Trnitá cesta k legalizaci konopí se blíží k zásadnímu mezníku

Jana Michailidu

Mezioborová expertní skupina připravila průlomový návrh regulace psychoaktivního konopí v České republice, který nyní bude projednávat vládní koalice. Pro řadu politiků však regulace konopí stále není otázkou racionální, ale ideologickou.

Válka proti drogám, rozpoutaná ve světě v 60. letech minulého století, nepřinesla konec užívání psychoaktivních látek, ale naopak obrovské množství obětí, rozmach ilegálního trhu a organizovaného zločinu a také nedozírné následky pro uživatele. Foto pixabay

Legalizace konopí je evidentním celosvětovým trendem. Kromě příkladů zpoza oceánu — Uruguay, USA, Kanada — k ní přistoupily nebo k ní směřují již i některé evropské země: Lucembursko, Nizozemí, Německo, Malta.

V České republice byla legalizace konopí v rámci parlamentních stran dlouho tématem víceméně pouze pro Piráty. Dnes je regulované legalizaci konopí nakloněna nezanedbatelná část vládní koalice, ale sama příprava změny obnáší mnohá úskalí. A ještě není zdaleka vyhráno.

Příběh současné podoby návrhu konopné regulace v České republice se začal psát již na konci roku 2020. Tehdy jsme za Pirátskou stranu oslovili přední odbornici na regulace v oblasti návykového chování Vendulu Běláčkovou, aby vedla odbornou skupinu, která měla připravit příslušnou studii. Tým složený z expertů na návykové chování, právo či národní hospodářství se scházel téměř rok a půl a vypracoval multikriteriální analýzu stávajících modelů regulace konopí a z ní vycházející návrh její konkrétní podoby v České republice a také na něj navazující analýzu potenciálních výnosů tuzemského konopného trhu.

Po sněmovních volbách 2021 se Piráti stali součástí vlády a národním protidrogovým koordinátorem se stal Jindřich Vobořil (ODS). Tato konstelace vytvořila ideální podmínky pro další, tentokrát již politický postup.

V říjnu 2022 byl Jindřich Vobořil premiérem pověřen sestavením meziresortní odborné skupiny, která by vytvořila rámcový návrh nové regulace psychoaktivního konopí v České republice. Návrh vychází z dopadové studie, avšak prošel detailními diskusemi zástupců dotčených resortů, institucí či asociací. Podíleli se na nich ministerstva, adiktologové, bezpečnostní složky, asociace konopného průmyslu i spolek konopných pacientů.

Základní parametry zůstaly prakticky nezměněné: pro dospělé uživatele dostupnost konopí formou samopěstování, členství v konopných skupinách nebo nákupu na konopném trhu. Pro právnické subjekty by pak měla existovat možnost konopí komerčně pěstovat, zpracovávat, distribuovat a prodávat. To vše pod kontrolou státu.

Důležitým aspektem „konopné revoluce“ by měl být též důraz na prevenci a snižování rizik. Kromě státní informační kampaně před nabytím účinnosti nových právních úprav a též během počáteční fáze po zavedení změny by se měl průběžně proškolovat personál konopných prodejen v základech adiktologických intervencí.

Od dokončení dopadové studie ale uběhlo už dva a půl roku a konopná regulace na své schválení ve Sněmovně stále ještě nečeká. Důvodů je více. Pro mě osobně největším překvapením bylo, jak velkou sílu mohou mít úřednické barikády.

Občas se zdá, jako by nezáleželo na tom, kdo byl demokraticky zvolen, kdo složil vládu a jaký program se zavázal prosazovat. Objevuje se floskule „Vláda je zde pouze čtyři roky“ — a někteří zástupci úřednictva a dalších státních institucí se jí zaštiťují a berou jako své poslání bránit změnám. Ač může být jejich pasivita motivována někdy i dobrými úmysly, v případech, kdy je změna skutečně potřeba, je efektivní betonování statu quo frustrující.

Mezinárodní kontext

Za zmínku stojí také mezinárodní příkopy, které nám vykopala jednak Organizace spojených národů a jednak Evropská unie. OSN již v 60. letech minulého století rozpoutala předem prohranou válku proti drogám, která navzdory vytyčeným cílům nepřinesla kýžený konec užívání psychoaktivních látek, ale naopak obrovské množství obětí, rozmach ilegálního trhu a s ním i organizovaného zločinu a v neposlední řadě také nedozírné zdravotní následky pro uživatele. Již dávno se jasně prokázalo, že represe není relevantním řešením problémového užívání psychoaktivních látek. Jedním příkladem za všechny může být tragický příběh alkoholové prohibice v USA 30. let.

Ze strany OSN však signatářům mezinárodních úmluv o omamných a psychotropních látkách z let 1961 a 1988 hrozí pouze jakési napomínání bez jakýchkoli postihů. Evropská unie ale bohužel mezinárodní úmluvy částečně implementovala do svého práva, a tak musí členské státy, a tudíž i my, při navrhování změn našlapovat mimořádně opatrně. Porušením evropského práva bychom si totiž mohli zadělat na mnohem citelnější problémy.

Jednotlivé země tak volí různé přístupy, aby se konfliktu s mezinárodní legislativou vyhly. Některé zvolily režim, kdy dostupnost konopí zajišťují adiktologické neziskové organizace, tudíž se zde nejedná o komerční trh v pravém smyslu (Malta). Jiné prozatím testují pouze umožnění samopěstování a konopných společenských klubů, což je v rámci dekriminalizačních aktivit mezinárodními smlouvami umožněno (Lucembursko).

Další země přistoupily k modelu, kde je dostupnost řešena na úrovni nižší, než je ta signatářská, takže reálně úmluvy neporušují (Španělsko, mimo Evropu třeba i USA). V poslední době je pak čím dál častěji využívaným modelem pilotní studie, ve které je v omezeném rozsahu řešen komerční trh po konkrétní dobu (například pět let), přičemž následně má dojít k vyhodnocení a případnému rozšíření pilotu na celostátní režim (Nizozemí, Německo).

V rámci českého řešení chceme prosadit formu komplexní regulace (včetně komerčního trhu) vycházející z interpretace regulované dostupnosti jako nástroje snižování rizik. Omezení organizovaného zločinu a veřejnozdravotních i společenských dopadů problémového užívání je ústředním motivem mezinárodních úmluv i evropského práva a data přesvědčivě tvrdí, že represe není tím nejefektivnějším způsobem, jak ho dosáhnout.

Rozhodnou jednání v koalici

Pokud se bavíme o překážkách, které musíme na cestě za legalizací konopí překonávat, nelze nevzpomenout politickou rovinu. Někteří zástupci koalice, ale bezpochyby i opozičních stran, stále zastávají opatrné, místy až zpátečnické postoje. Přístup k regulaci konopí pro ně není otázkou racionální, ale ideologickou.

Apriorní odmítání jakéhokoli postupu v oblasti konopí je pro ně součástí „brandu“ a snahy zavděčit se konzervativnímu voličstvu. Neuvědomují si přitom, že pro velkou část voličů již není regulace konopí tak kontroverzní otázkou, takže souhlasem s regulovanou legalizací už neriskují žádné významné ztráty.

A zaklínáním se společenskými a zdravotními dopady případné regulace si též dělají medvědí službu. Data totiž hovoří jasně — chytrá regulace dostupnosti návykových látek má oproti úplné represi samé výhody: snižuje rizika, omezuje ilegální trh a jako bonus přináší i příjem do státní kasy.

Ač nás čeká ještě spousta práce, jedno je jasné. Rámcový návrh konopné regulace je hotový a v příštích týdnech jej vládní koalice projedná. Tam se rozhodne, zdali se současná podoba přenese do paragrafového znění. To by pak v ideálním případě mělo vzniknout ještě letos. Následně by potřebné novelizace zamířily do Sněmovny v podobě vládního návrhu.

Věřím, že naše argumenty jsou dostatečně solidní, abychom poslance přesvědčili o potřebnosti navrhovaných změn. Snad Česká republika nezůstane mezi zeměmi, které se k celý světem postupující změně náhledu na konopí připojí až mezi posledními.

Diskuse
JP
June 19, 2023 v 11.33

Autorka textu nevyjadřuje zcela jasně, zda důvodem - jí propagované - legalizace drog mají být léčivé účinky konopí, anebo ale jeho užívání jakožto návykové látky, čili drogy. Z kontextu je ale jasné, že se jedná o onen druhý případ.

Autorka argumentuje, že tvrdá represe se prý neosvědčila. Může být; jenže na straně druhé poté co svého času v holandském Amsterodamu zavedli prakticky naprostou ne-li legalizaci, pak přinejmenším toleranci drog, tak dnes tohoto svého činu hořce litují. Ani naprostá volnost v užívání návykových látek tedy asi nebude tím pravým řešením.

Autorka tvrdí, že "chytrá regulace dostupnosti návykových látek má oproti úplné represi samé výhody" - ovšem nijak neprozrazuje, v čem by tato "chytrá regulace" měla vlastně spočívat. A z celkového kontextu jejího text vzniká spíše dojem, že ona inklinuje k víceméně plné liberalizaci prodeje a užívání konopí.

Jaké mohou být argumenty proti takovéto plné liberalizaci? (Mám teď na mysli výhradně užívání konopí jako návykové látky respektive "lehké" drogy, nikoli její užívání jako terapeutika.)

Za prvé je systémově dosti nelogické, když se společnost na jedné straně snaží co nejvíce omezovat užívání jiných návykových látek (tabáku, alkoholu), aby zároveň na straně jiné otvírala dveře doširoka pro návykovou látku jinou.

Za druhé: legalizace drog jakéhokoli druhu je vždy doznáním naprosté rezignace dotyčné společnosti v humánním oboru. Totiž doznáním, že není schopna svým členům zprostředkovat žádné životní obsahy, žádné hodnoty které by pro člověka byly lákavější, přitažlivější nežli drogy.

A nakonec: vlastně nejsilnější argument proti legalizaci drog pronesl jeden příslušník anarchistického hnutí; tedy toho hnutí které se principiálně staví proti státním omezením jakéhokoli druhu. Jeho argument zněl: "Člověk je v dnešním světě už tak jako tak objektem závislostí všeho druhu. Na co se tedy ještě stát závislým na drogách?!..."

MP
June 20, 2023 v 11.37
Josefu Poláčkovi

Ono je dobře, když si občas společnost připustí, co všechno nedokáže.

Příběh americké prohibice, která dokázala v rekordním čase zajistit obrovské bujení organizovaného zločinu a korupce, zatímco počet alkoholiků neklesl, je docela známý; méně známý už je přesvědčivý popis masivního rozšíření závislosti na tvrdých drogách ve Velké Británii od doby, kdy v šedesátých letech tato země přijala na nátlak USA represivní drogovou politiku a vytvořila tak paradoxně ekonomické pobídky k šíření toho svinstva (vyřazení slabých hráčů, vysoká přirážka za riziko, vytvoření společného mocensko-ekonomického kartelu obchodníků s drogami a zkorumpované části policie a politiky, motivovaná struktura závislých konečných dealerů atd.).

Nějak se mi nechce nechat umírat tisíce mladých lidí ve škarpě jen proto, že naše společnosti sice „není schopna svým členům zprostředkovat žádné životní obsahy, žádné hodnoty které by pro člověka byly lákavější, přitažlivější nežli drogy“, ale ve jménu humanity si to odmítá přiznat nebo s tím dokonce něco dělat a raději staví fasádu prohibice, o které ví, že nefunguje. Docela takovou pokryteckou morálistní lež považuji za frapantní selhání morálky.

Jinak mě JM příliš nenadchla. Nějak si neumím nic představit pod „chytrou regulací dostupnosti návykových látek“, určitě nic dobrého. Raději bych hloupou regulace: Koncesovaný prodej lehkých drog.

Chytrá regulace vytváří nutně korupční příležitosti a narušuje oddělení legálního trhu s lehkými drogami a od nelegálního trhu s drogami tvrdými.

JP
June 20, 2023 v 14.51

Pane Profante, ono bývá málokdy dobře, když si společnost (respektive její vedení) problémy a jejich řešení příliš zjednodušuje. Když tedy lidské problémy transformuje a redukuje pouze na otázku toho či onoho ryze technokratického opatření. Které sice tak nějak může fungovat, v ryze pragmatickém ohledu, ale celý širší kulturně-sociální či psychický (nechceme-li už říci: duševní) kontext je zde vytěsněn někam do sfér údajně efemérních.

Aby nedošlo k omylu: já jsem se nijak nezasazoval za represivní drogovou politiku. Já jsem pouze zpochybňoval ten model, který dost zřetelně vyplýval z konceptu předložené autorkou, totiž že je možno krizové jevy současné společnosti úspěšně a definitivně řešit nějakou jednoduchou cestou, konkrétně víceméně plnou liberalizací prodeje a konzumu návykových látek.

Mimochodem: tvrdá represe je samozřejmě stejně tak takovýmto zjednodušeným řešením, které se vyhýbá samotnému problému. A tím problémem je - opakuji to ještě jednou a trvám na tom - existenciální prázdnota současné technicko-konzumní civilizace, kteroužto prázdnotu si pak mnozí slabší jedinci vyplňují konzumem drog.

Mimochodem, "chytrá politika" v dané oblasti by naprosto mohla mít mé sympatie; kdyby ovšem bylo dostatečně konkrétně sděleno, v čem tato "chytrost" má vlastně spočívat.

IH
June 20, 2023 v 20.56

K zamyšlení je, myslím, již první z argumentů pana Poláčka: "(...) je systémově dosti nelogické, když se společnost na jedné straně snaží co nejvíce omezovat užívání jiných návykových látek (tabáku, alkoholu), aby zároveň na straně jiné otvírala dveře doširoka pro návykovou látku jinou."

Docela se divím (zřejmě jako příslušník starší generace), že hlavním polem střetávání tu je legalizace marihuany, a ne zpřístupnění řekněme piva od šestnácti let.

Vždyť dnešní dospívající jsou běžně nejen vyspělejší, ale hlavně samostatnější než jsme byli kdysi my. Přes snahy o konzervativní vlnu (revival) mají dnešní středoškoláci téměř nediskutované právo na různé svobody, dříve omezené u nás často všeobecně. Mohou cestovat, podnikat, nakupovat, profesionálně sportovat, sledovat videa s násilím a pornem, celkem s kýmkoli chatovat či mít sexuálního partnera a brzy, zdá se, též v ČR dokonce dřív i řidičák.

Když jsem si dnes, v první letošní den s více než 30 stupni, otvíral k obědu jedno desetistupňové (které dopiju teď večer), napadlo mě, zda opravdu tohle je ten pravý "dospělý obsah", naše poslední privilegium? Myslím, že v sedmnácti bych zrovna toto omezení připsal na vrub komunistům.

Mimochodem, minuly mě dnes dvě protijdoucí slečny. Když už bylo pozdě na to, abych si jich trochu všiml, pronesla jedna k druhé citově zabarveným hlasem: "Naše generace to má ze všech vůbec nejtěžší."

MP
June 21, 2023 v 10.43
Ivo Horákovi

Ale je potřeba "inteligentní regulace" -- ti mladí ještě nemají pořádně zkušenou chuť a mohli by se v šestnácti naučit pít místo piva Starobrno.

JP
June 23, 2023 v 16.12

V dnešním Právu vyšel obsáhlý rozhovor s vládním protidrogovým koordinátorem J. Vobořilem. Jednalo se zde především právě o otázku legalizace, respektive liberalizace přístupu ke konopí, či k lehkým drogám vůbec.

Vobořil (mimochodem zmínil i autorku tohoto článku, která s ním na této problematice spolupracuje, a vyjádřil se velmi pochvalně o její odborné kompetenci) zde pronesl názor, který je nutno vzít vážně.

Prohlásil totiž, že podle zkušeností ze zemí s tvrdou represí, tedy kde byly zakázány měkké drogy, nastává všeobecný posun ke konzumu tvrdých drog. Zatímco tam kde je užívání měkkých drog povoleno respektive tolerováno, tam mnozí konzumenti zůstávají u nich, a nepokračují dále ke konzumaci drog tvrdých.

To je ovšem argument který má bezpochyby svou nemalou závažnost. - Na straně druhé jsou ovšem i názory, že je tomu naopak tak, že měkké drogy jsou v naprosté většině případů jakousi vstupní branou ke konzumaci drog tvrdých; prostě proto že zde je nižší práh vstupu, menší případné zábrany.

Těžko soudit, museli bychom mít k dispozici nejen přesná data, ale i všechny jejich možné výklady.

MP
June 24, 2023 v 9.11
Josefu Poláčkovi

Tvrdá data nemá k dispozici nikdo. Jen kurikula závislých a odsouzených, a to je na zobecnění málo.

Jen se od devadesátých let neobjevilo nic, co by vyvracelo tvrzení, že pokud si marihuanu vypěstujete nebo opatříte ve vrstevnické a sousedské solidární sítí, většinou se přitom nedostanete do styku s dealerem tvrdých drog.

JP
July 12, 2023 v 13.53

Shlédl jsem v minulých dnech televizní dokumentaci "Kořeny zla", která přinesla nečekaný nový aspekt do diskuse o legalizaci konzumu konopí.

Jak už název napovídá, jednalo se v oné dokumentaci o určení klíčových faktorů, které vedou ke kriminálnímu jednání, respektive vůbec obecně k rozvinutí agresivních forem jednání. A ve skupině klíčových faktorů zapříčiňujících takovéto formy jednání byl kromě například alkoholu a sexuálního násilí jmenován také - konzum konopí!

Jinak řečeno, konzumace konopí zde byla zařazena mezi faktory, které nejvíce způsobují vznik agresivního, kriminálního jednání. Za takovýchto okolností by pak každé uvolnění přístupu ke konopí (jakožto drogy) bylo samo o sobě zločinným.