Alianci pro rodinu nejde o práva dítěte. Chce připoutat naši identitu k DNA

Jan Bierhanzl

Nová vyhláška ministerstva vnitra umožní stejnopohlavním párům, aby byly zapsány v rodných listech svých dětí. Homofobní Aliance pro rodinu ostře protestuje. Prosazuje primitivní biologismus a upírá gayům a lesbám právo na rodičovství.

Kdo je skutečný rodič? Podle homofobních aktivistů je identita dítěte cele odvislá od biologických rodičů a nic na tom nezmění ani sebelepší péče jeho primárních pečujících osob. Foto WmC

Ministerstvo vnitra připravilo vyhlášku, která umožní stejnopohlavním párům, aby byly řádně zapsány v rodných listech svých dětí. Aliance pro rodinu, která se dlouhodobě staví proti sňatkům stejnopohlavních párů, uspořádala před budovou ministerstva vnitra proti nové vyhlášce happening. Při něm její představitelé v převlečení za batolata rozdávali kolemjdoucím rodné listy. Na jednom z transparentů stálo: „Každé dítě chce mámu a tátu.“

Alianci pro rodinu však nejde o bohulibou starost o „práva dítěte“, ani o konzervativní politickou agendu. Především upírá právo na rodičovství gayům a lesbám, stejně jako dcerovství a synovství jejich dětem, a to na základě primitivně biologického pojetí rodiny, v němž zaznívají tragické ozvěny minulosti.

Katolický publicista Michal Semín ze spolku Svatopluk v jednom rozhovoru řekl, že konzervativci vlastně nemají svou vlastní pozitivní vizi politiky, nýbrž že je jejich politika reaktivní, ve smyslu: „Na tuhle časem a tradicí prověřenou instituci nám nesahejte.“ Mimoděk tak přiznal, že ti, kdo se u nás označují za konzervativce, jsou v mnoha případech spíše reakcionáři, protože jim jednoduše jde o návrat do předchozího stavu — byť u českých zpátečníků to není tak jednoduché jako například u francouzských, kteří požadovali jednoduše návrat před velkou francouzskou revoluci.

Mýtus tradiční rodiny

V případě českých reakčních aktivistických skupin, jako je Aliance pro rodinu, nebo její sesterské Hnutí pro život, se totiž ani tak nejedná o návrat do nějakého konkrétního historického statu quo ante, ale spíše do vybájené minulosti, která ve skutečnosti nikdy existovala a které se někdy říká „tradiční rodina“.

Rozdíl mezi konzervativní a reakční politikou je dobře vidět na postoji k manželství pro všechny: zatímco britští konzervativci podporují rovné právo na manželství pro všechny páry, včetně gayů a leseb, české reakční sociální hnutí v čele s Aliancí pro rodinu a s podporou vládní strany KDU-ČSL se přijetí zákona zuby nehty brání. Místo konzervativní podpory instituce manželství a hodnot, jako jsou vzájemná láska, úcta a věrnost dvou lidí, prosazují hodnoty reakční: manželství bylo dřív vyhrazeno pouze dvěma lidem opačného pohlaví, proto do něj nesmí vstoupit dvě lesby nebo dva gayové.

S aktuální kauzou kolem nové vyhlášky Ministerstva vnitra, která nově umožní rodičům do rodného listu dítěte vyplnit dvě kolonky „rodič“ — přičemž současná verze tabulky, kde se vyplňuje „matka“ a „otec“, samozřejmě zůstane v platnosti — je to podobné. Namísto konzervativní podpory rodiny jako pečujícího prostředí, kde dítě zakouší (i právní) jistotu, reakčně usilují o to, aby děti ze stejnopohlavních párů neměly v rodném listě zapsané své skutečné rodiče, tedy ty dospělé, v jejichž rukou spočívá život dítěte, ale rodiče biologické, tedy dárce DNA.

Trvání na starém způsobu rodného listu i pro homoparentální rodiny může působit jako podružnost. Ve skutečnosti se ale jedná o grafický performativ, jenž svým opakovaným vyplňováním ustavuje, které rodiny považujeme za hodné společenského uznání jakožto rodiny a které nikoli. Aliance pro rodinu si toto velmi dobře uvědomuje, a proto se nyní aktivizuje. Tento psaný performativ přitom působí hned dvojí vyloučení: jednak stát říká gay a lesbickým rodičům, že neuznává jejich rodičovství, jednak dětem z těchto rodin upírá synovství nebo dcerovství, které přesahuje pouhý biologický základ.

Navždy determinovaní biologií?

Aliance pro rodinu užívá řadu strategií, osvědčených i v zahraničním antigenderovém hnutí. Například zneužívá diskurz lidských práv, když hovoří o „právech dítěte“, nebo šíří morální paniku, když hrozí obchodem s lidmi, vykořisťování náhradních matek a podobně. Vlastně nejděsivější z nich je ale právě primitivní biologismus: identita dítěte je cele odvislá od „biologických rodičů“ a nic na tom nezmění ani sebelepší péče jeho primárních pečujících osob.

Tento biologismus je o to děsivější, že onu idealizovanou tradiční rodinu, která nikdy neexistovala, situuje do velmi konkrétních historických souvislostí. Pocit tragické identity s biologickým tělem totiž není v dějinách evropského myšlení a politiky bohužel ničím novým, ale odkazuje na dobu, kdy rodina jakožto biologická jednotka radikálně připoutaná k místu a k tělu představovala ústřední politickou kategorii.

Myšlení, které nevyhnutelně a tragicky připoutává identitu jedince k jeho biologickému základu, nazývá francouzský filosof Emmanuel Levinas hitlerismus. Hitlerismus podle Levinase radikalizuje spojení identity člověka s tělem a perverzně proměňuje význam ducha — právě toho ducha, který v tradičním evropském pojetí vyjadřoval podstatu člověka.

Duch už není tím, co převyšuje a překonává tělo, ale naopak, právě v tomto tragickém spojení s tělem spočívá celá podstata ducha. „Biologické, se vší svou fatalitou, se stává více než předmětem duchovního života, stává se jeho srdcem [...]. Podstata člověka už není ve svobodě, ale v jakémsi připoutání. Být skutečně sám sebou [...] znamená uvědomit si původní, nevyhnutelné a jedinečné připoutání k našemu tělu; znamená to především přijmout toto připoutání,“ říká Levinas v textu Několik úvah o filozofii hitlerismu z roku 1934.

Ministru Vítu Rakušanovi patří dík za to, že toto nevyhnutelné a tragické připoutání k biologičnu v případě neměnné dvojí kolonky v rodném listě odmítl a že se v tomto sporu postavil na stranu ducha.

Diskuse

„Pocit tragické identity s biologickým tělem (...) perverzně proměňuje význam ducha — právě toho ducha, který v tradičním evropském pojetí vyjadřoval podstatu člověka.“

Vědecký pracovník Bierhanzl má nakročeno k objevu nesmrtelné duše jako pravé podstaty člověka. Hlavně je ovšem třeba dát pozor na hitlerismus, který reakčně spoutává identitu jedince s jeho biologickým základem. Co na to říká tradiční ateismus?

„PRÁVO NA RODIČOVSTVÍ“ (a „primitivní biologismus“)

Nedá se nic dělat, ale dokud nebudou děti vyráběny průmyslově, musí každé dítě vzniknout vždy jen a pouze prostřednictvím „primitivního biologismu“.

„Právo na rodičovství“ mohou tedy dva muži uplatnit pouze tím způsobem, že budou vychovávat dítě jiných rodičů, nebo si dítě nechají vyrobit na zakázku. Otcem v tom případě bude jen jeden z nich a matkou bude žena dle jimi požadovaných parametrů, jejíž vajíčko si dvojice mužů zakoupí. Těhotenství pak proběhne rovněž za úplatu v pronajaté děloze jiné ženy. Tento způsob vzniku člověka je samozřejmě zcela neetický a jeho kritika nemá nic společného s homofobií, s Hitlerem a dokonce ani s hitlerismem.

Když se v porodnicích dbá na to, aby nedošlo k záměně novorozenců a každá matka aby si domů odvezla skutečně to dítě, které sama porodila, není to, pane Bierhanzle, vlastně nakonec onen primitivní biologismus?

Není toto hloupé lpění na tom, aby matce bylo předáno přesně to dítě, které předtím sama porodila, způsobeno vlastně oním pocitem tragické identity s biologickým tělem, perverzně proměňujícím význam ducha – tedy toho ducha, který v tradičním evropském pojetí vyjadřoval samu skutečnou podstatu člověka? Nesměřuje nakonec toto lpění na biologické identitě novorozenců v našich porodnicích k hitlerismu?

To jsou všechno otázky, nad kterými je třeba se hluboce zamyslet. Máme zde naštěstí Filosofický ústav AV ČR nebo také i Fakultu humanitních studií UK a lidé jako Jan Bierhanzl jsou v těchto institucích v hojném počtu. Máme tak záruku, že tyto zásadní otázky naší existence nebudou vědou přehlíženy a že směřování našich porodnic k hitlerismu snad bude – když ne zcela zastaveno – tak alespoň úspěšně zpochybněno. Ano, tato reakční a společensky nezdravá praxe předávání novorozenců dospělým podle zastaralého a praxí již překonaného konceptu biologické identity musí být konečně podrobena účinné kritice.

Zajímavý je z dnešního hlediska i ten druhý článek, který Jan Bierhanzl v DR uveřejnil koncem listopadu 2021, v době krize na polsko-běloruských hranicích.

Při rodinné anamnéze se lékař pacienta obvykle ptá na výskyt různých onemocnění (cukrovka, vysoký krevní tlak, cévní mozková příhoda, nádorové onemocnění), ptá se pacienta na výskyt těchto onemocnění V JEHO RODINĚ, aby tak pro dotyčného člověka bylo možno posoudit zdravotní rizika z toho vyplývající. Pro pana Bierhanzla jde ale nejspíše o primitivní biologismus směřující k hitlerismu. Člověk má přece právo neznat své rodiče, má právo nic se o nich nedozvědět. Říká se tomu teď nově „právo dětí na dcerovství a synovství“.

„Primitivní biologismus“ rodinné anamnézy je také docela potřebný ke stanovení rizika dědičného onemocnění. Ministr Vít Rakušan ovšem prosazuje „právo dětí“, aby svá zdravotní rizika vyplývající z rodinné anamnézy znát ani nemohly.

PK
March 11, 2023 v 14.48

Co jsem slyšel různé příběhy, tak naprostá většina dětí, které byly adoptovány, když dosáhnou určitého věku, dělají všechno proto, aby zjistily, kdo jsou jejich skuteční rodiče.

PK
March 11, 2023 v 17.42

Tedy většinou od okamžiku, kdy se to doví, nemyslí skoro na nic jiného.

Informace o adopci může skutečně narušit vztah dítěte k rodičům, kteří ho vychovávají. Může vzniknout pochybnost, jestli jejich láska, jakou dítěti projevují, není pouhou náhražkou za lásku, jakou by mu mohli dát biologičtí rodiče. Snad je to většinou dočasné.

PK
March 6, 2024 v 12.51

Doufám, že tím nechcete říci, že je tedy "vhodnější" tuto informaci člověku zamlčet.

PK
March 6, 2024 v 12.58

Ale jak píšu výše, to trauma je jiného druhu, a s adoptivními rodiči nesouvisí.

Je to vědomí, že někde žijí (nebo možná už taky nežijí) moji skuteční rodiče, které neznám, a jsem odsouzen je nikdy nepoznat.

Rozhodně nechci říci, že je vhodnější informaci o adopci dítěti zamlčet. Není to ani možné, protože to informování přikazuje zákon. Dokonce je určeno, že to musí být před nástupem do školy.

Vysvětlete mi, paní Zemanová, jak byste dítě informovala o jeho skutečných (biologických) rodičích, pokud by těmito rodiči byli dárci anonymní pohlavních buněk.

HZ
March 8, 2024 v 11.48
Pane Nusharte,

jak byste dítě informoval o jeho skutečných (biologických) rodičích, pokud by těmito rodiči byli dárci anonymní pohlavních buněk, kdyby to bylo na vás?

Myslím, že takových případů není zas tak málo, přestože kliniky, kde se anonymní vajíčka a spermie používají k oplodnění, pomáhají takto výhradně manželským párům.

Darování vajíček a spermií například v ČR má zákonem stanovené podmínky. Podmínkou je striktní anonymita pro obě strany. Podmínkou není, aby se na straně příjemců jednalo o manželský pár.

+ Další komentáře