Socialismus, demokracie, kuráž, oběti. Čím tak fascinuje Allendeho Chile

Otakar Bureš

Jihoamerické Chile se na počátku 70. let pokusilo o vlastní cestu k sociálnějšímu zřízení. Na kontinentu i na levici celkově je za to obdivováno dodnes. Otakar Bureš přibližuje, z čeho konkrétně takto neustávající fascinace pramení.

Proslulé brýle Salvadora Allendeho na stěně chilského prezidentského paláce. Snímek pochází z letošních připomínek Pinochetova převratu. Foto Javier Torres, AFP

Jak znovu ukázaly nedávné připomínky výročí Pinochetova puče, éra vlády Salvadora Allendeho v Chile (1970—1973) stále fascinuje velkou část světa, zvláště pak na západní polokouli. Celkově okouzlena je jí též světová levice. Proč tomu tak je i dnes, po vyvrácení mnoha mýtů a více než padesátiletém odstupu? Inu, jedná se o skutečně velký příběh, a to hned v několika rovinách.

V obecném povědomí zůstává Allende a jeho vláda symbolem demokratického socialismu, u skeptičtějších pak upřímného pokusu o něj. Allendemu se v dost výbušném a rozháraném prostředí Jižní Ameriky sedmdesátých let podařilo vybudovat širokou koalici Lidové jednoty včetně komunistické strany respektující demokratické principy.

Za více než tisíc dní, které strávil v prezidentském úřadu, zvládl úplně znárodnit strategický průmysl, pokročit v pozemkové reformě, která měla ukončit nerovnoměrnou distribuci a neefektivní využití zemědělské půdy, a výrazně přispět ke zlepšení sociální úrovně a vzdělanosti obyvatel země.

Prováděné změny probíhaly svižně, protože je podporovalo živé sociální hnutí, které prohlubovalo demokratickou participaci a tvořilo zárodky alternativních institucí. Paralelně se rozvíjely také technologické inovace, jako třeba projekt Cybersyn. V mnoha ohledech byly atmosféra a aspirace chilské společnosti za Allendeho nikoli nepodobné našemu československému jaru 1968.

Žil jako epikurejec, ale zemřel jako stoik

Allende byl původním povoláním lékař, a snad proto rozuměl zdraví v souvislosti s chudobou, pracovními podmínkami, vzděláním a dalšími sociálními a ekonomickými souvislostmi. „Nejsem politik z vlastní vůle, jsem hlavně lékař,“ prohlásil o sobě. Jeho politické angažmá lze z mnoha úhlů nahlížet kriticky, bezpochyby však představuje vizionáře demokratického socialismu a jeho osobnost je symbolem politické kultury, již bychom nezbytně potřebovali.

Avšak je tu i druhá rovina velkého chilského příběhu: k Allendeho popularitě v Latinské Americe i mezi světovou levicí vůbec přispěla jistě i jeho mučednická smrt. „Žil jako epikurejec, ale zemřel jako stoik — s hlavní v ústech,“ napsal o Allendem filosof Régis Debray.

Salvador Allende při projevu. Z Mitrochinova archivu víme, že sovětskému vlivu soustavně vzdoroval, byť KGB vytěžovala některé z jeho četných milenek. Foto AFP Files

Když 11. září 1973 začali armádní pučisté ostřelovat prezidentský palác, ve kterém se prezident se skupinou věrných opevnil, shromáždil je a v čele se svým bodyguardem nesoucím bílý lékařský plášť na znamení kapitulace je poslal ven z prezidentského paláce.

Když poslední z nich došel ke schodům k východu, posadil se prý na pohovku a zastřelil se kalašnikovem. Navzdory šetření mezinárodního týmu, který tuto verzi před jedenácti lety potvrdil, o tom, jak Allende skutečně zemřel, přetrvávají značné pochybnosti. Už jen zdokladované výroky a proslovy během posledních hodin jeho života úvahám o sebevraždě přímo odporují. Allende dost možná palác bránil do poslední chvíle a byl zastřelen, což podmanivosti výsledného příběhu jen přidává.

Smrt chilského prezidenta znamenala nejen zničení autentické snahy o socialismus v Chile, ale i konec nejdelší demokracie v Jižní Americe. Započala přitom sedmnáct let brutální pravicové diktatury, během níž byly zavražděny tisíce socialistů, komunistů a dělnických aktivistů. Také toto do chilského příběhu neoddělitelně patří. Spojení násilné diktatury s naordinovanou neoliberální ekonomickou doktrínou totiž nebylo náhodné.

Ani Moskva, ani Havana

V čase Allendeho nástupu k moci si na levici v Latinské Americe konkurovalo několik přístupů. Nejvýraznějšími byly sovětský a od šedesátých let také kubánský. Allende si zvolil vlastní způsob. On sám jako metodický marxista, ale ne dogmatik, můžeme snad říci libertariánský socialista, a jeho spolupracovníci začali pomyslně dláždit chilskou demokratickou cestu k socialismu.

Odmítli násilný revoluční přístup, jaký reprezentovalo nejsilněji právě kubánské partyzánské povstání. V úsilí o nový ekonomický a sociální řád dosažený cestou reforem v rámci liberální demokracie navázali na chilskou politickou tradici.

Manifestace chilských pracujících z období ještě před Allendeho nástupem. Foto archiv knihovny Kongresu USA

Protáhlá země vklíněná mezi Andy a Tichý oceán měla v kontextu Latinské Ameriky už tehdy specifické postavení. Byla průmyslově rozvinutá a zažila poměrně stabilní politický a parlamentní vývoj, včetně silného levicového hnutí, které se původně už od přelomu století utvářelo na základě komunistických a anarchistických idejí.

Politický a sociální program Allendeho vlády tak mohl v podstatě přirozeně navázat na dlouhodobý proces reformní demokratizace probíhající od přijetí nové ústavy v roce 1925.

Socialistická strana, jíž byl Allende členem, byla různorodou koalicí trockistů, anarchistů, sociálních demokratů a dalších, kteří se původně setkali na bázi odporu proti stalinismu. Už v polovině třicátých let se v Chile vyvinula silná stranická levice podobné profilace jako evropské levicové strany.

Chilská stranická politika měla též po velkou část dvacátého století zkušenost s vytvářením koalic. Na přelomu třicátých a čtyřicátých let zažilo Chile například úspěšné spojenectví levicových stran v Lidové frontě, následně v Demokratické alianci a mezi lety 1956 až 1969 v Lidové akční frontě. V tomto směru byla Allendeho Lidová jednota součástí integrálního vývoje chilské levice.

Chudoba, nerovnost, korporace

Politické uspořádání se příliš nelišilo od modelu převládajícího v mnoha evropských zemích, ovšem sociální systém zajišťoval Chilanům a Chilankám minimální práva a jistoty. Hlad a podvýživa, vysoká kojenecká úmrtnost, špatné zdravotní a nesnesitelné pracovní podmínky byly denním chlebem pro velkou část společnosti v mnoha částech země.

Nadto bylo Chile doslova vysáváno zahraničními podniky — už na přelomu století se stalo jednou z nejvíce závislých ekonomik na světě, kdy tři čtvrtiny vývozu směřovaly do Británie a odtud pocházela také polovina dovozu. Imperiální ekonomický model poté postupně převzaly americké korporace, jež měly obří zisky z těžby a prodeje mědi. Chilská společnost však z tohoto bohatství neviděla prakticky nic.

Allendeho vlády vznikla po prezidentských volbách v říjnu 1970 a svoji podporu opírala zejména o dělnictvo a odbory nezávislé na státu, ale také o zemědělce, kteří se povzbuzeni předchozí pozemkovou reformou začali politicky aktivizovat. Dalšími pilíři její podpory byli nezaměstnaní a obyvatelé slumů, vyhnaní z nerozvinutého venkova do měst, a v neposlední řadě studentské hnutí, které se vytvořilo zejména v návaznosti na boje o školní reformu v roce 1967.

Současná progresivní hnutí v Chile se odkazují na sedmdesátá léta stále. Foto AFP Files

Socialistické plány a vzniklé problémy

V šesti letech, jež měl Allendeho mandát trvat, plánovala Lidová jednota znárodnit strategické a monopolní sektory ekonomiky, rozšířit demokratické instituce, rozvíjet programy přerozdělování a provést pozemkovou reformu. Na rozdíl od většiny socialistických nebo sociálně demokratických vlád v jiných zemích se nezalekla konfliktu s velkokapitálem.

Součástí rozsáhlých sociálních reforem bylo sociální zabezpečení pro všechny pracující, přerozdělení půdy, snížení nájemného, zlepšení zdravotní péče, bydlení a hygieny, bezplatné mléko pro kojící matky a školní děti — kterýžto výdobytek zůstal v Chile zachován dodnes —, kampaně proti negramotnosti, zvýšení minimální mzdy a podpora původních indiánských obyvatel Mapučů.

Znárodněný průmysl měl zvýšit produkci a vytvořit přebytek, který by pomohl financovat investice do jiných sektorů, včetně bydlení a financování sociálních programů. Pozemková reforma měla mít za následek rychlé rozšíření výroby potravin. Regulace cen měla udržet inflaci na únosné míře a vyšší mzdy měly zvýšit příjmy chudších. Panovalo přesvědčení, že ekonomický úspěch zvýší podporu vládním reformám napříč všemi skupinami obyvatel.

Allende mezi dělníky. Foto brazilský národní archiv

Vláda Allendeho Lidové jednoty se během prvního roku u moci mohla pochlubit slibnými úspěchy. Domácí produkce v roce 1971 vzrostla — HDP téměř o devět procent, nezaměstnanost klesla ze sedmi na méně než tři procenta, vzrostly mzdy i důchody, poklesla i inflace a rozšířily se další výdobytky. Program pozemkové reformy spolu s obsazováním nevyužívaných ploch bezzemky vedl k vysoké sklizni.

Postupně se však začaly objevovat problémy zaviněné částečně vnitřně, částečně závislostí na exportu mědi, jejích cenách na zahraničních trzích a ekonomickou blokádou ze strany USA, na níž byla chilská ekonomika dosud závislá.

Růst mezd vyvolal růst poptávky a nedostatek potravin a spotřebního zboží, které se do značné míry dovážely, přispěly k hyperinflaci. Přitom Chile muselo platit obrovskou sumu na zajištění svého zahraničního dluhu a docházely jí měnové rezervy. Allende si navíc nechtěl ze zahraničních finančních institucí nadělat nepřátele.

V červenci roku 1971 Allende získal jednomyslný souhlas Kongresu s vyvlastněním — zahájeným už za vlád předchozích — největších měděných dolů v zemi, zodpovědných v té době za více než šedesát procent exportu.

O jejich znárodnění panovala naprostá shoda mezi všemi stranami v Kongresu. Zatímco korporace vytěžovaly veškeré zisky z těžby a prodeje surovin, občanům Chile zůstávaly jen ekologické škody a strašné pracovní podmínky. Allende na základě výzkumů prohlásil, že hodnota firem převyšuje nadměrné zisky, které ukořistily, a mohou proto být vyvlastněny bez náhrady.

Chuquicamata, jeden z největších chilských dolů na měď, hlavní komponenty chilského exportu. Foto WmC

Masová akce zdola

Rychlý postup reforem probudil dělnickou aktivitu a dělníci začali přebírat kontrolu nad svými pracovišti a požadovat znárodnění dalších velkých podniků. Mohutná byla masová akce zdola, vyrůstající z jednotlivých pracovišť — spolu s iniciativou státních úředníků —, která vedla chilskou vládu k tomu, aby se vydala radikálnější cestou.

Synergie úkonů shora a angažmá zdola umožňovalo postupovat v reformách rychleji. Orgány lidové moci — instituce „dvojí moci“ — se objevily paralelně vedle státních jako pragmatická řešení obchodních sabotáží, které podnikali velcí vlastníci a konzervativní a fašistická opozice.

Když stávka řidičů v zásobování v roce 1972, vyprovokovaná pravicí a podpořená americkou administrativou, téměř ochromila chilskou ekonomiku, pustila se tato místní sdružení ovládaná dělníky na vlastní pěst do výrobu a přepravy zboží a boje proti sabotérům. Tím se stala další nadějnou institucí přímé demokracie v zemi vedle plejády dalších samosprávných dělnických, rolnických a sousedských společenství.

Viděno levicovými okem nastala ojedinělá transformace toho, jak lidé pojímali sami sebe a svou roli a místo ve společnosti. Obyvatelé se scházeli ve svých čtvrtích, obcích a na pracovištích, aby měnili podmínky svého každodenního života.

Vzmach se projevoval i v kultuře. Široce dostupné začaly být knihy a lidé po celé zemi četli světovou i místní literaturu, filozofii a další díla, o nichž se předpokládalo, že o ně dělnická třída nemá zájem.

Slavné muraly z Allendeho a Pinochetovy éry platí dnes za oficiální součást chilského národně-kulturního bohatství. Foto archiv Uni-bielefeld.de

Chilský předchůdce internetu

Allendeho Chile je zajímavé také v tom, že vláda ve spolupráci s ekonomy a dalšími odborníky využila nových technologií k vytvoření vlastního kybernetického systému k řízení chilské ekonomiky, který měl zajistit zemi technologickou autonomii. Hlavním architektem průkopnického projektu Cybersyn byl britský vědec Stafford Beer. Jedním z jeho hlavních cílů bylo přenést rozhodovací pravomoc v průmyslových podnicích na dělníky a rozvíjet samoregulaci továren.

Jakkoli se dnes Cybersyn může pochopitelně jevit už jako obstarožní a nápadně připomínající Star Trek, byl ve své době inovativní technologií. Osvědčil se například během zmíněné stávky a blokád řidičů kamionů, kdy pomáhal v reálném čase přizpůsobovat zásobovací trasy.

Cybersyn měl sloužit sociálnímu a ekonomickému pokroku a byl vytvářen tak, aby se nestal pouhým technokratickým nástrojem, ale pomáhal vytvářet společnosti založenou na autonomii a koordinaci. To zvlášť nápadně kontrastuje s dnešním využíváním techniky a nastupujícím technofeudalismem, v němž nevolení superboháči s obrovskou mocí typu Elona Muska ovlivňují tok zboží, informací či zbraní podle svých aktuálních rozmarů — a jen pro ještě větší vlastní obohacení.

Počítačového vědce a ekonoma Paula Cockshotta a ekonoma Allina Cottrella chilský projekt inspiroval k pozoruhodným úvahám o pracovní teorii hodnoty, kybernetické koordinaci a participativní demokracii jako alternativách k liberální trojici cen, trhu, parlamentu, jak je představili například v knize Kybersocialismus. Bohatý materiál o chilském sociálním internetovém projektu poskytují například podcasty Jevgenije Morozova.

Příprava podmínek k puči

Černých kapitol chilského příběhu začíná přibývat v roce 1972, kdy zesílil vnitřní i zahraničí odpor proti Allendeho vládě. Stejně tak sílil tlak ze strany těch, kteří chtěli radikálnější a rychlejší reformy a střet s kapitalisty a netvářili se vlídně na hledání dohody s křesťanskými demokraty. Dohodu s nimi Allende podporoval v přesvědčení, že Lidová jednota by měla zahrnout různé, i vzájemně antagonistické skupiny, má-li se projekt rozsáhlé transformace chilské společnosti nenásilnými institucionálními prostředky podařit.

Podnikatelské elity však s podporou USA — které Chile izolovaly ekonomicky, odřízly od mezinárodních úvěrů a rozbíjely důvěru u mezinárodních finančních institucí a mezinárodních věřitelů — spustily vytrvalou kampaň, jež měla vyvolat ekonomický kolaps a rozklížit důvěru ve vládní program demokratického socialismu. Ta měla mnoho podob: sabotáže, hromadění zásob ve skladech či ničení potravin. Některé dělnické skupiny vzaly právo do svých rukou a napadaly diverzanty a jejich sklady a továrny.

Nezákonnosti na straně opozice i dělníků jen dále povzbudily nejreakčnější síly. Allende se snažil krotit napětí, držel si přitom stále vysokou podporu. Křesťanští demokraté, kteří zčásti dosud přijímali politické změny, se však spojili s Národní stranu a otevřeně se postavili proti dalším reformám.

Když opozice ve volbách v březnu 1973 získala prostou většinu, jež jí však nestačila k tomu, aby Allendeho odvolala z funkce, přešla na novou taktiku — s podporou amerických tajných služeb rezignovala na demokratické postupy. Země začala směřovat k převratu. Ten byl uspíšen, když na začátku září 1973 Allende nabídl vyhlášení lidového referenda k vyřešení sociální a politické krize.

Kissingerův dvorek

V chilském příběhu hraje též důležitou roli fakt, že pokus o demokratický socialismus ohrožoval hegemonii Spojených států, neboť se mohl stát zárodkem nového, suverénního a socialistického Chile. Vnější podrývání režimu především ze strany Spojených států potvrdily nedávno odtajněné dokumenty, které ukazují rozsáhlou finanční podporu chilské opozici a další formy práce proti režimu. USA podnikaly protiallendovské kampaně ve skutečnosti již od roku 1962.

Zvláště poradce pro národní bezpečnost prezidenta Nixona Henry Kissinger se obával, že by chilský úspěch mohla záhy následovat Itálie.

Dlouhodobá snaha podvrátit základy režimu nakonec přinesla ovoce. Třebaže bezprostřední zapojení Nixonovy administrativy do Pinochetova převratu se neprokázalo, podíl na pádu Allendeho režimu je dnes nesporný.

Operace Kondor — státně teroristická kampaň páchaná od poloviny sedmdesátých let tajnými službami latinskoamerických diktatur, rozsáhle podporovanými CIA ve snaze udržet kontrolu Spojených států v Amerikách — následně normalizovala pinochetovské metody bezmála po celém světadílu. Například v září 1976 byl na přímý Pinochetův příkaz zavražděn ve Washingtonu, D.C. ekonom, politik a bývalý chilský velvyslanec Orlando Letelier a jeho mladá kolegyně Ronni Moffittová.

Neoliberální laboratoř útlaku

Bezprostředně po svržení Allendeho režimu Pinochetovým pučem nastala hrůzovláda, o níž bude ještě řeč. V dlouhodobějším výhledu je též důležité, že Chile následně procházelo radikálnější verzí pravicové transformace, již následovalo i mnoho dalších států kontinentu. Spojila se tu konzervativní revoluce privilegovaných elit s neoliberalismem. Volné pole zde dostal experiment, který se těšil velkému zájmu různých pravicových politiků — jmenujme jen Margaret Thatcherovou — a později byl v mírnější formě realizován v mnoha dalších zemích včetně České republiky.

Deregulovaná ekonomika a rozbití sociálních jistot si vynucovaly individualistické depolitizované, ale přitom vysoce disciplinované občany, kteří budou ochotni, případně nuceni, udřít se k smrti. Proto mluví Naomi Kleinová o spojení neoliberální šokové doktríny s mučením.

Jakmile se Augusto Pinochet — vůdce ozbrojených sil, junty a následně prezident — chopil moci, rozjela se děsivá míra brutality a teroru.

Násilí bylo rozpoutáno proti všem segmentům společnosti, které předchozí režim a demokracii podporovaly — proti dělníkům, zemědělcům, umělcům, obyvatelům chudinských čtvrtí, studentům. V letech 1973—1990, tedy do nástupu civilní vlády, bylo podle chilských oficiálních dokumentů z politických důvodů zavražděno přes dva tisíce lidí, dalších přinejmenším čtyřicet tisíc přežilo zadržování a mučení. Některé zdroje uvádějí čísla podstatně vyšší. Dalších odhadem sto tisíc lidí zažilo omezení svobody po kratší dobu a další útoky na sebe a své okolí.

Příznačně předvedli Pinochetovi vojáci hned den po puči, jak nesvoboda a nespravedlnost nesnášejí umění, kulturu a svobodného kritického ducha, když spolu s dalšími odvlekli slavného zpěváka Victora Jaru do koncentračního tábora na fotbalovém stadionu v Santiagu de Chile. Několik dní ho mučili, přičemž mu zlámali zápěstí a ruce a nakonec do něj 16. září vystříleli čtyřiačtyřicet kulek a jeho mrtvé tělo pohodili u stadionu.

Umučený písničkář Victor Jara je podobným symbolem roku 1973 jako sám Allende. Foto Daniel Hernández, flickr.com

Ve stejné době Pinochetovi vojáci prohledávali dům básníka Pabla Nerudy, jehož pohřeb se měl zanedlouho stát posledním opravdu velkým projevem odporu proti juntě. Řekl jim: „Podívejte se okolo — je zde pouze jediná věc, která vás může ohrozit — tou je poezie.“ Jeho básně byly v Chile skutečně zakázány až do demokratizace země v roce 1990.

Mytologie úspěchu

Diktatura naordinovala chilské společnosti neoliberální ekonomickou a sociální šokovou terapii, která rozbila chilskou veřejnou sféru, uvolnila ceny, zprivatizovala stovky státních podniků a deregulovala, co mohla. Údajný neúspěch chilské ekonomiky za Allendeho vlády a naopak úspěch neoliberálního ekonomického režimu za Pinocheta jsou z velké části dílem propagandy.

Jak zde upozorňoval už Adam Votruba, kupříkladu historik Niall Fergusson mylně — či úmyslně lživě — tvrdí, že přijetí neoliberálního programu začalo 21. března 1975, kdy se Milton Friedman, přední postava chicagské ekonomické školy, osobně sešel s Pinochetem. Neoliberální klystýr se ovšem začal v Chile uplatňovat už po Pinochetově převratu.

Chile ve statistikách opravdu platilo za nejbohatší zemi Latinské Ameriky s výbornými ukazateli v oblasti zdraví, vzdělání nebo průměrné délky života. Problém je, že v takovém relativním srovnání dominovalo Chile již za Allendeho vlády na počátku sedmdesátých let. K těmto standardům mu rozhodně nepomohla Pinochetova diktatura a volnotržní reformy.

Friedmenovy sliby, že strukturální ekonomická krize bude překonána šokovou doktrínou během několika měsíců, byly naprosté fantazírování. Bezmála dekádu po převratu a sedmi letech šoků — v roce 1982 — poklesla chilská ekonomika o třináct procent. Inflace a nezaměstnanost raketově vzrostly, bujely chudinské čtvrti a korupce, prohluboval státní dluh. Ekonomická krize byla překonána až koncem roku 1985 — tři roky poté co byli odejiti klíčoví neoliberální poradci a znárodněno několik velkých deregulovaných finančních institucí.

V první dekádě pravicové diktatury se dramaticky prohloubila sociální nerovnost. Ačkoli se Fergusson snaží tvrdit, že míra chudoby byla patnáct procent, neříká kdy — podle všeho vychází z údajů okolo roku 2007. Naopak, podle Naomi Kleinové žilo v roce 1988 pod hranicí chudoby 45 procent Chilanek a Chilanů — tedy v době, kdy se země začala zřetelně odklánět od friedmanovských doporučení. Ekonom André Gunder Frank, který studoval u Friedmana v Chicagu, jej v otevřeném dopise obvinil v roce 1976 z podpory ekonomické genocidy v Chile.

Někteří autoři pak třeba tvrdí, že extrémní volnotržní postupy umožnily v Chile přijetí moderních stavebních předpisů, které při zemětřeseních zachraňují mnoho lidských životů. To se však stalo již v roce 1972 — tedy za Allendeho. Podobně manipulativním způsobem píše na stránkách Project Syndicate ekonom Světové banky, MMF a řady dalších institucí Sebastián Edwards.

Důvody následného relativního ekonomického růstu — šestnáct let po nástupu brutální diktatury — je zcela evidentně třeba hledat jinde než v neoliberální ekonomické ideologii, která bez ohledu na její nehumánní charakter selhala na plné čáře i čistě technokraticky.

Sociální hnutí za novou sociální a ekologickou ústavu

Stopy událostí ze sedmdesátých let jsou v Chile patrné dodnes. Jedná se stále o zemi s obrovskou mírou sociálních nerovností, ačkoli se situace v posledních třech desítkách let v některých ohledech relativně zlepšila. Přesto se valná část populace uživí jen stěží, žije v obrovské sociální nejistotě, s malými či žádnými důchody, těžko dostupným školstvím a zdravotnictvím. Existuje velký šedý a černý trh.

Ani s politickou demokracií to není tak růžové. Jak uvádí René Rojas: „Chile sice přešlo z vojenské diktatury na liberální demokracii s občanskými a politickými právy a svobodnými volbami, ale skončilo to vytvořením oligarchického systému, ve kterém si dvě hlavní koalice, středopravá a středolevá, do značné míry vyměňují moc.“ Velká část společnosti je vyloučena z politických a ekonomických rozhodnutí, cítí se odcizeni a nezastoupeni — což je přesně to, co se snažila socialistická demokracie překonat.

Jak ukázaly protesty v letech 2011—2013 za reformu vzdělávacího systému, v letech 2016—2017 za reformu penzí a konečně mohutný protestní vzmach v roce 2019, sociální nespokojenost s institucionálním uspořádáním a třídní společností je v zemi mezi Tichým oceánem a Andami obrovská.

Během posledních zmíněných demonstrací, které se ze Santiaga de Chile postupně rozšířily po celé zemi, protestující požadovali široké spektrum změn a hovořili o korupci, nerovnosti a chudobě, zneužívání moci, policejním násilí, privatizaci nebo nedostupnosti vody a základních sociálních služeb.

Na protesty reagoval chilský stát, který se dodnes nedokázal vypořádat s dědictvím kapitalistické diktatury, brutálním zásahem. Prezident Sebestián Piñera vyhlásil výjimečný stav a nasadil armádu, která nebyla v ulicích od konce diktatury. Mnoho tisíc lidí bylo zatčeno, stovky zraněny, devatenáct zemřelo.

Společenský odpor nakonec vyústil v dohodu různých segmentů chilské politiky o změně ústavy, která byla přijata za diktatury a brání výraznějším progresivním společenským změnám. Ve volbách do ústavodárného shromáždění zvítězili příznivci radikálních změn: zestátnění základních služeb, znárodnění přírodních zdrojů, přímé demokracie, ochrany přírodě, zrovnoprávnění menšin, omezení moci korporací a velkých vlastníků, navrácení půdy původním obyvatelům a důstojného a dostupného zdravotnictví, vzdělávacího a důchodového systému.

Než o navržených změnách proběhlo referendum, byl prezidentem jihoamerické země s výrazně levicovým programem zvolen Gabriel Borić, jenž ústavní změny podporuje. Obyvatelé Chile však v referendu ústavní změny nakonec odmítli, ačkoli byl předtím schválen dvoutřetinovou většinou ústavodárného shromáždění.

Návrh byl pro část společnosti zřejmě příliš radikální, zejména v zakotvení práva na pluralitní soudnictví ve vztahu majority a původních obyvatel, ale třeba také v otázce ochrany přírody, boje proti klimatické změně, interrupcích či genderové rovnosti. Nyní se pracuje na novém návrhu.

Mezitím byl letos v dubnu konečně uzákoněn čtyřicetihodinový pracovní týden za stejnou mzdu, jako byl dosud pětačtyřicetihodinový. Z určitých úhlů se tak konečně zdá, že neoliberální disciplinace ztrácí dech a svůj druhý dech naopak chytá solidární občanská společnost.

Allendeho Chile jako maják neautoritářské levice

Z čistě levicového pohledu spočívá význam chilské sociální zkušenosti zkraje sedmdesátých let — v mnohém podobné československému osmašedesátému — zejména ve vzácně komplexním pokusu o demokratickou socialistickou transformaci.

Chilská cesta se nepozdávala jak Sovětskému svazu, který se obával, že by se podobně jako československý osmašedesátý mohla se svými občanskými a sociálními právy a svobodami stát vzorem pro země pod jeho vlivem, tak Spojeným státům, které se hrozily, že se virus demokratického socialismu rozšíří v jejich vlivové sféře.

Allende a jeho levicová koalice použili nenásilné prostředky a při cestě k sociální spravedlnosti rozhodně odmítli potlačovat své protivníky. „Cestu chilské revoluce nevidíme v násilném bankrotu státního aparátu. To, co náš lid vybudoval během několika generací, mu umožňuje využít podmínek daných našimi dějinami k nahrazení kapitalistického základu současného institucionálního režimu jiným, který bude přizpůsoben nové společenské realitě,“ řekl v roce 1972 sám Allende.

Avšak v tomto bodě narazila chilská cesta k socialismu na své limity — na jednu stranu zůstali věrní svému závazku, na druhou stranu se nebyli schopni ubránit v okamžiku, když se protivníci stali nepřáteli, překročili ústavu a přikročili k armádnímu puči.

Pinochetovi vojáci před prezidentským palácem. Momentka přímo z doby zářijového převratu. Foto archiv WmC

Sám převrat z roku 1973 zanechává otázku po limitech parlamentní a demokratické cesty k socialismu v oligarchickém kapitalismu. Zkušenost ukázala, že uchopit moc lze nenásilnými prostředky, ale to, jak ji bez konsolidovaného násilí udržet a dostat se za kritický bod vymanění se z extraktivního a násilného kapitalismu, zůstává nezodpovězeno.

Zdá se, že nezbývá než činit vše pro to, aby se progres stal novou normalitou a dosáhl tím takového stupně legitimity, že ve chvíli ztráty moci nebude moci být poraženo vše, co se již ustavilo.

Ovšem i bez ohledu na ještě nedosažené, již rané úspěchy tisíce dnů radikálních sociálních změn na počátku sedmdesátých let v Chile zůstávají inspirující.

Za Allendeho vlády se prokázalo, že při podpoře spontánních aktivit a sociálních hnutí se společnost aktivizuje v celé řadě oblastí, proměňuje svoji každodennost, brání dosažené reformy a vytváří nové formy organizace. Otázky po vztahu stran, hnutí a občanské společnosti, stejně jako po alternativních strukturách správy a vládnutí však trvají — vojenský převrat je jen umlčel.

Spojení sociálního liberalismu, rovnostářství a široké politické a ekonomické participace zůstává pro neautoritářskou levici hozenou rukavicí. Stejně tak pojetí technologie, která se nestane hračkou v rukou nejprivilegovanějších a nástrojem k ovládání většiny, nýbrž pomocníkem k důstojnému života na planetě pro všechny.

Před časem se v Chile opět otevřelo okno, z něhož prezident podobně jako v době nástupu Allendeho do úřadu, vítá živý sociální boj za důstojné životní podmínky na národní a místní úrovni. Opět se rozsvítila naděje na hlubokou demokratickou a sociální transformaci. Mnoho levičáků dnes doufá, že v zemi, kde neoliberální experiment s lidskou společností začal, také skončí. A že je nejvyšší čas vrátit se na cestu demokratického socialismu.

Diskuse
JP
September 20, 2023 v 13.07
Když má revolucionář samé dobré úmysly...

Otakar Bureš napsal své líčení dávných chilských událostí s takovou přesvědčivostí, s takovým niterným zaujetím, že nezaujatý čtenář (a tím spíše čtenář s levicovým smýšlením) by se sotva mohl ubránit přesvědčení, že přesně tak tomu bylo: že se v Chile svého času vynořil jakýsi novodobý Ježíš, který přišel spasit svět; který ale narazil na zuřivý odpor nepřátel všeho dobra, a tak (stejně jako Ježíš původní) za tuto svou snahu nakonec zaplatil vlastním životem.

Ano, je to krásný, je to jímavý, je to strhující příběh. A dokonce to není ani příběh zcela nepravdivý; jeho jedinou vadou je, že tehdejší dění podává výhradně jenom z jedné strany, z jednoho jediného úhlu pohledu.

Není pochyb o tom, že snahy Salvadora Allendeho o vytvoření sociálně spravedlivé společnosti byly neseny těmi nejlepšími, nejhumánnějšími úmysly. Konkrétně v Jižní Americe jsou drastické sociální protiklady všudypřítomné; tamější latifundisté a jiní "nabobové" většinou stále ovládají - přes formální politickou demokracii - společenské a politické dění. Zatímco na opačné straně sociálního žebříčku stojí chudina, drobní peonové, nezaměstnaní. Co jiného si tedy může sociálně spravedlivý člověk vytyčit za svůj cíl, nežli radikální odstranění všech těchto do nebes volajících nerovností a nespravedlivostí?...

Potud je tedy všechno v pořádku; jenže při každém takovémto pokusu o radikální socializaci společnosti se zcela pravidelně vynoří jeden zcela zásadní problém - ten samý problém se kterým se od okamžiku svého zřízení potýkaly i všechny státy "reálného socialismu". Tento problém neleží v politice - nýbrž v ekonomice. Ukazuje se totiž naprosto neklamně znovu a znovu, že socialisticky řízená, rovnostářská ekonomika nefunguje, neboť eliminuje všechny prorůstové faktory standardní tržní ekonomiky.

"Znárodněný průmysl měl zvýšit produkci," píše Otakar Bureš. Co už ale neuvádí (nebo se kolem této skutečnosti snaží nějak pokud možno nenápadně proplout) je to, že skutečností byl pravý opak. Socialistický experiment naprosto rozvrátil tehdejší chilskou ekonomiku. (A to ne primárně v důsledku obchodně-administrativních opatření Spojených států.) Uveďme si jenom jeden konkrétní údaj: roční inflace v oné době dosáhla 700 procent! I pro jihoamerické poměry naprosto extrémní číslo.

A nemohlo tomu být vůbec jinak: přebujelé (jakkoli mravně ušlechtilé) sociální programy fatálně přetížily státní rozpočet; zestátněný průmysl ztrácí motivaci k efektivitě, naopak vykazuje silné sklony ke zbytnění, ke zvyšování nákladové stránky. Jak přiznává i O. Bureš sám, uměle navýšené platy dělníků nebyly kryty reálnou produkcí. (Mimochodem, z toho samého důvodu u nás v padesátých létech proběhla proslulá peněžní reforma - stát musel lidem odčerpat peněžní prostředky, za kterými - kromě produkce tanků - nestály žádné reálné hodnoty.)

Důsledkem tohoto ekonomického rozvratu bylo, že proti Allendovi a jeho "socialismu shora" se čím dál tím ostřeji stavěli nejen malopodnikatelé (jak sugeruje Bureš), nýbrž čím dál tím více i příslušníci samotné dělnické třídy! Nakonec byla společnost hluboce rozvrácena nejen ekonomicky, ale i politicky, a fakticky stála na pokraji občanské války. Za této krizové situace bylo objektivně možné jenom dvojí řešení: buďto klasická "diktatura proletariátu" (Allendovi slouží ke cti, že se o ni zřejmě vůbec ani nepokusil) - anebo pravicový puč. Historie rozhodla, že došlo k oné alternativě druhé.

--------------------------------------------

Tolik tedy k reálnému stavu za vlády Allenda, a k objektivním příčinám pravicového puče. Nyní se podívejme na vývoj poté, především opět na poli ekonomiky. Už předem může být konstatováno: i v této oblasti podává O. Bureš krajně zkreslený obraz reality.

Ano, v prvním období vlády A. Pinocheta skutečně došlo k dramatickým disproporcím v ekonomice, za které nesli svou odpovědnost proslulí "Chicago boys", tedy radikální neoliberálové. Ovšem - na vině tehdejšího propadu ekonomiky nebyly v prvé řadě jejich protržní reformy jako takové, nýbrž především jedna konkrétní, ale fatální chyba které se dopustili: že totiž ve snaze stabilizovat domácí měnu ji napojili na americký dolar. Který ale sám poté sklouzl do inflační spirály - což mělo pro chilskou ekonomiky drastické důsledky.

Ovšem - Pinochet poté tuto první skupinu "Chicago boys" vyhodil, a řízením ekonomiky pověřil jinou skupinu, méně fundamentalistickou, nicméně stejně tak radikálně protržní, tedy "neoliberální". A vida: pod jejími protržními reformami chilská ekonomika náhle dramatiky ožila, kapitánům průmyslu se opět vyplatilo podnikat, produkce vzrůstala, a s ní i zaměstnanost a životní úroveň. O tom jak byla tato - neoliberální - reforma úspěšná neklamně svědčí fakt, že byla zachována i po přechodu Chile k demokracii - a to nejen pravicovými, ale i levicovými vládami!

O. Bureš uvádí čísla o tom, jak velká část chilské populace dnes stále (či znovu) žije v chudobě; faktem však je, že sociální rozdíly se v důsledku oněch reforem v Chile velmi znatelně snížily; a v absolutní chudobě dnes v Chile žije pouze 0,7 procenta populace - na jihoamerické poměry téměř pohádkové číslo.

V závěru svého eseje O. Bureš tvrdí, že socializační snahy S. Allendeho zůstávají i nadále vzorem pro mezinárodní levici, pro snahy zřídit na tomto světě definitivně spravedlivý řád, demokratický socialismus. Ve skutečnosti je ale tento Allendův pokus prosadit socialismus metodou beranidla, ryze etatistickými zásahy zcela bez ohledu na ekonomickou realitu, trvalou výstrahou jak se to nemá, nemůže a už nikdy nesmí dělat.

Zopakujme si ještě jednou: naprosto klíčovým problémem jakýchkoli snah o socialistickou společnost je nevyřešení vztahu socialismu k reálné (to jest: tržní) ekonomice. A je naprosto ostudným rysem současné radikální levice, že namísto aby se odpovědně snažila tento problém vyřešit, tak místo toho se stále ještě utápí ve věčných iluzích o tom, že postačí trochu dobré vůle. že postačí nějakým způsobem zaktivizovat "pracující třídu", a už zítra zde můžeme mít vytoužený ráj na zemi, sociálně spravedlivý, svobodný a demokratický socialismus oplývající mlékem a strdím.

Ještě jednou tedy: těmto radikálním socialistům (alespoň těm poctivějším z nich) nelze upřít jejich upřímné, ryzí humanistické postoje a přesvědčení; ale i ty nejlepší úmysly a ty nejušlechtilejší ideje nepřinesou nic dobrého, pokud nebudou doprovázeny také střízlivým rozumem, a schopností respektovat realitu objektivních ekonomických i sociálních daností a procesů.

MP
September 21, 2023 v 22.55
Josefu Poláčkovi

Země s 0,7 procentem populace pod hranicí chudoby? Hezká pohádka

MP
September 22, 2023 v 9.11
Mimochodem, abych byl férový

Existuje jeden ukazatel sociální nerovnosti, který by mohl mít hodnotu 0,7 (jen by to nebyla procenta): Giniho index. Jen by tak vysoké číslo byla katastrofa a jakkoli se údaje o Chile špatně dohledávají, měl by se podle dostupných zdrojů pohybovat kousek nad 0, 45 -- i to je dost děsivá míra nerovnosti.

JP
September 22, 2023 v 9.49

Pane Profante, nenapsal jsem "pod hranicí chudoby", nýbrž "pod hranicí a b s o l u t n í chudoby".

MP
September 22, 2023 v 11.28
Josefu Poláčkovi

To už by, s prominutím, byl čistý úlet. Pokud je v Chile 0,7% obyvatel pod hranicí světové chudoby (absolutní chudoba nemá statistické vyjádření), pak se jedná o naprostý debakl zmíněných reforem. Ona hranice relativní chudoby je Chile přibližně třikrát vyšší než té světové a tudíž by těch 0,7 % muselo nutně umřít hlady.

Ale nechci hledat detaily statistických nepřesností, jde o to, že ani Pinochetův režim nijak zásadně nezměnil a není zase příliš zajímavé, jestli se jeho pohůnkům vedlo lépe. A jakkoliv si můžeme o nadějnosti kursu, který nastoupil Allende, myslet cokoliv -- doslova, protože americká agresivní ekonomická intervence a Pinochetův převrat utopil jeho možné dobré i špatné výsledky v krvi - pokus ospravedlňovat tu vraždící lůzu ekonomickými úspěchy prostě odporuje faktům.

JP
September 23, 2023 v 12.12

Tady nejde o "ospravedlňování", pane Profante (alespoň z mé strany dozajista ne). Chilská ekonomická reforma a vojenská diktatura byly v podstatě různé záležitosti, v zásadě mohl být Allende i s jeho socialismem odstraněn i ústavním způsobem, a protržní reformy mohly být provedeny i za podmínek politické demokracie. Jde především o to aby si levice stále nenalhávala, že socialismus je možno zřídit pouhými etatistickými a voluntaristickými zásahy shora, a že je přitom možno naprosto ignorovat zákonitosti tržní ekonomiky.

Pokud je vůbec nějaká možnost odstranit (či daleko spíše: transformovat) kapitalismus, pak to v prvé řadě předpokládá nalezení takového ekonomického modelu, kde by tyto zákonitosti spontánní tržní ekonomiky bylo možno alespoň v základní míře spojit s principy a hodnotami socialismu.

Jinak řečeno: jediná možnost spočívá v "třetí cestě" mezi kapitalismem a socialismem; ale dnes už si prakticky vůbec nikdo nedává práci tuto cestu vůbec hledat. Plané snění o socialistickém "božím království" na zemi je daleko příjemnější, a vyžaduje mnohem méně intelektuální námahy.

MP
September 23, 2023 v 19.07
Josefu Poláčkovi

Co to zkusit česky? Tržní byla ekonomika i za Allenda a ono znárodňování klíčového průmyslu by nejspíš nikdy nedosáhlo rozsahu poválečné Itálie a řady dalších západoevropských zemí. Asociální tržní deregulace není totéž co protržní reforma.

HZ

Pokud je vůbec nějaká možnost odstranit (či daleko spíše: transformovat) kapitalismus, pak to v prvé řadě předpokládá zapomenout na hledání jakéhosi umělého ekonomického modelu. Jakýkoli pokus o nahražení spontánního vývoje diktátem vede spolehlivě do nechtěných konců.

Pokud má socialismus svou hodnotu, která by obohatila tržní prostředí, ať se tak stane, ale státy nechť se do toho svými intervencemi příliš nepletou.