Dějepis nesmí být pouhým závodem v memorování

Jiří Karen

Konzervativní pojetí výuky dějepisu s důrazem na paměťovou reprodukci faktů neodpovídá požadavkům dnešní doby, kdy jsou veškerá fakta na dosah jednoho kliknutí. Co chybí, je hlavně umění s fakty pracovat.

V reakci na článek ohledně současných výukových metod a oborově didaktických východiscích v dějepise mi přišla (kromě pozitivních) také řada nesouhlasných reakcí. Rozhořčení učitelé a historici odsuzovali můj článek jako „postmoderní“ kvazi-přístup, který chybně klade důraz na rozvoj kognitivních dovedností, jako je analýza, interpretace a kritické myšlení oproti faktografickému drilu dat, ježto tito kritici vnímají jako „nutný základ“ pro jakoukoliv myšlenkovou operaci. Historii je třeba nejprve znát, to znamená zapamatovat si fakta, tvrdí někteří.

Opravdu lze „znát historii“? Můžeme říct, že někdo „umí středověk“? Je lepším historikem Wikipedie, nebo univerzitní knihovna? Má být cílem vzdělávání na školách schopnost žáků zopakovat učebnicový text?

Umět Frýgii

Ve své učitelské praxi trvale narážím na principiální nepochopení vzdělávacích cílů a smyslu současného vzdělávání, které odrážejí hlubší strukturální rozpory českého vzdělávacícho systému. Nedávno jsem například zjistil, že žáci prvniho ročníku gymnázia vnímají rezonanci osmičkových výročí ve veřejném prostoru, avšak kladou výročí někam do 15. století, nejspíše k praotci Čechovi. Z útržků krátkdobě namemorované historické faktografie za devět let základní školy jim z 20. století (pochopitelně) nezůstaly ani pouhé cáry.

Rozhodl jsem se, že se odvážím poněkud odchýlit od tematického plánu, ve kterém jsme měli probírat starověkou Lýdii a Frýgii, a pokusím se žákům v pár hodinách nastínit základní obrysy dějinných zvratů 20. století pomocí aktivní práce se školními historickými prameny (jako jsou filmové ukázky, karikatury, plakáty, komiks, dobové texty). Nepřekvapivě jsem narazil na naprosté nepochopení u kolegů.

„Prosím tě, proč tam bereš to 20. století? Oni teď mají brát Frýgii. Nebudou to umět.“

„Ve všech dokumentech ministerstva se píše o důrazu na 20. století a propojení se současností. Je to jenom pár hodin.“

„Jak se proboha dá umět Frýgie?“ trochu jsem zaúpěl v předtuše nepřekročitelné hranice neporozumění.

„Je to stejné jako v angličtině. Nebo matematice. Musí se to naučit postupně — nejprve čísla, sčítání, pak rovnice a tak. Nemůžeš přece něco vynechat a přeskakovat. Co bys pak učil ve čtvrťáku, když bys to s nimi probral teď? Oni na maturitu musí umět všechen ten dějepis!“

Zmíněný rozhovor podle mě odhaluje zející rozpor našeho vzdělávacího systému, ve kterém na sebe nesmiřitelně narážejí dvě absolutně protikladné koncepce.

Na jedné straně stojí tradiční konzervativní pojetí výuky. V případě dějepisu je hlavním cílem, aby byl žák schopen paměťově reprodukovat (zopakovat) selektivně vybranou faktografii během testu či zkoušení. Učitelé diktují žákům do sešitů obsah učebnice či své poznámky z vysokých škol, přičemž úkolem žáků je si toto učivo zapsat a následně se ho „naučit“ — tedy zapamatovat si jakýsi výběrový shluk faktů převážně politických dějin (letopočty, bitvy, územní změny, jména významných bílých mužů) a tento shluk „vyslovit či napsat“. Kdo si zapamatuje nejvíc, vyhrál a považuje se za znalého dějin.

Schizofrenie českého vzdělávání

„Ale vždyť nic takového neexistuje. Není jedna objektivní česká paměť, která by se dala předat,“ pokoušel jsem se vysvětlit, proč je memorování jedné interpretace pedagogicky nevhodné.

Vzhledem k neexistenci osnov rozvrhujících rozsah závazného učiva totiž platí tradičně jako posvátný kánon české učebnice, jež jsou oproti svým kolegyním ze západní Evropy doslova přecpány podrobnou výkladovou faktografií. Učebnice hraje ve školní praxi daleko důležitější roli, než jakou jí přisuzuje současná pedagogika a didaktika. Nejedná se o jednu z pomůcek, ale o posvátné shrnutí „toho, co mají žáci vědět“.

V opozici vůči této tradiční výuce stojí současný závazný Rámcový vzdělávací program, který klade důraz na kompetence a aktivní gramotnosti oproti schopnosti zopakovat fakta (dokonce zakazuje formulace typu „žák zná“). V oblasti dějepisu formuluje jako cíl „kultivaci historického vědomí“ (v současné didaktice spíše historická gramotnost či myšlení). Problém je v tom, že diktovací výuka je v přímém a neslučitelném protikladu s vyučováním zaměřeným na rozvoj kategorií historického myšlení, se současným stavem vědeckého poznání, a dokonce v určitých ohledech i s ústavními dokumenty České republiky.

Konzervativní výuka umrtvuje a degraduje (nejen) historické myšlení. Jeho základním pilířem je pochopení, že historie není objektivně daným shlukem dat, která lze umět (jako Frýgii?), nýbrž dynamickým procesem vznikajícím terprve v průběhu interpretace, jak zjistila historická věda během svého radikálního přetváření v 70—80. letech 20. století. Tato lobotomizace historické gramotnosti žáků však může mít daleko závaznější a tragičtější důsledky.

V českých učebnicích a tradici stále převládá etnocentrický a nacionalistický výklad, který vypráví příběh hrdého národa Čechů obklopeného nepřáteli. Drilování tohoto výkladu nazpaměť může oživovat a probouzet řady nacionálních stereotypů a rasistických předsudků. Přestože školský zákon a Ústava hovoří jednoznačně o vzdělávání k demokratickému občanství, většina učebnic stále vychází převážně z pokrevního nacionalismu 19. století. Příběh Čechů, kteří žili v malebné kotlině jako pokrevní společenství od pradávna a ve svých moderních dějinách se očistili od cizího? Jak přesně ovlivňuje paměťový dril tohoto příběhu proces fašizace naší společnosti?

Smyslem vzdělání svoboda, nebo pubkvíz?

„Oni si ale musí přece zapamatovat všechen ten základ. Až potom lze začít o něčem diskutovat,“ nesouhlasili mí oponenti.

Neurovědní výzkumy ukazují jednoznačně, že co mozek nepotřebuje, to prostě vymaže. Vůle k memorování nehraje zásadní roli, v dlouhodobějším horizontu všechna nepotřebná a nevyužívaná fakta mizí v nenávratnu. Argument o zapamatování tudíž neobstojí — drtivou většinu faktů zapomeneme. To, co náhodou zůstane, je nám k ničemu (pokud zrovna nenavštívíme pubkvíz jakožto jediné místo na světě, kde můžeme léta strávená ve škole využít). Zapamatujeme si jenom to, co aktivně používáme, ne to, co je nám přiděleno si zapamatovat.

Krásný příklad nebezpečné vyprázdněnosti namemorované historické faktografie předvedl v interview pro Forum 24 psychiatr Radkin Honzák. Ve svém rozhovoru v klasickém konzervativním duchu varoval před zničením naší civilizace pomocí historické analogie. Aby zapůsobil jako vzdělanec, prohlásil: „…když ve starém Římě už nevěděli roupama co dělat, tak se divili, že pak přišel Odoaker a 476 po Kristu zlikvidoval celou civilizaci.“

Vidíme zde krásný příklad absurdity namemorovaných dat, které slouží jako nereflektovaný ideologicko-politický karabáč. Jak datum pádu Západořímské říše, tak jména jejího panovníka jsou absolutně bez jakékoliv historické relevance. Jedná se o symbolické datum a jméno císaře, která se náhodně vžila jako historický mezník reprodukovaný v tradiční politické faktografii. Skutečné příčiny rozpadu Římské říše jsou daleko komplikovanější (a zajímavější i vzhledem k současnosti). Nicméně nadrilovaný náhodný fakt zde slouží jako „objektivní“ potvrzení psychiatrovy konzervativní pozice. Podobně ve veřejném diskurzu vystupuje Vlastimil Vondruška i další konzervativní (fašizující?) intelektuálové, kteří se zaštitují takzvanou „objektivní historickou pravdou“.

Předpokladem kompetencí historického myšlení samozřejmě je historická faktografie. Nicméně nereflektovaná historická faktografie bez roviny historického myšlení není pouze zbytečnou a absurdní šikanou žáků, nýbrž může být i nebezpečným nástrojem ovládání společnosti.

Další rovinou je fakt, že podle všech výzkumů vzniká drtivá většina historického vědomí jedince mimo školní třídy pod vlivem moderních médií, filmů, reklam nebo počítačových her. Moderní dějepis by měl nabízet myšlenkové nástroje umožňující odolávat manipulacím a rozpoznávat interpretační schémata jednotlivých historických vyprávění. A to obzvláště v situaci, kdy se vlády některých středoevropských zemí s novým elánem vrhají do konstruování aktivní politiky paměti s autoritářskými rysy.

Lze se těmto neblahým trendům postavit? Možným východiskem je aplikace současných východisek oborové didaktiky dějepisu (jako je multiperspektivita, aktivní práce studentů s historickými prameny, propojování s mediální výchovou, důraz na analýzu, interpretaci a další kritické kognitivní dovednosti), která nabízí účinné očkování proti autoritářským interpretacím minulosti a manipulacím, jaké vidíme například v současném Polsku.

„Co byl komunismus?“

„Zlo, pane učiteli.“

„Výborně, znáš dějiny, máš jedničku.“

Možná východiska

V první řadě je nutno vytvořit novou moderní učebnici dějepisu, která by byla založena na oborových specificích a inspirovala by se západními učebnicemi rozvíjejícími primárně schopnosti kritických myšlenkových operací. V ideálním případě by taková učebnice měla i interaktivní podobu, byla by veřejně k dispozici na internetu a obsahovala by podrobné manuály pro učitele (jako je to běžné v zahraničí).

Určité tendence můžeme vidět například v projektu Ústavu pro studium totalitních režimů jménem HistoryLab. K vytvoření učebnice kodifikující nový způsob výuky by mohlo pomoci zrevidování metodologie hodnocení a schvalování učebnic ministerstvem. Dnes dostane schvalovací doložku v podstatě každá učebnice. Pokud by byla hodnotící kritéria přísnější, prošly by jenom učebnice akcentující progresivní zadání současného RVP a oborové didaktiky (takovou metodiku hodnocení učebnic v současnosti vyvíjím v rámci své disertační práce).

Dále je nutno, aby stát opustil schizofrenii ve své vzdělávací politice a rozhodl se, kterým směrem půjde. Zatím státní školská politika působí jako bláznivý pocestný, který sem tam skočí vpravo, sem tam vlevo a přitom zůstává stát na křižovatce. Pokud jsou současné RVP založeny na rozvoji kompetencí a dovedností, nemůže stát na druhé straně vyžadovat skrze represivní státní testy definice anafory. Následovat by měla masová školení pro učitele — nelze radikálně změnit filosofii výuky v rámci kurikulární reformy, a přitom učitele odborně nepřipravit. Stát musí vědět, co chce a jakými prostředky toho dosáhnout.

V neposlední řadě je nutno, aby se sami učitelé aktivně zúčastnili procesu proměny výuky a akceptovali odlišná východiska vzdělávání související s bouřlivým společenským a technologickým vývojem. V našich školách se totiž stále místo dějepisu provozují jakási „cvičení krátkodobé paměti“. Možné negativní důsledky přetrvávající konzervativní výuky „zopakuj, co jsem ti nadiktoval“ jsou podle mého názoru tak závažné, že lze při lehké nadsázce mluvit o neodpustitelném pedagogickém zločinu.

Ne, Frýgii opravdu nelze „umět“. Nicméně lze učit kompetencím kritického přistupu, analytickým postupům, mediální gramotnosti a kultivovat kategorie historického myšlení. Možná že se jedná o jedno z důležitých bojových polí tváří v tvář autoritářskému zvratu v současných společnostech. Dějepis ve školách by měl umožnit odstup od interpretací historie ve veřejném prostoru. Kdo ovládá minulost, ovládá budoucnost, píše George Orwell. Učme tedy, jak ovládnout minulost tak, abychom se nenechali minulostí ovládat.

  Diskuse (240 příspěvků)
  MP
  Martin Pleva, pedagog
  May 30, 2018 v 0.17
  Milý kolego Karene,
  už 18 let učím dějepis - a podle ohlasu studentů bych řekl, že ne zcela neúspěšně...
  Moc to hrotíte oběma směry - předestíráte zde (dle mého názoru) dva extrémy. Já se snažím jít zlatou střední cestou...

  Nedostatečně také reflektujete, že na státním gymnáziu pracujete s těmi nejlepšími z celé populace. Na ostatních školách je u mnohých žáků vůbec úspěch, pokud se naučí porozumět textu...

  Jste podle mě posedlý bojem proti českému nacionalismu, za který ale myslím současný dějepis nemůže. Dnešní učebnice prakticky žádné mýty už neobsahují. A dovolím si dokonce tvrdit, že vzestup soudobého nacionalismu je jistou (samozřejmě nesprávnou a nebezpečnou) reakcí na módní, postmoderně relativistické intelektuálské kydání hnoje na "lásku k českému národu". Jde o jakousi lidovou vzpouru. Mnozí prostí lidé správně tuší, že onen nacionalismus byl mnohdy bojem utlačovaných proti utlačovatelům, bojem za emancipaci. Pro to by měl mít každý levičák pochopení.
  VP
  Václav Pospíšil, důchodce atd.
  May 30, 2018 v 6.5
  Ne každému studentu půjde matematika a ne každý student si zapamatuje fakta nebo s nimi bude umět pracovat. Já osobně mám rád dějiny, ale špatně si pamatuji data, přesto se pořád snažím obnovovat si je, nebo získávat, abych si dal do souvislosti historická fakta. Například u Komenského je důležité, kdy a jak dlouho byl ve Fulneku, kdy musel opustit vlast, jak dlouho se před tím skrýval (v té době napsla Labyrint), kdy a proč napsal Cestu světla, kdy a proč ji teprve vydal atd.
  Na druhé straně bych rád znal i tu Frýgii, jao bývalý SVVŠan bych měl mít o ní ponětí (souvisí i s frýgickou čapkou), ale k tomu už můj život bude asi krátký.
  Souhlasím s panem Plevou, že se nic nemá hrotit.
  A ještě jedna poznámka: Předmět si vždycky získá své studenty podle toho jaký je jeho vyučující.
  Eva Hájková, penzistka
  May 30, 2018 v 7.58
  To by nebylo špatné, učit v dějepise třeba to, jak vlastně frygická čapka francouzské revoluce souvisí se starověkou Frygií.
  Píšou o tom na Wikipedii:
  https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Frygická_čapka
  Frygickou čapku prý nosili už tři králové.
  MP
  Martin Profant
  May 30, 2018 v 11.21
  Evě Hájkové
  Frygická čapka v době evangelií představovala jednoznačné stigma -- náležela povinně propuštěnci, osobě bez vlastního práva. Sotva by ji vzal na hlavu král. V rámci příběhu se králové z východu (Frygie byla severně od Judey) koří před Jezulátkem ve svém majestátu, neznehodnocují svůj svůj světský status.

  Nepodmíněným symbolem svobody se frygická čapka stala až po středověku. Hodí se k k obnaženým prsům a bosým nohám kráčejícím po mrtvolách.
  Eva Hájková, penzistka
  May 30, 2018 v 12.3
  Tři králové se přitom mohou samozřejmě vynechat. Myslím, že se o nich v dějepise stejně neučí.
  Ale pane Profante, vy jste nečetl žádný z článků Ivana Štampacha, ve kterém tvrdí, že Tři králové nebyli vůbec králové nýbrž mágové neboli mudrci?
  Jeden z nich je tady
  http://denikreferendum.cz/clanek/17160-ani-tri-ani-kralove
  Tak jakýpak královský majestát!
  PK
  Pavel Kolařík, informatik
  May 30, 2018 v 14.39
  Ovšem k tomu, aby člověk věděl, že "tři králové" patrně nebyli králové (a navíc není znám ani jejich počet) člověk skutečně nemusí číst články I. Štampacha s jejich obligátním proticírkevním balastem, jako ten v tom odkazu paní Hájkové.

  Jedná se o fakt, který patří k základnímu vzdělání, a v podstatě vyčerpávající informace je na Wikipedii.
  Eva Hájková, penzistka
  May 30, 2018 v 15.45
  Já jsem se to na základní škole neučila, pane Kolaříku. Ba ani na střední. Znala jsem jen od rodičů píseň My tři králové jdeme k vám.
  A tak jsem asi v tom ohledu zůstala dlouho hloupá. Dověděla jsem se to teprve tady na Referendu od Ivana Štampacha. A díky mu za to.
  DU
  David Unger, psycholog
  May 30, 2018 v 17.44
  Souhlasím s autorem článku
  i s panem Plevou v tom, že současný dějepis nemůže za český nacionalismus, je jen jeho zobrazením.

  Jsou národy, které dokázali nacionalistické pojetí historie z 19. století překonat. Češi mezi ně nepatří. I když já na porevolučním víceletém gymnáziu měl díky učiteli spjatém s filozofickou fakultou pohled od nacionalismu poměrně očištěný. Ale i tak mě zásadní věci z dějepisu unikly. Například, že vůdcem českého povstání 1618 byl šlechtic německého jazyka a z 27 popravených českých "pánů" byli páni jen tři, nikdo nebyl z Moravy a devět z nich neumělo česky. Nebo že národy na pražské univerzitě v Husově době nereprezentovaly etnicko-jazykové skupiny, ale skupiny středověkých zemí. Že všechna města pražská založili kolonisté germánského původu. Že to, co označujeme jako "Mnichov", odsouhlasila několik dní před Mnichovskou konferencí čs. vláda a tak bych mohl pokračovat.
  MP
  Martin Pleva, pedagog
  May 30, 2018 v 19.3
  D. Unger
  je vždy na straně utlačovatelů, zejména pokud hovořili německy, to o něm víme. Jeho sympatie k Henleinovi a nacismu jsou už také dávno profláknuté.

  (Na tom nic nemění ani to, že ve svém posledním příspěvku uvádí věcně správná fakta, která - jistě legitimně - rozbíjejí české nacionalistické mýty. Stejnou péči ovšem samozřejmě nikdy nevěnuje mýtům německým a ostatních národů.)
  DU
  David Unger, psycholog
  May 30, 2018 v 20.15
  K panu Plevovi
  Děkuji za uznání věcnosti mého příspěvku, které jste, bohužel, zvyklý narušovat agresivním nálepkováním. Najděte někde mou obhajobu nacismu a potom klidně takto pište.

  Věnuji se mýtům dějepisu území, kde jsem se narodil, vystudoval, kde bydlím a pracuji. Na tom není nic neobvyklého. Pokud bych se přestěhoval do Německa a bořil tam jejich národní mýty, přišel bych se zpožděním dvou generací, které se tomu již usilovně věnovaly.
  + Další komentáře