Liberálně omlouvaný fašismus

Ivan Štampach

Mezi liberalismem a fašismem existuje podivuhodná a paradoxní vazba. Má však svou logiku a tradici. Všechny autoritativní náboženské tendence, když jsou obviněny, že směřují k omezení lidských práv, se dovolávají svého práva se vyjádřit.

Nebezpečná dynamika německého antiislamistického hnutí Pegida (zkratka názvu Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des AbendlandesVlastenečtí Evropané proti islamizaci Západu) se oslabila, když se ukázalo, že jeho šéf Lutz Bachmann se pro fotografování nastylizoval do hitlerovského vzhledu, s patkou do čela a charakteristickým knírkem. Přestalo být věrohodné, že jde o obranu svobody západního člověka proti totalitnímu islámu.

Nutno připustit, že náboženství, zejména ta, která hájí jedinou výlučnou, shůry sdělenou pravdu a jedinou cestu záchrany lidského rodu mají tendenci k náboženské analogii politického totalitarismu. Jak nedávno ukázal ve svém článku Adam Borzič, Bůh jako nejvyšší autorita může být osvobodivým sdělením o ochraně člověka před všemožnými mocnostmi, které si na něj činí nárok, ale může také jít o nebeského diktátora, který svou vůli prosazuje prostřednictvím pozemských církevních, státních nebo ekonomických despotů.

České, i ve srovnání se zeměmi Evropské unie výjimečně liberální, konfesní právo předpokládá, že náboženské organizace mj. mohou svou činností ohrožovat práva, svobody a rovnoprávnost občanů, ohrožovat demokratické základy státu, být v rozporu s principy lidskosti a snášenlivosti nebo rozněcovat nenávist a nesnášenlivost. Tato a podobná rizika výslovně zmiňuje v zákoně o církvích a uvádí, třebaže jen hypoteticky, možnost zabránit náboženskému subjektu, který to činí, v tom, aby vyvíjel činnost.

Potíž je v tom, že domnělí obhájci liberálních principů paušalizují reálné totalitní myšlenky a reálné činy ohrožující lidskou tělesnou a duševní integritu. Všem muslimům připisují fundamentalismus, fanatismus, extremismus a terorismus. Kdosi to trefně přirovnal tak, že pachatelé pařížského masakru jsou asi tak stejně představiteli islámu jako je Ku-klux-klan reprezentací křesťanství.

Je-li radikální antiislamismus novou alternativní nebo rozšířenou podobou antisemitismu vedle náboženského a etnického antijudaismu, nelze se divit tomu, že se za liberální rétorikou protiislámských bojovníků hledá, a nachází fašistické zázemí.  Foto IVČRN

Odpor k reálně nepřijatelným náboženským (nebo náboženství se dovolávajícím) postojům a činům se promítá do odporu k náboženství jako celku a ke všem jeho stoupencům bez ohledu na jejich osobní názory a postoje. Odpor je založen na pouhé příslušnosti. Nepřítelem pro antiislamisty je člověk prostě už tím, že se narodil v islámském prostředí.

Bylo by možno říct, že kritiku náboženství nelze srovnávat s nenávistí např. nacistů k příslušníkům jiných etnik či ras, než je domnělá rasa nordická a v širším smyslu árijská. Jako příslušník národa se člověk rodí, náboženství si volí. To však není tak jednoznačné.

Etnická příslušnost vzniká politicky a závisí především na sebeurčení. Tak to pojímá nemalá část západního lidstva, ale i lidé jiných kulturních okruhů. A náboženství tam, kde chybí potřebné informace o alternativách, může být předem dáno. Reálně si člověk leckdy a leckde nemůže vyznání volit.

Naši civilizaci po staletí utvářela tradice vzniklá prolnutím anticko-helénské (a ještě širší indoevropské) kultury s kulturou semitskou. Tento druhý zdroj se stal duchovním domovem euroatlantické civilizace prostřednictvím Bible, tím, že křesťanství jako páteř naší civilizace učinilo hebrejskou Bibli (Tanach) součástí Bible křesťanské v rozsahu asi čtyř pětin tohoto celku.

Tím i takřečené hebrejské myšlení, tedy obrazotvornost, soubor hodnot a postojů spjatých s hebrejštinou jako jazykem a s jeho kulturou učinilo součástí evropského myšlení.

Antisemité oceňují antické, árijské civilizační prvky a opovrhují vším semitským, původně jen nebo hlavně vším židovským. Když se podíváme, co je vyčítáno muslimům, vidíme, jak často se z oprávněné polemiky s islámským náboženstvím či právem nakonec vyklube odpor k nějakým „špinavým arabášům“. Je pozoruhodné, jak je to často doslova totéž, co německá nacistická propaganda předhazovala Židům.

Okamurovskou výzvu nenakupovat v islámských obchodech kdosi zdokumentoval jako opsanou z nacistických plakátů vyzývajících nenakupovat u Židů. Často se vědomě nebo nevědomky, snad s oporou ve stejných hlubinných archetypech, používají proti muslimům stejné slovní formulace a stejná symbolika jako dříve či dnes proti Židům.

Semitské kořeny islámu

Islám na své cestě dějinami vstřebal víceméně během prvního jednoho či dvou staletí evropské anticko-helénské dědictví. Do arabštiny se záhy překládala díla antických filosofů, Platóna, Aristotela, stoiků a novoplatoniků. Arabští aristotelici a platonici byli v kontaktu a v rozhovoru s křesťanskými. Jejich filosofická a vědecká (např. lékařská nebo matematická) díla se ve středověké a raně novověké Evropě překládala z arabštiny do latiny.

Přesto však islám, stejně jako judaismus a jeho prostřednictvím křesťanství má semitské kulturní kořeny. V první etapě islamizace arabizoval získaná území. A i když vstoupil později do jazykově a kulturně odlišných prostředí (Persie, Indie, Čína), zachoval si oficiální znění Koránu a denní rituální modlitby v arabštině.

Semitská obrazotvornost, myšlení v dynamických, konkrétních obrazech spíše než v abstraktních pojmech, personalistické pojetí Boha (v kontrastu vůči řecké Ideji idejí, Dobru, Prvnímu hybateli apod.) je tam trvale živé. K semitské mentalitě patří důraz spíše na životní praxi, než na teoretickou spekulaci.

K antické tradici patří dělení společnosti na obvykle tři samostatné, hierarchicky uspořádané společenské vrstvy, v semitské tradici je v doložitelných historických počátcích zárodek rovnosti. Posvátno tam neční nad profánním světem, nýbrž vstupuje do jeho všednosti a je v něm doma. Proto semitské prvky islámu dráždí stejně jako důsledně žitý judaismus a jako křesťanství opřené o své biblické kořeny.

Je-li radikální antiislamismus novou alternativní nebo rozšířenou podobou antisemitismu vedle náboženského a etnického antijudaismu, nelze se divit tomu, že se za liberální rétorikou protiislámských bojovníků hledá, a nachází fašistické zázemí.

Fašismus je v této úvaze publicistickou zkratkou za to, co by v komplikované politologické analýze bylo vyhodnoceno jako autoritativní nacionální konzervativismus, jako tendence diktátorské, tyranské či despotické (odlišené v politické filosofii Hannah Arendtové).

Fašismus zde zastupuje i jeho specifické podoby, jimž se dostalo samostatných názvů, jako je německý nacismus a současné snahy o jeho znovunastolení, a jako rakouský (1931-1938), portugalský (1932-1968) a španělský (1938-1975) autoritativní korporativní stát.

Toto příbuzenství současných radikálních antiislamistů je namístě, protože se sice dovolávají liberálních hodnot reálně nebo někdy i jen fiktivně některými muslimy pošlapávaných. Chtějí totiž tomu paradoxně čelit omezením liberálního pořádku pro vybrané skupiny obyvatel, především pro muslimy, ale podle vyjádření některých z nich i pro jejich nemuslimské podporovatele.

Např. o Martinu Konvičkovi uvádí Daniel Veselý v článku pro Britské listy, že četl v internetové diskusi jeho prohlášení, že je třeba vypravit transporty s muslimy a do nich ještě připojit křesťany, kteří jsou vůči muslimům přátelští.

Odpor k reálně nepřijatelným náboženským (nebo náboženství se dovolávajícím) postojům a činům se promítá do odporu k náboženství jako celku. Foto Ondřej Mazura, DR 

Vazba liberálního omlouvání k plánovanému omezování liberálních principů, tedy k fašizující tendenci se zdá být za vlasy přitažená. Má však svou logiku a svou tradici. Především se všechny autoritativní náboženské a politické tendence, když jsou obviněny, že směřují k omezení lidských práv, dovolávají svého práva svobodně se vyjádřit. Tito neofašisté se tváří, že přistihli demokratický stát při neupřímnosti, když jejich tendence odmítá, a v krajním případě trestá za jejich projev.

Jenže kontinentální demokracie bere slova vážně. Slova nejsou pouhým popisem a výkladem skutečnosti. Řeč má schopnost tvořit skutečnost, a to ne hned v nějakém magickém smyslu, ale tak, že slovo vytváří situace, např. uzavírá nebo rozlučuje manželství, a může rozhodovat (např. v podobě soudního výroku) o životě a smrti.

Slovo může být činem a podléhá právnímu hodnocení. Demokracie je i vůči svým nepřátelům opatrná, pokud jde o trestnost verbálních projevů. Nespěchá s tresty. Přesto však se v evropském kontextu prosazuje nepřípustnost nenávistných a poškozujících projevů.

Podivuhodná a paradoxní vazba liberalismu na fašismus (v uvedeném širokém smyslu) bývá ostře formulována i tak, že fašismus je posledním stadiem liberalismu. Slovem liberalismus se totiž může rozumět pojetí zdůrazňující široce pojaté občanské svobody a lidská práva. Ten je jistě s fašismem v konfliktu. Stejně tak se liberálních principů dovolává pojetí, jež svobody přiznává jen občanům, a práva vyplývající z lidské příslušnosti se popírají. Jejich prosazování se označuje za nebezpečné pro demokracii.

Bývá to propojeno s národním pojetím státu, což nepochybně znamená: náš národ je svobodný, zatímco ostatním se svobody a práva přiznávají jen podle uvážení. Je to rovněž pojetí, které vyslovil Roman Joch svým proslaveným výrokem, že všechny práva lze redukovat na právo vlastnit. V polemickém vyhrocení se o něm mluví jako o právu bohatých bohatnout ještě více. Při pečlivějším rozboru by byla řeč o svobodách a právech vlastníků produkčních prostředků a fiktivní svobodě lidí odkázaných prodej vlastní pracovní síly.

Toto pojetí svobody je někdy označováno jako tržní fundamentalismus. Zbožím se postupně stává vše, co dříve částečně nebo výlučně patřilo do oblasti veřejné služby, jako zdraví, vzdělání a náboženství. A je odzkoušeno, že tržnímu fundamentalismu se lépe daří v diktaturách, které omezují sociální práva, např. fungování svobodných odborů.

Chicagská škola, jak se toto pojetí označuje podle místa své první formulace, se ukazuje jako mimořádně úspěšná v Číně s její faktickou vládou jedné strany bez řádných svobodných voleb a s perzekucí opozice.

Přinejmenším jistý typ liberalismu, označovaný někdy pro nedostatek lepšího výrazu již trochu omšelým výrazem neoliberalismus, není od fašistických tendencí daleko. Snaha omezit svobodu vyznání a tendence vysídlit přistěhovalce na základě pouhé jejich příslušnosti např. k islámskému světu a trestat jejich obhájce zrovna u našich spoluobyvatel, kteří se zaštiťují liberálními hodnotami, proto není překvapivá.

  Diskuse
  ??
  January 30, 2015 v 23.25
  Mohl by jste dat presny odkaz p. Stampach ? Dekuji.
  "Např. o Martinu Konvičkovi uvádí Daniel Veselý v článku pro Britské listy, že četl v internetové diskusi jeho prohlášení, že je třeba vypravit transporty s muslimy a do nich ještě připojit křesťany, kteří jsou vůči muslimům přátelští."
  January 31, 2015 v 3.15
  Bachmann se stylizoval za Hitlera. Konvička se ani sám nemusí stylizovat za Mussoliniho. Stačí, když ho vyfotí někdo jiný a ukáže na internetu.
  ??
  January 31, 2015 v 12.03
  Staer osklive baby a hnusni starci by se radeji meli zahalovat, ze p. Hajkova..
  Ano zkusenosti nas uci, ze uz vzhled cloveka je dukazem jeho spatnosti. Paroubek ma bradavici na leve tvari, coz je dukazem jeho mizernho charakteru. To nam predvedli volebni plakaty ODS. Ohavny Paroubek s bradavici a vedle nej uprimny zarive bily katolik pan Necas. Pan Necas, to je ten pan cisty, ktery nechal sledovat svou manzelku za statni penize a pak a pak ji i ctyri deti opustil, aby mohl provozovat svou lehkou sexualni dysfunkci. Proste ty vnejsi znaky a vzhled jsou opravdu dulezite. Jen se bojim, ze pokud bude v Evrope zavedena sharia, mohla by pro gynekology vzniknout neprijemna oznamovaci povinnost. Ortodoxni islam tresta carodejnictvi smrti a jak nas uci Malleus Maleficarum, dabelske znaky carodejnic se nachazeji na tech nejintimnejsich mistech.
  ??
  January 31, 2015 v 12.08
  Ten odkaz neni k nalezeni, p. Stampach ?
  Chtel bych se presvedcit na vlastni oci. Jsem neduverivy , skoro jako p. Hajkova. Ba hur, ja uz nekdy neverim ani sam sobe.
  January 31, 2015 v 12.24
  Jde o to, že jeden a týž člověk (nebo jeho obličej) může být záměrně vyfotografován buď tak, aby byl sympatický (i když to nemusí být krasavec) nebo tak, aby byl nesympatický a lidi odpuzoval - třeba nějakou mussoliniovskou grimasou.
  Na lidi tohle může negativně zapůsobit, pokud si to neuvědomí. Na druhé straně uvědomit si to automaticky neznamená přiklonit se proto ke Konvičkovi.
  Já se prostě v tomto světě neobejdu bez vlastní ideologie, která mi všechno vysvětluje. Ještě že nějakou mám. Jinak bych se mohla jít bodnout.
  ??
  January 31, 2015 v 12.48
  "uvědomit si to automaticky neznamená přiklonit se proto ke Konvičkovi. "
  Ano p. Hajkova uvědomit si to automaticky neznamená přiklonit se proto ke Konvičkovi. Ale znameno to automaticky si vytvorit ostrazity , velmi opatrny postoj k novinarum a publicistum, kteri takovy podprahovy a necisty zpusob manipulace pouzivaji (Zuzana Válková), at uz tak cini z nedostatku vzdelani,inteligence, charakteru, ci za penize.
  PM
  January 31, 2015 v 15.20
  Společnost konsenzu, ač teprve v plenkách se již hroutí
  Politika (zástupce zprivatizované státní moci ) nenabízí alternativy, mocenská centra (majitelé státní moci) jsou zcela přetížena vnitřními zápasy o přežití - s absolutním nezájmem o společenské alternativy.. ...............
  a radikálům se chvějí chřípí
  a zmateně osočující frustrovaný občan se cítí spravedlivým
  a době poplatný odvar fašismu stojí na prahu moci s roztaženými nozdrami i spáry.
  Jsme doopravdy natolik blízko obrazu společnosti, kterou načrtl Houellebecq v posledním románu Podmanění??
  HP
  January 31, 2015 v 16.24
  Článek přináší pro laika zajímavé informace
  Zaujal mě např. tento odstavec:
  "České, i ve srovnání se zeměmi Evropské unie výjimečně liberální, konfesní právo předpokládá, že náboženské organizace mj. mohou svou činností ohrožovat práva, svobody a rovnoprávnost občanů, ohrožovat demokratické základy státu, být v rozporu s principy lidskosti a snášenlivosti nebo rozněcovat nenávist a nesnášenlivost. Tato a podobná rizika výslovně zmiňuje v zákoně o církvích a uvádí, třebaže jen hypoteticky, možnost zabránit náboženskému subjektu, který to činí, v tom, aby vyvíjel činnost."
  Znamená to, že vláda má možnost vhodně interpretovat tento zákon pomocí např. prováděcích předpisů? Asi to nebude jednoduché, hlavně by to měli udělat lidé odborně kvalifikovaní, aby byl zákon interpretován vyváženě.
  Z autorova textu pro mne dále vyplývá, že religionistika je věda, která má své oprávnění v tom, že může laika přiblížit ke kořenům vzniku náboženství. Také může věřící občany přivést více k vzájemné toleranci. Autor by měl v mediích publikovat více článků, které vzájemné vazby mezi náboženstvími osvětlují. Osvěty je nám třeba "jako šafránu"!
  V podrobnějších rozborech všelijakých "ismů" jsem se co by laik ztrácela. Možná vzdáleně se k tématu vztahuje článek
  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Evropu-pry-zabila-Margaret-Thatcherova-A-to-predtim-byla-vetsi-velmoc-nez-USA-lituje-uznavany-svetovy-analytik-359810 ,
  kde je M.Th. přisuzováno prosazení ultraliberalismu .
  January 31, 2015 v 16.46
  Já bych vás poněkud opravila, paní Puchýřová, v tom "šafránu". Ono nám totiž šafránu vůbec není třeba. Myslím, že se spíš říká, že je nám něčeho třeba jako soli, ale i to je sporné. Ale jinak zcela chápu smysl vašeho příspěvku. Máte pravdu, že autor článku často přináší zajímavé informace, z nichž si laik mnohé odnese. Tentokrát mě zaujal tím, jak srovnává oba kořeny naší civilizace (anticko-helénský a semitský) - že totiž v semitské tradici je jistý zárodek rovnosti, zatímco k antické tradici patří dělení společnosti na hierarchicky uspořádané společenské vrstvy. Většinou mají totiž lidé opačnou představu (antika = demokracie).
  ??
  January 31, 2015 v 17.18
  Vite co by mne zajimalo p. Hajkova ?
  Jak by pan Stampach vysvetlil Raifu Badawimu, ze ti co ho bicuji jsou vlastne potencialni hlasatele rovnosti, svornosti a bratrstvi a ti kteri proti tomuto barbarskemu trestu protestuji, jsou opovrzeni hodni potencialni fasiste.
  Nejlepe kdyz to zkusi hned po pristim zbicovani, to bude Badawi zvlast pristupny a otevreny. Hlavne na zadech.
  January 31, 2015 v 18.41
  Ono záleží na tom, z jakého úhlu pohledu se na ty tradice člověk podívá (současnost bych do toho raději nepletla). Buď budeme přednostně vidět demokracii antických států, což ovšem není antika celá, neboť obyvatelstvo antických států se časem své demokratické tradici zpronevěřilo a zavedením císařství se zhlédlo v perské a babylónské společenské hierarchii, nebo si můžeme všimnout jistého rovnostářství semitských kočovných kmenů - půda byla jejich společným vlastnictvím, navíc nemohli s sebou tahat příliš majetku, protože to nemělo cenu... Je pravda, že i u nich rovnost časem utrpěla, zvlášť když přestali bydlet ve stanech.
  Faktem pak zůstává, že rovnost žen neexistovala vcelku nikde, tedy ani v jednom z obou historických kulturních okruhů.
  MP
  February 1, 2015 v 12.00
  P. Kuchejdo,
  R. Badáwí je muslim. Je potěšitelné, že se ho zastáváte, což chápu jako důkaz toho, že překonáváte svou islamofobii.

  Čili souhlasíte s heslem: islám ano, šaría a islamismus ne?
  ??
  February 1, 2015 v 14.22
  Mily p. Pleva.
  Svou islamofobii jsem neprekonal a prekonavat nehodlam. Vuci muslimum nemam vubec nic.

  " islám ano, šaría a islamismus ne" Mohl bych s nim souhlasit, ale, ma to jednu vadu na krase. Sharia je neoddelitelnou soucasti islamu. Poslechnete si "umirnene muslimy" v ceske televizi, posurfujte si na jejich strankach, prectete si jejich fatvy. Seznamte se osobne s muslimy a seznamte se s jejich nazory. Pokud pak neusoudite, ze islam ano, ale reformovany (tedy ano, bez sharie), tak budu docela prekvapen. Mel jsem v diskusi o satcich chut uverejnit facebukovou stranku meho pritele. Dnes, po atentatech v Parizi, jsem rad, ze jsem to neudelal. Co kdyby si ho nejaci "dobri mulimove" vybrali jako exemplarni pripad k potrestani za odpadlictvi. Mimochodem , muj pritel se ozenil s katolickou a jeho otec, ktery se pysni titulem Hadzi, se jej pokusil zabit. Vlastniho syna ! Jinak je to bezproblemovy obyvatel.

  Vysvetlete mi,jak je mozne, ze vsichni ti "politicti Charlie" se vydali hojne ronit slzy nad mrtvym saudskym kralem, jehoz nejvetsi zasluhou je sireni a sponzorovani extremni formy islamu wahabismu, ale Asada alawitu (velmi tolerantni a umirnena verze islamu) titiz Charliove nazivaji tyranem ? O postaveni krestanu za "Asadovy tyranie" a dnes je snad zbytecne psat.

  p.s. S panem Konvickou se rozchazim v tom, ze bych prijal i muslimske rodiny (alawity) nepozadovali by noseni satku ve skole. Oni jsou cesta islamu. Ale i my cesi platime sily a zbrane ktere je maji vyhubit.
  February 1, 2015 v 18.07
  Já sem vpašuji svůj příspěvek,
  který jsem psal jako samostatný článek, ale bylo mi napsáno, že je to spíše příspěvek do debaty. Ale je, dle mého názoru, přesně k tématu pana Štampacha.
  Pár slov o toleranci.
  Tolerance (z latinského slovesa tolerare, snášet, strpět) znamená česky snášenlivost, tj. ochotu, schopnost případně možnost přijímat či snášet něco samo o sobě spíše nežádoucího nebo nepříjemného /zdroj Wikipedie/.
  Naše současné vlády a to jak u nás, tak i v celé EU, požadují na tzv. většinové společnosti subjektivní toleranci. Toleranci vůči menšinám, vůči sociálně nepřizpůsobivým, vůči vyznavačům různých náboženství, z nichž mnozí jsou uprchlíci ze zemí, které se zmítají v námi nezaviněných konfliktech.
  Je to pochopitelné. Tolerance je jedním ze základních principů demokracie. Potud tedy nemůže mít člověk, který má demokratické cítění, žádné námitky. V praxi je však po většinové společnosti často vyžadována tolerance k těm, kteří vůči druhým žádnou toleranci nevykazují, ani vykazovat nehodlají. Je vyžadována například tolerance po lidech, kterým Bílé mafie před domy nastěhovaly tzv. sociálně nepřizpůsobivé, díky čemuž tito lidé mají z klidného života peklo a z mozoly vydřených nemovitostí bezcennosti, neboť jsou neprodejné. Oni ale svými „sousedy“ tolerováni nejsou. Ani trochu.
  Je vyžadována tolerance od většinově ateistické společnosti vůči nábožensky založeným emigrantům, kteří touto ateistickou společností opovrhují, pokud ji přímo nepovažují za svého největšího nepřítele. Ta je má za to tolerovat a navíc živit. Prý je to vrcholně demokratické.
  Když o takovéto toleranci hovoří „neziskovky“, je to logické. Každý sociálně nepřizpůsobivý, každý uprchlík je pro ně hrstí dukátů. Tak jen houšť a větší kapky. Jsou za svou „toleranci“ přímo a to finančně odměňováni /čest světlým vyjímkám/. Co ale běžný občan? Jakou odměnu za svou toleranci dostane on? Musí tolerovat a financovat jak nepřízpůsobivé, tak uprchlíky, neboť peníze se samy nelíhnou a tak se mu nutně sníží kvalita jeho života, vždyť co se na jedné straně rozdá, tak na druhé musí chybět. Když se vzpříčí, je politiky a médii označen za rasistu, xenofoba a asociála. Přitom jeho „odměna“ by nemusela být závratná. Stačilo by možná jen, aby i on byl tolerován od těch, které má tolerovat.
  Politici, možná díky práci „neziskové“ lobby nemají zpětnou vazbu. Jinak by už brali vážně rozhořčení těch, které nutí k jednostranné toleranci. Pokud totiž tolerance není vzájemná, je od vstřícné strany obyčejnou hloupostí. Není pak ani demokratickým principem. Většinová společnost však za hloupou být nechce. A jinou formu odměny, kterou za to, že něco snáší, jí nikdo nenabídne. Na Ráj nevěří a altruisté všichni nejsou. Navíc situace lidí tlačených k takovéto hloupé toleranci se do budoucna nejeví lepší, spíše horší. Tak proč by měli takto tolerovat? Proč?
  Věříte, že mě rozumná odpověď na tuto otázku velmi zajímá? Já chci být přesvědčen o správnosti takovéto tolerance. Nepřesvědčí mě, že když ji odmítnu, tak mě někdo nazve fašistou. To není argument.
  February 1, 2015 v 19.51
  Pro Pavla Kuchejdu
  Článek Veselého je zde http://www.blisty.cz/art/72261.html.
  MF
  February 1, 2015 v 22.33
  Panu Ševčíkovi
  Máte pravdu. Co ale s tím?
  MF
  February 1, 2015 v 22.57
  Pan docent neví, jak pracovat s prameny
  Odkazovat na článek Veselého, kde je něco neurčitě napsáno bez udání zdroje? Není to třeba pomluva, něco, co bylo účelově trochu posunuto? To jste, pane Štampachu, univesitní učitel?
  Já jsem si prohlížel Konvičkův facebook a nic podobného tam není. Tedy lajdácká práce.
  February 2, 2015 v 0.01
  Panu Fraňkovi
  Pan Štampach sice odkazuje na neprůkazný článek Veselého, což je faux pas.
  Ale M. Konvička se k deportacím muslimů vyjadřuje, i když cesta k nim podle něj vede přes (neúspěšnou? odmítnutou?) deislamizaci... Jenom je třeba zapátrat v internetové historii trochu hlouběji. třeba v letech 2010 a 2011, na eurábii, v komentářích u článků Adama B. Bartoše, i v příspěvcích MK k blogům např. V. Hořejšího, B. Kurase, Z. Hessové a Z. Muellera.

  Pro pana Ševčíka:
  Prosím, už se konečně seznamte s nějakými relevantními informacemi k tomu, co Vám tak leží na srdci. Např. o tom, co všechno zahrnuje neziskový sektor a jak je financován, popř. jak se rozdělují státní peníze. Už jen webové stránky českého statistického úřadu by pro Vás mohly být v mnohém objevné.


  February 2, 2015 v 9.46
  Co s tím, pane Fraňku?
  Ptát se. Ptát se politiků, ptát se dogmatických politilogů, ptát se dogmatických novinářů. Ta otázka je jasná, dá se těžko okecat. Takže proč máme tolerovat ty, kteří jsou vůčí nám netolerantní? Je zajímavé, že jednosměrně se tyto otázky pokládají. Proč není tolerantní Konvička? Proč není tolerantní Pegida? Ale proč nejsou tolerantní ti druzí, vůči nimž je naše tolerance vyžadována, to se už nikdo neptá.
  Paní Míčkalová, já nemám nic proti "neziskovkám", ani sociálně slabým. Mě vadí stát, který nesmyslně mrhá penězi. "Neziskovky" suplují jeho nedostatečnou roli. To je špatně. Navíc pravidla, určená pro jejich subvencování jsou zjevně též špatná, neboť jinak bychom museli žít v jiné, kvalitnější společnosti. S veškerou úctou k těm, kteří rádi pomohou druhým, je jasné, nade vší pochybnost, že tam, kde stát začne rozdávat peníze, se objeví ti, kteří z toho chtějí trhnout. A pokud nejsou stanovena tvrdá a jasná pravidla, tak se tomu tak děje.
  Všude, kde se stát vzdal své role a navíc dal najevo ochotu financovat své služby, se jeho náklady mnohonásobně zvýšily a kvalita poskytovaných služeb přitom značně pokleskla. Tak to prostě je.
  Vaše návrhy na detektovní činnost nespokojených v tomto problému jsou už úsměvné. Buď víte a nechcete říci, páč by se provalilo, jak to ve skutečnosti je, nebo nevíte a vaříte z vody. Kdyby jste věděla a bylo to průkazně dle vašich tvrzení, dávno by jste fakta hodila na stůl.
  PM
  February 2, 2015 v 12.21
  Nárůst neschopnosti tolerance
  jde rukuvruce s procesem destrukce liberálně demokratického režimu. Dějiny civilizací demokracie znalých jsou dokladem této otravné i vzrušující triviality.
  Vzrušující protože po totální moci slídící podstupují jakákoliv rizika a formy konkurenčních šarvátek, vedoucí k odstranění demokratického režimu.
  Dalo by se říct, že jde o střet dvou rozporných pudů sebezáchovy, a to má sakra dynamiku.
  A nabízí věčnou otázku co s tím?.....bych dodal.
  Od funkcionáře Svobodných slýchávám - co demokracie, ta buď je nebo není...... ale svoboda, ta se musí vybojovat.
  February 2, 2015 v 12.41
  Off topic
  Pane Ševčíku,
  souhlasím s tím, že stát nenakládá s penězi nejúčelněji.

  Jinak máte pouze své utkvělé představy o tom, co a jak platí stát a jak se k tomu mají neziskovy a jak jsou jejich výkony posuzované. Tyto Vaše představy ale nejsou v souladu s tím, jak to chodí v realitě.

  Stát vynakládá peníze na všechny možné programy a granty.
  Ukázka (zdaleka ne vyčerpávající):
  Programy, které vyhlašuje a platí stát (ministerstva, kraje, atp.) - do těchto programů se mohou přihlásit zájemci z neziskové sféry. Na únor to máme např:
  Národní program podpory cestovního ruchu
  Bezbariérové školy a obnova alejí
  Dotace na podporu turistických informačních center
  Podpora obnovy a rozvoje venkova
  Environmentální vzdělávání
  Podpora rodinné politiky
  Objekty kulturního dědictví a kulturní památky
  Program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie
  Stipendijní program - výběrové řízení v oboru hudba, divadlo a tanec, literatura a výtvarné umění
  Podpora rozvoje sociálních služeb (Krajský úřad Jihočeského kraje)

  Zdaleka ne všechny projekty pro neziskovky platí stát.

  Ukázka poskytovatelů peněz na další projekty v neziskovém sektoru (zdaleka, zdaleka ne vyčerpávající).
  Nadace Albert
  Nadace České bankovní asociace
  Nadace Vodafone
  Evropská kulturní nadace
  Norské fondy
  To, na co dávají peníze tyhle nadace, se nekryje s tím, na co dává peníze stát.

  Dotace v EU
  Dotace z EU (ČR je čistým příjemcem) - v celém universu dotačních programů je i Operační program Zaměstnanost, v jehož rámci jsou různé podskupiny, ale to ještě neznamená, že na peníze z programu Zaměstnanost dosáhne nezisková organizace:
  http://www.dotacni.info/operacni-program-zamestnanost-2014-2020/
  http://www.mpsv.cz/cs/6667

  Neziskovky předloží projekt, poskytovatel peněz si z projektů vybere, schválí ho, pak hodnotí výsledky.

  Předpokládám ovšem, že to Vašimi utkvělými představami o tom, kde berou peníze neziskovky a jakou roli hraje stát při rozdělování peněz neziskovkám, ani nehne.
  Pokud ovšem máte dojem, že v neziskovém sektoru jde snadno např. stát pumpnout o prachy bez prachy, grantů je spousta, zažádejte si.
  February 2, 2015 v 16.00
  Paní Míčkalová, nechme toho.
  Začíná mě urážet předpoklad, že jsem naivní a nemám potuchu o fungování lecčeho v tomto státě.
  Ti slavní nestátní poskytovatelé si dělají jen reklamu, zase za státní peníze, páč si tu svoji "dobročinnost" odečtou z daní, které by státu musely zaplatit.
  Nejsem lačný, abych si šel utrhnout a pokud kritizuju rozhazování státních peněz, není to proto, že bych záviděl.
  Tady je prostě neefektivní nakládání s penězi, které by mohly pomoci. Jen je na nich nalapeno příliš mnoho pijavic. U nás běžné. Pokud se nikde nedočtu jaké mají tyto "projekty" hmatatelný VÝSLEDEK, nikdo mě nepřesvědčí o opaku. Tak velí zdravý rozum. "Dobré úmysly" jsou, pokud vím, dlažba na cestě do pekla.
  Snad ale začíná svítat na lepší časy. Tlak ze spodu nutí přehodnotit dotační politiku. Stejně tak tlak ze spodu nutí přehodnotit "sociální" politiku. Ve středu bude senát projednávat petici Svazu měst a obcí. Tohle je demokratický krok vpřed :
  Ing. Dan Jiránek, předseda Svazu měst a obcí České republiky
  P E T I C E
  dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním ve věci řešení problematiky veřejného pořádku a sociálních záležitostí
  My, níže podepsaní prostřednictvím této petice žádáme vládu a Parlament České republiky, aby podnikly veškeré nutné kroky k rychlému a efektivnímu řešení níže uvedeného okruhu dlouhodobě neřešených otázek, které jsou jednou z příčin zvýšeného sociálního napětí na území měst a obcí České republiky.
  Naléhavě žádáme, aby byl kladen důraz na vymahatelnost práva v České republice, zejména na rychlejší a důslednější postižitelnost trestných činů a přestupků. Během let se vytvořila skupina obyvatelstva, která má pocit takzvané „nepostižitelnosti“. Rychlé vynesení trestu má výchovný a výstražný účinek na celou společnost, a to i v případě bagatelní kriminality.
  Požadujeme důrazné řešení narůstající drogové problematiky a urychlené dokončení prací na Centrálním registru přestupků. Žádáme rovněž, aby se některé opakované přestupky staly trestným činem.
  Požadujeme okamžité schválení novely zákona o odpadech, která by zpřísnila podmínky výkupu železa a barevných kovů. Současná odpadová legislativa neřeší efektivně problémy s odcizenými barevnými kovy a železem, v těchto bodech požadujeme jeho novelizaci.
  Požadujeme, aby finanční prostředky na sociální bydlení byly hrazeny z rozpočtu státu a současně, aby budoucí zákon o sociálním bydlení, ke kterému se současná vláda zavázala, nezasahoval do ústavně zaručené samostatné působnosti územní samosprávy.
  Rozdělování sociálních dávek by mělo být motivační a spravedlivé pro všechny občany České republiky.
  Důrazně žádáme o vytvoření efektivních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, zejména za využití institutu veřejně prospěšných prací a znovuzavedení veřejné služby s motivačními prvky.
  Prostřednictvím této petice se snažíme o eliminaci možných příčin sociálního napětí a zlepšení dialogu mezi státem a obcemi.
  Bude to boj. Proti jistě budou "neziskovky" a levicoví dogmatici. Škoda. Rovnost byla přece jedním z hesel, které kdysi levice převzala z Velké francouzské revoluce. Kampak se ale poděla?
  MP
  February 2, 2015 v 18.28
  P. Ševčíku,
  dialog s vámi je velmi obtížný, ale pokusím se.

  Vy předpokládáte, že "ti druzí", kteří prý požadují toleranci a sami jí nejsou schopni (muslimové a Romové), jsou na stejné úrovni jako většinová společnost a mají stejné předpoklady chovat se podle určitých zásad - a jenom tak mírnix tírnix ze své zlé vůle se tako nechovají. Je to stejné, jako kdybyste chtěl po malém dítěti, aby bylo tolerantní a nebrečelo (a tím nerušilo dospělé), když má hlad. Nebo jako když p. Unger ahistoricky vyčítá našim předkům v 19. století, že byli nacionalisty.
  Zkrátka ignorujete, že Romové nebo muslimové nepřicházejí mezi majoritní společnost vybaveni stejně jako právě ona většinová společnost, právě proto přece hovoříme o potřebě integrace. Vy jim tedy jinými slovy řečeno vyčítáte, že nejsou integrovaní, přitom to je ale ten problém, který je třeba řešit. Je to jako vyčítat nemocnému, že je nemocný...

  K oné integraci může úspěšně dojít za následujících podmínek:
  - žádný rasismus a diskriminace, ale samozřejmě ani žádný rasismus naruby
  - trvat na dodržování zákonů a demokratických principů
  - pomáhat se vzděláváním, šířit hodnoty majoritní společnosti, ale také překonávat předsudky, vzájemně se od sebe učit ( i jejich hodnoty a některé kulturní fenomény mohou být obohacením pro nás)
  - stabilizovat životní perspektivy a sociálně-ekonomické poměry menšiny
  - pozitivní vzory integrace (v obou případech už existují)

  V případě muslimů pak v žádném případě neodsuzovat islám jako celek, ale naopak podprovat liberální interpretace islámu a pečovat o to, aby muslimové stáli spolu s námi proti extremistům z vlastních řad. Jinak vypukne válka civilizací - a pak skutečně hrozí ten Zemanův "superholokaust".
  February 2, 2015 v 19.17
  Pane Plevo, díky za pokus. Aspoň něco a někdo.
  Ale trochu korekce hned zkraje. Já jsem se tázal, co je za toleranci vůči netolerantním lidem nabízeno. Vzájemná tolerance to není a zřejmě nebude, tak jaká odměna je za to, že musí snášet často až peklo na zemi, se jim dostane? To je to zásadní, co mě a samozřejmě všechny dotčené zajímá. On dobrý pocit ze sebeobětování brzy vyprchá a člověk má pak spíše pocit, že byl za vola.
  Pokud jsou Romové /mě šlo ale spíše o nepřízpůsobivé celkem, což nemusí být jen někteří Romové/ "nevybavení" tolerancí, jak dlouho dle vás bude trvat, než se integrují? Lidé by jistě sami chtěli už konečně slyšet, kdy už ta, několikset let trvající integrace proběhne. Zatím to spíše vypadá, že veškerá snaha se míjí účinkem a právě aplikovaná politika integrace totálně ztroskotala. Pokud máte jiné informace, rád se s nimi seznámím.
  To samé je s uprchlíky jiných náboženství. Kdy začne tolerance muslimů vůči ateistům? Má se několik generací ateistů obětovat, snášet netoleranci a pak to příjde? To máme čekat od stále militantnějšího islámu?
  To, co navrhujete jako řešení, se zde již zkoušelo a zkouší. Je to dle vás úspěšné?
  Mě je jasné, že na vší té netoleranci se podepisuje morálka současného systému. A tady se, dnes už musím psát konzervativní, levice utnula. Nechce na jedné straně radikální změnu systému a ví, že ten se po dobrém nezmění. Zároveň ale také chce, aby občané některé jeho důsledky nesli bez reptání a s radostným altruismem. Občan pak má pocit, že levice /konzervativní - ČSSD a KSČM/ je tu jen pro úzkou skupinu sociálně nepřizpůsobivých a na něj zvysoka kašlou. A ani se vlastně nemýlí. Pravice po něm chce, aby dřel pro "volný" trh a konzervativní levice po něm chce, aby z toho mála, co mu zůstalo, živil nepřizpůsobivé a uprchlíky, tedy často ty, kteří jej v lepším případě jen nerespektují a netolerují. Když se vzpěčuje, je krytpofašista, neli fašista.
  Nezávidím mu /sobě/.
  February 2, 2015 v 19.33
  Marek Franěk zbaběle neuvádí kontakt, protože se bojí odezvy na své žvásty. Budu ho zatím šetřit a nebudu ho skandalizovat veřejně. Ale je mi z nej trapno.
  MF
  February 3, 2015 v 8.45
  Docent Štampach opět zdvořilý
  A za co mě, pane docente, chcete veřejně skandalizovat? Že kritizuji vaši neprecisní práci s informacemi? To byste se mohl, jako doc. Konvička, dostat před vaši univerzitní ethickou komisi.
  ??
  February 3, 2015 v 19.38
  Ehm p. Stampach.
  Zkousim to uz par dni, ale ten odkaz se mi neotevre. Muzete si overit , ze jo. Tak co s tim ?
  February 4, 2015 v 8.02
  Několik ukázek z diskuzí pod blogy různých aoutorů, do kterých se zapojil MK.
  Za pozornost stojí nejenom obsah, ale také formy diskuze.

  http://blog.aktualne.cz/blogy/zora-hesova.php?itemid=12216&from=300
  ctrl+f: deislamizace, repatriace, nebo deportace
  ---
  https://www.facebook.com/ivcrn/posts/205957979421967
  ---
  http://blog.aktualne.cz/blogy/zdenek-muller.php?itemid=15204
  ctrl+f: skoncovat (s islámem), GWB (Geroge Bush), západ skoncoval s římským katolicismem
  ---
  http://blog.aktualne.cz/blogy/zora-hesova.php?itemid=13883-
  ctrl+f: vymytí mozku, pohrdám akademiky

  PM
  February 4, 2015 v 12.07
  Touha po nepříteli a konjunktura nesnášenlivosti
  která dnes ovládá/zamlžuje myšlení trpících existenciální prázdnotou neoliberalismu, je přímo rajskou hudbou klausiánů a pilířem jejich stabilní dominance...... bych jen tak prohodil.
  + Další komentáře