Šok z nerovnosti

Redakce DR

Jak spolu souvisí polistopadový vývoj a současné protesty v severních Čechách, rasismus a sociální nerovnost? Může se levice něčemu přiučit u neonacistů z DSSS? Společný text Martiny Poliakové a Ondřeje Slačálka se snaží ukázat, že odpověď na tyto otázky zní: Víc, než si myslíte.

Kde domov můj, zpíval zástup na protiromské demonstraci v Rumburku. A po chvíli zas Bílej jezdec jede tmou. Skandování Cikáni do práce střídají výkřiky Cikáni do plynu. Davy rozhněvaných před ubytovnami, kde žijí Romové, neměly už příliš daleko k rasové válce, o jejímž rozpoutání sní celé generace neonacistů. Jenže nepřipomínají křičící davy většiny, která povstala proti „nepřizpůsobivým“, v mnoha ohledech různé nedávné race riots menšin, jaká známe ze západních měst či ze slovenského venkova? Štěkáme, aby se o nás vědělo — heslo popisující rioty na pařížských předměstích by mohli použít i Severočeští. A nenasvěcuje zpěv hymny v podobných situacích nacionalismus národa, jehož písní se stala?

Severočeské protesty můžeme číst různými způsoby. Nasnadě je obviňování místních z rasismu. To ale může znamenat záminku k přehlížení reálných problémů soužití a paušální stigmatizaci protestujících. Pražští lidskoprávní liberálové, kteří tyto soudy často vynášejí, jsou v riziku dvojího pokrytectví. Vůči Severočechům uplatňují podobný vzorec jako anticiganisté vůči Romům: hodnotí paušálně a bez ohledu na příčiny, výsledkem je pohrdání a pocit nadřazenosti. Z pozice lidí, kteří neřekli ani slovo proti vystěhovávání Romů z Prahy do sociálních konzerv — ghett a ubytoven, nedokážou zaručit, že by zastávali podobné postoje i v případě života mimo hlavní město. Nedokážou dát přesvědčivou odpověď na nejprimitivnější výzvu: Tak s nimi běžte bydlet.

I kvůli mělkosti a nevěrohodnosti kritického pohledu získává zejména na politické scéně převahu odlišný přístup, plný pochopení pro „slušnou a produktivní většinu“ (slovy sociálnědemokratické hejtmanky Jany Vaňhové) a proti „nepřizpůsobivým“. Pravice dokázala situaci instrumentalizovat a jako kýžené „řešení“ slíbit jeden z bodů své agendy, který k problému přispívá a ještě ho prohlubuje: zkrácení sociálních dávek. Tragickou antihrdinkou se stala sociální demokracie. Zatímco její ústecký poslanec Jaroslav Foldyna chválí protiromské nepokoje, které pomohl rozdmýchat, jako příklad občanské angažovanosti, díky němuž se problémy začaly řešit, popírá pražský poslanec Stanislav Křeček, že by se snad mělo jednat o sociální problém. Sociální demokracie osvědčila v této kauze překvapivou míru popírání sociálna.

Slepá skvrna lidskoprávních liberálů i sociálních demokratů je pochopitelná. Pokud chceme rozumět příčinám protestů na Šluknovsku i tomu, proč se podobně může vyvinout situace i v řadě dalších míst, nestačí nám upřít zkoumavý a nadřazený pohled do zasažených oblastí. Je třeba vidět i roli centra a nás samotných. Vnímat situaci ne jako pouhý sociální problém, který diagnostikujeme a pacientovi předepíšeme tvrdý režim a léčbu, ale jako důsledek vývoje celé společnosti, důsledek vývoje, na kterém máme podíl.

Paušální obviňování z rasismu stejně jako paušální „empatie“ vůči účastníkům protiromských demonstrací skrývá skutečnou příčinu tím, že ji externalizuje: ať už k démonickým rasistům nebo k démonickým Romům. Příčinou je ale něco, co prožíváme a spoluvytváříme všichni.

Na nejobecnější rovině jde o šok z nerovnosti. Společnost jako celek teprve nyní poznává odvrácenou tvář polistopadových slibů. Nový režim slíbil lék na neduhy rovnostářství. Tímto lékem měla být svoboda — akceptovalo se, že sebou ponese jistou míru nerovností. Představivost většiny společnosti ale byla tvarována zárukami zděděnými z minulého režimu: málokdo si představil, do jakých oblastí života se budou nerovnosti překládat. Instituce jako všeobecný přístup ke vzdělání, péče o nemocné, podpora nezaměstnaných či absence geografické segregace chudých byly považovány za samozřejmost, za předpoklad, na kterém se teprve bude nerovnost založená na zásluhách budovat. Slibovala se rovnost šancí a nerovnost výsledků — obojí mělo být prospěšné, neboť úspěšní potáhnou nahoru celou společnost. Nebyla slyšet varování, že třídní rozdělení společnosti bude znamenat nerovnost v tolika oblastech života, že se rovnost šancí stane prázdnou rétorickou vatou. Nyní společnost prožívá šok z uskutečnění polistopadových příslibů — teď, když máme, co jsme chtěli, vidíme, že nerovnost výsledku může prakticky znamenat také nerovnost „šancí“: dědičnou nezaměstnanost, propastné rozdíly mezi jednotlivými čtvrtěmi a regiony či různou úroveň zdravotní péče pro chudé a pro bohaté.

Romové nejsou v tomto kontextu někým jiným. Jsou (respektive ti z nich, na něž mohou rasisti a sociální xenofobové zároveň přišpendlit nálepku „nepřizpůsobiví“) především těmi, kdo přišli v masovém měřítku o práci jako první a kdo ukazují většině, jaké následky má dvacet let nezaměstnanosti v masovém měřítku. Agrese vůči nim je vysvětlitelná jako výsledek podvědomého strachu z prožití jejich osudu — neprovokují tím, že jsou odlišní, ale tím, že by mohli být stejní, že by mohli předznamenávat osud nás ostatních. Pohrdání jejich kulturou velkých rodin a vzájemné pomoci lze číst také jako vytěsňování otázky, zda tato kultura nefungovala (přes všechny své problémy) jako vcelku úspěšná adaptační strategie, která své příslušníky bránila před nejhorším. Lze je číst jako vytěsňování otázky, jak by dopadla většinová společnost, pokud by na ni dopadla nezaměstnanost v takto silné míře. Zkusme si schválně představit, že by většina lidí v naší blízké rodině i mezi širším okruhem známých byla nezaměstnaná. Kolik by asi přibylo bezdomovců?

Liberální a vzdělané střední třídy se před dvaceti lety vzbouřily proti režimu práce pro všechny a přibližně podobných odměn pro většinu. Znamenal pro ně pracovní povinnost, státní poručnictví a nadvládu nekompetence. Vytvořily režim, který svým nejslabším nabídl nezaměstnanost, který místo nivelizovaných mezd poskytl dávky nebo sociální propad. Nyní dorůstá první generace dětí nezaměstnaných a (jaké překvapení!) jsou s ní problémy. Jsou to děti „nepřizpůsobivých“, takže to zcela jistě bude jejich vina, za niž musejí být po zásluze potrestáni. Rasismus se tu stává kognitivní sebeobranou — pokud bychom si totiž připustili, že problémy Romů vycházejí z jejich sociální situace, museli bychom přijmout, že se nás mohou týkat také, přijdeme-li o práci. Je přirozenější obviňovat oběť. Jen to znamená zapomenout, že Severočeši skandující cikáni do práce legitimizují situaci, ve které budou oni sami, až se ocitnou v pozici nezaměstnaných, nahnáni na nesmyslné nucené práce, které jim zkomplikují hledání skutečného zaměstnání.

Celý Západ prožívá šok z krize a reakcí je nástup rasismu a posilování krajní pravice. V českém prostředí je tento šok doplněn o šok z nerovnosti. Kde domov můj znamená v tomto kontextu otázku po ztraceném ráji rovnosti, útok na Romy má dvojí funkci: je sebepotvrzením útočícího, že do této rovnosti patří, a je zároveň ujištěním, že tato rovnost nezahrnuje ty, jejichž současný osud varuje a odstrašuje. Nacionalismus slouží jako poslední dostupné ujištění, že nikdy neskončím jako tento nezaměstnaný Rom, jako poslední protilátka, která je k dispozici vůči varování, že v tržním systému v době krize i já mohu skončit jako tento nezaměstnaný Rom.

Rozplést řetězec ekvivalencí

Pojem řetězce ekvivalencí pochází od postmarxisty Ernesta Laclaua. Vrcholná podoba řetězce ekvivalencí přichází v situaci propojení požadavků na nespravedlivý řád. Zatímco řád není schopen či ochoten uspokojovat jednotlivé požadavky, tyto požadavky se dostávají do vztahu pozoruhodné solidarity, která je dána tím, že více než samy sebou jsou vyjádřením nesouhlasu s daným řádem. V důsledku se stávají do značné míry vzájemně zaměnitelnými — vyjádřením jednoho z nich artikulujeme nesouhlas s režimem, který odpírá naplnění všech. Řetězec ekvivalencí ustavuje nečekanou komunitu, sdílené nepřátelství zakládá sounáležitost dosud odlišného. Hegemonickým se pak obvykle stane požadavek, který v procesu svého kladení nejlépe zahrne ty ostatní a zároveň bude znamenat největší zpochybnění dosavadního panství.

Jan Bíba aplikoval tento řetězec ekvivalencí na nedávné československé dějiny: Represivní normalizační režim upíral různým skupinám čisté životní prostředí, dostatek spotřebního zboží, náboženskou či názorovou svobodu. Krizi tohoto režimu znamenalo propojování požadavků, řetězení, v němž kritika omezení náboženské svobody znamenala zároveň kritiku represí jako celku, s níž se mohl ztotožnit i ateista a kritika ekologické nešetrnosti znamenala zároveň kritiku technokratické sklerotičnosti, již mohl přijmout za svou i stoupenec konzumního životního stylu. Hegemonii získal požadavek Havel na Hrad nikoli pro sympatie ke konkrétní osobě a ani pro obsah tohoto hesla. Byl přitažlivý jako společný jmenovatel, jeho síla byla dána jedině společným odporem aktérů k režimu. Stalo se tím, na čem se dotčení shodovali a co je mohlo v jejich efektivním odporu propojit. Vzal na sebe roli reprezentanta řetězce ekvivalencí: mohl představovat všechny ostatní požadavky a zároveň jasný, konkrétní krok ke změně.

Nezůstává za severočeskými protesty skrytý svébytný řetězec ekvivalencí? Je především těžké najít heslo, které by protesty dobře vystihovalo. Cikáni do plynu řve jen menšina protestujících, přijatelnější Cikáni do práce má zase zcela opačný význam než doslovný: opravdu se nedemonstruje za to, aby se z Romů stali kolegové v práci nebo spolužáci vlastních dětí. Smyslem demonstrací je nevyslovené, ale jasně přítomné Cikáni pryč.

Je snadné mluvit o rasismu, oč jiného se jedná? Jenže tento rasismus má specifickou funkci — je jím hněv na nerovnost. Rétorika Varnsdorfských na veřejných diskusích mluvila jasnou a věcnou řečí: Kvůli Romům odejdou mladí a nepřistěhují se lékaři či učitelé. Klesne cena nemovitostí. Zapomnělo se na nás a páni na kraji či ve vládě kašlou na naše problémy…

Romové jsou vnímáni jako radikálně nepřijatelní zdaleka nejen kvůli existujícím problémům soužití. Představují živý ukazatel toho, jak až může vypadat nerovnost. Útok na ně představuje jeden z mála způsobů, jak vyjádřit frustraci z nerovnosti. Heslo Cikáni pryč se může stát náhražkou za jiná hesla, která by ve veřejném prostoru nebyla slyšet, nebo se vzhledem k diskreditaci rovnostářství nedostává jazyka pro jejich formulaci, počínaje investicemi do zapomenutého kraje, přes nabídky důstojných pracovních míst a konče skutečnou rovností šancí, bez ohledu na to, do jakého se kdo narodí města a do jaké rodiny. Heslo Cikáni pryč je také dostatečně prázdné a přitom dostatečně útočné vůči panujícímu řádu. Na jedné straně neútočí na nerovnost a elity a tím se nedostává do konfliktu s hegemonickou ideologií vítězství úspěšných. Naopak — může působit jako její radikalizovaná verze, když hněv adresuje právě těm nejneúspěšnějším. Zároveň jsou elity vázány povinnostmi chránit Romy před rasismem — útok na ně tak může být chápán i jako útok na elity.

Romové jsou navíc konkrétním terčem. V severočeských protestech vidíme radost z politična. Na demonstracích se lidé usmívají, působí svobodně a uvolněně, často si na sebe berou nejlepší šaty a zažívají sounáležitost a solidaritu, jakou pamatujeme z listopadu a prosince 89 nebo jíž teď aktuálně můžeme pozorovat v hnutích v Egyptě, Libyi, Španělsku... Jestliže politično mělo být v liberálním řádu vytěsněno nebo kanalizováno, vrací se ve vší síle jako překročení pomyslného zákazu.

Ernesto Laclau promýšlel (v návaznosti na Rosu Luxemburgovou) řetězce ekvivalencí pro revoluční situaci, kdy nějaký požadavek, byť i sám o sobě třeba vcelku nanicovatý (jako skandování Perón či Havel) vyjadřuje emancipační aspirace. Je proto namístě, ba třeba souhru a vzájemnou zastupitelnost požadavků podporovat, i když by samy o sobě tyto požadavky neměly revoluční smysl, ba dokonce by v jiném kontextu mohly být zcela regresivní či nesmyslné.

My jsme v obtížnější, reakční situaci. Hegemonickou roli hraje v severočeských protestech rasistický požadavek. Rolí levice tedy nemůže být udržení tohoto řetězce ekvivalencí, ale objevení těch jeho článků, které jsou za rasistickým označujícím skryty. Rozbití řetězce ekvivalencí musí být spojeno s hledáním politických jazyků a forem kolektivní akce, které umožní vyjádřit jejich legitimní součástí. Musí být spojeno s ustavením nového řetězce ekvivalencí, který bude emancipační a jasně antirasistický, ale zahrne některé oprávněné požadavky a obavy Severočechů.

Nemůže přitom jít o pouhé paternalistické „řešení problémů“, levice musí postihnout dimenzi politizace a nabídnout politickou alternativu. Částečnou odpovědí může být vyzdvižení pozitivní identity — místa, města, kraje. Stejně důležité je ale i negativní vymezení — zacílení hněvu do boje o přerozdělování, které musí mít svou prostorovou dimenzi. Levice by měla být důslednější než pravice v boji o rozpočtové určení daní, měla by požadovat nejen snížení rozdílu mezi malými obcemi a městy, ale především změnu logiky přerozdělování — už ne podle toho, kdo táhne ekonomiku (respektive kde si bohatí a firmy napíší své sídlo a bydliště), ale se zřetelem k rovnosti, k tomu, aby v některých oblastech nevznikala ghetta a masová nezaměstnanost.

Jinými slovy, odpovědí levice na rasismus musí být obnovení a důsledné znovupromýšlení jazyka rovnosti. Pokud to nedokáže, skončí buď v ostudné roli přitakávačů rasismu, anebo v nedostatečné roli autorů málo přesvědčivých odpovědí na otázky, které rasismus nastoluje.

Zákeřné Odkudsi: Neoliberál potkává sociologii

Příklad nepříliš přesvědčivé odpovědi nabízí článek Anny Durnové Lhostejnost z horních pater (Hospodářské noviny, 9. 9. 2011), podle nějž je hlavním problémem neochota elity rasistické pochody jasně odsoudit. „Pokud dají české elity jednoznačně najevo, že lynčování, pochody a okázalý rasismus jsou nepřijatelným nástrojem řešení situace, budou si všichni… muset uvědomit, že tyto problémy lze řešit pouze nástroji demokratickými“ a ne „nenávistnými pochody a násilím“. Naším hlavním problémem má být odlišnost od Západu, absence silných elit, jejichž jasné slovo by mělo pedagogický smysl: Rasismem své problémy řešit nemůžete. Až se naučíte lepší diskurz, holoubkové, pak si vás možná všimneme a budeme s vámi vaše problémy řešit. Do té doby nevidíme, neslyšíme.

Tento pohled se míjí cílem hned ve třech bodech. Především — role elity na Západě zdaleka není tak jednoznačná, jak by si ji Anna Durnová přála vidět. Sarkozy a Cameron opřeli značnou část své politické kariéry o rétorické parazitování na předsudcích proti menšinám, z téhož pramení růst krajní pravice. Problém České republiky není v tom, že ještě nedošla do západní země zaslíbené, jak se ad nauseam opakuje posledních dvacet let (tuto představu dobře popisuje Pavel Barša v článku Jak zabít sen), ale v tom, že do ní už došla, takže má podobné problémy, podtržené tím, že do ní došla skokově a že sociální rozdíly, které se tam rozvíjely, budovaly a někdy také kompenzovaly po generace (se všemi průvodními problémy), byly tady obnoveny šokem.

Druhým problémem s očekáváním záchrany od elit je, že v Česku nejsou elity, které by mohly podobnou roli sehrát. Nikdo nečeká na pedagogické slovo shora, ba právě naopak, davy v Rumburku a Varnsdorfu nesnášejí „ty nahoře“ stejně jako Romy nebo ještě více a skrze útoky na Romy útočí rovněž na „zkorumpované politiky“ — onu skupinu, do níž se koncentroval hněv za zklamané naděje a ukradenou rovnost (a z níž se stal také alternativní terč pro zášť k bohatým, jejichž moc a pozice je ve srovnání s mocí a pozicí politiků tématizována minimálně). I jinde dochází k delegitimizaci elit v souvislosti s krizí. Zatímco jinde často sebevědomá sociální hnutí dokážou diferencovaně a konkrétně kritizovat politickou, kulturní a ekonomickou elitu a upozorňovat například na problém daňových úniků, v Česku vede většinové užívání paušální rétoriky korupce k celkové delegitimizaci politické elity a zároveň k přehlížení role elity ekonomické.

Konečně třetím problémem, který se Západem opět sdílíme, je bezradnost elit. I ty jejich části, které nechtějí hrát rasistickou kartou, nevědí, co dělat. Symbolem této bezradnosti mohou být slova českého prezidenta, kterými komentoval existenci ghett: „Je to neštěstí, je to hrozné, je to něco, co bych nevěřil, že si budeme importovat odkudsi ze světa k nám, ale bohužel, je to tady. Co s tím dělat, též není jasné. V každém případě odlišme velmi striktně dlouhodobé řešení od krátkodobého.“

Na tomto vyjádření šokuje na první pohled absence sebereflexe. Prezident republiky kupodivu neříká: Více než dvacet let jsem budoval třídní společnost, neustále říkám, že úspěšní se mají mít dobře a neúspěšní špatně, že příjmy musejí odpovídat jen a pouze výkonu. Není tedy logické, že lidé, kteří nemají úspěch, skončí v takovém bydlení, které odpovídá jejich situaci? Václav Klaus zapírá důsledky vlastní politiky, dvacet let budování třídní společnosti, které mělo podobné následky jako jinde ve světě (ano, ghetta nejsou v tajemném Odkudsi, jsou v rozvinutém, západním světě, v Paříži, v Londýně, v USA…) není příčinou, za všechno může jakési záhadné a zákeřné Odkudsi, právě to přineslo neštěstí, v jehož příchod by hlavní budovatel tržní a třídní společnosti nikdy nevěřil, nikdy by je neočekával a neví co s ním.

Můžeme samozřejmě říct, že je Klaus pokrytec. Leccos (například snaha, s níž se snažil v devadesátých letech oddálit sociální důsledky svých politik, nederegulovat nájemné, nepřipustit příliš vysokou nezaměstnanost apod.) nasvědčuje tomu, že situace je ještě horší. Klaus nejen věrně hraje šok z nerovnosti, Klaus jej sdílí. Ani normalizační ekonom snící o neoliberálním ráji si nedokázal domyslet, že tržní Odkudsi, které buduje, vykoření svět, jak jej dosud znal.

Klausovi slouží ke cti, že bezradnost přiznává. Jeho následovníci nemají podobné zábrany. Vláda ústy Nečase a Drábka využila situaci k útoku na sociální dávky — řada rasistických demonstrantů, kteří jsou nebo brzy budou nezaměstnaní, tak přispěla k útoku na své vlastní postavení. Jestliže Egon Bondy kdysi parodoval profízlovanost Československa tak, že jsme v zemi, kde jeden udávaje druhého již prostřednictvím třetího udává sám sebe, pak o dnešním Česku lze zase říct, že jeden požadováním tvrdé ruky vůči druhému již prostřednictvím třetího tahá peníze ze své vlastní peněženky. Další část pravice, reprezentovaná Ivanou Řápkovou a podpořená mnohými sociálními demokraty, přišla s represivní odpovědí, znamenající v podstatě kriminalizaci chudoby — se zákony, které mění opakovaný přestupek v trestný čin, s omezováním svobody pohybu, s možností exekučně zabavovat sociální dávky nad výši existenčního minima (to činí v současné době 2020 Kč na měsíc) a s dalšími opatřeními.

Sen o českém národu

Polistopadová ideologie nás zbavila jazyka pro pojmenování nerovností. Jediným všeobecně dostupným jazykem, který mohl vyjádřit touhu po rovnosti, byl jazyk národní identity — jazyk vštípený všem ve školách, obnovovaný na obrazovkách televizí a v celé řadě společenských rituálů. Jazyk popíraný, udržovaný do značné míry s odstupem a sebeironií, ale jen proto o nic méně všudypřítomný.

Jak ukázal už antropolog Ladislav Holý, jednou z funkčních znaků českého nacionalismu je jeho sebepopírání. Sebepopírání se týká už samotné existence — to jiné národy mají nacionalismus, ba šovinismus, my máme vlastenectví. Funkční součástí je ideologie malosti a nevinnosti — český nacionalismus, konstituovaný jako sebeobranná ideologie menšiny, zůstal, jak připomíná Václav Bělohradský, menšinovým i poté, co se jeho nositel stal většinou a státním národem. Český národ v pozici hegemona popírá svou moc, ba existenci, a prostřednictvím toho také možnost, že by vůči někomu uplatňoval panství. Vždy se jen brání (před separatismem Němců a nyní před romským násilím) či pomáhá (Slovákům), nikdy nevládne a neutlačuje. Ideologie malosti je svého druhu paranoidní — národní my je vždy ohrožené.

Je snadné si nad touto ideologií národa pohrdavě odfrknout, je rovněž snadné analyzovat různé momenty, kde se za domnělou sebeobranou maskuje nadvláda, za evokováním pocitu ohrožení vůle k moci. Je těžší vidět pod odkazem k nacionalismu jeho sociální obsah. Národní rétorika je v dnešní době vzpomínkou na rovnost a skrytým požadavkem rovnosti. Je vzpomínkou na situaci, kdy dnešní chudí a dnešní bohatí chodili do stejných škol, kdy měli všichni stejné právo na práci, respektive pracovní povinnost, kdy se dívali na stejnou televizi. Je také posledním symbolickým prostorem, v němž si jsou obyvatelé vilových čtvrtí a bílí obyvatelé či sousedé ghett stále ještě rovni.

Tento symbolický prostor v sobě udržuje vzpomínku na některé prvky normalizace, ale zároveň je podepírá odkazem na mnohem starší a důstojnou tradici (národní obrození) a obecně představou o národu jako přirozené danosti. Dává tak potlačené a podvědomé touze po rovnosti ohromnou podporu, skálu, o niž se může opřít.

Právě na této neuvědomované síle nacionalismu se snaží a ještě budou snažit stavět reakční síly, které se pokusí stát vyzyvateli stávajícího establishmentu, od bobošíkovců po zemanovce, od vandasovců k machovcům. Budou nabízet nacionalismus v pozitivní i negativní podobě (náhradních nepřátel bude celý zástup, od Romů přes muslimy až po Brusel). Levice má na výběr: buď zdegenerovat k národním sociálům, ať už pod jakýmkoli názvem a v jakékoli podobě, anebo dát touze po rovnosti nezdeformovaný a nenáhražkový jazyk.

Vandasova polovina pravdy

Levice zatím s ničím podobným nepřišla. Pokud něco představovalo na české ideologické mapě inovaci, byl to vznik TOP09. Už název, emblematická figura a rétorika této strany dávala jasně najevo odhodlání, s jakou tato strana hájí ideologii radikální nerovnosti. Strana pro ty on the top obsadila do role idola (co na tom, že z hlediska reálného politického vlivu spíše maskota) muže, jemuž nikdo neřekne jinak než kníže — s mírnou nadsázkou, která se snadno překlápí v úctu. Co znamená slovo kníže v překladu do moderní češtiny? Ničím nezaslouženou, zděděnou nerovnost. Celá předvolební i povolební rétorika této strany byla založena na kontrastu kvality a solidarity — chceme dobré vzdělání, zdravotnictví, penze… pro ty, kdo si to dovedou zaplatit. Ti ostatní nám škodí víc, než si myslíte. Nejen, že amorálně parazitují na ostatních, ale navíc svým parazitováním snižují kvalitu pro plátce a ještě ke všemu je (ve světle Řecka) ohrožují… Z morálního problému se stala bezpečnostní hrozba, nerovnost byla potvrzena nejen jako spravedlivá, ale také jako sebezáchovná.

Pravice smělým ideologickým manévrem získala velkou část mládeže. Za kým půjdou ti, kdo zjistí, že si kvalitu nemohou dovolit? Jediný, kdo je schopen silně zvednout rétoriku frustrace, je neonacista Vandas a jeho Dělnická strana sociální spravedlnosti. Zopakujme si ta slova dobře: dělnická strana sociální spravedlnosti. Poslechněme si hymnu Dělnické strany na Youtube — pro ironické intelektuály je komická svým patosem, ale nebojí se mluvit o pánech, o sedřených rukou, o pěstech…

Má česká levice ještě odvahu mluvit o dělnících a o pánech? Dokázala mluvit o sociální spravedlnosti a sociálním konfliktu? Nanejvýš o solidaritě, s ní mohou verbálně souhlasit i velkokapitalisté a zkorumpovaní manažeři polostátních podniků, které sociální demokraté potřebují pro své kšefty. Levice si nedovolí radikální kritiku nerovnosti, je hodnotově konzervativní a autoritářská. Dokonce i komunistická strana, neustále napadaná jako antisystémová, tráví většinu času ujišťováním o své státotvornosti — a přípravou na svůj podíl v manažování nerovných tržních vztahů. Levice není schopna přisvojit si pravdivou polovinu Vandasovy rétoriku — tu sociální. Zbude jí opatrné parazitování na nacionalismu, v němž bude pravice vždycky lepší. Alternativou nejsou ani zelení, diskreditované handlem s Topolánkem (dočasné ústupky ekologismu výměnou za svolení k trvalé devastaci veřejného zdravotnictví a mnohého dalšího) a navíc schopní mluvit o sociálních problémech, ale spíše jazykem řešení projektů než jazykem společenské emancipace a sociálního konfliktu.

„Chtěla jsem pískat na Vandase, ale zjistila jsem, že jsem s ním v 95 % musela souhlasit,“ řekla antifašistka, která přijela protestovat na mítink Dělnické strany sociální spravedlnosti do Rumburku. Neonacisté ovšem dokázali sebrat levici nejen rétoriku sociální spravedlnosti a kritiku polistopadového vývoje — ukradli také jí (a zeleným) aktivistický styl. Neonacisté jsou schopni jet do výbušných oblastí, bojovat o ulice a eskalovat konflikt. „Neonáckové jsou dnes autentická občanská společnost, ne liberálové z Prahy, neschopní vyjet z hlavního města,“ řekl před pár lety pod dojmem riotů v litvínovském Janově v soukromém rozhovoru aktivista jedné velké nevládky. Události na severu ukazují, že měl pravdu.

Neonacisté jsou jako jedni z mála schopni budovat sociální hnutí, tento v Česku velmi podvyživený druh politiky. Česká společnost sice paušálně nadává na „politiky“, toto nadávání je ale většinou spíše projevem diváckého zklamání, kombinuje se s fascinovaným sledováním politiky a zaujetím pasivní pozice. Nemáme zde silnou kulturu sociálních hnutí či občanské angažovanosti — a pokud byla v uplynulých letech občas z nejvyšších míst podporována a chválena, bylo to velmi selektivní, doplněné skandalizačními odsudky za „špatnou“ občanskou angažovanost (ekologů, alterglobalistů, odborářů…). Dělnická strana sociální spravedlnosti nemá hrozivý potenciál v tom, že by vstoupila do parlamentu a tam po vzoru sládkovců svého času pár let obveselovala televizní obrazovky. Její hrozivá síla spočívá v možnosti stát se hnutím, schopným udeřit a eskalovat situaci.

Jak se této hrozivé síle postavit? Stát se jí. Levice hodná toho jména bude muset najít dobrou reakci na šok z nerovnosti. Bude muset najít nový, přesvědčivý jazyk pro vyjádření frustrace lidí, pro něž transformace neznamenala především šanci — a postavit tento jazyk proti rasismu. Bude muset přestat být stranou vítězů a stát se akceschopným protestním hnutím. Jinými slovy — bude se muset stát skutečnou dělnickou stranou sociální spravedlnosti.

  Diskuse
  Sociální jádro nacionalismu je z celého textu asi nejdůležitější téma. Otázka je, zda odkaz k rétorice třídního boje není až příliš snadno po ruce. Sama o sobě nemusí souviset s rozvojem občanské participace, boj proti "těm nahoře" se dá svěřit nějakému "tribunovi".

  Na tom heslu Cikáni do práce je pro mě nejzajímavější to, jaké pojetí práce se v něm ozývá: je to vlastně něco trochu "za trest", je to nevolničina, robota, v které nás sdírají - a místo za osvobození od toho se volá: ať nevolničí i oni! My jsme poctiví poddaní, platíme svou rentu a oni ne...
  MT
  October 1, 2011 v 11.37

  Už dlouho jsem nečetl něco, co by na mně tolik zapůsobilo ....

  "Hřebíček na hlavičku" ...
  October 1, 2011 v 12.29
  Všechny pozitivní ideje mají svého ďábelského dvojníka. Vlastenectví – nacionalismus, komunismus – stalinismus nebo totalita, víra – klerikalismus nebo modlářství, atd. Když zavrhneme to pozitivní, abychom se vyhnuli tomu zlému dvojníku, můžeme zlu naopak uvolnit cestu. Celý lidský život a celé dějiny jsou balancováním na hraně a hledáním správné míry.
  October 1, 2011 v 13.29
  „Vyzdvižení pozitivní identity – místa, města, kraje“ nikdy nebude mít tu sílu jako “národ“. Jednou národy nebudou, ale zatím ještě jsou. Nelobbuju za znovuzavedení pojmu národa, netrvám na něm, ale zároveň nechápu proč musel být „zrušen“. Vždyť národ není nic etnického, není to žádné společenství krve nebo půdy, je to příslušnost k určitým duchovním a kulturním hodnotám a nebyl žádný důvod, proč by do národa nemohli patřit i Romové. Veškerý problém je v tom, že všechny české národní hodnoty byly u nás napojeny na komunismus, který potřeboval být reformován, ale ne odmítnut. To, že byl zcela odmítnut, se nám vymstí.
  AB
  October 2, 2011 v 0.09
  Mimořádný text, naprosto zásadní! Není k tromu, co dodat...Jen si stále kladu otázku, v jakém konkrétním politickém rámci by se ona autentická levicová odpověď na "DSSS" měla objevit? Lze ještě počítat se stranickou levicí, která tak očividně v tomto kontextu selhává? A stačí síly občanské společnosti? Jak takové sociální hnutí vybudovat?
  PM
  October 2, 2011 v 22.46
  Plně souhlasím s prohlášením: Levice bude muset přestat být stranou vítězů a stát se akceschopným protestním hnutím.
  A : Jinými slovy – bude se muset stát skutečnou dělnickou stranou sociální spravedlnosti, bych doplnil na ...nejen dělnickou...
  Omlouvám se, že následovně zopakuji všeobecně známé, ale v souvislosti se záměrem textu – vysvětlit levici kam patří - mi připadá dobré připomenout, několik známých souvislostí:
  Právo a násilí jsou nám dnes protikladem. Přesto jsou zájmové konflikty i dnes stále řešeny - tak jako u živočichů ze kterých se člověk nemůže vyčleňovat – pouze použitím násilí - násilím práva. Když se vrátíme k prvopočátkům, je jednoduché sledovat jak jedno z druhého vzniklo. Původně rozhodovala v lidské společnosti fyzická převaha a nárůstem civilizace byla nahrazena převahou duševní. Nově došlo pouze k nárůstu názorových konfliktů, které dané pouze komplikují a vyžadují stále komplikovanější rámec řešení. Konečný záměr však zůstává stejný. Jeden z protivníků musí podlehnout a vzdát se svého nároku, nebo protestu. Civilizační proces tedy vedl od násilí k právu, přes skutečnost, že převahu síly jedince je možné vyrovnat sjednocenou silou slabších. Z toho je zřetelné, že právo je mocí připravené se násilně obrátit proti každému, který se jí nepodrobí. Rozdíl je vskutku pouze v tom, že se již neprosadí násilný zájem jedince, ale násilný zájem společenství.
  Z tohoto pohledu zůstává společnost stále vystavena přirozeným zdrojům násilí, ve střetu trvale protikladných zájmů právního vyrovnání a neustálých právních změn. Střety jsou vyvolávané jednak pokusy částí elity povýšit se nad platná omezení - moc práva nahradit násilím menšiny -, a jednak stálou snahou společenství slabších získat právními změnami větší podíl na moci.
  Dnes se občan nachází v globální konzumní společnosti, postavené na dilema masovosti a individuální zodpovědnosti. Navíc se nachází v nepřehledné situaci společenského vyrovnání, kdy jak politická, tak mediální seskupení se převážně stala nástrojem společenství mocných. Programy velkých stran se současně podbízí pocitům sounáležitosti občana jak k elitě, tak ke společenství slabších a zacíleně narušují jeho schopnost kontroly rovnováhy mezi částí elity agresivně usilující o moc a zájmy společenství slabších.
  Pan Borzič klade otázky - Lze ještě počítat se stranickou levicí, která tak očividně v tomto kontextu selhává? A stačí síly občanské společnosti? Jak takové sociální hnutí vybudovat? –, tedy jakým způsobem se politika a media a tím i společnost vymaní z diktátu jisté části pravicové elity, kdo zabrání další destrukci demokratických právních norem. Domnívám se, že odpověď musíme hledat na západ od Šluknovského výběžku, kde následky šoku z nerovnosti již probíhají. Dnes dokonce i před burzou na Wall Street.
  October 3, 2011 v 10.37
  šoková terapie z šokové terapie
  To je to, oč tu běží. Klaus přišel počátkem devadesátých let s šokovou terapií, tedy terapií trhem. Fakticky se Klausova politika uskutečnila se všemi svými faktickými důsledky až dnes, i když dominovala v našem politickém prostoru posledních dvacet let. Ve studii jsou vcelku dobře popisovány některé politické aspekty současné sociálně-ekonomické situace. Klausova politika je dnes realizována lidmi, kterým chybí širší kulturní, evropský a světový pohled, tedy Nečasem, Kalouskem a Drábkem. Klaus sám hlásal svůj "čistý" ekonomický liberalismus, trh bez přívlastků, ale zároveň se staral o to, aby nepadaly banky a velké podniky a ve společnosti byl udržen sociální smír. Faktické důsledky Klausovy politiky se projevují až dnes, když ji dělají lidé, kteří se opírají o pohodlnou 118 či 115 člennou většinu v parlamentu a nesnaží se rozumět tomu, co se děje v doma a ve světě, vedle odůvodňování škrtů nejsou schopni žádné politiky. Problém soužití s Romy není až problém posledních 20 let - drobná kriminalita, časté střídání zaměstnání, tzv fluktuace, děti ve zvláštních školách, velké množství Romů ve vězení, tzv. vybydlování bytů "se řešilo" už za starého režimu. Stížnosti lidí, že je stát vůči nim přliš štědrý a dává jim nové a opravené byty, jsem často slýchal jako knihvazač v jedné brněnské vazárně začátkem osmdesátých let a jedna jinak slušná paní, katolička kritická vůči režimu, alespoň jednou týdně prohlásila, že by se na ně měl poslat Hitler, ten by udělal pořádek. Proto bych byl opatrný s oním doporučováním nápodoby či poučením od DSSS - ten neonacistický slovník je varující a nebezpečný. Ano, levice by se měla začít skutečně hlásit k ideji rovnosti a spravedlnosti, nezapomínat na svobodu a lidská práva, ne v západním neokoloniálním pojetí, ale DSSS za vzor a to ani negativní vzor nebrat! Ještě poznámka: stálo by za zvláštní pozornost, že "hrdinou" a "organizátorem" demonstrací ve Varnsdorfu a okolí s hlavním heslem "cikáni do práce" je odsouzený podvodník Lukáš Kohout, který sám byl a asi dosud je nezaměstnaný, dluží za nájemnné, zároveň má dobré a neprůhledné vztahy s radním pro školství ústeckého kraje ing. Jakubcem (ČSSD). Prvním krokem k jakékoli terapii je: začít o tom mluvit, a to autoři udělali.
  October 3, 2011 v 17.36
  Myslím, že je trochu nepochopením autora, pokud bychom se domnívali, že doporučuje vzít si za vzor DSSS v jejich přístupu k Romům. To rozhodně ne, jádro pudla tkví v něčem jiném. Tkví v přístupu špiček levice /a nejen jich/ k politické práci. DSSS se formuje jako hnutí, v tom je jeho přednost. Dá se snad jako hnutí charakterizovat ČSSD, nebo KSČM? Dávno ne, to jsou skuteční političtí dinosauři. ČSDD je jako ten cirkusový dvojhlavý kůň, netáhne, ale žere za dva. Vždyť současný předseda ČSSD nemůže ani zajistit, aby byla ČSSD stranou sociálně demokratickou. KSČM to je taková Šípková Růženka. Je to krotká opozice, špičky jsou slušně honorovány, nějaké to místečko v dozorčí radě se také najde, tak k čemu revoluce? "Má česká levice ještě odvahu mluvit o dělnících a o pánech? Dokázala mluvit o sociální spravedlnosti a sociálním konfliktu? Nanejvýš o solidaritě, s ní mohou verbálně souhlasit i velkokapitalisté a zkorumpovaní manažeři polostátních podniků, které sociální demokraté potřebují pro své kšefty. Levice si nedovolí radikální kritiku nerovnosti, je hodnotově konzervativní a autoritářská." Tohle je to nejpodstatnější z článku Ondřeje Slačálka. Je to hrozné, je to přímo katastrofa, ale je to tak! Tohle není lákavé ani pro kovaného levičáka, jak by to tedy mohlo přitáhnout nepřesvědčené?
  October 3, 2011 v 22.10
  Nesouhlasím
  Nevím, co je horší, zda Hauserova touha založit politickou stranu s „tímto“ programem, nebo Slačálkova naděje na třídní hnutí s „touto“ vizí. Takové třídní hnutí proti establishmentu má něco do sebe a argumentace autorů hlavu a patu, takže přijatelnější je asi Hauserova příbuzná touha po politické straně, jelikož je úplně mimo mísu. Vadné jsou obě touhy právě z toho důvodu, který přiznává ona antifašistka, která přijela doRumburku protestovat proti hnutí DSSS, ale říká: „Chtěla jsem pískat na Vandase, ale zjistila jsem, že jsem s ním v 95 % musela souhlasit.“ To si mohou dát na billboard nacionální konzervativci jako doklad svého přesvědčení, že fašismus a socialistická levice jedno jest. Jenomže ono to není jedno, a pokud nebudeme vidět, že je zde rozdíl 95% a nikoli shoda, pak si nezasloužíme nic jiného, než aby nás nacionální konzervatismus převálcoval, a to je reálný nepřítel, nikoli kapitalismus en block, establishment en block, politická elita en block, a Klaus en block.

  Pane Ševčíku, ten článek nenapsal jenom Ondřej Slačálek :-)
  October 4, 2011 v 13.59
  Omlouvám se tímto spoluautorce textu za to, že jsem jí opomenul. Pane Znoji, nerozumím vašemu tvrzení, že by nová třídní hnutí, případně politická strana, byla mimo mísu. Kvůli jedné antifašistce, která se nechala okouzlit Vandasovou rétorikou? Víte, kolik levičáků občas souzní s Klausem třeba v hodnocení EU? Jenže pokud někdo žije v nevědomosti, je třeba ho poučit. A ti, kteří to dokáží, by měli sestoupit občas z čistě akademických debat do běžných denních diskusí a tam pracovat. Všechny ProAlty a jiné iniciativy budou k ničemu, pokud se o nich nedozví širší veřejnost a nepozná jejich programy. A protože na média nelze spoléhat a parlamentní levicové strany mají jiné starosti, je potřeba hledat nové cesty. Kde by byl dnes Obama, kdyby pro něj, mimo demokratických špiček, nepracovala široká řada dobrovolníků, de facto hnutí? Nácci, protože vědí, že k nim nejsou média vstřícná, vsadili na politickou práci v terénu a jak vidno, bodují. Že nechtějí pánové Slačálek a Hauser čekat na probuzení parlamentní levice a snaží se hledat jinou cestu, jak změnit systém, to vůbec mimo mísu nebude. Protože to bude možná cesta, jak lidem ukázat těch 95 % rozdílu.
  October 4, 2011 v 16.16
  Inspirace od DSSS? Hotovo :-(
  Na fejsbuku vznikla protirasistická komunita "Jsme nepřizpůsobiví" (http://www.facebook.com/pages/Jsme-nep%C5%99izp%C5%AFsobiv%C3%AD/240514205996652). Sama se charakterizuje takto (čísla jsem dodal kvůli orientaci):
  1) Jsme slyšet.
  2) Myslíte si, že jsme blázni.
  3) Provokujeme.
  4) Posouváme hranice.
  5) Klademe nepohodlné otázky.
  6) Budíme pohoršení.
  7) Nechceme se „zařadit“.
  8) Narušujeme váš klid.
  9) Odmítáme se podřizovat mocným jen proto, že mají moc.
  10) Posunujeme lidstvo kupředu.

  (Přidej se k nám!)

  Jen si to v klidu přeříkejte, jak moc to "sedí" na ty nácky. Ach jo.
  October 4, 2011 v 21.46
  Pane Ševčíku, opakuji: mimo mísu je podle mého názoru jenom Hauserův projekt politické strany, která zatočí s kapitalismem, revitalizuje komunismus a mezi tím vyřeší rómskou otázku. Mimo mísu ale není Slačálkova touha po třídním hnutí (nezmiňuji M. Poliakovou, protože si nemyslím, že by to byla též její touha) – to je vskutku možnost pro levici, byť musím přiznat, že mi toto „maso na talíři“ nevoní. Nevadí, že jde o mimostranickou formu politiky, ani to že je hnutí tzv. antisystémové – kdo chce být nepřizpůsobivý, nemůže být systémový. Vadí třídnost, jelikož nevím, co zde znamená, a jak znám třídnost od jinud, tak není o co stát, a pak vadí onen neskrývaný obdiv k „působivé antisystémovosti“ protofašistů. Těch 95% mě děsí a jak známo Hitler také vyřešil nezaměstnanost v Německu.
  October 4, 2011 v 23.56
  Pane Guthe,
  myslím, že se zásadně mýlíte:
  ad 2) náckové apelují na zdravý rozum
  ad 4) náckové neposouvají hranice, ale odsouvají za hranice
  ad 5) rozhodně nekladou znepokojivé otázky, naopak je ignorují
  ad 7) řadí se velice rádi a ochotně
  Myslím, že vaše obava je založena na dosti povrchní podobnosti. Jde zde naopak o velice rafinovaný diskurzivní tah: z outsidera insiderem, z "ono" "já". Všechny nálepky jako nepřizpůsobivý, extrémista, ekoterorista, komunista, fašista (a ostatně i nácek) zbavují potenciálního mluvčího legitimity a kradou mu tím hlas.
  Tato diskurzivní hříčky zbavuje legitimity nálepku "nepřizpůsobivý" a to je dobře.
  Ke skupině už jsem se přidal. Děkuji za tip.
  October 5, 2011 v 8.26
  Kdo to velice rafinovaně diskurzivně táhne
  Děkuji za názor. Ad 2) - ano, uznávám, že to není typicky náckovská pozice.
  Ad 4) - tady je to podle mě na hraně. Myslím, že oni si myslí, že hranice (tolerance) mění, posouvají - vracejí na jejich "správné" místo.
  Ad 5) - tu je to asi věc názoru. Já se kloním k tomu, že znepokojivé otázky kladou.
  Ad 7) - no jo, ale sami se ostentativně vyřazují z hordy liberálních pravdoláskařů ;-).
  Ještě ale "zbývají" ostatní slogany, které sedí po mém soudu velmi přesně. Myslím, že to je zádrhel takového "diskurzivního tahu". Nepřizpůsobiví na fejsbuku se podle mě těmi slogany -podle mě příliš stručnými a nejednoznačnými- stylizují do polohy revoltujícího (proti čemu přesně?) hnutí. Což jsou holé lebky také. Odmítají se přizpůsobit panujícímu slabošskému a příliš tolerantnímu -podle nich- uspořádání. Tomu uspořádání, které naopak hájí policejní zásahová jednotka. Proti ní občas stojíme "my" (třeba na 1.máje v Brně nebo v srpnu u Ptačího potoka) a občas "oni" (o minulých víkendech ve Varnsdorfu i jinde). Mýlím se zásadně, když toto označuji za určitou podobnost?
  October 6, 2011 v 22.39
  Fór je v tom, že daná stránka na facebooku je právě jenom diskurzivní hra. O nic neusiluje, k ničemu se nehlásí. Její vymezení je negativní. Proto zde podobnost s nacisty nic neznamená. Jde prostě o legitimitizaci revolty. Mainstream netoleruje jakoukoliv revoltu, jakékoliv vychýlení. Možná by ovšem nebylo od věci neonacistům dát určitou míru legitimity a připustit si, že v negativním vymezení vůči manistreamu jsme (my levičáci, socialisté, humanisté atd.) s nimi na jedné lodi, protože stejně jako oni kritizujeme vládnoucí řád jako spektakulární, pokrytecký a prolhaný. Rasismus je možno vnímat nikoliv jako vtělené zlo, ale jako projev dezorientace a zmatenosti (a tom podle mě je tento Slačálkův a Poliakové text).
  October 7, 2011 v 9.16
  Pokud levice začne vydávat xenofobii pravice za „sesterskou zmatenost“, kam to povede? Když vidí svého bližního v ghetoizovaném Rómovi, jde po klasické cestě, jež ji vede proti náckům, když si jako třetího do party vezme „zbloudilé nácky“, tak si s tímto souručenstvím bude moci akorát rochnit proti „průměrné a zblblé většině“. Už ani nebude moci nadávat střední třídě, že se fašizuje, protože jakápak fašizace, když fašouni jsou vlastně „druzi ve zbrani“. Levice, která nepochopí, že v boji proti pokrytectví elit se neobejde bez obhajoby rovných práv a spravedlnosti, je padlá na hlavu.
  MP
  October 7, 2011 v 9.30
  Janu Kubíčkovi - "Fór je v tom..."
  Fór je v tom, že rasismus byl a je nebezpečný právě proto, že je zlem, které svojí děsivou moc získává z desorientace a zmatenosti (nejen těch "ponížených a ukřivděných").
  Když si někdejší socialistický redaktor a rétor napsal novou roli a vykřikoval po severoitalských náměstích, že jsme všichni na jedné lodi a my, fašisté, nechceme volit levý ani pravý bok, ale stát na společné palubě a házet přes ní pokrytecké a prolhané parazity...tak se tehdy pravděpodobně našla nejedna slečna, která přijela na Mussoliniho pískat, ale nemohla, protože zjistila, že ji mluví přímo z jejího sociálně aktivistického srdíčka.
  A určitě (to jest prameny doloženě) se vyskytla přehršle levicových intelektuálů a umělců - často vynikajících - které inponovala schopnost Duceho strhnout masy do politického života a řešit aktuální problémy dneška.
  Stigmatizace pravicových extrémistů - blbá představa, "že to nejsou lidé jako my" - jasně vyznačuje hranice "dobré občanské společnosti" a je pochopitelně instrumentální: slouží k tomu, aby spořádané stádo mělo svého nepřítele a mohlo se s jeho pomocí identifikovat - ale je o ústa nevidět pod tím účelovým přeháněním skutečnou hranici.
  Milane, myslím, že to je komplikovanější. Ideově se levice musí samozřejmě stavět vůči těm "zbloudilcům" do opozice, ale v té věci ještě hrají velkou roli psychologické souvislosti. Levici nedělají jen ideje, ale i lidé se svými motivy, a ty se mohou v konkrétní realitě opravdu blížit té krajní pravici, resp. i v opačném směru. Normativně máš pravdu, empiricky se ale dá ten postoj Martiny a Ondřeje ospravedlnit.

  Já to chápu tak, že oni v "náccích" vidí lidi, jejichž důvody pro politické vystoupení mohou být podobné našim - a z úcty k těm důvodům, ne k těm závěrům, které si z nich odvodili, je ten pocit určitého sourozenectví oprávněný.
  October 7, 2011 v 11.13
  Martine P. : všechny hranice, které řeč politických konfliktů vytváří jsou samozřejmě instrumentální, ale nejenom instrumentální, nadto vytvářejí prostor (rámec) pro sebe-pochopení jedinců a skupin a dávají smysl morálním pojmům, díky němuž dotyční vědí (a nevědí), co dělají. Některé instrumentální hranice jsou proto docela podstatné.
  Martine Š.: pokud pod psychologickou motivací myslíš právě ono osobní sebe-pochopení, pak s touto komplikací souhlasím, s dodatkem ovšem, že tato osobní motivace a sebe-pochopení se nemůže zcela rozejít s oním normativním diskurzem o rovnosti , právech atd. – i osobní bláznovství má totiž své společenské meze - jinak je to špatný člověk na špatném místě. Hegelovsky bych řekl, že to obecné se občas děje docela podivnýma individuálníma cestama a nemůže jinak.
  PM
  October 7, 2011 v 20.18
  kde hledám kořeny ideologické konfuze občana
  Příkladně v tom, že fascinace neoliberální ideologií v období expanze volného trhu za současné destrukce totalitních společenských systémů, natolik zamotala ideologickými pozicemi demokratů, že nejen levicoví politici a levicová inteligence dodnes hledají pro občana voliče - a mnozí i pro sebe - zřetelnou a přijatelnou hranici ve střetu práv menšinové elity mocných a práv závislé většiny. V intelektuální rovině se to tváří v tvář demokratickým normám právní společnosti, dotýká jak levice - Bělohradský, tak pravice - Havla.
  Současná situace - v menší míře srovnatelná s politickou scénou Weimaru - tak nabízí všem pravicovým radikálům, od prezidentských výšin až po psance bez příjmů, důvěryhodně úderný populismus.
  MP
  October 7, 2011 v 21.33
  Sourozenectví?
  Milanovi Znojovi:
  Ale já význam instrumentálních hranic nepopírám, jde o to, že pokud ta instrumentalizace převáží, uspí rozum a rodí příšery: v tomto případě přesvědčení, že neonáckové nejsou "lidé jako my", že jsou v horším případě vtělený nepřítel, v lepším objekty, vyžadující intenzivní psychiatrickou, sociální a kriminologickou péči.
  Konfrontace instrumentálně vytvořeného papírového čerta neonáckovství s realitou s sebou přináší u krásných duší -když už máš tak rád ty hegelovské příměry - kromě důležitého uznání "lidskosti v neonacistech", včetně jejich dospělosti k tomu mít vlastní názor, ještě něco navíc: potřebu tomuto jejich názoru porozumět a najít v něm to úctyhodné, co s nimi můžeme sdílet.
  Noblesní, ale nebezpečný omyl.

  MP
  October 8, 2011 v 21.01
  P. Znojovi a ostatním kolegům
  Dával bych si velký pozor na to, hned každého, kdo nezpívá liberálně humanistickou písničku, častovat obviněními z rasismu. Ti lidé na Šluknovsku mají plné právo být nespokojení a problémy, na něž upozorňují, nejsou v žádném případě virtuální - nebo zveličené.
  Lidé na demonstracích si ovšem příčiny oněch zcela reálných a ožehavých problémů nedokážou správně vysvětlit - a v tom tkví nebezpečnost situace. Rasistické vysvětlení se jim nabízí jako nejjednodušší a nejsrozumitelnější.
  A tím reaguji i na příspěvky prof. Znoje. Ono bez minimálně některých marxistických pojmů, k nimž pojem "třída" bezpochyby patří (tak jako třeba "vykořisťování", nebo třeba "ekonomická základna" či "prvotnost bytí před vědomím"), se totiž žádného smysluplného alternativního vysvětlení nedobereme.
  Co totiž jiného říct dělníkovi, který v televizi rozhořečeně křičí, že "na cikány nechce dělat" - co jiného mu říci než: ty něděláš na cikány, ale především na svého kapitalistu, a za tvou zhoršující se kvalitu života může zejména tlak velkokapitálu v dnešním globálním kapitalismu. Jiné - další alternativní vysvětlení už neexistuje.
  Liberální uhlazenost končí, pánové. Buď marxismus, nebo rasismus, tertium - obávám se - non datur.
  PM
  October 9, 2011 v 13.56
  Soupeření o levé či pravé radikální řešení
  pouze nahrává elitám, které zodpovídají a mají přístup k rozdělování zisku. Myslím, že jde o ověřený stereotyp. V zájmu části elit - jak z historie známo - je finální krach, který ukáže kdo z nich zůstane u moci.
  Myslím pane Plevo, že pánům nejde o noblesní uhlazenost, ale o prosazení balance mezi mocenskou elitou a závislými, a to bez nastolení diktatury.
  October 9, 2011 v 23.56
  Pan Petrasek ma muj hlas.
  MP
  October 10, 2011 v 18.16
  Pane Petrasku,
  proč by měl být v zájmu elit "finální krach"? Co tím myslíte?

  A jinak: nepřimlouvám se za žádný "levý extrém", jenom mám zato, že dnes už nelze pochodit s pouhopouhým humanistickým kázáním o tom, že není hezké a správné nemít rád lidi jiné barvy kůže. To je strašně slabé - a proto neúčinné. Hněv lidí je veliký a hledá si (bohužel) zástupné oběti. Je třeba lidi probudit - a ukázat jim pravé příčiny a souvislosti věcí a společenských jevů.
  October 10, 2011 v 21.11
  Protestující jsou oprávněně naštvaní, že s nimi nikdo nemluví. A čím déle s nimi nikdo nemluví, tím jsou naštvanější. A objektem jejich naštvanosti se stávají opět Romové. Jednou z příčin rasismu je tedy právě to, že "s rasisty se nemluví." Proto je třeba s nálepkou "rasista" velice šetřit, vyčleňujeme jí totiž někoho z dialogu, dříve, než tento dialog vůbec započne.
  PM
  October 11, 2011 v 10.38
  proč by měl být v zájmu elit "finální krach"? Co tím myslíte?
  Myslím, že jde o ověřený stereotyp. V zájmu části elit - jak z historie známo - je finální krach, který ukáže kdo z nich zůstane u moci.
  Pod ''ČÁSTI elit'' jsem měl na mysli tu ČÁST elity v mocenských pozicích,která je obdařena schopností využití zločineckého potenciálu lidské bytosti k soupeření o společenskou moc. A protagonisté takovéhoto kriminelního potenciálu dostali v současné deregulované fázi tržního systému živné podmínky. Jejich prvotní společenský zájem je koncetrace moci, doprovázený vrozenou neschopností o moc se dělit.
  + Další komentáře