K štěpení levice na xenofoby a sluníčkáře

Jiří Dolejš

Štěpení levice není fatální, z uprchlické krize může vyjít jednotná. Je důležité najít správnou cestu jejího řešení, uvědomit si, že harmonická integrační politika vyžaduje vyvážená práva a povinnosti obou stran.

V posledních dnech mnozí řeší, zda starou levici v postkomunistické Evropě nezasáhla s migrační krizí i zvláštní konzervativní vlna s nostalgií po časech národních států. Zda se nevzhlížejí v jakémsi obranném reflexu, hnědnoucím korporativismu a skupinovém egoismu, který dělí lidi na MY a ONI.

Červnový eurobarometr skutečně dává Čechům v Evropě nejhorší vysvědčení z tolerance k cizincům a menšinám. Cítíme to i na levicovém voliči. Podle mne ale není štěpení levice fatální, nejsou jen dominující xenofobobé a osiřelí sluníčkáři.

Evropská levice, jejíž jsme součástí, prostě obecně stojí před úkolem jak své solidární přístupy naplnit věcnými opatřeními, která dají odpověď zneklidněné veřejnosti. Té naší často chybí i objektivnější informace o menšinách a má řekněme labilnější hodnotové zakotvení. Přesto i tady platí heslo „Migration is not crime“ a i nadále má smysl iniciativa „No Fortress Europe“. Xenofobie ani kulturní rasismus nejsou se skutečnou levicovostí slučitelné.

Je důležité si ale říci, jak migraci těchto rozměrů prakticky zvládnout. A zda jsou dostatečné regulační nástroje, které máme. Ona se totiž solidarita s uprchlíky musí obhájit před zpanikařenými občany, z nichž nejsou všichni nenapravitelnými xenofoby. Empatie k lidskému neštěstí se nedá nadekretovat - k té je třeba vést a měla by odpovídat i vlastní praktické sociální zkušenosti. Jinak se obhajuje těžko.

Právní rámec je samozřejmě dán nastavením základních lidských práv a svobod, které by neměly být v žádném případě zpochybňovány. Status uprchlíka definují již Ženevská konvence OSN z roku 1951 a Protokol z roku 1967. Také v České republice zaručuje ústavní pořádek svobodu pohybu a pobytu a zapovídá diskriminaci kvůli náboženství či původu. Praktická legislativa pro migranty (zákon o pobytu cizinců a azylový zákon) ale zdaleka v EU nezajišťuje stejný přístup k ochraně a přijímání uprchlíka.

Za nelegální je někdy označován vstup lidí bez dokumentů, jsou cejchováni jako desertéři a sociální turisté. Lidé bez uznaného statutu uprchlíka pak žijí přinejmenším ve vzduchoprázdnu. Do rozporu s obecnými humánními principy se může praktikovaná návratová politika dostávat se seznamy takzvaných bezpečných zemí (viz špatná situace uprchlíků v táborech v Turecku či Jordánsku, kam mnozí migranti přichází nejdříve).

Chybí tu praktický režim dočasné ochrany (nenaplněná evropská směrnice z roku 2001). Otázkou je, zda umožnit žadatelům o azyl vznést svoji žádost v jakékoliv zemi EU dle jejich volby. A vypořádat se musíme i s nebezpečím, že bude migrační krize využita k zdůvodnění silného nárůstu represivního aparátu a autoritářství v evropských zemích.

Německá Die Linke se tvrdě postavila vlně xenofobie ve své zemi už při vzniku hnutí PEGIDA. Ve svém prohlášení „Uprchlíci vítejte, boj neonacistům“ kritizuje zleva i vedení své země, když připomíná spoluodpovědnost za vývoj v bývalé Jugoslávii, ale i na Blízkém a Středním východě a severní Africe. Připomíná, že za své zbohatnutí vděčí Evropa zbídačení širokých vrstev obyvatelstva a proto volá po alternativní, skutečně humánní uprchlické politice.

Obdobné jsou postoje radikální levice v jiných zemích. Komunistická strana Francie se přidala k výzvě požadující po pařížské radnici, aby se postarala o uprchlíky, kteří se ve městě ocitli v bezútěšné situaci. Komunistická strana Rakouska kritizovala německou vládu za uzavření hranic. Podle jejich stanoviska má rakouská hranice zůstat otevřená potřebným a nenutit je vstupovat do život ohrožujících situací. Varuje před rasistickým davem, který je polem pro manipulaci a vymývání mozků.

Komunistické odbory v Řecku uspořádaly demonstraci na podporu uprchlíků. Demonstranti požadovali okamžité financování pomoci migrantům ze strany EU i OSN. Kyperský AKEL zašel v solidaritě s uprchlíky nejdál. Uspořádal festival solidarity, kde rozdával uprchlíkům humanitární dary shromážděné sbírkou.

V tomto duchu formuluje i radikálně levicová frakce GUE/NGL v Evropském parlamentu zásady alternativní migrační politiky založené na lidských právech a solidaritě. Imperiální politiku mocností označila evropská levice za hlavní příčinu krize. Dlouhodobým řešením je pak podle ní stabilizace dotčených zemí tak, aby jejich občané neměli důvod prchat. Pojmenovat imperiální kořeny současného exodu lidí třetího světa a pak je jako parazity jen tak naházet zpátky přes plot ale dost dobře nejde.

Radikálně levicová frakce GUE/NGL formulovala v Evropském parlamentu zásady alternativní migrační politiky založené na lidských právech a solidaritě. Imperiální politiku mocností označila evropská levice za hlavní příčinu krize. Repro youtube.com

Proto se ani KSČM nevymyká solidárnímu přístupu levice k migrantům. Již v létě přijala stanovisko, ve kterém odmítá šíření xenofobie a zdůrazňuje rovnováhu solidarity a odpovědnosti. Nelze nevidět, že krize tohoto rozměru se dosavadními přístupy zvládnout nedá. Za důležitou proto KSČM označila pomoc běžencům už před branami EU a v samotné EU pak posoudit reálnou kapacitu pomoci a rozhodnout o ní s respektem k suverenitě členských zemí EU.

Každý členský stát EU by měl podle KSČM mít kompetenci určovat si vlastní migrační politiku, která bude přizpůsobena jeho absorpčním možnostem a schopnostem. Kritika opuštění metody konsenzu a nátlaku spojeného s použitím rozhodováním dle kvalifikované většiny směřuje především k precedenčnímu významu takového postupu, který oslabuje evropskou soudržnost.

Silová hra Bruselu může vést k dezintegraci EU a obnovení geopolitických her na bázi starých nacionálních řevnivostí. Spor o byrokratické kvóty je v podstatě zástupný, ale dochází při něm k ohýbání evropského rozhodování v neprospěch malých chudých států.

Na druhou stranu akcentujeme evropskou odpovědnost za ochranu společné vnější hranice EU. Logický požadavek je i podrobné vyhodnocení fungování a následná úprava takzvaného Dublinského systému. I přes existenci evropských směrnic a nařízení jsou v azylovém řízení mezi jednotlivými členskými zeměmi stále velké mezery.

Připomínáme rovněž, že ti, kteří přeci jen chtějí žít a pracovat v naší zemi, musí respektovat místní zákony a pravidla, mít úctu k jejím občanům a jejím zvyklostem. Migrační vlna bude v Evropě objektivně využívána ke snižování ceny pracovní síly. Připomeňme si napětí mezi starými a novými členskými zeměmi EU při vzniku společného trhu práce.

Harmonická integrační politika, která po imigračním řízení musí následovat, prostě vyžaduje vyvážená práva a povinnosti obou stran.

  Diskuse
  October 15, 2015 v 9.48
  Respektovat zákony jistě ano, ale i jiná "pravidla"?
  "Ti, kteří přeci jen chtějí žít a pracovat v naší zemi, musí respektovat místní zákony a pravidla, mít úctu k jejím občanům a jejím zvyklostem," píše Jiří Dolejš. Ona "pravidla" jsou jen o něco lepší než "zvyklosti" (tradice, kultura), jejichž respektováním podmiňuji současní čeští národovci souhlas s usídlením cizinců v ČR. Ale i Jiří Dolejš požaduje pěkně národovecky "úctu ke zvyklostem (českých) občanů". Rečeno ironicky, má možná na mysli ty zvyklosti, které tak trefně a pravdivě popsal Jaroslav Cerman ve svém dnešním komentáři na DR "Česká republika leží na indiánském pohřebišti".

  Jinak informace Jiřího Dolejše o postojích Die Linke a KS Řecka (abych jmenoval ty strany, jež mají ve svých zeních vliv větší vliv než nepatrný) jsou cenným (a to už nemyslím ironicky, nýbrž zcela vážně) příspěvkem k odporu proti reakčnímu antikomunismu, rečeno s připomenutím postoje antiantikomunisty Ondřeje Slačálka.
  October 15, 2015 v 10.29
  a proč ne ?
  a proč by kromě respektu k zákonům, právům a povinnostem nemohl v rámci soužití kultur být v úctě (samozřejmě oboustranně) i ty zvyklosti ?
  Ono soužití přeci není o vítězství jedné či druhé kultury a tak neuškodí uklidnit znejistělé občany že jim nikdo nic jako různé prvky šaríi vnucovat nebude. .Přeci ta úcta i k věcem které nereguluje povinně zákon by měla být vzájemná.
  Až taková samozřejmost to u všech zase není.
  October 15, 2015 v 11.06
  Jestli ten souhlas jmenovaných obyvatel zemí s jejich levicí
  nepramení z toho, že mají pocit, že ta jejich levice je solidární i s nimi. Pokud budu mít jistotu, že se i mě někdo zastane, tak ten pocit rád poskytnu i jiným.
  U nás je to tak, že levice poskytuje ochranu všem, výjma jejího elektorátu. Pokud se domnívá, že ten ji nepotřebuje. tak je vedle, jak ta jedle. Pokud se běžný občan cítí opuštěn politiky, které volí, pokud je jimi naopak neustále peskován, že není například vstřícný a solidární vůči nepřizpůsobivým, které financuje a oni mu za to dělají ze života peklo, tak o jaké solidaritě mu chcete kázat? S ním není solidární nikdo, proč by on měl být vůči druhým? Potažmo k lidem z jiné civilizace, k těm, kteří jej nemají rádi, neuznávají jeho hodnoty a jejichž pobyt pozná na snížení kvality svého života.
  Tady je stále hovořeno o jakési xenofobii. Ta není podstatou problému. Podstatou je strach většiny obyvatel, těch, kteří mají vysoko do hrantu, že budou muset živit další skupinu obyvatel, mladých a zdravých, kteří by se o sebe mohli postarat sami. Strach, že i to málo, co jim k životu zbývá, se ještě zmenší. Ti, kdo nejsou v jejich botách a nežijí z ruky do huby, tu lehce mávají stovkami milionů a tvrdí, že to nic není, že to naše hospodářaství lehce unese. Nikdo z nich ale doposud neřekl odkud se ty miliony a miliardy vezmou, což napovídá tomu, že se utrhnou od huby právě těm nejvíc potřebným.
  Mladí, finančně zajištění muži se zde navážejí do většinové společnosti s tím, že je rasistická a xenofobní. Kdyby se tito lidé věnovali tomu, aby u nás ti, kteří žijí z ruky do huby, měli standard alespoň takový, jako jinde v Evropě, aby se důchodci nemuseli rozmýšlet, zda si koupit teplé jídlo, nebo léky, kdyby se postarali o to, aby u nás byla vymahatelnost práva bez rozdílu výše příjmui, tak by si mohli odpustit hloupé kecy o českých indiánských pohřebištích. A pan Dolejš by nemusel harmonizovat sluníčkáře a xenofoby.
  October 15, 2015 v 15.03
  xenofobie v ČR je reálný problém
  pokud lidé odmítají solidaritu s odkazem že nejdříve řešme to MY a až pak možní to ONI a ti ať se o sebe starají sami. tak to v pořádku není.
  Právě argumentace pana Ševčíka ukazuje jak hluboko zakořeněný je problém ten skupinový egoismus a indolence k problémům jiných. To není navážení, to je sociologická realita.
  Říkat že levice kašle na své voliče a nyje pouze nad cizinci je naprostý nesmysl, sociální program je v agendě skutečné levice stále klíčový.
  To že ale někteří do úmoru opakují že šidíme "vlastní lidi" potvrzuje že ona "harmonizace" fobiků s altruisty je potřebná.
  A z mého pohledu musí být základem věcně pojatá migrační politika spolu s připomenutím významu sociálního státu.
  I proto musí česká politická scéna vnímat tuto realitu - to co by v ideální podobě chtěl např. Petr Uhl se v takovém prostředí rovná politické sebevraždě.
  Tak ona ta (nepsaná) "pravidla" mají svou sílu a bylo by naivní se tvářit, že nejsou.

  Například je jisté, že většina uprchlíků přichází ze zemí, které jsou v sociologických studiích na úplném dně, pokud jde o integribilitu jejich obyvatel v západní Evropě - tj. střední a severní Afrika a Střední východ.
  (konkrétně nejhorší je Somálsko, Írán a Irák)
  Některé věci je holt třeba brát v úvahu (budou na každý pád zátěží sociálního systému) a mluvit o něch.
  AV
  October 15, 2015 v 16.21
  Zákony jsou špičkou ledovce
  K tomu, co píše Petr Uhl: Zákony jsou špičkou ledovce v rámci společensky sdílené normativity. Normativní diskurz ve společnosti může být dokonce v rozporu s aktuální literou zákona (poslech zahraničního rozhlasu za nacismu). Chápání norem je součástí formálně i neformálně předávané kultury. Neexistuje člověk před kulturou! Tohle je tragédie levicového liberalismu, že se z něj v konečném důsledku stává čirý etatismus. Obrazně řečeno: Lidé v tomto pojetí jsou počítače s jednotným hardwarem i instalačním systémem, takže na každého musí fungovat přidaný software (zákony) stejně. Jinou možnost tato ideologie nepřipouští. Jeví se mi to v konečném důsledku jako pohrdání kulturou.

  Dodávám pro ilustraci: Jak poznamenává německý profesor práva Udo di Fabio (parafrázuji jen volně): "Dřív lidi v měšťácké společnosti věděli, že se kouří v kuřáckém salonu a ne u stolu. Dnes potřebujeme zákony na ochranu nekuřáků, protože kuřáci nevědí, co se "sluší a patří". Potřebujeme stále více zákonů, protože pohrdáme neformálními pravidly. Otázka je, jestli jsme díky domu svobodnější."

  Vzhledem k diskuzi: Nechápu, jak někdo může vnímat požadavek na dodržování neformálních pravidel a respekt ke zvyklostem druhých (což požadujeme od každého člena společnosti) jako nelegitimní ve chvíli, kdy se jedná o migranty. (To neznamená, že se takový požadavek rétoricky nezneužívá, ale odmítnout zneužití tohoto požadavku, či požadavek samotný, v tom je značný rozdíl.)
  October 15, 2015 v 17.39
  Žádný skupinový egoismus, ani žádný skupinový sex.
  Když už, tak radši ten sex. Skupinový egoismus je ostatně tak trochu protimluv.
  Nehrejte si pane Dolejši na nějakého interbrigadistu. Vás neživí v parlamentě felahové, vás tam živí čeští občané. A elektorát bude zřejmě z těch chudších vrstev. Těžko vás tam vyslali k tomu, aby jste se staral o migranty a na ně kašlal.
  I kdyby jste měl v programu tisíc krásných slov o tom, jak se budete starat o své voliče, tak reál je jiný. To by to tu jinak vypadalo, kdyby levicové strany měly sociální program jako klíčový!
  Já odmítám ta vaše zjednodušení, kdy oponenty oxenofubujete a vytýkáte jim nedostatek solidarity. To si nechte pro nějaké prosťáčky, které lehce oblafnete.
  Vy víte, že problém není v xenofobii. Vy víte, že už v nadpise, kdy píšete o xenofobech /předem označeni negativně/ a sluníčkářích, používáte jasný argumentační faul.
  Buďte chlap a přestaňte kličkovat. Problém není nedostatek solidarity, problém je v nedostatku financí. Už teď jsme přesvědčováni o tom, že na nic nejsou peníze. Hodně lidí žije v chudobě, ještě větší skupina je chudobou vážně ohrožena. Vy na těchto lidech chcete, aby projevili solidaritu vůči migrantům. Ale ne tu skutečnou, tu solidaritu spočívající v pomoci tomu, kdo je na tom hůř než já a sám si pomoci nemůže. Vy po nich chcete, aby se vzdali svého mála a dali jej cizincům, kteří je nerespektují, nemají je rádi /jako ateisty je snad přímo nenávidí/ a nejsou za pomoc ani vděčni. Navíc lidem, kteří by si mohli pomoci sami. Jenže je pro ně pohodlnější přijít do Evropy a zbavit se tak existenční starostí. Těch starostí, které tím pádem našim chudým přibudou.
  Takže problém jsou finance. A problém je to, že migranti nejsou rozdělováni na potřebné a nepotřebné. Že se absolutně nedodržuje azylová politika a to všechno v období největší migrační vlny. Což je přímo zločin. Skutečný. Ohrožující zase nejvíce ty sociálně slabé, které vy máte hájit. Ovšem vy je máte v paži.
  Proč? Nevím jestli máte strach a když tak z koho. Jestli z Bruselu, nebo z "kavárny". A nebo jste sociopat a problémy vašich voličů jsou vám šumák. Varianta, že by jste byl v nějaké "neziskovce" a tak vám z migrační krize kapalo, je snad vyloučena.
  October 15, 2015 v 18.52
  nebuďte agresivní demagog
  dělená solidarita pro NAŠE a pro CIZÍ je skupinový egoismus ať se vám to líbí nebo ne. A můžete mi nenávistně nadávat do sociopatů jak chcete.Já strach nemám ani z cizinců ani z xenofobů.
  Prostě kdo tvrdí že kvůli snaze řešit humánně migrační krizi je kašláno na český sociální stát a jeho klienty lže. Nikdo nechce po chudých aby šli a dávali to své málo jiným - chci po nich jen aby se nenechali zfašizovat.
  Mlít pořád že lidé co utíkají před válkou a bídou si mohou pomoci doma sami je totální indolence a hloupéZa takový přístup by se nemusela stydět ani krajní pravice.
  Před tím co xenofobové předvádí např. varuje jordánský komisař OSN Zeid, vzdát se universální solidarity by vedlo k novým holocaustům.
  Od začátku je jasné, zcela bez kličkování - xenofobní vidění světa prostě není o civilizaci, natož o levici.
  K věcným přístupům vy nic nepřinášíte. jen napadáte samu solidaritu. To co ČR zatím stojí migranti jsou drobné, stejně tak dáváme mnohem méně než ostatní na rozvojovou pomoc.
  Rozebírat jak jsou plněny podmínky azylového práva je samozřejmě téma ale ne ve významu kterými přidáváte vy. Ale českým chudým tahle demagogie nepřidá ani korunu
  October 15, 2015 v 19.06
  Za autentickou levici
  Srovnejme výše uvedený postoj s jasným postojem europoslance za KSČM, pana Miloslava Ransdorfa, který říká:

  • vnější hranice Schengenu mají být před přílivem uprchlíků pevně střeženy
  • uprchlíci mají být vraceni
  • imigranti nejsou ekonomickým přínosem, naopak zatěžují sociální sytém.
  • cizí kultury Evropu neobohatí

  USA dle něj krizi s uprchlíky nejspíš způsobily záměrně a měly by být volány k odpovědnosti.«

  Jenže jasně poukázat na příčiny (války USA), což je n u t n ý p ř e d p o k l a d vyřešení tohoto problému, se zde panu Dolejšovi nehodí, takže místo odpovědné starosti o svůj elektorát a jeho zájem, jak bylo váše správně řečeno, zde bude vytvářet zdání, že úkolem levice je přivítat všechny chudé na celém světě, že toto je správný a jedině levicový postoj, tedy i KSČM.

  Copak není jasné, jak zvrácený je to postoj?

  Autentická levice se bude v prvé řadě snažit těm lidem autenticky pomáhat. Tedy snažit se zabránit rozbíjení jejich zemí. Tedy tam, kde jsou doma. Bude tedy v y t r v a l e upozorňovat na to, kdo ty země rozbil a mj. se také může snažit působit mediálně, aby ČR vystoupila z NATO a stala se neutrální zemí, jakou je od roku 1955 i Rakousko.

  Mimochodem, ta idea je přece krásná: …V centru Evropy vzniklo nové pásmo bez paktů, jehož jádrem bude Rakousko, připojí se ČR, Maďarsko, Polsko, Slovensko, (časem možná i Ukrajina, což nebude ohrožením Ruska)... – Tedy přesně to, co si přál původně i Václav Havel, vznikne tedy Evropa bez paktů. Víme, že Rusko nechalo Varšavskou smlouvu rozpustit, sen Václava Havla o zrušení druhého paktu NATO bohužel vzal rychle za své.

  Protože slušný občan (pane Uhle?) přece nebude chít být součástí prolhané organizace. Právě zde je místo pro upozornění, jak se "naši" spojenci a "naše" NATO chovalo v Gruzii:

  »Dnes už si na to málokdo vzpomene, ale roku 2008 zaútočila Gruzie na Jižní Osetii, kam následně ze severu vjely ruské tanky. Takzvaně mainstreamová česká média se shodovala například s Václavem Havlem a Karlem Schwarzenbergem na tom, že viníkem a agresorem je Rusko. Já o pár měsíců později do rozbombardované a vypálené Osetie na několik dní přijel, mluvil tam s desítkami lidí, a odnesl si trpký pocit, že to je celé jinak: kdyby tehdy ruské tanky nepřijely, z Jižní Osetie by nic nezbylo.

  Nejde ale spíš než o fakta jen o vaše pocity?

  Ano, trefa, tak to je. Jenomže ona se pak stala zajímavá, pro mě nečekaná věc, konflikt totiž vyšetřovala expertní komise Evropské unie, a ta nakonec zveřejnila závěry, které se shodovaly s mými – jak správně naznačujete – laickými pocity. Evropští experti označil za viníka rozpoutání války Gruzii. A tehdy jsem se rozčílil…

  Proč? Nemělo se spíše dostavit jakési uspokojení, že dochází na vaše slova?

  Rozčílil jsem se na české politiky a novináře, kteří nepochybovali o jediném viníkovi, ožralém medvědovi s balajkou. Od toho konfliktu uplynulo už sedm let a já pořád marně čekám na to, až aspoň někdo sympaticky uzná: „Jó, tehdy v Osetii to bylo mnohem složitější, pletl jsem se.“ Všimněte si, že namísto toho, abychom tehdejší nepřesně interpretovanou situaci v souvislosti například s událostmi na Ukrajině analyzovali, o Osetii se raději skoro nemluví. O tehdejším gruzínském prezidentovi Michailovi Saakašvilim se u nás pořád hovoří a píše vesměs pozitivně a letos v květnu jenom málokoho z důležitých politiků nebo novinářů vyvedl z míry fakt, že se stal Saakašvili gubernátorem Oděské oblasti. Jsem sice laik, ale mně to divné připadá.«

  Celý rozhovor zde: http://manipulatori.cz/tomas-polacek-spousta-novinaru-zemana-a-priori-nenavidi-a-nenavist-je-emoce-ktera-do-zurnalistiky-nepatri/ . Dále:

  »Absolvent Washingtonské univerzity a práv na Columbii vyniká především schopností říkat to, co chtějí američtí politici slyšet, připraven neustále omílat pojem „demokracie“, a to i tehdy, kdy to nedává už vůbec žádný smysl, jako když v rozhovoru pro New York Times za „demokratičnost“ pochválil jednu kavárnu na Manhattanu. V rétorice se zdokonaloval už dlouho a dopracoval se přitom až k tomu, že ho John McCain a Hillary Clintonová v roce 2005 dokonce nominovali na Nobelovu cenu za mír, krátce předtím než vyprovokoval válku s Ruskem, v níž nejenže prohrál, ale odtržením Jižní Oseti přišel o čtvrtinu území, zavinil stovky lidských obětí a tisíce lidí proměnil v uprchlíky.

  Doma v Gruzii přitom čelí obviněním z řady zločinů, včetně možného podílu na vraždách. (Sám Saakašvili o nich vypovídat v Gruzii odmítá, Ukrajina zase odmítá gruzínské žádosti o jeho vydání a nové informace gruzínských médií napovídají tomu, že po Saakašvilim a jeho lidech stopy „uklízeli“ přímo agenti americké FBI. Jediné, co nyní Gruzii zbývá, je zbavit Saakašviliho svého občanství, k čemuž má dojít ve chvíli, jakmile bude oficiálně potvrzeno, že už je – kvůli přijetí postu gubernátora Oděské oblasti -- občanem Ukrajiny. Tbilisi přitom po Kyjevu žádá vysvětlení, zda je opakovaná Saakašviliho kritika nynější gruzínské vlády oficiálním postojem Ukrajiny.)«

  Více zde: http://www.literarky.cz/tema/87-tema-na-tento-tyden/20447-michail-saakavili-na-mu-v-odse

  A nastal čas připomenout autorovi textu Dolejšovi i redakci DR kauzu starou 6 let: http://zpravy.idnes.cz/vyzkousel-jsem-politiky-co-vsechno-udelaji-za-milion-pd2-/domaci.aspx?c=A090927_120306_domaci_jan - Video v textu.

  Obnovit ideály levice, sjednotit levici…, to je velký úkol. A v prvé řadě je nutné pochopit, kdo je kdo, kdo o ideálech pouze mluví, a kdo to myslí upřímně a neúplatně. Protože to nebyl nikdo jiný, než pan Dolejš, který navrhl, aby úplatek milion korun nepřišel jako dar na konto KSČM, ale aby se vykázal v příjmu Haló novin. Co jsme to za zemi, kde lidé tohoto typu učí druhé etice, kde jedno z mála lepších periodik dává prostor k prezentaci lidem, s výše uvedeným charakterem!
  October 16, 2015 v 6.56
  praktická migrační poltika místo PŠM
  pane Rusek - když neznáte stanoviska KSČM, tak vaše hodnocení sklouzávají do podivně cinknuté pocitové roviny. A pomlouvat lidi s jiným názorem už je vyloženě chucpe (nic jiného než pomluva totiž to vaše ohánění se kauzou která se dávno vysvětlila není)..
  Nemusíte mít komunisty rád, vaše věc pokud tíhnete k jinému vidění světa (v tom nejste sám) ale přesto ani vám nedá práci postřehnout že v našich stanoviscích opakovaně zaznívá, že hlavní příčina jev koloniálních a imperiálních válkách (místní diktátoři samozřejmě také mají svůj díl).
  Tohle konstatování je ale běžencům houby platné - připomíná to volání svědků požáru "my to hasit nepůjdeme, ať si to uhasí žhář" - proto je nutná praktická imigrační a integrační politika, které se každý zodpovědný člověk věnovat. PŠM o prpblémech celého světa nestačí.
  vy ovšem raději uděláte přednášku o Saakšvillim Osetii a pseudohumanismu.- já prostě nechci aby byl levici podsouván štěpící národovecký populismus ve stylu aktuálních názorů V. Klause (blázny typu IvČRN vynechme) maskující se za patriotismus, Není jí vlastní.
  Myslím si že levice musí zůstat hodnotově jak internacionální tak i solidární. A proto odmítám falešný spor xenofobů a sluníčkářů. jako něco co odtrhuje věcnost přístupu k problému od společného zájmu na univerzální humanitě, kde víra i kultura jiných je respektována.
  October 16, 2015 v 10.45
  Pane Dolejši, bravo!
  Jakeš by to nenapsal lépe. Hodně slov a každý si může vybrat.
  Já bych ale chtěl konkrétní návrhy a řešení. Chtěl bych informace o těch tajných fondech, z nichž budou migranti financováni, aby se nemuselo sahat na peníze pro sociálně slabé. Popřípadě informace o nových přijatých daňových zákonech, které zajistí finance navíc. Jejich předpokládané výnosy. A reálná čísla k počtu migrantů, která vám musí být známa, pokud jste oním zodpovědným člověkem. A reálná čísla k předpokládaným nákladům na ně. Včetně předpokládaného navýšení o příbuzné, kteří za nimi logicky přijedou, což bývá tak 4 až 5 násobek těch, kteří dostanou povolení k pobytu. To vám ale nemusím ani připomínat, to je jistě v těch plánech zakomponováno. Dále jejich sociální strukturu, národnost. A náklady bych prosil rozepsat dle užití. Takže vzlášť náklady na ubytování, stravování, ošacení, co si rozeberou "neziskovky" za začleňování, kolik bude přiinvestováno do školství, sociálního zabezpečení, zdravotnictví a pak navýšení pro bezpečnostní složky. Těmihle údaji jistě disponujete, přece by jste zde nehoroval za solidaritu vůči migrantům, kdyby jste je neměl. Nejste přece žádný nezodpovědný žvanil.
  Věřte, že vámi zveřejněné údaje jistě utlumí xenofobní část společnosti a vám odpadne práce s jejím sporem se sluníčkáři. A zavládne tu klid a mír. To bude ten nejlepší návrat k věcnosti. Prosím neotálejte.
  JP
  October 16, 2015 v 14.05
  Pane Ševčíku, úloha poslance opravdu nespočívá v tom, aby každý den hleděl na to, kdo ho "živí". Měl byste si snad jednou přečíst ústavu - tam zcela jednoznačně stojí, že zvolený poslanec je odpovědný pouze svému svědomí.

  Jinak řečeno: poslanec má reprezentovat určité hodnoty - a jsou prostě hodnoty, které přesahují i ten omezený národní (respektive nacionální) zájem.

  A podpora těchto univerzálních hodnot je nakonec přínosem i pro kultivaci národa vlastního; i když jsou samozřejmě vždycky jedinci, kteří vždycky hledí jenom na to, kolik jim to hodí, právě tady a teď.
  October 16, 2015 v 15.38
  Pane Poláčku,
  s tím svědomím jste to trefil. Já se proto dožadují fakt ohledně migrantů, abych viděl, že pan Dolejš má svědomí čisté, když se prezentuje zodpovědný, solidární člověk a ty, kteří mají obavy nazývá xenofoby. A jak píši výše, pokud předloží fakta, z kterých bude vyplývat, že mé obavy jsou liché, jistě uklidní nejen mě a nebude muset smiřovat xenofoby a sluníčkáře.
  Co se týče toho, že by neměl každý den hledět na to, kdo ho živí, tam bych už byl opatrnější. Je otázka, zda v případě, že jeho konání jde proti dobru jeho voličů, možno mluvit o vyšších zájmech a to hlavně v případech, jako je tento. Neboť zatím jsem od nikoho neviděl spolehlivá fakta, která by prokázala, že přijetí migrantů je tím nejlepším řešením současné krize. A i z tohoto důvodu se moc těším na fakta od pana Dolejše. Má s uveřejněním chudák zřejmě dost práce, že mu to tak dlouho trvá.
  October 16, 2015 v 19.02
  chudák hromosvodem frustrantů ?
  člověk který má jen obavy, přemýšlí o řešení a neorganizuje nenávist proti (!) běžencům. Xenofob dělá z jiných chudáků viníky, místo aby řešil jejich nezaviněnou situaci. A člověk který je třtinou klátící se v poryvech nálad davu by neměl být v tomto nadán odpovědností.
  Ono to chce někdy i nepodléhat náladám ale hledat v lidech to pevné a na to apelovat a vysvětlovat. A tou hodnotou či pevným
  bodem je samozřejmě obyčejná lidská solidarita Jde jen o to jaké jsou praktické souvislosti jejího prosazování.
  Politik který se chce jen zavděčit za každou cenu a je ochotný vykřikovat jak ožralý gaulajtr od nácků, protože se to zrovna z důvodů paniky chce, je zbytečný (či rovnou nebezpečný). ve vaší logice by se musely zrušit jakékoliv sociální transfery či rozvojová pomoc. Prostě neřešme zda ale jak.
  October 16, 2015 v 19.50
  Dobre pane Dolejsi.
  Dost ale teorie a sem s temi daty. Kdyz chceme resit jak, tak se bez tech cisel prece neobejdeme. Jen naprosty idiot by prece pozval migranty, aniz by mel logisticky zajistenou pomoc pro ne. A pokud si chci tuto logistiku zajistit, musim vychazet z nejakych, vcelku presnych cisel. Migracni vlna nezacala vcera, mame vykonne pocitace, takze ta presna cisla jsou jiz jiste na stole. A existuji jiste i odstupnovane varianty. Prosil bych vas tedy o zverejneni tech cisel. Zodpovedny clovek by bez jejich znalosti jiste jen tak neplacal do vetru. Dekuji predem.
  October 16, 2015 v 20.06
  Diskuse o sjednocení levice – s kým ne a proč
  Z KSČM dnes zbývá často pouze levicová rétorika, přitom právě KSČM trvale odčerpává kolem 10–15 % potřebných hlasů levici.

  Pane Dolejši, to, že jste kauzu ustál, pochopitelně neznamená, že jste neřekl, co jste řekl. Vy pochopitelně nic nepřiznáte. Ta kauza ohledně milionového úplatku a možnost dát úplatek přes Haló noviny přece nikdy n e b y l a uspokojivě vysvětlena a jsou naopak doložena vaše slova "víme jak to funguje..." a mně nezbývá, než obdivovat váš talent budit zdání i zde, že jste bez viny a že se vše vysvětlilo. Nevysvětlilo. Jen vás někteří soudruzi podrželi, a proč a jak došlo k dohodě s MfD by jistě zajímalo nejen mě.

  Už jsme po 6 letech všichni zapomněli, co mj. řekl předseda KSČM Filip:

  »Vojtěch Filip: Pokud neskončí Dolejš, rezignuji!«

  Viz mj. zde: Dolejš vzdoruje Filipovi, z vedení KSČM odcházet nehodlá – http://www.novinky.cz/domaci/180137-dolejs-vzdoruje-filipovi-z-vedeni-kscm-odchazet-nehodla.html

  Poslechl jsem si několikrát video Mladé fronty, váš postoj si může každý poslechnout a udělat si vlastní nezkreslený názor: http://stream4.idnes.cz/vod/0909/25/VF090925_173911_flv_middle.mp4

  Kauza "milion na automaty" se nevysvětlila, jen se zametla pod stůl. Jako vždy. A je to pouze nepatrný vrcholek ledovce.

  Pokud se leadrem důležité diskuse o nutnosti sjednotit levici stane někdo, kdo si místo řádné práce na dva plné úvazky dělá hlavně píár na facebooku nebo zde, tak k jakékoliv pozitivní změně dojít nemůže.

  Přemýšlet o sjednocení levice pod tímto "vedením" je hloupost a vést zde další diskusi s představou, že to bude mít smysl, že se zde dobereme k posunu, který cosi změní, je nesmysl.

  Je nutné pochopit, že svá procenta má KSČM jistá a smyslem práce některých lidí ve vedení KSČM (zřejmě ne všech) není ani tak realizace zájmů voličů levice, natož té radikální, jako spíše snaha udržet si pozice, k čemuž patří právě schopnost správně se zalíbit médiím a být v nich vidět. – Třeba i zde, na stránkých DR. A ono to funguje a fungovat bude. Tito lidé již v jakési "pozici inventáře" naší politické scény už ztratili jakoukoliv poctivou motivaci a nemají vůli cokoliv měnit, ale zato dovedou na cokoliv "odpovědět" a cokoliv "ustát".
  October 17, 2015 v 8.40
  Rusek : dost smutné
  nevím proč si hrajete na zastánce levice když o ní zcela nepochybně ale vůbec nic nevíte. Jinak byste nemohl tak bezostyšně prohlašovat takové nesmysly. myslíte že v zájmu levice je vykřikovat podobné destruktivní nesmysly ? Hádat se mezi sebou . asi pod vaší taktovkou - to těžko
  Nevím co vás žere, ale zájem levice to určitě není - tam nejde o to plést si šovinismus s radikalismem. Levice má svůj program který aktivně zastává - což vás samozřejmě vůbec nezajímá. A když se neskáče podle vás tak pomlouváte a pomlouváte. nevím čí jste příznivec, ale a´je to jakýkoliv subjekt, vůbec mu podobné nezávidím.

  I proto budu nadále podobnému rozeštvávání na levici snažit aktivně čelit, protože to je přesně to co se asi někomu nelíbí. Důkaz praxí že je to přesně správný tah.
  October 17, 2015 v 10.24
  Pane Dolejši,
  a kromě toho čelení sem hoďte ta data, o která vás už delší dobu žádám. Bude to také příspěvek k posílení vašeho tvrzení. Děkuji.
  JP
  October 17, 2015 v 11.32
  Kauza - nebo provokace?
  Pane Rusku, tu údajnou kauzu s miliónovým úplatkem právě na stránkách DR svého času dosti přesvědčivě vysvětlil pan Heller. Podle jeho podání se jednalo o čirou provokaci.

  Nemám o dané záležitosti žádné bližší informace, proto nemohu soudit. - Ale vzhledem k tomu, že ty bližší informace nemáte zřejmě ani Vy, měl byste snad přestat soudit - a odsuzovat - také, pokud k tomu nemáte skutečně přesvědčivé důkazy.
  October 17, 2015 v 12.56
  Praktická solidarita je pro levici základ
  neodmíhejme od tématu - a tím je zjevná ale doufám marná snaha rozštěpit levici na jejím základním přístupu k solidaritě
  Příklady všude ze zahraničí (německá, řecká, aj levice) jsou jasné - solidaritu společně bráníme před xenofobií.
  A proti panice a provokacím je dobré řící že právě ta soílidarita je tmel a jde jen o to jak konkrétně s ním pracovat.
  V tom je třeba se lépe chápat - jak jsem už upozornil i P Uhla - jen nadšení nestačí, opatření jsou v článku zmíněna.
  MP
  October 17, 2015 v 12.59
  Luďkovi Ševčíkovi
  Co to zkusit opačně. Uveďte nějaká fakta Vy. Proč nepomáhat lidem v krajní nouzi? Jak konkrétně by nás přijetí tří tisíc azylantů ohrozilo jako společnost ( a jak by nás koneckonců ohrozilo přijetí třiceti tisíc?) Proč se nám vyplatí vyhazovat peníze za vojenské manévry na hranicích, abychom zadrželi pár desítek lidí (tedy vydané desítky miliónů versus několik set tisíc)? Co udělá s naší otevřenou ekonomikou rozpad EU -- protože prosazován nesolidárního jednání vůči zemím, které nesou největší uprchlickou zátěž není nic jiného, než zahrávání si s takovým rozpadem?
  Neberu vám právo na váš fašizoidní pohled na svět, ale netahejte do toho fakta.
  October 17, 2015 v 15.32
  Smysl pro realitu je tedy fašizoidní?
  Já zde jen reaguji na prohlášení, že ti, kteří se obávají, že přijetí migrantů ohrozí péči o potřebné, jsou xenofobové. Pokud tomu tak je, tak je to třeba přece prokázat. 3 tisíce migrantů možná neohrozí společnost jako celek, ale bude to mít konkretní dopady na jedince. A to mi ke znepokojení stačí.
  Že si Němci sami zavařili /díky Merkelové, ovšem jsou slyšet hlasy, že v pozadí stojí jistá, nám prý přátelská velmoc, již se chaos u svých partnerů mimořádně hodí/, nás má trápit? Někdo zadělá na průšvih a my to máme za něj platit a nazývat to solidaritou? Já mám jiné představy o solidaritě.
  Otevřená ekonomika /což je synonymum ke globalizaci, se všemi z toho pro 90% obyvatelstva vyplývajícími negativy/ asi nebude to, za co by levice měla bojovat. Zahrávám si spíše představou Evropy jako unie, která není vedena jako država pár velkoprůmyslníků, ale rovnoprávných států, sdružujících se na základě stejných, skutečně demokratických hodnot. Unie, kde má hlas každé člena stejnou váhu. Pokud by EU měla skončit proto, že velké státy nejsou schopny akceptovat rovnost těch malých, tak ať skončí. Nebudu litovat.
  Pořád budu tvrdit, ať se Vám to líbí, nebo ne, že k tomu, aby někdo prosazoval přijetí migrantů a nečekal odpor veřejnosti, musí nejprve položit na stůl fakta. Bez nich přece není možno nic naplánovat, nic zvládnout. Jako aktivista mohu vydávat na podiv svůj humanismus, mít hlavu v oblacích, ale pokud chci být brán vážně, tak musím vycházet z nějakých čísel. A já nic jiného, než tato čísla vidět nechci. Proč se kolem nich dělají takové ciráty, to nechápu. Budí to pak podezření, že je aktivisté, či politici neznají a plácají, co jim slina na jazyk přinese, nebo je znají a nehodí se jim do krámu.
  Mimochodem - vojenské manévry na hranicích teď asi znamenají snížení migrantů v budoucnu. Dobrá investice.
  MP
  October 17, 2015 v 16.50
  Takže znovu -- pro LŠ
  Prosím fakta -- jak a proč ty tři tisíce migrantu zvýší ohrožení potřebných a jaký konkrétní dopad budou mít na "jednotlivce"? Čísla, analýzy atd. Jak říkáte, neobejdeme se bez nich, tak s nimi svá tvrzení podepřete.

  Jaký odstrašující význam mají ty manévry -- v kolika televizních stanicích sledovaných v uprchlických táborech v Turecku, Libanonu, Jordánsku, v kolika sledovaných v Etiopii atd. se o nich objevila zpráva; kolik uprchlíků v Jezové o nich ví?

  Dovoláváte se fakt, tak s nimi pracujte. Jenomže Vy žádné nemáte, Vaše realita je ve skutečnosti sraženina Vašich obav a Vaší potřeby najít si někoho, nad koho se můžete povyšovat, komu můžete alespoň pomoc odmítnout, když už ji nedokážete nikomu poskytnout -- a ano, to je typicky fašizoidní.
  October 17, 2015 v 17.16
  Já nemám fakta, ale Vy je nemáte také!
  Já pracuji alespoň s logickými obavami, neboť současný stav veřejných financí je takový, že už teď neumožní kvalitní péči o potřebné. K tomu není třeba žádných fakt. Ani k tomu, že je zase nade vše jasné, že když mám už teď málo a přiberu si další čerpatele, tak budu mít ještě míň. Logické.
  A co proti tomu stavíte Vy? Nic. Jen osočování. Logické argumenty žádné.
  A mimochodem - migranti a hlavně jejich cestovky mají dostatek prostředků, aby si sdělili, kudy se dá projít a kudy ne. Na to nepotřebují žádné TV, mobilů mají dostatek.
  October 17, 2015 v 17.18
  A nemluvě o tom,
  že já, i přes nedostatek informací nechci měnit stávající stav. Kdežto Vy, přes ten samý nedostatek informací, ano. A to je obyčejný hazard.
  October 17, 2015 v 18.05
  kde je lék proti štěpení levice
  neplazit se před šiřiteli negativních emocí a hledat témata které neangažovaným (neinformovaným) občanům nabídnou potřebnou osvětu a zklidnění jejich obav abychom bránili šíření absurdní xenofobie ? Nabídl jsem několik bodů :
  1) jaký právní (regulační rámec) odpovídá krizi těch rozměrů - myslím celoevropsky, těch pár set v ČR fakt není problém
  2) jakou pomoc běžencům a kde poskytnout už před branami EU - rozvrhnout kapacitu pomoci, ujasnit bezpečné země
  3) o migrační (a integrační) politice rozhodnout s respektem k suverenitě členských zemí EU a jejich absorpčním možnostem
  4) předejít útokům na evropskou integrací tím že se nad míru použije rozhodování dle kvalifikované většiny v neprospěch malých
  5) upevnit evropskou odpovědnost za ochranu společné vnější hranice EU
  6) vyhodnocení fungování a následná úprava takzvaného Dublinského systému pro režim azylového řízení.
  7) Akcent na respekt k místním zákonů a zvyklostem při rozhodování o azylu, předcházet vzniku ghet
  8) řešit problémy vzdělávání migrantů, jejich postavení na trhu práce a ve veřejných pojištovacích systémech

  Samozřejmě mezi tím jde o odpovědnost mezinárodního společenství za dlouhodobou stabilizaci postižených zemí. V žádném případě přitom nesnižovat ochranu migrantů danou úmluvami (nejsou to předem ani zločinci ani paraziti) ani nezneužívat tématu k oslabování lidských svobod a netolerovat posilování prvků autoritářství a militarizace.
  MP
  October 17, 2015 v 20.41
  Luďkovi Ševčíkovi
  Nikoli, já nic měnit nechci. Chci aby se dodržovaly mezinárodní smlouvy a Ústava České republiky. To, doufám, není změna. Chci, aby hranice zůstaly ve stávajícím režimu. Jsem až odporně konzervativní.
  A jestli chcete svoji xenofobii nazývat logickými obavami, máme svobodu slova.
  October 17, 2015 v 21.32
  Pokud chcete to, co pisete,
  jsem na Vasi strane. Me take o nic jineho nejde. Take podporuji to, aby byl znovu uveden v platnost azylovy zakon v plnem zneni, vcetne readmisnich dohod. Je nutno trvat na presnem dodrzeni vsech jeho ustanoveni. Moje obavy logicky vyplyvaji z toho, ze kvuli kseftum neziskovek a,strachu z tlaku Nemecka je tento zakon u nas obchazen. Kdo neveri, at si jej precte. Paragraf 16 a paragraf 17 postaci, i kdyz neuskodi precist si Povinnosti zadatele o udeleni mezinarodni ochrany.
  MP
  October 18, 2015 v 11.02
  Tak znova
  Prosím fakta -- v čem a jak je azylový zákon obcházen ve prospěch Německa a kšeftů nezizkovek (také bych uvítal infromaci o tom, jakých)?

  A není tu jen azylový zákon -- odebrat diabetičce na několik týdnů léky a neposkytnout jí léčbu (když ji držím v detenčním zařízení a ona nemá šanci řešit svoji situaci sama) naráží na mezinárodní úmluvy, které ČR podepsala a ratifikovala ( a také na Listinu).
  JP
  October 18, 2015 v 11.44
  Štěpení levice?
  Pane Dolejši, nemějte takové obavy ze štěpení levice. Je naopak nutno pouze přivítat, když se od autentické levice konečně odštěpí ti, kteří k ní ve skutečnosti nepatří, pouze na ní parazitují. Z tohoto hlediska je současná migrační krize velice pozitivním prvkem, neboť naprosto jasně ukazuje, kdo skutečně zastává levicové hodnoty, a kdo daleko spíše patří do tábora obyčejného sociálfašismu.
  October 18, 2015 v 12.10
  J. Poláček
  víte, kdybyste to a to v rámci levicového diskursu z jedné strany neustále schytával že jste nesolidární necita když varujete před evropským diktátem kvót a kapacitními i kulturními složitostmi integrace a chcete mít nějaký režim na společné hranici a z druhé strany z vás dělají naivu žijícího v sebeklamu když odmítáte dělat migrantů předem zločince a z islámu kořen všeho zla, taky byste si takto otázku kladl.
  Ty neuvěřitelně nabuzené vášně jsou rozkladné a opravdu považuji na jedné straně příliš abstraktní altruismus a na druhé straně ustupování nenávisti vůči cizincům za rys který štěpí levici a zejm. její voliče A dovedu si i představit že toho mohou různí manipulátoři zneužít k jejímu oslabování. Proto je třeba opustit své zákopy a nehrát tu hru na sluníčkáře a xenofoby..
  O své hodnotové postoje strach nemám ale tlak na to aby se jakýkoliv veřejně působící činitel stal otrokem davu, poklonkující jeho pudům tu je - ale skutečný leadership není o kázání ale také o přesvědčivosti abyste mohl rozbíjet zeď různých bludů . A k té prostě ony praktické odpovědi potřebujete. A soutředit se na ně, to je to po čem volám.
  October 18, 2015 v 12.53
  Nevím, jestli má cenu vůbec něco psát.
  Proč bych měl vůbec vysvětlovat, že kvoty, které nám Němci vnucují, jsou porušením azylového zákona? Že přesvědčovací akce neziskovek /Centrum pro integraci cizinců, InBáze Berkat, META, Mezinárodní org. pro migraci, Most pro lidská práva, Organizace pro pomoc uprchlíkům, Poradna pro integraci, Sdružení občanů zabývajících se emigranty, Sdružení pro integraci a migraci, Evropská kontaktní skupina, Nesehnutí, Poradna pro občanství, občanská a lidská práva a kvanta všech charit a dalších a dalších/ vybízejí jít daleko za rámec azylového zákona?
  Také by mě zajímalo, /od pana Poláčka/ jak na levici parazitují zastánci dodržování azylového zákona. Ovšem jeho vize, že se z levice odštěpí, je možná reálná. Pak tam ale zůstanou jen potřeštění idealisté.
  PM
  October 18, 2015 v 17.02
  Anebo
  se levicové politické strany zmátoří a přestanou být nahrazovány masou privátních seskupení idealistů religiózně potřeštěných a stát se stane zase republikou, ve které levicové politické strany zastupují nejen zájmy oligarchie, ale i potírají původce masakrů na obyvatelstvu, které globální byznysplayer nazývají kolaterálním jevem..............a poté,
  poté zde opět zavládne etnická pohoda, občan opustí své zákopy a přestane hrát tu hru na sluníčkáře a xenofoby.
  Možná že se to zde odehraje jako vždy až se svíčkou po funusu, ale odehraje.........bych k nebi vzhlížeje dodal.
  October 18, 2015 v 20.01
  pořád málo použitelné
  a cože je to přesně v zájmu lidí a lidu v téhle šlamastice kterou těžko odestát a tudíž je nutno v ní nějak plavat ? Tedy co je potřeba zvládnout v onom politickém a zejm. vládním provozu místo jalového nadávání a předvádění se?
  Je to lepší právní rámec migrační politiky nebo stačí dodržovat co je ? Je to lepší směřování pomoci lidem v nouzi ? je to návrh na změnu evropského rozhodování (více či méně integrace)? je to nekonečný marathon mírového a protiimperialistického hnutí...?
  Ono totiž jde o komplex problémů a někde třeba začít, něco je možné udělat hned a něco bude trvat déle - definitivní pohoda a ráj už je jaksi metafyzická záležitost. Ale hlavní je nevracet přitom se proti proudu civilizace.
  + Další komentáře