Odhaleno: Ministerstvo zrušilo pokutu Deze za havárii předcházející otravě Bečvy

Jakub Patočka

Ministerstvo životního prostředí zrušilo pokutu Deze za havárii na kaustifikační jednotce 20. září 2020. Rozhodnutí, které se plně ztotožňuje s lživou argumentací chemičky, vydal „Brabcův člověk“ Radek Pallós.

Radek Pallós po boku Richarda Brabce na tiskové konferenci 1. října 2020, kde společně mystifikovali českou veřejnost o průběhu vyšetřování otravy řeky Bečvy. Repro DR

Ministerstvo životního prostředí vyhovělo odvolání společnosti Deza a zrušilo pokutu, kterou chemičce z holdingu Agrofert bývalého premiéra Andreje Babiše udělila Česká inspekce životního prostředí za havárii na kaustifikační jednotce v noci na 20. září 2020, jež bezprostředně předcházela otravě řeky Bečvy. Inspekce s Dezou zahájila řízení poté, co informace o havárii, kterou se Agrofert pokoušel utajit, zveřejnil Deník Referendum.

Rozhodnutí o zrušení pokuty a vrácení případu inspekci k novému projednání učinil odbor, jehož ředitelem je Radek Pallós, kterého do funkce jmenoval Babišův ministr životního prostředí Richard Brabec. Pallós přitom byl v době havárie ředitelem oblastního pracoviště České inspekce životního prostředí v Olomouci a společně s ministrem Brabcem vystupoval na tiskové konferenci 1. října 2020, na které společně mystifikovali veřejnost o průběhu vyšetřování havárie.

Oba na tiskové konferenci tvrdí věci, o nichž ve světle dnes již známých skutečnosti tehdy museli velmi dobře vědět, že nejsou pravdivé. Cílem jejich vystoupení tehdy bylo přesvědčit veřejnost, že chemička Deza z holdingu Agrofert Brabcova stranického bosse je mimo podezření, zatímco skutečný viník se nachází v rožnovském areálu Energoaqua. Dnes víme, že to byla účelová lež.

×

O zrušení rozhodnutí udělit pokutu Deze informoval Deník Referendum tiskový mluvčí České inspekce životního prostředí Jiří Ovečka, který na dotaz odpověděl: „Rozhodnutí ČIŽP o uložení pokuty ve výši 400 000,- Kč společnosti DEZA, a.s. bylo po odvolacím řízení Ministerstvem životního prostředí, odborem výkonu státní správy VIII zrušeno a věc vrácena ČIŽP k novému projednání. V souvislosti s tím, že řízení o přestupku není dosud ukončeno, nelze poskytnout bližší informace.“ Ředitelem odboru výkonu státní správy VIII je právě Radek Pallós.

Ten na dotaz Deníku Referendum, proč rozhodnutí inspekce zrušil, odmítl odpovědět s odkazem na mluvčí ministerstva. Ta náš dotaz podstoupila tiskovému odboru České inspekce životního prostředí, z nějž nám Miriam Loužecká napsala: „Asi Vás zklamu, ale bližší informace o neukončeném řízení momentálně nemůžeme poskytnout.“

Deníku Referendum se přesto podařilo rozhodnutí ministerstva životního prostředí získat. Z pětadvacetistránkového dokumentu je zřejmé, že Česká inspekce životního prostředí zahájila s Dezou správní řízení o utajené havárii na kaustifikační jednotce na základě investigativní reportáže DR. Řízení skončilo 8. dubna 2022 udělením pokuty ve výši 400 tisíc korun. Deza se odvolala, přičemž její argumentace je snůškou lživých tvrzení o tom, co se 20. září na kaustifikační jednotce skutečně stalo.

Deza popírá jak to, že byl poklop na kaustifikační jednotce podepřen dřevěnou fošnou, tak i to, že byl v provozu dlouhodobě vypnutý alarm. Obě skutečnosti přitom zaměstnanec obsluhující kaustifikační jednotku Deníku Referendum potvrdil. Dřevěnou fošnu zdokumentovala fotografie z dronu.

Dřevěná fošna víko reaktoru na kaustifikační jednotce podepírala dlouhodobě. Deza to nyní zatlouká. Foto DR

Deza tvrdí také, že mimo havarijní jímku uniklo nejvýše padesát až sto litrů směsi a do dešťové kanalizace vůbec nic! To je křiklavá lež, která je v rozporu s tím, jak událost popsali očití svědci a jak ji dokumentují fotografie, které Deník Referendum získal a zveřejnil.

Snímek jasně ukazuje piliny kolem dešťové kanalizace , které mají zřejmě bránit dalšími splachování toxické směsi. Deza tvrdí a MŽP akceptuje, že do dešťové kanalizace neuniklo vůbec nic. Na snímku je také vidět nízká zídka oddělující prostor havarijní jímky, takzvaný bortík. Foto DR

Ministerstvo životního prostředí se v dokumentu, který vypracoval Radek Pallós, s argumentací společnosti Deza prakticky plně ztotožnilo. A udělení pokuty zrušilo rozhodnutím Radka Pallóse vydaným 13. dubna 2023, tedy více než rok poté, co Česká inspekce životního prostředí původní rozhodnutí o trestu pro Dezu vydala.

Radek Pallós na ministerstvu životního prostředí pracuje pro Agrofert

Pallós ve vydaném rozhodnutí přejímá argumentaci společnosti Deza. O práci inspektorů ČIŽP Brno tvrdí, že jejich „řízení trpí nedostatkem relevantních důkazů, které si orgán prvního stupně měl při šetření předmětné události a v průběhu řízení opatřit, aby tak zjistil stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti“.

Ministerstvo životního prostředí rukou Radka Pallóse dokonce tvrdí: „V rámci šetření uvedené věci se orgánu prvního stupně nepodařilo dostatečně a nepochybně prokázat, že uvedená událost svým charakterem, rozsahem a následky byla skutečně havárií či mimořádnou situací, kterou je provozovatel zařízení ze zákona povinen ohlásit podle zásad příslušného provozního řádu nebo havarijního plánu.“

Pallós ve svém rozhodnutí vydává fabulace Deza za fakta: „Z fotodokumentace místa úniku a situování kaustifikační jednotky je patrné, že většina uniklého roztoku byla zachycena pod konstrukcí reaktoru na zpevněné ploše, která současně slouží jako záchytný prostor.“ A dále: „Množství látky, které se dostalo přes betonový okraj záchytné plochy na zpevněnou komunikaci, činilo podle odborného odhadu cca 50-100 l.“

Snímek dokumentuje, že toxická tekutina tryskala z reaktoru i do vzdálenosti několika metrů. Vlevo je jeden z krytů dešťové kanalizace, vpravo, olemován pilinami, druhý. Pod zeleným kontejnerem je zídka ohraničující prostor havarijní jímky — takzvaný bortík. Deza tvrdí a MŽP akceptuje, že prakticky vše z reaktoru kaustifikační jednotky vyteklo do prostoru jímky, tedy za zídku pod zeleným kontejnerem. Je to očividná lež. Ve skutečnosti do dešťové kanalizace unikl prakticky veškerý obsah kontejneru, který vyvřel, konstrukce havarijní jímky vůbec nepočítala s tím, že by poklop na víku kontejneru mohl být podepřený dřevěnou fošnou a že by tudíž toxické látky mohly z reaktoru unikat touto cestou. Foto DR

Pallósova Dezu ochraňující konstrukce dospívá k předvídatelnému závěru: „Pakliže orgán prvního stupně v rámci nového prošetření shora popsané události a odvolatelova přestupkového jednání, kterého se měl dopustit v souladu se zásadou materiální pravdy spolehlivě neodstraní pochybnosti ve věci a nepodloží relevantními důkazními prostředky, řízení o přestupku postupem podle správního řádu zastaví.“

Odbor výkonu státní správy VIII je právě orgánem, u nějž končí všechna odvolání proti rozhodnutím státní správy v oblasti životního prostředí v Olomouckém a Zlínském kraji, pod nějž spadá nejen chemička Deza, ale i řada dalších zásadních podniků holdingu Agrofert. Deník Referendum disponuje dalším obdobně skandálním rozhodnutím, v němž ministerstvo rukou Radka Pallóse ruší pokutu udělenou Českou inspekcí životního prostředí společnosti Deza za havarijní událost v lednu 2021, v níž opět přejímá argumentaci Agrofertu.

V průběhu soudního líčení ve Vsetíně státní zástupce Jiří Sachr zakládá do spisu dokumenty, jimiž se pokouší vyztužit obžalobu a které vypracoval právě Radek Pallós ve snaze doložit porušování předpisů v areálu Energoaqua. Mezi dokumenty, které Pallós vypracovává v zájmu vykonstruované obžaloby, se vyjímá rozhodnutí z 10. ledna 2023, jímž dokonce musel své vlastní předchozí účelové rozhodnutí z 25. srpna 2022 zrušit — pro jeho nezákonnost.

Deník Referendum zaslal ministru životního prostředí Petru Hladíkovi následující otázky:

  • Jste si vědom toho, že odbor státní správy VIII takovéto rozhodnutí vydal? Pokládáte je za věcně správné?
  • Víte o dalších krocích, které v souvislosti s šetřením otravy řeky Bečvy Radek Pallós z titulu své funkce podniká?
  • Přijalo Vaše ministerstvo v souvislosti se závazkem „deagrofertizace“ kroky k tomu, aby s ním byl ukončen služební poměr?
  • K jakému datu očekáváte, že pracovní poměr Radka Pallóse na ministerstvu životního prostředí skončí?

Do vydání textu zůstaly bez odpovědi.