Stydím se za českou nesolidární vládu

Petr Uhl

Solidarita států, společenských skupin a jednotlivých lidí byla jednou z hlavních myšlenek, jež vedly k velkolepému projektu postupné přeměny Evropských hospodářských společenství v Evropskou unii. Česká vláda po těchto idejích šlape.

Evropská unie je založena, píše se v Lisabonské smlouvě, na lidské důstojnosti, na svobodě a demokracii, na rovnosti, na zásadách právního státu a na dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin. Článek 2 této smlouvy také uvádí, že ke společným hodnotám členských států patří i pluralismus, nepřípustnost diskriminace, tolerance, spravedlnost, solidarita a rovnost mužů a žen.

Na solidaritu se smlouva odvolává i v dalším textu, který je z větší části převzat z předchozích smluv, hlavně maastrichtské, které referendem v roce 2002 přijal i lid České republiky. Lisabonskou smlouvu, plným názvem Lisabonskou smlouvu pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství, sjednanou a podepsanou v roce 2007, ratifikoval český stát kvůli odporu české politické pravice, vedené Václavem Klausem, jako úplně poslední z tehdejších států EU v roce 2009. Od té doby má ČR v EU pověst protievropského státu. Smlouva je ale pro ČR závazná, což dnešní vláda svou protiuprchlickou a vůči členským státům EU nesolidární politikou zřejmě nemíní respektovat.

Solidarita států, společenských skupin a jednotlivých lidí byla přitom i jednou z hlavních myšlenek, jež vedly k velkolepému projektu postupné přeměny Evropských hospodářských společenství v Evropskou unii a k jejímu směřování, zatím bohužel neúspěšnému, ke konfederaci a k federaci.

Při překonávání státněsocialistických diktatur kolem roku 1990 to byla v naší části Evropy myšlenka živá, jak o tom svědčily představy, jakkoli dost neurčité, o polsko-československé konfederaci, jež rozvíjeli Václav Havel a François Mitterrand.

Čeští exulanti a emigranti zavazují

Za jugoslávských válek v Bosně a Hercegovině a v Kosovu našlo v devadesátých letech v ČR útočiště, většinou formou doplňkové mezinárodní ochrany, tisíce, ba desítky tisíc uprchlíků, převážně s muslimskými kořeny. Úřady i čeští občané projevovali značnou vstřícnost. Už dříve a pak znovu přijímala ČR i potomky českých emigrantů z Volyně (a Ukrajiny vůbec) a z Kazachstánu.

Už od dob pobělohorských česká společnost exilu a uprchlíkům rozumí. První československá politická reprezentace, Masaryk, Beneš, Štefánik, se formovala za první války v exilu. Otevřené bylo Československo k uprchlíkům ze Sovětského svazu i židům a antifašistům z Rakouska a z hitlerovského Německa. Československý exil byl za nacistické okupace hlavní složkou odporu a odboje. Do exilu se uchylovali i političtí uprchlíci po únoru 1948 a českoslovenští političtí činitelé, převážně komunisté v opozici, po 21. srpnu 1968.

Naopak, řečtí političtí uprchlíci, většinou komunisté bojující se zbraní v ruce proti pravicové vládě, byli v Československu v roce 1949 přijati velmi dobře a dodnes, pokud se po pádu vlády plukovníků nevrátili do Řecka, žijí oni, či spíše jejich děti, v ČR.

Z perzekuce v Československu nemohli mít po srpnu 1968 politicky neangažovaní českoslovenští občané žádné obavy, přesto statisíce Čechoslováků, viděno dnešníma očima „ilegálních a ekonomických migrantů“, našly nový domov v Rakousku, Švýcarsku, Francii, Švédsku, Kanadě, USA, Austrálii i jinde, dokonce i v Latinské Americe po srpnu 1968. Slabší proud emigrantů ze země trval pak dvacet let.

Xenofobní nálady dnešní české společnosti jsou sice menšinové, ale hlasité. Vzhledem k této minulosti jsou velkou ostudou. A vláda, navíc n nejsilněji zastoupená sociálnědemokratickou stranou, je ještě podporuje.

Uprchlická krize ukázala, že chceme-li, aby EU fungovala, musíme ve sjednocování Unie pokračovat. Ukázala také, že jednotlivec, společenská skupina i celá společnost státu jsou ohroženi, pokud zůstává rozhodování o evropských záležitostech v rukou vlády onoho státu (s demokratickým deficitem, který je všude) a nepodílí se na něm demokraticky zvolené a ustavené orgány Unie.

Dvojí solidarita EU

O onu solidaritu ze závazné Lisabonské smlouvy teď v Unii a ještě více v ČR jde, a to hned v dvojím smyslu toho slova. První je sounáležitost evropských států, které dobrovolně přistoupily k EU. Nelze se smířit s tím, aby Německo, Rakousko a Švédsko trpěly potížemi z migrace prostě proto, že evropskou hodnotu solidarity berou vlády těchto tří států vážně a uprchlíky ve větší míře přijímají.

Nelze se ale smiřovat ani s tím, že ve třech zemích z evropské osmadvacítky, v Řecku, v Maďarsku, v Itálii (a ještě také na Maltě) je uprchlíků už na sto šedesát tisíc a že tyto státy technicky a organizačně nezvládají jejich příjem, počínaje ubytováním, takže potíže přerůstají v humanitární krizi. To je problém solidarity vnitřní, uvnitř Unie.

Maďarsko patří ke státům, které uprchlickou krizi přestaly zvládat. Foto Ondřej Mazura, DR

Tyto potíže komplikuje okolnost, že běženci v oněch zemích většinou ani nechtějí žádat o azyl, nechtějí tam žít, chtějí za příslušníky širší rodiny hlavně do Německa a do Švédska, méně už do Anglie či Francie. Někdy to ale není kvůli předpokládanému zázemí v zemi, kam směřují. Znám uprchlíky, kteří jsou už dnes v Německu a kteří chtěli žádat o azyl a o následný pobyt v ČR, ale po zkušenostech z tábora v Bělé - Jezové si to rozmysleli.

Nejhorší je asi situace v Maďarsku, kde se snoubí xenofobní národovectví dnes už téměř fašistoidní vlády s organizační neschopností a neprofesionalitou těch, kteří jsou pověřeni stykem s uprchlíky. Pracovníci organizace Lékaři bez hranic, kteří léta působili v Jordánsku, Libanonu a Turecku tvrdí, že pokud jde o organizaci pomoci uprchlíkům, je situace v Maďarsku hluboko pod standardy, jež by čekali od evropské země.

Někdy, jako v Řecku, stát registraci běženců a azylové řízení ani zvládnout nemůže. Z Turecka je totiž k břehům řeckých ostrovů blízko, i pouhé dva kilometry. Kdo požaduje „ochranu“ vnějších hranic EU v Řecku, nezná zeměpis nebo úmyslně hlásá absurditu.

Nepotřebujeme ale probůh v Evropě ochranu hranic, té jsme si od druhé světové války do roku 1990 užili až až. Celý stát — tehdejší NDR — padl po pádu berlínské zdi kvůli své „ochraně hranic“ a zadrátování země přispělo i k sametové revoluci v Československu. Potřebujeme naopak ochranu lidí, tedy především občanů EU, a jejich volného pohybu, stejně jako ochranu volného pohybu zboží (věcí) a myšlenek. To má snad řecká armáda nebo nějaké zatím neexistující, tedy budoucí evropský policejní či vojenský sbor „chránit“ řecké ostrovy před nafukovacími čluny, na nichž běženci i s dětmi připlouvají od tureckých břehů? A jak hlídat schengenské „hranice“ Malty, Apeninského poloostrova a Sicílie?

A pak tu je ještě druhá, lidská solidarita, ta s běženci, tedy solidarita vnější. Týká se především uprchlíků. Ti mají podle ženevské mezinárodní úmluvy z roku 1951 (a později novelizované), jež je pro ČR závazná, oprávněné obavy z pronásledování v zemi svého původu z důvodů radových, etnických., náboženských, politických či sociálních. Kromě toho značný počet osob prchá před válkou a válečným násilím ze Sýrie, Iráku, Libye a bohužel stále, ještě od doby sovětské okupace, i Afghánistánu.

Válka nebo ozbrojené konflikty jim brání vrátit se do jejich země z uprchlických táborů v Libanonu, Turecku a Iráku, kde jsou už i léta s rodinami, a bez práce, často bez vzdělávání dětí, často bez řádné zdravotní péče a rozhodně bez perspektiv. Tyto osoby neohrožuje státní perzekuce či nedostatečná ochrana státních orgánů, nýbrž ozbrojené konflikty, často vyprovokované USA a NATO. Na ně je mezinárodně i v českém azylovém právu původní ženevský pojem „uprchlík“ právně rozšířen.

Hranice mezi uprchlíky ve smyslu azylového práva a „ekonomickými migranty“ (někteří čeští politici o nich mluví jako o „ilegálních ekonomických migrantech“) je někdy málo zřetelná. Myslím ale, že naše evropská solidarita by se měla týkat i lidí, kteří prodali vše nebo sehnali finanční podporu příbuzných a dali se na pochod pomocí zločinných převaděčských gangů do Německa či jinam. I když oni sami nejsou bezprostředně ohroženi válkou, ozbrojeným konfliktem či násilím, podstatné pro ně je, že v jejich zemi není práce, a přitom tam prakticky neexistuje zabezpečení v nezaměstnanosti a sociální a zdravotní pojištění.

Hladoví lidé z Jihu zavalí bohatý Sever

V květnu 1968 založil v Praze básník a marxistický filozof Egon Bondy, vlastním jménem Zbyněk Fišer, Názorové sdružení levice, v němž jsem také působil. Tato skupina, v níž byli jak členové „státostrany“, tak i nestraníci — to hlavně mladí lidé, vyjadřovala kritickou podporu Dubčekovu vedení KSČ. A ta kritika šla zleva, proti kapitalismu, za samosprávu nejen ve veřejné správě, ale i v ekonomice, za institucionalizovanou demokracii a ochranu lidských práv a výrazně také proti vykořisťování zemí třetího světa, na němž se sovětský blok podílel.

Již tehdy a často i později jsem Bondyho slýchal, že s chudým Jihem musíme být my z bohatého Severu solidární, nebo „z toho Jihu jednoho krásnýho dne“, jak říkal, „přijdou, a všecko nám vezmou“. Tuto ideu Bondy apokalypticky rozvíjel, i ve své próze. Byl jsem tehdy z jeho postoje rozpačitý. To máme být solidární jenom (anebo hlavně) ze strachu, že o své materiální bohatství přijdeme?

De Maizière nyní navrhuje zkrátit finanční částky z evropských fondů těm státům, které odmítají přerozdělování uprchlíků uvnitř EU. Hodnotím to s rozpaky, asi jako tenkrát ono strašení Egona Bondyho. Jenže toto už není strašení, ale forma reálného nátlaku, jak přimět ty, jimž jsou zásady EU cizí, ke změně postojů. Myslím, že tento postoj, tedy nutnost nátlaku, v Německu i dalších unijních zemích postupně převládne.

Vládní Češi mají jistě pravdu, že peníze z EU nelze podle jejích stávajících pravidel unie z tohoto důvodu zkracovat. Zapomínají však na to, že právní úpravu lze změnit a jedinému státu v Evropské radě poměrně snadně vnutit, zvláště když by potřebu této změny podpořil většinově i Evropský parlament. A to by se zřejmě stalo.

Kdo odmítá „povinné“ kvóty, odmítá vlastně uprchlíky

Česká vláda a média, bulvární i veřejnoprávní, která ji v protiuprchlických postojích otevřeně podporují, se stále zaštiťují tvrzením, že ČR není v odporu proti „povinným kvótám“ sama. O žádné „kvóty“, natož pak povinné, či vnucované, ale nejde a ani nešlo, šlo a jde jen o přijímání určitého počtu uprchlíků, kteří už v EU jsou, a těch, kteří jsou v táborech na Středním východě. Jde také o (neexistující) společnou politiku EU na Středním východě.

Není pravda, že z návrhu Evropské komise slovo „povinné“ vypadlo, jak „vítězně“ sdělovala i česká veřejnoprávní média. Nikdy tam to slovo nebylo, to je jen taková českovládní obranná interpretace. Toto tvrzení je jen zastíráním vládního nadbíhání údajně rozšířené xenofobii. Počty přijímaných uprchlíků, tedy kvóty, smluvené pokud možno dobrovolně, musejí být ovšem závazné a v průběhu doby i měnitelné.

A pokud třeba François Hollande ve veřejných projevech zdůrazňoval, že kvóty mají být povinné, potvrdil tím jen protestanský morální postoj („není svobody bez odpovědnosti“), který se v katolické a částečně i pravoslavné jižní Evropě (to v Rumunsku, Řecku a jinde na Balkáně) prosazuje bohužel jen postupně. Hollande tím však zřejmě myslel především to, že uprchlík nemá právo si vybírat, která unijní země mu poskytne mezinárodní ochranu.

Doufejme, že dublinské zásady Evropské unie (dnes Dublin III) budou nyní — bohužel až nyní — zrušeny a nahrazeny novým azylovým mechanismem. Česká vláda se na těchto změnách, které jsou plánovány na letošní podzim, bohužel nemůže podílet, protože nechce. Sama se ale vylučuje z evropského společenství. Pokud vím, světlou výjimkou byl dosud, ještě minulý týden, v české vládě Robert Pelikán, ministr spravedlnosti za hnutí ANO.

Tento týden se přidal Jiří Dienstbier (ČSSD). Ten má ochranu uprchlíků na území ČR v popisu práce jako člen vlády, i jako ministr bez portfeje pro ochranu lidských práv (a pro legislativu) i jako předseda Rady vlády ČR pro lidská práva. To sice není exekutivní úřad, ale je to významný poradní orgán, který si u vlády může i bouchnout do stolu.

Dienstbier zná evropskou uprchlickou problematiku posledních pětadvacet let dobře, a navíc je skutečným Evropanem, člověk listopadu 1989, který se děsí výzev k opětnému uzavření hranic a budování zátarasů a zdí. Podle něho je ČR nyní schopna přijmout sedm až patnáct tisíc uprchlíků, a to i s pomocí podnikatelské sféry. Evropská komise navrhuje České republice, aby přijala čtyři tisíce uprchlíků. I premiér Sobotka poté připustil, že ČR zvládne postarat se o několik tisíc uprchlíků, ale hned si přihříval svou oblíbenou „protikvótovou“ polívčičku, jako kdyby českému státu už někdo něco přikazoval.

Dost napjatě čekám na postoje ministryně školství Valachové (za ČSSD) i proto, že český stát v rozporu s mezinárodním i českým právem vězní i uprchlické děti místo toho, aby jim poskytoval školní vzdělání. Čekám i na postoj ministryně práce a sociálních věcí Marksové (ČSSD), i ta má ve věci dětských uprchlíků působnost.

Nelidské a ponižující zacházení s uprchlíky a dětmi-migranty

Tento týden se k ochraně uprchlíků a dalších běženců přidaly dva výbory Rady vlády ČR pro lidská práva, výbor pro práva dítěte a výbor pro práva cizinců. První z těchto výborů, které jsou poradními orgány jmenované Rady, přijal 15. září sedmistránkové usnesení, v němž v deseti bodech vysvětluje, v čem ČR porušuje mezinárodní i české právo a upozorňuje na nedostatky při zacházení s dětmi — migranty a na nepřípustnost jejich věznění. Totéž usnesení přijal většinou hlasů 16. září i výbor pro práva cizinců, i když tam byla k textu bouřlivá diskuse.

Tyto výbory jsou složeny, stejně jako sama jmenovaná rada, zhruba napůl z funkcionářů příslušných ministerstev a napůl z lidí z občanské sféry, a to za účasti nejen neziskových organizací, ale i právníků kanceláře veřejného ochránce práv, akademických pracovníků z vysokých škol, lidí z justice apod.

Jmenované výbory se nyní vyslovily, že „nezajištění základních součástí sociální ochrany dětí-migrantů a jejich rodin může svým kumulativním účinkem vyústit až v mučení nebo nelidské či ponižující zacházení s těmito osobami, tj. porušení jejich základního práva, jež má absolutní povahu a jež je zaručeno každému člověku na území ČR, bez ohledu na jeho státní příslušnost, především v článku 3 (evropské) Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod“.

Výbory vyzývají k nápravě věcí čtyři ministerstva — vnitra, spravedlnosti, práce a sociálních věcí a školství a doufají, že jejich podnět převezme Rada vlády pro lidská práva. Ta se může obrátit na vládu a vláda musí radu vyslechnout. Bude-li spor, bude medializován. O tom však média, včetně veřejnoprávních, neinformovala, uváděla naopak, že to je kritika vlády „nevládních organizací“, čímž podle americké angličtiny myslela občanské organizace. Ty jsou v této záležitosti v této záležitosti činné, ale odpor vládních institucí je podstatným obratem od české vládní xenofobie.

Na tiskové konferenci, spolupořádané vládním výborem pro práva dítěte 16. září, vysvětlil předseda občanské Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) právník Martin Rozumek, že ČR neplní svou smluvní povinnost tím, že nezajišťuje uprchlíkům bezplatnou právní pomoc. Aktivisté OPU jezdí za vlastní peníze do českých uprchlických zařízení, které jsou v rozporu s platným právem zařízeními vězeňského typu. Do zařízení a pak i k uprchlíkům se obtížně dostávají.

Kromě vládního výboru a OPU byli na tiskové konferenci zastoupeny i dvě občanské iniciativy - pražské Autonomní sociální centrum Klinika, jemuž se úspěšně dařilo shromažďovat věci pro uprchlíky, které tam občané ochotně zdarma vozili, a iniciativa Hlavák, která se na hlavním nádraží v Praze stará o uprchlíky před jejich cestou vlakem do Německa. Je to už hodně přes sto lidí, spojených mobily a pocitem solidarity. Klinika vozila uprchlíkům materiální pomoc i na Východní nádraží (Keleti) v Pešti.

Klinika je v Praze známa jako iniciativa autonomistů anarchistického střihu, podnět ke vzniku iniciativy Hlavák dala Monika Horáková zastupitelka městské části Prahy 2, zvolená za Stranu zelených. K aktivním dobrovolníkům na hlavním nádraží patří i Anežka Polášková z ProAltu, Zuzana Schreiberová z židovské komunity, zastupitel Prahy 2 zvolený za Zelené Michal Uhl, Damián Holeček, Daniela Horáková a Eva Nováková a další.

Těchto akcí se účastní nejvíce mladí lidé levice (tedy řečeno pravicovým slovníkem „krajní levice“), anarchisté, trockisté, piráti, zelení, ale také, připišme to sociálním demokratům k dobru, mladí sociální demokraté. S pomocí také přicházejí lidé organizovaní v církvích, pomáhají křesťané i židé.

Vězněným v záchytných zařízeních odebírá personál i mobilní telefony, uváděli panelisté tiskové konference. Děti i při vydávání stravy střeží těžkooděnci soukromé bezpečnostní služby. Zadrženým strhávají dvě stě čtyřicet dva korun denně za „ubytování“ a mizernou stravu, často tak přijdou o veškeré své peníze za úhradu měsíčního pobytu. Kdo pak už peníze nemá, a to je oškubaná většina, dostane při propuštění čtyři sta korun na cestu, a za to si ale má koupit i železniční jízdenku, tedy do Německa, kam všichni směřují. Nebýt Kliniky a Hlaváku museli by asi krást, aby zahnali hlad. Tato vládní opatření by mohla přispívat k růstu kriminality.

Uprchlíky vězní český stát pod záminkou, že porušili zákon, jak stále opakuje ministr Chovanec, a pod právní záminkou, že je chce vydat do Maďarska. Správa uprchlických zařízení ale dobře ví, že Maďarsko je nepřijme a že tedy uprchlíka bude muset po měsíci propustit. Martin Rozumek upozornil i na to, že i české krajské soudy, a to v Ústí nad Labem a v Praze, označily tuto detenci (zadržení) za protiprávní.

Jak může být ministrem vlády demokratického státu člověk, který demagogicky tvrdí, a možná tomu i věří, že je správné věznit toho, kdo porušil (zřejmě jakýkoliv) zákon, když sám jako ministr je nadřízeným státních orgánů (správa uprchlických zařízení, cizinecká policie, odbor ministerstva vnitra pro azylovou a migrační politiku), jejichž činnost je založena na porušování zákona? V Evropě i ve světě se totiž obecně uznává, že uprchlík, na rozdíl od „ekonomického migranta“ překročením hranice bez souhlasu státních orgánů oné země zákon onoho státu neporušuje. Co chce ten narušitel státní hranice? Je přece „v teple a suchu“, jak říká Chovanec. Ministr Chovanec zastupuje českou vládu v ministerské radě EU.

Taková zvůle tu nepanovala ani před listopadem 1989. Začal jsem si nyní pomalu dávat pozor, abych jako chodec neporušil zákon o silničním provozu třeba tím, že přejdu vozovku na červenou. Na upozornění tajných služeb bych mohl být zadržen (zachycen) a se souhlasem Chovance uvězněn.

Cizinecká policie a vnitro ale postoje českých soudů neuznávají a nadřízení výkonných pracovníků uprchlických zařízení a vláda ani Sněmovna nejsou informováni ani o poměrech v zařízeních, ani o právních problémech, které jsou s vězněním uprchlíků a jejich dětí a samostatně cestujících dětech-migrantech (nezletilých do osmnácti let) spojeny.

Státní orgány uprchlíky od ČR odrazují

Ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD), zvaný ministrem „záchytu“, je už svým slovníkem xenofobní. Premiér Sobotka je trochu lidštější a „právnější“ než Chovanec, který „vystudoval“ práva v Plzni. Sobotka je přece jen důstojným partnerem nepříliš informované premiérky Kopaczové a z hlediska demokracie výrazně předčí maďarského Orbána i bratislavského Fica.

Bohuslav Sobotka sice není jako Viktor Orbán, ale v rámci protiuprchlického běsnění s ním hledá společnou řeč. Foto Saša Uhlová, DR

Xenofobní špičkou v české státní správě je ale ředitel odboru azylové a migrační politiky ministerstva vnitra Tomáš Haišman. Ten je v této funkci, jak se pamatuju, přinejmenším od roku 1992 a stále se posouvá k většímu odporu k uprchlíkům. Z jeho výroků je zřejmé, jak uvedl v televizi Martin Rozumek, že se ČR svou politikou vůči uprchlíkům snaží případné adepty od příchodu do ČR a žádání azylu zde přímo odradit.

V právním státě je nepřijatelný i postoj české římskokatolické církve. Kardinál Duka, její hlava, nedávno prohlásil, že církev je ochotna uprchlíkům pomoci, ale stát ji o to musí požádat. Připomnělo mi to parlamentní komunisty, kteří jsou občas ochotni diskutovat o tom, zda něco ve Sněmovně podpoří, ale jen pod podmínkou, že je někdo (ministr, kandidát na funkci) přijde o to požádat do jejich poslaneckého klubu. Je to postoj skanzenu, je to smutný konec křesťanské církve. Vstřícnost vůči uprchlíkům projevila naopak českobratrské církev evangelická.

Vždycky se najde nějaká ovce, zpravidla černá, v římskokatolické církvi tentokráte bílá. Tou je pomocný biskup pražský Václav Malý. Jeho nedávný rozhovor s Přemyslem Houdou v České pozici (Lidové noviny 12.9.) nazvaný příznačně Podělme se o svou životní úroveň, ukázal, že i katolický biskup nemusí mít okoralé srdce a že je, jak biskup řekl, „bytostně křesťanské stát vždy na straně toho, kdo trpí nouzí“. S tím kontrastuje postoj ministra Chovance, který před časem, než mu vysvětlili, že se to přece jen nesmí, mluvil o tom, že Češi si budou v táborech na Středním východě vybírat k ´pozvání do ČR syrské uprchlíky křesťanského vyznání. Tento přístup ale biskup Malý odmítá. Utěšuje mě, že Chovanec není asi křesťan či katolík.

Uprchlík si nebude vybírat, který stát mu má poskytnout ochranu

Z vyjádření různých evropských politiků je zřejmé, že se chystá zrušení resp. přepracování azylových a migračních zásad, známých jako Dublin III. Co by se mělo změnit?

Hodně lidí se shoduje v tom, že se má zrušit pravidlo, že uprchlík se musí registrovat a žádat o azyl či mezinárodní ochranu v první zemi EU, na jejímž území se ocitne. Zavést se naopak má legální cesta pro uprchlíky z míst ozbrojených konfliktů a táborů poblíž.

Podle mne musejí být také přijata pravidla, že uprchlík si v prvním registračním centru EU, v němž se ocitne, nebude moci — až na odůvodněné a vzácné případy spojování rodiny v pokolení přímém, ne tedy už s rodinou bratra či bratrance — vybírat zemi, kterou v tomto centru žádá o azyl či jinou mezinárodní ochranu. Jakmile by pak opustil zemi, která mu ochranu poskytla, ztratil by i onu ochranu a mohl by být z EU vyhoštěn. Předpisy by ovšem pamatovaly na krátkodobé cesty po EU, ale bydlení, zaměstnání, zdravotní péče, sociální dávky, povolení k podnikání, studium — to vše bude vázáno na stát, který uprchlíkovi poskytl ochranu, i když volný pohyb například v schengenském prostoru bude platit i pro něho.

Toto vše se v mezinárodním (evropském) měřítku diskutuje, a na to jen vládní Češi a nyní i Fico opakují, že oni nepřipustí povinné kvóty. Na ČR je všeobecný nátlak, aby přijala uprchlíky, a nikdo přitom nechce, aby uznala princip povinného přerozdělování. Postoj české vlády a ministra vnitra je ostuda. Je to ale jen pokračování ostudy při ratifikaci Lisabonské smlouvy.

Po zrušení pravidel Dublin III a po zavedení nových pravidel se pomocí chytrých mobilů a internetu rozkřikne, že v Maďarsku už běžence nebijí a nepoužívají proti nim slzný plyn a že se změnila i atmosféra v ČR, vůči cizincům zatím nepřátelská. Lidé se budou o ochranu ucházet i v Maďarsku a ČR.

Jak dále v orgánech EU

Unijní exekutivu sice koordinuje Evropská komise, ale ta jen navrhuje, a bez Evropského parlamentu a stále ještě bez evropských ministerských rad (rad resortních, tedy vnitro, zdravotnictví, školství, životní prostředí atd.) nic nerozhoduje. Spory mezi komisí a vládami členských států řeší Evropský soudní dvůr v Lucemburku, česká vláda bude mít možnost se na něj obrátit, pokud ministerská rada rozhodne, že ČR má přijmout konkrétní počet uprchlíků, a ČR to odmítne. Kvalifikovanou většinu tvoří nyní podle Lisabonské smlouvy v každé radě EU (ministerské radě) aspoň patnáct členských států, které zastupují aspoň 65 procent obyvatelstva Unie.

Blokační menšinu v radě EU nedá česká vláda dohromady, musí ji totiž podle lisabonské smlouvy tvořit nejméně čtyři členové příslušné rady, tedy členské státy Unie. Nestane-li se top, považuje se kvalifikovaná většina za dosaženou. To naopak v Evropské radě, kde zasedají předsedové vlád členských států (včetně kyperského a francouzského prezidenta, kteří jsou ale také předsedy svých vlád), neplatí, tam se v zásadě vyžaduje jednomyslnost či konsenzus.

Proto Miloš Zeman, který je ve skrytu své temné duše protievropský a rozhodně česky národovecký, navrhl — jistě po tajném úradku s českou vládou, aby se agenda relokace (rozmístění) stávajících uprchlíků, kterou česká vláda nazývá agendou „povinných kvót“, přenesla z ministerské rady na Evropskou radu. Zemanův návrh pak opakovala i česká vláda.

Návrh má ale dva háčky: problematika relokace (rozmístění) stávajících uprchlíků po státech Unie je věcí resortní (ministerské) rady EU, a ne Evropské rady, což si většina vlád členských zemí, které jsou k uprchlíkům podstatně vstřícnější než vláda česká, v tomto latentním kompetenčním sporu prosadí. A ani v ministerské (resortní) radě EU nejenže neplatí právo veta jednoho státu, ale zlobivý a neposlušný stát, který porušuje Lisabonskou smlouvu v jejím 2. článku, protože se její politické elity se smlouvou a vůbec s EU nedokážou ztotožnit, může tato rada dočasně zbavit hlasovacího práva.

A poslední, do úterka 22. září nyní přerušená schůze ministerské rady EU (resortů vnitra) zřejmě ukázala, že Praha nemůže počítat s třemi dalšími členy do blokační čtyřky. Česká vláda to tají, ale z jiných zemí jsou informace, že Polsko pomalu přechází na španělskou cestu — pod tlakem voličů své Občanské platformy, kteří jsou vůči uprchlíkům vstřícnější než voliči menšinového konzervativního a katolického (národoveckého a sociálního) hnutí Právo a spravedlnost.

I (krajně) pravicová maďarská vláda sleduje své „národní“ cíle, neví si rady, co s uprchlíky na maďarském území, své postoje často mění a od původně liberálního zaměření Fideszu se stále více posouvá ke krajně pravicovému (fašistickému) Jobbiku. Pešť už naznačila, že v blokační čtyřce nebude. Vládě Bohuslava Sobotky zbývá už jen jediný spojenec — národovecký a xenofobní Ficův Směr, kterému, zaplať pánbu, trochu podráží nohy evropštější a demokratičtější prezident Andrej Kiska. Jako občan Slovenské republiky ho považuju za „svého“ prezidenta, když Miloš Zeman je na můj vkus českého občana, jímž jsem rovněž, příliš národovecký a pravicový.

Ochrana uprchlíků a solidarita s nimi je dnes úsilím o obyčejnou lidskou svobodu a dosažení základních práva člověka. 
  Diskuse
  September 17, 2015 v 11.36
  Jedná se o manipulaci, nebo nevědomost?
  To stálé srovnávání s našimi exulanty je přece veskrze demagogické! Masaryk neutekl proto, aby zůstal žít v zahraničí! Beneš ve 39 roce rovněž tak! Nemluvě už vůbec o tom, kolik si tenkrát britská vláda nechala za svoji "solidaritu" zaplatit!
  Zapla't Pánbůh za Kisku? Za člověka, který proti vůli gabčíkovských občanů jim tam nakvartýroval migranty? To je prezident? Čí? proč si je nevzal na bratislavský hrad, kam by se lehce vešli?
  Kdo má nárok na dosažení základních práva člověka? Jen ekonomičtí migranti? Neboť jiní přes naši zemi neprocházejí. Kdyby to byli utečenci před válkou, zůstali by v první zemi, kde by byli bezpečni. Tak je to v mezinárodních úmluvách, o kterých se zde trapně mlčí. Rozdělovat skutečné uprchlíky by se mělo na žádost jejich hostitelských zemí. Ale to se zde vůbec neděje. Mladí, zdraví lidé si jdou za svým bezpracným rájem a naši aktivisté šílí, když vláda tohle protiprávní jednání odmítá akceptovat.
  Jsou to vůbec divná kvítka, ti "naši" aktivisté. Mohou se potrhat snahou pomoci lidem, kteří si mohou pomoci sami a naprosto kašlou na naše občany, kteří pro stáří a nemoc si sami pomoci nemohou a strádají.
  Je mi z takovýchto divně selektivních aktivistů opravdu zle. Jsou to buď neobyčejní pokrytci, kteří z migrační vlny tyjí /"neziskovky", "agentůry" atd./, nebo poblouznivci, kteří vždy začnou šílet, když vrchnost zavolá /prezidenstká volba, pomoc "uprchlíkům"/. V každém případě je jejich jednání nedemokratické, ač mají demokracie plná ústa / jejich selektivní zaměření pomoci - migrantům ano, našim starým a bezmocným lidem ne/ a nebezpečné /zvaním do republiky lidí, o kterých nevědí nic, zvyšují značně bezpečnostní rizika pro další spoluobčany. Nemluvě o stálé snaze překračovat naše a mezinárodní zákony./
  Pokud se mezi aktivisty nalázají skuteční altruisté, dám jim dostatek podnětů k tomu, aby se mohli skutečně užitečně realizovat.
  Jinak stále platí, že aktivní janek je horší než školený diverzant.
  September 17, 2015 v 11.52
  nechuť nebo nevědomost?
  nevidím důvod proč by ukrajinský nebo balkánský uprchlík měl mít nižší míru ochrany než uprchlík syrský. Ženevské konvence a asylové právo snad nerozlišuje člověka a člověka.
  A proč by se solidarita měla vůbec selektovat - rozdíly jsou v konkrétní historické situaci, v trendech a geopolitickém kontextu, ale když utíkali antifašisté před Hitlerem, utíkali před útlakem - což je si případ dnešní Syrie a pod.
  Argumentovat vlastními občany je mimoběžné - chápu praktické kapacitní důvody - ale ne už tvrzení že musí počkat až u nás zvítězí blahobyt pro všechny. Solidarita jen pro sebe není solidarita.
  September 17, 2015 v 13.11
  Ptejte se mě, na co chcete, já, na co chci, odpovím?
  Marně ve svém textu hledám jen náznak toho, až u nás zvítězí blahobyt, pomohu migrantům.
  Ne! Já chci, abychom primárně pomohli těm, kdo nalehavě naši pomoc potřebují, protože se o sebe nemohou postarat sami. To je od tvrzení pana Dolejše nekonečně daleko. Ovšem v souladu s praktikovanou demagogii.
  To samé se selektovanou solidaritou. Já solidaritu neselektuji. Pokud člověk potřebuje pomoc, protože není schopen si pomoci sám, rád podám pomocnou ruku. Selekce není v solidaritě, selekce má spočívat v tom, komu je skutečně pomoci třeba a v jaké formě, aby to byla pomoc účinná.
  Neboť není nic horšího, než když naivní idealisté plýtvají omezenými prostředky tam, kde to není třeba. Jejich plýtvání pak odskáčou skutečně potřební.
  Snad už tohle nemusím víc rozpitvávat, abych byl správně pochopen.
  September 17, 2015 v 15.22
  solidarita bez demagogie
  pokud chcete lidem pomáhat pak nejste v rozporu s tím po čem volají lidé jako E. Kohák či P.Uhl - to že subjektivně můžete mít různý názor na to zda si mohou pomoci sami si dovedu představit, ale podle hesla kecy nemají cenu nemá také cenu vykřikovat jak je vyženete bojovat či pracovat domů když asi chápeme že to možné není.
  To by totiž byl na rozdíl od naivního idealismu naivní militarismus či jak to nazvat. Jakási obdoba pravičáckých výkřiků že nezaměstnaní jsou vlastně parazitující lemplové a vyžírkové. Což se snad shodneme že nikoliv. O účinnosti konkrétní pomoci bohužel není řeč ani od kritiků tzv. aktivistů
  September 17, 2015 v 17.15
  Ono je lepší někdy nic nedělat, než merkelovat.
  Nebo dienstbierovat. Vzbudit v migrantech nerealizovatelné sny, to je přímo neštěstí. Všechny do evropského voru nedostanu a když ano, tak se utopíme stejně všichni. Merkelová je husa. Zaplaťpánbůh, že u nás se k jejím pitomým nápadům přidávají jen naivní idealisté.
  Němci neuvěřitelně zavařili celé Evropě.Jejich blbost platíme všichni. My zatím málo, ale být Maďary, nebo Rakušany, tak jim snad vyhlásim válku. Jenže teď se ukazuje, že celý projekt EU je vlastně NU. V rovném partnerství by si nemohli Němci takto diktovat. A diktované partnerství, či povinná solidarita nemohou být dlouhodobě životaschopné, nemohou vzbudit v podřízených zemích snahu za tento svazek bojovat.
  Jediné současné řešením naší vlády spočívá v tom, že se musí bránit diktátu babráků z EU - Němců, Francouzů a Britů. Nechat je vyžrat si svoje kopance, ne za ně trpět. Nenechat se zlomit demagogickými žvásty. Trvat na přesném dodržování azylových zákonů.
  Tohle už není velká sranda. Vás někde nahoře ty věci obejdou. My dole už s tím jsme konfrontováni. Azylová střediska mám pár kiláků od domu. Téměř před domem mám ubytovnu pro nepřízpůsobivé. Takže můžu právem napsat, že vy si někde vykecáváte, hrajete si na humanisty, ale já jsem jeden z těch,
  kteří to za vás platím.
  Když už musím zažít omezení kvality svého života, chtěl bych, aby to mělo smysl. V péči o nepřizpůsobivé a ekonomické migranty jej nevidím. Vím o lidech, kteří si tu péči zaslouží mnohem, mnohem více. Ale mají smůlu. Nejsou na ně granty, ani EU nedala befel, že se jim má pomáhat.
  September 17, 2015 v 20.05
  antipatie k tzv. nepřizpůsobivým jako bariera
  prostě nemáte rád aktivisty, neziskovky a Dienstbiera na půdorysu nechuti k tzv. nepřizpůsobivým - což nepřidává k tématu a hledání jeho smyslu nic moc konkrétního. A říkat že jiní si zaslouží pomoc mnohem víc než paušálně kritizovaní syřané či eritrejci atp mi přijde dost povýšené.
  Nelze hodnotit paušálně, statisticky vzato je střední Evropa místo s vyšší životní úrovní než Afrika či Blízký východ.
  A soudit do jaké míry splňují konkrétní případy asylové právo musí jiní ne tady na dálku v podobné diskusi my.Pokud nechci cejchovat podle nějakých skupinových charakteristik.
  Zanadávat si na Němce a EU (a kdo chce tak adorovat Orbána) můžete do libosti - to ale nic moc neřeší. Demagogické žvásty totiž mohou mít i opačné znaménko než se zdá vám.Ony totiž paušální soudy jsou vždy zavádějící. A je zajímavé že v případě pomoci řekům (50. léta) či Jugoslávcům (90. léta) z toho takový poprask nebyl.
  September 17, 2015 v 20.55
  Na co se navazuje
  Česká politická reprezentace holt navazuje na jiné tradice než přijímání emigrantů ze Sovětského svazu, Rakouska, Německa a Řecka. Navazuje na tradici poválečného vyhnání spoluobčanů německého jazyka za hranice nebo perzekuci a nuceného přesidlování československých Maďarů a Moravských Chorvatů, benešovského donášení a vydávání odpůrců Stalina přímo Stalinovi apod. Jen nevím, komu se teď chce "česká elita" zavděčit. Hledejme odpůrce EU...
  September 17, 2015 v 20.55
  Delate si srandu pane Dolejsi?
  Takovy ostrileny retor a chcete me smaznout tak primitivni demagogii? Podsouvat me antipatii vuci neprizpusobivym! Ti nemohou prece za to, ze je stat vyrabi. Ti nemohou za to, ze stat prostredky na zlepseni jejich situace vyhazuje na pijavice, ktere se na system prisaly. Me vadi politikove, kteri ten stav zavinili. Stejne jako me vadi neschopni politici, kteti sem zvou migranty, aniz by dokazali jen trochu predvidat, co jejich konani zpusobi. Jaky je rozdil mezi Bushem a Merkelovou? Zadny! Oba jsou to blbci, kteri neco rozvrtali a ted to za ne dalsi musi platit. Verim, ze existuji podnikatelske skupiny, kterym vyhovuji podobni tulpasi v cele statu, nebot chaos muze byt zdrojem obrovskych zisku. Ale vy by jste takove konani mel tvrde kritizovat, nebot nepomuze skutecnym uprchlikum a snizi pomoc nasim skutecne potrebnym. At ma Evropa uroven jakou chce, neznamena to, ze u nas nejsou lide, kteri potrebuji pomoc vice nez migranti. Pokud vam tato skutecnost utekla, je to jen dukaz vasi odtrzenosti od zivota bezneho obcana. PS. Pomoci Jugoslavcum myslite ty letadla pro Kosovske Albance, kteri pak odjizdeli do Nemecka?
  September 17, 2015 v 21.00
  Pane Ungere,
  cpete to i do rubrik, ktere s tim nemaji nic spolecneho. Je to takove to - soudim, ze Kathago musi byt zniceno. Otravny ritual. Ale da se s tim neco delat.
  September 17, 2015 v 21.25
  pořád to MY a ONI
  nedělám si srandu ani za mák - to že odmítám zvl. averzi vůči lidem co berou práva migrantů vážně myslím smrtelně vážně
  je to hloupé, humpolácké a smrdí to destruktivní frustrací - nejde o to bojovat se solidaritou ale bavit se JAK reálně naplnit aniž by se vyprázdnil její lidský rozměr.
  když vykřičíte do světa že Bush a Merkelová jsou blbci tak si vy možná ulevíte ale nic na vztahu chudý jih bohatý sever nezměníte. Ale říkat že skutečně potřební jsou jen NAŠI - to opravdu nezní jako pochopení slova solidarita.
  tohle celé je prostě pseudospor...pan Uhl a další opravdu nejsou tím s kým musíte bojovat
  Je naprosto nepřijatelné, abychom nepomohli našim evropským spojencům.

  Jsem rád, že vláda přece jen našla odvahu zvednout uvažované počty uprchlíků -- vzhledem k tomu, jaká je situace, musíme přijmout poměrný díl odpovědnosti, ne že ne.
  Velice potěšilo, že probíhá jednání se zaměstnavateli -- pokud by se podařilo zaplnit místa, která nedokáže obsloužit domácí nabídka, a zároveň by ti lidé měli po nějaké aklimatizaci hned vlastní příjmy (myšleno příjmy z vlastní práce), bylo by to skvělé.
  Pokud jde o kvóty, opravdu bych byl raději, kdyby nová česká nabídka byla v EU vzata s porozuměním -- v postkomunistických zemích by jen zbytečně vyvolaly vášně.
  ((( tady je ovšem naprosto nezbytně nutné, aby ti lidé plně pochopili a uvěřili tomu, že si prostě nemohou úplně svobodně vybrat, kam půjdou, že jestli jim má Evropa nabídnout šanci na nový život, musí se o ně nějak podělit, viz. třeba ŽIŽEK ZDE:
  http://a2larm.cz/2015/09/zadne-norsko-neexistuje/
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, otázka je, jestli to tak lehce půjde...)))

  A je to samozřejmě nutné i kvůli těm lidem samotným - včera dávali na TVP1 britský dokument "Syria: Children on the Frontline". V Sýrii je na mnoha místech peklo na zemi, zdrhali bychom všichni...
  **********

  Na druhou stranu nejsem moc nadšený, že to budou v převážné míře muslimové.
  Protože oni jsou v mnoha věcech opravdu dost jiní, než lidé v Evropě.
  Když se třeba mluví v tom článku Lisabonské smlouvy o rovnosti mužů a žen, málokdo si uvědomí, jak daleko emancipace na Západě za posledních řekněme 150 let došla. A jak moc ženská práce Evropu povznesla. Stačí se projít po městě a člověk uvidí pracující ženy všude. A když na silnici potkám ženu řídící vlastní automobil, opravdu nebudu půl minuty vydýchávat šok.
  U muslimů si muž a žena nejsou rovni v našem smyslu...
  Ale nemalujme čerty na zeď...

  Velice dobré by také bylo, kdyby se zklidnila situace na Blízkém východě,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, jenže to je jen sen, teď už v tom jsou namočeni úplně všichni a (přesto) v podstatě neexistuje žádná konkrétnější představa, jak to má celé dopadnout.
  September 18, 2015 v 10.33
  Možná aktivisté nejsou hlavním cílem, ale díky jejich
  bezbřehé naivitě a neznalosti hloubky problému jsou nebezpečím, proti němuž se bráním. Jak dnes píše v Právu M.Mocek "Složitá realita a nezamýšlené důsledky politických kroků tyto lidi-zdá se-příliš nevzrušují. Když jde o ideály, musí jít elementární rozum stranou."
  Když jsem začal pracovat v zastupitelstvu, často se mi stalo, že mě zastavil nějaký občan se stížností, či přednesl problém, který je, dle něj, třeba řešit. Časem jsem zjistil, že nejlepším řešením je naložit tohoto občana do auta a zavést jej přímo na místo, kde se měl onen problém nacházet. Na místě často realita vypadala podstatně odlišná od jeho popisu.
  Nezvratné kroky, které chtějí přijetím velkého množství migrantů nastolit aktivistéjsou natolik závažné, že by bylo před tím třeba vést debatu odborníků ze všech oblastí, kterých se tato věc dotýká. nelze takovou věc provést jen na základě toho, že budu tvrdit, že je to humanistické. A když už chci ostatní přesvědčovat, měl bych mít alespoň tu osobní zkušenost. Třeba takovouto http://domaci.eurozpravy.cz/politika/131675-jidlo-se-neda-jist-za-rok-nasetrime-na-ferrari-co-si-mysli-uprchlici/ .
  Co se týče toho vykřičení, že Merkelová a Bush jsou blbci - i tuto informace je důležité šířit. Ukázat na zdroje problému a pojmenovat je. Nebo snad ne?
  September 18, 2015 v 11.45
  naivita a albismus
  tohle by nebralo konce - já zase připomínám že nebezpečné mohou být opačné názory, které jako by byly kontaminovány vlnou xenofobie a dělící lidi na MY a ONI. A ty nejsou kompetentnější ...často naopak (viz hnus šířený někdy na toto téma na sociálních sítích). fašizace společnosti je větší nebezpečí než obranná reakce pár idealistických aktivistů.
  Já určitě nejsem proti tomu pojmenovat imperiální kořeny současného exodu lidí třetího světa. Ale pomáhat je třeba i konkrétně. nejen si umýt ruce s odkazem na obecnou kritiku kapitalismu. V tom je např. postoj J. Kellera polovičatý. Ty lidi prostě nelze jen tak naházet zpátky přes plot - tak už nechme napadání aktivistů a bavme se o konkrétních postupech.
  September 18, 2015 v 17.07
  "Ty lidi prostě nelze jen tak naházet zpátky přes plot "
  To jistě ne. Vrátit se dají civilizovaně. Nebo snad budeme pomáhat lidem, kteří přicházejí proto, protože by do roka chtěli ferrari?
  Konkrétní a rozumné postupy byly už na stole dříve. Proč ale až teď, poté co Merkelová rozjela tu šílenost a pak poznala, že ji nezvládne, se rozjíždějí akce proti pašerákům? Tohle přece Keller navrhoval dávno. Na tom nebylo nic polovičatého. Polovičaté je to až nyní, potom co to evropské špičky naprosto zvrtaly. Stejně tak to bylo s vnější ochranou hranic EU. Kdo z jejich špiček netušil, že se do Evropy, za lepším sociálním systémem, za rájem bez práce, budou chtít dostat migranti?
  Neumím si vážně představit, že tuto krizi vyřeší ti sami politici, kteří ji způsobili. Konkretní postup by tedy musel začít výměnou těchto politiků. A to bych chtěl asi moc.
  ON
  September 18, 2015 v 17.22
  Levicoví intelektuálové.
  Selhávání některých levicových intelektuálů je hrozivé. Připomínají obyvatele domu, který místo, aby hasil požár, tak zmateně pobíhá a lamentuje, kdo požár založil. Plán Evropské komise dostává stále komplexnější podobu a má podporu stále většího počtu členských států EU. Ten plán není jistě dokonalý, řada navrhovaných opatření se může ukázat jako nedostatečná…. Ale je třeba začít konat. Neustálé poštěkávání „Kvóty ne a ne a ne a ne a ne a ne a ne a ne …….!“, neproduktivní polemiky kolem toho, to není gramotný politický postoj. FEPS vydal Going Beyond President Juncker´s Proposal. Velmi dobré východisko pro evropský levicový přístup jak začít migrační problém řešit.
  September 18, 2015 v 18.12
  Větší selhání je ovšem těch, kteří naprosto nerealisticky
  reagovali na migrační vlnu, samozřejmě v souladu s německým mainstreamem a teď by rádi, aby se o tom už nemluvilo. Hrozivé je právě to, že by ti, kteří to nezvládli, měli mít opět šanci to řešit, když se zprofanovali jako naprostí diletanti.
  A kdyby nebylo těch, kteří "poštěkavájí" kvóty ne a ne a kdyby nebylo Maďarů, kteří konali, i když jim evropské špičky spílaly, zatímco co vítaly kutálkami migranty, tak jsme na tom daleko, daleko hůř.
  Tam se ukázalo, kdo je gramotný a kdo ne. Evropská komise to nebyla.
  September 18, 2015 v 19.57
  řešení ? rešení !
  tenhle druh debaty je opravdu neproduktivní a spor zda Merkelová či Orbán je falešný - řešení tohle nepřinese tak ani tak. Ani povinné kvoty, ani vojska na národních hranicích nejsou adekvátní terapie jako spíše politická gesta tu pro solidární, tu pro militantní obecenstvo,
  JV
  September 18, 2015 v 21.40
  Česká malost
  Postoj české politické reprezentace se tentokrát shoduje s postojem velmi značné - v každém případě většinové – části občanů. Je to postoj malosti.

  Malost si u nás ovšem pěstujeme už pěknou řádku desetiletí. Přesně od doby, kdy jsme začali náš národní program naplňovat tím, že jsme byli proti někomu a proti něčemu.

  Proti Habsburkům, proti monarchii, proti Rakousku, proti katolické církvi, potom proti někdejším spojencům Francii (opravdovým), Anglii (domnělým) a samozřejmě Němcům. Po roce 1948 zase proti všemu nesovětskému a duchovnímu. Po r.1989 proti všemu co zavánělo sociálním státem a soucitem k druhým. Nakonec pod vedením prezidenta české malosti ještě proti EU. Vrcholnými gesty období české malosti nedávné doby se staly počiny jako heslo „Evropě to osladíme“, ubohostí překypující plastika Davida Černého a samozřejmě krádež chilského pera. To už se jeden nemůže ani stydět…

  Pak se naše proti obrátilo dovnitř. Byli a stále jsme proti islámu, proti Romům, proti bezdomovcům, a také – my slušní a pilní !!! - proti „nemakačenkům.

  A nyní, když už se zdálo, že té nejhorší politické reprezentace jsme se zbavili, předvádí česká vláda, odpovědné státní instituce a ohromná část veřejnosti zase to samé: starou českou malost. Tentokrát v podobě postoje proti uprchlíkům, proti těm nejslabším z nejslabších. Poučíme se někdy? Dokážeme se někdy podívat na sebe zvnějšku?

  Strávil jsem poslední skoro 3 týdny v Rakousku. Denně jsem se díval na rakouské a německé zpravodajství o uprchlících. Mluvil jsem o tomto tématu s několika Rakušany. Žádná xenofobie, žádné lamentování, ale jasné: musíme pomoci. A Rakušané a především Němci pomáhali a pomáhají. V září šly všechny děti uprchlíků v Rakousku do školy.

  Máme se za co stydět, ale stydět se nestačí. Lásce k bližnímu se musíme učit, a nebudeme malí.

  Jiří Vyleťal
  ??
  September 18, 2015 v 22.33
  Lasce k nekterym bliznim se uci tezko p. Vyletal. A nestydte se tak moc.
  http://www.donaukurier.de/lokales/polizei/pfaffenhofen/Pfaffenhofen-dkonline_PMG-0815-Streit-in-Fluechtlingsunterkunft;art64746,3114802

  Je to jen nahodne vybrane a pripominam i tech par stovek vypalenych ubytoven pro uprchliky v Nemecku.
  ??
  September 18, 2015 v 23.29
  Syrsti lekari, inzenyri a architekti v akci.
  September 19, 2015 v 8.29
  Pane Vyleťale, ustrnul jste v čase.
  Němci zavírají hranice, Rakušané zavírají hranice. Vaše tvrzení jsou tudíž vyčpělá, poukazují na to, že jste s důvěrou k našim sousedům velmi pohořel.
  Jak jsem zde již někde jinde psal, mám to na rakouské hranice 3 km vzdušnou čarou. V rámci své živnosti zpracovávám nějaké podklady pro majitele autoservisu. Rakušané tvoří velkou část jeho klientů.Denně 5 i 10 zákazníků. On je migrací dosti rozhořčený. A tak se Rakušanů ptá, jak oni migrační problém vidí. Zatím se nesetkal s jedním jediným, který by pro migraci horoval. Je to přímo naopak. Spíše slyší názory velmi radikální, protimigrační. I to, že by bylo potřeba nového Hitlera, aby se vše dalo do pořádku.
  Pokud chcete znát skutečně postoje Němců a Rakušanů, musíte se ptát běžných občanů. A tak, aby neměli strach odpovědět. Dostanete pak jiné odpovědi, než od nějakých idealistů. Zjistíte pak, že Vaše peskování české malosti je směšně neopodstatněné.
  Lásce k bližnímu nikdo Čechy učit nemusí. Ozvláště ne Němci, kteří ji v nedávné minulosti až příliš vůči nám "prokazovali". Češi se ke svým bližním nechovají hůře, než jiné národy. Jen se jim asi nechce prokazovat lásku na povel, jak by se to pánům nahoře líbilo. A mají dostatek rozumuu, aby poznali, kdo si jejich lásku zaslouží. Protože ani ta nemůže být bezbřehá, aby k něčemu byla. To je snad jasné každému. Tedy kromě naivních idealistů. A může mít různé formy. Neboť často i Bůh koho miluje, toho trestá.
  MP
  September 19, 2015 v 10.58
  Okoralé, fašistickým morem napadené srdce pana Ševčíka
  Kdybych měl právo užívat nábořenského jazyka, řekl bych, že potřebujete, p. Ševčíku, obrácení. V posledních dvou třech letech podléháte stále víc nenávistné pravicové propagandě. Xenofobie a rasismus jsou totiž jen výhonkem a důsledkem neoliberalismu.

  Dělit lidi na potřebné a nepotřebné je typická propagandistická neoliberální klička a úskok, který má lidi rozeštvávat za jediným účelem: aby bylo možno - salámovou metodou samozřejmě - brát sociální práva všem. Dělat z oběti viníka je dalším, podobně oblíbeným trikem. Toho všeho se bohužel ve svém uvažování a argumentaci dopouštíte i vy.

  Posuďte sám: Migrantům netřeba pomáhat a je nutno vracet je, protože si mají pomoci sami (jiní přidávají: jsou agresivní, potencionální fanatici a teroristé atd.). Ale stejně argumentuje ta nejtvrdší část neoliberální pravice vůči nezaměstaným či bezdomovcům, ale i chudým zaměstnaným "Čechům", jichž vy se (po právu) zastáváte. Mohou si za to svůj stav sami, měli se více snažit, učit, měli být odvážnější, podnikat, zkrátka jsou neschopní, a proto jsou po zásluze chudí. Je to přesná paralela k vaší argumentaci vůči uprchlíkům: mají bojovat ve vlastní zemi a tam si vytvořit lepší podmínky atd. Vrcholem je pak blábol o tom, že běženci přicházejí za "bezpracným životem" - kde jste na tom byl? Na základě čeho tak soudíte? To je už drábkovská arogance jako vyšitá. Být ekonomickým migrantem není nic špatného, celá Evropa je těchto lidí plná. Ostatně vaše dcera možná taky odjede nebo odjela pracovat do Anglie nebo jinam, proboha, jaký je to zločin? A nemylte se, když tak horujete pro to, aby se pomáhalo nemocným nebo starým, i zde můžeme s úspěhem použít cynickou demogogii, paralelní vůči té vaší. Spoustu nemocí si lidé způsobují sami, navíc měli být odpovědní a našetřit si, dokud byli zdraví (totéž platí pro důchodce), tak proč jim pomáhat? Navíc staří lidé jsou leda na obtíž, nejsou výkonní a chtějí se mít bezpracně dobře na úkor nás mladých (a pokud pracují, zabírají nám místa), a když byli oni mladí, volili komunisty a tím zavinili, že se ještě teď nemáme tak dobře jako na Západě apod.

  Zkrátka a dobře: lidská práva, včetně sociálních, jsou jenom jedna a buď platí pro všechny, nebo pro nikoho. Solidarita je jen jedna a buď platí pro všechny, nebo pro nikoho. Humanita je jen jedna a buď platí pro všechny, nebo pro nikoho. Jistě můžeme odmítat pomoci uprchlíkům a hledat si pro to důvody a jistě najdeme i konkrétní příklady, které naše stanovisko podpoří. Jenomže stejně tak můžeme postupovat u kohokoli jiného. Výsledkem je pak boj jedněch proti druhým, všech proti všem, jinými slovy rozbitá, rozložená, desolidarizovaná, vlčí společnost. Pouze někdo zůstává za takového stavu věcí ušetřen. Ti skutešně bohatí a mocní, neboť na ně se v tom rasovém a kulturním boji jaksi pozapomene a od nich solidaritu jaksi nikdo nepožaduje...
  Velice se totiž, p. Ševčíku mýlíte, když si myslíte, že být vstřícný vůči uprchlíkům je příkaz vrchnosti. To se jen tak zdá, avšak Merkelová není tou nejmocnější silou dnešní Evropy. Globální kapitalistická oligarchie si nemůže přát nic jiného než rasový a kultirní boj, protože ten odvrací pozornost od jejích privilegií a znemožňuje odpor ovládaných.
  September 19, 2015 v 12.56
  Jděte do háje, pane Plevo.
  To co jste tu vypotil, je jen sláma, zrní žádné.
  Já nepodléhám pravicové propaganě. Jste to Vy, kdo je v zajetí sluníčkářských dogmat. Já jsem daleko blíž realitě, než Vy.
  Já lidi na potřebné pomoci a nepotřebné nedělím. Oni tak prostě rozděleni jsou. Jen nepřemýšlející naiva to nepozná.
  Pomoc, aby mohla být efektivní, musí být selektivní. Pokud sypete někomu, kdo nepotřebuje, berete těm, kteří potřebují.
  Nebo máte někde nějaké bezedné fondy, o kterých nikdo neví?
  Je jasné, že se lidé snaží ekonomicky migrovat. Také se lidé snaží nezákoně přijít k dávkám, snaží se okrádat státní kasu předraženými zakázkami atd. Výplývá z jejich pokusů automaticky právo mít se líp? Ne. Pokud bychom tuhle věc ponechali neregulovanou, dávno je po nás. To by Vám mohlo dojít.
  Sociální práva stejná jsou. Jsou definovaná zákonem. Najděte mi v nich tedy právo ekonomického migranta na trvalý pobyt v naší zemi a jeho právo brát v něm sociální dávky.
  Vy, pane Plevo, smícháváte vše dohromady. Jakási domnělá sociální práva ekonomických migrantů s domnělými lidskými právy. Nějaký takový univerzalistický mišmaš, z kterého Vám vychází, že naše země je charita, která má za povinnost starat se o zbytek světa. A kdo tuhle blbost s Vámi nesdílí, je má okoralé, fašistickým morem napadené srdce.
  Chcete pomoci celému světu a tak nepomůžete nikomu. Ani těm, kteří to skutečně potřebují. On je velký rozdíl mezi tím, jestli se starám o lidi, kteří se o sebe mohou postarat sami, nebo pomáham těm, kteří to nedokáží. Ekonomičtí migranti, mladí zdraví, se o sebe mohou postarat sami. Sice nebudou mít do roka ferrari, ale neumřou ani hladem, ani bídou, ani nedostatkem zdravotní péče, když zůstanou mimo vysněnou destinaci. O našich starých a nemocných to říci nemohu.
  Mě srdce neokoralo. Já jen vidím ten strašně nesmyslný systém, kdy se peníze pro potřebné rozhazují nicnedělajícím "neziskovkám", nemotivačně mladým, zdravým lidem, kteří se tak nikdy nenaučí pracovat.
  Rozdíl mezi levicovou a pravicovou sociální politikou nemůže přece spočívat v tom, že levice bude bez motivace rozdávat a pravice zase brát. A že když příjde někdo s rozumným nápadem, tak jej ti druzí nepříjmou, protože není z jejich dílny. To se týká třeba pokusu o to, aby dlouhodobě nezaměstnaní vykonávali veřejně prospěšné práce. Věc, kterou bych okamžitě obnovil. A tak by se dalo pokračovat. Ovšem ne s někým, kdo si tyhle věci v praxi nezažil a šajnu o praktické sociální politice má jen z představ stejně naivních teoretiků. Díky takovýmto diletantům jsme v sociální politice tam, kde jsme.
  JP
  September 19, 2015 v 13.33
  Česká malost
  Naprostý souhlas s panem Vyleťalem, dokonale vystiženo. Není co k tomu dalšího dodat.
  September 19, 2015 v 13.44
  O české malosti může psát jen ten, kdo chce nakálet do vlastního
  hnízda, nebo ten, kdo ještě v životě neměl tu čest se setkat s příslušníky jiného národa.
  JV
  September 19, 2015 v 15.25
  Přání panu Ševčíkovi
  Vážený pane Ševčíku,
  moc Vám přeji, abyste v sobě tu sílu k obrácení, o níž mluví pan Pleva, našel. Až se Vám to povede, bude náš svět o kus lepší a Vám a Vašemu okolí to nesmírně prospěje.

  S přáním všeho dobrého, Jiří Vyleťal
  September 19, 2015 v 15.51
  Pane Vyleťale,
  to tedy mám přestat pomáhat starým a bezmocným a mám pomáhat mladým, zdravým lidem, kteří se o sebe dokáží klidně postarat sami? To bude to obrácení? Nebo mám přestávat pomáhat zadarmo a nechat se za to odměňovat? Pak bude náš svět o kus lepší a mému okolí to prospěje?
  MP
  September 19, 2015 v 16.33
  Otovi Novotnému
  Nevšiml jsem si, že by selhàvalo příliš mnoho levicových intelektuálů, přesněji znám jednoho, který býval intelektuál, ale rekvalifikoval se na špatného politika. Mnohem víc mě děsí selhávání některých politiků levicové strany.
  September 19, 2015 v 17.32
  Příspěvky Jiřího Vyleťala a Martina Plevy jsou dobrými reakcemi
  na xenofobní a nesolidární chování, které se v české společnosti také vyskytuje, bohužel i v důsledku postojů Milana "Záchyta" Chovance a lidí z vnitra a také z vlády. Odmítání uprchlíků (pod záminkou odmítání "povinných" kvót) je už třetím meznárodním (evropským) selháním Sobotkovy vlády. Za první považuju podporu "promajdanských" postojů (včetně zapírání fašistických projevů Pravého sektoru a jiných banderovců) na Ukrajině a podporu štvaní proti "putinovskému" Rusku potré, co se občané Krymu rozhodli už nebýt součástí oligarchické Ukrajiny a vrátit se do (trochu méně oligarchické) Ruské federece. V tomto případě za EU rozhodovali Radoslaw Sikorski (postižený protiruským tikem) a německý Frank Walter Steinmayer (za kibicování Paříže). Druhé selhání vidím při řešení řecké krize, a to i přesto, že ČR není součástí eurozóny. Zde mohla projevit jistou míru solidarity a odporu k Schäublemu a Jeroenu Dijsselbloemovi (neformálnímu předsedovi neformální eurozóny), aspoň symbolicky, jako to učinila Francie. Toto "uprchlícké" selhání je třetí případ, kdy Sobotkova vláda popírá hodnoty, z nichž povstala EU.
  MP
  September 19, 2015 v 18.54
  Ano, p. Uhle,
  vidím to stejně.
  Skoro bych položil otázku, kdo v vé vládě (snad s výjimkou J. Dientbiera) za něco stojí. Ministr zahraničí i vnitra (oba navíc vysocí straničtí funkcionáři) děs běs...
  MP
  September 19, 2015 v 19.13
  P. Ševčíku,
  nemá cenu se točit v argumentačním kruhu, tak jenom několik stručných poznámek:

  1. Snažil jsem se vám vysvětlit, že rozhodování o tom, kdo je a kdo není potřebný, je pouze věcí optiky. A ta je zase dána naší primární ochotou buď k solidaritě a soucitu, anebo k opaku. Kdo chce, vidí a bude vždy vidět v migrantech agresivní, vypočítavé a v zásadě líné mladé muže - a bude už jen zpětně hledat důkazy svých postojů. Ale stejně můžeme i v každém nemocném nebo starém člověku vidět nezodpovědného jedince, který se za svůj úděl může sám (a když si dáme trošku práce, tak si ty důvody taky najdeme). Senátor Kubera nechtěl pomáhat svobodným matkám, protože neměly přece souložit s nezodpovědnými individui a nechat si od nich udělat dítě...

  2. Jste zcela v zajetí představy "když dáme jedněm, nezbude na druhé". Ta je nafalšovaně pravicová, a dokonce klausovská. Takovou argumentací jsou pravidelně zdůvodňovány všechny škrty - když nebrat těmhle, tam komu jinému? Zapomíná se, že se ve skutečnosti jedná o trojúhelník a na ten třetí bod málokdo myslí - jde přece právě o míru přerozdělování bohatství a společenskou spravedlnost. Kdyby bohatí platili daně, bylo by dost na všechny potřebné, bílé i barevné...

  3. Ekonomičtí migranti se o sebe chtějí starat sami, ale v EU, protože doma to jaksi nejde. Kdyby to doma šlo, nepodnikali by riskantní cestu do Evropy.

  4. P. Uhl mně připomněl další aspekt, který jsem chtěl původně zmínit. Trošku nechápu, proč jste byl tak vehementně proti ukrajinským fašistům, když máte s nimi v zásadě velmi obdobné názory. Terčem jejich nenávisti jsou Rusové (a Židé), terčem vaší nevraživosti migranti, na odporu vůči Romům nebo dlohodobě nezaměstnaným byste se jistě taky shodli. Ostatně, kdyby na Ukrajinu zamířil větší proud lidí z muslimských zemí, jistě by Banderovi pohrobci srdnatě zvedli prapor boje s islamizací...
  September 19, 2015 v 19.19
  pořád mi chybí více realismu
  opravdu mi nepřijde přínosné dělit svět na ty zasažené morem fašismu a nenapravitelné sluníčkáře. Pokud nechci hodit solidaritu do koše, musí řešit problémy které přináší a nezavírat před nimi oči. .Když zopakuji některé co jsem připomněl pod článkem F. Outraty :
  1) ujasnit si ve výhledu otázku kapacitní (i slušní lidé jsou problém, pokud jich je příliš mnoho). Tisíc syřanů není problém, čtvrt milionu ukrajinců už ano
  2) co s chronickým neporozuměním v mezikulturní komunikaci (znalosti jiných kultur jsou totiž minimální). V bezvěrecké zemi je sice náboženské kádrování islámu paradoxem, ale kupodivu také funguje a la časy hilsneriády
  3) Jak využít rozdíl mezi umírněnými a radikální muslimy (IS celosvětově podporuje jen zanedbatelných 3 muslimů, ale ti umírnění jsou většinou pasivní),
  4) historie koloniálních vazeb znamená že v EU je už nyní na 20 milionů muslimů tj. 4% populace (v RF ale taky 20 milionů což je ale 15% populace, jak to řeší oni?)
  5) Rozvrat poltických režimů v Africe a Asií jako příčina se nevyřeší ze dne na den - nová stabilita bez diktatury ovšem složitá (viz tanečky kolem Asada), přitom autorita OSN dále klesá - i Rusové jdou do Syrie na zvací dopis a ne s mandátem RB.
  6) jak účinně rozlišit ty s ekonomickým a kulturním přínosem (optimisticky 1/5) ta těmi kteří znamenají jen potenciální klienty sociálních systémů. nečekejme že lidé se rádi zbaví i tak slabého sociálního státu který tu máme
  7) impotentní solidarita posiluje horování pro militantní (orbánovské) řešení, autoritářské trendy maskované pseudopatriotismem. Na 2 tísce km českých hranic je 900 vojáků směšné, přesto si zvykáme že armáda má plnit policejní úkoly
  8) Automatické přerozdělování pomocí kvót je bohapusté byrokratické sociální inženýrství ale dobrovolná solidarita musí mít v základech východisko - xenofobní panika nezmizí když řekneme že není nebo že se týká jen bloudů
  odpovědi na tyto věci jsou myslím klíčové
  MP
  September 20, 2015 v 11.31
  Jiřímu Dolejšovi
  ad 1) "Tisíc Syřanů není problém, čtvrt milionu Ukrajinců (předpokládám, že to Vaše malé "u" je stejně jako malé "s" překlep, a nikoli politický postoj) už ano.
  Co to znamená problém?

  Čistě administrativní problém představují už sedm, osm tisíc uprchlíků -- prostě jsme s nimi nepočítali a nemáme připravené úřední kapacity (jiná otázka je, zda jsme počítat měli, vzpomínám si na nekonečné diskuse, zda udržovat základní školy u uprchlických zařízení, jejichž učitelé měli jedinečnou zkušenost -- když po kumulaci začátkem století klesla obsazenost těch zařízení)

  A problém, který by bylo téměř nemožné řešit -- budoucí SRN zvládla rozbomdardovaná a zničená válkou příliv milionů uprchlíků a dalších milionů vyhnanců, okleštěná česká část Československa zvládla po Mnichově příliv třičtvrtěmilionu lidí ze zabraných území, později doplněný už mnohem tenčím proudem ze Slovenska a Podkarpatské Rusi.
  Z tohoto pohledu není důvod, proč by Česká republika nedokázala v případě potřeby zvládnout čtvrtmilionovou imigraci z Ukrajiny. Samozřejmě přeji Ukrajině, abychom to zvládat nemuseli a přísun lidí z ní byl i nadále pozvolný a motivovaný více ekonomicky než válkou.
  September 20, 2015 v 13.15
  tak snadné to není
  o administrativních potížích nebyla řeč...dohnat zameškané v jistém rozsahu jde. Vzdělávání syrských dětí je možná větší problém než detenční zařízení, ale i to by se v jistém objemu zvládlo (u ukrajinců by byla jazyková bariera menší).
  I těch Dienstbierových 15 tisíc by se nakonec zvládlo. Tu kapacitní otázku bych ale nezlehčoval s ohledem na možné tendence (a nejen z muslimských zemí ale třeba právě z té UA). Poltické dopady dalšího čtvrt milionu lidí do země v podstatě odkudkoliv jsou ale myslím nasnadě.
  Složitější je kdy se dočkáme řešení příčin - hra o Asada naznačuje že shoda mezi USA a RF je v nedohlednu. EU asi o sobě nebude klíčovým řešitelem. Irán, Saudská Arábie, Turecko, Izrael mají také své zájmy.
  K minimalizaci dopadů na Evropu nestačí jen administrativní přerozdělování uprchlíků Otázkou ale je zda asylanti mají mít právo volit si zemi, ve které chtějí být. a jak koordinovat postup mezi cílovými zeměmi a zeměmi transitu.
  Silová hra Bruselu může vést k dezintegraci EU a obnovená geopolitických her na bázi starých nacionálních řevnivostí.Hrát si na černého pasažéra proto nejde do nekonečna.
  Dohoda ovšem vyžaduje jasné slovo zejm. pokud jde o problém s návratem žadatelů nemajících nárok na azyl, řešit pašerácké sítě, posilovat ostrahu vnějších hranic atd.,
  September 20, 2015 v 13.38
  Integrace po válce a integrace nynější jsou přece nesrovnatelné.
  Po válce do Německa, které během níž přišlo o několik milionů obyvatel, se integrovalo v podstatě méně, než kolik jich ubylo a navíc do situace, kdy bylo potřeba každou ruku. Navíc příchozí byli stejného národa, kultury, náboženství, zvyků atd. To vše za ohromné mezinárodní finanční podpory, což Marshalův plán byl. Navíc do situace, kdy místní obyvatelstvo bylo smířeno s mizernou životní situací a přes integraci se jejich situace jen zlepšovala.
  September 20, 2015 v 14.12
  Pane Plevo, jste jak malé dítě. Nebo zatvrzelý aktivista, který si
  brání své sny, svá dogmata. Hledáte, překrucujete, parafrázujete, jen aby jste si mohl dát za pravdu.
  Jestliže říkám, že když dáte nepotřebným, tak nezůstane na potřebné a pravičáci to říkají také, tak to neznamená, že to není pravda. Pravda to samozřejmě bude, i kdyby fungoval ten třetí bod. A ten jaksi levice neprosadila. Vyplácet dávky na základě představy, že někdy ten třetí bod bude fungovat, je oslovina, nemyslíte?
  Že se ekonomičtí migranti chtějí mít líp v EU, tak to znamená, že jim jejich lepší život má EU financovat? Znám lidi, občany EU, kteří by chtěli mít Ferrari. Znamená to, že jim ho EU musí zaplatit?
  Já nevím, jestli je moje myšlení stejné jako pravičáků. Ale chtěl bych, aby sociální systém byl motivační. Aby nevychovával další generace lidí plně závislých na sociálních dávkách. Ztracené generace lidí, kteří život ztratí jen povalováním a požíváním drog. To není jejich vina, že tak žijí. To je vina státu, vina všech těch hlupáků, kteří nedokáží systém dávek udělat motivační, aby je z tohoto marastu vyvedli ven.
  Moje fašistickým morem okoralé srdce plesá, když vidí slovenského faráře Kuffu, který našel cestu, jak těmto lidem opravdu pomoci. Dá jim domov, dá jim jídlo, ošatí je. Za to oni musí dodržovat základní pravidla pobytu. Každý klient musí podle svých možností pracovat. Pak už jsou jen dvě pravidla: žádný alkohol ani drogy a zákaz páchat trestné činy.
  To přece, proboha, není nic složitého! Tak proč u nás to funguje tak, že čím míň se člověk snaží, tak tím víc mu toho stát dá? Je tohleto fašistické myšlení? Proč se ptám, vždyť vím, že budete překrucovat a překrucovat, aby vám vyšlo, že je.
  Co se týká migrantů - nemohu se smířít s tím, že mladí, vojenské služby schopní muži utíkají z války ve své zemi. A vojáci nějaké jiné země tam za ně musí chodit bojovat, umírat za ně. Oni si pěkně utečou, nechají tam staré a nemocné, kteří utéci nemohou. Odměnou za jejich útěk jim poskytneme životní podmínky lepší, než mají leckteří naši občané. A kdyby ne, tak oni si to vynutí. Tohle mi příjde postavené na hlavu.
  Ovšem vy mi to jistě vysvětlíte. Dostane se vám za to pochvaly od pana Uhla, který svoji objektivitu prokázal plně tím, že pochválil dobré reakce vás a pana Vyleťala, dvou lidí, kteří tvrdili totéž co on.
  MP
  September 20, 2015 v 15.25
  P. Ševčíku,
  kolik stojí ferrari a kolik dostávají nebo dostanou na dávkách migranti? Takže tento hodně zpozdilý argument byste konečně měl odložit.
  Ad bojování: To je opět argument hodný povrchního nedouka Zemana. Tady přece nejde o situaci jako v Čapkově Matce. Za koho mají bojovat? Za diktátorského prezidenta, jehož soldateska masakruje vlastní obyvatelstvo? Za islamisticky orientovanou, USA financovanou a vnitřně rozhádanou protiasdavskou opozici? A pak už zbývá jen Islámský stát...
  Jak řekl jeden syrský uprchlík (tuším že vzděláním programátor) - je to jen šílený boj o moc, kde není dobrých a zlých.
  Že před tímto absurdním peklem prchají, slouží oněm lidem, ano i oněm mladým mužům, spíš jen ke cti (a mimochodem to ukazuje, že NEJDE o násilníky s extremistickým uvažováním).
  Ostatně, už jednou jsem to psal, ale možná tato má připomínka zapadla: Představte si, že by Winton řekl židovským dětem: Milé děti, co bych vám pomáhal, přesvědčte raději své tatínky, ať vezmou pušky do ruky a jdou bojovat proti Hitlerovi, vždyť jsou mladí a vojenské služby schopní...:)
  September 20, 2015 v 16.18
  Nemýlil jsem se.
  Vážně to nemá smysl. Děti zaměňujete za dospělé, situaci v Syrii vykreslíte tak, že tam nemá cenu nic dělat, nechápete, že stejně nemají nárok na ferrari mí spoluobčané jen na základě jejích přání, jako nemají na základě svého přání nárok čerpat ze sociálního systému ekonomičtí migranti. Vy jste k jiným argumentům hluchý.
  A perlíte. Vyčuránkům, kteří utečou z boje a nechají tam staré a nemohoucí, to dle vás slouží ke cti. Co jste už schopný kvůli prosazení své "pravdy" napsat!
  Tady už je škoda každého slova.
  MP
  September 21, 2015 v 11.54
  Luďkovi Ševčíkovi
  Máte pravdu, ta diskuse nemá cenu. Když se někdo dopředu rozhodne, že každý uprchlík je "vyčůránek, který utíká z boje", tedy když považuje za morálně přijatelné osočovat lidi, o kterých ví jen to, že jsou v nouzi, pak s někým takovým nemá smysl diskutovat. Nestojí za to.
  PM
  September 21, 2015 v 13.10
  Je nutné si ujasnit, že
  dominantní většina utečenců pochází ze států , kde právní systém zkolaboval, a to z důvodů, které znají i ti nejpopustitelnější pravicoví politici.
  Je neoddiskutovatelné, že
  za fasádou etnických válek je v akci globálního kapitalismu, že zhroucení státní moci nezpůsobili občané, ale internacionální politickohospodářské prostředí,
  a že masakrovaní občané, kteří mutují k traumatizovaným uprchlíkům se snem o civilizovaném životě v otevřené evropské společnosti je pochopitelná, ale objektivně vzato nesplnitelná utopie.
  Zbývající možností je společné hledání východiska.
  Nabídnout první vlně uprchlíků naši spoluúčast na tvrdé lekci poznání pozadí jejich utopie, a všem nabídnout tvrdou lekci poznání pozadí konfliktu, který týrá jak je tak i nás.
  Každého setsakra jinak, ale týrá............bych dodal.
  September 21, 2015 v 18.56
  Chtělo by to definici, pane Profante.
  Přesně definovat, kdo je člověk v nouzi. A jaké uznatelné existenční výhody z toho pro něj v Evropě vyplývají. Samozřejmě by to chtělo definovat, jak široký okruh lidí do této skupiny padá /měl by to být ale prakticky kdokoliv na světě, jinak je to pokrytecká selekce/. Migrantů totiž stále přibývá. Už se mezi nimi objevují vojáci, kteří v Iráku zahodili zbraně. Bodejť ne. I když budou bojovat a vyhrají stejně nebudou mít pak takovou životní úroveň jako ti, kteří jsou už v Německu. A ti to tam mají bez nasazení života. Je to řešením problémů?
  Pan Petrásek to píše přesně. Víme, že viníkem je neoliberální kapitalismus. Jenže my jej nelikvidujeme. My likvidujeme následky jeho konání. To jej má odradit od toho, aby podobnou destrukci příště nekonal?
  Naší střední a nižší třídě je aktivisty předhazováno, že si nemají co stěžovat, neboť si měli lépe zvolit. Lepší politickou stranu, která by hájila jejich zájmy. Mohli si svou situaci zlepšit sami, tak co si stěžují.
  Tyto výtky však nejsou nikdy směřovány proti sociálně slabým, či proti migrantům. O ty se musíme postarat. Proč o jedny ne a druhé ano? Nezapáchá to tím, že na pomoc jedněm nejsou granty, zatímco na ty druhé ano? Není tohle rozhodování morálně daleko horší, než to, že se někdo domnívá, že by si lidé měli hájit své domovy a blízké i se zbraní v ruce?
  September 22, 2015 v 5.59
  Hlavně neškodit
  Na světě je spousta bídy, utrpení a nespravedlnosti. Žádný člověk nemůže napravit celý svět. Proto žádný člověk není povinen napravit všechno. Nikdo nemůže pomoci všem, a proto nikdo nemusí všem pomáhat. Většinou, s výjimkou případů opravdu krajní nouze, kdy pomoc nemůže poskytnout nikdo jiný, není nikdo ani z hlediska vyššího principu mravního povinen pomáhat nikomu, kdo se mu nelíbí, komu pomáhat nechce.

  Hlavní je neškodit.

  Útočit na lidi, kteří někomu pomáhají, jak to tu úporně předvádí Luděk Ševčík, je hanebné.

  Žádná pomoc, kterou jste kdy komu poskytl, pane Ševčíku, nemůže omluvit vaše útoky proti těm, kteří pomáhají někomu jinému. Nemusíte pomáhat těm, kteří se vám nelíbí, ale nechte je na pokoji. Pomáhejte tam, kde vy sám chcete, a nechte na pokoji lidi, kteří pomáhají jinde než vy.
  September 22, 2015 v 11.38
  Pane Macháčku, mohl by jste přesně definovat onu pomoc,
  na kterou já útočím? Abychom nepsali každý o něčem jiném.
  Není totiž nic hanebného na tom, že kritizuji lidi přisáté na systému, kteří z něj čerpají bezúčelně peníze, které budou chybět skutečně potřebným.
  A pokud se zde Vy prezentuje jako levicový aktivista, měl by jste se k mé kritice přidat, ne ji napadat!
  Ten, kdo bez nároku na mzdu poskytuje ze SVÝCH prostředků někomu pomoc, není jistě terčem mé kritiky.
  Hlavní je ale opravdu neškodit. Napište to paní Merkelové.
  September 22, 2015 v 13.03
  Pane Ševčíku, vy zde na jedné straně obviňujete aktivisty, že jsou jako děti, a na druhé straně od nich očekáváte, že se budou chovat jako jakýsi slovenský farář, o kterém sice nic nevím, zato určitě vím, že taková věc jako je samostatná práce s problémovými lidmi vyžaduje nesmírnou duševní sílu. Kde ji mají aktivisté vzít?
  September 22, 2015 v 14.41
  Paní Hájková,
  ne chovat. Uvažovat, že takovýto směr pomoci je pomocí skutečnou. To by mi úplně stačilo.
  MP
  September 22, 2015 v 15.43
  Ad p. Ševčík
  V Sýrii žijí samí vyčůránci, kdežto v České republice a zejména v Maďarsku téměř žádní vyčůránci zřejmě nežijí... Nejnevyčůranějším ze všech je ovšem p. Ševčík. Na rozdíl od těch ošklivých a zlotřilých aktivistů, kteří se v žáru balkánského poledního slunce i v mrazivých alpských nocích starají o běžence...
  Co k tomuhle dodat?
  September 22, 2015 v 16.16
  Pane Plevo,
  až mi tečou slzy nad těmi "aktivisty"! Ještě by to chtělo nějaké dojemné foto. Červená knihovna hadr.
  Omlouvám se, jsem už prostě takový. Na povel z vrchu se neumím dojmout a mám nepříjemný zvyk nad věcmi přemýšlet. Chápu, zbytečně si tak komplikuji život. A nasírám lidi, kteří mají nesložité vidění světa. Přitom bych tu mohl být chválen. Jen by stačilo, abych bez reptání přijal zdejší nesložité mantry. Možná časem, až příjde demence, tak se podvolím.....
  PM
  September 22, 2015 v 17.40
  Komplikované vidění a komplikované nároky
  někdy jsou si - podle mých četných zkušeností - na hony vzdáleny, a obzvláště pomocí nasrání složitě překonatelné.
  Je pravdou pane Ševčíku, že když mne vyzveme abych namísto kýče/vyplňování složenky obolusem pro běžence, vysvětlil Merkelové jak neškodit, tak mne od nasrání uchrání jen schopnost velmi složitého vidění světa.
  A je také pravdou, že resocializace Merkelové se nedá vydupat ani pomocí složitého vidění.
  A tak je pravdou že bez trocha rafinovanosti je z toho všeho Červená knihovna.
  A nebo dohadování kdo z nás je větší Kondelík.......bych se znajíc dodal.
  JN
  September 22, 2015 v 19.17
  Styděl jsem se
  za pana prezidenta Klause, stydím se i za pana prezidenta Zemana a řekl bych, že mi to jde docela dobře. Skutečně to není nic těžkého stydět se za někoho cizího a je to výborný způsob odreagování. Doporučuji to každému.
  September 22, 2015 v 20.56
  Pane Petrasku,
  o Merkelovou az tak moc prece nejde. Moje naroky komplikovane nejsou. To jsem se asi spatne vyjadril.
  September 23, 2015 v 18.50
  solidarita je věcí sociální zkušenosti
  Jsem rozhodně za solidaritu a xenofobní tažení mi opravdu vadí. Jenže zdrženlivost vůči přijímání uprchlíků by měla být v tom, že soldarita by neměla být vnucována, současně by ale vláda měla být aktivnější vůči předsudkům, které u nás kolují mezi lidmi vůči cizincům. Jinak tvrdím že spor o statick čísla kvot je zcela zástupný problém, kvůli kterému by se nemělo ohýbat evropské rozhodování v neprospěch malých chudých států. Empatie k lidskému neštěstí se nedá nadekretovat - k té je třeba vést a měla by odpovídat i praktické sociální zkušenosti, jinak se těžko obhajuje.
  + Další komentáře