PULSE Collaborative Hub

PULSE Collaborative Hub pod vedením OBCT denně produkuje a distribuuje novinářský obsah pokrývající evropské záležitosti. Na produkci Hubu se podílí řada dalších externích partnerských redakcí, které pokrývají v podstatě všechny evropské země. Dohromady tato rozsáhlá nadnárodní virtuální redakce informuje o evropských záležitostech z nových a rozmanitých perspektiv. Během dvou let vydáme více než 2 000 textů, včetně reportáží či hloubkových analýz, v různých formátech a nejméně dvanácti různých evropských jazycích. Zvláštní pozornost je věnována méně informovaným regionům a sociálním skupinám, včetně venkovských oblastí a malých až středně velkých zemí EU.

Součástí nabídky PULSE je také distribuce obsahu třetím stranám a vytvoření čtyř otevřených tematických sítí, do kterých se může zapojit každý novinář a které se zaměří na zásadní témata, jako je rozšíření EU, Evropa a dynamika globálních sil, ekologická transformace v EU, média a informační společnost.

Projekt PULSE je částečně financován členy projektu a z větší části spolufinancován Evropskou komisí (DG CONNECT) v rámci Multimedia Actions, číslo grantu: LC-02772862.

logo spolufinancováno EU

Smlouva s donorem zajišťuje, že PULSE a jeho členové zůstávají nezávislí na jakýchkoli pokynech, tlaku nebo požadavcích ze strany jakékoli instituce EU, jakéhokoli státu nebo jakékoli jiné instituce či organizace ve všech záležitostech týkajících se vytvářeného redakčního obsahu.

Členové projektu PULSE:

Reportérky: Ženy v první linii české žurnalistiky

Největším kvantitativně měřitelným úspěchem projektu je navýšení počtu dárců a celkového příjmu z darů. Grant z programu Active Citizens Fund organizaci pomohl získat kompetence v oblasti fundraisingu a zavedení nových marketingových nástrojů. Peníze z grantu umožnily financovat vznik vynikajících reportáží i v jinak náročné době covidu - např. seriál o dopadech pandemie na vyloučené či ohrožené skupiny obyvatel nebo seriál o prostituci.

logo Active Citizens Fund

logo Nadace OSF

logo Skautský institut

logo Výbor dobré vůle

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. It promotes respect of human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and the respect for human rights including the rights of persons belonging to minorities. Active Citizens Fund came to the Czech Republic in September 2019 with the goal to support CSOs regardless of their size and experience. It is operated by the Open Society Fund Prague, Committee of Good Will - the Olga Havel Foundation and Scout Institute. The Active Citizens Fund is financed from EEA and Norway Grants 2014–2021. With EEA Grants, Iceland, Liechtenstein and Norway contribute towards a reduction in economic and social disparity and the strengthening of mutual cooperation in Europe. One of the important objectives of the programme is strengthening bilateral cooperation between donor and beneficiary states through financial contributions in specified priority sectors. It supports bilateral relations between the donor states Norway, Iceland, and Liechtenstein and the Czech Republic.

Číslo projektu: 62500-2019-003-0044
Termín realizace projektu: od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021
kontaktní údaje: kancelar@denikreferendum.cz

Město: projekt ve spolupráci s Fórem pro architekturu a média

Cílem projektu je zpřístupnit současnému umění širší veřejnosti skrze vytvoření mediální platformy. Projekt staví na partnerství spolku 4AM, který témata zaštiťuje z hlediska odbornosti, a dále spolku CMED, který se podílí na vydávání Deníku Referendum, a disponuje tak znalostí mediálního prostoru a oboru žurnalistiky. Jde o v českém prostředí unikátní spolupráci novinářů s umělci a kritiky. V rámci projektu vznikne novinová rubrika „Město“, která bude součástí online Deníku Referendum a přidružená multimediální platforma na webu 4AM. Platformy vychází z interdisciplinárního přístupu, který současnou architekturu a umění pojímá ve vztahu k fyzickému prostoru, kultuře a politice.

Rubrika poskytne kritikům prostor pro vyjádření a umožní jim oslovit širší publikum. Projekt přímo osloví odbornou i laickou veřejnost prostřednictvím tematických webových platforem, mezinárodního workshopu, newsletterů, on-line fóra či komunikačních aktivit. Projekt posílí vztah společnosti ke kulturním institucím, neboť bude široké veřejnosti poskytovat kritický pohled na jejich fungování a informovat o aktuálním dění. Rubrika také posílí rozvoj měst prostřednictvím článků o jejich plánování a tvorbě.

The aim of the project is to open contemporary arts to the public by establishing a media platform. Within the Czech media landscape there is not any website that would address the actual issues of contemporary architecture, urban planning and other related fields on regular basis. The project is based on a partnership of 4AM, which guarantees proposed themes with respect to expertise, and CMED, which participates in publishing online Daily Referendum and thus possesses the knowledge of journalistic discipline. Within the project the section called “City” will be established, as part of both Daily Referendum´s website and 4AM website. Within the latter it will serve as a multimedia platform.

Both platforms will be focused on interdisciplinary approach, which perceives contemporary architecture and art in relation to physical space, culture and politics. The section “City” will provide space for critics to express themselves and enable them to address broader audience. The project will also directly approach both expert and non-professional audience by themed web platforms, international workshop, newsletters, online discussion forum and communication activities. The project will manage to strengthen the society´s relation to cultural institutions, because it will provide the broader public with critical insight on functioning of those institutions and give an update on actual affairs. The proposed unit will also contribute to sustainable development of cities by publishing articles focused on urban planning.

Projekt podpořily Fondy EHP a Norska, jejichž prostřednictvím přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s patnácti evropskými státy. Příjemci finanční podpory jsou země střední, východní a jižní Evropy. Právě velký důraz na sdílení a výměnu zkušeností mezi donory a příjemci grantů je důležitý aspekt, kterým se tyto fondy liší od fondů EU.

Česká republika je příjemcem těchto fondů od roku 2004, kdy vstoupila do Evropské unie a tím také do Evropského hospodářského prostoru, který je dohodou mezi EU a zeměmi Evropského sdružení volného obchodu (ESVO). Od roku 2004 podpořily Fondy EHP a Norska v České republice přes 1 000 zajímavých projektů za více než 6 mld. Kč. Aktuálně je Česká republika pátým největším příjemcem, a to po Polsku, Rumunsku, Maďarsku a Bulharsku.

Projekt je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021, konkrétně v programu Kultura, Umělecká a kulturní kritika.

Projekt je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021, konkrétně v programu Kultura, Umělecká a kulturní kritika.

The project is being supported by by EEA and Norway Grants, which represent the contribution of Iceland, Liechtenstein and Norway to reducing economic and social disparities and to strengthening bilateral relations with 15 EU countries in Central and Southern Europe and the Baltics.

The Czech Republic has been a recipient of this financial support since 2004 when we joined the European Union and therefore the European Economic Area (EEA) as well. Since 2004 the EEA and Norway Funds have supported a number of interesting projects for more than CZK 6 billion in the Czech Republic. Currently the Czech Republic is the fifth biggest recipient after Poland, Romania, Hungary and Bulgaria.

The project is financed from EEA and Norway Grants 2014–2021, programme Culture, Art and Cultural Criticism.

Termín realizace: 1.2.2021 – 28.2.2022
Číslo projektu: KU-ACC1-007
Web: eeagrants.cz
Kontakt: gkhazalova@denikreferendum.cz, forum4AM@gmail.com

logo grantu EHP