Výzva nepřijímat profesorské tituly z rukou prezidenta Zemana

Redakce DR

Redakce DR zveřejňuje výzvu iniciativy Za svobodné vysoké školy v otázce sporu o profesuru Martina C. Putny.

Otevřený dopis Iniciativy za svobodné vysoké školy v otázce sporu o profesuru Martina C. Putny

Naše noviny stojí v první linii boje za svobodnou novinařinu a lidská práva. Podpořte nás a přidejte se k nám!
×

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

obracíme se na Vás a zvláště pak na příslušníky akademické obce v situaci, kdy máme vážnou obavu o její fungování. Ceníme si akademických hodnot, založených na pravidlech samosprávy, vědecké práce a kolegiality. Jsme toho názoru, že nespravedlnost a bezpráví, které je pácháno na jednotlivém členu akademické obce, je nepravost páchaná na celé akademické obci.

Proto nás velmi znepokojuje chaos nastalý okolo jmenování literárního historika Martina C. Putny profesorem. Situace, kdy prezident republiky bezprecedentně odmítne jmenovat kandidáta, který prošel náročným profesorským řízením a byl vědeckou radou Univerzity Karlovy v Praze navržen ke jmenování profesorem, si podle našeho názoru žádá důkladné vysvětlení. Prezident republiky by sám měl mít zájem na ukončení bulvární šeptandy, neboť tento stav je nedůstojný pro něj i pro akademickou obec.

Jestliže se prezident republiky rozhodl změnit význam tradičně formální a ceremoniální funkce jmenování, musí pro to mít závažné důvody a měl by s nimi neprodleně seznámit veřejnost. Věříme, že prezident nemá v úmyslu diskvalifikovat čekatele kvůli účasti na průvodu hrdosti, natož jej diskriminovat na základě sexuální orientace. Situace, kdy by akademičtí pracovníci podléhali ve svém akademickém i občanském životě autocenzuře v obavě z možného neudělení profesorského či jiného titulu, je nepřijatelná.

Jako členové akademické obce i jako občané tohoto státu chováme ve vážnosti soustavnou činnost i výsledky vědecké a pedagogické práce, kterými jednotlivci podle mínění vědeckých rad univerzit i akademické veřejnosti prokázali oprávnění nebo způsobilost k získání titulu profesorka či profesor. Prezident republiky Miloš Zeman však svým dosud nevysvětleným jednáním znevážil význam tohoto symbolického aktu jmenování a ohrozil také legitimitu profesorského titulu. Takový titul pozbývá vážnosti a uznání, o které se akademici zasloužili svou dlouholetou vědeckou a pedagogickou činností.

Obracíme se na ty z Vás, kteří jste prošli řádným profesorským řízením, s výzvou, abyste ve svém zájmu a v zájmu zachování akademických svobod nepřijímali titul z rukou prezidenta republiky, dokud svůj postoj vůči Martinu C. Putnovi nepřehodnotí nebo uspokojivě nevysvětlí.

Iniciativa Za svobodné vysoké školy

www.zasvobodnevysokeskoly.cz

zasvobodnevs@gmail.com

Petici je možné podepsat zde.

  Diskuse
  May 21, 2013 v 9.18
  Výše uvedené velmi důležité, prosím nepřehlédnout!
  V současné době, kdy se naše společnost dopracovala k vrcholu demokracie všech epoch, se objevilo velké nebezpečí! MZ odmítl /prý/ jmenovat literárního historika profesorem. Hrůza všech hrůz! Něco takového není možno připustit! Je třeba vyhlásit stávkovou pohotovost /studenti jí snad už vyhlašují/, nechat všeho a jít na barikády. Vždyť na jmenování či nejmenování onoho pána stojí budoucnost "naší" demokracie. Je třeba okamžitě ustanovit výbor pro organizování odporu tohoto státu a demokracii ohrožujícího jednání. Navrhuji, aby se předsedou výboru stalo Jasné Kníže, které má přece k lidu blíže a podpředsedy bývalý fyzik Petr Svazák Nečas a bývalý bratr a chemik Kalousek.
  Nejvíce znepokojivé je, že občané ještě nedokážou pochopit, jak hroznou ránu demokracii se MZ chystá dát. Proto je třeba od rána do večera tuto věc zveřejňovat a zvonit tak razantně na poplach, aby hysterie krásně vygradovala. Je také třeba dávat dobrý pozor na elementy, kteří věc nehodlají brát vážně a posílají bojovníky za demokracii s jejich peticí někam. Dokonce jsou i tací, kteří celou věc bagatelizují s tvrzením, že mají dost starostí s tím, aby v tomto řežimu vůbec přežili a na podobné krávoviny nemají čas. S takovými rozvratníky by si ovšem měly poradit milice s plackami KS, které jejich nositelé jistě nevyhodili do popelnice. "Naši" demokracii si přece rozvracet nedáme!!!
  May 21, 2013 v 9.44
  Naprostý souhlas pane Ševčíku.
  Navíc jsem docela zděšen, že téhle mediální PROVLÁDNÍ štvanici zde dává nemalý prostor právě redakce DR!
  MT
  May 21, 2013 v 11.57

  hmmm ... a co jste čekal - v případě Deníku Referendum?

  V tažení proti Zemanovi při druhém kolu prezidentských voleb jsem silně nesouhlasil s postojem DR.

  Teď v zásadě souhlasím - a domnívám se, že prezidenti by měli o právo jmenovat profesory přijít !

  Ale systémově - ne protože je prezidentem shodou okolností Zeman, "oblíbenec médií", kterým podobný čin Havla (odmítl jmenovat Oskara Krejčího) nestal za zmínku ...

  Kde byla média se svým spravedlivým rozhořčením ,když Havel odmítl jmenovat levičáka ...

  jenže i DR vzpomínají na Havla se slzou v oku ...

  May 21, 2013 v 12.21
  Rozlišování motivů
  Zeman neodmítl jmenovat Putnu profesorem, protože je pravicový, ale protože držel transparent "Katolické buzny zdraví Bátoru". Levice měla a má v programu ochranu sociálně slabých a menšin, včetně sexuálních. Tedy, pokud to kritizuje pravice, tak ta to kritizuje z taktických důvodů, kdežto levice by to měla kritizovat principiálně. Nebo si myslíte, že by levice neměla kritizovat prezidenta, který se definuje jako levicový, ať už udělá cokoli, např. když bude jednat podobně jako Václav Klaus? Navíc prostřednictvím tohoto transparentu Putna kritizoval některé konzervativně katolické názory a postoje, což by mohlo a mělo být levici blízké.
  AZ
  May 21, 2013 v 14.18
  Pánové diskutující,
  Žasnu nad tím, kolik vedlejších motivů se dostane do diskuse kolem profesury Martina Putny Putny a postoje prezidenta Miloše Zemana k ní. Vůbec přeci nejde o to, koho Putna podporoval jako prezidentského kandidáta ani o to, jaké má politické názory ( prohavlovské, že ). Profesura je přece proces, při němž musí dotyčný docent osvědčit vědecké i pedagogické výsledky – a ty Martin Putna bezpochyby ve svém oboru má. Zkráceně cituji z portálu iLiteratura. Abyste to nemuseli hledat:
  Základními okruhy jeho vědecké práce jsou ruská emigrační literatura 20. století, kultura ruského středověku, česká katolická literatura 19. a 20. století, literatura jihočeského regionu, křesťanská a pohanská literatura pozdní antiky a antická tradice v evropské kultuře. Putnovy překlady ruské emigrantské poezie vycházely časopisecky a v knize U řek babylonských (1996, spolu s M. Zadražilovou a P. Borkovcem). Z latiny kromě Origéna z Alexandrie přeložil Prudentiův Hymnus na zpěv kohouta. Z ruštiny přeložil mimo jiné díla Alexandra Solženicyna, Sergeje Bulgakova, Borise Poplavského, Jurije Těrapiana. V časopise Souvislosti vyšel jeho překlad Goethovy Skici k portrétu Winckelmanna.
  Putna vystudoval rusistiku, a tak jeho první knižně vydanou prací byla dvoudílná studie Rusko mimo Rusko, na které se autorsky podíleli rusistka Miluše Zadržilová a básník a překladatel Petr Borkovec. Kniha nese podtitul Dějiny a kultura ruské emigrace 1917–1991 a ve výstižných medailonech seznamuje s hlavními protagonisty emigrace po bolševické revoluci v Rusku. Pojednává např. o Merežkovském, Buninovi, Nabokovovi, Cvetajevové, Gorkém aj. Do jedné části souboru, nazvané Apokalyptičnosti, zařadil Putna esej My poslední křesťané aneb Kdo dá Evropě ránu z milosti, v němž předjímavě postihl kontinuitu i diskontinuitu evropských duchovních dějin, která se stane klíčovým tématem i zatím poslední Putnovy knihy Řecké nebe nad námi aneb Antický košík (2006). V roce 1998 publikuje Putna rozsáhlou studii Česká katolická literatura 1848–1918. Samostatnými oddíly jsou zde portréty Lutinova, Baara, Xavera Dvořáka, Sigismunda Boušky, Aloise Langa a dalších. Více než sto stran je věnováno Josefu Floriánovi a jeho staroříšskému kruhu, k němuž náleželi francouzský katolický rebel Leon Bloy, Jakub Deml, Josef Vašica, Bohuslav Reynek nebo Jan Čep. Putna zde rozpracovává zejména známý konflikt Demlův a Březinův, ale rovněž Demlův složitý vztah k ženám – k Pavle Kytlicové, k Rose Junové nebo hraběnce Sweert-Sporckové. V roce 2001 vydává Putna studii o jednom z tzv. církevních otců (patres ecclesiasticci) Origénovi z Alexandrie s podtitulem Kapitola z dějin vztahů mezi antikou a křesťanstvím. Podobně jako Česká katolická literatura je i poslední Putnova knižně vydaná práce obdařená dávkou beletristické poutavosti.
  Svého působení v Knihovně Václava Havla v letech 2008 – 2011 využil k sepsání knihy Spiritualita Václava Havla. České a americké kontexty, z níž se dozvíme o duchovních inspirátorech Havlova uvažování, k nimž patří namátkou třeba Zdeněk Neubauer, Ivan Vyskočil, Josef Šafařík, Jan Patočka a další: není to žádný oslavný životopis, nýbrž kulturně antropologická studie. Odborné renomé Martina Putny je nezpochybnitelné, o čemž svědčí ostatně postoj akademické rady i rektora UK k jeho jmenování profesorem.
  Jestliže prezident Zeman odmítá jmenovat Putnu profesorem proto, že se podle jeho názoru chová sklandálně, může být příště odmítnuta profesura někomu, kdo je Rom nebo Číňan nebo třeba komunista. Vysokoškolští učitelé mají mládež učit, ale k jejich dějinnému obrazu patří i to, že ji „kazí“ subverzivními teoriemi i akcemi - takhle nás za normalizace „kazili“ profesoři na fakultách tím, že nám vykládali o idealistické filozofii, Jungově psychologii a Janu Grossmanovi ( a na jiných fakultách o křesťanské filozofii a Janu Patočkovi a ještě jinde třeba se studenty navštěvovali Růženu Vackovou). Chtít od vědy, natož pak od vědy humanitní, aby nepohoršovala, je totalitní požadavek. Martin Putna svým veřejným angažmá učí i „kazí“ své studenty občanské aktivitě a to přece k univerzitnímu prostředí patří.
  To, co provedl Miloš Zeman, je podněcování negativních postojů ve společnosti vůči menšinám a intelektuálům – těch hospodských řečí na všech sociálních sítích o bezvýznamnosti takového Putny, který je nota bene „buzna“, když přece Kalousek a jeho sKarty a Heger a jeho zdravotnictví a vůbec Schwarzenberg - vždyť je to štvanice. A že to Putnovi dělá reklamu? – ale on si tuhle režii nevymyslel.
  POkud má prezident Zeman nechuť k tomu vykonávat jen ceremonielní funkce, nechť deklaruje tu nechuť obecně a iniciuje změnu zákona. Otřít se takhle o konkrétního člověka je nefér, bez ohledu na osobní sympatie i světový názor.


  MN
  May 21, 2013 v 14.34
  Ad A. Zemančíková
  "Jestliže prezident Zeman odmítá jmenovat Putnu profesorem proto, že se podle jeho názoru chová sklandálně, může být příště odmítnuta profesura někomu, kdo je Rom nebo Číňan nebo třeba komunista."
  Není tohle náhodou demagogie?
  Jinak doufám, že Zeman je v lepší kondici než paní Baborová.
  May 21, 2013 v 14.58
  Nevzpomínám si,
  že by vyvolalo takovýhle cirkus tehdejší odmítnutí Klause jmenovat soudce kvůli jejich věku. To nebyla diskriminace paní Zemančíková?

  Nebo že byste psala takovouto obhajobu oněm soudcům? Ale možná se mýlím. A to je tehdy odmítl Klaus definitivně. To Zeman o tom jen uvažuje a už se chystá celonárodní povstání!
  JJ
  May 21, 2013 v 15.11
  Zajimave o dopisu referuji internetove Lidovky - "Docenti se bouří proti Zemanovi. Podpoří Putnu, nepůjdou si pro titul"
  V logice "jmenuje=musi jmenovat" zrejme tedy vsichni docenti (no, zatim tedy 3 z 64, ale i to je dost)... A z IZSVS (nejsou to ti posahani levicaci, kteri loni hazeli melouny z okna na protest proti reformam?) se stali proste jacisi "Studenti" (kteri v jedne vete vyzvali 64 akademiků, aby nepřevzali profesuru na protest proti vyřazení Martina C. Putny.)

  Vecna poznamka - co si autori petice predstavuji pod "neprijetim profesorskeho titulu"? Ze neprijdou na slavnost na Hrad? A nechaji si to poslat postou?

  Pro pani Zemancikovou - za psani knizek dava ministr kultury statni cenu za literaturu... Pro profesorske rizeni se vyzaduje kombinace vyzkumne a pedagocike cinnosti v urcite mire, kterou si kazda VS urci sama... Pravidla, ktera si stanovila UK (v celkem zmatenem Opatreni rektora 28 z roku 2007, podepsan Vaclav Hampl), doc. Putna proste v okamzik zahajeni rizeni a dlouho po nem nesplnoval... Bohuzel, dik Zemanove hlouposti tato pomerne vyznamna skutecnost uplne zapada.
  MF
  May 21, 2013 v 15.27
  já jmenování přijmu
  Byla-li zveřejněna výzva, já rovněž veřejně říkám, že určitě do Karolina dne 11.6. půjdu a jmenování profesorem z rukou prezidenta přijmu.
  PM
  May 21, 2013 v 16.0
  Pani Zemančíková,
  domnívám se, že přihlížíme mediálnímu kusu "Štvanice na Zemana a Putnu pro všechny" s adhok spíchnutým scénářem, který oba nešťastníci vůbec nečetli.
  Ještě že je sdostatek postmoderně založeného publika, a ta fraška zabrala.
  Která pragentura to spíchla? .........šapó.
  + Další komentáře