarzenberg není politik a není ani Čech! Touto hrůznou neomaleností prokázal nejen svou ubohost, ale opětovné zostuzení role prezidenta. Urazil nejen památku a důstojnost šlechtického rodu, ale i všech, kteří proti nacistům a komunistům bojovali. Řada občanů však o vlastenectví Schwarzenbegových bohužel neví. Dovoluji si stručně popsat několik historických faktů, které je prokazují:

  - Pád prohnilé habsburské monarchie, vznik ČSR a nástup demokracie pochopili Schwarzenbergové jako dějinnou nutnost. I když jim byly v r. 1922 odňaty mnohé majetky, stali se z vlastní vůle Čechy, správněji Čechoslováky, a Masarykovými stoupenci. Jak Karel VI, tak jeho bratr František přísahali jako čs. vojáci věrnost své vlasti, což dodrželi. František se stal velvyslancem ČSR ve Vatikáně a snažil se urovnávat vztahy s touto institucí.

  - V roce 1938 před Mnichovem iniciovali prohlášení české šlechty o věrnosti ČSR, text sepsal Karel Schwarzenberg. Jejich čin podnítil obrovskou petiční akci – manifest „Věrni zůstaneme“, který podepsalo 1,5 miliónu občanů.

  - Nacisti jim konfiskovali většinu majetku, jakož i těm šlechtickým rodům, kteří prohlášení věrnosti podepsali. Brutálnímu nátlaku nácků, aby se prohlásili za Němce odolali. Člen hlubocko-krumlovské větve Jindřich Schwarzenberg byl uvězněn v koncentračním táboře Buchenwaldu, jeho bratr Adolf emigroval do USA.

  - Bratři Karel a František z orlické větve se během nacistické okupace stali členy odbojových organizací. František patřil k těm, kteří zprostředkovali radiové spojení gen. Eliáše s prezidentem Benešem! Oba se podíleli na květnovém povstání se zbraní v ruce. Karel byl ve vedení odboje v Čimelicích a byl raněn, František působil na štábu povstání v Praze.

  - Přikládám výňatek z knihy Vlad. Škutiny „František Schwarzenberg“, ve kterém tento čs. vlastenec popisuje, jak byl pověřen gen. Kutlvašrem, aby v uniformě poručíka čs. armády převzal kapitulaci od velitele nacistických vojsk gen. Toussainta. Dále jak byl poslán na Wilsonovo nádraží, aby dojednal kapitulaci a odjezd německých vojsk do zajetí k Američanům. Zároveň vystihuje svůj vztah ke státu.

  - Po válce v roce 1947 byl hlubocké větvi veškerý majetek znárodněn, orlické větvi byl znárodněn částečně, ale v roce 1948 byli komunisty přinuceni vystěhovat se z ČSR.

  - Syn Karla VI - současný min. zahraničí Karel Jan se stal významným a aktivním činitelem našeho exilu. Mimo jiné umožnil, aby se na hradě Schwarzenberg ve Scheinfeldu každým rokem konaly o letnicích konference čs. exilu, jejichž hlavním tématem byla cesta ke svobodě naší vlasti. Účastnily se jí všechny významné osobnosti celého politického spektra - od Pavla Tigrida po soudruha Mlynáře. Projevy účastníků poté zveřejnil Tigrid v edici SVĚDECTVÍ.

  - Rovněž umožnil (a financoval) na témže hradě založení Čs. dokumentačního střediska, které vedl Dr. Vilém Prečan. Zde byla soustředěna veškerá samizdatová a exilová literatura, dokumenty a doklady. Jejímu přemístění do vlasti nebylo od vlády ČR přáno; přemístění se vleklo po dlouhou dobu.

  - Karel Jan se stal předsedou Mezinárodního helsinského výboru pro lidská práva. Tento helsinský proces byl významným bojem za dodržování lidských práv v zemích komunismu a znamenal počátek jeho pádu.

  - Jako člověk s velikými známostmi po celém světě vykonal ve funkci kancléře prezidenta Havla velikou práci a přispěl k sympatiím světa k naší zemi. K důstojnosti tohoto šlechetného muže patří, že se svými a rodinnými zásluhami o ČSR a ČR nechvástá. Předpokládá totiž, že si je naši lidé uvědomují.
  BT
  January 22, 2013 v 9.35
  Názor z Německa
  Vážení diskutující,

  když už bylo do naší prezidentské volby zataženo Německo, mělo by nás zajímat jaký názor mají na ni tam. Viz:
  http://www.youtube.com/watch?v=ypN4VXEJ8qM
  BT
  January 22, 2013 v 10.00
  Pane Šimsa,
  díky za Vaše vstupy ohledně Schwarzenberga. Souhlasím.
  Já Schwarzenberga pozitivně nehodnotím (a vyjádřil jsem to myslím jasně ve svém blogu: http://www.denikreferendum.cz/clanek/12573-budeme-paka-pana-knizete).

  Ale zjevně stejně jako Vy se domnívám, že podléhat stereotypu "my (ti vždycky správní) a oni (ti vždycky špatní)" je stupidní. Stupidní ve smyslu Koukolíka a Drtilové (viz. http://www.blisty.cz/art/39405.html).

  Tento stereotyp byl adaptivní (rozumný) v době když lidé žili v malých tlupách, které spolu bojovaly o zdroje (pro přežití tlupy byl tento stereotyp výhodný). Dnes když lidé žijí ve velkých komunitách s množstvím složitých vzájemných vztahů se tento stereotyp stává maladaptivní (nerozumný).

  Domnívám se, že není lepší se mýlit s Milošem než mít pravdu s Karlem. Podle mne je lepší se nemýlit. Tečka.
  PM
  January 22, 2013 v 10.30
  Jako kristalicky čistý demokrat,
  kterému vládnoucí politické seskupení nabídlo k volbě své svěřence se nacházím v kristalicky čistém dilema.
  Jako příslušník občanského středu, který z hloubi duše pečuje o mocenskou balanci mezi levicí a pravicí mi nezbývá než kompromis menší a větší nepravosti.
  A tou menší nepravostí se mi jeví Schwarzenberg.
  Zastupuje kultivovanější podobu klausiánsky vulgárního neoliberalismu...............bych řekl.
  BT
  January 22, 2013 v 11.02
  Pane Petrasku,
  Cesi (a Rakusaci) jsou prece hybridni roj mezi Slovany a Germany (viz Schwarzenberg, Fischer, Fischerova, Franz, Roithova, Dienstbier).

  Nechapu jak jsme mohli takhle zblbnout a kolaborujeme s Americany - neoliberaly: St. Claus si jen rafinovane zmenil C na K a my jako narod pitomcu jsme to neprohlidli.
  MP
  January 22, 2013 v 11.22
  Martinovi Šimsovi -- Morální kritika dekretů
  Bohužel, v politické diskusi nic takového jako morální kritika prezidentských dekretů není možné. Ale Schwarzenberg se ji nedopustil. On řekl dvě důležitá věcná tvrzení:
  1) Benešovy dekrety neplatí.
  Toto tvrzení bylo chybně řečeno a u ministra zahraničí není takové pochybení maličkost, nicméně z kontextu původní debaty -- nejen z následného vysvětlování -- je zřejmé, že chtěl vyjádřit věcně správné:
  "Benešovy dekrety jsou vyhaslé, nelze podle nich dnes konat a od přijetí Základní listiny by takové konání bylo explicitně protiústavní."
  2) Dnes by se prezident Beneš za podobnou věc pravděpodobně ocitl před soudem v Haagu.
  To je velmi důležitá věc. Bylo by opravdu možné dosti přesvědčivě zastávat názor,že odsun naplnil skutkovou podstatu zločinu proti lidskosti. V kontextu doby by bylo ovšem po celé Evropě těžké najít jediného, kdo by byl v takovém případě bez viny a chtěl hodit kamenem. Ale to je historické hodnocení, právě tak jako je historickým, nikoliv právním či morálním argumentem zkušenost, že si není možné v druhé polovině dvacátého století, nejméně do šedesátých let, představit rovné soužití Němců s ostatními národy Československa -- podívejte se jen na dobrovolné odchody těch, kteří mohli zůstat a nejdříve to zkoušeli. Z právního hlediska je to irelevantní, a proto nezbývá než opakovaně deklarovat vyhaslost dekretů.

  Myslím, že si Schwarzenberg, který má podle jiných svých vyjádření na odsun silný morální názor -- v tom máte pravdu -- zaslouží úctu za věcnou uměřenost. Už jen proto byl následující Zemanův útok v této věci podlý. Ale tu podlost bych MZ nevyčítal,jak napsal M. Frič,věděl, že mu u jeho voličů neuškodí a že ocení jeho úsilí vyhrát za každou cenu -- a abych šel za Friče, nesmrdělo to cukrkandlovým, růžovým krasodušstvím v politice, kterým si sebranka kolem současné vlády, v tomto případě KS nevyjímaje, navykla zakrývat svoje sociální a korupční svinstva.
  To,co mi vadí není banální podlost Zemanova (a Klausova) jednání, ale demonstrativní ochota riskovat zájmy republiky pro vlastní vítězství.
  January 22, 2013 v 11.33
  Pane Šimso
  Korektní od vás by bylo, že když zkopírujete a, měl by jste také zkopírovat b. Ono to s těmi Švarcnberky bylo před válkou podobně, jako s Nerudnými. Jeden dával peníze Benešovi a zároveň plně v réžii SdP hostil na svém zámku misi lorda Runcimana, druhý /Bedřich/ se v čele Svazu československých velkostatkářů přes tajný korupční fond snažil změnit nastoupený demokratický směr mladé republiky-boj proti agrární reformě, jejíž přijetí je ve vaší citaci popisováno jako pochopení dějinné nutnosti, ačkoli ve skutečnosti tomu bylo právě naopak.
  On totiž zpočátku nacionální socialismus byl
  se svým antibolševismem a „revolučním konzervatismem“ pro šlechtu přitažlivý, neboť usiloval o znovunastolení starého pořádku. Následná emigrace Adolfa nebyla ani tak následkem jeho vlastenectví, za což je dnes vydávána, spíše vyplývá z jeho zklamání z nových poměrů, které si představoval pro sebe výhodnější.
  VF
  January 22, 2013 v 11.34
  Na aktuální podobě demokracie mi vadí hodně věcí, ale některé víc než jiné,
  p. Šimso, ale to nejdůležitější je a bude demokraticky uvažující občan. Zatím je ho poskrovnu, ale učí se.

  Vaše chabé pokusy chránit občana před demagogií jsou zbytečné, především média a neoliberálové ji do něj cpou horem spodem.
  Neoliberální šílenství podporované penězoměnci a mafiány považuji za největší nebezpečí. Jde jim o další posilování moci majetku a znerovnoprávnění občanů.
  Schwarzenberg je jen maska, za níž se skrývá zlo.

  Co se týče Zemana, tak jej budu volit jen z nouze. Když vezmu kandidáty z 1. kola, volil bych Zemana jedině proti
  Schwarzenbergovi, Sobotkovi, Bobošíkové a, pokud by tam byl, tak Dlouhému.
  PM
  January 22, 2013 v 12.18
  Ano pane Trávníčku
  neoliberalismus není nejpovedenější fáze liberálního kapitalismu, Ale ještě to není důvodem k návrhu přeměřování lebek. Škoda že z mých nápadů vyvěrají rasistické předsudky.
  Půjdu do sebe..........předsevzal jsem si.
  January 22, 2013 v 13.07
  kam až může dojít debata
  jestli jsme v ČR geneticky zjevně "Mischvolk", tak hádám že rasová čistota američanů bude také na pováženou. A u Rusů zase příměs tatarské a jiné krve etc, etc. Kam bychom se asi takhle dobrali - nejčistší rasa budou nakonec eskymáci, protože je tam nahoře moc zima a málokdo se tam hrne s nimi mísit.
  Tyhle rádoby kulturní konflikty - svaté války dobra a zla a rozlišování čistých a nečistých - končí jedině špatně. M.Profant má přitom pravdu že co do podstaty se výroky Zemana a Schwarzenberga na téma Benešových dekretů tolik neliší (jeden přiroval Beneše k Milošovičovi, druhý ke Stalinovi) - ale to už se ve vzniklé panice z cizáka v rámci vrchlící negativní kampaně vysvětlovat nedá.

  P.S. ad V. Frič - nechci to komplikovat, ale podpora Zemana ze strany militantně národoveckých klausovců a la DOST jako odměna za to že ve finále použil xenofobní argumentaci je od tohoto sociálního liberála poněkud nečekaná obtíž. I tak je myslím menším zlem, ale měl by se od toho co nejrychleji distancovat. Jinak bude národ rozdělovat ještě více než se dosud jeví.
  PM
  January 22, 2013 v 13.57
  a kam až ta debata dojde, až ve fázi postvolební kocoviny
  pravice opět rozehraje svůj brilantní poker.
  Raději nepomyslet...............pomyslel jsem si.
  BT
  January 22, 2013 v 16.33
  Pane Petrasku,
  o rasismu nemůže být vůbec řeči. Jen vyzývám konečně k návratu k nám domů do střední Evropy, k našim kořenům. U nás na vsi se říká, že když fouká od Moskvy, bude odporná zima a když od Londýna, bude hnusně chcát.

  Já bych byl pro to naše středoevroské klima i v politice. Že to tu kdysi podrbal ten stupidní nemocný pán s knírkem, je hrozné, ale už bychom na to měli konečně zapomenout.

  Vrťme se k našim středoevropským velikánům, k T.G. Masarykovi, R. Musilovi, K.R.Popperovi, A. Einsteinovi, E. Machovi, K. Čapkovi, Z. Freudovi, L. Erhardovi, atd.

  Proč máme vyznávat nějaké modly z Chicaga (Friedman) nebo Londýna (Thatcherová), proč konečně nejsme zase sví, tj. středoevropští? Vždyť se nemáme jako vzdělanci zač stydět, konečně byl to Einstein, který překonal Newtona.
  January 22, 2013 v 17.13
  kořeny a kosmopolitismus
  naše středoevropanství je fakt ( taky se ježím když někdo trvá že jsme východ), ale prosím nepřeceňovat - Visegrád je pořád jen subregion v rámci Evropy. A nedokážu zapomenout přirovnání bývalého ministra Jana Masaryka, že jsme mostem mezi východem a západem a že po mostech se někdy dupe.
  Navíc díky neteritoriálním vazbám globálního světa je někdy blíž do Aucklandu než do Insbrucku. Humanistický koncept je svou podstatou universální a jedno jestli ho ohrožuje americký Ku-klux-klan a nebo šípové gardy od našich Uherských sousedů či ještě východnější xenofobové typu černosotněnské Pamjať. I v Los Angeles se může bojovat za Prahu. Doufám že mi za to nebude nadáno do kosmopolitů.

  P.S. určitě bychom našli lepší přtípad odkazu na Londýn než je Tatcherová - aspoň citovaný Čapek se Albionu tolik nebál a Iron Lady či Cameron to snad nedokáží tak zásadně změnit
  January 22, 2013 v 18.09
  Volby z pohledu přímo toho nejpravicovějšího:
  "Odehrává-li se však volba mezi Schwarzenbergem a Zemanem, neexistuje dle mne pro někoho na pravici (ať už euroskeptika, či nikoli) věrohodný důvod, proč poctivě a konzistentně preferovat Zemana před Schwarzenbergem. Zeman patří jednoznačně k levici – rovnostářství, sekularismu a socialismu. Schwarzenberg stejně jednoznačně k pravici – různorodosti a rozmanitosti, křesťanské tradici a personalismu.
  Pokud jde o Evropskou unii, Schwarzenberg je eurofil a Zeman dokonce eurofederalista. Proto ani pravicový euroskeptik (nebo eurofob) nemá jediný důvod dávat Zemanovi přednost před Schwarzenbergem. U takových lidí je maximem slučitelným s jejich politickou poctivostí a konzistentností nezúčastnit se druhého kola, rozhodně by však neměli hlasovat pro Zemana. Pokud bude navzdory tomu některý z euroskeptiků hlásících se k pravici hlasovat pro Zemana, nebo ho dokonce veřejně podpoří, vyloučí se tím i exkomunikuje z pravice a stane se člověkem levice. Sice trochu jiné levice, ale přesto levice. Na pravici bude „odvařený“.Existují jen tři důvody, proč eurofob hlásící se k pravici může aktivně preferovat Zemana před Schwarzenbergem:
  Zemana coby prezidenta považuje za výtah k moci pro Václava Klause. (Je však málo pravděpodobné, že se to stane, protože Václav „Amnestie“ Klaus má na krku kámen, který mu při případném pokusu o politický come back nikdy nezapomene připomenout žádný jeho oponent – jeho nyní už druhé „křestní“ jméno „Amnestie“.)
  Zeman je kandidát orientující se na Východ, Schwarzenberg na Západ. Takový pravicový eurofob je stoupencem Kremlu, a proto preferuje Zemana před Schwarzenbergem. Otázkou pak je, zda je ještě vůbec pravicový.
  Xenofobie, závist a nenávist vůči Schwarzenbergovi, což nejsou v žádném případě „principiální“ a „pravicové“ motivy."
  A takhle jasno nemají jen někteří zdejší diskutéři, ale i autor, což je sám Roman Joch. Kdopak ze zdejších diskutujících s ním bude slavit případné vítězství KS?
  Jedna reakce na článek RJ ale byla zajímavá a stojí za přečtení: "Ale Schlafenberga bych jednoznačně k pravici neřadil. (Já bych tam neřadil samozřejmě ani Klause). Nic jako pravicové hodnoty nepředvedl. Že se stará o svůj majetek a aby co nejvíc nahrabal, to je asi obecně lidské. Nazval bych ho bezskrupulózním oportunistou. Pravicové je tvrdě pracovat a žádat za to spravedlivou odměnu. Pravicová není politická turistika, kamarádíčkování s mocnými a těžení z nich výhod, pospávání, nicnedělání, a přikrývání špinavostí a braní velkých peněz z cizího za to. Pravicová není zrada národních zájmů ve prospěch cizích sil, podplácení, zvyšování daní, podpora fotovoltaických dotací, odškodňování státem namísto zlodějů, propouštění vězňů "aby se uvolnily věznice", podporování důchodového tunelu, podpora oslabování tradiční rodiny. Pravicové není být přisátý na státním cecíku."

  PM
  January 22, 2013 v 18.18
  Pane Trávníčku u nás na vsi je známo, že
  bezvětří nevěští nic dobrého, spíše dusno. Takovým dusnem pro realizaci demokratického režimu byla normalizace a obdobné dusno nastalo po implantaci asociálního neoliberalismu.
  Navrhuji sloučení obou vísek do střediskové obce s následkem demokratizace rozšířením obzorů .

  BT
  January 22, 2013 v 19.10
  Pane Petrasek,
  proč hned dusné bezvětří?

  V české kotlině může být i osvěžující vánek či vlahý májový deštík.

  Záleží jen na nás. Jsem přesvědčem, že máme na co navazovat u nás doma. Jen se zbavit toho lokajství našich "elit".

  Tak jako se v 50. letech naše "elity" vychloubaly, že studovaly v Sovětském Svazu, tak se dnes vychloubají, že stážovaly v USA.

  Lokajové se vždy domnívají, že na ně padne trochu lesku jejich vrchnosti, nedochází jim, že jsou jen matrixoví slouhové, zatímco prostí sedláci jsou svobodní lidé.

  BT
  January 22, 2013 v 19.28
  Pane Petrasku,
  snad ještě doplněk abych ozřejmil koho např. myslím těmi lokajskými "elitami":
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Tomáš_Sedláček_(ekonom)

  Myslíte, že o dobru a zlu v srdci Evropy dříve kázali ekonomové?
  Já mám dojem, že to byli filosofové.
  January 22, 2013 v 20.33
  Martinu Profantovi - právo a morální kritika
  Souhlasím s tím, že Karel Schwarzenberg udělal chybu, když řekl, že Benešovy dekrety 20 let neplatí. Říkal to s odkazem na ústavní listinu lidských práv a svobod. On sám si to uvědomil a v příští debatě se za to omluvil, včetně odkazu na nález ústavního soudu o tom, že jsou součástí našeho právního řádu, ale vyhaslé. Smísil rovinu právní a morální. Této chyby Miloš Zeman i Václav Klaus hrubě zneužili a většina lidí včetně sázkových kanceláří je přesvědčena, že už to má Zeman vyhrané. Jestli Zeman vyhraje prezidentské volby díky své xenofobní nacionalistické propagandě, tak to bude velmi špatná zpráva pro nás a o nás.

  Nemyslím si, že není možné v politické debatě užívat také argumenty morální. Je to možné, je to riskantní, viděli jsme to už v případě Václava Havla. Jestli v naší politické diskusi v posledních dvaceti letech něco chybělo, tak to byla právě ona rovina morální. Paradoxní je, že právě Zemanova kritika Klausovy ekonomické transformace v půli devadesátých let byla doprovázena silným morálním akcentem. Nyní se mi jeví podobně jako jeho přítel Klaus jako pouhý technolog moci, který říká jen věci, které mu pomohou k prezidentskému úřadu. Samozřejmě morální kritika Václava Havla nebyla vždy věrohodná, zvláště když se ukázaly jeho politické preference.

  Jestli se něčím vyznačuje jisté oživení občanské společnosti v posledních dvou letech, tak je to právě onou morální kritikou a jsou zde i určité praktické výsledky (např. jmenování Bradáčové). Proto připisuji KS bod sám za sebe v této věci, i když od velkého množství občanů za to dostal mínus. Nejsem však nekritickým příznivcem KS, proto má ode mne velké mínus za působení v Topolánkově i Nečasově vládě a např. jeho příklad s přítelkyní a náhrdelníkem jako ospravedlňování jistého typu vládní korupce mi přišel trapný.
  MP
  January 22, 2013 v 20.51
  Martinovi Šimsovi
  Neřekl jsem, že není možné používat morální argumenty. A už vůbec si nemyslím, že by v nich měla chybět morální rovina. Mluvil jsem o konkrétní diskusi o Benešových dekretech. Obecněji o dějinné události, která se kdysi odehrála a zůstala nesmířená -- mohu k ní mít silné morální postoje, ale v politickém životě musím respektovat stejně silně ukotvené postoje druhých. Mohu a musím o nich s druhými diskutovat, ale ne v žánru politické diskuse, ve které má na konci padnout jedno rozhodnutí (které nutně diskriminuje ta ostatní morální stanoviska)
  January 23, 2013 v 12.26
  S určitou znalostí historie by měl každý dospělý, normálně uvažující člověk, tvrdě vystoupit proti špinavé hře zvané "Benešovy dekrety".
  Beneš nikdy neměl takovou moc v tehdejším světě, aby mohl sám rozhodovat o odsunu Němců. O tom rozhodli jiní páni. Ti jsou však příliš těžkým terčem, takže se střílí na Beneše. To bychom měli my kategoricky odmítnout! Takové překreslování historie začíná být už neúnosné. Nejde ani tak o to, že MZ možná tuto kartu v předvolebním boji používá, jde více o to, že KS, jako ministr ZV a kandidát na presidenta neakceptoval poválečná rozhodnutí světových mocností.A to je sakra zlé!
  January 23, 2013 v 14.19
  jak čelit špinavé hře
  LŠ- to souhlas, je to špinavá hra - a z obou stran. Jak drzý tlak posseltovské části sudetských Němců, tak reakce ze strany malých českých šovinistů a populistů, kterým se to hodí na prapor při rozeštvávání proti čemukoliv (včetně EU).
  Tato odplata je historii, kterou nelze přemalovat, ale která se nesmí jako produkt barbarských časů ani opakovat. A v tom nelze dělat tlusté čáry a zapomínat, ale současně nelze tohle téma zneužívat. Na to je příliš vážné.
  Shrnu-li - K.S. téma nešťastně otevřel a M.Z. ho neštastně zneužil. Úplně by stačil závěr, že dekrety jsou symbolickou součástí právního řádu a že ČR odmítá majetkové nároky z německé strany. Etické odsouzení koletivní viny a migrací celých etnik kdekoliv na světě už pak je při tomto vymezení bez větších problémů.
  MP
  January 23, 2013 v 15.22
  JIřímu Dolejšovi
  Nemáte pravdu, K.S. to téma neotevřel,odpovídal na dotaz či spíše invektivu protikandidáta.
  A při všech chybách, které Beneš měl, nešlo primárně o odplatu, ale o něco důležitějšího. O řešení vztahu dvou velkých národních skupin, které tradičně žili v českých zemích a které po tom, co se stalo mezi léty 1938-1945 spolu už zjevně žít nemohly. Alespoň ne ve vzájemné rovnosti a vážnosti.
  Neschvaluji, že zůstali de facto nepotrestány -- tehdy, soudit devadesátileté k ničemu nevede -- excesy "divokého odsunu", ale neumím si představit alternativu Benešova řešení, přesněji nechci. Ta by totiž musela být v tehdejší mocenské konstelaci opravdu barbarská, diskriminace podle etnického původu. Jde o to, aby se tahle minulá událost stala opravdu minulá.
  Dekrety nejsou a nemohou být jen symbolickou součástí našeho právní řádu,to by opravdu bylo na místě je symbolicky zrušit. Jsou vyhaslé - to jest nelze podle nich jednat, ale platné -- v tom je to odmítnutí nároků, které požadujete.
  A když už je řeč o kolektivní vině, ona samozřejmě existuje. V Jaspersově dělení se jmenuje "politická vina" a Jaspers pro ni používá alternativní vyjádření: "vae victis".
  January 23, 2013 v 18.02
  minulost vyhaslá či platná
  já myslím že v podstatném nejsme v rozporu - K.S. si naběhl v každém případě a odplata to sice asi nebyla pro diplomaty v Postupimi, ale pro spousty čechů nepochybně. Jestli spolu tehdy žít nemohly a dnes mohou je jiná otázka. Hlavně abychom takto neuvažovali i dnes a nehrály ty špinavé hry.
  Problém kolektivní viny je především v právním slova smyslu - to že někdo občas prohlásí že za všechno mohou židi, komunisti a nebo cyklisti (zbohatlíci, rusáci, musulmani..,. dosaď dle potřeby), sebohužel opravdu stává, bez vznešených úvah na téma Die Schuldfrage od K. Jasperse Vodítko pro politickou praxi to snad už ale nebude.
  + Další komentáře