Skauti skautům: uchopme klimatickou krizi s vážností, jakou si zasluhuje

Otevřený dopis

Otevřený dopis a výzvu Náčelnictvu a Výkonné radě Junáka ve věci klimatické krize zveřejňujeme jako dokument.

Otevřený dopis a výzva ve věci klimatické krize apeluje na to, aby Junák jako největší česká organizace dětí a mládeže, stojící na hodnotách aktivního občanství a výchovy pro lepší svět, uchopil hrozbu klimatické krize s vážností, jakou si zaslouží. Vyzývá k možným konkrétním krokům nejen a zejména Náčelnictvo a Výkonnou radu Junáka jako vedoucí orgány organizace, ale také další složky Junáka a všechny skauty a skautky.

Naše noviny stojí v první linii boje za svobodnou novinařinu a lidská práva. Podpořte nás a přidejte se k nám!
×
Otevřený dopis a výzva ve věci klimatické krize apeluje na to, aby Junák jako největší česká organizace dětí a mládeže, stojící na hodnotách aktivního občanství a výchovy pro lepší svět, uchopil hrozbu klimatické krize s vážností, jakou si zaslouží. Foto Skaut

Vážené členky a vážení členové Náčelnictva a Výkonné rady Junáka,

my, níže podepsaní, si přejeme a vyzýváme vás, vedoucí představitele naší skautské organizace, abyste zaujali adekvátní a odpovědný postoj ke klimatické krizi, který krize takového rozsahu vyžaduje, a abyste tento postoj projevili skrze konkrétní kroky ve vedení a činnosti skautské organizace.

Vyzýváme k adekvátním a odpovědným krokům také oddíly, vzdělávací kurzy, Ústřední lesní školu, skautské instituty, skautské časopisy, JUNSHOP, Tiskové a distribuční centrum a všechny skauty, skautky a skautské podporovatele.

Z vědeckých důkazů a modelů je zřejmé, že jsme jako lidstvo ohrozili stabilitu naší planety a klimatu v takové míře, že bez významných změn v životě jednotlivců i společnosti hrozí v nejbližších desetiletích zhroucení přírodních ekosystémů v míře a rychlosti, se kterou se lidská společnost ještě nesetkala. I v České republice a naší skautské praxi se už často potýkáme s mnohými vážnými dopady, např. úhynem lesů či suchem a nedostatkem vody.

Je očividné, že Junák nemůže mít vůdčí roli v potřebné proměně systémových struktur (směřování energetiky, zemědělství atd.). Domníváme se ale, že by měl zaujmout vůdčí pozici ve výchově k udržitelné společnosti a vytváření lepšího světa skrze aktivní občanství. Jako největší mládežnická organizace v České republice by také měl ukázat (podobně jako WOSM a WAGGGS na mezinárodní úrovni3), že mládež požaduje, aby politici i občané brali její budoucnost s potřebnou vážností.

Do určité míry chápeme obavy z otevření tématu, na jehož řešení mohou panovat mezi členy různé názory. Neodsuzujme se však ze strachu a obav k pasivitě a jejím důsledkům! Klimatická krize je v první řadě existenční problém, podobně jako války či humanitární krize, kde je potřeba zaujmout jasný postoj a konat dřív, než bude pozdě. Proto vás chceme tímto dopisem povzbudit.

Jsme rádi za reakci Výkonné rady Junáka a místostarosty Petra Vaňka na diskuze na facebookovém Skautfóru v podobě příspěvku, který mimo jiné klimatickou změnu přijal jako fakt a poděkoval skautům a skautkám zabývajícím se „budoucností lidstva na této planetě“. Reakce byla počátečním krokem, ale je třeba jít dál; neprojevila se v následných krocích a mohla se s ní seznámit jen menšina členstva.

Ptáme se: K jaké jiné situaci se je potřeba veřejně či alespoň oficiálně dovnitř organizace vyjádřit než k hrozícímu klimatickému rozvratu, který ohrožuje veškerou společnost na planetě? A do kdy budeme čekat? Až ztratíme i poslední zbývající čas, který nám na změnu vědci dávají?

První krok, oficiální stanovisko potvrzující vážnost situace a povzbuzující skautky a skauty k aktivitě, musí následovat další kroky. Nedomníváme se, že „dospívající skauti a skautky nepotřebují žádný velký návod“. Pokud pro nějaké situace potřebujeme (nejen ti dospívající) „návod“, tedy (profesionální) metodickou podporu, je to právě klimatická krize, která je velkým oříškem i pro lidi, kteří se jí věnují na vědecké úrovni, či se profesionálně věnují vzdělávání.

V našem hnutí působí mnoho skautů a skautek, kteří se o tématu klimatické krize aktivně vzdělávají, vnáší ho do svých oddílů či kurzů, snaží se dělat skautské akce udržitelněji, či se dokonce z popudu svého svědomí (podobně jako skauti na balkánských a řeckých hranicích při migrační krizi) účastní akcí občanské neposlušnosti, za což jim všem patří velký dík. Zatímco však v roce 2015 při migrační krizi VRJ a náčelnictvo mj. aktivně podpořili skauty pomáhající uprchlíkům a vytvořili tým, který se situací intenzivně zabýval a podnítil např. tvorbu metodiky pro oddíly, nyní takovou aktivitu postrádáme.

Domníváme se přitom, že situace je ve své celistvosti mnohem vážnější. Proč jsme jednu krizi aktivně řešili, zatímco na druhou krizi, která navíc je a čím dál víc bude jednou z hlavních příčin vynucené migrace ale i dalších vážných problémů, víceméně nereagujeme a neřešíme ji?

Potřebujeme systematické úsilí a podporu, které za prvé jasným vyjádřením povzbudí další skauty a skautky, aby se tématem zabývali v osobním životě i v oddílech. Za druhé jim pak nabídne konkrétní metodickou podporu v potřebných věcech, jako je kritické myšlení a schopnost vnímat dění v globálních souvislostech, praktická environmentální udržitelnost na akcích, jak s tématem metodicky i prakticky pracovat v oddílech atd.

Metodická podpora je zde zcela zásadní, pokud chceme vychovávat občany, kteří si dostatečně uvědomují tuto hrozbu současné doby a vědí, jak na ni adekvátně reagovat ve svých životech.

Proto, jak dovedou nejlépe,

vyzýváme Náčelnictvo a Výkonnou radu Junáka, aby s rozmyslem, ale bez odkladu

 1. vydali vyjádření dovnitř Junáka zdůrazňující souvislost činnosti a poslání Junáka s klimatickou krizí, ve kterém bude doporučeno, aby se skautské oddíly, kurzy i jednotlivci klimatickou krizí teoreticky i prakticky zabývali
 2. vydali vyjádření nejlépe pro veřejnost (např. vyhlášením klimatické nouze), ve kterém jako největší organizace dětí a mládeže v České republice vybídne stát i občany k rychlejšímu řešení klimatické krize, která zájmy dětí a mládeže ohrožuje zejména
 3. vyčlenili pozici na kanceláři ústředí či vytvořili tým lidí, který se bude (ve spolupráci s odborníky) metodicky klimatickou krizí ve skautském hnutí zabývat a vytvoří pro skautskou činnost metodickou podporu
 4. provedli sondu v oddílech zkoumající, jak oddíly pracují s environmentální udržitelností, klimatickou krizí a dalšími environmentálními problémy, a jakou podporu by ocenili ze strany kanceláře ústředí
 5. přešli se Skautskou energií na obnovitelné zdroje
 6. na Valném sněmu v roce 2020 (který by zároveň mohl Náčelnictvu uložit konkrétní úkoly, příp. potvrdit svým hlasem vydaná stanoviska) prezentovali dosavadní pokrok v aktivitách Výkonné rady, kanceláře ústředí a Náčelnictva ve vztahu ke klimatické krizi
 7. podpořili koordinací dalších celonárodních akcí skautské oddíly v činnosti reagující na klimatickou krizi (např. sázení a péče o stromy, informační akce na Den Země atd.)
 8. zajistili, že velké skautské akce budou probíhat environmentálně šetrně a udržitelně s minimální ekologickou stopou
 9. zpracovali studii (či zadali její vypracování), která prozkoumá rizika dopadů klimatické krize na skautskou činnost (např. nedostatek vhodných tábořišť kvůli úhynu lesů, nedostatek vody na tábořištích a základnách, bezpečnost pohybu v poškozených lesích atd.).
 1. v rámci vzdělávání adekvátně tematizovaly klimatickou krizi včetně její souvislosti s ostatními environmentálními problémy, inspirovaly účastníky, jak s tématem ve svých oddílech pracovat a vytvářely otevřený a citlivý prostor pro diskuzi o problému
 2. vzdělávací akce probíhaly environmentálně šetrně a udržitelně s minimální ekologickou stopou.
 1. pravidelně informovaly o klimatické krizi včetně její souvislosti s ostatními environmentálními problémy a skautskou činností a podporovaly čtenáře v orientaci v problému
 2. hledaly na svých stránkách způsoby, jak téma klimatické krize vnášet do oddílů.

Vyzýváme JUNSHOP a Tiskové a distribuční centrum, aby

 1. analyzovaly environmentální a etické dopady své produkce a prodeje (např. z hlediska původu materiálů, technologií produkce či produkce odpadů a následného nakládání s nimi)
 2. na základě analýzy snižovaly ekologickou stopu své činnosti.
 1. v oddílové činnosti (způsobem odpovídajícím dané věkové kategorii) adekvátně tematizovaly klimatickou krizi včetně její souvislosti s ostatními environmentálními problémy
 2. oddílové a střediskové akce probíhaly environmentálně šetrně a udržitelně s minimální ekologickou stopou
 3. se zapojily do aktivní pomoci přírodě reagující na klimatickou krizi
 4. rozvíjely ve svých členech skautské hodnoty vedoucí k nekonzumnímu, přírodě šetrnému životu a k aktivnímu občanství.
 1. se o téma klimatické krize aktivně zajímali
 2. byli ve věci klimatické krize aktivními občany, organizovali se a požadovali po politicích, institucích i firmách na státní i lokální úrovni opatření vedoucí k urychlenému řešení situace, protože klimatickou krizi nelze vyřešit jen změnou v životě jednotlivců
 3. minimalizovali svou ekologickou stopu a nepodléhali nezodpovědnému konzumerismu.

Podepsaní:

 • Martin Rexa, středisko Prosek Praha, instruktor VLK Nota Bene
 • Daniela Kutilová Kšírová, středisko Orion Kladno
 • Milan Vítek - Kim, středisko Prosek Praha
 • Klára Jiráčková - Vločka, instruktorka VLK Nota Bene a Svatoplukovy pruty
 • Petra Frühbauerová, středisko Zlatá Růže Jindřichův Hradec, odbor Skauti na Zemi
 • Martin Černý - Modrák, středisko Rod Sovy Praha 10
 • Kateřina Šrubařová - Kašpra, středisko Hiawatha Praha, bývalá instruktorka Fonticulu Maděra a VLK Rovel
 • Dan Vykoukal - Žorža, středisko BRÁNA Brno
 • Jan Polášek - Polda
 • Libor Brzobohatý - Boro, středisko Mafeking Brno, vedoucí oddílu, redaktor časopisu Skauting
 • Zuzana Kočková - Vlaštovka, 73. středisko Javor Praha 6, bývalá instruktorka Fonticulu Maděra
 • Iva Kolandová - Ivča, 10.středisko Bílá Hora, Praha 6
 • Bára Soukupová, instruktorka FONS Beníšky
 • Simona Vyšatová, středisko Mafeking Brno
 • Jaroslava Šimáková - Canada, Soběšická Devítka, středisko Dvojka Brno
 • Ivana Trummová - Ivka, středisko K. Šimka Hradec Králové, instruktorka VLK Nota Bene
 • Hana Synková - Bostonka, bývalá instruktorka Fonticulu Maděra a Ejhle
 • Dominik Obruča - středisko Prosek Praha
 • Martin Sýkora - Dacan, středisko Jožky Knappa
 • Dominik Bláha - Nik, vedoucí 1. oddílu Stopaři z Kralup nad Vltavou, člen Pražské rady Junáka
 • Jiří Vogt - Desert, středisko Mafeking Brno
 • Tereza Blažková - Mate, středisko Mafeking Brno, zástupkyně vedoucí oddílu
 • Bronislav Musil - Pádík, středisko Mafeking Brno
 • Vojtěch Ettler, 43. oddíl Pardi, 4. středisko ICHTHYS (Plzeň)
 • Tomáš Janík - Methan, vedoucí střediska Scarabeus Praha, vedoucí 199. oddílu Dráčat, instruktor VLK Nota Bene
 • Tomáš Kutil - Klokan, středisko Orion Kladno, bývalý instruktor VLK Ursus
 • Eva Malířová - Dajda, středisko BRÁNA, členka kmene dospělých Stofka, bývalá instruktorka kurzu Svatoplukovy pruty
 • Jan Kyselý - Kyslík, středisko Hiawatha Příbram, bývalý instruktor Fonticulus
 • Lenka Michlovská - instruktorka Fonticulu Maděra a bývalá instruktorka VLK Rovel
 • Jaroslava Vatay - Jaro
 • Jan Horyna - Stolička, středisko Arcus Praha
 • František Ficek - Fána, středisko Bílý Albatros Praha, odbor Skauti na Zemi
 • Anna Hubáčková - středisko Bílý štít Nové Město na Moravě, bývalá vedoucí oddílu
 • Marie Vlčková - Maruška, středisko VAVÉHA České Budějovice, vedoucí oddílu a členka SI v ČB
 • Kamila Linhartová - Trnka, Středisko Dobráček Hostinné, vůdce kmene dospělých - rodinného skautingu
 • Jakub Kašpar - Kubas, středisko Dobráček Hostinné, zástupce vedoucí 3. oddílu Sv. Vavřince Vrchlabí, duchovní zpravodaj střediska
 • Lukáš Teplý - Sobík, středisko Dobráček Hostinné, činovník 3. oddílu Sv. Vavřince Vrchlabí
 • Kateřina Juráková - Káťa, středisko Mafeking Brno, instruktor ČK Insomnia
 • Běla Marie Hrubá - Bělka, středisko Dakota Mladá Boleslav, zástupce vedoucího střediska, instruktor RK Alkyone
 • Anna Kšírová - Soptík, středisko Orion Kladno, bývalá instruktorka VLK Pavučina
 • Marek Bula - Zet, stř. Mjr. Karla Haase Olomouc, vedoucí VLK Rovel+
 • Anna Störzerová - Andy, středisko Orion Kladno
 • Petr Störzer - Světýlko, středisko Orion Kladno
 • Pavel Trojánek, Tee-pee, 92.stř. Šípů
 • Nikola Sýkorová - Syky, středisko Lesní moudrost Dobřichovice
 • Jan Peterka - Obr, 18. středisko Kruh, instruktor FONS Beníšky
 • Hana Fránková - Sluníčko, středisko Světla Blansko
 • Pavel Žalský - Dingo, 3. oddíl svatého Vavřince Vrchlabí, středisko Dobráček, instruktor ČK Arbor Vitae
 • Tereza Filipová, 111. oddíl Kormorán veterán, středisko Psohlavci Uherské hradiště, instruktorka ČK Arbor Vitae
 • Ondřej Prikner, středisko BRÁNA, redaktor časopisu Skauting
 • Laura Haiselová, středisko 88 Radost Praha
 • Barbora Straková — Frů-Frú, středisko 88 Radost Praha
 • Aleš Otýpka — Ged, středisko Stopadesáttrojka Brno
 • Roman Podhájecký - Kulda, 35. středisko J. Rady
 • Jaroslav Krpec - Tomket, středisko Prosek Praha
 • Libor Pospíšil, 16. oddíl Andromeda Velký Týnec, středisko Ladislava Ruska, bývalý instruktor Svatoplukových prutů
 • Aneta Pešková - Píšťalka, středisko Prosek Praha, vedoucí 105. oddílu Vlaštovky
 • Jan Priessnitz - Merlin, středisko Přelouč
 • Jiří Dvořák, vedoucí střediska Ladislava Ruska
 • Ondřej Stejskal, středisko Jedovnice, odbor Skauti na Zemi
 • Martin Šrom - Ginger, středisko Psohlavci Hranice, instruktor VK Trefa
 • Klára Matušková - Holly, středisko Světla Blansko
 • Kuba Knoflíček, středisko Jevišovice
 • Vendula Menšíková - Venda, středisko Osmačtyřicítka Ostrava, odbor Skauti na Zemi
  Diskuse
  Starost o životní prostředí a o lidi v nouzi je v pořádku.

  Jestli se skauti zpolitizují, v pořádku to nebude. Možná není úplně snadné rozlišit jedno od druhého.
  JK
  September 18, 2019 v 10.4
  Jiřímu Nushartovi
  Starost o životní prostředí a o lidi v nouzi jsou v současnosti ze všech aktuálních politických otázek ty nejžhavější.

  Zakázat komukoli, kdo se chce podílet na jejich řešení, aby se "zpolitizoval", je totéž, jaky kdybyste hasičům zakázal používat vodu.
  JN
  September 18, 2019 v 10.33
  Pane Kalousi,
  já to přece nezakazuji, ono je to ve stanovách Junáka hned na začátku.
  September 18, 2019 v 10.39
  Panu Nushartovi
  "Možná není úplně snadné rozlišit jedno od druhého."
  Máte pravdu. Politiku lze chápat buď jako podíl na správě státu - obce (polis). Nebo jako (stranické) soupeření o moc.
  Hranice může být někde v nás.
  JK
  September 18, 2019 v 11.20
  Jiřímu Nushartovi
  "...já to přece nezakazuji, ono je to ve stanovách Junáka..."

  To nic nemění na věci, že jde o žhavé politikum. Jak si to skauti vyřeší, to byl nechal na nich. Dřív nebo později zjistí, že buď budou porušovat vlastní stanovy nebo se na řešení toho problému podílet zkrátka nebudou.
  JN
  September 18, 2019 v 11.26
  Demokracie je založená na předpokladu,
  že lidé jsou odpovědní, dokáží rozlišit, co je pro ně dobré, a pokud se jim to někdy rozlišit nepovede, že se poučí a při další příležitosti už rozhodnou zase o něco lépe.

  Když ale budeme jako ověřený fakt tvrdit, že lidé samotní nedokáží rozlišit, co je v jejich prospěch a co je naopak k jejich škodě, že na učení z omylů už není žádný čas, protože hrozí katastrofa, a že k odvrácení katastrofy je tedy nutné, aby místo poněkud hloupých lidí rozhodovala (o tom, co je pro lidi dobré) nějaká pro to vhodnější autorita či shromáždění (nikoliv volené, ale "vybrané" (kým?) podle kritéria "schopnosti" (nebo třeba loajality), když tedy toto budeme tvrdit, demokracie pravděpodobně zanikne.

  Jak ovšem víme ze zkušeností, autoritářské vlády nikdy nebyly k řešení problémů životního prostředí kompetentnější než vlády demokratické.
  JK
  September 18, 2019 v 15.14
  Evě Hájkové
  Já mám ještě jednu definici. Politika je střet zájmů.
  September 18, 2019 v 19.10
  Střet zájmů
  V jedné knížce jsem četla, že nejlépe své zájmy prosazuje ten, kdo žádné nemá:
  "To je, proč moudrý opomíjí sebe - a tím se prosazuje... Zdaž ne právě tím, že je bez osobních zájmů, může všechny své zájmy uskutečňovat?" (Lao-c´)
  Podle něj prý síla tkví ve slabosti. Důvod, proč Nebesa a Země trvaly věčně, tkvěl v tom, že nebojovaly o prodloužení své existence.
  Co vy na to jako příznivce čínské filosofie?
  (Aspoň tak soudím podle vašich dřívějších příspěvků.)
  JK
  September 18, 2019 v 21.40
  Evě Hájkové
  Tak jistě, nejlépe je v duchu těch (některých) východních filosofií naučit se živit vzduchem nebo místo obhajoby svého zájmu udržet se naživu akceptovat, že umřu hlady, protože je to karma, kterou jsem si vysloužil a zasloužil svými minulými životy...
  VP
  September 18, 2019 v 22.31
  Paní Eva o voze, pan Kalous o koze.
  + Další komentáře