Nechuť ministra Jurečky obnovit vyšetřovací komisi k Bečvě není dobrým znamením

Stanislav Pernický

Práce vyšetřovací komise k otravě řeky Bečvy v minulém volebním období končila s tím, že v následujícím období by se činnost měla obnovit, „aby mohla komise detailněji svoji práci dokončit“. To se ale nestalo. Přitom je to zapotřebí.

Občanská společnost ve Valašském Meziříčí měla od počátku o postupu státních institucí důvodné pochybnosti, které s přibývajícími informacemi narůstaly. Tehdejší opozice a nynější vláda slibovala, že celou věc „nenechá zamést pod koberec“. Ministr Jurečka nyní ale mluví jinak. Foto Jakub Patočka, DR

Za necelý měsíc to bude přesně dva a půl roku od jedné z největších ekologických havárií na českých řekách — otravě přibližně čtyřiceti kilometrů řeky Bečvy. V prosinci 2022 se tomuto tématu věnoval seminář v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR Dva roky záhad při vyšetřování havárie na Bečvě. Jeho smyslem bylo opět probudit povědomí veřejnosti o této kauze, ale také připomenout závěry Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR z roku 2021.

Ta ve své závěrečné zprávě mimo jiné konstatovala, že:

„Povolení nakládání s vodami a integrovaná povolení musí být lépe koordinována mezi krajskými úřady, vodoprávními úřady obcí s rozšířenou působností apod. Inspekční činnost ČIŽP musí lépe pracovat s analýzou rizika — není možné, aby v intenzivně průmyslových areálech docházelo k pochybením. Stejně tak dostupnost a ochota pracovníků ČIŽP dorazit na místo a být aktivně spolupracující osobou v případě řešení havárie musí být daleko rychlejší a kompetentní.

Chybí jasné rozdělení kompetencí, kdo je hlavní zodpovědnou osobou, a to i třeba v situaci, kdy havárie přesahuje území ORP (obcí s rozšířenou působností — pozn. DR) či více krajů. Pokud se to ponechává na jednotlivých vodoprávních úřadech příslušných ORP, pak se ztrácí čas, operativnost a zodpovědnost za konkrétní kroky a zvolená řešení. Stejně tak je třeba dopracovat metodické postupy a ty v praxi ověřit a trénovat.

Dále je třeba na vybraných místech našich řek naistalovat jednoduchá monitorovací zařízení, která by snímala změny např. pH a elektrovodivost, a tyto údaje by se trvale archivovaly. Údaje by měly být přístupné ČIŽP a Hasičskému sboru.

Pro obdobné havárie lze také doporučit případné zvážení vyhlášení krizového stavu.

S ohledem na mimořádnou situaci na významném vodním toku Bečva s masivním úhynem ryb mělo být prováděno již dne 20. 9. 2020 ofenzivní šetření k původci znečištění ze strany inspektora OI ČIŽP Brno v součinnosti s vodoprávním úřadem a Policií ČR. Ze zprávy interního auditu vyplývá informace, že OI ČIZP Brno upozornilo pracovníka vodoprávního úřadu Valašské Meziříčí na blízkost společnosti DEZA, a. s., a že je potřeba odebrat vzorky od místních vyústění do řeky Bečva, ke kterému však nebylo přistoupeno. ČIŽP rovněž selhala v časném zahájení řízení podle zákona o ekologické újmě.

Vyšetřovací komise konstatuje, že selhání spatřuje nejen v postupu příslušných orgánů (zejména ze strany ČIŽP), ale i v koordinaci odběru vzorků a jejich následné analýze, když nedošlo k dostatečnému odběru vzorků nad místem výskytu úhynu ryb a vůbec u vyústění do toku Bečvy. Vyšetřovací komise proto považuje za nutné vypracovat příslušné metodické pokyny, zajistit změnu legislativy, zpracovat seznam vyústění a zajistit součinnost laboratoří.

Vyšetřovací komise se proto vyjádřila i k připravovanému návrhu novely vodního zákona. Ekologická havárie na řece Bečvě kromě samotných dopadů na řeku a celý ekosystém přinesla řadu vážných skutečností, které poukazují na mnoho podstatných nedostatků v činnosti dozorových orgánů, drobných či vážnějších pochybění až po zásadní nedostatky v současné legislativě. S ohledem na výše uvedené by bylo vhodné v příštím volebním období Poslanecké sněmovny tuto komisi opět zřídit, dát pro její činnost další časový mandát, aby mohla komise detailněji svoji práci dokončit.“

Rozpaky nad výrokem ministra Jurečky

Vyšetřovací komise zřízená minulou Poslaneckou sněmovnou si tedy zřetelně uvědomovala rozsah pochybení státních institucí, potřebu je detailněji prošetřit i hrozbu, že celá kauza bude „zametena pod koberec“. Poslanecká sněmovna však po volbách na tyto závěry nenavázala, ani pokud jde o objasnění kauzy Bečva, ani pokud jde o zásadní změnu legislativy a další obecná doporučení, která by zabezpečila, aby se obdobná situaci v budoucnosti neopakovala nebo aby se alespoň zásadně minimalizovala takováto hrozba.

S velkými rozpaky proto vnímám stanovisko pana ministra Mariana Jurečky, které včera citoval server Seznam Zprávy, že již obnovení činnosti komise k Bečvě nechce... Nevím, co si o tom mám myslet.

Navrhovaná novela vodního zákona je sice připravena, ale má celou řadu nedostatků. A především nenastavuje všechny kroky a postupy tak, aby se podobné situace neopakovaly.

Zavádí sice nově vodoprávní evidenci výpustí odpadních vod, kdy registr bude samostatnou součástí informačního systému veřejné správy, ale... řízení záchranných a likvidačních prací má koordinovat Hasičský záchranný sbor, ovšem řízení prací při zneškodňování havárie a šetření příčin havárie nadále přísluší vodoprávním úřadům.

To je situace velmi podobná stavu, který byl při otravě Bečvy. Přičemž, jak se ukázalo, o kvalifikaci a kvalitě pracovníků vodoprávních úřadů se dá s úspěchem pochybovat. Nemluvě o tom, že výše pokut je nedostatečná a v některých ustanoveních se odpovědnost ukládá dvěma institucím současně, což není dobře.

Když k tomu přidám neuvěřitelný chaos při odběru vzorků, kdy jeden inspektor říká, že řešil jen důsledky otravy a příčiny měl řešit někdo jiný, když postup Policie i okresní soud ve svém usnesení označil jako „návodný“, a o práci soudního znalce se raději nebudu vyjadřovat, tak se ptám: kdo jiný by měl nyní usměrňovat práci státních institucí, kontrolovat ji a bdít nad ní než nejvyšší zákonodárný orgán?

Proto si myslím, že by činnost vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny Parlamentu měla být obnovena — jak ostatně zaznělo v závěrečné diskuzi při ukončení práce vyšetřovací komise minulé. A jak je to napsáno i v závěrečné zprávě.

Tady nejde o to, aby někdo vstupoval do soudního procesu, když vyšetřování Policie ČR již skončilo způsobem, který budí hluboké rozpaky. Jde nadále nejen o to, aby kauza byla vyšetřena spravedlivě. Ale hlavně o to, aby se vyloučila nebo minimalizovala možnost, že se bude obdobná situace opakovat.

Nechce-li ministr komisi parlamentní, má snad v úmyslu zřídit komisi vládní, která postupy Policie ČR, MŽP, ČIŽP, vodoprávních úřadů, soudních znalců, správců povodí, soudů a státního zastupitelství prošetří a vyvodí z nich důsledky, jak konkrétní pro tento případ, tak systémové pro budoucnost? Jak jsem již mnohokrát řekl, život rybám v Bečvě již nikdo nevrátí, ale tady jde nejen o Bečvu. A nejen o ryby.