Copak ty tam černej vzadu aneb Skrytý český rasismus

Aišvarja Eassey

Češi nemají otrokářskou a kolonialistickou minulost, přesto sdílí mnohé předsudky bílých vůči lidem všech jiných barev pleti. Odmítají si připustit, že ne-bílé vylučují z většinové společnosti, když karikují jejich „jinakost“.

Můžeme jen starobylostí tradice obhájit obraz krále Baltazara se začerněnou tváří, jímž zraňujeme lidi tmavé barvy pleti? Foto FB Tříkrálová sbírka

Svátek Tří králů, slavený 6. ledna, připomíná den, kdy se měli novorozenému Ježíši přijít poklonit mudrci „od východu“, aby uctili „krále židovského“. Dávný příchod mudrců do Betléma zpodobňuje česká tradice především tříkrálovým průvodem a tříkrálovou sbírkou, v rámci které koledníci vybírají příspěvky na podporu aktivit Charity.

Jako mnohé tradice i tato s sebou nese břemeno — konkrétně v problematickém zosobnění jednoho ze tří králů, Baltazara, který má mít černou pleť, aby tak reprezentoval africký kontinent. V českém prostředí je ztvárněn za pomocí takzvaného blackface, tedy začerněním obličeje bílého člověka.

V samotné Bibli je o králích přitom zmínka velice krátká a hovoří o nespecifikovaném počtu mágů. „V evangeliích není řeč ani o králích, ani o počtu tří. Poprvé hovoří o třech mázích Órigenés, nejspíše na základě toho, že se řídí počtem tří darů: zlata, kadidla a myrhy, zatímco titulaturu ‚králové‘ lze doložit až v 6. století,“ můžeme se dočíst na křesťanském webu christnet.cz.

Jak se tedy stalo, že Baltazar má reprezentovat krále z Afriky? Bible ani Katechismus nemluví ani o původu příchozích králů. Proč se tedy jejich původ ustálil zrovna na Evropě, Asii a Africe? A proč by si kvůli tomu měli bílí lidé barvit svůj obličej načerno?

Velká část české populace v tom žádný problém nevidí. A mnozí z nich mívají potřebu mi vysvětlovat, co je a co není rasismus. Jsem vždy ráda, že po více než dvaceti letech mých vlastních zkušeností s rasismem a po čtyřech letech vysokoškolského studia kolonialismu a rasismu se vždy najde bílý člověk, který je ochotný mi vysvětlit, že „to“ rasismus není.

Podobné je to i v případě začerňování obličeje na Tři krále. Ozvu-li se, že s blackfacem nesouhlasím, a zeptám se, odkud se vzalo malování obličeje černou barvou ke ztvárnění jednoho ze tří králů, dostane se mi odpovědi, že je to podle koledy. Verzí tříkrálové koledy existuje vícero, výňatek z té nejznámější je však obzvlášť výmluvný:

„Copak ty tam černej vzadu, vystrkuješ na nás bradu? Já vyznávám, že jsem černý, že jsem z mouřenínské zemi. Slunce je toho příčina, že je má tvář opálena. Kdybys na slunce nechodil, byl bys svou tvář neopálil. Slunce je drahé kamení, od Kristova narození.“

„Kdybys na slunce nechodil…“ Podle této písně je lepší se neopálit a být bílý, nebo alespoň ne černý. Což je úsměvné, protože jestli něco mudrcové z východu s největší pravděpodobností nebyli, pak světlé barvy pleti. Původ tříkrálové koledy není lehce dohledatelný, nutno však dodat, že samotná existence jakékoli „tradiční“ písně neospravedlňuje rasismus.

Dobře, vystrkuje na nás bradu, ale my mu vzdáváme hold, zní další argument. Údajně tak, že nazýváme jeho zemi „mouřenínskou“.

Publicista Michal Novotný ve svém textu na webu Českého rozhlasu popsal možné etymologické výklady slova mouřenín, nebo mourovatý. Interpretace se liší, ale hanlivý podtón je v každé z nich: černá barva je asociovaná se špínou, smrtí, otroctvím, chudobou… Těžko pak lze tvrdit, že užití slova „mouřenínský“ značí jakousi úctu k postavě Baltazara.

V Katechismu katolické církve stojí: „Všichni lidé, stvořeni k obrazu jediného Boha a obdaření stejnou rozumovou duší, mají stejnou přirozenost a stejný původ. Vykoupeni Kristovou obětí, jsou všichni povoláni k účasti na téže božské blaženosti: všichni tedy mají stejnou důstojnost.“

Pokud někoho nazýváme „černej vzadu“, moc důstojnosti se mu nedostává.

Osud tradic v hyperkorektní společnosti?

Je zajímavé, že snahu brát ohled i na jiné lidi než jen na bílé nazýváme hyperkorektností. Jsme samozřejmě zvyklí, že svět nějak funguje, většinou v náš prospěch — čtěme ve prospěch bílých a privilegovaných lidí. Historii píší vítězové a je tomu tak i v dnešní době, kdy se učíme světové dějiny z eurocentrického pohledu. Ostatní skupiny lidí a ostatní národy jako by byly podružné.

V konfrontaci s jiným úhlem pohledu jsou pak lidé, kterým je v eurocentrickém světě pohodlně a s jiným pohledem se často dosud nesetkali, rozhořčení.

Přitom by se stačilo pozastavit nad skutečností, že v České republice žijí lidé tmavší barvy pleti, kterým blackface radost opravdu nedělá. Důkazem je petice za „upuštění od tzv. blackface v rámci Tříkrálové sbírky“. Kvůli nenávistným reakcím byla petice vzápětí stažena.

Praktika začerňování obličeje u bělochů je samozřejmě hojně rozšířená. Španělé by mohli vyprávět o podobných případech, také z tříkrálového průvodu. To, že v českých zemích se v moderní době neobchodovalo s otroky, neznamená, že začerněním obličeje nezesměšňujeme lidi tmavé barvy pleti.

Mnozí Češi a Češky nejsou bílí a naráží na bezpočet institucionálních překážek a diskriminace. Blackface k tomu přispívá, neboť je vylučuje z většinové společnosti a karikuje jejich „jinakost“. V zájmu „lidové tradice“ připomíná všem nebílým spoluobčanům, že jejich barva pleti je „exotická“ — a když se to hodí, je předmětem k pobavení.

Jak poznamenal nigerijský autor Chinua Achebe, „smyslem stereotypu je zjednodušování“. Pokud vytváříme a sdílíme stereotypy o skupině lidí, znamená to, že danou skupinu zjednodušujeme. V důsledku přičítáme příslušníkům této skupiny nižší důstojnost a hodnotu — a odtud je již jen krok k jejich dehumanizaci. I proto jsou stereotypy nebezpečné a měli bychom o nich jako společnost mluvit kriticky.

Spíše než deklarovat, že začernění nemá za účel zesměšnit, bychom se měli zaměřit na faktický dopad blackface na jednotlivce a komunity: jednoduše lidi zraňuje — a na to bychom měli brát ohled v první řadě. Nejde o to, že „to přeci nebylo myšleno zle“. Tím jen dokládáme vlastní ignoranci, neboť ukazujeme, že nemáme tušení o druhých, jejich minulosti a bolestech.

„Cizinci tu jsou dlouho, tak proč se ozývají až teď?“ zní další pseudoargument. Možná proto, že dosud jim více či méně byl upírán hlas a možnost se vyjádřit. Rasistické znázornění bylo problémem vždy, ale lidé se často necítili natolik bezpečně, aby se proti němu odvážili ohradit. Roli hraje i fakt, že první generace migrantů se často snaží na sebe příliš neupozorňovat a zůstává v diaspoře. „Je lepší, abychom na sebe neupozorňovali, tím pádem si nebudeme přidělávat problémy.“

Postupně ale přibývá i nebílých migrantů druhé nebo třetí generace — mladých lidí, jejichž identita se už utváří v nové kultuře a oni se cítí být její součástí. Máme jedinečnou příležitost těmto lidem naslouchat a stát se tak otevřenější a vstřícnější společností.

Philomena Essedová v článku Entitlement Racism: License to Humiliate rozebírá jiný příklad lidové tradice — holandského Černého Petra. Essedová vysvětluje, že za nevolí lidí ustoupit od tradic a zvyklostí, které jsou rasistické nebo urážlivé pro nebílé komunity, mnohdy stojí i pocit nadřazenosti: „Příkladem rasismu jako nárokování si vlastní nadřazenosti je to, že jeho pachatelé vědí, že jejich zobrazení je urážlivé, ale nevidí důvod, proč by se měli omlouvat nebo své chování měnit. Místo toho se začnou bránit.“

Opravdu je nutné udržovat lidovou tradici, která zraňuje část obyvatel české kotliny, nemluvě o studentech ze zahraničí či turistech?

Podobně jako Essedová i nikaragujská profesorka Juliet Hookerová vysvětluje, že mnoho bílých lidí je tak zvyklých na vlastní pocit nadřazenosti — zvlášť v politické sféře, že jakýkoli progres pro člověka tmavší pleti chápou jako svou osobní porážku. „Ve chvílích, kdy se bílé privilegium ocitá v krizi, protože je ohrožena dominance bílých, je politicky mobilizována bělošská nespokojenost, aby odporovala údajným ‚ziskům‘ — jak materiálním, tak symbolickým — lidí jiné barvy pleti.“ Hookerová tuto problematiku ukazuje mimo jiné na ideologii brexitu, který uspěl právě i díky využívání silně protiimigračních nálad.

Ale ať už se jedná o referendum v Británii nebo odklon od jednoho prvku tříkrálové tradice, je zřejmé, že chování některých bílých lidí pramení z nepochopení situace druhých. Sami se nemuseli potýkat s rasovou diskriminací, včetně institucionálního rasismu, a tak jeho naléhavosti a významu prostě nerozumí.

Ironií přitom je, že v globálním měřítku jsou právě bílí lidé v početní menšině. Naopak utlačovaní lidé „všech jiných“ barev pleti než bílé — od domorodých obyvatel Brazílie až po příslušníky nízkých kast v Indii — tvoří skutečnou světovou většinu, doslova the global majority, jak se čím dál častěji říká v progresivních kruzích. A právě tuto většinu bychom měli brát v potaz — ať už jde o napravování rasistické minulosti nebo vytváření udržitelné budoucnosti pro příští generace.

Diskuse

Domnívám se, že paní Aišvarja Eassey by měla respektovat pestrost, různost a kulturní odlišnosti rozličných regionů a už vůbec by neměla využívat své funkce v Diecézní charitě Brno k prosazování progresivistické agendy – k prosazování snahy o zglajchšaltování kulturní pestrosti lidstva.

PK
January 30, 2023 v 21.47

Co to ten Nushart zase blije za zvratky?

No, možná bude zítra tvrdit, že to vůbec nepsal.

Zas ten černej vzadu vystrkuje na nás bradu!

Nelze, pane Kolaříku, urážet skupinu lidí, že na základě nějakého zvyku, který oni vykonávají a který ze své pozice mimo toto společenství třeba neschvaluji, jsou to rasisté a ani o tom nevědí.

JP
January 31, 2023 v 11.40

Nechceme nijak zpochybňovat existenci skrytých, subtilních forem rasismu, nebo přinejmenším pocitu vlastní etnické nadřazenosti (přičemž dotyčný si často těchto svých postojů sám vůbec nemusí být vědom); nicméně zkusme si představit reciproční modelovou situaci.

Dejme tomu v Jižní Africe, kde žije početná minorita "bílých". A dejme tomu, že místní (původní) obyvatelstvo provozuje jakousi kostýmovou tradici, kde "tím třetím vzadu" je osoba bílé pleti. Kterou ovšem znázorňuje příslušník původního etnika, tím že si obličej natře nabílo.

Bylo by za těchto okolností skutečně odůvodněné, aby místní běloši organizátorům a provozovatelům těchto kostýmových vystoupení předhazovali rasistické postoje? A aby žádali odstranění, zrušení těchto tradic?

Je spíše daleko pravděpodobné, že takovými požadavky by případný rasový konflikt naopak ještě rozdmýchávali, místo tlumili.

IH
January 31, 2023 v 21.17

Asi každý se někdy ocitáme v roli menšiny. Máme právo bránit se diskriminaci a persekvování, nicméně určitou specifičnost minoritního postavení nám je nutno nést.

Aišvarja Eassey vidí posuzovanou tradici negativně, a to v zásadě ze dvou důvodů. Zaprvé proto, že zahanbuje či vylučuje (nebo může zahanbovat a vylučovat) příslušníky menšiny, jež má tmavou pleť. Zadruhé proto, že příslušníci většiny se tak utvrzují v anachronických stereotypech.

K prvnímu bodu uvedu, že je třeba umět se nad některé věci povznést. Obézní člověk se může v nějaké frašce setkat např. s "vycpaným" tlouštíkem a asi se ho to nedotkne. Nejen proto, že viděl grotesky Laurela a Hardyho. Muži nemívají radost, když přijdou o čupřinu vlasů ze své mladosti, nicméně nejrozumnější bývá, když vezmou změněnou situaci sportovně. A nejde o malý handicap (nejen v případě ucházení se o prezidentskou funkci). Není mi jasné, proč by malé menšině černochů, kteří u nás dlouhodobě(ji) žijí, měl vadit neškodný s jediným dnem roku spojený obyčej.

Mimochodem, ta tříkrálová tradice je vlastně divadlem, podobně jako mikulášská. Z ilustračního obrázku k článku je ostatně patrný "špatný" výběr všech tří vystupujících herců. Baltazarova postava (podtrhuji postava) má lehce začerněný obličej, zatímco Kašparova i Melicharova je "neadekvátně" představována mladou ženou.

Zkusme na "problém" pohlédnout pozitivněji než autorka článku. Aišvarja Eassey spojuje výraz mouřenín s mourem a špínou (podobně jako mourovatou kočku). Je snad (dnes) mourovatá (či černá) kočka považována za ošklivou, zatímco bílá (či zrzavá) za hezkou? Proč nespojovat původ výrazu mouřenín s Maury. A že Baltazar je vzadu, třetím v řadě? Co je na tom špatného? Zvláště přihlédneme-li k tomu, že "černý" král přibyl až z daleké "Mauritánie". Tím většího ocenění zasluhuje, že také dorazil. Ale dobře, nechť se lidé původem z Afriky hlásí k výběru tříkrálové sbírky!

Křesťané mají odedávna v mimořádně úctě Pannu Marii. Černá Matka Boží není uctívána jen v etiopské Lalibele, stejně tak třeba v polské Czenstochowé. Je možné, že ke vzniku místní tradice mohlo vést uctívání stářím či ohrožujícím požárem zčernalých mariánských sošek. Proč ale církvi i lidu neuznat sympatickou míru neortodoxie i jakéhosi smyslu pro univerzálnost?

K druhému bodu: Snaha "vykynožit" historické připomínky (a památky) je cestou ke ztrátě kolektivní paměti (jíž je vlastní poznávací i varovná funkce). Jestliže máme pochopit a odlišnost minulosti a současnosti, je dobré mít ít možnost setkávat se s obojím. Hebrejský nápis nad sochou Ukřižovaného Ježíše na pražském Karlově mostě, z hlediska židovské víry rouhačský, umožňuje informovaným setkání s pravým obrazem minulých staletí. Totéž platí třeba o soše Synagogy se zlomeným kopím a zavázanýma očima na portálu štrasburské katedrály nebo třeba o pranýři v Borovanech.

Jak v konfliktu s Ukrajinou a se Západem získat pro Rusko podporu západní veřejnosti.

To je problém, před kterým stojí každý rozumný ruský stratég, aby v probíhajícím konfliktu mohl zajistit Rusku vítězství. Bez morální podpory západní veřejnosti je vojenská expanze na západ nemožná. Potřebujeme něco, co bude pro spoustu obyčejných západních myslících lidí dostatečně šílené, ale zároveň to jinou spoustu západních myslících lidí – lidí, kteří ve svém vlastním životě kladou důraz na morální profil člověka, zároveň to tuto jinou spoustu lidí dostatečně chytne za srdce, aby se za to z vlastního přesvědčení zasazovali, aby za to bojovali jako za svatou věc, aby se to postupně stalo prioritou západních vlád, aby se to stalo módou i mainstreamem.

Žádoucím výsledkem je kulturně rozdělená (západní) společnost. Rusku pak postačí zaujímat v nových kulturních otázkách (v „kulturní válce“) opoziční postoj k západním vládám a získá tím podporu první zmíněné části západní společnosti – získává tím kýženou pozici „zachránce“.

------------------------------------

I zájem druhé části západní společnosti se tím ale paradoxně stává podobný se zájmem ruským – vzniká tu vzájemná potřeba: Rusko tuto stranu „kulturní fronty“ potřebuje, aby v očích značné části západní veřejnosti mohlo vystupovat jako zachránce Západu a tato část „kulturní fronty“ zase potřebuje Rusko, aby v poměrně obtížně přehledných a ne vždy zcela jednoznačných otázkách kulturní války mohla své odpůrce přehledně a jednoznačně zařadit na proruskou stranu.

----------------------------

V současnosti ale tato strategie získávání podpory západní veřejnosti pro ruskou expanzi, či (na druhé straně) strategie získávání podpory v nejednoznačných otázkách občanské kulturní války na vnitřním bojišti Západu, tato strategie již začíná narážet na mnohé své vnitřní rozpory a pomalu se tak začíná objevovat pravdivý obraz.

Šílenstvím mám na mysli například to, když po společnosti začnu požadovat změnu jejího chování, abych se tím zbavil svých nepříjemných myšlenkových asociací. („Mám přece právo na hezký pocit, tak se podle toho chovejte! Za moji depresi můžete vy všichni, kteří se nechováte podle mých představ. Kdybyste jednali podle mé vůle, nemusel bych být šílený.“)

PK
February 2, 2023 v 7.48

Jenom aby to tady taky jasně zaznělo, s článkem naprosto souhlasím.

Můžete si samozřejmě myslet, že když si člověk v Česku „připraví k obědu smažené kuře, vodní meloun a vafle“,

https://www.theguardian.com/us-news/2023/feb/06/school-black-history-month-fried-chicken-watermelon-new-york

tak je to určitě rasista, ale ten obědvající člověk, kterého budete obviňovat z rasismu, si zase může může myslet, že jste magor.

To je prostě svoboda smýšlení.

Když ale budete v Česku za „smažené kuře, vodní meloun a vafle“ chtít toho člověka přimět také k omluvě a budete prostřednictvím neziskových organizací v politice prosazovat, aby to jídlo bylo buď rovnou zákonem zakázáno, nebo bylo alespoň považováno za rasistické, tak to už pak nebudete jenom obyčejný magor, ale magor prosazující totalitní režim.

Spousta lidí se pak bohužel nechá oklamat a řekne si, že v Rusku se přece „smažené kuře, vodní meloun a dokonce i vafle“ normálně jí (žádný Peskov tam za to lidi nepeskuje), takže tam magoři tudíž nejsou a bylo by dobré, aby nás Rusko od magoření zachránilo.

Jenže v Rusku jsou magoři větší než si myslíte a pochvalují si, jak jim spolupráce se západními užitečnými magory pěkně klape.

Chtěl jsem se, pane Kolaříku, zeptat, jaký je rozdíl mezi tím, když si v Česku na Tři krále nebo na nějaký karneval začerníte obličej, a mezi tím, když si k obědu dáte „smažené kuře, vodní meloun a vafle“?

Je možné konzumovat třešně, nebo už to komunisti zakázali?

PK
February 8, 2023 v 15.30

Tak kuchaře, který by mě nechal naservírovat najednou smažené kuře, vodní meloun a vafle, bych nechal zavřít, až by zčernal :-)

PK
February 8, 2023 v 15.30

mě - mně

Studenti a jejich rodiče také, pane Krupičko, vyjádřili nad tím necitlivě zvoleným jídlem hluboký pocit bolesti. Několik zaměstnanců společnosti, zodpovědných za rasově nečisté jídlo, bylo dokonce propuštěno... (To se tedy zatím opravdu stalo.)

A jak to bude pokračovat?

Třeba nějak takhle, pane Krupičko:

... Pěstitelé třešní se dostali pod palbu komunistické a antikomunistické kritiky. Performer Josef Skála Skalnatý uspořádal v Louvru třešňovou party až pecky svištěly. Přelétavou, avšak neroztržitelnou lásku bez předsudků poté tento performer demonstroval jakožto dílo okamžiku – když si k třešňově rudé Moně Lise necudně přilepil intimní partie neroztržitelným vteřinovým lepidlem. Dada je podle něj umělecký způsob, jak pod hrozbou nadzvukových ruských jaderných raket vyjádřit zmatek a strach z války bezpodmínečným přitakáním Rusku «Да-да!».

„Celá západní kultura je děvka babylonská a musí být zničena,“ kvitoval s povděkem Vladimír Putin, věhlasný znalec Apokalypsy čili Zjevení Janova. Progresivisté s touto interpretací biblických textů souhlasí.

+ Další komentáře