Co je špatného na kapitalismu?

Josef Poláček

Text Josefa Poláčka Čtyři levicové artikuly vzbudil na Deníku Referendum diskusi gigantických rozměrů. Jeho autora motivovala k napsání dalšího textu, který má stejnou ambici, ale jde na to z opačné strany.

Pro každého příslušníka levice je věc jasná: kapitalismus je špatný společenský systém. A nemůže být sebemenší pochybnosti o tom, že je třeba ho — podle osobních preferencí dotyčného — zrušit, zničit, překonat, odstranit, anebo přinejmenším reformovat a nastavit mantinely jeho rozpínavosti.

Naše noviny stojí v první linii boje za svobodnou novinařinu a lidská práva. Podpořte nás a přidejte se k nám!
×

Takže, potud dobře, v tomto zcela obecném náhledu na kapitalismus je levice jednotná, tento principiálně negativní postoj vůči kapitalismu není v jejím rámci zpochybňován. Není zpochybňován — a ani není pociťována potřeba ho nějak hlouběji odůvodňovat. To, že kapitalismus je principiálně špatný, je v rámci levicové komunity považováno prostě za jakousi samozřejmost, s jejímž rozebíráním není zapotřebí nadále mařit čas.

Jenže — jenže problémy a názorové konflikty začínají právě už tam, kde se vynoří otázka, co si s kapitalismem počít. Je nutno ho zrušit, zničit? A jestli ano, čím ho pak nahradit? Anebo postačí kapitalismus nějakým způsobem zreformovat, zhumanizovat, ulámat mu ty nejostřejší ostny, aby byl nějakým způsobem „sociálnější“, ale v zásadě je nutno se rezignovaně spokojit s jeho nezrušitelnou existencí?

Co s kapitalismem? Foto Jonny White, flickr,com

A jestli kapitalismus překonat, pak: jakým způsobem? Radikální změnou celého systému, tedy revolucí? A jakou revolucí — násilnou, anebo nenásilnou? Anebo postupně, pozvolna, evolučně, tím že budeme kapitalismus čím dál tím více zatlačovat do kouta, tím že mu budeme vnucovat čím dál tím více sociálních prvků? A jak? Prostě posilováním sociálního státu? Anebo opačnou cestou, nikoli přes stát, ale iniciativou zdola, ekonomickou demokratizací, družstevnictvím?

Kdo jen trochu sledoval diskuse na tato témata v poslední době na stránkách DR, ten už ví: jsou to právě tato témata, právě tyto otázky, které dokáží různé názorové frakce levice rozštěpit natolik, že se mezi sebou potýkají a potírají nakonec s větším zápalem a rozvášněním, nežli s jakým vedou svůj boj proti pravici.

Zastánce pravicového názoru, to je nakonec prostě ideový protivník, který je jasně daný, jasně definovaný, je to sice odpůrce, ale svým způsobem respektabilní soupeř. Zatímco zastánce odlišného názoru uvnitř levicového hnutí — to je automaticky odpadlík, renegát, zrádce posvátné ideje, překrucovač faktů; v ještě relativně nejmírnějším případě pouze zcela nechápavý a intelektuálně zaostalý naiva.

Někdy se téměř zdá, že kdyby levice jenom polovinu té energie, kterou vyplýtvá na vzájemné ideologické a frakční boje mezi sebou, použila na sjednocený boj proti kapitalismu, byl by tento dávno už jenom historickou vzpomínkou.

Nikoliv; toto konstatování opravdu nemá za cíl být apelem k tomu, aby levice konečně pohřbila všechny tyto své názorové půtky a sjednotila své úsilí. Takovýto apel by zcela nevyhnutelně vyšuměl do prázdna; neboť tyto ideové střety nevyplývají jenom z nevůle či neschopnosti jednotlivých názorových frakcí ke vzájemnému pochopení, nýbrž mají své zcela objektivní důvody a příčiny.

A právě na základě oněch názorových střetů z poslední doby se jeví čím dál tím zřetelněji, že levice naprosto není jednotná ani v tom, co je vlastně na kapitalismu vůbec tak špatné, aby z toho vyplývala nutnost ho odstranit.

Co je na kapitalismu to nejvíce špatné? Sociální nerovnost? Nezaměstnanost? Vykořisťování? Odcizení? Nadvláda monopolů? Antidemokratičnost? Ničení životního prostředí?

Asi cokoliv z toho; možná to všechno dohromady, jako jeden celistvý komplex; ale možná, že za tím vším stojí ještě něco jiného, co ani neumíme dobře pojmenovat, co jenom tak nějak cítíme, že to prostě není z lidského hlediska v pořádku. Že takhle triviální systém založený na nekonečné honbě po penězích prostě nemůže být koncem lidských dějin. Že přece musí být možný nějaký lepší, principiálně humánnější pořádek, řád věcí lidských.

A aby tohle hledání nejhlubšího jádra špatnosti kapitalismu bylo ještě složitější, zkusme si celou věc obrátit. A jestliže na začátku našeho uvažování bylo konstatováno, že — v rámci levice — je špatný, zavrženíhodný charakter kapitalismu nesporný, položme si teď otázku: je ten negativní charakter kapitalismu opravdu tak zcela samozřejmý a stojící mimo jakoukoli diskusi, jak se to jeví příslušníkům levice?

Vždyť stále ještě existuje významná a neopomenutelná část populace — a na tom faktu nic nezmění to, jestliže tuto část přezíravě označíme za „skalní pravičáky“ - která se nejenže s existencí kapitalismu smířila, ale považuje ho za ten nejlepší z reálně možných světů!

Vezměme tento názor pro jednou vážně, a zkusme teď na chvíli dělat „advokáta ďáblovi“.

Takže, co má být na tom kapitalismu vlastně tak opravdu špatného?

Vždyť kapitalismus přece:

je tím nejvýkonnějším ekonomickým systémem, který kdy lidstvo poznalo;

je zdrojem našeho veškerého bohatství;

je neuvěřitelným akcelerátorem technického pokroku;

je tím nejsvobodnějším ekonomicko-společenským řádem přinejmenším v novodobé historii — každý jedinec může být ekonomicky činný, jak sám uzná za vhodné, podle svých vlastních schopností a dispozicí;

je světlonošem politické demokracie, přes určitá historicky podmíněná zapletení se s režimy nedemokratickými nakonec v dlouhodobém horizontu s sebou přináší občanskou svobodu a nastolení demokratických politických struktur.

Tak tedy: co je na tom kapitalismu nakonec tak špatného?

Je dost dobře možné, že zodpovězení této napohled zcela jednoduché otázky se pro levici ukáže být záležitostí ne tak docela snadnou. Ale, právě sjednocení se na odpovědi na tuto základní otázku by mohlo být tou základní podmínkou pro názorové sjednocení rozhádané a rozštěpené levice.

  Diskuse
  February 11, 2014 v 16.30
  Vážený pane Poláčku
  Co je na kapitalismu špatného? Myslím, že by se toho našlo dost a dost, ale o to přece nejde. Jde o to, že už nefunguje, aniž by byl fedrován z veřejných zdrojů. Ty body, které uvádíte v závěru pod titulkem "Vždyť kapitalismus přece", už dávno neplatí.
  Myslím, že prvořadým úkolem ovšem není zničit nebo odstranit kapitalismus, ale přestat ho podporovat a hlavně začít budovat jiný a lepší systém zdola. Když v tom budeme podporováni shora, tím lépe.
  JP
  February 11, 2014 v 19.52
  Subvencovaný kapitalismus?
  Čili, první námitka zní, že (současný) kapitalismus vlastně už vůbec nefunguje, že přežívá vlastně už jenom proto, že je permanentně financován z veřejných rozpočtů.

  Tento názor je sice - především v levicovém prostředí - dosti obecně zastáván; ale já bych si jeho univerzální platností nebyl zase tak úplně jistý.
  Napřed si totiž musíme ujasnit, o j a k é m kapitalismu vlastně hovoříme.

  Jestliže je řeč o současném kapitalismu kombinovaném (někdo by také mohl říci: "kontaminovaném) sociálním státem, pak je nepochybné, že zde velice mnoho běží přes státní rozpočet. Čili z toho, co se definuje jako "veřejné zdroje".
  Ovšem, za prvé nelze přehlédnout, že tyto "veřejné zdroje" jsou do značné míry financovány právě odvody (kapitalistických) firem, čili kapitálem.
  A za druhé, kapitalismus sám by se bez toho "sociálního státu" asi docela dobře obešel.

  Shodou okolností zrovna v nedávných dnech byl v jednom textu (tuším že se jedná o "Konec konzervativní revoluce" Ivana Štampacha) zmíněn názor amerických ultrakonzervativců, že má být obnoven "čistý" kapitalismus, bez toho celého "sociálního balastu". Že tím by se zase obnovila zdravá ekonomika, a to by nakonec přineslo prospěch všem.

  A nedá se nic dělat, určitá logika v tom je. Kapitalismus ve své čisté podobě je džungle, nemilosrdná ke slabším, ale jako celek je nesmírně vitální. Kdyby se obnovil ten "čistý kapitalismus" (anebo podle rétoriky V. Klause "trh bez přívlastků"), pak by to dozajista přineslo bídu nemalým vrstvám obyvatelstva, ale je docela dobře možné, že kapitalismus jako takový by se opravdu revitalizoval, nabral nové síly, nový impulz.

  Jestliže tedy my v současné době vidíme kapitalismus zdánlivě subvencovaný přes veřejné rozpočty, pak je to - z hlediska čisté kapitalistické teorie - už jenom kapitalismus nepravý, denaturovaný, zbavený své původní "přírodní" vitality.

  A to "podporovat lepší systém zdola": to je právě ta velká otázka, co by bylo "lepším systémem". Buďto by to musel být ekonomický systém alespoň stejně vitální jako kapitalismus - a tedy v zásadě stejně dravý; pak je nutno se ptát, čím by se takový systém nakonec od kapitalismu vlastně ještě tak podstatně lišil.

  No anebo by to byl systém nějakým způsobem ukrocený ve své přirozené divokosti, nějakým způsobem spoutaný, regulovaný - ale pak je sotva se možno vyhnout tomu, že by to byl systém právě méně vitální, méně výkonný, méně efektivní. A pokud by byl opravdu nějakým způsobem regulovaný, pak by se navíc nebezpečně blížil zase nějakému plánovanému hospodářství. S kterým, jak známo, nejsou zrovna nejlepší zkušenosti.

  Všeho všudy: já mám opravdu takový pocit, že ze značné části levice je kapitalismus stále ještě značně podceňovaný. Že je stále chápán jako jenom jakýsi parazitní systém, kdy třída kapitalistů si prostě jenom přivlastňuje výsledky práce druhých. A že tedy úplně postačí tento - parazitární - kapitalismus odstranit, a nějaký alternativní, lepší, humánnější ekonomický systém nám vyroste sám od sebe jako květinka v záhonku.
  A přitom se přehlíží, že i ten kapitalismus je pořád ještě - přes veškeré excesy - dostatečně funkční základnou pro zcela reálnou ekonomiku. Kdyby tomu tak nebylo, byl by kapitalismus už dávno odstraněn. Kapitalismus jako takový má vlastně už jen dost málo opravdových přátel; ale dokud alespoň většině populace stále ještě jakž takž dokáže zajistit materiální existenci a dokonce relativní blahobyt, do té doby bude velice obtížné ho nějakým způsobem nahradit.
  February 11, 2014 v 20.9
  Tak nevím, jestli ty diskuse mají smysl. Je to pořád dokola...
  February 11, 2014 v 20.21
  Pane Poláčku,
  kdybych měla v jednom článku odpovědět na Vaši otázku Co je špatného na kapitalismu? musela bych nejprve vědět, co to je ten kapitalismus. Jistě intuitivně to všichni víme, ale zkuste říci to podstatné, co dělá kapitalismus kapitalismem. Položím Vám proto na oplátku otázku: Co je to vlastně "kapitalismus"? Ať už je úspěšný nebo není, a jsem s ním nebo nejsem spokojená, měla bych především vědět, co to vlastně je ten kapitalismus. Protože pak by nehrozilo, že bychom třeba zjistili, že to, v čem teď žijeme ani kapitalismus není, anebo že je to jedna z jeho mnoha podob, a tak by ho ani nebylo třeba vyměnit jako takový, stačilo by jej pozměnit. Jaké jsou základní principy systému, který nazýváme kapitalismus?
  Abych odpovídání ulehčila. Kapitalismus, jak už to slovo naznačuje, je společenský systém, ve kterém existuje kapitál, a to znamená nějak nahromaděný majetek. A předpokládá se, že tento majetek je hlavně soukromý. Dřív se soukromým majetkem rozuměl majetek vlastněný jednotlivými lidmi. Jenže dnes jsou taky - a hlavně - konkrétními vlastníky kapitálu korporace a banky. Čili dnes se tím "soukromý" rozumí nejspíš protiklad ke "státní" či "veřejný".
  No a pak jsou tu nějaké procesy, kterých se ten kapitál účastní. A těmto procesům říkáme výroba, služby a hlavně trh. A zase je to potřeba upřesnit. Jaké různé podoby mouhou mít výroba, služby a trh? Jaká pravidla by měl trh mít? Nebo zase jinak. Základním pojmem v kapitalismu je jistě "práce". Kdyby se odměňovalo za práci rovnostářsky, tak jak to navrhuje pan Vyleťal ve zde zrovna diskutovaném článku - byl by to pak ještě kapitalismus nebo nebyl?
  Nebo problém těch kapitálových bublin. Vznikají v kapitalismu zákonitě, nebo je možné se jim v rámci kapitalismu vyhnout, a jak tedy?

  A tak bychom mohli pokračovat.
  February 11, 2014 v 20.24
  Omlouvám se,
  otázku, co je kapitalismus jste si už, pane Poláčku, položil sám než jsem napsal svůj předešlý vstup. Chtělo by to ale postupovat systematicky.
  Zdravím
  JJ
  February 11, 2014 v 21.36
  Já bych teda na úvod předložil (přibližně) definici z Vonnegutova Hokus Pokusu:"Kapitalismus je to, co se lidé, kteří mají všechny naše peníze, - zdraví či nemocní, rozumní či šílení, střízliví či opilí - rozhodnou zrovna dneska udělat".
  Řekl bych, že to tak nějak nejlépe zahrnuje všechny ty možné podoby systému a zároveň to teda dává takovou jako pěknou beznaděj, že všechno co přijde potom, bude vlastně taky kapitalismus...
  Jinak teda ti skalní pravičáci (a dost možná nejenom oni) často tvrdí, že kapitalismus je nejefektivnější systém... Ono ale dost málokdo se zmíní o tom, že to, co je nejefektivnější, je dost závislé na vnějších podmínkách... Už se myslím budu opakovat, ale jiné typy organismů prosperují v kádi s vínem v den, kdy vylisujete, jiné, když to "jede" a úplně jiné třeba když to chytne jablečno-mléčné nebo jaké kvašení... Stejně tak byl jiný kapitalismus v době, kdy polovina lidí neměla boty, a dnes, kdy třetina světového obchodu jsou sázky na pokles akcií hedgeového fondu XY (přestože teda polovina lidí furt nemá pořádné boty). Ono bohužel lidé jsou od přírody opravdu egoistická hovada a kapitalismus tomu tak nějak nejlépe vyhovuje.
  Ono problém podle mne je, že "zmenšením" světa v důsledku technologického pokroku umožnilo odstranit takové ty negativní zpětné vazby, které trochu zasazovaly ten společenský egoismus do nějakého rámce...
  JK
  February 11, 2014 v 22.47
  Vitální kapitalismus?
  Tak nevím. Chvíli jsem hloubal, jestli je horší, že kapitalismus redukuje lidskou bytost na zboží, anebo to, že kapitalistický mechanismus hrozí zlikvidovat ojedinělý zázrak života ve vesmíru. Pak jsem to raději vzdal...

  K textu:

  "Kapitalismus je světlonošem politické demokracie"

  - ano, to bezesporu. Hodně by o demokratickém přínosu kapitalismu mohli vykládat represemi postihovaní členové dělnického hnutí v 19. století. Jako rozumím pane Poláčku, že to myslíte jako provokaci, ale přece jenom...demokracie byla na kapitalismu převážně vybojována...

  "Kapitalismus je nejvýkonnějším ekonomickým systémem"

  - ano, kapitalismus je velice výkonný, to je jasné. Paleokapitalismus nám z milionů lidí tmavé pleti udělal otroky. Následoval starý dobrý kapitalismus, který byl tak efektivně vitálně výkonný, že nám z poloviny světa (Třetí svět) udělal kůlničku na dříví, aby dosáhl systému represivního konzumu v zemích Západu. Ten nový (post)kapitalismus je tak vitálně efektivní, že 80 lidí vlastní více než polovina planety.

  Navrhuji nejdříve definovat, co vlastně znamená "efektivní", "výkonný", "vitální". Pro koho efektivní? V jakém smyslu vitální?
  VK
  February 11, 2014 v 23.6
  "Kdyby se obnovil ten "čistý kapitalismus" (anebo podle rétoriky V. Klause "trh bez přívlastků"), pak by to dozajista přineslo bídu nemalým vrstvám obyvatelstva, ale je docela dobře možné, že kapitalismus jako takový by se opravdu revitalizoval, nabral nové síly, nový impulz."

  Jak to pro boha svatého ušatého víte? Myslím, že už to bylo mnohokrát dokladováno, že to neplatí. Byť to patří k vlhkým snům těch nejortodoxnějších neoliberálů, výsledkem by patrně bylo daleko rychlejší a důkladnější odstranění kapitalismu, než se levice odváží byť jen pomyslet.
  ??
  February 11, 2014 v 23.59
  Ach jo, zase pan Poláček, zase nutnost vysvětovat banality
  omlouvám se diskutérům, co už se zúčastnili jinde, ale dovolím si zase posloužit marxistickým stanoviskem (pan Poláček sice na jiných forech rád komentuje marxismus, který nezná, ale kdyby si přečetl základní učebnici,tak by ten článek ani nemusel psát).
  Kapitalismus je systém založený na rozdělení společnosti na vlastníky výrobních prostředků (podtrhuji ne jakéhokoli majetku-ale výrobních prostředků - a taky každý vlastník výrobních prostředků, který má zaměstnance, nemusí být kapitalista - ale tím si nekomplikujme život)) a na nevlastníky, kteří vlastní jen svou pracovní sílu a s tou jdou na trh. Prodají ji kapitalistovi (nezáleží, jestli je to jedinec nebo odosobněná korporace) a dostanou za ní její hodnotu (všechno co je potřeba k její reprodukci - to nejsou jen potraviny, je tu civiliazační vývoj, vzdělání, rodina atd.). Jenomže výrobek nebo služba jako produkt jejich práce prodaný na trhu dá kapitalistovi zadarmo nadhodnotu. Tím je založen základní rozpor - zdroj systémových krizí - kapitalista potřebuje znovu a znovu prodávat a zvyšovat míru nadhodnoty, ale koupěschopná poptávka kulhá,ani luxusní spotřeba kapitalistů a jejich personálu to nevytrhne. Tak zkouší leccos - státní zásahy, vojenské zakázky z veřejných zdrojů - tewdyx i z ukradené části samotné mzdy dělníků a zaměstnanců imalých podnikatelů - malobiuržoů, daňové odpustky, čas od času války, konsumní reklama blbnoucí lidi, podobné akce jako ty hypotéční boomy založené na důvěře atd. To je základ.
  Jako takový byl kapitalismus úžasným pokrokem proti předchozím systémům - zejména pokud jde o rozvoj výrobních sil včetně vědy,až po globalizaci,alespoň formální občanské svobody,časem růst životní úrovně i těch vykořisťovaných (dnes naopak snaha ji srazit a snížit cenu pracivní síly)- ale taky negativa - včetně válek,kolonialismu atd. Ale krize nezmizely, násobí se, nebudu agitovat - každý ho vidíte kolem sebe. To,že se líbí nezanedbatelnému počtu lidí - může mít objektivní důvody - jejich spojení se ziskem přímo nebo nepřímo, ale i subjektivní - neschopnost pochopit svůj zájem, vliv ideologie vládnoucí třídy - ten je velmi masivní.
  Dnes se i nemarxističtí odborníci shodují v tom, že kapitalismus už ztrácí schopnost stimulovat rozvoj výrobních sil, stále více dosahuje zhodcování kapitálu a zisku parazitními způsoby, viz zlodějna té menší buržoasie klausovského typu přes stát, kolem zakázek, propojení s organizovaným zločinem atd. Rozklad společnosti se stupňuje,přestávají platit pravidla - obdobnš jako ve starém Římě, když se vyčerpávalo otrokářské hospodářství Samozřejmě že by úplně čistý trh nebyl možný, jsou tu přece monopoly, dnes jinak než na poč. 20.století, obrovský nahromaděný kapitál k investicím se nemá kde uplatnit, stá nemá peníze protože kapitál neplatí daně. Osobně si myslím, že kapitál má ještě jednu možnost - vsadit na dokonalejší vykořisťování tzv. kognitariátu - vědeckého, znalostního proletariátu, těžit z výjimečných talentů jakousi zvláštní rentu apod. Má to ale slabinu - kapitalista nad tím kognitářem ztrácí tu moc, co měl nad dělníkem - přívěskem stroje, nemůže ho ani jen tak nahradit, ani jen tak stimulovat aby ty zvláštní nápady měl - odtud cesta k přibírání k podílu na zisku a na rozhodování - a ta přeroste v samosprávné vlastnictví - nikoli v malá družstvíčka, ale ve velké samosprávné komplexy koordinované demokraticky volenými orgány. Kapitalista se jistě dobrovolně nevzdá, musíme ho donutit, ale ten boj nemusí být násilný, ozbrojený (např. hackeři Wiki Leaks) . , nemůže ovšem mít podobu známou ze vzniku prvního pokusu o socialismus - protosocialismu, který byl jen vedlejší a nepovedenou větví, ale taky přinesl leccos dobrého.
  Pan Poláček svými názory dnes objektivně - ať chce či nechce - představuje součást ideologické manipulace lidí podle buržoasních zájmů, vzhledem k mizernému stavu uvědomění si vlastních zájmů u těch neprivilegovaných a manipulační síle buržoasie mohou mít podobní Poláčkové šanci, má ovšem pravdu v té neschopnosti levice vidět alternativu - ne že by nebyla, ale celá levice je zamilovaná do různých módních kecacích porudů, které věci jen zatemňují. Když levicovým intelektuálům předestřeme naše marxistické řešení, ani to nevnímají a dále žvaní,že musíme najít nějaké řešení. No a levicovým politikům, včetně vedení KSČM, se předkládané řešení nehodí z různých mocenských důvodů či osobních zájmů. Takže marasmus trvá dál s lidí volí Babiše - jako když si slepice zvolily za krále tchoře. Na scéně zatím chybí aktivní pohyb toho kognitariátu, kterého v naší zemi dnes bohužel moc není - utíká do zahraničí a na nás zbývají nekvalifikované práce a služby kapitalistům - to není zdravé prostředí pro vznik hnutí, které by začalo podrývat kapitalismus budováním samosprávných podniků jako ostrůvků nového spojujících se později v celé pevniny.
  February 12, 2014 v 5.35
  Ano, marasmus trvá dál, jak napsal Pepík. Bohužel jsme v roce 2012, kdy byla ta velká protestní manifestace proti Nečasově vládě, přičichli k nějaké příliš velké naději na změnu k lepšímu. Usoudili jsme, že to půjde rychle, což byl zásadní omyl. Musíme si najít způsob, jak v té současnosti nějak smysluplně žít a udržet aspoň ty maličké ostrůvky, i když pevnina je v nedohlednu.
  + Další komentáře