Lesk a bída politické korektnosti

Roman Šolc

Roman Šolc reaguje na satirický text Petra Bittnera o politické korektnosti. Upozorňuje také, že by určité zahraniční případy nešikovně pojaté korektnosti neměly sloužit za vzor.

Petr Bittner ve svém článku „Síť revoluční politické korektnosti“ prezentuje politickou korektnost jako synonymum slušnosti a její prosazovatele coby „disidenty slušnosti“ na okraji neslušné a — dle Bittnera — fašizující se společnosti.

V tomto duchu pak představuje společenské dění jako jednoduše čitelný boj dobra a zla, to vše posměšným stylem člověka přesvědčeného, že vystoupal na horu Poznání, odhalil, co je Dobro, a nyní blahosklonně shlíží na ty prosté lidičky kdesi dole. Domnívám se, že tento přístup není správný, že svět není černobílý a že nic není tak jednoznačné a jednoduché.

Nepříjemná setkání jsou nutná

To, co dnes (spíše intuitivně, nežli na základě precizní definice) označujeme jako „politickou korektnost“, vznikalo ve snaze o takové vyjadřování, jímž by se nikdo necítil urážen (například kvůli své barvě pleti, sexuální orientaci a podobně) a které by bránilo tomu, aby byl někdo skrze „nekorektní“ vyjadřování druhých vylučován z diskuse. Prvotní motivace tedy odpovídaly pojetí Petra Bittnera a byly veskrze chvályhodné. Cílem zkrátka bylo, aby se lidé chovali navzájem slušně a aby žádný hlas nebyl oslyšen.

Hypertrofovaná podoba politické korektnosti se ovšem těmto prvotním idejím může vzdálit a paradoxně se ve svých důsledcích může obracet proti těm lidem a těm hodnotám, které měla původně chránit.

V první řadě hrozí, že by politická korektnost přestala být autentickou slušností, respektive úsilím o ni. I v českém prostředí politicky korektní jazyk prochází formalizací a sterilizací vedoucí až ke vzniku příruček typu „jak mluvit politicky korektně“ a stává se jakýmsi newspeakem, při jehož užívání se bazíruje na formální správnosti, zatímco autenticita snahy mluvit s druhým člověkem slušně přestává být relevantní.

Velmi snadno se může stát, že výrok jednoho člověka o druhém bude označen za „politicky nekorektní“, přestože mluvčí neměl v úmyslu kohokoli urazit a ten, na jehož adresu byl výrok pronesen, se nijak uražen necítí.

Hranice toho, co je pro druhého urážlivé, je třeba nastavovat také ve vzájemné diskuzi s ním. Foto thinkstockphotos.com

S tím souvisí snaha části propagátorů politické korektnosti využívat pro šíření svého přesvědčení o podobě slušnosti (reprezentovaného třeba právě oním newspeakem) určitou podobu moci a donucení (včetně využití prostředků státu a jeho aparátu).

Autentické mezilidské slušnosti ale není možné dosáhnout donucením, nýbrž daleko spíše vlastním slušným chováním a vzájemnými diskusemi, v nichž se zobrazí také odlišná pojetí norem slušného chování. Ty nejsou žádnou objektivní daností. Donucováním lze dosáhnout leda šíření přetvářky, pokrytectví a takové mluvy, kdy „něco jiného se říká a něco jiného se myslí“.

Dokladem toho, že politická korektnost a slušnost nemusí být zrovna totéž, je i článek Petra Bittnera. Horlí za šíření „evangelia politické korektnosti“, jehož prvním pravidlem má být „laskavost nezná mezí“ — pravidlo vpravdě krásné. Zároveň, zřejmě zcela v souladu s politickou korektností, označuje v tomtéž článku své názorové oponenty za „fašisty“, „xenofoby“, „šašky“, „hulváty“, „rasisty“, „zlé lidi“, „průměrné měšťáky“, „blbce“, „stádo“, „kreatury“ a podobně. Nepřipadá mi to právě slušné a laskavé, a dokonce ani korektní…

Zadruhé: zejména na základě zahraniční zkušenosti můžeme usoudit, že politická korektnost občas přestává být nástrojem umožňujícím menšinám bezproblémově žít v rámci společnosti. Václav Bělohradský (ale též Jan Sokol a mnozí další) vysvětluje neúspěch snah o vytvoření multikulturních společností (zejména v západní Evropě) absencí jednotného veřejného prostoru.

V něm by mělo docházet k interakcím, vzájemnému poznávání se, ale též kultivovaným konfliktům mezi příslušníky různých kultur. Jako jednu z vážných příčin tohoto nedostatku uvádí právě hypertrofovanou podobu politické korektnosti. Snaha důsledně tabuizovat a vyloučit z veřejného prostoru problematické pojmy, názory, otázky nebo kritiky, které by mohly být někomu nepříjemné, může vyvolávat v rámci té které skupiny lidí falešný pocit vlastní nedotknutelnosti či nekritizovatelnosti, zatímco vně oné skupiny zase pocit odcizení.

Co s pojmy?

Slavoj Žižek v knize Násilí označuje politickou korektnost za nástroj „politiky strachu“ — zvláštní ochrana či privilegovanost nějaké skupiny vede k odcizení mezi touto skupinou a společností okolo, což následně vede k pocitům strachu a obav (z něčeho výjimečného a zároveň neznámého), který může přerůst v nevraživost či dokonce nenávist, a to přestože na počátku stála chvályhodná snaha zajistit, aby někdo nebyl vystaven něčemu nepříjemnému.

V takové atmosféře tedy, jak říká Bělohradský, nelze vytvářet onen sdílený veřejný prostor. Přehnaná snaha o ochranu se stává kontraproduktivní. Pokud na jednom místě žijí příslušníci různých kultur, ale každý se utíká do svého chráněného a uzavřeného prostoru vlastní komunity, kde se všichni utvrzují v pravdivosti vlastního nahlížení světa, aniž by toto bylo vystaveno kritice nebo konfrontováno s jiným, nemůžeme uvažovat o takové společnosti jako o multikulturní.

A nemělo by nás překvapovat, pokud náhlá veřejná setkání lidí z chráněných prostorů občas končí násilně a tragicky. Jedině sdílený veřejný prostor, v němž každý bude konfrontován s pohledy a názory druhých lidí — byť by tyto názory byly i velmi kritické nebo nepříjemné — může umožnit stabilní soužití, protože právě v tomto prostoru je každý nucen uvědomit si pluralitu světa, relativnost vlastního světonázoru či životního stylu a učit se respektu k druhým.

Třetím problémem, na který naráží i Petr Bittner, je účelové používání nálepek „politické korektnosti“ a „politické nekorektnosti“ ve veřejné diskusi. S tímto jevem se setkáváme ve dvou podobách také v českých debatách.

Nezbytný je sdílený veřejný prostor, který by oživoval pluralitu světa. Repro DR 

V prvním případě dochází k označování určitého názoru jako „politicky nekorektního“ s úmyslem a priori jej vyloučit z diskuse a delegitimizovat, aniž by s ním byla svedena věcná polemika a problematický názor byl argumentačně zdiskreditován ve férové diskusi. Nálepka „politicky nekorektní“ má tak stejnou funkci jako označení „komunistický“, „pravdoláskařský“ anebo dnes časté „sluníčkářský“ či „fašistický“.

Ve druhém případě se mluvčí sami stylizují do pozice „bojovníků proti politické korektnosti“, případně své promluvy označují za „politicky nekorektní“. Zneužívají vnímání hypertrofie politické korektnosti k legitimizaci názorů, které by nezřídka bez této konstrukce nebyly společensky vůbec přijatelné.

Petr Bittner tento jev zlehčuje jako „fádní, uťápnutý mainstream“, vysmívá se „průměrným měšťákům bojujícím s politickou korektností aspoň jednou denně“ a volá po disentním šíření politické korektnosti v maximální míře a všemi prostředky.

Takovéto zlehčování mi připadá velmi nemístné, protože v negativní reakci na vnucenou politickou korektnost se pro řadu lidí mohou stát přijatelnými i názory, o nichž jsme se mohli domnívat, že z našeho veřejného diskurzu již nadobro zmizely. Potenciální škody by se napravovaly dlouho, protože veřejný prostor je třeba vytvářet a kultivovat zespoda a zevnitř, nikoli shora a zvenčí.

Vše výše uvedené ovšem nemá znamenat, že bychom se neměli zabývat tím, jak mluvíme a vnímáme své promluvy, nebo že bychom měli rezignovat na mezilidskou slušnost a snahu kultivovat náš společný svět.

Ovšem cesta k tomuto musí vést skrze kultivaci vlastního života, skrze otevřenou komunikaci s druhými lidmi, skrze respekt vůči ostatním, pokoru a vědomí vlastní nedokonalosti. Nikoli skrze povýšenecký posměch a urážky, nikoli skrze dogmatické přesvědčení o své Pravdě a právu vnutit ji ostatním lidem, jak to předvedl kolega Bittner.

Je smutné vidět, když lidé hlásící se k liberální levici a vzývající její hodnoty — jako je starý dobrý francouzský triptych „svoboda, rovnost, bratrství“ — se v otázkách praktické politiky mění v cosi zcela protikladného liberální levici: v autoritářské elitáře, kteří svými promluvami do veřejného prostoru přispívají k polarizaci názorů a zvyšování napětí a síly negativních emocí ve společnosti.

  Diskuse
  JS
  February 9, 2016 v 8.22
  Souhlasím, a přidávám odkaz na autoritu
  Prosím, dodejte aspoň tři důkazy o existenci onoho strašného PK útlaku v ČR, oné nové totality, jak se o ní občas píše, o té cenzuře, co o ní v Americe vycházejí tuny knih, které kupodivu nikdo nezakazuje...
  Uveďte aspoň jeden příklad toho, jak politická korektnost zabraňuje kritickému popisu jakéhokoliv fenoménu.
  JP
  February 9, 2016 v 16.38
  Já myslel, pane Samohýle, že Vy přece žádné autority neuznáváte...
  MP
  February 9, 2016 v 19.28
  dodatek k otázce Martina Škabrahy
  Můžete přidat příklad o využívání státního aparátu (v Evropě) k vynucování pk?

  Jinak konsiliantně nabídnu sám jeden případ, kdy politická korektnost ohrožuje potřebné poznání. Nekolektujeme řádu informací o Romech. Hrozí rasistické zneužití, ale pak jsme odkázáni na spekulace, když mluvíme o míře nezaměstnanosti Romů či o některých nemocech z bídy. Ale jde o volbu že dvou žel.
  JS
  February 10, 2016 v 0.32
  k té otázce
  Já si myslím, že je trochu nefér požadovat důkazy o nějaké cenzuře, když o ní autor ani v článku nepíše. Jde spíš o kulturu diskurzu.. a to především asi v Americe (ale možná to už dorazilo nebo časem dorazí i k nám, český rybník tolik nesleduji).

  Viz třeba http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2015/09/the-coddling-of-the-american-mind/399356/

  Nařčení z porušení PK se týká velkého množství lidí, i intelektuálů, za všechny bych zmínil Noama Chomského.

  "Já myslel, pane Samohýle, že Vy přece žádné autority neuznáváte..."

  Šlo samozřejmě o ironii - John Cleese jako člen Monty Pythonů si s autoritami příliš hlavu neláme. ;-)

  "Nekolektujeme řádu informací o Romech."

  A to je myslím dobře. Já považuji výzkumy na základě národnostní nebo jiné skupinové příslušnosti za nevědecké, a v právním státě za v podstatě nepoužitelné.
  JS
  February 10, 2016 v 0.44
  ale zapomněl jsem dodat
  Podle všeho ale "politická korektnost" nepředstavuje velký společenský problém. Nemyslím, že taková bláznivina může dlouho vydržet, jsem optimista, co se lidské inteligence týká.
  JN
  February 10, 2016 v 1.13
  Pane Škabraho,
  mně ta "jednotná ideová linie" Deníku Referendum někdy trochu připomíná předlistopadové Rudé právo, s tím, že zde naštěstí jsou možné kritické reakce v diskusích pod články. Pokud by tento článek předznamenával změnu v DR směrem k názorové pluralitě, velmi bych to vítal a Vaše pobouření bych nesdílel.

  Jistě je možno namítnout, že jsou zde i jiná média, k té diskusi je ovšem třeba společný prostor. Osočování konkurenčních médií (jak jsme toho v DR i svědky) diskusi nenahradí.
  MP
  February 10, 2016 v 8.08
  Až začne mít Vaše dítě problémy ve škole a Vy zjistíte, že přijímací pohovor vlastně skončil v okamžiku, kdy potenciální zaměstnavatel viděl Vaší tvář, určitě Vás utěší, že nejde o to, že jste Rom, protože to by přece bylo nevědecké. Ona skupina lidí se dá vytvořit prostě pomocí útlaku, ale to neznamená, že je méně skutečná.
  Když budete potřebovat prosadit pomoc obyvatelům nějaké oblasti, protože jsou např. dlouhodobě postiženi vysokým znečištěním vzduchu, budete veřejnost přesvědčovat s údaji o o řadě zdravotních důsledků toho postižení, budete na základě řady údajů zvažovat náklady pomoci apod. A když půjde o stejnou pomoc v případě dopadů důsledků rasismu, tak Vám tyhle údaje budou chybět, Často velmi citelně (najděte si třeba diskusi o školkách tady na DR).
  Napsal jsem, že jde o volbu ze dvou zel. Vím, jak by ty "nevědecké" údaje byly zneužitelné a vím, jak chybí.
  JS
  February 10, 2016 v 10.02
  panu Profantovi
  Není mi jasné, jaký druh informací chcete sbírat a k čemu jsou vlastně užitečné. Dejme tomu, že se třeba dozvíme, že romské děti jsou méně gramotné. Jak tuhle informaci použít? Znamená to, že ty romské děti budeme speciálně vychovávat a ty ostatní méně gramotné necháme svému osudu? Nebo naopak? Proč se prostě nedívat jen na gramotnost těch dětí? Protože stejně nakonec to je to, co chcete udělat - vyřešit problém s jejich gramotností. Samozřejmě, v konkrétním případě je možná užitečné vědět, že je nějaké dítě Rom.

  Fakt nevidím jiné využití skupinových statistik o národnosti (nebo pohlaví, když už jsme u toho) než na nějaký koktejlový večírek.

  Jinak pokud jsou ty dvě alternativy tak blízko, co se týče nevýhody, pak na tom dost možná tolik nezáleží, kterou z nich si vybereme.
  MP
  February 10, 2016 v 13.25
  Janovi Samohýlovi
  Ono je to mnohem jednoduší, potřebujete vědět, kolik těch dětí vůbec je. Prostě proto, že když navrhujete zákon, který zpřístupní školky dětem ze sociálně znevýhodněných rodin, každý od Vás bude chtít vědět, kolik to bude stát a to musíte chtě nechtě počítat podle počtu uživatelů.
  A to, že jde o romské děti potřebuji vědět tehdy, pokud se nějaký malér -- třeba dědičná bída sociálního znevýhodnění --distribuuje zřetelně podle askriptivního kriteria: barvy pleti, domnělé či skutečné etnické příslušnosti apod.
  Jak je to k použití na kotejlovém večírku nevím, nikdy jsem na žádném nebyl, ale jak je to k použítí třeba v parlamentu, o tom bych něco málo věděl.
  JS
  February 11, 2016 v 10.28
  panu Profantovi
  "Ono je to mnohem jednoduší, potřebujete vědět, kolik těch dětí vůbec je."

  To je mi jasné, že pokud chcete pomáhat sociálně znevýhodněným, musíte vědět, kolik jich je. O to mi nejde.

  "A to, že jde o romské děti potřebuji vědět tehdy, pokud se nějaký malér -- třeba dědičná bída sociálního znevýhodnění --distribuuje zřetelně podle askriptivního kriteria: barvy pleti, domnělé či skutečné etnické příslušnosti apod."

  Ale jak víte, že to je "zřetelné"? Abyste to zjistil, musíte si udělat průzkum, kde budete měřit obojí - jak bídu, tak barvu pleti. K čemu to pak je dobré, nestačí měřit prostě rovnou bídu? Považovat to za zřetelné je fakticky forma rasismu.

  Jinak řečeno, jakou výhodu vám přinese barva pleti jako proxy indikátor chudoby?
  February 11, 2016 v 11.04
  Dobrou definici politické korektnosti dnes v Právu přinesl J. Keller.
  "Politickou korektnost lze vymezit jako formu manipulace, kdy vědomě nahrazujeme některá slova jinými, abychom u lidí vyvolali žádoucí pocity a snížili jejich schopnost racionálně o věcech uvažovat."

  JN
  February 11, 2016 v 12.35
  Dva příklady generalizujících tvrzení (voda na mlýn rasistům):
  1.)Romové jsou obětí dědičné bídy sociálního znevýhodnění, a proto potřebují pomoc většinové společnosti.
  2.)Romové jsou v důsledku svých zděděných zvyklostí daleko častěji pachateli trestných činů, než příslušníci většinové společnosti.

  První tvrzení je politicky korektní, druhé nikoliv.

  Až teprve sloučením těchto generalizací dostáváme tu těžkou vodu do jaderného reaktoru rasistů. Ionizující záření politické korektnosti však z tohoto komplexu odstraněním té jeho politicky nekorektní složky vytváří volný rasistický radikál.
  JN
  February 11, 2016 v 12.39
  Ve snaze vžít se do romského pocitu,
  jako pocitu etnika, které bylo jinými uznáno za objekt hodný pomoci, NA ZKOUŠKU UVEDU PROVOKATIVNÍ SROVNÁNÍ, které by ten pocit možná(?) mohlo trochu přiblížit:

  Češi jsou v důsledku svých zděděných zvyklostí a traumatizujících historických zkušeností daleko častěji xenofobní ve vztahu k muslimským migrantům, než příslušníci většinové západoevropské společnosti, a proto potřebují pomoc této většinové evropské společnosti.
  Západoevropští odborníci z "Mezirezortní komise pro záležitosti české komunity" proto pro poskytnutí účinné pomoci sociálně znevýhodněné české komunitě potřebují řadu informací o Češích, přestože jsou si vědomi možnosti rasistického zneužití těchto informací. Bez těchto informací jsou ovšem odkázáni jen na spekulace (když mluvíme o míře xenofobie Čechů) a ta pomoc Čechům s překonáváním té xenofobie nemůže být dostatečně účinná. Jde o volbu ze dvou zel.
  MP
  February 11, 2016 v 17.08
  Janovi Samohýlovi
  Jak to vím? Slyšel jste někdy o věcech, jako jsou porady, školy, školní inspekce, sociálky, romské a proromské neziskovky, dotační programy, romská stipendia, krajští (a kdysi okresní) romští koordinátoři ?
  Malér je v tom, že to vím já a stovky těch, kdo se z různých důvodů v té nepříliš velké skupině, která s tím měla pracovně a aktivisticky co dělat, ale oficiální údaje chybí.

  Vážený pane Nusharte,
  Romové nejsou obětí dědičné bídy. To by byla špatná generalizace. Obětí dědičné bídy je určitá skupina Romů. Potíž je, že pokud touto obětí jsou, pak rasistické mechanismy vedou k tomu, že únik ze začarovaného kruhu je pro ně těžší než u etnicky a rasově nepříznakových obětí.
  ??
  February 11, 2016 v 19.37
  Vrchol politicke korektnosti dnes. Jaka zvracenost projde zitra ?
  "http://neviditelnypes.lidovky.cz/spolecnost-slusnost-05i-/p_spolecnost.aspx?c=A160209_222943_p_spolecnost_wag"

  "Blasfemie (rouhání) se v muslimské civilizaci holt ještě trestá smrtí – respektujme to a neurážejme."

  Tato veta se vyskytuje v clanku na ktery odkazuji. Pak uz zbyva jen tolerovat kamenovani cizoloznic, sekani rukou a bicovani. Jestlize jsou paragrafy na sireni nenavisti, zajiste jsou i na schvalovani trestneho cinu vrazdy. Nejvetsim odbornikem na paragrafy je zde p. Uhl. Ocekavam, ze poda na autora trestni oznameni. Ostatne mel by to udelat kazdy slusny clovek, dokonce i slunickar.

  Samozrejme je mozne tento nazor a autora obhajit a dat tak za pravdu Konvickovi.

  JN
  February 11, 2016 v 20.44
  Ale to já přece chápu, pane Profante,
  že únik z toho začarovaného kruhu je těžký. Já ten problém nepopírám.
  JS
  February 11, 2016 v 21.42
  panu Profantovi
  Pořád mi zcela neodpovídáte na mojí otázku.

  "Potíž je, že pokud touto obětí jsou, pak rasistické mechanismy vedou k tomu, že únik ze začarovaného kruhu je pro ně těžší než u etnicky a rasově nepříznakových obětí."

  S tím souhlasím. Ale proč by nás tedy měl zajímat počet takových lidí na základě etnika, a nikoli na základě konkrétních příznaků, kterými se to projevuje, např. že nemohou najít práci? Proč bychom měli přistupovat na rasistické kritérium?

  Jinak já považuji oba dva příkladné výroky pana Nusharta za rasistické (tedy alespoň potenciálně, rasismus chápu jako posuzování vlastností jednotlivce na základě příslušnosti ke skupině). Nezáleží na tom, že ten první to s nimi "myslí dobře".

  Přijde mi, že to, co navrhujete, je, abychom kompenzovali rasismus části společnosti nějakým institucionálním "antirasismem". Já jsem proti, protože (moderní) instituce by neměly dělit společnost na základě arbitrárních kritérií (třeba rasy), ale přistupovat ke každému spravedlivě a individuálně. Prostě se tím v mých očích legitimizuje samotná myšlenka rasismu.

  Shodou okolností jsem dnes četl zajímavý blogpost od Varoufakise související s tímto tématem:
  yanisvaroufakis.eu/2016/01/26/how-do-the-economic-elites-get-the-idea-that-they-deserve-more/
  MP
  February 12, 2016 v 8.56
  Janu Samohýlovi
  Ale ano, na vaší smysluplnou otázku jsem Vám odpověděl. Totiž, jak to vím.
  Na Vaší otázku, jak pomůže barva pleti jako proxy indikátor chudoby jsem neodpověděl, protože se mě netýká. Nepomůže pochopitelně nijak.
  Jde o to, indikovat něco jiného, totiž tu část dědičné chudoby, která se reprodukuje díky etnickým či rasovým předsudkům a také díky skupinově vnucené reakci na tyto předsudky.
  JN
  February 12, 2016 v 14.32
  Panu Profantovi
  Jak jsem napsal ("Ve snaze vžít se do romského pocitu..."), zajímal by mě pohled z druhé strany:
  Zda například Romové chápou, že povinný poslední rok mateřské školky je pro jejich dobro - lépe řečeno - zda se ztotožňují s Vaším názorem na dobro tohoto opatření a zda jsou za něj tedy vděčni.
  JS
  February 13, 2016 v 9.45
  panu Profantovi
  "Na Vaší otázku, jak pomůže barva pleti jako proxy indikátor chudoby jsem neodpověděl, protože se mě netýká. Nepomůže pochopitelně nijak."

  To je to co říkám. Jsem rád, že se tedy shodneme, že barvu pleti nemá cenu sbírat jako informaci.

  "Jde o to, indikovat něco jiného, totiž tu část dědičné chudoby, která se reprodukuje díky etnickým či rasovým předsudkům a také díky skupinově vnucené reakci na tyto předsudky."

  Ale pak chcete sbírat jinou informaci - o tom jakým (nebo spíše zda) člověk čelí předsudkům. S jeho vlastní etnicitou nebo barvou kůže to nemá nic společného (i když je tam asi korelace) a tudíž není důvod takovou informaci sbírat.

  Ale stále mám pocit, že vám není zcela jasné, jakou informaci vlastně potřebujete. Jinak byste mi mohl dát kompletní příklad, jaký údaj přesně budete sbírat a jak to využijete v praxi.

  Nejsem proti výzkumu předsudků, jsem proti výzkumu skupin (a sběru informací) na základě kritérií stanovených těmi předsudky. To není tatáž věc.
  LV
  February 24, 2016 v 21.15

  K neexistující cenzuře
  Jon Gowe Davies: A new Inqisition, religious persecution in Britain today
  Kenan Malik: from fatwa to Jihad, the Rushdie Affair and its legacy
  Nick Cohen: You can’t read this book
  Paul Berman: the flight of the intellectuals se sice primárně zabývá jiným tématem, ale přináší impresivní seznam intelektuálů, kteří musí chodit s ochrankou, aby jim někdo nezakroutil krkem.
  Steven Pinker: The blak slate, the modern denial of human nature - také není nezajímavé čtení, tentokrát z jiného úhlu popisuje snahu umlčet každého, kdo se odváží zpochybnit některé pravdy.
  LV
  February 26, 2016 v 19.50
  Politická koreknost u nás

  - Byl tu pokus cenzurovat Kocoura Mikeše
  - BL. Šéfredaktor volal po trestním stíhání kohosi za starý vousatý vtip (v hlavní roli tentokrát obsazena německá kancléřka). Pokud by k něčemu takovému mělo dojít, budu požadovat zákaz Koránu a navrch ještě Bible (vyzívá k zabíjení příznivců kultu wicca – Nenecháš žít čarodějnici).
  - DR. Doporučuji příspěvky party Oni-nám-znásilní-naše-ženy-haha. Bylo tam pár výzev k trestnímu stíhání (ne nikdo nevybízel k násilí)
  JS
  February 27, 2016 v 7.47
  paní Vytlačilové
  Fakt, že se vždy najde pár šílenců, kteří chtějí něco zakazovat, z toho ještě nedělá cenzuru.

  Ono jde v podstatě o klasické morální dilema - máme explicitně trestat někoho, kdo odmítá trestat nemorální jednání? (Zde za předpokladu, že se shodneme na tom, co je nemorální.) Vtipně to někdo označil jako Mojžíš versus Ježíš. Oba přístupy mají klady i zápory, a každý to vidí trochu jinak.

  Ale vaše příklady jsou jinak dobré! Zrovna případ Jana Čulíka je zajímavý, protože ten pokud vím dříve zastával názor, že názor by neměl být trestný čin.
  ??
  February 27, 2016 v 18.53
  Take politicka korektnost.
  Zarnou ukazkou politicke korektnosti je hysterie vitacu migrantu (v cele s p. Sabatovou ) okolo muslimske provokace se satky. Treskuty boj za prava muslimu porusovat skolni rad, skoncil jak skoncil.
  Mnohem zavaznejsi je to, ze naprosto bez povsimnuti prosla vyzva k respektovani nabozensky motivovanych vrazd nasich spoluobcanu. Ano muslimove jsou jiz dnes i nasimi spoluobcany.
  http://neviditelnypes.lidovky.cz/spolecnost-slusnost-05i-/p_spolecnost.aspx?c=A160209_222943_p_spolecnost_wag
  Dovolil bych si parafrazovat : Z hlediska vyssiho principu slunickove politicke korektnosti, neni vrazda ani vyzva k tolerovani vrazdy muslimskeho odpadlika v Czechistanu zlocinem. Pokud p. Sabatova o tehle vyzve neslysela pak to jeji necinnost omlouva. Ze se to nedoneslo ke sluchu pravdolaskaru je prekvapive. Muze to byt tim, ze jejich sluch je jemne naladen na kazdy Zemanuv psouk, ale nikoliv na hlasite schvalovani vrazdy.
  Inu politicka korektnost pseudolevice v praxi. Omlouvam se p. Keller za zapujceni terminu pseudolevice.
  LV
  February 28, 2016 v 17.31
  Aby nedošlo k nedorozumění,
  nedomnívám se, že u nás máme cenzuru. Prozatím.

  Zatím je to opravdu pouze pár šílenců, co chtějí pomocí zákazů a soudů prosazovat svoji pravdu.


  Ono se rádo zapomína, že
  "Svoboda slova je především svobodou těch, kteří zastávají názor, se kterým nesouhlasíte" Rosa Luxemburg

  Malik má pěkný příklad. Uvadí, že se skupina konzervativních muslimů dostala v Británii do problému kvůli svým názorům.
  Všichni se odvolávali na svobodu slov. Jeden každý z nich byl znám tím, že požadoval zákaz Satanských veršů.

  Jinak pokud je možno tahat rodinu osm měsíců po soudech (Británie) a přivést ji téměř na pokraj bankrotu, protože si jeden z členů rodiny dovolil ve svém vlastním obyvacím pokoji prohlásit, že dává přednost křesťantví před islámem, neb Ježíš nebyl dobyvatel, tak to vidím jako problém a ptám se, kdy to dorazí k nám.
  ??
  February 28, 2016 v 18.00
  V Czechistanu je jina forma cenzury p. Vytlacilova.
  O tom co se nam nelibi proste neinformujeme. Vcera napr. francouzsti zemedelci ponekud vystrasili na zemedelske vystave v Parizi p. Hollandeho. Vynadali mu do hajzlu a neschopnych idiotu. Ten velky valecnik proti Assadovi byl vydeseny jako kralik. Jo stvou je sankce proti Rusku a levny dovoz z Chiny. V Czechistanskych medii jsem nenasel ani zminku. I kdyz jsem mozna hledal spatne. Spise si vsak myslim, ze se nekdo boji aby si cesi nevzali"spatny priklad".
  MP
  February 28, 2016 v 18.07
  V Czechistánu Pavla Kuchejdy
  je možné ledacos. Nevíte, kterým směrem od České republiky ten výběh pro Kuchejdovu fantazii leží?
  PK
  February 28, 2016 v 18.15
  Pane Kuchejdo
  Už jste podepsal petici za přejmenování náměstí Pod Kaštany na náměstí Borise Němcova?

  Pokud náhodou ne, tak máte ještě možnost:

  http://www.petice24.com/signatures/namesti_borise_nemcova/
  ??
  February 28, 2016 v 19.57
  Pro p. Kolarika.
  Pokud p. Kolarik vznikne petice pozadujici prejmenovani na namesti Sacharova, Solzenicyna ci Puskina nebudu mit problem. Pocitejte se mnou. Vzkazte mi pokud ji objevite.
  Pri soucasnych pomerech v Czechistanu by samozrejme bylo symbolicke , pokud by namesti v Praze bylo pojmenovano po lumpovi, ktery pomahal rozkradat Rusko, ktery pomohl k vzestupu zlodejskym miliardarum jako napr. Chodorkovskemu. Gaunerovi, ktery se podepsal na hladoveni ruskeho lidu za opilce jelcina. To podporovat nemohu.
  A take proc chodit tak daleko. Mame prece Babise, Bakalu, Sekyru , kdyz se budeme chtit zavdecit velkemu cernemu zlu ve Washingtonu, muzeme ho nazvat Szoroszovo.

  p.s. Prosim potvrdte p. Profantovi ze ti zemedelci byli opravdu nastvani. V nemecke TV to bylo. On to sam najit neumi a tak to povazuje za fantazii. Spoleham na to, ze ac se nemame radi, jste verici krestan a vite ze obycejna lez vam u Hospodina projde, ale podani kriveho svedectvi je smrtelny hrich a tedy uplne jine kafe..
  February 29, 2016 v 10.48
  Cenzura ne.
  Ale politická korektnost. To je daleko propracovanější forma manipulace, než nějaká cenzůra. Umožňuje nikým nevoleným, aby mohli manipulovat s veřejností. A ještě za její peníze. Přitom se stavějí na vrchol žebříčku demokracie. Kmotři vpravo a neziskoví aktivisté vlevo.
  Dovedu si už živě představit, co by se stalo, kdyby si veřejnoprávní média dovolila zveřejnit něco, co by ohrozilo jejich byznys. Vždyť snad všichni ti redaktoři viděli, jak dopadla Prima, všichni četli, jak dopadla učitelka ve Valticích. Tak se nastavuje autocenzůra. Pěkně bez zákazů. Politicky korektně.
  PK
  February 29, 2016 v 11.00
  Drobná oprava pana Ševčíka
  Pan Ševčík měl samozřejmě na mysli učitelku v Brně. Jak dopadla učitelka v Brně:

  http://echo24.cz/a/iKEsR/brnenska-ucitelka-v-ct-odsoudila-putina-ted-potrebuje-ochranku
  PK
  February 29, 2016 v 14.54
  Ano, skutečně
  Asi 40 tisíc lidí se v Moskvě zúčastnilo sobotního pochodu na památku Borise Němcova, zavražděného Putinovým režimem.

  Chápu, pane Kuchejdo. Ani Vy nás nestíháte informovat o všem. Jste ostatně jenom obyčejný elektrikář, že.
  ??
  February 29, 2016 v 16.38
  Opet spatne informovany informatik.
  I ceska media nesympatizujici s Putinem, uvadeji jen asi 7500 demonstrantu (tzn. ze jich realne bylo tak 2000, zbytek prihlizejici japonsti turiste).

  Co se tyce te hysterky u Jilkove, videl jsem to a take se domnivam, ze potrebuje ochranu-ustavni. I kdyz chapu, ze je vam osobne nesmirne sympaticka. Vzdyt se V Galilei setkala osobne s Jezisem Kristem. No nekupte to.
  PK
  February 29, 2016 v 16.54
  Ale ne :-)
  7 tisíc uvádějí Vaše zdroje (ty, které Vás platí), milý "obyčejný elektrikáři ze šachty". Bylo jich 40 tisíc. :-)
  Doporučuji Vaší pozornosti dnešní sloupek A. Mitrofanova na Novinkách.
  Najdete ho i bez explicitního odkazu, že. Vždyť jste s internetem jedna ruka :-)
  PK
  February 29, 2016 v 17.04
  Tím se taky vysvětluje
  to okázalé informování o "cenzurou potlačené" zprávě o jakési sešlosti zemědělců v západní Evropě, jakých se koná hafo každý druhý týden. A počet ani nebyl uveden - nebyl důležitý :-)
  February 29, 2016 v 18.09
  Tak to je dílo, ta "brněnská učitelka"!
  „Nejlepší by podle mě bylo, kdyby se tehdy Američani vylodili a následně došli až do Moskvy. Nemuselo dojít ke studené válce a dnes jsme mohli mít klid,“ uzavřela.
  Proč ji proboha tahali do televize? Vždyť to je nejlepší reklama pro protistranu. To neměli nikoho normálního?
  LV
  March 10, 2016 v 20.01
  Ano bývaly časy, kdy měl šéfredaktor BL jiné názory.
  Cituji: Argumentace pana Pinkavy je dobrým důkazem, proč bych nechtěl žít v České republice - nepřál bych si, aby mi někdo jako on předem cenzuroval, které hnusné názory nesmím kde slyšet. - Je instruktivní si v souvislosti s jeho článkem přečíst tento, jistě poněkud přehnaný, článek Noama Chomského. - Když hlásal Galileo Galilei, že se země točí, přítomný Václav Pinkava by jistě také takové názory zakázal jako z konvenčního hlediska hnusné, případně pro jeho "hloupé spoluobčany" příliš nebezpečné, a proto nepřijatelné. Dávám osobně v každém případě přednost veřejné diskusi a víře v rozum svých spoluobčanů, protože když nám začne pan Pinkava určovat, co kde smíme říkat, skončíme v diktatuře. - Ač je to pro mnohé lidi stále velmi obtížné pochopit, demokracie není jako komunismus. To, že za komunismu platilo, že se smějí vyjadřovat jem myšlenky, vstřícné vůči komunismu, neznamená, že se v demokracii smějí vyjadřovat jen myšlenky vstřícné vůči demokracii: to by pak mezi oběma systémy byl poněkud malý rozdíl. - Tato poznámka zde není umístěna jako redaktorovo poslední slovo, ale jako výzva, aby čtenář uvažoval o dvou radikálně odlišných názorech. Je to mimochodem princip, který používá každý slušný veřejnoprávní rozhlas či televize, avšak který zřejmě do Českého rozhlasu, soudě podle svědectví Tomáše Peciny, jehož svobodomyslný názor ČRo potlačil, a Václava Pinkavy, jehož cenzorský názor ČRo odvysílal, ještě nepronikl

  http://www.britskelisty.cz/0105/20010514k.html#10

  Tento týdne přinesly BL zprávu, že Vladislav Rogozov, lékař, pracující v Sheffieldu, je v současnosti vyšetřován svým zaměstnavatelem za "islamofobní" články, které publikoval česky v Parlamentních listech a jinde. –
  http://www.blisty.cz/art/81440.html

  Podrobnosti v angličtině
  http://www.thestar.co.uk/news/sheffield-doctor-under-investigation-for-islamophobic-comments-about-muslim-colleagues-1-7778959

  ...že vyšetřuje stížnost Dr Jana Čulíka ....proti Dr. Rogozovovi ... ve svém dopisu zaslaném v lednu Dr Čulík řekl, že má za to, že Dr. Rogozov, který pracuje v Sheffieldu činí “zaujatá, islamofóbní veřejná vyjádření”  Předpokládám, že se jedná o toto
  http://rogozov.blog.idnes.cz/


  Holt časy se mění a my s nimi.


  March 10, 2016 v 22.22
  Paní Lenko V.,
  Vaše upozornění mnou doslova otřáslo. Tak pan Jan Čulík z Britských listů je nakonec i udavač, jak jsme říkali těm, co chodili udávat své kolegy za totality! Je mi z toho nanic. A navíc, ta ironie, sám nás o tom informuje, jakoby se udavačství dalo legalizovat! Je chudák tak popletený, nebo indoktrinovaný?

  V tom článku v angličtině se píše, že Rogozova zatím zaměstnavatel nesuspendoval, jak psali předtím noviny, ale zkoumá, zda tón jeho článků v češtině není pro něj jako zaměstnavatele dehonestující.
  No to jsou věci, naposled se o takových případech šeptalo za totality. Takže ona ta politická korektnost je něco jako návrat k totalitním manýrám!

  Tady máte, pane Škabraho, konkrétní příklad, i když není z ČR, ale z Britanie. Jenže nespějeme tam mílovými kroky?
  JN
  March 11, 2016 v 1.29
  A co tohle:
  "... Je to teď šílené,“ řekla mi starší žena.
  Ale až poté, co jsem ji ujistila, že jsem z cizích novin. Měla strach, že jsem vládou najatá udavačka. Uvěřila mi, až když jsem jí ukázala český novinářský průkaz.

  Lidé v Clausnitzu tvrdí, že nesouhlas s vládní politikou by je mohl připravit o práci. Kvůli nálepce „rasista“. Z pětadvaceti oslovených lidí se mnou mluvilo pět. Tři hodiny jsem chodila po Clausnitzu a přemlouvala místní, aby mi k události něco řekli.
  Podmínkou bylo žádný diktafon, tužka, papír či mobil. Utajení identity. A odchod na klidné místo, kde nikdo nebyl.

  Zdroj:http://usti.idnes.cz/strach-v-clausnitz-z-migrantu-dk4-/usti-zpravy.aspx?c=A160302_2229480_usti-zpravy_vac2


  Autorku reportáže zde zatím nikdo neskandalizoval. Ověřit by to asi šlo jen osobními rozhovory na místě. Pokud se ovšem ti lidé bojí mluvit a znali by (v hypotetickém případě) ideovou profilaci Deníku Referendum, nikdo z DR by neměl šanci ty informace ověřit :-)
  LV
  March 13, 2016 v 1.10
  Víra. Uhlířská víra.

  Příslušník britské obdoby “pražské kavárny”, který žije ve své slonovinové věži obklopený bublinou politické korektnosti, to celé potvrzené osobní zkušeností.

  Politická korektnost je něco, co se zrodilo na universitách. Původně zamyšlení se nad určitou samozřejmostí rasismu/sexismu mohlo být i užitečné. Pak nastal “mission creep”. Takže dnes jsme v podobné situaci jako ve středověku, ale místo čarodějnic a heretiků hledáme krypto-rasisty a jiné nepřátele lepších zítřků (dcera bývalé britské premiérky přišla o práci kvůli jedné, jediné větě, že?). A kdo jiný je k takovému hledání vhodný než jeden z kněží, pardon, universitních profesorů?

  Přidejte k tomu osobní zkušenost šéfredaktora.

  a) Šéfredaktor BL tvrdí, že jeho nikdo nediskriminoval, tedy se nediskriminuje. Problém je, že pokud to chápu dobře, sám přišel do Británie s vystudovanou vysokou školou a to tak, že se znalostí angličtiny, která se blížila znalostem rodilého mluvčího. Jazyk je sine qua non. Navíc se oženil s místní dívkou, má “správnou” barvu pleti a pracuje v universitním prostředí. Takže je stejný cizinec jako jedna z mých tet provdaná na Slovensku. Kromě toho university, finance a mezinárodní organizace (příliš) nediskriminují. Kdyby pracoval v normální firmě mohla by být situace jiná (měla jsem kolegu, který pracoval v zahraničí a dal výpověď, protože věděl, že nemá jako cizinec šanci na pracovní postup). A to už nechme stranou, jak by to vypadalo, kdyby přišel se Subsaharské Afriky s pouhou schopností číst a psát.

  b) Šéfredaktor BL tvrdí, že s přistěhovalci nejsou problémy. Souhlasím s typem přistěhovalců se kterým se stýkám já (a předpokládám také šéfredaktor BL) opravdu problémy nejsou. Měla jsem sekulární tureckou kolegyni - vysoká škola, doktorát z Belgie, plynná angličtina, němčina a francouzština, dvě kočky a manžel tuším Francouz či Belgičan. Moc mne mrzí, že ji přeložili. Ve světě šéfredaktora BL je to jediný existující typ přistěhovalce (on se tam také jiný typ nedostane). To, že vám dítě nepřijde ze školy, protože ho spolužák původem ze Sýrie zabil zezadu jednou ranou nožem, tak jak se to teď stalo ve Švédsku (rodiče vraha se domáhají propuštění syna, který přece nic špatného neudělal - hájil pouze svoji čest), se ve slonovinových věžích nestává.

  c) Přistěhovalci, co přicházejí do Británie většinou skončí na jihu Anglie. Tam je práce. Ve Skotsku jich tolik není. Proto tam nejsou viděni přistěhovalci jako až takový problém. Takže předpokládám, že autor nežije v ghettu. Mimochodem slečna dcera, podle toho, co bylo publikováno v BL, také nešla do nějaké pěkné multikulturní školy, ale do školy protestantské.

  Navíc se islamistům se podařilo přijít s představou, že islám je rasa - není, je to soubor představ, právě tak jako neoliberalismus - a kritika islámu (potažmo muslimů) je totožná s rasismem. Proč existovala tak dlouho korupce v Tower Hamlets? Protože pokaždé, když ji někdo kritizoval, ozval se řev: Islamofóbie!!! Dopadlo to nakonec tak, že soudce údajně řekl, že pokud by Británie neměla Ligu na obranu proti islámu, v Tower Hamlets by ji bylo potřeba založit.

  Pokud věříte, že rasismus je největší zlo pod sluncem a kritika islámu/muslimů je rovna rasismu, pociťuje tento nutnost rasismus vykořenit jakýmkoliv způsobem (ty manipulace, kterých se BL v poslední době dopouštějí jsou neuvěřitelné).

  Nebo ještě jinak. Můj oblíbený kanadský filosof srovnává náš mozek s helikoptérou postavenou ze součástek na auta, no někdy to i vzlétne, ale nic moc. Podobně je to s naším mozkem, na racionální myšlení nebyl stavěn, jde mu to ztuha. Řídit se emocemi je pro nás daleko přirozenější. Pokud narazíme na něco, co pokládáme za vysoce urážlivé (karikatury Proroka, rozhovor s profesorem Hejdánkem v Respektu), velmi často mají emoce navrch a dochází k naprostému zkratu.


  JS
  March 13, 2016 v 9.53
  paní Vytlačilové
  "Navíc se islamistům se podařilo přijít s představou, že islám je rasa - není, je to soubor představ, právě tak jako neoliberalismus - a kritika islámu (potažmo muslimů) je totožná s rasismem."

  S tím by se dalo i souhlasit. Jenže je potřeba taky říct B a ta jsou dvě.

  Předně, snad každé náboženství je způsobem jak klasifikovat lidi do dvou kategorií - ti s námi (mají společnou víru) a ti proti nám (mají odlišnou víru). To platí i pro křesťanství a je to základní důvod, proč náboženství odmítám jako morálně chybné (jako jiní, tzv. "militantní", ateisté).

  Dále, že oni "kritici islámu" velmi často používají islám (nebo muslim) jako kategorii. To je právě to, co by neměli dělat a měli by raději kritizovat konkrétní postoje konkrétních lidí. Jenže to by zase nefungovalo s jejich škatulkováním. :-) Hezky byl tento druh rasismu vidět při volbách Baracka Obamy, kterému se vytýkalo, že se narodil jako muslim. Je zcela jasné, že s tím, jak se kdo narodil, se nic už dělat nedá, a proto jde o rasismus.

  Také existuje zásadní rozdíl mezi Konvičkou a třeba Hirsi Ali (na kterou se Konvička odvolává) - Hirsi Ali si nepřeje fyzickou likvidaci (nebo jinou diskriminaci) muslimů.
  March 13, 2016 v 15.43
  Jak dopadlo vyšetřování Vladislava Rogozova kvůli článkům o probíhající islamizaci Británie??
  Nejprve některá vyjádření Jana Čulíka na BL
  přehnaně kritizující středoevropany, které hází do jednoho pytle sviní, xenofobů a rasistů.

  Jan Čulík v článku 7.9.2015
  http://blisty.cz/art/78850.html
  "Parlamentní listy úspěšně přispívají k fašizaci primitivnější části české veřejnosti a jsou už opravdu na úrovni někdejšího Árijského boje. Přiznám se, že jsem je začal kontrolovat, protože tam člověk najde ty nejhorší sviňárny a stojí za to s nimi v angličtině seznamovat světovou veřejnost. Lidé mimo ČR ještě většinou totiž nevědí, že taková sprostota je vůbec možná. Jejich zaměstnancům by slušný člověk opravdu nepodal ruku. Nepodal bych dnes ruku už ani nikomu, kdo jim poskytuje rozhovory, protože tím přispívá k rychlé fašizaci české společnosti. " ...
  "Středoevropané si kupodivu neuvědomují, že je celý svět začíná v důsledku jejich pozoruhodného chování - bez jediné známky milosrdenství a soucitu - považovat za svině. Bohužel, je velkým vystřízlivěním, že pro značnou část národa je zřejmě takový popis věcný, neemocionální a velmi přesný. "

  Jan Čulík, 2.3.2016, v souvislost s prohlášením generála Breedlova
  http://blisty.cz/art/81359.html
  "Není překvapivé, že server Novinky, který nyní otevřeně a bezostyšně zneužívá vysoké míry rasismu, xenofobie a iracionálního strachu z jinakosti v české společnosti ke komerčnímu účelům, dal tomuto nezdokladovanému tvrzení čelný prostor."...
  "I kdyby bylo Breedlovovo tvrzení pravda, znamená to, že státy mají odepřít přístup uprchlíkům prchajícím před násilím a válkou? Mají nechat rodiny s dětmi zemřít zimou a hladem na polích před zadrátovanými hranicemi? To je řešení, které občanstvo v České republice považuje za proveditelné a realistické? Nemluvě o otázkách lidskosti, která však, jak se zdá, a to vyplývá to z přístupu mnoha Čechů nejen k uprchlíkům, ale i k zoufalým lidem české národnosti, lidi dnes v ČR prostě nezajímá. Vzhledem k tomu, že tolik z nich píše na Facebooku, ať ty uprchlické děti zhebnou."

  Kritice "nelidského přístupu" k přijímání uprchlíků se na Britských listech věnují i četné články stálých přispěvatelů Britských listů Bohumila Kartouze a Daniela Veselého.

  Je třeba říci, že Britské listy pod redakcí Jana Čulíka apelují na lidskost a soucit nejen vůči uprchlíkům, ale obecně ke všem lidem, kteří se dostali do existenční nouze, například i vůči našim bezdomovcům. Britské listy napadají každý nelidský přístup k uprchlíkům bez ohledu na konkrétní evropskou zemi, kde k nim dojde, včetně Británie, potlačují každý projev odchylující se od prvoplánového vítání a brání se podat zprávu o situaci i z jiných možných stran, než z prvoplánově vítací a vstřícné vůči muslimům.
  V tomto jednostranném pohledu vidím slabinu komentářů na Britských listech. Čtenář pak nevidí žádné jiné řešení dnešní situace než uprchlíky přijímat a případných rizik si nevšímat - jde jen o neexistujícího strašáka (viz rozhovor se Štefanem Švecem http://www.blisty.cz/art/81385.html)

  Nerada bych byla vůči panu Janu Čulíkovi nespravedlivá, ráda jsem četl Britské listy málem od jejich prvního vydání, práce Jana Čulíka si i nadála vážím. Ale měl by vědět, že články lékaře Vladislava Rogozova sice vybočují z oficiální linie, jakou by si přál, aby Británie zaujímala a s níž se v hlavních bodech ztotožňuje, ale iniciativně informovat zaměstnavatele o páně Rogozovově článcích psaných česky pro český server, které z této linie vybočují, je čin udavačský, zejména pokud by to mělo mít důsledky na jeho práci jako lékaře. Doufám, že korektnost v Británii není totalitní praktikou, jak by vyšlo najevo, kdyby byl Vladislav Rogozov suspendován nikoli pro selhání jako lékař, ale za své politické názory.
  V tomto smyslu opravuji svůj unáhlený postoj z předchozího vstupu. Byla jsem otřesena. Vyvolalo to ve mně vzpomínky, jak jsme se za komunistů báli projevit svoje politické názory, abychom za ně nebyli potrestáni. Nyní čtu článek Jana Čulíka o kauze Rogozovov takto:

  Pan Čulík nás současně informoval o tom, že Rogozova udal jeho zaměstnavateli, že Rogozov zatím suspendován nebyl, jak bylo mylně uveřejněno v britském tisku, a že jsou nyní Rogozovovy názory proti islámu podrobeny zkoumání.
  Viz http://www.blisty.cz/art/81440.html

  Tak držím palce, ať to dobře dopadne!
  March 13, 2016 v 16.04
  Lence Vytlačilové
  dík za podrobný komentář, vpodstatě souhlasím. Na druhé straně si ale také vážím(e) neobyčejné pracovitosti, profesní zabejčenosti, schopnosti kritického myšlení, schopnosti samostatného úsudku a schopnosti poučit se z chyb, které mluví pro pana Jana Čulíka.
  Vlastně už to, že zveřejnil, co udělal, ho částečně omlouvá. Dal svou kůži na trh. A podruhé už snad něco takového neudělá.

  Kdo to řekl? nesouhlasím s vašimi názory, ale udělám všechno, abyste je mohl říkat.
  Tak nějak si přece představujeme demokracii. Proč by nemohl Vladislav Rogozov psát o svých zkušenostech s muslimy v Britanii?
  March 13, 2016 v 16.52
  Pane Samohýle,
  s prvním bodem souhlasím, ač nejsem ateista. Svět není černobílý, nevzdám se svého náboženství, protože vedle Vámi uvedené nevýhody, vím o mnoha přednostech. Jste zastánce principu. Nic proti tomu. Jenže s principy je to někdy tak, že bývají dva stejně akceptuhodné vzájemně v rozporu. Běžně s tím dokážeme žít.(Ve fyzice například princip nedělitelnosti a spojitosti hmoty. A vlastně i ostatní tři Kantovy antinomie) Principy jsou černobílé, život není.

  K Vašemu druhému bodu. Vidíte, to se v praxi zase jaksi rozplývá. Hlásím se k tézi o tom, že se nesmí zobecňovat na celek, aby člověk nebyl rasista, a přejala jsem ji kdysi od pana Čulíka, který ji hlásal na Britských listech. A "neuběhl ani pátek" a pan Čulík začal prohlašovat o Češích, že jsou xenofobní. Vzápětí si to chudák uvědomil, takže teď mnluví o některých , či skupinách středoevropanů apod., ale pořád mi připadá, že nadává i mně.
  Není tady prostě ostrá hranice, jakmile nemluvíme o konkrétních případech, ale začneme zobecňovat. Jenže zobecňovat je lidské. Všechny případy, se kterými se člověk setkal si stěží někdo pamatuje. Dohnáno do důsledků byste nemohl říct: třída 1A byla včera v divadle. Ale musel byste říkat Jirka Bednář byl včera v divadle, Laďka Moudrá byla včera v divadle, Josef Středa, Bětka Janíčková, atd. .... a pak teprve to jsou všichni, kteří chodí do 1.A . Nebo byste mohl říci, že v divadle nebyl Jeník Pospíšil, ale jinak všichni žáci z 1.A. To je sice kratší, ale jen pokud jich v divadle bylo víc než nebylo. Když řeknete někteří středoevropané, pak to znamená akorát, že víc než jeden. Bylo jich tisíc, nebo milion, toť otázka.

  Někdy se za rasismus označuje i to, co myslím, že ani žádný rasizmus není.
  Například mezi Romy je větší procento sociálně slabých než mezi našinci. To je fakt, to říkají statistiky. Proto je dětí s malou mentální disfunkcí kvůli zanedbání z důvodu hmotné nouze v romské populaci více než třeba u vietnamských dětí, ale u neromských dětí vůbec. To má za důsledek, že jich je v praktických školách větší procento (10 krát víc) vzhledem k početnosti jejich komunity než ostatních (30% v praktických školách, asi 3% v populaci). Proto jsou diskriminováni, jsme rasisté, říkají lidskoprávníci.
  Jsou diskriminováni? A rasově? Proč je v romské menšině větší procento rodin sociálně slabých? Na to je třeba se ptát. Je to důsledek našeho rasizmu? A proč tedy v současné době stoupá počet takto postižených dětí i v neromské populaci?

  Omlouvám se za odbočení od tématu korektnosti. Ale co, ono to sem taky spadá. Někdy mi připadá, že už jen se domnívat, že tak moc rasisté nejsme, není politicky korektní.
  JS
  March 14, 2016 v 8.05
  paní Švandové
  Já nepovažuji prosté konstatování faktu za rasismus, a proto mi ty dva citáty Jana Čulíka, které zmiňujete, nepřipadají rasistické. Samo o sobě není rasistické říct, že Češi jsou většinově xenofobní, pokud to skutečně v průzkumech tak vychází.

  Rasismus (asi lépe šovinismus, ale nechme to tak) má dle mého názoru celkem jasnou definici, kterou je posuzování schopností a názorů jednotlivců na základě příslušnosti k nějaké sociální skupině. Tedy to začne být problém, pokud bychom takové kritérium aplikovali třeba v politické sféře. To ale pan Čulík nedělá, on neříká, ani implicitně, že by Češi měli být nějak kolektivně diskriminováni na základě toho, že jsou xenofobní. (Další aspekt problému je, že také kritizuje část politické a mediální reprezentace, která toho využívá, a kde jde o trochu jinou situaci.)

  Na druhou stranu, pan Rogozov (a jiní protimuslimští "aktivisté") takové věci, přinejmenším implicitně, říkají. Například často požadují "kádrování" uprchlíků podle jejich náboženského původu. To z nich dělá rasisty.

  S Janem Čulíkem také nesouhlasím ohledně svobody slova, už dlouho (v podstatě od doby, co zakázal diskuse na BL), zastávám názor (podobně jako třeba Chomsky), že každý má právo si psát jakékoli nesmysly, a tudíž se mi jeho vystoupení proti Rogozovovi také nelíbí. Nicméně, Rogozov je rasista, a dám 100x přednost Čulíkovi před Rogozovem.

  Co se týče těch romských dětí, tam je to podobné. Můžete klidně tvrdit třeba "většina romských dětí je chudá" a nebude to rasismus. Bude to jen irelevantní fakt, který může být shodou okolností i pravdivý. Proč irelevantní? Protože nemůže informovat politické rozhodnutí, jak ten "problém" řešit - to by znamenalo rasistický přístup (ačkoliv i ten může být krátkodobě užitečný třeba ve formě pozitivní diskriminace).
  JS
  March 14, 2016 v 8.13
  dodatek
  A mimochodem, zrovna jsem si přečetl: http://blisty.cz/art/81528.html

  "Neobratně se ale vyjádřil i Tomáš Halík, jehož svým výrokem Zeman napadl. Žádný rozumný demokratický politik či veřejný činitel nemůže urážet občany tím, že se vyjádři, že v zemi "není dost rozumných lidí".

  Lidmi to nebude, bude to jejich oblbováním MIlošem Zemanem, a médii, jako je rasistická žumpa Parlamentních listů, šířících nepodložené poplašné zprávy, a za ní většina českých sdělovacích prostředků.

  Pokud v zemi nejsou k dispozici spolehlivé a ověřené informace a média jen vyvolávají strach s cílem zvýšit svou čtenost, není divu, že lidé reagují iracionálně. Za to však není možno kritizovat je, ale politiky a média."

  To myslím hezky vystihuje Čulíkovu pozici, a celkově bych s tím souhlasil.
  JN
  March 14, 2016 v 9.31
  Pane Samohýle, v tom se shodujeme, i pro mě je to základní důvod, proč "náboženství" odmítám jako morálně chybné.
  Napsal jste:
  "Předně, snad každé náboženství je způsobem jak klasifikovat lidi do dvou kategorií - ti s námi (mají společnou víru) a ti proti nám (mají odlišnou víru). To platí i pro křesťanství a je to základní důvod, proč náboženství odmítám jako morálně chybné (...)."

  Imigrantismus (sluníčkářství) je způsobem, jak klasifikovat lidi do dvou kategorií - ti s námi (mají společnou víru) a ti proti nám (mají odlišnou víru).
  To je základní důvod, proč sluníčkářství odmítám jako morálně chybné a dávám přednost křesťanství. U křesťanství totiž nic takového nenacházím.
  JS
  March 14, 2016 v 23.03
  panu Nushartovi
  "Imigrantismus (sluníčkářství) je způsobem, jak klasifikovat lidi do dvou kategorií"

  Ne, to opravdu není. Ten váš (neexistující) imigrantismus je maximálně nějaký morální postoj, ale nevytváří novou klasifikaci.

  "U křesťanství totiž nic takového nenacházím."

  Tak to hledáte dost špatně. Existuje spousta lidí, kteří doplatili na to, že se ve své komunitě nehlásili k tomu správnému bohu (ačkoli jejich morální postoje zůstaly stejné), třeba:
  http://www.nytimes.com/2012/08/26/magazine/from-bible-belt-pastor-to-atheist-leader.html?_r=0
  http://www.npr.org/2012/04/30/151681248/from-minister-to-atheist-a-story-of-losing-faith

  A v historii jsou takových případů tisíce.
  JN
  March 15, 2016 v 1.19
  Panu Samohýlovi
  "'Imigrantismus (sluníčkářství) je způsobem, jak klasifikovat lidi do dvou kategorií'
  Ne, to opravdu není."

  Aha, tak tedy není.
  A do které kategorie patří lidé, které charakterizujete takto:
  "Proč bychom měli chodit po špičkách kolem lidí, kteří se, ať už z jakéhokoli důvodu, odmítají chovat humánně, a něco jim trpělivě vysvětlovat? (...) Nejsou to děti, mají mít morální sebereflexi."
  JS
  March 15, 2016 v 6.57
  panu Nushartovi
  "A do které kategorie patří lidé, které charakterizujete takto"

  Jsou to lidé s odlišným morálním postojem. A pokud je tento ošklivý, zasluhuje si nazvat ošklivým slovem, to se nedá nic dělat.

  Ale je to jiná situace než u náboženství, nebo i jen nějakého znaku příslušnosti ke kultuře, třeba účesu. To jsou nálepky, které si lidé dávají. Dvě různé nálepky (dvě různá náboženství) mohou mít stejný obsah (hlásat stejné morální hodnoty) - a často tomu tak je. A na druhou stranu, morální postoje jednotlivých lidí s tou samou nálepkou se mohou lišit; tak je tomu u křesťanství i u islámu a i u ateismu.

  Existují psychologické experimenty (například http://yanisvaroufakis.eu/2016/01/26/how-do-the-economic-elites-get-the-idea-that-they-deserve-more/), které dokladují, že lidé mají tendenci vytvářet a udržovat ty nálepky aniž k tomu existuje nějaká hlubší, faktická odlišnost (třeba jiný morální postoj).

  Proto nemám rád náboženství. Chci, abychom náboženství, což jsou do značné míry nálepky nad komplikovanými balíky etických pravidel (které jsou si navzájem velmi podobné, protože máme jako lidé podobnou DNA), rozbili na elementární etická pravidla a ta si remixovali podle vlastní úvahy. To dost věcí zjednoduší, ovšem co to ztíží, je přirozené lidské zjednodušování jiných lidí (čemu se v psychologii říká fundamentální atribuční omyl).
  JN
  March 15, 2016 v 9.51
  Panu Samohýlovi - "Proto nemám rád náboženství."
  "Chci, abychom náboženství (...) rozbili na elementární etická pravidla a ta si remixovali podle vlastní úvahy."

  Chcete to činit pouze s křesťanstvím nebo i s islámem?

  Problém je v té "remixaci elementárních etických pravidel dle vlastní úvahy". To totiž nikdy v dějinách nedopadlo dobře.
  Jednak se na té "vlastní úvaze" všichni lidé nikdy neshodnou a toto Vaše pojetí morálky je tedy ve zjevném rozporu s multikulturalismem, jehož jste sám příznivcem.

  A za druhé si myslím, že je to poněkud pyšný postoj.

  JN
  March 15, 2016 v 9.52
  Panu Samohýlovi – Jde o to, zda sami sebe považujeme za soudce, který rozděluje lidi na dobré a špatné.
  "Jsou to lidé s odlišným morálním postojem. A pokud je tento ošklivý, zasluhuje si nazvat ošklivým slovem, to se nedá nic dělat."

  To jste, Pane Samohýle, řekl o lidech, kteří s Vámi nesouhlasí a se kterými nesouhlasíte Vy v otázce migrační krize.
  Předtím jste řekl, že k migrační krizi je možné zaujmout pouze dvě stanoviska ("Já vidím jen dvě - chovat se humánně a chovat se nehumánně.")

  Z toho tedy vyplývá, že sám se považujete za člověka, který se chová humánně, a ti, kteří s Vámi v otázce migrační krize nesouhlasí (spadají do té druhé kategorie), ti se pochopitelně chovají nehumánně, nebo-li, "jsou to lidé s odlišným morálním postojem. A pokud je tento ošklivý, zasluhuje si nazvat ošklivým slovem, to se nedá nic dělat."

  Přesně tento postoj lze ale zaujmout i z náboženské pozice. Někteří věřící lidé často prohlašují o těch nevěřících:
  "Jsou to lidé s odlišným morálním postojem. A pokud je tento ošklivý, zasluhuje si nazvat ošklivým slovem, to se nedá nic dělat."

  Jde tedy o to, zda sami sobě přisuzujeme roli soudce, který třídí lidi do dvou kategorií. Tuto roli soudce si můžeme přisvojit z pozice nábožensky věřícího člověka, ale stejně tak i z pozice sluníčkáře.

  Jsem však přesvědčen o tom, že mezi sluníčkáři jsou lidé, kteří prostě jen ze srdce pomáhají zbědovaným uprchlíkům a nikoho nesoudí.
  A stejně je to i mezi křesťany. Mohl bych Vám citovat z evangelií, znakem křesťana není to, že by měl odsuzovat lidi, kteří se z jeho pohledu chovají nemorálně. Že to někteří křesťané dělají, to je jiná věc.
  Znakem křesťana ale není ani to, že by měl "pokorně" souhlasit s názory, které jdou proti jeho přesvědčení a proti jeho svědomí. Důležitější než katechismus je osobní vztah.
  PK
  March 15, 2016 v 10.11
  Pane Samohýle
  To je opravdu zajímavá věta:

  "Chci, abychom náboženství (...) rozbili na elementární etická pravidla a ta si remixovali podle vlastní úvahy."

  Ta věta je zajímavá svým plurálem. Vy sám pro sebe si totiž můžete remixovat co chcete, jak chcete, když myslíte, že Vám to něco přinese. Ale co znamená to množné číslo "chci, abychom ..." ??

  Já například nechci, a také nic takového dělat nebudu. A troufám si tvrdit, že nás takových bude mnoho.
  JS
  March 15, 2016 v 23.28
  "Já například nechci, a také nic takového dělat nebudu. A troufám si tvrdit, že nás takových bude mnoho."

  O tom dost pochybuji.. Věřící lidé už tohle dávno fakticky dělají, protože (až na nějaké šílené fundamentalisty) téměř nikdo nebere Bibli nebo Korán úplně doslova. (Ostatně pan Poláček vám nedávno našel citát, podle kterého byste neměl létat letadlem..)

  A jelikož si z náboženství už stejně každý vybírá co se mu hodí, více či méně skrytě, proč celou tu nálepku neodmítnout? IMHO, lidi by to navzájem jen přiblížilo.
  JS
  March 16, 2016 v 0.12
  panu Nushartovi
  "Chcete to činit pouze s křesťanstvím nebo i s islámem?"

  Chci to dělat s lecčíms.. např. to občas dělám s tím, jak se chápe demokracie. Ale tam je to snazší, protože demokracie není definovaná nějakou knihou, a ten pojem má celkem jasný význam.

  "Problém je v té "remixaci elementárních etických pravidel dle vlastní úvahy". To totiž nikdy v dějinách nedopadlo dobře."

  No vidíte, já bych naopak řekl (ve shodě třeba s článkem http://denikreferendum.cz/clanek/22540-kdo-se-pta-nehajluje), že pokud nad tím někdo přemýšlel (což zahrnuje i studium jiných názorů a historie), většinou došel k něčemu lepšímu, než je naše vlastní morální intuice. Jsou i výjimky - např. muslimští radikálové nebo lidé jako pan Konvička, ale to jsou skutečně spíš extrémy.

  "Jednak se na té "vlastní úvaze" všichni lidé nikdy neshodnou"

  S tím nesouhlasím. Shodnou se ne zcela, ale poměrně dost. A pravděpodobně se shodnou více po té úvaze než před ní, a už i před ní se dost shodnou. Je to proto, že máme v podstatě vrozenou morálku v pěti hlavních dimenzích.

  "toto Vaše pojetí morálky je tedy ve zjevném rozporu s multikulturalismem, jehož jste sám příznivcem"

  To není pravda, i když ještě asi před měsícem jsem si myslel, že to tak je, a příznivcem multikulturalismu jsem nebyl. Jenže jistá diskuse zde na DR mě ponoukla si o tom multikulturalismu něco přečíst (na Wikipedii), jelikož jsem se domníval, že MK je v rozporu se ZLPS. Ale zjistil jsem, že jsem se mýlil, a rozpor tam není; ten rozpor tam vidí odpůrci MK, kteří nepochopili (jako předtím já), o čem to má být. Nicméně můj samotný morální názor se nezměnil (který je ostře univerzalistický), jen chápání toho, co je MK.

  "A za druhé si myslím, že je to poněkud pyšný postoj."

  Chápu, že lidem, kteří něco považují za posvátné, to může tak připadat. Nu, to mají asi smůlu. :-)

  "To jste, Pane Samohýle, řekl o lidech, kteří s Vámi nesouhlasí a se kterými nesouhlasíte Vy v otázce migrační krize.
  Předtím jste řekl, že k migrační krizi je možné zaujmout pouze dvě stanoviska"

  Tohle je pro mě opravdu frustrující. Já neznám třetí stanovisko! Pokud jej znáte, objasněte. Co bychom měli dělat v té migrační krizi?

  "Přesně tento postoj lze ale zaujmout i z náboženské pozice."

  Ne, tak to není. Já mohu sdílet křesťanskou morálku a nebýt křesťan. V takovém případě budu potenciálně škatulkován na základě příslušnosti ke křesťanství. To je to problematické.

  Obráceně to nefunguje, protože pokud se bavíme o konkrétních morálních postojích (bez nálepek), pak vidíme, jestli jsou shodné nebo různé.

  A pro pořádek - já nikoho nesoudím. Jen prostě nemám trpělivost (ve svém věku, asi) snažit se nějak "porozumět" fašistům. Možná vám není úplně jasné, o čem mluvím. Přečtěte si třeba komentáře na Novinkách nebo IDnes. S některými takovými lidmi si opravdu rozumět nechci.

  Jinak tomu, co prosazujete, se také někdy říká "falešný kompromis".
  JN
  March 16, 2016 v 9.49
  Takže to, pane Samohýle chcete dělat s lecčíms, s náboženstvím, s demokracií...
  Naházíte to pěkně všechno do mixéru, rozmašírujete to na atomy, a pak si z toho slepíte, co se Vám bude hodit. Víte, von Stalin si z toho guláše taky "remixoval etický pravidla podle vlastní úvahy".

  No jestli byl pyšnej, to nevim, slyšel sem, že byl dost pokornej. Že prej se ke každýmu choval slušně. Aspoň většina Rusů to dnes tak říká.
  JN
  March 16, 2016 v 10.11
  A v tom Vašem mixéru se konečně zrodí ten nový multikulturalismus.
  A až ta politická globalizace dožene tu ekonomickou (jak naznačují teoretikové), vezme konečně NĚKDO tu vládu nad celou Zemí pevně do svých rukou a rozšíří tuto Vaši zárodečnou hodnotovou polévku po celé naší planetě.

  Těšme se tedy na krásné nové zítřky, a hlavně, pane Samohýle, pracujte na těch nových hodnotách a etických pravidlech pro lidstvo, ať to máte do té doby hotové!
  JN
  March 16, 2016 v 10.47
  Vlastně on už někdo na těch remixovaných NOVÝCH HODNOTÁCH a nových ETICKÝCH PRAVIDLECH pro lidstvo velmi usilovně pracuje, takže se nemusíte namáhat. Přečtěte si "AN ACTIVIST'S GUIDE TO THE YOGYAKARTA PRINCIPLES".
  Já se ovšem s "remixací etických pravidel" podle této brožury "ve své vlastní úvaze" neshoduji. Jsem s ní dokonce v příkrém rozporu. Takže asi podle Vás tedy nemohu mít "vrozenou morálku v pěti hlavních dimenzích".
  JP
  March 16, 2016 v 11.43
  Elementární etická pravidla a náboženství
  Pane Samohýle, pro tentokrát musím pronést několik slov na obhajobu náboženství.

  Máte bezpochyby v tom, že jakékoli náboženství (snad s výjimkou těch nemnoha opravdu tolerantních) mají vždy tendenci příslušníky lidského rodu nálepkovat podle toho, jestli vyznávají tu "správnou" etiku (tj. tu která je součástí vlastního náboženství), anebo ne.

  Ale nedá se nic dělat, věci jsou přece jenom poněkud složitější. Ta náboženství nebyla a nejsou jenom nějakou tou "nálepkou" nad etikou - ona sama tu etiku spoluvytvářejí, a především, jsou to právě ona, kdo tyto etické normy dokáží uvádět v život.

  Odvoláváte se na ta "elementární etická pravidla": sotva je v tomto ohledu vytvořit něco více, nežli svého času ve své "Etice" sepsal Aristoteles. Se svou jedinečnou důkladností precizního systematika rozebral způsoby a formy etického (a neetického) jednání lidí až do posledního šroubečku; jak už řečeno, je sotva možno k tomu dodat a připojit ještě něco podstatného navíc.

  Jenže: kolik lidí asi tak reálně ovlivnila Aristotelova etika? Kolik lidí změnilo zásadně své životní postoje, své životní hodnoty na základě toho, že si prostudovali Aristotelovu Etiku? Kolik lidí si vůbec dá práci s tím, jeho etické analýzy pročíst?

  Oproti tomu velká náboženská hnutí - ať křesťanství, ať islám, ať buddhismus - ta dokázala podstatným a závazným způsobem vytyčit etické a mravní normy pro milióny, a všeho všudy už pro celé miliardy lidí!

  Právě v tomhle spočívá jedinečná - a objektivně asi nezastupitelná - role náboženských hnutí: na rozdíl od "suchopárných" rozborů a předpisů obecné etiky náboženské mravní apely působí hluboce emotivně; a zároveň na základě nejvyšší myslitelné autority, tedy Boha (případně alespoň velkého duchovního vůdce, jakým byl Gautáma Buddha).

  Takže, ještě jednou: věci lidské jsou prostě příliš složité, příliš mnohotvárné, nežli abychom mohli jednoznačně říci: tady je pravda, a tady je klam. Mnohé hovoří pro to, že dosavadní náboženské směry a jejich ideje skutečně už vyčerpaly svou sílu, svůj dřívější impuls - a že přišel čas, nalézt nové cesty pro staré ideje. Ale na straně druhé, opravdu není namístě hledět na náboženství pouze přezíravým pohledem novodobého racionalismu, jako by se jednalo jenom o nějakou chiméru či "nálepku".

  Kdo chce zbořit staré, ten napřed musí dokázat vytvořit nové.
  JN
  March 16, 2016 v 12.23
  Ano, pane Poláčku, Aristoteles
  je ve srovnání s gender mainstreamingem naprostý břídil!

  (Aby nedošlo k omylu: definice gender mainstreamingu, uvedená na Wikipedii, je samozřejmě chybná. Tvrzení, že gender mainstreamingu jde o nějaká práva žen, je asi stejné povahy, jako tvrzení komunistů před volbami 1946, že jim jde o práva soukromých zemědělců a živnostníků!)
  JN
  March 16, 2016 v 12.43
  Když tedy mluvíme o té politické korektnosti,
  kritizovat politiku komunistů před volbami 1946 bylo asi tak stejně nekorektní, jako je dnes nekorektní kritizovat politiku gender mainstreamingu.

  V roce 1848 byl vydán Komunistický manifest
  a nedávno v Německu Das Gender-Manifest!
  JN
  March 16, 2016 v 22.58
  Už sem to tady říkala
  Karlu Chloubovi pod tim jeho článkem, jak tam chce vzrušit ty ženský: To se mu teda povedlo!

  Já bejt emancipovaná ženská a tvrdit mi někdo, že sem jenom ňákej kulturní konstrukt, vytvořenej kolem pohlavních znaků, (a eště k tomu ten lidskej zdroj jo), já bych mu hned jednu vrazila!
  JN
  March 17, 2016 v 20.46
  Panu Samohýlovi: "Falešný kompromis"
  "S některými takovými lidmi si opravdu rozumět nechci."

  Chápu Vás, "rozumět" může vlastně znamenat jakousi podobnost, stejný druh chápání souvislostí. Toho Vy se děsíte, nechcete mít stejné myšlení jako lidé, kterými pohrdáte, a už vůbec jim nechcete být v ničem podobný. Ano, to úplně chápu.

  Myslím, že toto NENÍ třeba.

  "Rozumět" ne jako "být jim podobný proto, abychom mohli společně sdílet stejně pochopenou zkušenost", ale

  "rozumět" pouze jako "respektovat odlišnou zkušenost, odlišné prožívání".
  Projevit empatii člověku, kterého POVAŽUJI za gaunera, neznamená stát se gaunerem.

  Představte si, že většinu společnosti budou tvořit lidé, se kterými si rozumět vůbec netoužíte. (Ostatně, nebudete pak vlastně v podobné situaci, jako pan Poláček, kterého jste za to kritizoval?) Tu většinu lidí, která Vám nebude vyhovovat, nelze nějak "vyměnit za nějaký jiný lepší lid". Část z té většiny se možná bude časem radikalizovat (o tom, co k té jejich radikalizaci vede, nyní raději nebudeme mluvit - to bychom se jistě pohádali).

  Co tedy budete v takovém případě pak dělat? Budete emigrovat?
  Je nějaké jiné východisko, než začít spolu mluvit a respektovat se?

  To neznamená udělat falešný kompromis. Kompromis by musel být vytvořen z OBSAHU těch protichůdných názorů tím, že by každý o kousek ustoupil z OBSAHU toho svého názoru. To se teď jeví jako nemožné a ani já to nežádám.

  Mluvím jen o FORMĚ toho názorového střetu, o nutnosti jeho zkulturnění. To je podle mě ta třetí cesta.
  JS
  March 18, 2016 v 11.50
  panu Poláčkovi
  "Ale nedá se nic dělat, věci jsou přece jenom poněkud složitější. Ta náboženství nebyla a nejsou jenom nějakou tou "nálepkou" nad etikou - ona sama tu etiku spoluvytvářejí, a především, jsou to právě ona, kdo tyto etické normy dokáží uvádět v život."

  S tím zásadně nesouhlasím. Náboženství jen kodifikují etická pravidla, která jsou často vrozená a vyvíjela se v lidských společenstvích po statisíce let. Proto se navzájem náboženství také tak podobají, v čem se právě liší je ta nálepka.

  Ale třeba osvícenství z těch 5 morálních intuicí (které asi máme vrozené) vybírá právě pomocí racionality jen dvě (nebo tři), a zbytek zavrhuje za zastaralý, a z toho vzniká současný konflikt mezi (ateistickým) liberalismem a (náboženským) konzervativismem. V tom konfliktu jde skutečně o morální pravidla.

  V kontrastu s tím, konflikt třeba mezi křesťanstvím a islámem je jen o nálepku nad v podstatě velmi podobnou sadou pravidel, která odpovídají vrozené lidské intuici.
  JS
  March 18, 2016 v 12.03
  panu Nushartovi
  "Mluvím jen o FORMĚ toho názorového střetu, o nutnosti jeho zkulturnění. To je podle mě ta třetí cesta."

  Na abstraktní úrovni bych s obsahem vašeho příspěvku souhlasil. Ale co to znamená konkrétně tedy v praxi, jak bych se měl chovat?

  Víte co, já nejsem ten, kdo nosí šibenice na demonstraci proti rasistům. A ani jiní lidé, kteří na takové demonstrace chodí, tam nenosí šibenice. Ani nevolají po eliminaci lidí s rasistickými názory, jen chtějí, aby své názory změnili.

  V určitém smyslu už všechno, co říkáte, prosazuji. Například prosazuji přímou demokracii. To mi připadá jako dostatečný respekt vůči názorům protistrany.

  Naopak - lidé, kteří jsou proti uprchlíkům by měli jasně odsoudit šibenice a zápalné lahve. To by byl krok ke "zkulturnění".
  JS
  March 18, 2016 v 12.18
  panu Poláčkovi
  "Právě v tomhle spočívá jedinečná - a objektivně asi nezastupitelná - role náboženských hnutí: na rozdíl od "suchopárných" rozborů a předpisů obecné etiky náboženské mravní apely působí hluboce emotivně; a zároveň na základě nejvyšší myslitelné autority, tedy Boha"

  Už jsem vám to řekl a klidně to řeknu znovu - vetkněte si někam toto elitářské moralizování - o tom, jak je na masy třeba apelovat emotivně a autoritami, protože jsou chudáčci příliš hloupí.

  Vlastně se mi znovu vybavuje Dan Dennett, že náboženství je (více než víra v boha) vírou ve víru v boha, tedy (v podstatě elitářským) přesvědčením, že pokud budou lidé bohabojně věřit v boha, budou nějak lepší. A samozřejmě, nejlepší je jít příkladem, a tak všichni (nebo alespoň velká část) předstírají, jak věří v boha, a jak je důležité, aby ti ostatní také věřili v boha, protože jsou prostě jinak moc hloupí nebo emotivní na to, chovat se morálně sami o sobě.

  Vždyť je celé tohle pokrytectví tak strašně směšné...
  March 18, 2016 v 13.02
  Ale, pane Samohýle,
  opravdu si myslíte, že všichni, kdo jsou proti uprchlíkům schvalují současně mávání šibenicemi a házení zápalnými lahvemi? V mém okolí jsme pokud vím všichni tak trochu proti, ale není tu nikdo, kdo by schvaloval vystrkování šibenic a házení zápalnými láhvemi. Na to vemte jed, že šibenice a lahve odsuzujeme, ale jinak a zcela pokojně a upřímně jsme proti přijímání uprchlíků - zvláště když by se to mělo dít bez řádné azylové procedury, ve velkých počtech a bez dostatečné obezřetnosti.
  Už slyším, jak se chcete do mne obout, že nemám dost soucitu? To si nemyslím. Kdykoli jdu kolem bezdomovce, je mi úzko a snažím se pomáhat, jak jen můžu. Nebo jak už jsem tu před časem uvedla, K Ukrajinkám, které přesídlili do blízkosti mého bydliště (ukrajinské děti a maminky vídám ve školce i na hřišti) se snažím jim to usnadnit. Jenže žádného jiného uprchlíka bezprostředně ve svém okolí nemám. A když na internetu vidím drastické obrázky z míst, kudy procházejí, hrozně se zlobím na ty, kdo exodus způsobili, a teď to nechávají na soucitu lidí v těch místech, kudy uprchlíci procházejí. Mám vztek na Merkelovou a ostatní EU politiky, kteří to nechávají probíhat živelně a působí zbytečné utrpení. Kdo jiný by tak velkou věc měl organizovat než oni? - Naprosto selhali.

  Chcete mě zkulturnit? Tak do toho. Ale zatím mícháte jabka a hrušky. A nakonec i ty šibenice byla určitá forma nadsázky a provokace. Nadarmo se neříká šibeniční humor. Prostě vinit lidi z nelidskosti ve chvíli, kdy tady nechodíme bezprostředně kolem trpících uprchlíků jako ten biblický samaritán, je mimo mísu. Tím spíš bychom se měli bavit, jak těm lidem pomoci, vyměňovat si informace, jak to brobíhá v zemích, kde už jich mají hodně, jak pochopit jejich kulturu, či zda máme být melting point nebo salátová mísa či něco jiného? Prostě vzájemně diskutovat a trpělivě naslouchat i protistraně.

  Ale možná jsem Vám špatně rozuměla. Vlastně se chci jen přimluvit, abyste předem nad nikým nelámal hůl.
  JP
  March 18, 2016 v 13.22
  Náboženství a mravnost
  Pane Samohýle, ještě v tom - ve své době bezpochyby kulturně a civilizačně velice vyspělém - antickém Římě bylo zcela běžným počinem, nechtěné novorozence prostě pohodit. Bylo to zcela legální, a běžné praktikované.

  A bylo to jenom a pouze v důsledku neustálého tlaku křesťanské církve - neboť pro křesťany je život daný Bohem, a proto apriori posvátný - že tento barbarský zvyk byl zakázán, a usmrcování novorozenců bylo po celou dobu středověku (tedy za mravní dominance křesťanské církve) stíháno jako hrdelní zločin.

  Takže, tolik jenom k tomu, do jaké míry náboženství je pouze "nálepkou" na už dané mravní normy, a do jaké míry má potenciál je samo vytvářet respektive prosazovat jejich platnost.
  LV
  March 18, 2016 v 18.12
  Paní Švandová
  Máte pravdu, že komu čest, tomu čest. Pan Čulík má obdivuhodnou vytrvalost a navíc veliké zásluhy na tom, že přinesl do české kotliny nové myšlenky. Vzpomínám si, jak jsem dlouho nechápala, proč kritizuje paní Procházkovou , za to, že se snaží být zároveň novinářkou i aktivistkou.
  Trvalo mi dlouho než, jsem pochopila, že se to skutečně vylučuje.

  Je škoda, že se BL přestaly řídit touto zásadou. Ta míra manipulace v poslední době je naprosto neuvěřitelná. Titulek o tom, že se Němci bojí migrantům, díky Čechům s odkazem na článek v německých novinách – v článku samotném přitom není nejen slovo Čech, ale ani slovo Slovan.
  Vrcholem myslím bylo“ Zeman zase blábolil. V kategorii politické moci pro ženy je ČR až na 83. místě na světě“ s odkazem na http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2014/economies/#economy=CZE
  „Drobný problém“ spočívá v tom, že se ČR je na tom pěkně špatně, ale domácí poměry jsou stále slabým odvarem ve srovnání s většinou muslimských států a tudíž nebyl Miloš Zeman obzvlášť vedle.
  Od té doby, co z BL odešel pan Kotrba, odešla (a nebo byla odejděna ?) většina autorů, stojí za pravidelné čtení zřejmě pouze příspěvky pana Dolejšího.
  LV
  March 18, 2016 v 18.14
  Náboženství nemusí být nutně problém
  Ano, člověk nemůže být zároveň budhistou, protestantem a hinduistou – v tomto smyslu náboženství rozděluje.
  Ale nemyslím, si že to, že náboženství rozděluje lidi na „my a oni“, je až takový problém.
  To děláme my všichni. Jsme žáci 5C, Pařížané nebo vegetariáni – zatím co tamti jsou žáci 5A, vegani a Londýňané.

  Problém nastává až tehdy, kdy je náboženská identita primární identitou.
  Pokud jsem primárně hinduistou, který žije v Dánsku, budu zřejmě nadřazovat zájmy hinduistů, kteří žijí na jiném kontinentu zájmům obyvatel Dánska.
  Pokud jsem primárně Evropan či Fin, mohu najít nezávisle na naší náboženské příslušnosti společný jazyk s ostatními Evropany či Finy.


  LV
  March 18, 2016 v 18.16
  Ano, pane Samohýle, máme problém jak zleva, tak zprava

  Kdysi na základní škole se mi dostala do ruky kniha presidenta Beneše: Demokracie dnes a zítra. Poznatek, který jsem si z četby odnesla (obávám se jediný), je to, že politické spektrum je jako kruh- krajní levice k nerozeznání od krajní pravice.
  Takže souhlasím, že máme problémy na obou stranách spektra, nicméně se mi zdá, že ta levá část spektra je momentálně nebezpečnější.
  Pokud někdo na pravici tvrdí, že romská děcka netřeba vzdělávat, neb jsou stejně pitomá - je jasně zřetelné, že se jedná o rasistu. Pokud multikulturalista na levici říká, že romská děcka se nemají nutit ke školní docházce, neboť k tomu, aby pokračovala v tradičním životě romské komunity vzdělání netřeba, říká jinými slovy prakticky to samé. Není nad rasismus antirasistů.
  A ne to nejsou jenom akademické úvahy. Amišové si vymohli ve jménu zachování své kultury, že jejich děti nemusí dokončit povinnou docházku. Přeloženo do srozumitelného jazyka, pokud by jejich děcka musela dokončit povinnou školní docházku, bylo by pro ně jednoduší opustit amišsko komunitu.
  Jsou jiní a nikdy se nestanou jedněmi z nás, říká rasista. Jsou jiní a nikdy se nesmí stát jedním z nás říká multikulturalista.

  Když už tu padlo jméno Hirsi Ali. Ona začínala jako levicová politička, aby se posunula hodně doprava. A pročpak se nám posunula doprava? Protože zastání na levici se nedočkala, že? Ian Buruma ji nazval „osvícenskou fundamentalistkou“, Timothy G. Ash to od něho převzal plus dodal, že „...kdyby byla malá, obtloustlá a šilhavá, na její názory by se zřejmě tolik nedalo..“

  Jak praví Paul Berman: „Buruma a Gordon Ash ztratili elementární rozlišovací schopnost ...nejsou stavu rozlišit fanatického vraha od racionálního debatéra“
  Co k tomu dodat?
  March 18, 2016 v 19.15
  Politická korektnost nebo rovnou cenzura?
  Publikováno 9. 1. 2016
  Německo spustilo mohutnou cenzuru, vláda má právo mazat komentáře proti uprchlíkům na sociálních sítích.
  https://www.youtube.com/watch?v=Nzc48OWGymc&ebc=ANyPxKpzZjlWuFQ5YsflZN9ojDS873DhDz-FyHeNBt3Hz6EIhwJP16kQMSlngjHjTHG7A25lE_M2_CpBdBzlsXKp1EIGSXXJHg
  [AE News] Německo provedlo mohutný zátah na internetu proti komentářům o uprchlících! [CZ Titulky]

  My, co jsme něco podobného zažili za totality před devětaosmdesátým, jsme na tohle asi zvlášť citliví a nelíbí se nám to.
  March 18, 2016 v 19.22
  Ano, bohužel, paní Lenko,
  Britské listy začaly být aktivistické. Třeba jak začaly publikovat anglické překlady toho, co kde řekl Zeman, s dehonestujícím titulkem nebo komentářem. Snažily se našeho prezidenta ostouzet v anglicky hovořících zemích. Staly se aktivistické, ano, to je to správné slovo. Jenže aktivizmus a novinařina nejde dohromady. Copak pan Čulík zapomněl, co sám kdysi kritizoval?
  JS
  March 18, 2016 v 23.34
  paní Švandové
  "opravdu si myslíte, že všichni, kdo jsou proti uprchlíkům schvalují současně mávání šibenicemi a házení zápalnými lahvemi?"

  Ne, vytrháváte z kontextu moji reakci na požadavek pana Nusharta, aby se obě strany věnovaly "kulturnějšímu dialogu". Nevím, jak bych mohl mít dialog s lidmi, kteří něco takového schvalují.

  Tohle se ovšem týká i lidí, kteří píší nenávistné komentáře na různé servery, např. volající po potápění lodí s uprchlíky.

  Na druhou stranu, zdá se, že s vámi, například, o tom mohu vést dialog. Tak do toho:

  "jinak a zcela pokojně a upřímně jsme proti přijímání uprchlíků - zvláště když by se to mělo dít bez řádné azylové procedury, ve velkých počtech a bez dostatečné obezřetnosti"

  Není mi zde vůbec jasné, jaký druh politiky hodláte tedy prosazovat, když jste "proti přijímání uprchlíků". Skoro každý souhlasí s tou kvalifikací za pomlčkou, i já. Jenže jaké to bude mít důsledky? Znamená to, že celý ten problém chcete hodit na Řecko, ať si s tím nějak poradí, když už tam mají tu hospodářskou krizi?

  "Mám vztek na Merkelovou a ostatní EU politiky, kteří to nechávají probíhat živelně a působí zbytečné utrpení. Kdo jiný by tak velkou věc měl organizovat než oni?"

  Co mají tedy podle vás dělat? Merkelová se snažila organizovat celoevropskou politiku pro přijímání uprchlíků, ale především Visegrádská čtyřka se postavila proti. Za co přesně zde Merkelovou kritizujete?

  "My, co jsme něco podobného zažili za totality před devětaosmdesátým, jsme na tohle asi zvlášť citliví a nelíbí se nám to."

  Také neschvaluji mazání příspěvků z diskusních fór (jsem pro to, aby si kdokoli publikoval kde chce co chce), nicméně nazývat to cenzurou názorů je přehnané. Pokud vím, tak mažou opravdu nenávistné příspěvky.

  "Třeba jak začaly publikovat anglické překlady toho, co kde řekl Zeman, s dehonestujícím titulkem nebo komentářem. Snažily se našeho prezidenta ostouzet v anglicky hovořících zemích."

  Já v tom tedy moc aktivismu nevidím, je to spíš volání o pomoc, o opravu některých těch nesmyslů, co Zeman hlásá, zvenčí. Jinak si bohužel myslím, že se Zeman ztrapňuje sám, na to Čulíka opravdu nepotřebuje.

  Taky si nemyslím, že můžeme rozumně odmítat mazání komentářů na FB na jedné straně a požadovat "neostouzení našeho prezidenta" na straně druhé. V podstatě je to jen šíření informací. Já necítím žádný důvod, proč bych se měl a priori zastat prezidenta a ne syrského uprchlíka.
  JS
  March 18, 2016 v 23.45
  panu Poláčkovi
  "Pane Samohýle, ještě v tom - ve své době bezpochyby kulturně a civilizačně velice vyspělém - antickém Římě bylo zcela běžným počinem, nechtěné novorozence prostě pohodit. Bylo to zcela legální, a běžné praktikované."

  Chápu, co se snažíte říct, ale jelikož nejsem expert na infanticidu, našel jsem si to na Wikipedii a podle ní to není zdaleka tak jednoznačné, jak tvrdíte, konkrétně:

  - odmítali ji i ve starověkém Egyptě, dokonce se snažili pomáhat novorozencům, které pohodili Řekové a Římané

  - odmítání infanticidy bylo i součástí judaismu

  - naopak i v křesťanském středověku byla infanticida občasnou praxí

  Neříkám, že všechny náboženské systémy hlásají úplně stejnou morálku, občas se najde případ, kde se mírně liší (jako třeba právě infanticida). Ale v zásadě všechna vycházejí z té stejné intuitivní morálky, která je lidem vlastní od narození.

  Až teprve osvícenství se rozhodlo tuto záležitost prolomit důrazem na "rovnost - volnost - bratrství", a tedy faktické odmítnutí "autority" jako morálního principu. A tak byl učiněn největší morální pokrok všech dob.
  JS
  March 19, 2016 v 0.14
  paní Vytlačilové
  "ČR je na tom pěkně špatně, ale domácí poměry jsou stále slabým odvarem ve srovnání s většinou muslimských států"

  Srovnávat se s těmi horšími není dobrý způsob, jak se zlepšit. Je to vlastně legrační. Někteří lidé zastávají názor, že by se mělo kritizovat jen dovnitř, protože co je nám po ostatních (to říká třeba Chomsky). Jiní zase, že by se mělo kritizovat jen ven, protože bychom si měli vážit toho, co máme. Já se asi shodnu s Chomskym - objektivní pravda je pro mě důležitější než falešné sebevědomí.

  "Problém nastává až tehdy, kdy je náboženská identita primární identitou."

  Náboženství ale dělají hodně proto, aby tak byla pojímána. Např. slibují lidem nekonečný posmrtný život v nebi nebo pekle, omezují volbu partnerů z jiných kultur, definují různé rituály atd. To považuji za problematické.

  "Poznatek, který jsem si z četby odnesla (obávám se jediný), je to, že politické spektrum je jako kruh- krajní levice k nerozeznání od krajní pravice. "

  S tím bych i částečně souhlasil, i když asi to trochu zjednodušuje, osa levice-pravice je trochu jiná než osa liberalismus-konzervativismus.

  "Takže souhlasím, že máme problémy na obou stranách spektra, nicméně se mi zdá, že ta levá část spektra je momentálně nebezpečnější."

  To opravdu nevím, na základě čeho si to myslíte. (Ale opustím názvy levice a pravice, protože nejsou úplně ideální v tomto kontextu.) Existuje zásadní rozdíl mezi ideologií třeba fašismu a komunismu (nebo třeba, jak tomu říkáte, politické korektnosti). Fašismus má totiž v sobě zabudovanou nadřazenost jedné skupiny lidí nad skupinou jinou, ale komunismus a politická korektnost nikoli. Tedy ty druhé ideologie jsou svým způsobem sebe-limitující, nelze jimi úplně jednoduše ospravedlnit vraždění nebo jiné násilí.

  "Pokud multikulturalista na levici říká, že romská děcka se nemají nutit ke školní docházce, neboť k tomu, aby pokračovala v tradičním životě romské komunity vzdělání netřeba, říká jinými slovy prakticky to samé."

  S tím bych i souhlasil, a nejsem žadný velký příznivce multikulturalismu (už jsem o tom psal jiný příspěvek), nicméně, mám za to, že jde o velký strawman. Nemyslím, že bylo kdy příliš multikulturních aktivistů, kteří něco takového hlásali. Multikulturalismus byl původně IMHO spíš o akceptaci různých kulturních tradic než o způsobu, jak se vyhnout "západním" hodnotám. Tak se to začalo pojímat spíš z lenosti úřadů, částečně motivované xenofobií.

  "Ona začínala jako levicová politička, aby se posunula hodně doprava. A pročpak se nám posunula doprava?"

  Zase, tohle hodně zjednodušuje politickou mapu a tedy význam slov jako levice a pravice. Já jsem třeba kovaný levičák a spoustu levičáků nesnesu pro jejich autoritářské názory (často zahalené do dost pěkných řečí).
  JN
  March 19, 2016 v 11.18
  Panu Samohýlovi: Kritika "dovnitř" = sebereflexe.
  "Někteří lidé zastávají názor, že by se mělo kritizovat jen dovnitř, protože co je nám po ostatních (to říká třeba Chomsky). Jiní zase, že by se mělo kritizovat jen ven, protože bychom si měli vážit toho, co máme. Já se asi shodnu s Chomskym - objektivní pravda je pro mě důležitější než falešné sebevědomí."

  Kritika "sluníčkářů"(kritizovaní) "xenofoby"(kritici) není kritika "dovnitř" xenofobů a samozřejmě i naopak: kritika xenofobů "sluníčkáři" také není kritika "dovnitř" (tedy sebereflexe).

  Tento výše popsaný druh kritiky, který není sebereflexí, myslím, k posilování falešného sebevědomí právě vede.
  JS
  March 19, 2016 v 12.12
  panu Nushartovi
  "Kritika "sluníčkářů"(kritizovaní) "xenofoby"(kritici) není kritika "dovnitř" xenofobů a samozřejmě i naopak: kritika xenofobů "sluníčkáři" také není kritika "dovnitř" (tedy sebereflexe)."

  To je myslím nedorozumění, ja mluvím o kritice dovnitř a ven národa, a falešného sebevědomí na národní úrovni. Jde o rozpor mezi kritikou dovnitř/ven sociální skupiny, nikoli názorové skupiny v jejím rámci.
  JP
  March 19, 2016 v 12.31
  Pane Samohýle, ten fakt že infanticida byla "odmítána Egypťany" ještě naprosto nic nemění na tom holém historickém faktu, že v (římské i postřímské) Evropě se ten naprostý zákaz zabíjení novorozenců prosadil právě a jenom díky působení křesťanství. (Ostatně, to že se Egypťané snažili "pomáhat" takto vysazeným dětem, mohlo mít i své zcela pragmatické důvody: podle tehdejšího římského práva ten, kdo takovéto - odložené - děti nalezl, si je mohl ponechat jakožto otroky.)

  Že se i ve středověké Evropě zabíjení novorozenců "praktikovalo" - no ano, ono se i dnes "praktikuje" leccos, co je v přímém rozporu se zákonem. Faktem zůstává i nadále pouze to, že - křesťanský - středověk infanticidu zakazoval, a stíhal ji krajně drakonickými tresty.

  A to působení křesťanství v oblasti morálky se ani zdaleka neomezuje jenom na tento jediný případ; vždyť právě proto se svého času první křesťané v Římě stali pronásledovanou komunitou, protože tu přísnou mravnost, kterou jim vštípil Ježíš, obraceli i proti římské smetánce, včetně císaře! Právě proto byli křesťané pronásledováni, právě proto byli přibíjeni na kříž a předhazováni lvům, protože římské vládnoucí vrstvě s naprostou neústupností vytýkali její zhýralý způsob života!

  To Vaše argumentování s "přirozenou mravností": běžte se podívat třeba někam k lovcům lebek nebo lidožroutům, jaká je "přirozená mravnost" lidského rodu!

  Mravnost se u lidstva prosadila v podstatě dvojím způsobem: státními zákazy respektive trestním právem; a za druhé právě mravními kánony velkých náboženství.
  JP
  March 19, 2016 v 12.37
  Lež o cenzuře
  "Německo spustilo mohutnou cenzuru, vláda má právo mazat komentáře proti uprchlíkům na sociálních sítích" - takto řečeno je to přinejmenším objektivně naprostá lež.

  Především, německá "vláda" má na starosti zcela jiné věci, nežli mazat nějaké internetové bláboly fanatických xenofobů a rasistů. A za druhé a hlavně: nejedná se v žádném případě o jakési "mazání komentářů proti uprchlíkům" - něco takového by samozřejmě v právním státě bylo zcela nepřípustné a nemyslitelné.

  Jde jenom o to, že německý stát má právo nutit provozovatele příslušných serverů, aby mazali takové výroky, které jsou v jasném r o z p o r u s platným trestním právem: to jest takové, které mají rasistický charakter, či jiným obdobným způsobem šíří nenávist mezi lidmi.
  JN
  March 19, 2016 v 20.44
  Panu Samohýlovi. O kritiku "dovnitř národa"
  by se, podle mě, jednalo v tom případě, pokud by se kritik s kritizovaným národem sám identifikoval. Například pan Uhl se prý kdysi při sčítání lidu přihlásil k romské národnosti, v jeho případě by se tedy jednalo o kritiku "dovnitř národa", pokud by kritizoval Romy.

  Pokud kritizuje Čechy, o kritiku "dovnitř národa" se nejedná, neboť se necítí být Čechem.
  IH
  March 19, 2016 v 22.12
  Dvě poznámky k předcházející diskusi
  Někteří obdivovatelé antiky (u nás třeba J. S. Machar)docházeli k podobnému závěru jako pan Poláček, jen jej jinak interpretovali. Totiž, že křesťanství učinilo lidi příliš slabými. To bylo před 2. světovou válkou...
  Domnívám se, že náboženství, aby bylo úspěšné jako křesťanství či islám, muselo posílit altruismus a prosadit odpovídající morálku. Zrušení podniků jako byla vystoupení gladiátorů, nebo třeba i olympijských her také svědčí o novém étosu, spjatém s křesťanstvím. Pozdější povinnost almužny (zakátu) ukazuje ve srovnání s Římem na něco podobného v islámu. A dalo by se letem světem pokračovat kultem Panny Marie...
  No, taky bych se zastal trochu amišů. Jako vzácnosti. Těch věr, které jsou fundamentalistické, ale techniku "berou všemi deseti", neboť účel světí prostředky, je příliš mnoho. Dokonce i ortodoxní židé, kteří o sabatu nesmí pracovat a proto ani rozsvěcet, si usnadňují život poněkud pokryteckým užíváním fotobuněk. Také ti amišové svým mladým dávají opravdovou možnost zkusit si život většinové společnosti. To, že se mnozí z nich nasytí a vrací se "ke kořenům", nebude jen jejich nedostatečným vzděláním. Potřeba vlastních pravidel i výlučnosti jsou skutečné potřeby. I moje.
  JP
  March 20, 2016 v 12.10
  Křesťanství oslabuje?
  Zajímavá myšlenka; i když si nejsem vědom, že by to bylo nějak v zásadním rozporu s tím, co jsem zde uváděl já.

  Ono je totiž v prvé řadě nutno rozlišovat mezi křesťanstvím raným - silným, plně oddaným a zavázaným své nové ideji - a mezi křesťanstvím pozdním, namnoze už skutečně unaveným, zkostnatělým, a vysloveně zbyrokratizovaným. Kde z původní silné ideje je možno nalézat spíše už jenom její odlesky.

  Právě z tohoto důvodu znovu a znovu tvrdím: ano, role křesťanství byla ve své době bez jakýchkoli pochybností pozitivní, dějinotvorná a civilizatorní; ale jeho čas už přechází, a je zapotřebí hledat nové cesty. Nové ideje; ale, z jiného úhlu pohledu, jenom nové formy pro ideje staré, trvalé a neměnné.
  March 20, 2016 v 13.00
  Někdy se mluví o tom, že islám se stane bezproblémovým, pokud se změní v osobní náboženství. Zatím je, myslím, převážně náboženstvím komunity, která ručí za to, aby nikdo neodpadl.
  Křesťanství svého času také utrpělo tím, že bylo náboženstvím povinným. Nemusí to tak ovšem být. Křesťanství ani nemusí být církevním náboženstvím a už vůbec ne náboženstvím se zkostnatělými strukturami.
  JS
  March 20, 2016 v 13.28
  panu Poláčkovi
  "Právě proto byli křesťané pronásledováni, právě proto byli přibíjeni na kříž a předhazováni lvům, protože římské vládnoucí vrstvě s naprostou neústupností vytýkali její zhýralý způsob života!"

  To dělá skoro každá opoziční skupina a je za to také, v nedemokratických společenstvích, tvrdě trestána. Ale dost se to změní, jakmile se její představitelé dostanou k moci. Mám silnou pochybnost, že křesťanství bylo jiné.

  Jinak už jsem vám psal, že (aspoň dle Wikipedie) infanticidu odmítal už judaismus. Takže nešlo o nějaký nový názor.

  "To Vaše argumentování s "přirozenou mravností": běžte se podívat třeba někam k lovcům lebek nebo lidožroutům, jaká je "přirozená mravnost" lidského rodu!"

  Jste to vy kdo ignoruje moderní antropologické výzkumy v tomto směru. Většina kultur má velmi podobnou morálku, jsou jisté výjimky, ale spíš jsou to extrémy. Striktně vzato se váš pohled moc neliší od conquistadorů..

  Existuje ovšem určitý globální civilizační vývoj, což je celkem pochopitelné, se změnou sociální organizace.

  Klasický populární článek na toto téma: http://www.nytimes.com/2008/01/13/magazine/13Psychology-t.html?_r=0
  JS
  March 20, 2016 v 13.34
  panu Nushartovi
  "O kritiku "dovnitř národa" by se, podle mě, jednalo v tom případě, pokud by se kritik s kritizovaným národem sám identifikoval."

  Není to trochu jinak? Že spíš záleží na tom, jak vnímá toho kritizovaného kritika (tedy třeba pana Uhla) jeho kritik, zda jako člena národa (a tedy tak trochu zrádce, za to, že jeho autority kritizuje), nebo jako někoho, kdo stojí zcela mimo?

  Jinak já nepochybuji o tom, že Uhl nebo Čulík se (alespoň částečně) hlásí k Čechům, ostatně to je společnost, kterou se snaží právě svou kritikou dovnitř poněkud zkultivovat (aspoň taková je jejich deklarovaná motivace).
  JS
  March 20, 2016 v 17.29
  panu Poláčkovi
  Uvědomil jsem si ještě, že asi nejrychlejší způsob, jak vyvrátit onu mylnou představu, že kodifikace morálky např. křesťanstvím lidi nějak kultivuje, a nikoli, že prostě lidé se chovají morálně sami od sebe a teprve incidentálně z nich jsou pak třeba křesťané, je podívat se na to, jak se chovají lidé v praxi.

  Výzkumy ukazují, že třeba ateisté nemají tendenci chovat se méně morálně než křesťané, a to ani u takových věcí, které křesťanství kodifikuje a ateismus ne, například nevěry. Je to prostě mýtus, a kauzalita je opačná - od přirozené (intuitivní) morálky k její kodifikaci v rámci společnosti.
  JN
  March 20, 2016 v 23.04
  Panu Samohýlovi. Kritika "dovnitř národa".
  Pan Uhl napsal:

  "Ano, paní Švandová, necítím se etnickým Čechem, Pátek, 18.Prosince 2015, 15:39:33

  (...) Ocenil jsem však, paní Švandová, že i pro Vás je důležité, zda se Čechem cítím. Je to v souladu se současnou ústavněprávní úpravou, kterou považuju za správnou, (...) To jeden místostarosta v Semilech mi před 15 lety vážně tvrdil, že národnost člověk přece má, protože se do ní r o d í, a měnit ji už nemůže. Po roce 1989 a po vydání čs. Listiny základních práv a svobod tu bylo trojí sčítání lidu. Už si nepamatuji, k jaké národnosti jsem se hlásil při prvním, asi k romské. (...) To tedy, paní Švandová, k těm, kteří, jak vtipně píšete, „kálejí do vlastního hnízda“. Jsem přesvědčen, že lidé nejsou ptáci a „vlastní hnízdo“ nemají."
  March 21, 2016 v 7.45
  Panu Samohýlovi
  Ani já si nemyslím, že ateisté se chovají hůře než křesťané. Zato si však myslím, že ateismus je „vymoženost“ moderní epochy a že vznikl zejména v těch společnostech, které předtím po dlouhou dobu formovalo křesťanství. Dřív totiž opravdu byly morálka a náboženství od sebe neoddělitelné. Obojí pomáhalo danou společnost držet pohromadě.
  Když se zmiňujete o tom židovství (že už tam se nesměli zabíjet novorozenci), tak doplním, že křesťanství vlastně vzniklo jako „upravená verze židovství“ pro jiné národy. V průběhu vývoje těch společností, které je přijaly, se ovšem proměňovalo. Čas od času vznikaly tendence návratu k původní verzi (reformace) jako uvědomění si toho, oč vlastně původně šlo, ale pak se to zase vyvíjelo jinak.
  "Přirozená" morálka ovšem nikdy nemůže vycházet jen z jedince samotného. Formuje se tak, že jedinec do sebe vstřebává to, co vidí ve svém okolí – chování a postoje jiných lidí - ať převládající či okrajové. Všechno si tak nějak porovnává a interpretuje pro sebe, konfrontuje to sám se sebou, se svými přirozenými sklony, od něčeho se distancuje, něco přijímá bez výhrad, atd.
  Dnes v tom máme větší volnost, protože vidíme mnohem dál (po světě i po minulosti), než dávný člověk, který se mohl rozhlížet vlastně jen po své vesnici. Ale o to jsme v složitější situaci.
  Rozpadá-li se společnost, rozpadají se i společné představy o tom, co je a co není správné. Vzniká z toho tak trochu chaos. Totéž se v podstatě děje, když se společnosti slučují a chtěly by své představy o morálce ujednotit.
  JP
  March 21, 2016 v 13.30
  Osobní islám?
  Tohle je v podstatě myšlenka novodobého liberalismu, paní Hájková: že totiž vztah k Bohu je čistě osobní záležitostí každého jednotlivce.

  Jenže: je to právě tento čistě liberalistický přístup, o kterém je možno s velkým právem tvrdit, že jeho důsledkem je ona zmíněná z t r á t a vnitřní síly křesťanství. Dokud je nějaké náboženství ještě opravdu silné svou myšlenkou, pak nemá potíže s tím prosadit se jako náboženství "kolektivní", to jest obecně závazné. Jakmile se náboženství stane jenom a čistě osobní záležitostí, pak je to neklamným příznakem jeho ztráty síly.

  Určitou výjimkou je buddhismus; ale ten právě jak známo není náboženstvím v klasickém slova smyslu.
  March 21, 2016 v 13.47
  S islámem nemám zkušenosti, pane Poláčku. Ale pokud jde o křesťanství, myslím si, že u něj se personální forma objevila už dávno. Prototyp vnitřního (necírkevního) křesťana s osobním vztahem k Bohu byl popsán už Janem Ámosem Komenským v knize Labyrint světa a ráj srdce.
  Jeví se vám Komenský jako liberál?
  Neztratilo křesťanství vnitřní sílu naopak tím, že se stalo obecně závazným?
  JP
  March 21, 2016 v 13.56
  Náboženství, etika, právo
  Pane Samohýle, Vaše křížové tažení proti uznání role náboženství pro mravní kultivaci společnosti někdy ústí až do vysloveně groteskních antinomií: tak Vy můj poukaz na to, že zákaz zabíjení novorozenců v Evropě byl prosazen jenom díky křesťanství, popíráte s tím argumentem, že toto zabíjení bylo odmítáno už za judaismu. A co ten judaismus - to podle Vás snad n e n í náboženství?! Nebyl to snad právě židovský B ů h, který svému lidu přinesl jeho Desatero? Nebyl to snad právě velice striktní judaistický b o ž í zákon, který onomu lidu vštípil jeho mravní kánon?

  Samozřejmě, že křesťanství navazuje právě na tuto judaistickou tradici. Vždyť k čemu jinému sloužila ta nespočetná nedělní kázání, než k tomu, aby hrozbou ohněm pekelným se lidu obecnému vštípilo, že si nemůže a nesmí dělat co se mu zlíbí, nýbrž že musí dodržovat alespoň základní zásady morálky?

  Vojtěch Cepl, významný ústavní právník a jeden z tvůrců popřevratové české ústavy, v jednom televizním pořadu dokonce vyjádřil názor, že Spojené státy americké za svůj razantní ekonomický rozvoj v devatenáctém století vděčí - právě umravnění onoho proslulého "Divokého západu" (a nejen západu, ovšem) v důsledku činnosti radikálních křesťanských kazatelů! Profesor Cepl se doslova vyjádřil: "No oni je tam každou neděli nahnali do kostela - a: Na kolena! A - nepokradeš!!" A jenom a jedině právě tato masivní "masáž duší" pak vytvořila prostředí alespoň základní podnikatelské spolehlivosti a poctivosti, která je nezbytnou podmínkou pro zdravou ekonomickou činnost.

  Samozřejmě, v d n e š n í době je dozajista možno - a nutno - uvažovat o tom, do jaké míry máme ještě zapotřebí takovéhoto náboženského odůvodnění naší mravnosti; a do jaké míry jsme už schopni se bez této pomoci obejít. - Před nedávnem jsem v rámci podobné diskuse citoval jednoho - snad německého - výzkumníka z oblasti sociálních věd, který danou souvislost vyjádřil příměrem: my jsme po žebříku nábožensky zdůvodněné morálky vystoupili až do současných výšin; a nyní už tento žebřík můžeme jako nepotřebný odkopnout.

  Ano, to všechno je pravda; ale to že dnes už - snad - tento "žebřík" nemáme zapotřebí, ještě není důvodem pro to, zaslepeně popírat jeho nezastupitelnou roli v dřívějších fázích vývoje lidstva.
  JP
  March 21, 2016 v 14.03
  Ateista, věřící a míra mravnosti
  Zdá se, že máte k dispozici nějaké jiné statistiky než já, pane Samohýle. Podle těch zdrojů které mám k dispozici já, naopak existuje měřitelná korelace mezi vírou, a mezi připraveností k prosociálnímu jednání.

  Zrovna nedávno byla provedena mezinárodní studie o tom, do jaké míry jsou ochotny se se svými vrstevníky dělit děti z (hluboce) věřících, a z ateistických rodin. A ukázalo se skutečně, že se statisticky významným rozdílem štědřejší byly ty děti z nábožensky založených rodin. Tedy s náboženským mravním kodexem.

  Samozřejmě, bylo by zapotřebí hlubší analýzy, co se týká interpretace těchto výsledků. Je totiž možné, že ty nábožensky hlouběji založené rodiny byly především z oblastí "třetího světa", kde ještě všeobecně přetrvávají užší a srdečnější mezilidské vztahy a pouta. A že tedy ta vyšší štědrost těch dětí byla zapříčiněna především kulturně-sociálně. Nicméně, i tak ty výsledky onoho průzkumu bezpochyby zadávají popud k hlubšímu zamyšlení.
  JP
  March 21, 2016 v 14.16
  Víra, osobní bůh a liberalismus
  No J. Á. Komenský byl v prvé řadě evangelikál, paní Hájková, ze známých důvodů.

  Samozřejmě, i to evangelikálské hnutí bylo silné - v dobách svých počátků. - A jak známo, bylo také velice militantní; a také se snažilo prosadit jako dominantní - a tedy "kolektivní".

  Nicméně na druhé straně, celé protestantské hnutí by bylo opravdu možné chápat jako "počátek konce": tedy právě jako odklon od obecné závaznosti křesťanství, a směrem k tomu, že "ať si každý věří čemu chce".

  Svým způsobem je totiž jakákoli náboženská tolerance naprosto protismyslná.

  V bezprostřední rovině může platit jenom jeden ze dvou pólů toho protikladu: buďto Bůh objektivně existuje - a pak jsme v š i c h n i bez dalšího p o v i n n i v něj věřit, a následovat jeho vůle a jeho příkazů. V tomto smyslu mají naprostou pravdu všechny ty "boží státy": jestliže Bůh opravdu existuje, pak je hříchem a zločinem jeho existenci jakkoli popírat nebo i jenom relativizovat. (Z tohoto důvodu ostatně už Platón pro ateisty žádal trest smrti.) Jakýkoli liberalismus "ať si každý věří co chce" je tady skutečně bez dalšího herezí a hříchem proti Jedinému Bohu.

  No anebo ale žádný bůh objektivně neexistuje; a pak je ono liberalistické heslo "ať si každý věří co chce" zase rezignací na pravdu.

  Svým způsobem je tento novodobý liberalismus ale ještě větším jedem vůči náboženství, nežli násilný ateismus komunistických režimů: ten svým tlakem naopak budil protitlak, utužoval víru, i když ji zatlačil do podzemí. Zatímco novodobý liberalismus víru rozkládá zevnitř, svým všepohlcujícím relativismem. Ten liberalistický postoj znamená v podstatě toto: ano, věřit si můžeš - ale tomu svému Bohu nesmíš (navenek) přisuzovat žádnou závaznost.

  Což pak vede právě k té "ztrátě síly".
  IH
  March 21, 2016 v 17.12
  Role náboženství
  Paní Hájková napsala výše, že si (také) nemyslí, "že ateisté se chovají hůře než křesťané". Pan Poláček naznačuje, že se upřímní křesťané chovají možná lépe. Já si to myslím taky, ale nelze vyloučit, že se u nás všech takto projevuje kritičnost ke "svým pappenheimským".
  Křesťané považují za spásné (doopravdy) uvěřit , někteří ovšem staví tomuto naroveň dobré skutky. Tito z křesťanů by skutečně měli mít v "morálních disciplinách" lepší výsledky. Byl by to tedy pro ně vlastně velký debakl, kdyby aspoň trošku lepší častěji nebyli.
  Z uvedeného ovšem nevyplývá, že to nebyli právě (doboví) křesťané (podobně jako vlivní příslušníci dalších vítězných náboženství), kdo dokázal učinit vlastní víru společensky nevyhnutelnou. Podobně jako se mnohonásobek Indů učil řeč nečetných Angličanů, kteří do jejich země přijeli, a nebylo tomu naopak, tak se museli přední z "pohanů" nechat pokřtít, jak to mají např. legendy o křtu knížete Bořivoje. Křesťané skutečně minimálně v případě potřeby neměli sedět u (hodovního a jednacího) stolu s předáky "barbarů", byť to jistě byl vrchol neslušnosti a ponížení, něco neslučitelného se statutem hosta ve všech kulturách. Tímto si prošli křesťané během staletí svého vzestupu, neboť se stali lidmi, kteří měli svého pána. I zde na zemi.
  Nyní vycházíme z dohody, že Bůh v převažujícím současném pojetí je neprokazatelný a, ač třeba nevěrohodný, zároveň explicitně nevyvratitelný. Proto je volba vztahu k této nesporné postavě z lidské historie rozumně ponechávána v kompetenci jednotlivých lidí a rodin. Takový Bůh nemá už bývalou svou moc. Ale je z nejhoršího venku.
  March 21, 2016 v 19.25
  Máme zde tedy dvě krajnosti:
  1. Ať si každý věří, čemu chce (každý má svou pravdu) - liberalismus
  2. Všichni musí věřit témuž, protože pravda je jedna (ev. Bůh je jeden) – totalita nenáboženská či náboženská
  Osobně se domnívám, že existuje třetí cesta. Pravda je jedna, ale nikomu nemůže být vnucována proti jeho vůli. Pro pana Poláčka zde poznamenávám, že Komenský si s největší pravděpodobností myslel totéž.
  A poznámka pro pana Horáka: Jakožto křesťanka, která byla původně ateistkou, sama někdy nevím, kteří jsou vlastně ti „mí pappenheimští“, na něž je třeba pohlížet kriticky.
  JS
  March 22, 2016 v 7.38
  odpovědi
  "To tedy, paní Švandová, k těm, kteří, jak vtipně píšete, „kálejí do vlastního hnízda“. Jsem přesvědčen, že lidé nejsou ptáci a „vlastní hnízdo“ nemají."

  Myslím, že to právě ukazuje na ten rozdíl, na který poukazuji. Uhlova motivace není zlepšit vzhled hnízda navenek, ale upřímně změnit společnost, v které žije. To co chce říct je ale spíš, že by mohl (v nějaké alternativní realitě) žít v kterékoli jiné, není partikulární pro tuhle konkrétní.

  "Zato si však myslím, že ateismus je „vymoženost“ moderní epochy a že vznikl zejména v těch společnostech, které předtím po dlouhou dobu formovalo křesťanství."

  To si myslím není pravda a ignoruje to třeba Čínu, která je velmi ateistická. Vymoženost moderní doby to ale asi je, je to dané právě vědou, jak už jsem psal. Vědecká kauzální vysvětlení nahradila domněnky o agentech, kteří v pozadí tahají za nitky.

  ""Přirozená" morálka ovšem nikdy nemůže vycházet jen z jedince samotného."

  Na úrovni života jedinců to není pravda. Morální tendence jsou velmi pravděpodobně dané geneticky (lze to vidět třeba na psech, kteří mají vůči lidem vrozený morální kodex odlišný od vlků).

  Na úrovni života celých společností to pravda je. Jenže pointa je, že člověk se neřídí náboženstvím, řídí se tím, jak se ostatní chovají. To ultimátně vytváří morálku. Jestli to někdo kodifikoval nebo ne není až tak relevantní.

  Pobožní lidé neschvalují zdaleka všechno, co se píše v Bibli. Z toho vyplývá, že mají vlastní morálku, na Bibli nezávislou.

  "Vždyť k čemu jinému sloužila ta nespočetná nedělní kázání, než k tomu, aby hrozbou ohněm pekelným se lidu obecnému vštípilo, že si nemůže a nesmí dělat co se mu zlíbí, nýbrž že musí dodržovat alespoň základní zásady morálky?"

  K ničemu nesloužila, byla to dojemná, ale zcela zbytečná aktivita. :-) Podívejte, já jsem ateista, na peklo nevěřím, nikdy jsem na kázání nebyl, a proč bych tedy měl dodržovat základní morální zásady? Prostě jsem tak zadrátovaný.

  "Vojtěch Cepl, významný ústavní právník a jeden z tvůrců popřevratové české ústavy, v jednom televizním pořadu dokonce vyjádřil názor"

  Vojtěch Cepl je elitář, takže mě jeho názor nezajímá, ale také nepřekvapuje, a nedivím se, že se s ním shodnete.

  "A jenom a jedině právě tato masivní "masáž duší" pak vytvořila prostředí alespoň základní podnikatelské spolehlivosti a poctivosti, která je nezbytnou podmínkou pro zdravou ekonomickou činnost."

  To může říct jen někdo, kdo zná Ameriku jen z rychlíku. V mnoha směrech jsou Češi proti Američanům beránci, i když je to trošku nepřijatelné zobecnění.

  "Zrovna nedávno byla provedena mezinárodní studie o tom, do jaké míry jsou ochotny se se svými vrstevníky dělit děti z (hluboce) věřících, a z ateistických rodin. A ukázalo se skutečně, že se statisticky významným rozdílem štědřejší byly ty děti z nábožensky založených rodin. Tedy s náboženským mravním kodexem."

  To je naprostá pravda, to studie skutečně potvrzují. Jenže tím měříte jen jeden, poměrně malý, aspekt morálky. Nijak to nerozporuje fakt, že ve věcech, které náboženství explicitně zakazuje (třeba vraždy, krádeže, lži, nevěra), se ateisté a věřící chovají naprosto stejně.

  Prostě hrozby peklem nefungují a jsou absurdní. Lidé se chovají (vesměs) dobře, protože to příroda tak zařídila, představa, že je to tak díky nějakým knihám, je roztomile domýšlivá.

  "Samozřejmě, bylo by zapotřebí hlubší analýzy, co se týká interpretace těchto výsledků."

  Tím se zabývá třeba Jonathan Haidt, už jsem ho někde v diskusi zmiňoval. Měl byste si ho přečíst. Vůbec byste si měl přečíst nějaké moderní autory, zvlášť ty, s kterými se neshodnete (třeba Dawkinse, Dennetta nebo Pinkera). Mají k tomu dost co říct.
  March 22, 2016 v 8.07
  Panu Samohýlovi
  Vychází-li psí morálka z jejich genů, ani pak si nejsem jistá, zda timto vychází ze samotného jedince, protože geny jsou něco, co jedinec - pes nemůže ovlivnit, něco, co je dané přírodou. Lidská morálka je možná částečně také vrozená, ale je daná také kulturou, která není neměnná a je lidským výtvorem. Kultura se mění v průběhu historického vývoje a také jedinec je schopen se z vlivu své kultury vymanit.
  Pokud jde o ateismus v Číně, domnívám se, že jeho původ je západní, nikoliv čínský. Importovali ho tam totiž komunisté. Buddhismus sice boha nezná, ale přesto je náboženstvím a ne ateismem.
  March 22, 2016 v 8.28
  Jinak souhlasím s tím, že hrozby peklem nefungují, a myslím si, že se náboženství bez nich obejde.
  JS
  March 22, 2016 v 8.56
  paní Hájkové
  "Buddhismus sice boha nezná, ale přesto je náboženstvím a ne ateismem."

  V takové definici je ovšem náboženstvím i ateistický humanismus. Já si ale myslím, že není, protože základními znaky náboženství je právě dělení na my a oni podle nějakého arbitrárního kritéria, a poukaz na autoritu jako definitivní zdroj morálky.

  "Kultura se mění v průběhu historického vývoje a také jedinec je schopen se z vlivu své kultury vymanit."

  S tím bych i souhlasil, ale myslím, že asi největší "vymanění se" přineslo osvícenství, jak už jsem psal.
  March 22, 2016 v 9.08
  Pokud tím chcete naznačit, že buddhismus není autoritářský, protože nezná boha, jak to, že čínská společnost vyznávající budhismus byla a je od nepaměti tak silně autoritářská? Daleko víc než ta západní.
  Mně naopak připadá, že Bůh člověka může od společenských autorit osvobodit. Tedy ve správně (ne autoritářsky) pojatém náboženství.
  JP
  March 22, 2016 v 11.54
  "Cepl je elitář!" - tak touto ryze personální difamací je prostě možno vyhnout se jakékoli nutnosti reagovat věcnými argumenty.

  Nemohu s jistotou ohodnotit osobu V. Cepla (neměl jsem ho na žádný předmět, snad jenom jednou jsem ho potkal na chodbách - či spíše ochozech - pražské právnické fakulty); ale způsobem svého vystupování v několika televizních pořadech kde jsem měl možnost ho sledovat na mě naopak působil na české poměry neobyčejně osvěžujícím způsobem skromného a přirozeného vystupování, přes svůj status určitého "prominenta".

  Srovnávat způsoby jednání Američanů a Čechů v dané rovině postrádá jakéhokoli smyslu. Rozhodující je stav americké společnosti "předtím" a "potom". V. Cepl konkrétně uváděl (bylo to tuším v jiném pořadu), že na počátku 19. století byla americká společnost ve značně dezolátním stavu; což je možno zjistit ze zcela konkrétních sociálních fakt, jako je míra rozvodovosti, míra alkoholismu, míra kriminality, míra násilí v rodinách, atd.atd. Právě reakcí na tento dezolátní stav společnosti byl vzestup oněch radikálních evangelických kazatelů, se zcela konkrétním cílem, americkou společnost umravnit. A - nedá se nic dělat - podle právě oněch objektivních sociálních faktů se jim to očividně alespoň v určité míře podařilo.

  Ateistická morálka pana Samohýla: pane Samohýle, ani já své vlastní morální postoje nijak neopírám ani o křesťanství, ani o jakékoli jiné náboženství.

  Na druhé straně je ale fakt: my si - v naší moderní racionalistické společnosti - už vůbec nedokážeme uvědomit, za co všechno vlastně tomu "zastaralému" křesťanství vděčíme. Že to, co my dneska s naprostou samozřejmostí považujeme za nezpochybnitelné hodnoty civilizace, se dějinně prosadilo p r á v ě díky tomu celou řadu staletí trvajícímu působení křesťanských mravních norem na lid obecný. Zkrátka, pane Samohýle, vy jste určitým způsobem "zadrátovaný" právě i v důsledku působení křesťanské (především katolické) církve. To jsou prostě ty "memy", které byly vsazeny do světa, jako určité vzorce chování, a od té doby se udržují a reprodukují nadále, i když si jejich původ už sami nedokážeme uvědomit.

  Tvrdíte, že ta kázání knězů v kostelech byla "možná dojemná, ale zcela zbytečná aktivita".

  Dojemná, ale zbytečná - opravdu nemáte tolik fantazie, abyste si dokázal představit, co to v nějaké středověké vesnici znamenalo, když byl někdo přede vší shromážděnou křesťanskou obcí z kazatelny "vykřičen" jako hříšník a narušitel zákona božího?! Ten hluboce palčivý pocit veřejného zostuzení si ovšem sotva už může představit současný urbánní obyvatel, skryt veškerou anonymitou moderní doby.

  A co sociální aspekt? Kde pak si ve středověku žebráci nejvíce získávali prostředky na své přežití? - Před branami kostela. A všechny ty špitály, sirotčince, starobince - nic z toho neprovozoval stát, nýbrž pouze a výhradně - křesťanská církev! Celá myšlenka civilizované společnosti o sociální podpoře nemá své kořeny nikde jinde, nežli právě v židovsko-křesťanském příkazu starat se o potřebné! Panovník na nějaké sociální ústavy neměl peníze, ten je potřeboval na vedení válek...

  IH
  March 22, 2016 v 14.32
  Jak na politickou korektnost?
  Viděl jsem předevčírem na Febiofestu film, který je politicky korektní a přitom zábavný a dobrý. Jmenuje se Velký sen a natočen byl v Německu v roce 2011. Krátce jej představím, neboť vrhá zajímavě světlo na naše spory o multikulturalismus a politickou korektnost. Myslím, že charakterizuje dnešní i staré Německo, o němž leckdy urputně diskutujeme. Mimochodem, co od něho chceme? Aby nebylo jako dřív a rovněž, aby nebylo důkladněji proměněné? S tím aby si chytrá horákyně poradila!
  Film je, zjevně spíš lehce, založen na skutečné události z roku 1875, kdy se poprvé v Německu hrál fotbal. Mladý muž se po několika letech vrací z Anglie do Braunschweigu, aby učil chlapce angličtině. Progresivní ředitel zkouší ve škole experimenty, jak s výukou cizího jazyka, tak i se začleněním dělnického chlapce do "lepší" třídy. Divák vidí komedii i pohádku, odehrávající se v parodované kulise prušáckých poměrů, nacionalismu a povýšenectví. Proti výuce "jazyka barbarů" se ve třídě zvedá odpor. Učitel jej však překonává tím, že do svého snažení zapojí fotbal s jeho atraktivitou a zásadami fair play. Městská reakce chce jeho úsilí zmařit, nakonec ovšem vše končí (skoro) happyendem.
  Nevím, zda je film ke shlédnutí, ale chci jej doporučit každému, kdo se chce pobavit a zároveň pochopit něco o cestě Německa do současnosti. Také ti, kteří přemýšlejí nad otázkou, zda lze oprašovat „pokrokovost“ a „angažovanost“ a jaké formy jsou přitom únosné, mohou sledováním snímku získat vítané podněty.

  P.S. Ke konci filmu jsem si něco přidal: úplně jsem znovu viděl Angelu Merkelovou ze známých záběrů na fotbale...
  March 22, 2016 v 22.13
  Odpovědi panu Samohýlovi,
  "Na druhou stranu, pan Rogozov (a jiní protimuslimští "aktivisté") takové věci, přinejmenším implicitně, říkají. Například často požadují "kádrování" uprchlíků podle jejich náboženského původu. To z nich dělá rasisty."

  Lékaře Vlastislava Rogozova lze podle mého mínění jen opravdu těžko označit za protimuslimského aktivistu nebo dokonce rasistu, zřejmě o něm nic nevíte. Odešel asi před 10 lety jako anesteziolog za prací do Británie, kde pokračoval ve své profesi v nemocnici http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/publ_izurnal/_zprava/215495
  Před přesídlením do Anglie publikoval Rogozov velmi pěkné články v časopise Vesmír
  http://casopis.vesmir.cz/clanky/autor/id/772
  Blog na iDnes začal psát v r. 2015 v souvislosti s migrační krizí. V záhlaví blogu píše: Jsem český lékař, který již deset let pracuje ve fakultní nemocnici v Sheffieldu, Anglie. Nemám příliš čas ani chuť psát blog. Islamizace Británie je však natolik zásadní a alarmující zkušenost, že považuji za nutné o tom podat svědectví. Budeme-li totiž podobné věci zažívat v České republice, nebude již cesty zpět.
  http://rogozov.blog.idnes.cz/

  Dělá tohle z Rogozova rasistu?

  "Nicméně, Rogozov je rasista, a dám 100x přednost Čulíkovi před Rogozovem."

  Trochu černobílé tvrzení podle mého soudu. Rogozov i Čulík mají určité nepopiratelné přednosti a taky slabé stránky jako každý. Podle mého soudu jsou oba asi stejní "rasisté", rozumějte, nevěřím, že by byli. Pokud jde o to, jak nás informují o islámu, tak Rogozov píše o svých jistých neblahých zkušenostech s kolegy muslimy lékaři a s reakcemi britské veřejnosti, a Čulík se nás zase snaží přesvědčit, že soužití s jinými kulturami včetně muslimské nás více obohacuje než ohrožuje. Tak co si z toho vybrat? Záleží na kontextu (na konkrétní situaci), tak se mi to jeví.
  Já se snažím být obezřetná a nedělat ukvapené závěry. Takže proč jsem proti přijímání - a teď koho vlastně? Vždyť proti Ukrajincům prchajícím před válkou nic nemám, ani proti komunitě Vietnamců a dalšímu půlmilionu lidí, kteří se v ČR nenarodili a žijí tu s námi. Ale namítám proti způsobu, jakým se k nám valí uprchlická vlna. Na co máme evropské a české politiky? Vždyť po internetu běhaly zprávy o "invazi do Itálie" už před dvěma lety. Když padl kaddáfí a Lybie upadla do chaosu, byly tu varovné hlasy, že Kaddáfí byl hrází proti prchajícím z vnitrozemí Afriky, že se o ně dovedl postarat, vzdělávat, a snažil se Afriku jako celek pozvednout. A pokud jde o Sýrii, tamní válka začla protirežimními demonstracemi v dubnu roku 2011. A začlo to podle scénáře, který dnes už docela známe: mezi pokojně demonstrujícími se vyskytli ostřelovači. běžní občané ostřelovači nejsou a tak je otázka stejná jako na majdanu a jinde, kde se ti ostřelovači vlastně vzali, kdo chtěl pokojné demonstrace obrátit v násilí a prolévat krev. Pak se v Hamá vyskytl velvyslanec USA a Francie a pár dní nato dala opozice najevo, že na diskusi s režimem nepřistoupí a začla série různých naschválů a odvetných kroků. Už jen když si přečtete titulky článků vyšlých a archivovaných na idnes za těch pět let jich bylo opravdu hodně a moc objektivní informace to nejsou
  http://zpravy.idnes.cz/obcanska-valka-v-syrii-06t-/archiv.aspx?klic=481331
  člověk se hodně poučí. Celkem to dnes čtu tak, že v Sýrii se vlastně vede konflikt mezi USA a Ruskem, které stejně jako Amerika podporovala dodávkami svou stranu konfliktu od samého začátku. Nad tímhle zdánlivým konfliktem je ale ještě jeden zásadní level. Zbrojařům se hodí jakýkoli konflikt, při kterém se používají zbraně a tady jich bylo použito opravdu hodně před dvěma lety i chemické, které se naštěstí podařilo zase včas zlikvidovat. Rusko a Čína neudělali podobnou chybu jako v případě Libye, nesouhlasili s rezolucí OSN, takže NATO nemělo záminku vtrhnout do Sýrie. ...Lidé prchají ze Sýrie už čtyři roky a do Evropy pronikají téměř stejně dlouho. Evropským politikům mám za zlé to, že si přesunů nevšímali a přesouvání je neorganizované. Když už je tedy 50 lilionů lidí v pohybu, copak ten pohyb musí vypadat jako stěhování hord nájezdníků naposled ve středověku? Musí ti lidé plout v gumových člunech přes moře a pak putovat pěšky? To není důstojné v 21. století. Nebo vemte si otázku evropské bezpečnosti. Když letíte někam letadlem, tak člověka prošacují a každý je registrovaný. Úředníci chtějí vědět, na jak dlouho jedete a za jakým účelem. No a najednou se nikdo nepozastavuje, že Evropou se pohybuje spousta neevropanů, a Merkelová jakoby říkala, však vy malí tam dole se o ně ze soucitu postaráte a s případnými teroristy si poradíte.

  Ještě Rogozov-Čulík
  Rogozov nikoho neudal, bránil právo pacientů dostat co nejlepší péči. Informoval o tom veřejnost. Zatímco Čulík ho za to, že svou zkušenost zveřejnil, udal jeho nadřízeným. Tady má jasně Rogozov navrch a pokud by měl být vyhozen z práce kvůli svým názorům, tak to už by bylo jak u nás za totality.
  Čulíkův čin nemohu při nejlepší vůli omluvit, natož oslavovat jako Iva Pekárková, která děkuje Janu Čulíkovi, že se mu podařilo umlčet rasistu Rogozova. Čulík ani Pekárková tu patrně za totality nebyli, takže neví, jaké totalitní praktiky tímto schvalují.
  http://blisty.cz/art/81529.html
  March 22, 2016 v 22.18
  Oprava
  Libye
  March 22, 2016 v 23.05
  Odpovědi panu Samohýlovi - pokračování
  ""Třeba jak začaly publikovat anglické překlady toho, co kde řekl Zeman, s dehonestujícím titulkem nebo komentářem. Snažily se našeho prezidenta ostouzet v anglicky hovořících zemích."

  Já v tom tedy moc aktivismu nevidím, je to spíš volání o pomoc, o opravu některých těch nesmyslů, co Zeman hlásá, zvenčí. Jinak si bohužel myslím, že se Zeman ztrapňuje sám, na to Čulíka opravdu nepotřebuje."

  K ostouzení prezidenta. Já jsem proti ostouzení prezidenta a v případě Jana Čulíka mi navíc vadí, že "nepere špinavé prádlo doma", ale vyvolává dojem, že většina občanů se Zemanem nesouhlasí. Jenže podle průzumů veřejného mínění tomu tak není.
  Dál se tu nebudu vyjadřovat k tomu, jak se projevuje náš politicky nekorektní prezident. To by bylo nadlouho, protože můj vztah k němu taky není jen bílý nebo jen černý.

  "Morální tendence jsou velmi pravděpodobně dané geneticky (lze to vidět třeba na psech, kteří mají vůči lidem vrozený morální kodex odlišný od vlků)."

  S tímto Vaším tvrzením bych souhlasila, pokud to Vaše "pravděpodobně" znamená, že si tím nejste jistý. Taky si tím nejsem jistá. Má větší vliv genetika anebo výchova (vliv prostředí)? Tohle je myslím dost zapeklitý filosofický problém. Psy totiž taky jejich vlastník vede a vychovává.

  "V takové definici je ovšem náboženstvím i ateistický humanismus. Já si ale myslím, že není, protože základními znaky náboženství je právě dělení na my a oni podle nějakého arbitrárního kritéria, a poukaz na autoritu jako definitivní zdroj morálky."

  No, pokud podle Vás je dělení na my a oni základním znakem náboženství, tak to potom máme jiný pojem náboženství. Můj pojem náboženství takové dělení neobsahuje. Nemyslím, že by mě moje náboženství nadřazovalo jinověrcům nebo ateistům. Víra je každého osobní věc a praktikovat náboženství v ideologicky neutrálním státě by člověk měl tak, aby ideologickou neutralitu státu respektoval a přiznal tak stejnou míru náboženské (i ateistické) svobody ostatním občanům. Někde to tady výstižně formulovala Lenka Vyskočilová.
  Dále si myslím, že autoritu jako zdroj morálky mají hlavně děti. Lidé nábožensky založení to mají obvykle složitější a ví, že Bůh se projevuje jinak než tatínek a maminka, když byli v jejich dětství autoritou a vzorem.
  JS
  March 22, 2016 v 23.36
  paní Hájkové
  "Pokud tím chcete naznačit, že buddhismus není autoritářský, protože nezná boha, jak to, že čínská společnost vyznávající budhismus byla a je od nepaměti tak silně autoritářská?"

  Ne, systém může být autoritářský aniž by byl nutně vázaný na nějaké náboženství. O co mi šlo bylo, že náboženství má nějakou autoritu, z které ona morálka vychází - není to tak, že říká, věřte si prostě čemu chcete.

  "Mně naopak připadá, že Bůh člověka může od společenských autorit osvobodit. Tedy ve správně (ne autoritářsky) pojatém náboženství."

  To by Bůh asi mohl udělat, kdyby existoval. Pak by ale člověk podléhal autoritě Boha, což by nebylo o moc lepší. Ale odhlédneme-li od otázky jeho existence, tato autorita je tak jako tak zprostředkována lidmi (kteří například dokladují jeho existenci), a tudíž to za žádné osvobození od lidských autorit v otázkách morálky nelze považovat.
  JS
  March 23, 2016 v 0.00
  panu Poláčkovi
  ""Cepl je elitář!" - tak touto ryze personální difamací je prostě možno vyhnout se jakékoli nutnosti reagovat věcnými argumenty."

  Není to difamace, je to zařazení jeho názorů. A pokud je to urážka, pak někdo, kdo uráží (nejméně) polovinu národa si ji naprosto zaslouží. Už jsme diskusi na toto téma vedli a já tam vše řekl.

  "A - nedá se nic dělat - podle právě oněch objektivních sociálních faktů se jim to očividně alespoň v určité míře podařilo."

  To nevíme, protože to nemůžeme nijak porovnat. Nicméně tohle je názor značné části křesťanské populace v USA, že USA nějak vycházejí z křesťanství. Ve skutečnosti americká ústava vychází spíš z osvícenství, a obsahuje tvrdou odluku církve od státu. Významná menšina "otců zakladatelů" byla podle všeho ateisty, což bylo na tehdejší dobu dost neobvyklé.

  "Ateistická morálka pana Samohýla: pane Samohýle, ani já své vlastní morální postoje nijak neopírám ani o křesťanství, ani o jakékoli jiné náboženství."

  Tak vidíte; ještě by to ovšem chtělo ostatním lidem měřit stejným metrem jako sobě samému a uznat, že to tak může mít drtivá většina populace (kromě snad fundamentalistů).

  (Jinak ateistická morálka neexistuje, ale to je detail.)

  "Na druhé straně je ale fakt: my si - v naší moderní racionalistické společnosti - už vůbec nedokážeme uvědomit, za co všechno vlastně tomu "zastaralému" křesťanství vděčíme."

  Já si to tedy opravdu uvědomit neumím. Z desatera uznávám tak 3 pravidla jako trestně postižitelná, a ta jsou univerzálně sdílená snad ve všech lidských společnostech co na planetě kdy existovaly. Ještě asi tak další 3 považuji za rozumná, ale nechal bych je na každého volbě. Naopak jsou věci, které jsou mi v mnoha odnožích křesťanství silně proti srsti (třeba autoritářské církve). Celkově, osvícenství (a také samozřejmě moje genetická výbava) mě ovlivňuje (podobně jakou autory americké ústavy) daleko více.

  "Dojemná, ale zbytečná - opravdu nemáte tolik fantazie, abyste si dokázal představit, co to v nějaké středověké vesnici znamenalo, když byl někdo přede vší shromážděnou křesťanskou obcí z kazatelny "vykřičen" jako hříšník a narušitel zákona božího?!"

  To si představit umím, je to asi jako když se za komunistů hlásalo o tom, jak by se měl socialistický člověk správně chovat. Výsledek byl, že to nikdo raději nekritizoval, ale moc lidí se tak nechovalo. Výzkumy ostatně ukazují (jak už jsem zmínil), že kázání žádný mravně-výchovný smysl nemají.

  "A co sociální aspekt? Kde pak si ve středověku žebráci nejvíce získávali prostředky na své přežití? - Před branami kostela."

  Podobné mechanismy měla nepochybně každá vyspělejší civilizace, a má je samozřejmě i ta ateistická. Jsem ateista jako poleno, ale přesto jsem levičák a asi o dost větší, než vy.
  JS
  March 23, 2016 v 0.36
  paní Švandové
  "Rogozov píše o svých jistých neblahých zkušenostech s kolegy muslimy lékaři [..] Rogozov nikoho neudal, bránil právo pacientů dostat co nejlepší péči."

  Pokud není Rogozov rasista, proč je tak podstatné, že jde o muslimy? Proč nevaruje před konkrétním člověkem, ale před obecnými muslimy? Je to velmi nefér vůči muslimským doktorům, kteří se tak nechovají. Ostatně, proto se tomu říká "podněcování náboženské nesnášenlivosti".

  "Ale namítám proti způsobu, jakým se k nám valí uprchlická vlna. Na co máme evropské a české politiky? [..] Musí ti lidé plout v gumových člunech přes moře a pak putovat pěšky?"

  OK, tak co by podle vás ti politici měli dělat? Máme ty čluny potápět a po těch lidech střílet? Ti lidé tohle dělají, protože zdrhají před válkou. Je samozřejmě lepší žít takto nedůstojně než zemřít zásahem barelové bomby.

  "No a najednou se nikdo nepozastavuje, že Evropou se pohybuje spousta neevropanů"

  Proč by se nad tím měl někdo pozastavovat? Uprchlíci tvoří (i přes migrační vlnu) stále poměrně malé procento všech cizinců, co se v EU pohybují. Lidé mají dost podivné představy o tom, kolik cizinců vlastně je.

  A naopak - v EU existuje dost muslimů, kteří jsou jejími občany. Typicky to není problém, protože jen malá část z nich jsou fundamentalisté.

  "S tímto Vaším tvrzením bych souhlasila, pokud to Vaše "pravděpodobně" znamená, že si tím nejste jistý. Taky si tím nejsem jistá. Má větší vliv genetika anebo výchova (vliv prostředí)?"

  Nejde o to, co si myslím. Zkoumalo se to a zjistilo, že existuje značná část morálky, která je identická ve všech kulturách. Já jsem spíš zastánce pohledu "nurture", ale z empirického hlediska je to (alespoň z většiny) obtížně udržitelný postoj.

  "Psy totiž taky jejich vlastník vede a vychovává."

  Psi mají, a to je ukázané, jisté protosociální schopnosti, třeba dokáží číst lidské výrazy obličeje, sami se lidem podřizují nebo je žádají o pomoc. Narozdíl třeba od vlků, kteří to tak nemají. Nemusí je to nikdo učit, psi to dělají od přírody.

  Stejně tak si myslím, že máme značné vrozené morální tendence. Lze to do jisté míry předrátovat, ale vyžaduje to úsilí. Hodně toho, co nás dělá lidmi, je automatické.

  "No, pokud podle Vás je dělení na my a oni základním znakem náboženství, tak to potom máme jiný pojem náboženství. Můj pojem náboženství takové dělení neobsahuje."

  Pak to ale máte jinak (poměrně liberálněji) než velká část věřících, kteří to tak necítí. Koneckonců, jde o dost moderní chápání náboženství. Proti něčemu takovému celkem nic nenamítám, akorát je dobré si uvědomit, že jste asi v menšině.
  March 23, 2016 v 0.42
  Panu Samohýlovi
  Já si nemyslím, že politický systém lze kamkoliv naimplantovat, ale že také závisí na vlastnostech té které populace, na jejím historickém vývoji. Číňané vždy měli tendenci podřizovat se autoritě, hierarchii. Jedinec tam podle mého názoru příliš neznamená, je především součástí celku. V jejich osobnosti není tak silný subjekt jako u Evropanů.

  Existenci Boha nemusí dokládat žádná lidská autorita, i když víra se předává člověkem. Nejde vždy o rodiče, učitele, kněží, pokud ty autority myslíte takhle.
  Někdy člověk, který předtím nevěřil, začne sám Boha hledat, protože si uvědomí, že mu chybí - ne jako autorita, ale z existenciálních důvodů. Tady nelze o žádné lidské autoritě, která nám Boha zprostředkuje a vnutí, vůbec mluvit.
  Víra skutečně osvobozuje.
  March 23, 2016 v 5.55
  Pro srovnání se pokusím uvést příklad, jak člověka osvobozuje Bůh a jak osvobozuje, dejme tomu, demokracie (nebo demokratické zřízení):
  Demokracie osvobozuje tím způsobem, že umožňuje dělat člověku věci, které za totality chtěl dělat, ale nedělal ze strachu, že za ně bude zavřen či jinak postižen.
  Bůh člověka osvobozuje k tomu, aby tyto věci (které pokládá za správné) dělal i v případě, že mu ten kriminál (nebo jiné znevýhodnění) hrozí. Ba co víc, osvobozuje ho k tomu, aby dělal (správné) věci, které ho předtím vůbec ani nenapadly dělat. Pochopitelně, aniž by mu to nějaký člověk (nebo nějaká instituce) přikázal /a.
  Protože jste programátor, řeknu vám, že Bůh člověka tak trochu přeprogramuje ke svému obrazu. Jenže vím, že vy to asi vezmete negativně - jako že na člověka začne mít vliv nějaká církev, sekta atd, která ho naopak svobody zbaví. Není to tak. Člověk se vůbec nemusí stát členem takové věřící skupiny, a přesto se s ním toto může dít. A samozřejmě se při tom cítí naprosto svobodně.
  JV
  March 23, 2016 v 6.46
  Na doplnění
  Dovolil bych si jenom malé doplnění k moudrému komentáři paní Hájkové.

  Jistě, touhu po Bohu může člověk v sobě vzbudit sám, v samotě, ale pravou víru v Boha a vše co s tím souvisí sám žít nemůže. (Samozřejmě až na výjimky jako je např. věznění o samotě.)

  Víra v Boha se totiž neobejde bez sdílení, bez projevu lásky k lidem okolo a také bez šíření víry do svého okolí. To nejsou žádné povinnosti věřícího, ale touha, která ve věřícím člověku propukne ve chvíli, když jeho víra v Boha uzraje, když láska mezi ním a Bohem začne vydávat své plody.

  Bůh chce být s námi a z toho plyne, že i my všichni, jeho děti, máme chtít být pospolu. Obohacovat jeden druhého a dávat sebe druhým. Krásně to řekl Pavel. „Už nežiji sám sobě…“ Z toho důvodu, a nejen z toho důvodu, také založil Ježíš církev. Proto, a nejen proto, se začali také stavět kostely, aby se lidé mohli s Bohem setkávat společně, aby na cestě k Bohu nebyli sami, aby si vzájemně rozuměli, aby lásku jeden k druhému žili a žili ji před Bohem, atd.

  Církev není zapšklá instituce, jak to řada lidí neznajících učení o Bohu ráda vidí, ale rodina.

  Víra zkrátka není nic pro individualisty. Víra, kterou objevím sám pro sebe a chci si ji žít pouze ve svém nitru, po prvotním nadšení usychá a zaniká.

  Přeji překrásný den, Jiří Vyleťal
  March 23, 2016 v 9.48
  Hypertrofovaná politická korektnost určitě existuje ... někde.
  Jenže aby mohlo cosi hypertrofovat, musí to nejprve dosáhnout normální velikosti. Nedovedu si představit, jak něco atrofovaného může náhle zničeho nic hypertrofovat, aniž by to aspoň na okamžik nabylo běžných, fyziologických dimenzí.

  Soudím, s ohledem nazjevnou atrofii politické slušnosti a současně správnosti, přesnosti (=korektnosti) vyjadřování, že hypertrofie nyní není náš problém.
  March 23, 2016 v 11.49
  panu Samohýlovi
  "OK, tak co by podle vás ti politici měli dělat? Máme ty čluny potápět a po těch lidech střílet? Ti lidé tohle dělají, protože zdrhají před válkou. Je samozřejmě lepší žít takto nedůstojně než zemřít zásahem barelové bomby".

  Nesmysl! Politici měli převoz do Evropy už dávno vyjednávat jako teď třeba vyjednává Merkelová s Tureckem. Píše se dokonce - a to je krajně nechutné, neboť tím pozdě naznačují, že ilegálně přijít není správné, jenže tomu měli politici EU zabránit už dávno! - že se budou Ti ilegálně přišlí vracet letecky do Turecka a odtud a z jiných míst se budou převážet do Evropy nejvíce potřební, přičemž část azylové procedury proběhne už vlastně v tom místě odkud odejdou (v Turecku, Libanonu,...).
  Já volám po organizovaném procesu přijetí uprchlíků, protože u nás se neválčí a naši politici už měli čas nejméně od roku 2013 celou věc promyslet, aby byla provedena důstojně bez dalšího utrpení uprchlíků (během cesty loděmi a pěšky), jak se na Evropu sluší. Proto viním Merkelovou a zodpovědné politiky EU. Vy tohle opravdu nevnímáte?
  JP
  March 23, 2016 v 14.56
  Ateista jako poleno...
  Ano, pane Samohýle, tímto příměrem jste skutečně naprosto dokonale vystihl svůj postoj: vy jste ateistický fundamentalista, a stejně jako s kterýmkoli fundamentalistou jakéhokoli jiného zaměření a přesvědčení je naprosto marné pokoušet se s Vámi vést diskusi na úrovni věcných argumentů. Všechny argumenty, které se Vám nehodí do Vašeho fundamentalistického přesvědčení buďto ignorujete, anebo manipulujete tak, abyste je pak mohl vítězoslavně "vyvrátit".

  Takže, až někdy vyspějete tak, že přestanete být tím "polenem", a stanete se myslícím člověkem, pak dejte vědět - pak budeme moci v započaté diskusi pokračovat dále.
  PM
  March 23, 2016 v 21.10
  Dřevo má svého ducha
  a čím tvrdší je, tím hlasitěji rezonuje.
  Je známo, že časem některá dřeva dozrávají v umělecké dílo.........bych coby neomalený rozumbrada a na okraj budování konsensu podotkl.
  March 23, 2016 v 22.20
  panu Samohýlovi - pokračování
  Pokud není Rogozov rasista, proč je tak podstatné, že jde o muslimy? Proč nevaruje před konkrétním člověkem, ale před obecnými muslimy? Je to velmi nefér vůči muslimským doktorům, kteří se tak nechovají. Ostatně, proto se tomu říká "podněcování náboženské nesnášenlivosti".

  Ale on přece píše konkrétně. Píše o tom, co sám zažil, píše zkrátka o svých zkušenostech. A není novinář. Píše své postřehy. Kde v tom vidíte rasizmus? Jakože když napíšu, že můj kolega předčítá z Koránu na operačním sále v průběhu operace, tak nemám současně vysvětlit, že je muslim? Že to pak není korektní? A že mám uvézt jeho jméno, nebo jak mám tu situaci popsat lidem, kteří dotyčného neznají? Nebo myslíte, že je normální číst na operačním sále při operaci Korán místo operování?
  Podívejte, pokud nemám mít problém přijímat muslimy a kohokoliv jiného jako své spoluobčany, pak musí respektovat základní pravidla, k nimž se naše civilizace propracovala. Pokud je nechtějí respektovat, měli by odejít - samozřejmě až tehdy, když to bude pro ně v jejich zemi bezpečné. Ale po tu dobu, co tu s námi budou, by se měli přizpůsobit oni, a ne my. A je potřeba to říkat nahlas a otevřeně, pojmenovat, pokud až můžeme my být tolerantní. Protože tolerance musí být vzájemná, jinak nefunguje. Pokud není vzájemná, pak jeden stále ustupuje a druhý zneužívá dobroty toho, kdo ustupuje.

  "Stejně tak si myslím, že máme značné vrozené morální tendence. Lze to do jisté míry předrátovat, ale vyžaduje to úsilí. Hodně toho, co nás dělá lidmi, je automatické."

  Vy jste nikdy neslyšel o "vlčích" dětech? Hodně se o vlivu společnosti na vývoj jednotlivce uvažovalo už v osvícenství. Možná máte lepší informace než já, nesleduji genetiku. Jen mám povědomost, že geny v sobě obsahují obrovské množství možností, z nichž se většina nerealizuje. Realizují se takové možnosti, které se projeví v důsledku vnějších vlivů. Čili vnější podněty, prostředí a výchova mají na výsledek podstatný vliv. Stručně řečeno: z genů opice bude zas jen opice a ne člověk nebo pes, ale jaká opice to bude, to už záleží na vývoji v prostředí.
  Morálka je něco tak subtilního na vrcholku pyramidy lidské psyché, že si nemyslím, že tu hrají geny podstatnou roli. Možná, kdybyste uvedl, které konkrétní etické chování či tendence máte na mysli, že jsou podmíněné geneticky, dostali bychom se dál.

  Prosím, možná moje reakce v předešlém vstupu byla příliš příkrá, nemyslela jsem to tak, omlouvám se, za diskusi děkuji.
  JS
  March 23, 2016 v 22.52
  panu Poláčkovi
  "vy jste ateistický fundamentalista, a stejně jako s kterýmkoli fundamentalistou jakéhokoli jiného zaměření a přesvědčení je naprosto marné pokoušet se s Vámi vést diskusi na úrovni věcných argumentů"

  Tak to není. Jsem fundamentalistický empirik. Můžete mě přesvědčit, ale experimentem nebo pozorováním, případně konzistentní teorií. (Občas se to přihodí i jinak - např. zde na DR mě asi před dvěma měsíci o něčem přesvědčil Petr Uhl.) Na názory filozofů, tím méně ty tisíce let staré, moc nedám.

  Co se týče mého ateismu, můžete mě přesvědčit i o existenci Boha. Pokud by se třeba ukázal na nebi, nebo aspoň napsal "Existuji!", pak bych v něj samozřejmě (jako empirik) věřit začal. Musel by prostě udělat něco - fakt božího. :-) Jelikož to ale neudělal, tak opravdu nemám důvod.
  March 24, 2016 v 7.24
  Panu Jedličkovi
  Myslím si, že autor to špatně formuloval, že chtěl spíš vyjádřit, že hypertrofované jsou požadavky některých lidí na dodržování politické korektnosti.
  Jinak si myslím, že vůbec není vyloučeno, aby něco přešlo z atrofie do hypertrofie. Zvlášť když to vyjádříme jinými slovy - nedostatek a nadbytek. "Normalita" totiž může trvat zanedbatelný okamžik, takže ji nikdo nepostřehne.
  JS
  March 24, 2016 v 7.38
  paní Švandové
  "že se budou Ti ilegálně přišlí vracet letecky do Turecka a odtud a z jiných míst se budou převážet do Evropy nejvíce potřební, přičemž část azylové procedury proběhne už vlastně v tom místě odkud odejdou"

  OK, uvažme to. Možná by to odporovalo Ženevským dohodám, ale na to by asi lépe odpověděl někdo jiný než já. Myslím, že zde bohatě stačí uvážit jen ekonomickou stránku problému a tu morální vynechat.

  Za prvé, neříkáte, kolik těch uprchlíků vlastně chcete přijmout. Hlavní problém je, že prostě některé evropské země (především ty z Visegrádské čtyřky) nechtějí přijmout žádné. Evropa jako celek by se jinak s tím počtem bez problémů vyrovnala, ale nechce se dohodnout.

  Místo toho tady navrhujete, abychom se dohodli s nějakou další zemí mimo EU (třeba Tureckem), na tom přijímání uprchlíků. Já si myslím, že to je v zásadě dražší řešení. Ty země mají už vlastních uprchlíků také dost, a nechtějí další. Tedy bychom jim museli zaplatit extra, pokud bychom jim chtěli někoho vrátit, včetně nákladů na jejich integraci. Navíc bychom to organizovali v zemi, která není v Evropě, to znamená další náklady navíc.

  Přitom tenhle problém logisticky už například Američané vyřešili před 100 lety (Ellis Island).

  Píšete také, že byste chtěla někoho někam vracet. Hm, to by ten někdo musel toho někoho chtít zase přijmout. Faktické náklady na integraci těch lidí v Evropě, pokud by se to dělalo rozumně, budou nižší. Jediné, co tomu brání, je nějaký nedefinovaný strach místní populace (který statisticky vzato ani nedává smysl).

  Konečně Evropa nemá ani důvod zakládat nějaká azylová centra v zahraničí, jelikož má celkem akutní problém už s těmi uprchlíky, kteří už sem, byť ilegálně, přišli, a které v podstatě nechce. Je to prostě podle mého soudu fiktivní řešení fiktivních problémů.

  "Já volám po organizovaném procesu přijetí uprchlíků"

  Pokud chcete uprchlíky přijmout, je to fajn, a já s tím souhlasím. Ale tento váš názor se liší od drtivé většiny české populace, bohužel.

  "Jakože když napíšu, že můj kolega předčítá z Koránu na operačním sále v průběhu operace, tak nemám současně vysvětlit, že je muslim? Že to pak není korektní?"

  Nekorektní je zobecňovat to na všechny muslimy. Já mám třeba amerického kolegu muslima, ale nikdy nikoho (vím od lidí, co s ním dělají přes 25 let) s náboženstvím neobtěžoval.

  "Podívejte, pokud nemám mít problém přijímat muslimy a kohokoliv jiného jako své spoluobčany, pak musí respektovat základní pravidla, k nimž se naše civilizace propracovala. Pokud je nechtějí respektovat, měli by odejít - samozřejmě až tehdy, když to bude pro ně v jejich zemi bezpečné."

  Budete totéž požadovat třeba po bílém Britovi, aby odešel z Británie, pokud bude třeba na operačním sále hrát videohru? A kam by měl vlastně jít? Mnoho (asi většina) z těch muslimů už jsou britští občané, kteří se tam i narodili.

  "Morálka je něco tak subtilního na vrcholku pyramidy lidské psyché, že si nemyslím, že tu hrají geny podstatnou roli."

  Subtilní až tak není, pokud je značná část elementů morálky sdílená univerzálně napříč kulturami (Pinkerův článek Moral Intuition na toto téma už jsem někde zmínil). Myslím, že dobrou knížkou, která tohle diskutuje, je Pinkerova "Blank Slate". Ale nečetl jsem ji.

  "Prosím, možná moje reakce v předešlém vstupu byla příliš příkrá, nemyslela jsem to tak, omlouvám se, za diskusi děkuji."

  Ale vůbec ne! Jsem zvyklý na mnohem ostřejší diskusi než jsem kdy zažil tady. Nicméně navrhoval bych diskusi o uprchlících přesunout pod jiný, vhodnější článek, třeba ten o Idomeni (můžete mi odpovědět tam): http://denikreferendum.cz/clanek/22610-dobrovolnice-z-idomeni-tabor-je-preplneny-lide-vsak-stale-doufaji
  March 24, 2016 v 11.31
  panu Samohýlovi
  "Místo toho tady navrhujete, abychom se dohodli s nějakou další zemí mimo EU (třeba Tureckem), na tom přijímání uprchlíků. Já si myslím, že to je v zásadě dražší řešení. Ty země mají už vlastních uprchlíků také dost, a nechtějí další. Tedy bychom jim museli zaplatit extra, pokud bychom jim chtěli někoho vrátit, včetně nákladů na jejich integraci. Navíc bychom to organizovali v zemi, která není v Evropě, to znamená další náklady navíc.

  Přitom tenhle problém logisticky už například Američané vyřešili před 100 lety (Ellis Island).

  Píšete také, že byste chtěla někoho někam vracet. Hm, to by ten někdo musel toho někoho chtít zase přijmout. Faktické náklady na integraci těch lidí v Evropě, pokud by se to dělalo rozumně, budou nižší. Jediné, co tomu brání, je nějaký nedefinovaný strach místní populace (který statisticky vzato ani nedává smysl)."

  Nerozumíme si. S Tureckem jedná Merkelová včetně toho vracení a nového způsobu přijímání uprchlíků.
  Jde především o to, zlepšit humanitární situaci v Řecku, řekla kancléřka. Zároveň je však podle ní třeba, aby se při vracení uprchlíků, kteří do Řecka přicestovali nelegálně, posuzoval každý případ jednotlivě a aby byla dodržována práva každého běžence.
  Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/jednani-zemi-eu-v-bruselu-o-migracni-krizi-fgy-/zahranicni.aspx?c=A160317_065942_zahranicni_san
  March 24, 2016 v 11.41
  panu Samohýlovi
  "neříkáte, kolik těch uprchlíků vlastně chcete přijmout. Hlavní problém je, že prostě některé evropské země (především ty z Visegrádské čtyřky) nechtějí přijmout žádné. "

  Nechci, aby lidé kvůli válkám utíkali, proto nechci žádné další uprchlíky. Příliš generalizujete. Uprchlíci z jihu sami se k nám nehrnou, s Ukrajinci je jiná situace, i když je tam taky válka. Vy jste ty blogy Rogozova vůbec nečetl, že? Já jsem se tím včera prokousala, včetně co o něm píšou v Anglii a můj dojem je, že ten člověk nemluví do větru. Proto si myslím, že bychom měli být při udělování azylu obezřetní. Nebo se domníváte, že už jsme ve válečném stavu a máme změnit v tomto ohledu platné zákony a předpisy?
  March 24, 2016 v 11.52
  panu Samohýlovi,
  "Budete totéž požadovat třeba po bílém Britovi, aby odešel z Británie, pokud bude třeba na operačním sále hrát videohru? A kam by měl vlastně jít? Mnoho (asi většina) z těch muslimů už jsou britští občané, kteří se tam i narodili."

  Mícháte jabka a hrušky. Ta lékařka, která nechtěla při operaci sundat šátek, musela z nemocnice odejít, nikdo ji nevyháněl z Británie. Jak píše Rogozov, tam už je islamizace nevratná. A my bychom se měli poučit, pokud nemá být naše kultura převálcovaná. Naše tolerance musí mít někde meze.
  March 24, 2016 v 11.56
  panu Samohýlovi,
  "Ale vůbec ne! Jsem zvyklý na mnohem ostřejší diskusi než jsem kdy zažil tady. Nicméně navrhoval bych diskusi o uprchlících přesunout pod jiný, vhodnější článek, třeba ten o Idomeni (můžete mi odpovědět tam): http://denikreferendum.cz/clanek/22610-dobrovolnice-z-idomeni-tabor-je-preplneny-lide-vsak-stale-doufaji"

  Pardon, dočetla jsem teprve nyní. Ano, přesunout se bude lepší.
  PM
  March 24, 2016 v 12.07
  Ateistický fundamentalismus a fundament křesťanské civilizace
  ...Jsem fundamentalistický empirik. Můžete mě přesvědčit, ale na názory filozofů, tím méně ty tisíce let staré, moc nedám.....
  K této vaší výzvě pane Samohýle bych pokusně dodal:
  S postmodernou "Anything goes" vznikl v prostoru křesťanské civilizace historicky ojediněle autentický ateismus na fundamentech kapitalistické kultury.
  Vzniká tak dojem, že spirituální vakuum (bezesmyslnost bezvěrectví) je fundamentem kapitalistické kultury a
  rutinou pokročilého stádia kapitalismu.
  Vzniká tak i dojem, že spirituální vakuum je koncem lidské historie ve smyslu odpoutání se od religiozity.
  Jenže k tomu by mohlo dojít pane Samohýle, pouze za podmínky naplnění fundamentálního požadavku bible - uskutečnění solidarity s chudými a bezmocnými.
  K empirickému ověřením tohoto tisíciletí stále žhavého fundamentálního požadavku , mohou napomoci třeba Dukovy miliardy a bestializace našeho vztahu k vyvržencům a psancům, a ............bych dodal.
  JP
  March 24, 2016 v 15.31
  Pane Samohýle, v žádném případě nebylo mým úmyslem přesvědčit Vás o - reálné - existenci Boha. - Snad jste z paralelně běžících jiných diskusí už mohl dosti spolehlivě rozpoznat, že sám jsem přesvědčený ateista.

  To jediné o co se jednalo, bylo to, aby se v rámci fundamentalistického ateismu nepopíraly zcela jednoznačné historické, sociální a etické reálie, spojené s náboženstvím a jmenovitě s křesťanstvím.
  VP
  March 25, 2016 v 3.07
  Psalo se tu o autoritářství věřících (církví), ale i ateistických společností. Přitom v celé historii se vyskytovaly celé skupiny věřících neautoritářů, proti nimž vždy bojovala i autoritářská církev – například valdenští, u nás Jednota bratrská. Byli to věřící, kteří žili Ježíšův život, který se raději nechal umučit, než by se přidal k tehdejší autoritářské elitě. Podobně i Jednota bratrská se nechala vyhánět, likvidovat, aniž by se bránila (mimo perem). I dnes napříč všemi církvemi vznikají podobní neautoritáři. Jejich víra není nějaká životní berlička, ale přesvědčení.Přesvědčení se. Toto přesvědčení, jistota, pramení ze zkušenosti s Bohem, nebo s živým Ježíšem. Proto se už taková víra nemůže stát světovou. Nešíří se nátlakem, žila a žije v autoritářských komunistických režimech, přežije, i kdyby se svět stal islamistickým. Samozřejmě, že takto věřící touží po tom, aby všichni podobně uvěřili, nemají však už jinou možnost ovlivnit je, jen vlastní svědectví a autentický život. Důvod, proč takový věřící (správně řečeno přesvědčivší se člověk o Boží realitě) touží po tom, aby všichni uvěřili (přesvědčili se) je tento: Má rád všechny lidi a ví, poznal, přesvědčil se, že jedině pravda dokáže člověka osvobodit. Učinit ho svobodným. Proto to přeje všem.
  JP
  March 25, 2016 v 11.06
  Empirický fundamentalismus
  "Jsem fundamentalistický empirik. Můžete mě přesvědčit, ale experimentem nebo pozorováním" - empirismus, to je v podstatě dětská nemoc lidské mysli.

  Je to slepá víra, že principiálně neexistuje nic, co si nemohu osahat vlastníma rukama. (Případně - v současné době - co není možno změřit přístroji.)

  Schopnost osvobodit se z limitů této pouze ryze faktografické empirie, ta vyžaduje už určitou míru vyzrálosti - a také představivosti.

  Jedná se o schopnost, dohlédnout z a ten horizont bezprostředně daného, začít vnímat skryté, napohled neviditelné souvislosti.

  K této schopnosti je ovšem zapotřebí také určité míry talentu; stejně tak jako v umění. Například samotný Aristoteles - jakkoli bezpochyby velký myslitel - podle všeho nikdy skutečně nedokázal pochopit nejvlastnější smysl Platónova konceptu "idejí". Aristoteles byl totiž konec konců racionalista - a tak ty Platónovy ideje chápal a vykládal racionalisticky, a z tohoto hlediska se mu pak nevyhnutelně jevily být nelogické a protismyslné.

  Dokázat si vypracovat schopnost uvidět ten svět skrytý za pouhou empirií - k něčemu takovému nelze poskytnout návod. Tady skutečně není nic, čeho by bylo možno se chytit, žádný archimédovský "pevný bod". Jedná se tu o svět nikoli pevných bodů, nýbrž čirých souvislostí; a ještě spíše, souvislostí souvislostí, čili "metasouvislostí".

  Dost dobře není možno mít za zlé tomu, kdo tuto schopnost "vidět neviditelné" nemá; jak řečeno, opravdu to není dáno každému.

  Nicméně, alespoň jedno by bylo možno si uvědomit: k a ž d ý fundamentalismus nevyhnutelně vede k omezenosti. K omezenosti lidské mysli, k omezenosti vlastního životního horizontu. A tedy i ten fundamentalismus empirický.

  Naprostým prvopočátkem k překonání tohoto omezení vlastního světonázoru je akceptování přinejmenším jako možnosti, že něco může být i za hranicí toho, co nám samotným se jeví naprosto samozřejmé a nezpochybnitelné.
  JS
  March 28, 2016 v 22.56
  paní Švandové
  "S Tureckem jedná Merkelová včetně toho vracení a nového způsobu přijímání uprchlíků.
  Jde především o to, zlepšit humanitární situaci v Řecku, řekla kancléřka."

  Ptal jsem se na váš názor, ne na názor Merkelové. Myslíte, že je lepší a levnější uprchlíky posílat do totalitního Turecka, a platit mu za to peníze a slibovat členství v EU, než se s tím problémem vypořádat na území EU? Myslíte, že je lepší nechat se s tím problémem vypořádat samotné Řecko, které je t.č. nejchudší zemí EU? Celá tahle šaškárna se dělá mimo jiné proto, aby "chudáci" Češi nemuseli vidět žádného uprchlíka. Proč vlastně Češi chtějí být součástí takové EU?

  "Nechci, aby lidé kvůli válkám utíkali, proto nechci žádné další uprchlíky."

  To by bylo fajn, ale ty války už jsou a asi budou, mimo jiné i kvůli klimatickým změnám.

  "Uprchlíci z jihu sami se k nám nehrnou, s Ukrajinci je jiná situace, i když je tam taky válka."

  Proč by se k nám měli hrnout, když je zavíráme do vězení? Jsou to - v rámci EU - závody ke dnu, samozřejmě, a my se snažíme být na jednom z předních míst.

  "Vy jste ty blogy Rogozova vůbec nečetl, že?"

  Některé jsem prolétl. Ale jsou to bláboly.

  "Ta lékařka, která nechtěla při operaci sundat šátek, musela z nemocnice odejít, nikdo ji nevyháněl z Británie."

  Zase, ptám se na váš názor. Nevidím zde problém. Pokud někomu brání náboženské přesvědčení ve vykonávání nějaké profese, nemusí ji dělat.

  "Jak píše Rogozov, tam už je islamizace nevratná. A my bychom se měli poučit, pokud nemá být naše kultura převálcovaná. Naše tolerance musí mít někde meze."

  Žádná islamizace v Evropě není. To je naprosto zkreslené vnímání reality, která je daná v zemích jako Anglie a Francie jejich koloniální historií. My tu historii nemáme, německou menšinu jsme odsud vyhnali, a teď se tu šíří strach z každého cizince. Strach, který na Západě už dávno překonali, protože to v praxi není velký problém.

  A pokud se nad tím trochu zamyslíte, nedávají ty teorie o nějakém islámském spiknutí o ovládnutí EU žádný smysl.
  JS
  March 28, 2016 v 23.13
  ohledně mého ateismu
  "Vzniká tak dojem, že spirituální vakuum (bezesmyslnost bezvěrectví) je fundamentem kapitalistické kultury a
  rutinou pokročilého stádia kapitalismu.
  Vzniká tak i dojem, že spirituální vakuum je koncem lidské historie ve smyslu odpoutání se od religiozity."

  Lidé, co mají ten dojem, se IMHO mýlí. Já jsem ateistický humanista a sociální demokrat. Nemyslím, že ateismus nebo empiricismus (nebo darwinismus, když už jsme u toho) nějak zásadně podporují kapitalismus. Naopak, třeba libertariáni jsou také často dost věřící lidé, i když v podivnosti.

  "To jediné o co se jednalo, bylo to, aby se v rámci fundamentalistického ateismu nepopíraly zcela jednoznačné historické, sociální a etické reálie, spojené s náboženstvím a jmenovitě s křesťanstvím."

  Já je nepopírám, akorát nesouhlasím s tím, že křesťanství nějak výrazně ovlivnilo současnou etiku (nebo výrazněji než osvícenství). Možná protestantismus nás ovlivnil v tom smyslu, že je dobré pracovat. Ale to je spíš detail.

  Morálka u člověka je do značné míry něco podobného jako chůze nebo řeč. Máme to v krvi, není třeba se to složitě učit, jde nám to samo (narozdíl třeba od čtení a psaní). Už ani ne roční děti projevují známky morálního chování. Takže kázání v kostele, to je asi jako sexuální výchova čtyřicátníků - až na pár výjimek je to pro každého příliš, příliš pozdě. :-)

  "Přitom v celé historii se vyskytovaly celé skupiny věřících neautoritářů, proti nimž vždy bojovala i autoritářská církev – například valdenští, u nás Jednota bratrská. Byli to věřící, kteří žili Ježíšův život, který se raději nechal umučit, než by se přidal k tehdejší autoritářské elitě."

  To je zajímavá poznámka. Ale tyto skupiny stále uznávaly Bibli nebo Boha jako autoritu. Takže mi přijde, že je to stále odlišné toho sebevědomého osvícenského anti-autoritářství, které staví svobodu člověka se (i morálně) rozhodovat na první místo. Což je asi důvod, proč tyto křesťanské skupiny nebyly tak úspěšné.
  JS
  March 28, 2016 v 23.26
  panu Poláčkovi
  "Je to slepá víra, že principiálně neexistuje nic, co si nemohu osahat vlastníma rukama. (Případně - v současné době - co není možno změřit přístroji.)"

  Pletete se - není to víra v neexistenci, je to lhostejnost vůči existenci.

  Pokud to má potenciálně nějaký vliv na mé rozhodování, mohu si to osahat nebo změřit. Pokud to vliv nemá, je mi lhostejné, zda to existuje. Proč se tím trápit? Je to jen spekulace.

  "Například samotný Aristoteles - jakkoli bezpochyby velký myslitel - podle všeho nikdy skutečně nedokázal pochopit nejvlastnější smysl Platónova konceptu "idejí". Aristoteles byl totiž konec konců racionalista - a tak ty Platónovy ideje chápal a vykládal racionalisticky, a z tohoto hlediska se mu pak nevyhnutelně jevily být nelogické a protismyslné."

  Ano, protože ty Platónovy ideje protismyslné jsou! Aristoteles byl celkem fajn týpek, asi bych si s ním i dobře pokecal, bohužel už je víc než 2000 let po smrti, a tudíž jeho názory nejsou dnes relevantní. Ale Platón, to byl namyšlený elitář, a asi bych ho nemohl vystát (podobně jako Diogenes). :-)

  "Naprostým prvopočátkem k překonání tohoto omezení vlastního světonázoru je akceptování přinejmenším jako možnosti, že něco může být i za hranicí toho, co nám samotným se jeví naprosto samozřejmé a nezpochybnitelné."

  Já to akceptuji, ale nebaví mě o tom spekulovat, a nevěřím lidem, kteří na sebe navzájem mrkají s tím, jak něco vědí, co ostatní ne. Ostatně, myslím, že kolem nás je dostatek té empirické reality, o které mají lidé pochybnosti a o kterou se můžeme hádat.
  March 29, 2016 v 3.28
  Panu Samohýlovi
  "Takže mi přijde, že je to stále odlišné toho sebevědomého osvícenského anti-autoritářství, které staví svobodu člověka se (i morálně) rozhodovat na první místo. Což je asi důvod, proč tyto křesťanské skupiny nebyly tak úspěšné."
  Pokud je pro vás svoboda rozhodovat se podle vlastního svědomí autoritářstvím, pak můžeme asi těžko v něčem najít společnou řeč. Ano, Žižek má nakonec pravdu. Dějiny lidského subjektu jsou dějinami boje proti přírodě, neboť příroda se ho neustále pokouší zničit. A já doufám, že se jí to nepodaří.
  JS
  March 29, 2016 v 5.08
  paní Hájkové
  "Pokud je pro vás svoboda rozhodovat se podle vlastního svědomí autoritářstvím"

  Naopak! Rozhodováním se podle vlastního svědomí odmítáte všechny autority, ať už pozemské nebo nadpozemské. Také tím implicitně přiznáváte právo ostatním se tak rozhodovat a tudíž jste pro rovnost.
  March 29, 2016 v 6.26
  Ano, přiznávám všem ostatním právo se tak rozhodovat a jsem pro rovnost.
  Ale rozhodováním se podle svědomí přece neodmítám všechny autority. Mohu si například vybrat nějakou autoritu, které se podřídím. Kdybych to nemohla udělat, má svoboda by tím byla zpochybněna.
  Samotné svědomí je navíc také autorita. Je to autorita pozemská nebo nadpozemská?
  Mimochodem, věřící se domnívají, že právě svobodné svědomí je dar od Boha.
  PM
  March 29, 2016 v 11.15
  Kdy, kdo a jak podporuje kapitalismus je otázkou pane Samohýle,
  neb odpovědi bývají zašmodrchané, konec kapitalismu nejasný a stále bez poutavé alternativy.
  Zbývají tak tak úvahy o záhadách paradoxu, který nakonec zaručuje společenskou soudržnost liberální pluralitní společnosti.
  Úvahy o tom odkud se bere většinová akceptace
  spirituální prázdnoty (substance pokročilého kapitalismu) v režimu, který vznikl jako ateistický projekt křesťanského kulturního prostředí. Tedy na tradici hodnot protichůdných liberální demokracii, založené na názorové pluralitě, ve kterém je prvotním společenským tmelem ústava a právní systém, která vylučuje dogmatické postoje nezadržitelně vedoucí ke kolapsu liberálního kapitalismu.
  V čem tkví námi žitý hyperparadox - co umožňuje spirituálně dutému kapitalismu znalého pouze růstu zisku, parazitární zneužívání biblických maxim křesťanské morálky - solidarity s chudými a bezmocnými.
  Jde o hyperparadox našeho kulturního okruhu s různými i příšernými následky, ve kterém se každý z nás pokouší najít.
  Tak jak to v epické šíři zprostředkovával František Kafka a jiní bych dodal.
  March 29, 2016 v 12.44
  panu Samohýlovi
  ""S Tureckem jedná Merkelová včetně toho vracení a nového způsobu přijímání uprchlíků.
  Jde především o to, zlepšit humanitární situaci v Řecku, řekla kancléřka."

  Ptal jsem se na váš názor, ne na názor Merkelové. Myslíte, že je lepší a levnější uprchlíky posílat do totalitního Turecka, a platit mu za to peníze a slibovat členství v EU, než se s tím problémem vypořádat na území EU? Myslíte, že je lepší nechat se s tím problémem vypořádat samotné Řecko, které je t.č. nejchudší zemí EU? Celá tahle šaškárna se dělá mimo jiné proto, aby "chudáci" Češi nemuseli vidět žádného uprchlíka. Proč vlastně Češi chtějí být součástí takové EU?"

  Odkaz na jednání Merkelové s Tureckem jsem vložila právě pro objasnění svého postoje. Viním představitele EU z liknavosti řešit situaci s uprchlíky. Oni svou liknavou politikou dopustili (vedle toho, že se Evropa fakticky taky podílí na rozdmychání tamních válek), že ti lidé cestují za azylem v blátě, v dešti a pěšky jako kočovníci v minulých stoletích. Domnívám se, že tato forma přesunu v civilizované Evropě vůbec není nutná a že byla vyvolána nekonáním a hloupým jednáním představitelů EU v čele s kancléřkou Merkelovou. Současná jednání s Tutreckem - vracení nelegálně přišlých migrantů a částečným azylovým řízením těch, kteří mají nárok být v Evropě přijati podle platné legislativy - svědčí o tom, že Merkelová a spol. dobře vědí, co je správné a zákonné. Proč jen něco podobného nedojednali tito politici mnohem dříve? Aby bylo jasno, prostě se nedomnívám, že ve stadiu, v jakém se nachází naše civilizace, jsou nekontrolované přesuny milionů lidí nutné. Jako bychom se vraceli do středověku, anebo jako bychom už i my byli ve válce, ve které končí civilizované poměry a začnou platit "vlčí" . Víte, já se nemohu smířit ani s existencí bezdomovců ve svém okolí, podle mne je naše civilizace dost bohatá a vzdělaná, aby něco takového nebylo nutné.

  Už z toho, co jsem tu napsala vidíte, že nejsem proto, aby se s přílivem uprchlíků vypořádávalo samo Řecko, Itálie a další nárazníkové jižní státy. První známky exodu jsem zaznamenala v přeposílkách na internetu už před třemi lety. Italové z pobřeží psali o obsazování neobydlených, ale i obydlených nemovitostí chudáky ilegály, a nevěděli si rady. Začalo to krátce po rozvratu Libye. A už tehdy měla EU jako celek situaci začít řešit a nedopustit neorganizovaný či nelegálně a nehumánně organizovaný (převaděči) pohyb milionů lidí Evropou. Jsem prostě proti tomuto nehumánnímu přesunu lidí do Evropy a proto jsem na rozdíl od Vás "proti". Už je můj postoj jasnější? Jinak řečeno: politici nás vystavili dilematu: buď budete mírnit humanitární katastrofu nelegálů v Evropě tím, že jim začnete osobně pomáhat, anebo jste xenofobové a rasisté. - Tohle odmítám, protože se cítím podvedena politiky, kteří nejen dopustili "vlnu" v této podobě, ale ještě nás ponižují, když se začneme ptát, jak vůbec k něčemu takovému mohlo dojít, jak vůbec mohli připustit, aby padly dosavadní zákony o azylovém řízení a například Maďarsko, které je chtělo dodržovat, bylo za to pranýřováno. Evropa jako celek jedná nekoncepčně a z toho pramení (nejen) moje obavy o naši budoucnost.
  March 29, 2016 v 14.23
  panu Samohýlovi - dokončení
  Ostatní odpovědi na Vaše námitky (vážím si Vaší ochoty diskutovat, ale snad jsme si už dostatečně porozuměli) shrnu pro nedostatek času stručně.

  Jistěže jsou tu i klimatické změny, ale podle mého soudu je několikaletá neúroda menším důvodem k opuštění daného území, než když se ve válce rozbombarduje střecha nad hlavou. Neúroda je zlá věc, ale existence v tom místě se dá uhájit i jinak, třeba tak, že člověk přejde na jiný způsob obživy. Při globálním propojení ekonomiky a při současných technických možnostech není už exodus z důvodu změny klimatu už tak nevyhnutelný jako dříve.

  V názoru na Rogozova se lišíme. Vlastislav Rogozov je lékař anesteziolog, který v minulosti mezi jiným publikoval zajímavé články popularizující vědu v časopise Vesmír. Ve svých nečetných blozích vysvětluje, proč z republiky odešel po neúspěšném protestu lékařů a vydává svědectví o počtu lékařů a sester, kteří odešli, a v našem zdravotnictví citelně chybí. Argumentuje věcně a racionálně a proto beru vážně i jeho svědectví o zkušenostech s islamizací v Británii.
  Pokud jeho svědectví pane Samohýle vážně neberete, ani jiná varování zaznívající ve veřejném prostoru, pak se samozřejmě naše postoje liší.
  Ztotožňuji se například s názorem Jiřího Grygara v Hyde parku, který mne v mém postoji utvrzuje
  http://www.ceskatelevize.cz/porady/11412378947-90-ct24/216411058130324/
  viz asi od 39 min. dále, kde Grygar mluví jednak o tom, jak se křesťanská teologie liší svými formálními postupy od vědy (neliší se použitou metodou definice-věta-důkaz a postupuje tedy vědecky racionálně) a druhák o tom, jak se od sebe liší křesťanská a islámská teologie. Jiří Grygar se domnívá, že co se liší podstatně co do metody, islám nemá ten formální vědecký základ, což má pak důsledky v tom, že islám není jen náboženství, ale postuluje i přírodovědné zákony a organizaci nenáboženského života v jednom. V praxi v tom vidím největší problém. Islám je současně náboženstvím, ale i zákonem pro Vesmír i soužití lidí. Někteří lidé důsledně praktikující islám nemohou přijmout zákony státu, tak jako je běžně akceptují křesťané. Jistěže je mnoho podob islámu ve světě včetně umírněných. Jenže jménem islámu se stále vedou války (jménem křesťanství už dávno ne). Z toho je vidět, že to islám nemá vyřešené sám v sobě, a v tom je právě schován ten zakopaný pes. Uvádím to jako jeden z důvodů, proč problém islamizace nepodceŇuji: křesťané jsou k přesvědčení druhých tolerantní, ale někteří muslimové nejsou. Je například absurdní představa, že by nějaký křesťanský trafikant byl zavražděn proto, že by v dříve převážně muslimské zemi povzbuzoval muslimy k dodržování ramadánu.

  A nakonec ještě pár slov o multikulturalizmu. Můj postoj k němu prošel vývojem od počátečního "proč ne?" k odmítání. Multikulturalizmus z teoretického hlediska stojí na relativizaci všech hodnot. Důsledná relativizace vede k odmítání hodnot vůbec, jenže hodnotový chaos je pak problém, ze kterého se nelze dostat jinak než že se nějaké hodnoty přijmou. A které to budou? Zápas o ně vyvolá v multikulturním státu nesoulad. Já jsem pro dodržování státnosti, zákonů, k nimž na daném území státu společnost dospěla během svého historického vývoje. Přeji si, aby se zákony měnily demokratickou cestou v parlamentu včetně zákonů týkajících se přijímání nových občanů odjinud. Aby nebyla narušena pospolitost a stabilita ve státu. Shrnuto a podtrženo: nejsem proti migraci a imigraci, ale neměl by to být nájezd kočovníků.
  Pak je tu ale ještě ta otázka nakolik má stávající společnost přijmout kulturní odlišnost příchozích. Já se domnívám, že jen do té míry, pokud kulturní zvyky dovolí poslouchat zákony a i některá závazná pravidla hostitelského státu. Podržet si svou národní nebo náboženskou identitu je vhodné a přípustné jen natolik, nakolik to neohrozí dřívější soužití lidí v tom státě.
  Ostatně, jak tu někde správně uvedl pan Martin Profant, multikulturalizmus je sebepopírající projekt. Kdyby se provedl důsledně a v každém státě by byly zastoupeny všechny možné kultury, pak by byl svět monokulturní - vše by se promíchalo v jednom multikulturním a vlastně už jen monokulturním kotli. Jenže různost variet je základním znakem a podmínkou vývoje živočišné a rostlinné říše na Zemi. Já jsem pro pestrost. Ať každá kultura má možnost zrát a vyvíjet se tam, kde vznikla. V tomto smyslu jsem nyní divokým nepřítelem multikulturalizmu v podobě propagované od druhé půlky 20. století v Evropě.

  Poznámka. Týká se to i mého vztahu k romským komunitám u nás i ve světě.
  JS
  March 30, 2016 v 8.01
  paní Hájkové
  "Ale rozhodováním se podle svědomí přece neodmítám všechny autority. Mohu si například vybrat nějakou autoritu, které se podřídím. Kdybych to nemohla udělat, má svoboda by tím byla zpochybněna. Samotné svědomí je navíc také autorita. Je to autorita pozemská nebo nadpozemská?"

  To můžete. Vaše vlastní svědomí není autoritou ve smyslu, v kterém se to slovo používá v diskusích o hodnotách a morálce - protože jde o morálku jednotlivců, nikoli jejich součástek. Jak se rozhodujete uvnitř vašeho mozku je mimo rámec té debaty.

  "Mimochodem, věřící se domnívají, že právě svobodné svědomí je dar od Boha."

  Bohužel hodně z nich tak nejedná. Lidi, kteří jednají svobodně, a například nevěří v Boha, jsou věřícími často považováni za méně morální.
  JS
  March 30, 2016 v 8.07
  panu Petráskovi
  "Úvahy o tom odkud se bere většinová akceptace
  spirituální prázdnoty (substance pokročilého kapitalismu) v režimu, který vznikl jako ateistický projekt křesťanského kulturního prostředí. Tedy na tradici hodnot protichůdných liberální demokracii, založené na názorové pluralitě, ve kterém je prvotním společenským tmelem ústava a právní systém, která vylučuje dogmatické postoje nezadržitelně vedoucí ke kolapsu liberálního kapitalismu."

  Na ten paradox se musíte asi optat Američanů.. :-) Jestli vám dobře rozumím. Ale já vidím spousta ateistických alternativ, od reálného socialismu (který měl hodnotový žebříček značně odlišný od liberálního kapitalismu) přes skandinávský model, což je určitý jejich hybrid (asi existují i hybridy, nazvěme to třeba ruský "model", které si naopak z obou berou to horší).
  March 30, 2016 v 9.16
  Panu Samohýlovi
  "Lidi, kteří jednají svobodně, a například nevěří v Boha, jsou věřícími často považováni za méně morální".
  Částečně máte pravdu. Někteří věřící, bohužel, převzali (původně židovskou) představu o vlastní výlučnosti. Ale na druhé straně, pokud jsou upřímní, tak většinou rozeznají lidi ne podle toho, k čemu se navenek hlásí, ale podle toho, co v nich opravdu je.
  PM
  April 24, 2016 v 22.25
  Oznamuji panu Poláčkovi, že víra a racionalismus se mohou snoubit.
  Vaše sdělení....ale jistě, pane Horáku, že víra a racionalismus jsou principiálně neslučitelné. A tak jsou i principiálně neslučitelné i zde se střetávající názory.........
  bych doprovodil poznámkou jednoho nevěřícího -
  "nevěřím v Boha protože rozum říká, že je to absurdní"
  a replikou jednoho věřícího -
  " ano, ale abych mohl být věřícím člověkem musím - oproti vám navíc - být schopen absurdní postoj i zaujmout, a tudíž jít i proti rozumu.
  A tak se vědomím absurdity lidského bytí - oprášením jednoho společného jmenovatele základních lidských poznatků - můžeme zbavit dojmu/pocitu neslučitelného.
  A uvolnit prostor širšímu snoubení názorů.....bych dodal.
  JP
  April 25, 2016 v 12.45
  Tak mám pocit, pane Petrasku, že Vaše úvaha přistála na špatném letišti. ;-)

  No nic, to se na stránkách DR může opravdu velice lehce přihodit. Ale protože bych na tuto myšlenku raději odpověděl na věcně příslušném diskusním vlákně, dovolím si tento Váš příspěvek překopírovat tam. Je to opravdu příliš podnětná úvaha, nežli abych ji chtěl nechat zapadnout tady, kde by si ji asi sotva kdo povšiml.
  + Další komentáře