Laxnost státu vůči nenávisti zhoršuje klima ve společnosti

Jiří Pehe

Komentář předního českého politologa vydáváme jako kontext k včera zveřejněnému podnětu ke kárnému řízení s JUDr. Galkovou: laxním přístupem k porušování protinenávistných zákonů stát ohrožuje demokracii.

Česká společnost žije ve vztahu k politickému extremismu a projevům rasismu v podivné schizofrenii. Trestní zákoník na jedné straně poměrně jasně definuje projevy rasové a  etnické nenávisti, a  s nimi případně spojeného násilí, v § 355 (Hanobení národa, etnické skupiny, rasy a přesvědčení), v § 356 (Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod) a v § 352 (Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci). Na straně druhé vidíme, že praxe policie, státních zástupců i soudů tyto jasné definice neustále relativizuje.

Opakovaně se setkáváme s tím, že činy, které jsou jasně definované českým trestním právem, zůstávají bez příslušné odezvy. Ba co hůř, policejní represe je často naopak namířena proti aktivistům, kteří proti projevům rasismu a etické či náboženské nesnášenlivosti protestují.

Laxnost státu a zmatená veřejnost

V praxi policie i státních zástupců se v souvislosti s těmito činy objevuje opakovaně slovo „vyhodnocovat“. Tím, co může občanovi jen trochu znalému trestního práva, připadat jako jasné naplnění skutkových podstat popsaných ve výše zmíněných paragrafech, se policie a státní zástupci buď odmítají zabývat vůbec, anebo to ve světle výzev části občanské společnosti, aby konali, zdlouhavě „vyhodnocují“. Mnohé případy nakonec odkládají.

Neonacistický extremista Adam Bartoš tak může veřejně — přímo i nepřímo — podněcovat k fyzické likvidaci některých politiků, ale tyto jeho činy jsou nakonec, pokud se jimi orgány činné v trestním řízení vůbec zabývají, „vyhodnoceny“ jako právo neporušující. Nedávno proti němu sice bylo zahájeno trestní stíhání, ale nikoliv kvůli výše zmíněným činům, ale kvůli antisemitských výrokům nad hrobem Anežky Hrůzové v Polné, kterou na konci 19. století podle českých antisemitů zavraždil z rituálních důvodů Žid Leopold Hilsner.

Je samozřejmě pochopitelné, že si orgány činné v trestním řízení musejí kupříkladu vyžádat znalecké posudky a vyhodnotit svědecké výpovědi či nahrávky z demonstrací. Ale nelze se ubránit dojmu, se jim do stíhání činů, které už na první pohled naplňují skutkovou podstatu trestných činů podle paragrafů 352, 355 a 356, prostě nechce.

To má závažné důsledky hned v několika směrech. Za prvé část veřejnosti si takovou laxnost „vyhodnocuje“ jako možné sympatie orgánů státní moci s jistými typy, v našem případě zejména pravicového, extremismu. V celkové společenské a politické atmosféře, v níž i řada vládních politiků používá ve vztahu kupříkladu k muslimským imigrantům netolerantní jazyk, slouží pak části veřejnosti laxnost orgánů činných v trestním řízení jako určitý signál, že kritéria státní tolerance vůči projevům rasové, etnické a náboženské nenávisti jsou mnohem méně striktní než platné právo.

Fakt, že takovéto počínání stát trestně nestíhá navzdory svým vlastním zákonům, má závažné dopady na klima ve společnosti. Repro DR

K takovému výkladu v očích části veřejnosti nepochybně přispívá i skutečnost, že český stát nedodržuje nebo nevyužívá důsledně svoje vlastní zákony i v celé řadě dalších oblastí. A že taková laxnost státu mívá obvykle nějaké politické pozadí nebo netransparentní důvody.

Neochota orgánů činných v trestním řízení konat podle zákona tak vytváří atmosféru falešné tolerance vůči projevům rasismu a etnické i náboženské nesnášenlivosti, která v konečných důsledcích slouží samotným extremistům jako ujištění, že v České republice se nemusejí bát tvrdého postihu ani v situaci, kdy podle platného zákona jsou některé jejich činy zjevně kriminální.

Neodpovědná mediální diskuze a neprincipiální politici

K relativizaci projevů rasové, etnické a náboženské nenávisti bohužel přispívají i média. Hlubokomyslné úvahy na téma svobody projevu jsou samozřejmě součástí demokratického diskurzu, ale opakovaně narážíme na to, že média bez uvedení patřičného právního kontextu zpochybňují smysl trestního postihu extrémistů v případech, kdy jsou jejich činy zjevně v rozporu s platným právem.

Pokud by bylo cílem mediálního diskurzu vytvořit tlak na zrušení zmíněných ustanovení trestního zákoníku coby odporujících velmi liberálnímu výkladu svobody projevu, je to v jistém ohledu legitimní debata. Něco jiného je ale zpochybňování smyslu stíhat extremisty, pokud zjevně porušují platné zákony.

Třetí vrstvou falešné tolerance vůči extremismu je český politický provoz. Bývaly časy, kdy se s extremisty, jako byli Sládkovi republikáni, „nemluvilo“. Prezident Václav Havel důsledně trval na tom, že když už se extrémistická partaj, jako jsou republikáni, dostala do Poslanecké sněmovny, bude je on, coby představitel „slušné“ většiny společnosti sice brát na vědomí jako řádně zvolené, ale zároveň ignorovat.

Od té doby tolerance k politickému extremismu značně posílila. Začalo to tím, že se někteří představitelé velkých stran pokoušeli lákat voliče republikánů přijetím části jejich protievropské nebo protiněmecké agendy i rétoriky.

Tehdejší předseda sociální demokracie Miloš Zeman sice odmítl vytvořit po volbách v roce 1996 většinovou vládu s republikány a KSČM, ale zároveň tvrdil, že republikáni jsou jen „zdivočelí“ sociální demokraté. Republikáni nakonec z politické scény zmizeli, přičemž někteří jejich politici oficiálně přešli do velkých stran, ale stalo se tak za cenu jistého „zdivočení“ ČSSD a ODS.

Vyjádření představitelů stran hlavního proudu vůči pravicovým extremistům jsou od té doby značně oportunistická. Na jedné straně se hlavní politický proud dokázal postavit kupříkladu vůči fašizující a rasistické Dělnické straně, která byla Nejvyšším správním soudem nakonec rozpuštěna (jakkoliv se vzápětí zformovala pod pozměněným názvem), ale když se do Poslanecké sněmovny probojovaly v předposledních volbách Věci veřejné, jejichž někteří politici vyjadřovali značně extrémní názory vůči menšinám, a v posledních volbách hnutí Úsvit, klesla laťka pro netoleranci xenofobních názorů podstatně níž.

Podíváme-li se přitom na názory vyjadřované představiteli Úsvitu, zejména jeho prvním předsedou Tomio Okamurou, těžko bychom mnohé z nich od názorů představitelů Dělnické strany odlišovali. Xenofobní rétorika nových představitelů Úsvitu, jako je Marek Černoch, přitom ještě podstatně přiostřila po vypuknutí uprchlické krize. Úsvit se nakonec vcelku logicky formálně spojil s Blokem proti Islámu Martina Konvičky, který je nyní za svoje rasistické výroky trestně stíhán.

Okamura, který vytvořil po odchodu z Úsvitu Hnutí Svoboda a přímá demokracie, si ovšem s rétorikou představitelů svojí původní strany nijak nezadá. Blahosklonný postoj orgánů činných v trestním řízení k jeho výrokům na téma imigrace a islámu na různých veřejných shromážděních je dobrým příkladem toho, jak samotné orgány státní moci přispívají k rozmazávaní linií mezi přípustným a nepřípustným ve veřejných a aktivitách a diskurzu.

Ani politici velkých stran se dnes nejenže jasně nedistancují od politiků, jako je Černoch nebo Okamura, ale berou je jako legitimní součást demokratického provozu. Prezident Miloš Zeman se dokonce na vlně extrémistických názorů, které tyto skupiny prezentují, veze. Ba co hůř, spoluvytváří ji svými prohlášeními. A legitimizuje ji — kupříkladu v podobě společných vystoupení, jako bylo to na Albertově u příležitosti 17. listopadu.

I straničtí představitelé hlavního proudu se mylně domnívají, že přejímáním některých v podstatě extremistických postulátů, s nimiž politici krajně pravicových hnutí přicházejí v uprchlické krizi, přeberou těmto stranám ve větším množství voliče. Možná některé ano, ale celkově je taková strategie stejná chyba, jakou kdysi udělal Miloš Zeman, když oficiálně začal lovit republikánské voliče coby prý „zdivočelé sociální demokraty“.

Rozmazávají se tak linie mezi slušnou a neslušnou částí společnosti, mezi politicky i právně „přípustným“ a „nepřípustným“. Tvrzení politiků, že je třeba respektovat voliče stran, jako je Úsvit, jsou v tomto kontextu čirým pokrytectvím.

Zakročme, dokud je čas

Postupná legitimizace politického extremismu skrze okázalou laxnost orgánů činných v trestním řízení vůči jeho projevům ve světle jasnou řečí mluvících paragrafů trestního zákoníku (a koneckonců i ústavy a Listiny základních práv a svobod), jakož i poněkud popletený „pseudoliberální“ postoj části médii k údajné svobodě projevu, a v neposlední řadě i neochota politického „mainstreamu“ se od extremistů distancovat, vytváří podmínky nejen pro další posilování krajní pravice u  nás, ale bohužel i pro odklon stále větší části společnosti od základních pravidel slušné liberální demokracie.

Česká společnost má svým způsobem štěstí, že v ní v jako jediné postkomunistické zemi v Evropské unii přežila komunistická strana. Nad ní se sice dlouhodobě vede diskuze podobně zmatená jako dnes okolo pravicového extremismu, ale ať už si o správném přístupu k této straně myslí kdo chce, co chce, přežila a hraje v současnosti v české politice jakousi sanitární roli. Coby dnes v podstatě protestní strana bez „revoluční“ agendy k sobě stahuje i mnohé hlasy těch voličů, kteří by jinak podpořili extrémní pravici.

Jinými slovy: KSČM je dnes strana převážně starých lidí, v níž nehrají prim mladí rozzlobení muži s extremistickými a násilnickými sklony, kteří chtějí zničit celý „prohnilý“ systém. Jelikož ale má svoje jisté, volí ji i řada voličů s extrémními názory, kteří nechtějí ztratit ve volbách hlas.

Je možné argumentovat, že bez existence KSČM bychom už dávno měli i u nás nějakou parlamentní obdobu neofašistického maďarského Jobbiku nebo slovenské Ľudové strany Mariána Kotleby. Politici hlavního proudu a státní orgány totiž u nás svými postoji pomáhají růstu extremistických tendencí ve společnosti úplně stejně jako v Maďarsku a na Slovensku.

  Diskuse
  April 19, 2016 v 9.50
  Krocení zdivočelé veřejnosti a zdivočelých politiků
  Zdivočelá veřejnost žádá zdivočelé politiky a ti dále a dále divočí naši veřejnost. Jak z toho ven? Jak takovou veřejnost a takové politiky zkrotit. Veřejnou demokratickou kritikou - zde mají nezastupitelné místo demokraticky kritická média, ale také odpovědní občané, kteří nemlčí a každý na svém místě poučuje ustrašenou a hysterickou veřejnost, že fašistické a nacistické názory k žádné lepší Evropě a lepšímu světu nevedou, právě naopak.
  April 19, 2016 v 11.27
  jak vypadá revoluční agenda
  jednu výhradu bych k textu měl - ztotožňovat "revoluční agendu" s rozzlobenými muži s násilnickými sklony jakoby klade rovnítko mezi sociální revoluce a brachiální brutální krveprolití (které se často ani onou lokomotivou dějin nemusí stát). Měnit svět radikálně k lepšímu je věc která se vyvíjí a šibenice či gilotiny, vidle v zadnici a hořící paláce, to vše snad už opravdu nejsou nutné. Nebo snad pojem demokratická a civilizovaná revoluce není možný?
  April 19, 2016 v 12.05
  Zajímavý způsob nazírání.
  Naprosto opominout zdroje nasranosti veřejnosti a soustředit se na potlačení jejich projevů.
  Je zajímavé, jak si levicoví aktivisté krásně notují s vedením EU, které ovšem levicové není ani náhodou. Jak taková shoda najednou může nastat? Odtrhává se od politiky vedení EU většinová veřejnost, nebo se aktivisté odtrhávají od většinové veřejnosti?
  Odpověď není těžká.
  Ovšem kdo ví, jak bude vypadat v politicky korektním překladu?
  April 19, 2016 v 13.32
  STO extrémismu není o korektnosti
  mluvit o lidech jako o dobytku, který by měl být utracen si skutečně říká o adekvátní represi.
  Takhle vzniká fašismus a na to by nejen levice ale každý slušný člověk měl reagovat
  April 19, 2016 v 14.28
  STOP extremismu takovou formou je blábol!
  Jestliže chci bojovat s extremismem, musím vymítit podmínky jeho růstu.
  Co chcete? Trestat lidi za to, že jsou iritovaní? Aby drželi hubu a neopovažovali se říct, co jim vadí? Lakovat skutečnost narůžovo? Politicky-korektní totalitu?
  Současná politika Bruselu, Merkelové a dalších evropských špiček, je nejlepší živnou půdou pro růst extremismu. Ovšem místo tlaku na nápravu tohoto stavu se zde všichni rozhořčují nad tím, jak extremismus roste a jak je třeba tomu zatnout tipec. Všichni "slušní člověci /sami se tak delegovali/ hrozí adekvátní represí". Z tohohle opravdu vzniká fašismus.
  Budete honit po soudech soudce, kteří už mají těch lží dost a za chvíli nebude mít kdo soudit. Nebude co číst, protože všechna média, která se neskloní před výhradním právem aktivistů na jediný světový názor, budou umlčena. Policie již dnes chodí po ulicích s rukama v kapsách a s nevidoucíma očima, protože se bojí, že když zasáhne proti něčemu trestnému, slétnou se na ni aktivisté jak supi. Žádný úředník se dnes již neopováží říci, jaké problémy jej v současné době tíží, aby nepřišel o místo. Lidé se bojí publikovat své názory, aby nebyli perzekuováni. A právě touhle extremní formou bude dokončeno vítězství nad extremismem. Jeden extremismus porazí druhý.
  Logicky. Je daleko pohodlnější kopat do těch dole, než se pustit do těch nahoře. A navíc, i když je aktivista placen z daní těch dole, o výši jeho odměny rozhodují ti nahoře.
  Tož tu máme revolucionáře, jaké svět ještě neviděl. Dělají revoluci s pány proti těm dole.
  ??
  April 19, 2016 v 17.49
  Hod do vody pseudolevicaka a vyplavou Sorosovy penize a cisty fasista.
  Diky existenci p. Peheho bude nutne zavest pojmy jako slunickovy fasismus. Je stale zretelnejsi, ze "mraz jiz neprichazi z Kremlu" ale paradoxne ze slunce. Ten kdo vyzyva ke kriminalizaci svych nazorovych oponentu je fasista a tajtrlikovani kolem toho netreba. Pan Pehe se projevil jako cisty fasista. Protoze je havloid, je pravdepodobne ze touto nemoci trpi znacna cast teto tridy (jeste to neni zakazano rikat) . Zda se ,ze jediny slunickar ( p. Stampach) se probudil. Nebo vydesil ? Jeste je tady moznost, ze p. Stampach nebere Sorosovy penize.
  PK
  April 19, 2016 v 18.23
  Myslíš, Kuchejdo
  že po dnešním Berounu Zemanovi došlo, že už se nesmí objevit mezi lidmi?
  April 19, 2016 v 19.51
  to ne oni, ale špatné poměry - tak to jsou výmluvy
  nesmět říci xenofobovi či náckovi co je, tak to je přeci absurdní - když se někdo chová jako agresivní a nechutný blázen je třeba se tak k němu chovat.
  přednášky o kořenech zla na zemi tu nezbytnou distanci nemohou nahradit. A pokud se dostanou do kolize nejen s civilizovaností ale i s právem tak tím spíš.
  Rasismus a pogromistické kampaně jsou dostatečný důvod - to není o právu na názor. trestný čin hlásání nenávisti k jiným pro jejich původ, víru atp existuje. Takový člověk není oponent, ale sociopat.
  Za vše mohou ti jiní, je třeba je deportovat - dokonce mluvit o masokostní moučce a zplynování to volá do nebes. Proste snižování prahu tolerance k těmhle věcem je cesta do pekel
  April 19, 2016 v 20.17
  Pane Dolejši, vždyť je to jinak.
  Nejde o to, že by bylo špatné říci náckovi, že je nácek. Jde o to, že nyní je náckem nazván každý, kdo se odkloní od bruselského směru. Kdo nesouhlasí s bejkovinami Merkelové a dalších katastrofistů.
  Tohle kádrování, tyhle žaloby, ataky na ty, kteří vidí svět jinak, jsou nejlepším způsobem, jak polarizovat veřejnost, jak získat náckům příznivce.
  Místo skutkové argumentace budete lidem s jiným názorem hrozit trestním postihem? Tím se zlepší klima ve společnosti? Který bloud by v takové řešení věřil?
  April 20, 2016 v 0.02
  Odvaha je jít cestou otevřenosti
  Jedni se bojí pravicového extremismu a volají po utužení práva, a já se zase bojím, že ten mráz přijde právě od "ochránců zákona". Žijeme v zemi Švejků (a buďme za to rádi), kde se do prezidenta střílí z dětské pistolky a hlavní xenofob meloucí muslimy na masokostní moučku se přivazuje na Šumavě ke stromům, aby chránil přírodu a po večerech – oblíben – pochlastává se studenty jihočeské univerzity, k čemuž má krytí svého fakultního šéfa ze strany nejlepšího světového ekonoma (který zadlužil naši zemi o 700 mld. a mezi roky 2010 a 2013 způsobil svými škrty pokles HDP o 1 % přičemž v téže době Čína rostla o 55 % a Rusko o 38 %). Další veřejný nepřítel je Japonec, který nás vyzývá k hájení národních tradic, takže nám tu zbude už jen pár dobrosrdečných xenofobních fašistických dětí z dělnické strany, které vede A. Bartoš, protože ti správně ví. že svět ovládá nadnárodní kapitál a ž á d n á sociální spravedlnost tu není. Parta intelektuálů se tu ve své pidiúrovni navzájem mydlí a navzájem si dokazuje, kdože ho má většího.

  Skutečné řešení problémů vyžaduje v prvé řadě dobrou vůli, která zde není, široko daleko kam i velmi bystrozraké oko dohlédne jen pýcha a všeobecné plivání – a právě ti "etičtí" a "slušní" plivou ve své "lásce" nejzáludněji a nejkřivěji, takže situace je marná, ledaže by přišlo zemětřesení nebo jiná lidi spojující fatální pohroma. – A já pomalu budu volat kéž by!

  Pokud máme tak malou historickou paměť, že nevíme, např. že Thači byl i na seznamu USA prve veden jako terorista, pokud neumíme rozpoznat, že Havel raný sice psal opravdu pěkně, ale pak se stal pouze a jen loutkou a propagátorem zájmů USA, pokud zde není shoda, že i vláda EU už ovládá jen a pouze zákulisní taktiky a její vláda už nemá nic splečného s ideály a u t e n t i c k é demokracie což je možné jen a pouze skrze trpělivé vysvětlování občanům (viz TTIP)... Tak máme přesně tu situaci, ve které jsme: Vzájemné pohrdání, malost a nenávist lépe či hůře zabalená do "profesorského" koloritu zdánlivé úrovně.

  Pravda exiastuje a nelze vše donekonečna relativizovat. Pravda je, že ČR je malá země a ani Rusko, ani Čína, ani USA ani elity EU nebudou mít zájem nějak extra se o ČR pro nějakou osobní l á s k u k ČR starat. Václav Havel si zřejmě myslel a věřil tomu, že jeho osobní vysoké konexe cosi znamenají i pro ekonomické postavení ČR. Milé, ale naivní jak od 16 leté dívenky zdravotnické školy (tímto se těmto omlouvám).

  Otázka je tedy jak z toho ven. Takže v prvé řadě přestat dělat z obyčejných hereček (bez korektnosti) typu Magda V. mudrce a pochopit, že jejich rady typu: "nesmíte na Zemana reagovat", jsou tím nejnižším, co existuje, protože pravý opak je pravdou.

  Pokud zde bude část veřejnosti vytlačena z veřejného prostoru a dokonce to není ani menšina, ale většina, dojde jen a pouze k natlakování a o to většímu průšvihu. A já se nechci dožít situace, kdy budu rád, že se moji nepřátelé věší, protože to stihneme udělat dřív, než si někdo jiný usmyslí, že hlavní nepřítel jsem po Konvičkovi já a pověsí někdo jako nepřítele mě.

  Místo nesmyslů a zbytečností, které od rána do večera ukazují redaktoři zcela mimo realitu v ČT (i jinde) konečně začít dělat plně otevřenou žurnalistiku s hlubokou v í r o u v náš národ (pokud máte problém se slovem národ, tak v naše občany), tedy v obyčejné lidi, kteří zde žijí, prostě dělat jeden poctivý diskusní pořad za druhým, aby se názory střetly a aby lidé viděli, že zde není svazácké světaznalé politbyro, které po vzoru StB vypne zvuk, jako se stalo Ivanovi Hoffmanovi na Bratislavské lyře na jaře 1989, když hrál na koncertu Joan Baezové a ta pozdravila Petra Cibulku a další disidenty z Charty77...

  Vždyť i ten Hydepark, kde mohli lidé hlasovat a kde byly vstupy z nočních hospod zcela zmizel. Žádné pod lampou zde není. Zbyly tu jen zcela sterilní a od reality odtržené "diskuse" typu OVM, kde si dělají politici typu Kalousek, Benda, Dolejš – všichni jsou v politice 20–25 a více let (Kalousek od roku 1984!) dokola reklamu za naše peníze a za náš čas, aby jen a pouze dál byli u moci a neměli dohromady za nic odpovědnost. Prostě za nic.

  Bohužel i mé lkaní zde je marné, protože se nepoučí nikdo a všichni budou maloryse čekat, až se ono samo cosi kdesi stane. Nebo, co bude ještě horší, ti, kdo jsou dnes u kormidel a mají možnost se budou opevňovat a kopat do poslední chvíle, stejně jako to dělal ten zpráchnivělý minulý režim komunistických páprdů, ten režim, do kterého i dnešní šéf Hospodářské komory – dnes Goldman Sachs – Vladimír Dlouhý updateovaný v roce 1978 vstoupil, aby dělal kariéru, stal se členem KSČ. A nikomu to nevadí, přestože i poctivému (možná) komunistovi Ransdorfovi jako šéf stranické buňky dal právě Vladimír Dlouhý důtku buď za podpis Několika vět nebo za styk s disidentem Trevorou (slyšel jsem obě verze). A nikomu to nevadí, paměť nemáme a slušnost a etika je pouze a jen vedle Křemílka a Vochomůrky s Rákosníčkem – v říši pohádek.

  Pro koho se tu píše? Kdo se přesvědčuje? O čem? A k čemu?
  JS
  April 20, 2016 v 2.49
  panu Dolejšovi
  "mluvit o lidech jako o dobytku, který by měl být utracen si skutečně říká o adekvátní represi"

  A až nějaký "intelektuál" prohlásí o většině české společnosti, že jsou například "ovce", taky ho budeme stíhat?

  Nemám nic proti stíhání konkretních výhrůžek, ale stíhat názor, byť jakkoli pitomý? Ale levice se bude muset zase poučit, že tahle forma prohibice k ničemu pozitivnímu nevede. Lidé, kteří skutečně rozdělují tuto společnost, se bohužel nenechají takto snadno chytit.

  A pan Pehe by si měl ve svém článku položit otázku, jak je to tedy třeba v Řecku možné, že tam vyhrála Syriza (pozitivní příklad) a nikoli Nový úsvit (negativní příklad). Je to díky cenzuře Internetu? On koneckonců i Hitler zprvu vyhrával díky své hospodářské politice, a jeho rasismu nikdo nebral moc vážně.
  April 20, 2016 v 7.37
  mráz že přichází od obránců civilizace ?
  |1) tady nejde o liberální otevřenost ale o to jak čelit agresivní fašizaci poměrů -a to lidé otevřeně vyhrožující jiným pro jejich původ či víru, vytahující už dávno opuštěná dogmata a znamenají. jsou decentně řečeno "reakční síla"
  2) Nejenže je tady laxní stát, ale i lidé samotní, což je šikmá plocha k stavu který už půjde obtížně zastavit (a la 30. léta minulého století). Alternative fur Deutschland či Front National jsou sice legální ale patří už do této kategorie. To je velmi nebezpečná situace.
  3) Ti "nalevo", co neustále obhajují nejen extrémních hnutí jako je PEGIDA, ale vyviňuji i případy jako je náš Konvička pořád vztahují kritiku tohoto extrému na sebe - pokud ale nemají špinavé svědomí (tedy že se se s nimi v podstatě ztotožňují) nemají proč. Stačí uznat oprávněnost distance

  P.S. p. Samohýl - jistě cítíte rozdíl mezi vyhrožováním lidem deportacemi, tábory či dokonce splynováním a tím, že někdo připomene lidem aby nebyly strachem manipulované ovce
  PK
  April 20, 2016 v 9.40
  Pane Samohýle
  K Hitlerově vítězství velkým dílem přispělo i to, že k němu byla německá justice trestuhodně laxní a benevolentní.
  April 20, 2016 v 11.25
  Nikoliv skrze laxnost,
  nýbrž skrze podporu nadnárodního kapitálu, to v prvé řadě, se dostal Hitler k moci. Viz mj. dokument na YT od BBC s názvem, Kdo financoval Hitlera. A nebyl to ekonomický Hitlerův úspěch, co mu dál pomohlo k moci, to je další tradovaný omyl a mýtus. Hitler se zadlužil a pak kradl všude, kde mohl. Mj. i mým prarodičům těžce naspořené celoživotní úspory na účtu, nebo Řekům zlato.

  Zlo se vždy maskuje za dobro a hledat, jak nyní omezit svobodu projevu, je zlo přímo ukázkové! Pozor!!!
  April 20, 2016 v 11.27
  Tohle je přesné.
  Takhle vypadá v praxi debata s aktivisty /sluníčkáři, některými politiky/. V dobré víře, vstřícně, se je snažíte upozornit na to, že problémy nejsou černobílé, že současně praktikovaným způsobem nedokáží přesvědčit většinu veřejnosti o správnosti své politiky. Výsledkem je z jejich strany otočení modlitebním mlýnkem a ozve se neměnitelná mantra.
  Domnívám se, asi oprávněně, že nemají vůbec úctu ke svým oponentům a pokud se namáhají se čtením jejich textů, tak jen proto, aby si vypíchli bod, na kterém se budou točit. Celek a myšlenka jsou pro ně nazajímavé.
  Ukončím větou pana Ruska: "Pro koho se tu píše? Kdo se přesvědčuje? O čem? A k čemu? ", kterou musím, bohužel, plně podepsat. Neboť je to marný, je to marný , je to marný.
  April 20, 2016 v 14.02
  stačí jen vnímat
  omyl nacionalistů je že izolacionalismus a xenofobii chápou jako zbraň vůči kapitálu - a problém začíná když tyhle anachronické názory prosazují agresivně - tedy když kdokoliv vysloví sousloví "lidská práva " je havlofašista a židokurva byť lidskoprávní standardy patří k civilizaci.
  Vrchol absurdisátnu pak je když se údajná levice vzhlíží v lidech jako je Marie le Penová, Donald Trump či polští Kaczynští kdy adoruje autoritáře a bigotní konzervativce. A pak opravdu platí že je to marný, marný marný...

  kdo rád uvažuje o temném pozadí tak by se mohl ptát kdo financuje po světě tyhle populisticky nacionální subjekty. Já to nedělám (neočekávám že se přiznají) ale držím se zásady "podle skutků poznáte je" by´t se maskují jako vtělené "dobro". A oni jsou v tomto ohledu docela upřímní Stačí jen vnímat.
  LV
  April 20, 2016 v 20.44
  Poznámečka
  V Británii došli údajně tak daleko, že levicová vláda chtěla cejchovat děti v předškolním věku na základě jejich vztahu k jídlu.
  Nejí karí? Že by rasista?
  April 20, 2016 v 22.08
  Laxnost vůči projevům kapitálu, zhoršuje klima ve společnosti
  Teoreticky je ČSSD levicová strana. Teoreticky.
  Teoreticky je šéfredaktor DR Jakub Patočka jako člen ČSSD levičák. Teoreticky.
  Teoreticky lze od DR i jeho šéfredaktora očekávat podporu levicových idejí. Teoreticky.
  Teoreticky jde i komunistovi Dolejšovi o levicové ideály. Teoreticky.
  Teoreticky je i autor úvodníhu textu, vážený pan Pehe, spíše nalevo, než napravo. Teoreticky.

  A nyní fakticky a věcně:

  V EU došlo k určité situaci. Na tuto situaci strany a politici v ČR nějak reagují. Stejně tak i občané ČR, kteří projevují své názory. Autor úvodního textu se obává, že ulice překračuje určité normy, varuje před narůstáním zloby a projevů, tedy před eskalací emocí, které hrozí přerůst v násilí. To celé je rozepsané detailněji a aby se nejednalo jen o pocit, autor ukazuje, že státní orgány porušují zákony a že by se mělo jednat proti extrémistům přísněji.

  Ve skutečnosti autor textu neřeší p ř í č i n y těchto pro nás všechny nemilých jevů ve společnosti (narůstání napětí nemá opravdu nikdo rád), ale jen a pouze kritizuje r e a k c i veřejnosti na to, co se nyní v EU děje.

  Ale zde přece nejde o cosi teoretického či obecného, jde o situaci v Evropě v roce 2016, jde o příkaz shora nechat proudit do Evropy imigranty. A jde o fakt, že občané se angažují (jak dlouho se po tom volalo?) a jde o pouhou reakci lidí na tuto situaci.

  A co nám tedy přesně vadí? Že není dostatečně akademická? Vždyť do akademické diskuse tito lidé přístup vůbec nemají! Takže skutečný důvod není "kvalita" hlasů lidí "ulice", ale ve skutečnosti to, co říkají. Tedy jejich n á z o r.

  Je falešné volat obecně po slušnosti a dodržování práva, když tu žádné právo (a často skutečně žádné právo) pro obyčejné lidi už dávno není. Je falešné kritizovat eskalaci násilí, když jde v prvé řadě o omezení těch hlasů, které se nehodí do povolené agendy.

  Nikdo dnes neví, co bude v Evropě za 5, 20 nebo více let. Na toto vědění nemá patent nikdo, ani redakce DR, ani pan Pehe.

  Pokud úvodní text pana Pehe bude číst mladý člověk nebo člověk bez zkušeností, jistě bude souhlasit. Vše je logické, šibenice jsou špatné, násilí je špatné, tolerance je dobrá, pomoc lidem v nouzi je dobrá. Jenže…

  Jenže stačí znát dějinný k o n t e x t, rozumět hlouběji příčinám jevů a najdeme zcela jiný obrázek. Bylo by možné to rozepisovat detailně a dlouze, ale nosit dříví do již se mnou souhlasícího lesa smysl nemá a psát další a další fakta těm, kdo místo Moskvy dnes stejně fanaticky jak bývalí kovaní komunisté věří Bílému domu nebo Evropské komisi a EU, také smysl nemá.

  Zakončím názorem pana "Jonáše" pod článkem "Nová evropská šlechta":

  »Projekt EU nemá s levicí ani levicovostí nic společného. Levicovost znamená upevnění státního vlastnictví, pracovních práv = každý má právo na práci, pracovní doba se zkracuje se stoupající automatizací výrob a mzdy stoupají, stoupá životní úroveň úměrně rostoucímu bohatství společnosti u NEZADLUŽENÝCH lidí, kteří se živí prací, upevňuje se sociální stát, který si lidi předplácejí pro případ nepohody, kdy přišli o mládí, zdraví, práci…

  EU je ale projekt evropské oligarchie a velkoKAPITÁLU, má za cíl konkurenčně srážet náklady a cenu práce, zvyšovat zisk velkoKAPITALISTŮ, zprivatizovat do jejich rukou státy, lidi udělat na nich závislé a umožnit jim snadno se zbovavat pracovní síly, za nic nenést odpovědnost.

  Politici EU jsou loutky v rukou velkoKAPITÁLU oligarchie, nereprezentují zájmy obyčejných lidí, kterých je naprostá většina, ale zájmy mezinárodního KAPITÁLU.

  To v KAPITALISMU, kde je vše – politická moc, zákony i finanční systém – koncipováno a řízeno ve prospěch největších kapitalistů není nic překvapivého. Naopak je to zcela běžný trvale přítomný rys po celou jeho existenci.«

  Zde: http://pravyprostor.cz/nova-evropska-slechta-ii/

  * * *

  Paralelně se zde v DR vede nejeden dialog o podstatě víry. Jsou zde jemné a vskutku hloboké teologické otázky na podstatu víry. OK, v zemi ateistů to asi zajímá jen malou menšinu.

  Nicméně se obávám, že pokud má být těžiště sporu s panem Pehem vedeno právě v rovině víry, tedy zda MY (vy nám často říkáte xenofobové) dostatečně správně v ě ř í m e v dobro v rukách Evropské komise, že málo v ě ř í m e v dobrotu a správnost činů šéfky Německa Angely Merkelové atd. – že takto vést racionální dialog o závažné evropské situaci opravdu není možné. To přece není věc víry!

  Prosím a vyzývám k zanechání sporů a pokusme se věnovat tématu racionálně.

  Ty jevy, které zde pan Pehe vyjmenoval jistě nejsou ideální, ale jsou jen a pouze přímý a logický n á s l e d e k té situace, kdy zejména veřejnoporávní média neplní svoji roli ZE ZÁKONA, protože kdyby média vytvářela adekvátní diskusní prostor, kdyby se už více než rok věnovala podstatě a příčinám jevů – viz mj. citovaný pohled pana Jonáše, tak by zde tyto problémy dnes nebyly.

  Bez změny kvality veřejné diskuse, což je úloha zejména ČT nebo ČRo, se z místa nepohneme. A bude hůř.
  JS
  April 20, 2016 v 23.24
  panu Ruskovi
  "Ve skutečnosti autor textu neřeší p ř í č i n y těchto pro nás všechny nemilých jevů ve společnosti (narůstání napětí nemá opravdu nikdo rád), ale jen a pouze kritizuje r e a k c i veřejnosti na to, co se nyní v EU děje."

  S tím bych ještě souhlasil.

  "Ale zde přece nejde o cosi teoretického či obecného, jde o situaci v Evropě v roce 2016, jde o příkaz shora nechat proudit do Evropy imigranty."

  Ale tahle teorie je naprosto zcestná a neodpovídá faktům. Státy, které nesou v EU hlavní zátěž příjmu imigrantů jsou Itálie a Řecko, a ty rozhodně nemají důvod podřizovat se nějakému tlaku shora. Na druhou stranu, třeba pro britskou společnost by to mělo být podle vás ekonomicky výhodné, ale současná vláda imigranty dost odmítá. Prostě, ta vaše teorie naprosto nevysvětluje různorodost reakcí (i dalších) evropských zemí, která je spíš daná historickou zkušeností než racionální rozvahou.
  April 21, 2016 v 9.04
  reakce zejm. střední Evropy je to oč jde
  přesně tak - ideologická interpretace příčin xenofobní nenávisti může být různá - ale varovná je reakce významné části veřejnost zejm. ve střední Evropě.
  A o to jde - ať jsme z různých směrů myšlení, v té kritické reakci bychom se měli potkávat. Aby nám ta střední Evropa nezhnědla.
  April 22, 2016 v 11.01
  panu Samohýlovi – vidět souvislosti tam, kde jsou
  Budu stále (byť zřejmě velmi naivně) předpokládat, že nás cosi spojuje, že má přece jen každý, kdo čte DR, cosi společného. Proto výše ten můj silný apel, apel levicový. Jak vidno, apel marný. I nyní se bude levice stavět v konečném časovém důsledku na cizí stranu, na stranu kapitálu a bude podporovat cizí zájem, nikoliv náš.

  Děkuji za vaši reakci a pozorné čtení. Tento váš ryze subjektivní názor musím však odmítnout: »Ale tahle teorie je naprosto zcestná a neodpovídá faktům.«

  Neshodneme se na interpretaci souvislostí a na výkladu dějů. Což je ovšem s a m o z ř e j m é, protože přesně s touto naší rozdílností v interpretaci sil a dějů ve světě nyní působících se dopředu počítá. Protože absolutní většina, tj. 95 a více procent lidí nesleduje politiku dlouhodobě a pamatuje si jen několik posledních dnů, nebo maximálně měsíců. (Viz mj. zcela dole, zde, rok 2010.)

  Ale co víc, i ti, kdo události poctivě sledují (a vy k nim jistě patříte, vážený pane Samohýle) se na výkladu neshodnou. Toto je ovšem zajímavé a hluboké téma, proč k tomu dochází, o příčínách bychom mohli vést dlouhou diskusi.

  Harmonie ve světě nevládne, sledujeme nyní jednu z podob hybridní války, která je v ostré fázi. I Trojský kůň byl první dochovanou ukázkou praxe hybridní války. Tedy války j i n é, než jsme zvyklí. Obyvatelé města netušili, co se p o t o m stane. Události je pak z a s k o č i l y. A stejné je to dnes.

  A proto je naším úkolem se tohoto nemilého "překvapení" předem vyvarovat.

  Vážený pane Samohýle, vy (jste vlastně přitom jen pouhým reprezentantem tohoto názorového proudu, jeho zástupcem, proto je možné nyní i díky vašemu postoji tyto věci konečně začít zde – byť pro tolik "krátkočtenářů" příliš dlouze – vysvětlovat) jste zřejmě názoru, že humanitární krize (zde se přece shodujeme, že velká většina těch lidí jsou něčí oběti) vznikla jaksi n e d o p a t ř e n í m, nebo pouhým o m y l e m a EU a Merkelová (a velký kapitál) nyní jen a pouze pomáhá trpícím lidem. Výklad, že tyto věci se dějí plánovaně, odmítáte.

  – Tomu pochopitelně rozumím, stejně jako vnímám, že názor, že se to neděje "samo", považujete pravděpodobně za "konspiraci", tedy za naivně předsudkový a nezvyzrálý a vlastně "zlý" pohled.

  Nicméně přesně taková reakce (jakou máte vy a další) je právě tou reakcí, se kterou se p ř e d e m počítá. Příklad: Kdyby sňatkový podvodník nepočítal s určitou typickou reakcí vdavekchtivých slečen, nemohl by dělat svoji nekalou činnost.

  Jistě, bylo by pěkné, kdybych nyní mohl uvést opravdu pro k a ž d é h o jasně viditelnou sadu snadných a jednoduše z j e v n ý c h faktů, to však, bohužel, neumím; vidět souvislosti tam, kde skutečně jsou, je v této hybridní válce tím úkolem, který se nám nyní – budeme-li mít dobrou a vstřícnou vůli si naslouchat – buď podaří spolu zvládnout, nebo nikoliv. Je to úkolem každého poctivě přemýšlivého. Já vám mohu jen nabídnout ta fakta, která mě o s o b n ě vedou k tomu, co jsem napsal. Bylo by o tom možné psát dlouho a detailně, ale opět zde platí: Kdo chce, pochopí, kdo však má už nyní předem pevně zafixovaný a neměnný pohled, ten si jej ponechá. Zde budou j a k é k o l i v argumenty zbytečné.

  Ve válce jsou strany, které stojí proti sobě. A používají ty bojové prostředky a metody, které v e d o u k dosažení cílů. To je ovšem banální konstatování. Přesto pro naše další úvahy nezbytné.

  A pak, zcela jste ignoroval rozdíl mezi cíli a prostředky ideální levice a mezi působením a taktikou sil kapitálu – jehož cílem opravdu nikdy není charita a pomoc lidem v nouzi (!) je to vždy navyšování kapitálu a tím i posilování geopolitické moci.

  A to se neděje v řádu dnů a týdnů, ale někdy i let a desítek let. To je stejné, jako když poctivý lesník sází les, ten také nedává smysl a užitek za týden nebo měsíc.

  Myslíte, že kapitál neplánuje? Myslíte, že neexistují dlouhodobé geopolitické zájmy center kapitálu a tedy velmocí? Pane Samohýle?

  1) Svět není mírové harmonické místo, kde bohatí a mocní pomáhají chudým a potřebným. Bohužel. Zájmy velmocí existují. A stojí vždy proti většině lidí "dole". Zde se svět od otrokářské či feudální společnosti nezměnil. Je pouhé naše z b o ž n é přání, aby CIZÍ ZÁJMY "těch nahoře" neexistovaly. Tím, že se budeme tvářit, že je nevidíme, nezmizí. Dělení světa na "my" a "oni" existuje, byť si tolik lidí myslí, že je to jaksi zbytečné. Tím, že si budeme přát lepší svět, dělení světa na my vs. oni opravdu nezmizí. Bohužel.

  2) Zejména finanční elity (kapitál) USA v ě d o m ě rozvrátily země na jihu a východě kolem Středozemního moře. A nejde o jeden stát:

  – Afghanistán: Málo se ví, že to byly právě USA, kdo nachystal na SSSR doslova léčku tím, že USA založily a vyzbrojily v Afghanistánu mudžahedíny, na což SSSR opravdu zareagoval a vstoupil do tamních hor, do svého Vietnamu. Toto je dodnes důležitou příčinou mnoha dalších válek v regionu, možná včetně událostí kolem 11. září, na které jsme už pomalu zapomněli. A příčinou toho napětí, které v regionu dnes vládne.

  Viz mj. Brzezinsky, zde: How Jimmy Carter and I Started the Mujahideen – http://www.counterpunch.org/1998/01/15/how-jimmy-carter-and-i-started-the-mujahideen/

  – Irák: Samé lži. Irák neměl zbraně hromadného ničení, Bin Ládin s ním neměl nikdy nic společného, zcela rozvrácená a dnes nestabilní země, "zlatý Hussajn" chtělo by se říct…

  – Libye: USA rozbily snad nejvíce prosperující zemi v Africe, "Africké Švýcarsko". Dnes je v zemi jen a pouze chaos a utrpení. Strašné. Miliony trpících lidí, kterým nikdo nepomáhá. Dokonce již i Obama řekl, že to byla "chyba" (a vymalováno?), tak málo stačí a vše je v pořádku? USA zde snad chtěly dobro pro obyčejné lidi? Elity USA jsou levicové? Co mi k tomu řekne komunista Dolejš? Opravdu tomu budeme věřit?

  – Zajímá se dnes o trpící v Libyi pan Pehe? Vážený pane Samohýle?

  Viz LN: Islámský stát v Libyi? Rozvrácená země jako most džihádistů do Evropy – Zdroj: http://www.lidovky.cz/islamsky-stat-v-libyi-rozvraceny-stat-muze-byt-mostem-dzihadistu-do-evropy-17s-/zpravy-svet.aspx?c=A150218_142006_ln_zahranici_msl

  – Sýrie: USA, zřejmě Saudové, prokazatelně Turecko podporovaly extrémisty kolem ISIS (viz konvoje při pašování ropy do Turecka, evidentní "neschopnost" armády USA při boji s ISIS, viz výsledky Ruska za pouhých pár měsíců od září 2015 atd., možná dokonce i přímé vyzbrojování ISIS z USA, indicie zde jsou, vědomá snaha USA a následně i cizím zájmům USA loajální ČT (kupodivu Kubal v rozhovoru překvapil) udělat z očního chirurga studujícího v Londýně brutálního vraha – identicky stejná praxe jako u Hussajna a Kaddáfího...).

  3) Zcela chybí (!) jakákoliv detailní a podrobná reakce na to, co řekl Wesley Clark, viz známé video na YT, které je dodnes zcela vědomě mimo pozornost, tedy video "7 zemí do 5 let", toto je nezbytně nutné pro pochopení souvislostí:

  https://www.youtube.com/watch?v=an3A3hRA8_M

  Copak toto není důkaz, že jde o vědomou činnost? Nikdy se k němu nebude "nahoře" nikdo vyjadřovat, protože to prostě nejde.

  Atd. Takto bychom mohli pokračovat a ukazovat další a další fakta, která se nehodí a o kterých se ve veřejnoprávních médiích nediskutuje v ů b e c, nebo jen zcela okrajově.

  Proč? Když to jsou doslova smrtelně závažné věci? Nebo u nás média mají zákaz o určitých souvislostech vést dialog?

  * * *

  A nyní můžeme udělat už jen a pouze poslední logický krok. Uvědomit si vývoj za poslední dva roky, tedy co předcházelo tomu, než se daly miliony lidí kdysi ve víceméně stabilních regionech, které naše "mírové usílí" často zcela – a v ě d o m ě, vážený pane Samohýle – rozvrátilo, do pohybu:

  »V roce 2014 německý Spolkový úřad pro otázky migrace a utečenců nechal vyrobit propagační film, který ukazuje imigranty z Blízkého východu. Zařízení pro utečence připomíná hotel se čtyřmi hvězdičkami, jeho šťastné obyvatele obsluhuje tým pečovatelů a dostávají takřka vše, co si přejí. Agitka má arabskou, srbo-chorvatskou, paštunskou, albánskou a ruskou verzi.

  Nyní to byli také němečtí politici – Angela Merkelová nebo Sigmar Gabriel –, kteří ujišťovali migranty, že dveře do Německa jsou zcela otevřené a žádná osoba potřebující pomoci nebude odmítnuta. Jestliže dnes v Německu začínají mluvit v souvislosti s imigrační vlnou o velkých problémech, vděčí za ně nejvíce svým politikům.«

  Viz: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/ma-nemecko-spoluodpovednost-za-migracni-vlnu-nesporne-take

  Pane Samohýle. Pokud už náš "jemný a etický Západ s vysokými humanitními hodnotami" zcela destruoval tolik zemí, tak opravdu bylo a nadále je naší mravní povinností udělat vše pro nápravu – ale v oblasti těchto zemí. Místo toho se však v ě d o m ě dělalo vše pro to, aby tamní rozvrat neskončil, aby k tomu exodu dojít prostě muselo.

  Proč si stále c h c e m e naivně myslet, že když do Německa a Evropy přijde 5–10 milionů muslimů, že to bude v budoucnosti vzdálené několik let až nekolik desítek let fungovat?

  Opravdu nemáme soudnou moudrost a prostě zcela nevyzrále a dětsky odmítneme rozlišovat mezi krásným zbožným přáním (aby byla Evropa multi-kulti) a realitou? Pane Samohýle?

  Podstata této hybridní války mj. spočívá v tom, že lidé vnímající svět jako já potřebují uvést dlouhý seznam indicií, ze kterého se teprve složí výsledný obraz. Jenže kdo dokáže mít vstřícnou vůli a vnímat argument za argumentem? Dokážete to vy? Pane Samohýle? Budete nad těmito f a k t y přemýšlet déle než 5 či 10 minut? Budete trpělivě hledat ty argumenty, že se mýlím a vyvozuji nesprávníé souvislosti?

  Místo toho slyšíme třeba skauty: "Taky mám v Maďarsku 10 lidí...", kteří pomáhají uprchlíkům. Protože vidět dítě a matku jsou děje v první signální a na toto reaguje snadno každý. Číst dlouhé a složité věty, dávat si do souvislosti historii, mít odvahu (!) pochopit, že za slovy velmocí nelze vidět charitu, ale vždy geopolitický zájem přece dokáže jen málokdo. Atd.

  Rozumíte etice mého myšlení? Vážený pane Samohýle?

  * * *

  A praktická ukázka jak funguje naše paměť:

  17. 10. 2010 – »Postupim (Braniborsko) – Německo vzdává boj o multikulturní společnost. Podle kancléřky Angely Merkelové veškeré snahy o takové soužití „totálně selhaly“. Merkelová to řekla na postupimském setkání s mladými členy své Křesťanskodemokratické unie (CDU). V zemi, kde žijí čtyři miliony muslimů, se podle ní neosvědčila strategie, že se lidem z různého kulturního prostředí umožnilo žít vedle sebe, aniž se integrovali.«

  http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/1310111-merkelova-nase-snaha-o-multi-kulti-spolecnost-totalne-selhala

  * * *

  PS: Vážený pane Pehe, ocenil byl, kbybyste věnoval aspoň zlomek času úvaze nad tím, p r o č se naše myšlení tak liší. Přece si nechceme o sobě navzájem myslet, že ten druhý reprezentuje "stranu zla". Ta situace je přece jedna. A my žijeme v jednom světě. A budou zde žít i naše děti. Pěkný den.
  PK
  April 22, 2016 v 12.26
  Vidím, že pan Rusek
  coby deklarovaný levičák je hrubě nespokojen s DR, ale zato mu velmi konvenuje "PRAVÝ Prostor"

  To jsou paradoxy, jak by řekl klasik ...

  Mimochodem, Jiří Pehe je stále asi nejlepší český komentátor.
  April 22, 2016 v 14.41
  Panu Kolaříkovi
  Bylo řečeno vaše slova budiž ano-ano, ne-ne; dovolte jen dva dotazy. Snad se vám podaří být méně zenově stručný.

  1) Co přesně znamená, že mi "velmi konvenuje" Pravý prostor?
  2) Jaká myšlenka vás oslovila v textu pana Pehe nejvíce?

  Děkuji za odpověď.
  April 22, 2016 v 15.04
  Styl dialogu
  A nelze nezopakovat, co zde tak výstižně řekl pan Ševčík:

  »Takhle vypadá v praxi debata…

  V dobré víře,
  vstřícně,
  se je snažíte upozornit
  na to, že problémy nejsou černobílé,
  že současně praktikovaným způsobem
  nedokáží přesvědčit většinu veřejnosti
  o správnosti
  své politiky.

  Výsledkem je z jejich strany
  otočení
  modlitebním mlýnkem
  a ozve se neměnitelná
  mantra.«

  PK
  April 22, 2016 v 21.22
  Pane Rusku
  Pod tím článkem na "Pravém prostoru", na který jste nám sem laskavě dal odkaz, je uveden další zdroj: jakýsi "Svobodný svět".

  Ten článek je údajně výplodem jakéhosi Richarda Sulíka, prý europoslance, předpokládám českého, avšak pod článkem najednou z ničeho nic stojí "Došlo mailem, překlad redakce".

  To je zajímavé, viďte, pane Rusku.

  No, a vedle je sdělení majitele serveru:

  "Po­kud se Vám zde ně­co ne­lí­bí, má­te vy­ni­ka­jí­cí mož­nost svo­bod­ně o­de­jít."

  (Akorát zapomněl dodat, že nám to stejně nebude nic platné, protože jeho lidi už se postarají, aby se nám nějaký odkaz někde dostal pod nos, že).

  Takže, ještě nám (a mně speciálně) chcete dělat kázání o dialogu a kultuře diskuse? Pane Rusku?
  April 22, 2016 v 23.52
  Pane Kolaříku,
  To bude asi odpověď na bod 1), i když tedy vůbec nechápu, co tím chcete říct. Já jen a pouze citoval pana Jonáše, který to tam napsal a tím to pro mě končí. Vy z toho děláte nějakou konspirační teorii, které nerozumím. A ani nechci. Zřejmě patřím mezi nějaké "jeho lidi"... To je už ale na psychiatrii, řekl bych...

  A ještě ten Pehe, děkuju. 2)
  PK
  April 23, 2016 v 10.23
  Pane Rusku
  Neodpovídal bych Vám ani na bod 1, kdybyste si to frackovsky nevynutil svými urážlivými řečmi na moji adresu jinde, pod jiným článkem, pod kterým jsem do té doby neměl ani jeden příspěvek.
  PK
  April 23, 2016 v 11.18
  Tomáš Halík: Extremisté začali bujet jako rakovina.
  April 23, 2016 v 14.03
  Ochrana hodnot nebo pokrytectví – kdo seje vítr (a o nacionalistovi Masarykovi)
  Ti lidé, kteří dávají určité orientační impulsy a vedou k zamyšlení, jsou u nás okřikováni. Musíme si uvědomit, jaké jsou naše hodnoty a zda je opravdu žijeme.

  Demokratická kultura předpokládá určitou inteligentní veřejnou diskusi, ve které musí být lidé, kteří dávají myšlenkové impulsy. Musí zde být morální a duchovní autority. Lidé, kteří o něčem přemýšleli, tak jsou dokonce povinni nabídnout určité vize, určité myšlenky. A ti, kteří tyto impulsy dávají, tak jsou dnes právě i na DR okřikováni.

  Dnes se jako mor v naší zemi šíří neúcta ke vzdělaným lidem, připomeňme hlavu této země, kterou dnes okřikuje doslova kde kdo, až se zde vlastně stalo módní povinností si do demokraticky zvoleného prezidenta kopnout.

  Připomeňme na tehdejší dobu odvážný odborný text Prognostika a přestavba napsaný v létě 1989, viz: http://www.evropsky-rozhled.eu/prognostika-a-prestavba-1989-t-magazin/ .

  Hledáme-li, jaká je n a š e identita, můžeme mj. pátrat po okolnostech vzniku naší samostatné republiky. Zde nelze nevnímat, že ženou prvního prezidenta ČSR byla Američanka, tedy Charlotte Garrigue narozená v Brooklynu v roce 1850. Vazby na USA tedy měla naše nová res-publica již od počátku. A dodnes nevíme, jakou roli daly naší ČSR při jejím zrodu do vínku zájmy velkých geopolitických světových hráčů – tedy zejména USA.

  Není příliš známý fakt, že právě Masaryk pobýval za první světové války nikoliv v USA, ale v Rusku, dokonce přímo v Petrohradu a právě zde byl i v době VŘSR, tedy na podzim 1917. Jako bychom měli v mozku „slepou skvrnu“ když ignorujeme a nevnímáme, že to byli právě naši slavní legionáři a tedy i Masaryk, kdo pomáhal Leninovi a b o l š e v i k ů m až do roku 1920. – Zde můžeme náhle vnímat naprosté ideové zatmění. Masaryk má v ruském Petrohradu od roku 2003 dokonce pomník:

  http://www.radio.cz/cz/rubrika/udalosti/tomas-g-masaryk-ma-v-petrohrade-novy-pomnik

  S diskusí o n a š í národní identitě, což nepochybně souvisí se vznikem naší první samostatné n á r o d n í republiky, souvisí i otázka, zda stojíme na straně milionu českých vojáků bojujících na straně císaře, tedy na straně Království a zemí v Říšské radě zastoupených a Zemí svaté Štěpánské koruny uherské (nepřesně a běžně Rakouska-Uherska), nebo na straně „dezertérů“, kteří podstatně pomohli právě bolševikům na cestě k moci.

  Doporučuji k tématu tento pozoruhodný odkaz:

  Proč padají facky za názor, že legionáři byli zrádci českého národa?

  – Zdroj: http://g.cz/byli-legionari-zradci-ceskeho-naroda :

  »Od facky uběhlo dvacet let, ale obávám se, že se k legionářské problematice stále přistupuje s emocemi, nikoliv s odstupem. Níže si můžete přečíst fiktivní rozhovor zastánců protilehlého tábora. Dobré téma na diskuzi v hospodě. A na facku.«

  »V Československu zvítězil příběh vítězů, příběh republikánů a nacionalistů, kterým se podařilo prosadit svoji verzi nejen v politice, ale i do učebnic historie, do novin a jiných médií a nakonec i do obecného povědomí. A tak jsme nějak zapomněli, že každá mince má dvě strany a po těch letech se ani neptáme sami sebe, zda to za toho Rakouska bylo opravdu tak špatné, jak nám dlouhá desetiletí naši učitelé historie tvrdili. (...)

  ** Můžeme tedy legináře v Rusku považovat za zrádce?

  Těžko hodnotit po tolika letech. Pravdou ale je, že na ně jako na zrádce bylo tehdy nahlíženo nejen rakouskou státní mocí a důstojníky, ale i samotnými prostými vojáky.

  ** Proč?

  Někteří se na ně jako na zrádce dívali proto, že zradili přísahu (a to se ve slušné společnosti nedělá) a stříleli po svých druzích ve zbrani, proti svým bratrům, otcům a kamarádům. Druzí jim vyčítali, že bojují na nesprávné straně. Jak to? Tehdejší Německo a Rakousko byly demokratické státy, stejně jako Francie a Británie. Francie byla navíc centralizovanější zemí s drsnější byrokracií než Rakousko. Ale především – Rusko bylo nedemokratickým samoděržavím, kde se o občanských právech nedalo vůbec mluvit. Z tohoto pohledu byl mnohými vojáky vstup do legií považován za zradu nejen na spolubojovnících, ale za zradu na vlasti a u těch vzdělanějších i za zradu na demokratickém režimu. Bojovat za tehdejší ruské impérium bylo i v té době považováno za nemorální.

  ** Ale legie měly Masaryka.

  To ano, jenže nezapomeňme, že dosud nejsme schopni postavu TGM kriticky zhodnotit. Kdokoliv na něj někdo vznese kritiku, je druhými slovně seřván, že kritizovat tatíčka je nepřípustné. Je zajímavé, že mnozí zahraniční historici vidí v TGM nejen vzdělaného profesora, ale také nacionalistu, který upřednostňoval národ nad historickými tradicemi a vazbami.«
  April 23, 2016 v 14.17
  Když vrah o morálce káže
  Znovu: Jaké jsou naše hodnoty, co nás spojuje a tedy určuje, čím jsme my

  Našimi hodnotami – a nechť právě tyto hodnoty vytvoří pospolitost pod slovem „my“ – budiž faktická pravdivost, skutečná etika a autentická úcta k živým bytostem, což jsou hodnoty principiálně neslučitelné s obhajobou ZÁJMŮ KAPITÁLU reprezentovaných zejména zájmem zbrojařské lobby, což není nic jiného, než struktura NATO, která „hájí světový mír“.

  – Toto je náš živý a palčivý problém, toto je to ukázkové pokrytectví.

  Pokud se před lety snad ještě nezkušený Václav Havel nechal omámit velkým světem a potleskem v kongresu USA a stále ještě bojoval proti Rusku, bylo to možné pochopit. Ale pokud bude kdokoliv – na rozdíl od profesora Bělohradského – i v roce 2016 trvat na tom, že zájmy ČR jsou a vždy budou navázány na zájem USA a tedy NATO, tak právě zde musíme jasně a zcela jednoznačně říct:

  NE. Toto nejsou n a š e zájmy, to jsou zájmy cizí a každého, kdo bude tyto cizí zájmy hájit, musíme zařadit do skupiny „oni“, tedy mezi naše n e p ř á t e l e. Protože láska a pravda nejsou slova, ale realita.

  A byl to právě filosof Bělohradský, který v DVTV upozornil, že to byla právě osoba Václava Havla, která si dala za cíl "odklonit" košatění a tedy zdravý růst stromu demokracie do všech směrů a zase jej ohnout pouze jedním směrem – znovu vazalským směrem. Toto je ukázkové p o k r y t e c t v í.

  Právě zde hledejme jednu ze základních příčin, všeho výše uvedeného. Protože na jméno HAVEL (dnes už tedy dokonce na obchodní artikl, tedy značku Havel za 30 tisíc Kč) se navázala mj. i podstatná část českých intelektuálních elit.

  Navázala se ideově a tím se na dlouhá desetiletí doslova zabetonoval český („demokratický“) diskurs a byl (a zčásti dosud je) pečlivě hlídaný. Psi demokracie tak u nás nehlídají ani tak demokracii jako takovou, ale stanovený a někým dobře kontrolovaný už zase povinný diskurs (včetně Letiště Václava Havla, Knihovny Václava Havla atd.).

  Je to zde, v čase od 18:30: http://video.aktualne.cz/dvtv/belohradsky-spolecnost-rozpoltila-prima-volba-prezidenta/r~4f7b57aa8f9011e4ba57002590604f2e/

  Filosof Václav Bělohradský o Václavu Havlovi (2. 1. 2015):

  »Ta představa o Václavu Havlovi – která byla mediálně zkonstruována – má dvě charakteristiky. Za prvé: Výrazem lidská práva se zakrývá jeho rozhodně proamerický postoj v zahraniční politice. Jeho postoj není nic jiného než jednoznačná podpora role USA ve světě. A za druhé: On dnes představuje pro určitou část společnosti (umělce…) tu přijatelnou tvář politiky. On [V. Havel] jaksi představuje tu politiku laskavou, milou, vtipnou, tu politiku umělce, která je slučitelná s tím sebeobrazem umělce třeba. – To je ovšem naprosto nereálný obraz. Role těchto osobností pak v té politice je jiná. Takže on byl zmytizován. Lidská práva místo… Kam povede tento jednoznačný proamerický postoj… Např. Jak to rozbije Evropskou unii… Rozpad autonomní zahraniční linie EU… On je v očích významné hlavně kulturní části tou hezkou tváří politiky...«

  A jméno Havel je mj. skrze sponzorství narozenin dnes už nesmazatelně napojeno na jméno Bakala. A právě Bakala je ten filantrop, který také až dokonale vytěžil maximum kapitálu ze jména Havel. Bakala – jako sponzor mediálního ticha. Více k tomu Saša Uhlová, zde:

  »Zdeněk Bakala – portrét miliardáře jako sponzora mediálního ticha. – O Zdeňkovi Bakalovi a jeho podnikání se v českých médiích píše zcela neúměrně významu problémů, které jsou s ním spjaty…«

  http://denikreferendum.cz/clanek/20782-zdenek-bakala-portret-miliardare-jako-sponzora-medialniho-ticha

  * * *

  Je smutnou r e a l i t o u, že kapitál USA (a tedy právě armády NATO) má na utrpení ve světě zásadní podíl. (A není vyloučeno, že kdysi i na vyvraždění ruské carské rodiny skrze bolševiky. – podporou Masaryka, mimochodem těch čs. vojáků nebylo 100 tisíc, ale možná jen 50 a zde hledejme i Masarykovy fnanční zdroje mj. i pro jeho hradní tisk, kdy dal Peroutkovi půl milionu korun, na tehdejší dobu velký obnos, to se to potom psalo!)

  Takže ano, informační válka je v plném proudu, a proto vaše slova budiž ano-ano, ne-ne.

  Nechť zvítězí skutečné dobro a nikoliv ten, kdo umí mluvit dvěma jazyky. Víme, jak ten příběh plný falše a pokrytectví s Indiány tehdy v Americe skončil. A kdo tam tehdy vyhrál. A kdo nám slovy Karla Kryla dnes zase a znovu jako "vrah o morálce káže".
  ??
  April 23, 2016 v 16.47
  " informační válka je v plném proudu,"
  Jsem milovnik konspiracnich teorii. Zejmena proto, ze se v nich casto nachazi vice pravdy, nez v tech nejpromyslenejsich a nejuprimnejsich lzich. Tentokrat si dovoluji zkonstruovat svou vlastni.

  Cloveku samozrejme vrta hlavou, proc politik (nad hrobem), jemuz jiz nikdo nevezme hrdy dejinny titul "Znovusjednotitel Nemecka" vyda vsanc sve dobre jmeno a navzdory vsem unijnim kasparum Junckerem pocinaje a Avramopoulosem konce se setka s Orbanem, jehoz jmeno tito americti ratlici vystekavaji spolecne s pojmy jako fasista , xenofob a diktator. Tento stary politicky matador nazve Orbana svym pritelem a ohradi se proti politice Merkelove . Te Merkelove, kterou udajne vytahl na vysluni a ucinil svou nastupkyni.
  Mne se jako moznost nabizi vycitky svedomi vericiho krestana pred smrti. To ze sjednoceni Nemecka nebyl jednoduchy proces, je patrne jasne kazdemu. Rika se , ze za kazdy uspech je treba zaplatit prislusnou cenu (penize, zdravi, zvysene usili). V politice tou cenou mohou byt politicke zavazky, ktere je nutno dodrzet, ac nejsou podepsany.
  Nejznamejsi je silny odpor Anglie proti sjednoceni. A zde jsme u nabidky, kterou Kohl treba "nemohl odmitnout". Co kdyz cenou za sjednoceni byla podminka USA vytahnout Merkelovou nahoru, at uz se to komu libi nebo ne. Jeji chovani dnes dokazuje, ze nepracuje pro Nemecko nybrz pro USA.

  Ze na to Kohl tenkrat pristoupil ? Inu kdo by si neomluvil svedomi, kdyz jde o znovusjednoceni rise. Jenze pokud nekdo svedomi ma, je to previt a zere. Treba se stary pan chtel pred smrti vyzpovidat jedinemu opravdovemu politikovi, ktereho vidi v evropske kotline a dodat mu moralni posilu pro jeho konani. Pockame si.

  Zda se, ze Kohl v tehle informacni valce neni na slunickarske strane barikady.
  JP
  April 24, 2016 v 11.04
  Velezrádci
  "Velezrádci" - tak se jmenovala několikadílná kniha vzpomínek jednoho z čs. legionářů v Rusku, velitele průzkumného oddílu a za první republiky poručíka gen. štábu Pleského (křestním jménem pravděpodobně Vladimír, pokud mě neklame paměť).

  A on se samozřejmě opakovaně zabýval tím, že jejich čin - přeběhnutí na druhou stranu a boj proti monarchii - byl v očích představitelů této monarchie velezradou.

  A v jednom okamžiku na to odpovídá nepřekonatelně pregnantním způsobem, jednou jedinou větou: "Ano, byli jsme 'velezrádci'. Ale nebyli jsme vlastizrádci!"

  V tom leží ten zcela zásadní rozdíl.

  Oni "zradili" monarchii - ale nikoliv svůj národ.

  Samozřejmě, že v té době národ nebyl nijak jednotný, co se týče vztahu k monarchii. A jak vidět, zcela jednotný v tomto směru není ani dnes.

  Ale v žádném případě není možno těm, kteří v zahraničí bojovali za nezávislost českého a slovenského národa na vídeňské monarchii, dávat nálepku "vlastizrádců".

  ---------------------------------------------------


  Pane Kuchejdo, ta Vaše konspirativní teorie je naprosto stejně slabomyslná, jako všechny ostatní tohoto druhu.

  Merkelová (o které v té době ještě nikdo vůbec nevěděl) jako podmínka Američanů za to, že bude sjednoceno Německo!! Takový blábol je i dokonce i u Vás poněkud překvapivý.
  April 24, 2016 v 13.06
  Panu Poláčkovi – kdo hájí jakou geopolitiku
  Vážený pane Poláčku, často si rozumíme, ale když pozoruji, že v okamžiku, kdy shora cítíte odpovídající "politické krytí", tak si dovolíte z c e l a opustit etiku a zřejmě po vzoru pana Peheho nebo Halíka si jen tak "kopnete" – snad vás někdo povýší, nebo uzná hodna? – a napíšete panu Kuchejdovi »ta Vaše konspirativní teorie je naprosto stejně slabomyslná, jako všechny ostatní tohoto druhu.«

  Toto je přece ukázkově ad hominem: »Takový blábol je i dokonce i u Vás poněkud překvapivý.«

  I kdyby pan Kuchejda opomněl několik souvislostí, tak to nemůže být důvodem k takto ostrým útokům "na osobu" – ale možná jste jen chtěl dát za pravdu panu Pehemu a Halíkovi, že u nás veřejný prostor hrubne. Měl byste lépe vážit slova, zejména pokud jinde diskutujete o podstatě tohoto světa, abyste přece jen častěji vnímal, jaký d u c h vede vaše slova.

  Všiml jste si vůbec, že pan Kuchejda jen a pouze zkonstruoval úmyslně svoji vlastní konspirační teorii? A že to napsal úvodem?

  Bohužel podle vaší velmi, ale opravdu velmi podrážděné reakce soudím, že se dotkl nějakého pro vás velmi citlivého neuralgického bodu. A teď, nedá se nic dělat, nám zbývá jen vypátrat, jakého. Jsem názoru, že je to právě kritika USA, protože pokud má Nová levice jako celek nějaké dogma, tak je to právě nekritizování pozice USA a NATO ve světě.

  A vy – to je přece zřejmé – stojíte vždy na straně USA proti Rusku a toto vaše DOGMA je – např. ve srovnání s křesťanskými dogmaty i u velmi konzervativních křesťanů – ukázkově dogmatické, tedy naprosto neměnné. Zde vy pátrat a přemýšlet prostě nepotřebujete. Vy zde už víte. Chci stále věřit, že tuto svoji předčasnou osifikaci přece jen dokážete správně rozpoznat.

  Ostatně přijde mi opravdu pikantní, že i vy jste zde použil ideu národa jako argument, ale přitom dnes celá Nová levice všemi silami pracuje právě proti národu. Zvláštní.

  * * *

  Ohledně těch legionářů mi šlo hlavně o fakt, že legionáři podporovali bolševiky a tedy stáli na straně Lenina, protože ona ta souvislost takto jasně vyřčená: »Náš první prezident Masaryk se skrze přímou podporu bolševiků v Rusku de facto osobně spolupodílel na vyvraždění carské rodiny,« by dnes byla zcela politicky nekorektní, protože Masaryk je přece »otec národa«, který se nekritizuje. Atd.
  ??
  April 24, 2016 v 19.00
  Werichovi se pripisuje kde co.
  Mimo jine i vyrok "To je blby to se bude libit". Takze mohu predpokladat, ze kdyz veleduch jako p. Polacek uzna ze je to straslive blby, bude se to straslive libit. A ja to nepisu pro p. Polacka.

  "Merkelová (o které v té době ještě nikdo vůbec nevěděl)"

  Pan Polacek mi svym vyrokem pripomnel aroganci V. Klause "A vy jste kdo ?". Ze o teto "agentce" USA nevedel p. Polacek, samozrejme neznamena , ze oni nevedel nikdo. Bylo by zajimave vedet jak velkou cast jejiho spisu u CIA tvori jen odposlechy narizene velkym cernym zlem z Washingtonu Obamou. To je ten afroamerican, co hlasa ze nasimi nejlepsimi spojenci jsou bohati americti muslimove. Pozustalym po obetech, islamistickymi extremisty zavrazdenych ve Francii a Belgii, to asi nezni sympaticky.

  p.s. Doporucuji p. Polackovi pribeh hodinare ze Scapa Flow, nebo Kima Philbyho. A protoze jsme v Reichu co takhle Günter Guillaume. Pro pochopeni pak at si zopakuje knihu Kazatel.
  IH
  April 25, 2016 v 0.43
  Panu Ruskovi
  Nemůžu nyní pokračovat dlouze v diskusi. Chci k výměně názorů pod článkem pana Poláčka dodat, že rozhodně nemám zájem vytýkat Vám (ani komukoliv jinému) nějaké chyby. Nechci Vás ani přesvědčovat o opodstatněnosti svých názorů. Mívám pouze snahu najít jakési společné minimum, což může vést a mne většinou vede k takové nějaké vyrovnanosti.
  Napsal jsem vlastně původně pouze, že Albrightová, či Halík mohou být dnes ve svém vystupování daleko svobodnější než (kterákoliv) sloužící hlava státu. Nehodnotil jsem tedy jimi vyjádřené.
  Chyby nechci vytýkat (natož pálit od boku) nejen Vám, ale ani známým osobnostem. Proto také oceňuji třeba Jana Sokola, který je mi v tomto vzorem, byť politické názory mám jiné.
  Jsem přesvědčen, že kdyby byli se mnou ochotni diskutovat třeba zmínění přední státníci, byl bych tím poctěn a myslím, že bych na své rétorice nemusel ze společenských a dalších ohledů měnit skoro nic. Tak to podle mne má být.
  Můžete samozřejmě v tuto chvíli položit otázku, zda totéž platí i v případě východních lídrů. Po pravdě řečeno, nevím. Tak nějak potřebuji, abych mohl přese všechno politika respektovat, aby jeho moc v zemi nebyla (téměř) neomezená. U vyslovených autokratů bych to nedokázal.
  Byl bych ovšem rád, kdyby byl svět o hodně jinačí, nebo aby se v tomto směru aspoň měnil. Vím ovšem, že je velká změna možná jen občas, za zvláštní konstelace. Navíc moje přání nejen že se nemusí naplňovat, ale může být vysloveně proti aktuálnímu vývoji. Zastávat je ovšem proto nepřestanu.
  JP
  April 25, 2016 v 13.00
  Pane Rusku, tak za prvé pana Kuchejdu považuji - a to zdaleka ne pouze já - už dlouhodobě za reprezentanta toho nejpřízemnějšího, nejobhroublejšího smýšlení a jednání, které je vůbec v současné době schopna vyprodukovat česká společnost (snad s výjimkou vyložených neofašistů). K tomuto ohodnocení jeho osoby mi dodal už nepřeberné množství dostatečně průkazných projevů.

  Za druhé: už jsem Vám jednou sdělil, že pokud jsem konfrontován s nějakým naprosto očividným nesmyslem, vyhrazuji si pro sebe plné právo tento nesmysl jako takový také označit. V daném případě opakuji znovu: ta představa, že podmínkou pro sjednocení Německa bylo to, že jakási Merkelová se do budoucna stane německou kancléřkou, je natolik šílená, že opravdu nevím, jak může dospělý člověk vůbec něco takového myslet alespoň vzdáleně vážně.

  Co se pak československých legií v Rusku týče: tak ty nikdy s bolševiky nespolupracovaly (mám teď na mysli "oficiální" legie, nikoli ty Čechy, kteří se - jako J. Hašek - dobrovolně k bolševikům připojili). Naopak, československé legie se od samotného počátku nacházely s bolševickým vedením v trvalém napětí, které pak vyvrcholily střety u Bachmače a Samary. S tím výsledkem, že Lenin vydal rozkaz na místě zastřelit každého Čechoslováka, který bude přistižen se zbraní v ruce.

  To o nějaké "podpoře" bolševiků ze strany legionářů skutečně příliš nesvědčí.
  April 25, 2016 v 13.01
  Společné minimum – Mír na Zemi (panu Horákovi)
  (Děkuji za nevšední vstřícnost. Současně se Vám omlouvám za moje předsudky a cením si, že jste je velkoryse přešel. Bohužel je dnes ironie častá zbraň, někdy ji vidím i tam, kde není.)

  Chápu tento váš příspěvek, který jsem si několikrát v klidu přečetl, abych plně pochopil, co mi sdělujete, jako upřímnou snahu vyjít ze společného základu a vygenerovat shodu, která bude spočívat na s p o l e č n ý c h hodnotách, tedy těch hodnotách, ke kterým se chceme vztahovat.

  To není málo. Ještě jednou vám za Vaše slova děkuji.

  Nejsme stejní, máme jiné oči a hlavně rozdílnou osobní zkušenost a proto se může lišit úhel pohledu a tedy to, na co klademe důraz. Pokusím se Vám ve stručnosti ukázat základ a konstrukci mého uvažování o světě.

  1) FAKT: EXISTENCE 4 SVĚTOVÝCH MOCNOSTÍ. I v roce 2016 není svět harmonické místo k bytí, existují zde geopolitické velmoci, čtyři hlavní jsou v pořadí USA, Čína a Rusko, postavením EU si nejsem jistý, nevím, zda elity USA a EU spolu "mluví" (patrně ano), nebo zda je mezi nimi spíše konkurenční nepřátelský boj. (Všimněme si dobře: Rusko je zde nepochybně nejslabší. Přesto tu kdosi vytrvale opakuje, že je pro nás hlavním zdrojem nebezpečí.)

  – Variantě "boj" spíše nasvědčuje realita, tedy výše pokuty fy Volkswagen v řádu kolem 500 mld. Kč, navíc spor není stále u konce: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/1762801-volkswagen-se-dohodl-s-urady-v-usa-na-reseni-emisniho-skandalu). Jsem názoru, že u takto vysokých kauz existuje vždy snaha najít nejprve smírné řešení. Není vyloučeno, že tato kauza je pouze určitá výstraha (ale nerad bych se zde pouštěl na tenký led n e p o d l o ž e n ý c h úvah, to nemám rád).

  Konstatování: Ať se nám to líbí nebo ne, celý svět je ve velmi ostré fází války, jejímž cílem není nic menšího, než finální určení, kdo bude kontrolovat a tedy ovládat dění na celé planetě Země. To opravdu není málo. Kromě zbraní fyzických se jako hlavní metoda vedení boje používá boj ekonomický, velmi silnou zbraní jsou proto ekonomické sankce.

  2) FAKT: SVĚT JE BOJIŠTĚ, ZBRANÍ JE EKONOMIKA. Celý svět je tedy bojiště, přestože v Evropě nepadají bomby. Boj je dnes ekonomický, nevím, zda se shodneme na tom, že mocným a tedy finančníkům nejde např. v prvé řadě o Krym a blaho tamních Ukrajinců, ale právě o geopolitiku. Celá kauza Krym slouží hlavně a jedině jako argument k utužení boje proti Rusku. Tedy k zavedení ekonomických sankcí, které mj. poškozují i naši domácí ekonomiku. Nejde o blaho Ukrajinců. – Shodneme se na tom?

  Konstatování: Z pozice USA je Rusko nepřítel.

  Otázka: Je pozice ČR shodná s pozicí Ruska?

  – A právě toto téma, tedy zda máme bojovat proti Rusku, nebo ne, je základem mnoha sporů. Fakt, že toto téma se prakticky vůbec veřejně nediskutuje, resp. se diskutovat nesmí (!). Víme, že přinejmenším veřejnoprávní média toto téma nediskutují, což je pro mě osobně jasným d ů k a z e m, že i ČT není objektivní, ale je součástí propagandy. Vždyť právě postoj, že "Rusko je nepřítel, musíme je porazit", je přímo didakticky dokonalá ukázka propagandy. Cizí propagandy. – Toto je nutné pochopit. Jde o zjevný zájem mocenských a finančních elit USA nebo Evropy. Nikoliv náš.

  Já ovšem tento cizí zájem nechci podporovat.

  Tedy nejsilnější zbraní, jako ostatně vždy, je i dnes propaganda a tedy snaha ovládnout skrze média veřejný diskurs. – A ten boj se odehrává nyní i zde, na stránkách DR.

  3) FAKT: PŘED BOJEM VÁLKOU A BOJEM EKONOMIKOU STOJÍ BOJ PROPAGANDOU.

  Pane Horáku, mým přáním není a být ani nemůže, aby Rusko bylo nepřítel. A nejen Rusko, to se týká každé země na světě, včetně USA a Číny nebo Japonska. Nemůže vzniknout žádná zásadní shoda, pokud někdo jiný bude hájit svůj ekonomický geopolitický zájem a bude ignorovat můj zájem etický, zájem na tom, aby byl mír na Zemi.

  Nemůžeme být na jedné lodi a hledat ono "společné minimum", pokud ten druhý vychází z n e m ě n n é h o axiomu (dogmatu), že Rusko je a navždy bude nepřítel. A pokud na tomto není shoda, tak pak se musíme věnovat právě této otázce. Další dialog nemá smysl, pokud někdo chce na takto položeném axiomu trvat.

  * * *

  Konstatování: "Máslo na hlavě" mají všechny světové velmoci. Nicméně je smutný fakt, že je to právě "naše" strana, tedy NATO, kdo jej má za poslední desetiletí nejvíce. Tento fakt je cynicky ignorován – to je ovšem pro veřejný dialog, který není veden eticky a poctivým hledáním, ale je ovládán propagandou typické. Tak propaganda funguje. Podle toho ji poznáme. Pokud opakujete určité argumenty a odpověď nikdo nedává, pokud se vaše otázky trvale ignorují, jde o propagandu.

  Viz ukázkově odkaz na video-tabu: "7 zemí do 5 let" a slova US generála Wesley Clarka: https://www.youtube.com/watch?v=an3A3hRA8_M

  Proč neudělá Václav Moravec v ČT celý pořad s odborníky o tom, co Wesley Clark řekl? (…)

  * * *

  Možná bychom tedy měli začít hledání společného minimálního základu právě zde. Ostatně přesně to jste jemně naznačil na konci své poznámky i Vy, vážený pane Horáku. Oba se shodneme, že nemáme rádi autokratické vůdce. Ano. Ale na druhé straně, podíváme-li se např. na Čínu, lze považovat za vysoce naivní představu, že současné vedení Číny by dlouhodobému vývoji v Číně pomohlo tím, kdyby zcela pustilo otěže a umožnilo by tu svobodu kapitálu a médií, kterou máme v USA nebo v Evropě. Můžeme si být jisti, že uvolněné místo ihned přes kapitál a média a přes "demokratické mechanismy" obsadila jiná velmoc: aby tento kapitál i Čínu ovládl a tak dostal geopoliticky plně pod svoji kontrolu.

  Mír na Zemi je vysoká idea. A pokud bych chtěl najít aspoň jeden argument pro NATO a politiku USA, tak jej najdu. My opravdu nevíme, zda ten svět, který sem jde konkrétně z Číny, nebude nakonec dokonalou totalitou.

  Na druhé straně jsme už viděli a vidíme to i všude kolem, jak se zachovaly před lety "naše" elity k americkým Indiánům, nebo jak se chovají ty současné dnes (za mnohé: zcela rozbitá Libye).

  Čína je země středu a má starobylou tradici od doby Konfucia (což je 2500 let), v České republice máme křesťanství přes 1200 let. Kolumbus Ameriku "objevil" před 500 lety…

  Moje hodnoty mají více společného s Konfuciem, než s pistolníky Divokého západu, kteří až do 60. let minulého století měli v dopravě nápisy Only For White.
  JP
  April 25, 2016 v 13.17
  Ostatně, jen tak mimochodem: ten příkaz z vyvraždění carské rodiny dal Lenin v tu chvíli, kdy se k místě kde byla vězněna probojovávali českoslovenští legionáři - a hrozilo tedy nebezpečí, že ji osvobodí.

  V tomto smyslu tedy asi opravdu jsou české legie "spoluodpovědné" za tento vražedný počin bolševiků...
  April 25, 2016 v 13.51
  Panu Poláčkovi – dne 12. září 1917 T. G. Masaryk prohlásil, že pro naše československé zájmy je třeba, aby bylo Rusko silné
  1. FAUL. Ohledně pana Kuchejdy – ukázkově jste použil argumentační faul "Důraz na rozšířený názor" http://www.obcanskevzdelavani.cz/work/ke-stazeni/argumentacni-fauly-A4-barva.pdf

  2. PAN KUCHEJDA přece uvedl jasně a předem, že je to jeho osobní příklad konspirační teorie. Vaše silové dohledávání chyby v tomto případě nechápu. A držet si svoji úroveň dialogu je určitou povinností každého, kdo úroveň má (viz mj. i slova pana Horáka výše). Pokud zde bude kdokoliv, kdo bude mít názory jiné (z mého pohledu třeba pomýlené, jednoduché atp.), vždy bude mojí ctí získat si jeho přízeň a snažit se udržet dialog v určitém d u c h u. Nebudu se vulgárně strefovat do někoho jen a pouze proto, že se mi zdá nějak slabší, nebo méně sečtělý či méně argumentačně vybavený. Nepřijde mi to ani křesťanské ani etické. A hlavně je to zbytečné. Ale někdy si moje ego potřebuje tu a tam cosi dokázat. Ještěže vám, pane Poláčku, jsou tyto nízké povahové rysy bytostně cizí a jde vám jen a pouze o vyšší pravdu.

  3. IDEA NÁRODNÍ + MASARYK V roce 2016 naše Nová levice kopíruje cizí agendu, která slouží zájmu kapitálu. Státy a národy jsou tak dnes na překážku v další expanzi kapitálu. Proto je i rušení národů a států v dlouhodobém kurzu. Přijde mi zvláštní, že dnes nedáme dopustit Masaryka, který držel v Rusku "své" legie, tedy asi 50 tisíc lidí, aby vybudoval náš národní stát a obhájil naši samostatnost (přestože přes milion jiných Čechů bojovalo na straně Rakouska-Uherska), aby uplynulo ani ne pouhých 100 let (!) a na našem národu a ideách národních nezůstala niť suchá.

  TVRZENÍ: Ohledně legií já osobně netvrdím nic. Jen jsem uvedl odkaz na zajímavý text, který se pokusil ukázat d al š í pohled, který zde běžně není. To je vše.

  4. NÁZORY MASARYKA NA BOLŠEVIKY.

  »Nicméně na poradě členů a spolupracovníků odbočky Československé národní rady v Petrohradě dne 12. září 1917 Tomáš Garigue Masaryk prohlásil, že pro naše československé zájmy je třeba, aby bylo Rusko silné. Co bude pro nás znamenat slabé Rusko, když dostaneme samostatnost a nebudeme mít dostatek opory. (Pichlík, 1991, s. 236).

  Když docestoval počátkem dubna 1918 do Tokia, tak v memorandu pro vládu USA psal, že Spojenci by měli uznat bolševickou vládu. „Znám slabé stránky bolševiků, avšak znám také slabé stránky ostatních stran – nejsou lepší ani schopnější.“ V další části memoranda navrhoval řadu hospodářských opatření na pomoc Rusku, jež v mnoha směrech shodovaly s návrhy, které o měsíc později nabízel Spojeným státům Lenin. (Tamtéž, s. 334–335)«

  * * *

  A nezlobte se, pane Poláčku, dále se tématu legionářů a bolševiků v Rusku věnovat nebudu, šíře témat je už příliš veliká. Netlačte mě do pozice, kterou jsem nikdy nezastával a zastávat nechci. Šlo mi jen o tu prostou informaci, že před pouhými 100 lety jsme teprve bojovali za národní stát a dnes je slovo národ jasně na indexu. Tehdy byl národní stát hodnotou, dnes není. A to je vše.
  April 25, 2016 v 14.08
  Poctivé kritické myšlení má schopnost zpochybnit jakékoliv dogma, fanatik to nedokáže
  Pane Poláčku, pokud bychom neměli jinde vážnou kritickou diskusi o neměnnosti křesťanských dogmat, kdy poctivý filosof prostě musí umět opustit určitý pohled, aby mohl nestranně zkoumat, zda jde o dogma, které je vytvořené lidmi, z nějakých možná ryze zištných důvodů, nebo o pravdivý axiom, tak bych následující odkaz sem už nedával.

  Jde jen a pouze o to, abychom uměli zpochybňovat vše, abychom neměli svoje "oblíbená" dogmata. Abychom uměli používat vlastní kritický rozum.

  Těch předsudků a nánosů kolem Masaryka bude i dnes mnohem víc, než si zřejmě myslíme. Viz následující pohled (neověřoval jsem, ale nemyslím, že je nutně nepravdivý):

  »Zastánce bolševiků

  V květnu 1917 přibyl TGM do Ruska coby britský špion už ne se srbským cestovním pasem, nýbrž britským znějícím na jméno Thomas George Marsden. Byl zde i v době převzetí moci bolševiky a do svého odjezdu z Ruska nikdy nezpochybnil legitimitu sovětské moci. V Kyjevě v únoru 1918 prohlásil: „Řekl jsem spojencům otevřeně: Nebojím se vítězství bolševiků. Bolševická vláda je demokratická, socialistická.“ Historik Josef Pekař pak o něm napsal, že byl od počátku ruské revoluce „horlivým obhájcem bolševické revoluce všude tam, kde bolševici přístupu a sluchu neměli“. V témže roce cestou z Ruska přes Tokio do USA, kde hodlal zajistit lodě pro přepravu čs. legií z Vladivostoku na francouzskou frontu a uznání své, jak ji lživě nazýval, Česko-Slovenské národní rady v Paříži – její oficiální název byl od počátku až do konce její existence Národní rada zemí českých - navrhl ve svém memorandu, aby spojenci uznali sovětskou vládu. Jeho probolševický postoj způsobil, že USA odmítly uznat Národní radu zemí českých v čele s Masarykem a tak TGM v červenci 1918 zcela oportunisticky otočil o 180 stupňů a najednou nejen souhlasil s ozbrojeným vystoupením československých legií v Rusku proti bolševikům, nýbrž začal doporučovat spojeneckou vojenskou intervenci v Rusku, aby koncem srpna 1918 spojence k tomu už přímo vyzýval. Faktem je, že v jistém období po převzetí moci bolševiky byly čs. legie na Rusi jediným vycvičeným vojenským tělesem disponujícím navíc těžkými zbraněmi, které mohlo bez větší námahy potřít ruské bolševiky, takže po příjezdu do Prahy TGM oprávněně československé vládě tvrdil, že s pomocí československých vojáků mohl tehdy zachránit Rusko před bolševismem. Ovšem, kdyby chtěl.

  Lhář

  Během války otiskly The New York Times zprávu, že dcera Masaryka Alice byla popravena v rakouské vojenské věznici. Když se Masaryk dověděl, že vláda ještě neutrálních USA na základě této informace intervenovala prostřednictvím svého vyslanectví ve Vídni, které docílilo, že Rakousko-Uhersko bylo ochotno propustit Alici a dovolit jí spolu s matkou odjezd do USA, ihned telegrafoval Emanuelu Voskovi, šéfovi své soukromé špionážní agentury v USA, že jeho manželka a Alice nesmějí v žádném případě přijet do Ameriky: „Wife and Alice not to America. Masaryk.“ Mělo to své důvody. Britové v roce 1916 vydali a rozšířili pamflet s názvem Rakouský terorismus v Čechách s předmluvou od TGM, kde psal, že rakouský císař nařídil masové věšení a střílení, že rozsudky smrti nad civilisty v Rakousku dosáhly od počátku války 4000 a 956 z těchto obětí jsou Češi. Velkou část k smrti odsouzených prý tvořily ženy, počet popravených vojáků prý dosáhl dalších několika tisíc. Ve skutečnosti byli popraveni čtyři čeští civilisté za distribuci propagačních letáků, žádná žena nebyla odsouzena k trestu smrti, po amnestii politických provinilců bylo propuštěno z vězení téměř tisíc Čechů včetně odsouzenců k smrti. Masaryk zde také zcela nepravdivě tvrdil, že „rakouská vláda většinu poslanců (Říšské rady ve Vídni) uvěznila“. Masaryk dobře věděl, že příjezd dcery a manželky do USA by ho v očích západní veřejnosti usvědčil jako lháře.

  V Rusku za jeho pobytu otiskli Masarykovi v Russkich vědomostech 17. 10. 1917 článek, kde tvrdil, že Rakousko-Uhersko popravilo 30 000 – 40 000 lidí a že „všichni političtí vůdcové a poslanci v parlamentě, kteří byli Čechy, Italy aj., byli uvězněni a odsouzeni k smrti“. Údaj o popravených byl zcela nepravdivý a ze 107 českých poslanců ve Vídni byli jen dva, Karel Kramář a Alois Rašín, odsouzeni k smrti, ale tři měsíce před tímto Masarykovým lživým tvrzením omilostněni a propuštěni z vězení.« Atd.

  Celý zajímavý text najdete zde:

  Tomáš Krystlík: TGM – vzor nevhodný k následování

  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Tomas-Krystlik-TGM-vzor-nevhodny-k-nasledovani-306686
  PM
  April 25, 2016 v 19.23
  Souhlasím s postřehem pana Pehe, že
  .....Česká společnost má svým způsobem štěstí, že v ní v jako jediné postkomunistické zemi v Evropské unii přežila komunistická strana........
  Neoliberalismus nepodporuje, spíše mate a tím destruuje tvorbu politických rozhodnutí občanstva a to celosvětově, a extra v prostorách s nezažitou demokracií.
  Notoricky je známo, že demokracie identitu nenabízí, zato ale partaj.
  Za ukojení touhy mnohých našich znejištěných spoluobčanů po identitě, proto můžeme KSČM zpětně děkovat............ bych dodal s pohledem do Vyšegrádu.
  + Další komentáře