Homosexuální pár ve sporu o uznání rodičovství uspěl u Ústavního soudu

Petra Dvořáková

Manželé stejného pohlaví získali naději, že v českém rodném listu jejich dítěte budou oba zapsáni jako rodiče. Rozsudek Ústavního soudu se však zatím týká pouze rodičovství vzniklého v zahraničí.

Ústavní soud v pondělí vydal průlomové rozhodnutí, v němž uznává za rodiče dětí oba manžele stejného pohlaví. Rozhodl tak v případě Čecha a Dána, kteří uzavřeli sňatek v Americe a vychovávají dvě děti. Ty jim porodila náhradní matka.

Oba muži jsou jako rodiče dětí zapsáni od jejich narození v kalifornském rodném listu. Otcové se snažili o zapsání obou z nich i do českého rodného listu. To Nejvyšší soud zamítl, protože by to odporovalo veřejnému pořádku. Díky nálezu Ústavního soudu by i na území České republiky mohli oba rodiče získat vůči dětem stejná práva. Případ se nyní vrací k Nejvyššímu soudu. Teprve na základě jeho rozhodnutí může dojít k zápisu druhého rodiče do české matriky a do českého rodného listu dítěte.

„Dítě má k oběma úzké vazby a všichni tři spolu vedou rodinný život chráněný Listinou základních práv a svobod. Ústavní soud dlouhodobě zdůrazňuje, že v případě soudního rozhodování o dětech nelze upřednostňovat abstraktní principy před nejlepším zájmem dítěte," píše Ústavní soud.

Výrok soudu se týká pouze rodičovství vzniklého v zahraničí

Dnešní výrok Ústavního soudu se však týká pouze rodičovství vzniklého v zahraničí. Homosexuální páry si v České republice společně osvojit dítě nadále nemohou a český právní řad neumožňuje ani osvojení biologického dítěte jednoho z partnerů tím druhým.

Jiří Ambrož a jeho manžel mají pětiletou dceru a čtyřletého syna. Jelikož se dítě narozené českému občanovi, případně jím osvojené, stává českým občanem, požádal Ambrož o zápis dětí do české matriky, vydání českého rodného listu a potvrzení o státním občanství.

V případě chlapce Nejvyšší soud uznal Ambrože jako rodiče. Chlapec byl zapsán v české matrice, má český rodný list i potvrzení o českém občanství. V dokumentech má ale zapsaného pouze jednoho rodiče. Žádost o zapsání druhého rodiče Nejvyšší soud zamítl, protože podle českého práva dvě osoby stejného pohlaví nemohou společně osvojit dítě. Otcové proto podali ústavní stížnost.

Žádost o vydání úředních dokumentů pro dceru zatím leží u Nejvyššího soudu. Dnešní rozhodnutí jej pravděpodobně ovlivní. „Doufáme, že se nám brzy podaří pro děti získat české rodné listy. Odpadnou nám obavy z komplikací, které by mohly nastat při cestách za mou českou rodinou či v případě, že bychom se rozhodli do České republiky přesídlit,“ uvedl Ambrož.

Minulý rok Ústavní soud rozhodl o zrušení ustanovení zákona o registrovaném partnerství, které výslovně zapovídalo, aby lidé žijící v registrovaném partnerství nemohli být zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli. Podle soudu totiž odporuje právu na lidskou důstojnost.