Proč by měl Akademický senát UK odvolat rektora

Michaela Trtíková Vojtková

Jedna z autorek výzvy k odvolání Tomáše Zimy z funkce rektora Univerzity Karlovy vysvětluje důvody příslušného apelu. Kauza spolupráce s Home Creditem byla dle ní jen pomyslnou poslední kapkou.

Nejstarší univerzita ve střední Evropě zažívá krizi, není sice klimatická, ale morální. Výhodou oproti boji proti CO2 je, že v případě této krize existuje cesta k obnově, která je realizovatelná na půdě univerzity, respektive akademického senátu. A to odvoláním současného rektora.

Zima jako rektor neudělal ojedinělou chybu, nebo přešlap, ale svým přístupem potvrdil, že absence morální integrity univerzity pod jeho vedením je trvalým stavem, chcete-li standardem.

Na začátku roku se Tomáš Zima dopustil nestandardního zásahu do nezávislosti Etické komise na Filozofické fakultě UK v souvislosti s plagiátorstvím profesora Martina Kováře (který byl v té době prorektorem). Zima si nechal vypracovat vlastní posudky od odborníků s osobními vazbami na profesora Kováře, které jeho plagiátorství popírají, a vyvinul tímto skandálním jednáním nátlak na Etickou komisi FF UK, která případ v té době projednávala. Komise se naštěstí nedala zastrašit a na základě rozsáhlého multidisciplinárního šetření dospěla následně k závěru, že profesor Kovář se plagiátorství dopustil.

Rektor Zima při vystoupení na akci Asia-Europe Foundation v roce 2016. Foto AEF, flickr.com

Další závažným pochybením je podle nás to, že jmenoval děkankou jedné z fakult UK (FSV) Alici Němcovou Tejkalovou i poté, co bylo prokázáno, že publikovala v predátorských časopisech. Zima už předtím bagatelizoval problém neetických a predátorských publikací na Univerzitě Karlově, které podle nás znamenají pro univerzitu závažný reputační problém. Rektor Tomáš Zima v reakci na otevřený dopis akademiků nejen z České republiky, ale i ze zahraničí téma zlehčoval a odmítl se jím dále zabývat, což je věta, která z úst rektora velmi často zaznívá.

Ovšem nejaktuálnější jednání Zimy, které nadzvedlo i vedení řady fakult bylo naprosto šokující. Uzavřením partnerství se společností Home Credit International, a.s., bez projednání s Akademickým senátem UK a bez úvahy nad možnými reputačními dopady a riziky vyvolal doslova mediální bouři. Tato společnost je známá tím, že doposud nezákonně vymáhá exekuce na základě neplatných rozhodčích doložek, jak konstatoval i Ústavní soud. Proti uzavření partnerství se ohradila v několika iniciativách akademická obec i široká veřejnost. Kauzu nakonec ukončila až sama společnost Home Credit, když zahájila tzv. damage control nad svou vlastní reputací.

Třešničkou na Zimově dortu zůstávají netransparentní vazby univerzity na orgány Čínské lidové republiky. Konkrétně se jedná o netransparentní financování Česko-čínského centra UK a jednostranné prezentace zájmů čínského státu na půdě univerzity. Ze zahraničních příkladů přitom víme, že podobná centra se stávají nástrojem prosazování vlivu Čínské lidové republiky v dané zemi. Čínská lidová republika je navíc zemí, která na svém území uplatňuje tvrdé potlačování akademických svobod. Jedna z významných členek Rady Česko-čínského centra Univerzity Karlovy profesorka a sinoložka Olga Lomová rezignovala na členství s komentářem, že situace kolem firmy Home Credit ji připomněla, že rezignovat chtěla už dávno. Nelíbilo se jí, mimo jiné, že na Karlově univerzitě se konaly konference, které zahajoval právě čínský velvyslanec.

V etickém kodexu univerzity samotné se píše: „Univerzita Karlova si je proto vědoma, že je nezbytně zapotřebí, aby jednání osob, jež jsou s ní spojeny, zrcadlilo úsilí o autentické dobro, neboť jenom tak lze dosáhnout toho, aby byla šířena pravda a aby se jasněji skvělo její světlo, v němž spočívá blaho lidského rodu.“

Autentické dobro se podle nás na půdě rektorátu již nenachází a je třeba je najít. Vzhledem k absenci schopnosti sebereflexe Tomáše Zimy (který v žádné z výše zmíněných kauz nedokázal uznat své pochybení) je jedinou cestou, a nemyslíme tím hedvábnou stezku, odvolání rektora Akademickým senátem. Otevřený dopis akademickému senátu Univerzity Karlovy v plné verzi naleznete zde.

  Diskuse
  MP
  October 18, 2019 v 14.47
  Poněkud smutné
  Rektor Zima nepúatří k nejsvětlejším osobnostem mezi rektory UK. A jsou činy, které se mu sluší vyčítat.

  Např.
  -- mlčení v kauze zásahu na FAMU při čínské návštěvě -- není podstatné, že byla čínská, ale rektor nemá co mlčet, když policie silově omezuje legitimní protest na půdě jeho univerzity, aniž byla požádána představiteli univerzitní samosprávy nebo docházelo k bezprostřednímu ohrožení bezpečí osob;
  -- statování po boku prezidenta republiky v době, který právě v té době blokoval jmenování profesorů, o nichž řádně rozhodlo příslušné grémium univerzity;
  -- absence kolegiální podpory rektorům, které Zeman kádroval atd.
  Ten výčet by byl dlouhý a únavný, ale právě ty tři vyčítané kauzy do něj nepatří:

  a) Ano, rektor si nechal vypracovat vlastní posudky na práce napadeného prorektora a tyto posudky poskytl etické komisi. Bylo by špatně, kdyby tak neučil, jednalo se o blízkého spolupracovníka a člena vrcholové reprezentace univerzity a rektor je ze své funkce povinen být v obraze. Nezasahoval silou do jednání komise, nezpochybnil ji a nepokusil se o její personální obměnu, přijal její závěry. Měl zjevně jiný než většinový postoj a netajil ho, ale jestli tohle považuje Michaela Trtíková Vojtková za morální selhání, pak bych spíše uvažoval o selhání úsudku -- jejího.

  b) Respektoval volbu senátu příslušné fakulty a jmenoval děkanku, která ze řádné volby vzešla. Pokud příslušný senát nevěděl, kde paní děkanka publikovala (u členů odborné obce trochu urážlivý předpoklad) a po jejím zvolení to zjistil a shledal jako neslučitelné s funkcí děkana, pak je na senátu, aby inicioval její odvolání. Rektor, který by jednal bez jasného postoje příslušného senátu by zasahoval do vnitřní samosprávy fakulty hodně svévolně.

  c) Smlouva s Home Creditem je hloupost, která nezaslouží omluvu. Riskovat skandál kvůli třem milionům, to by hlava instituce, která pracuje s rozpočtem v řádu miliard opravdu neměla. Ale ani u rektora není hloupost morální selhání. Česko-čínské centrum UK má ,jak autorka článku ví, radu, která jedná nezávisle rektorovi. Pokud se tam děly nepravosti, pak se jedná o selhání Rady, která nekřičela a nebránila jim.

  Prostě: Když už máte představu, že věci pomůže ukamenovat Zimu, co dělat. Ale kamenujte ho za něco jiného.
  JN
  October 18, 2019 v 19.47
  Nemůže v tom mít prsty
  ten "mrtvý šovinista"?
  "Kolegyně, které jsou v tomto hnutí, by měly vědět, jak se mají chovat, aby nepoškozovaly dobré jméno Univerzity Karlovy. Jakákoli výzva k násilí, říkat, že někdo má být mrtvý, je dehonestující, a jestli kolegyně budou tímto trendem pokračovat, tak to není dobrý směr," řekl tehdy (podle Aktuálně.cz) rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima.
  MP
  October 19, 2019 v 11.43
  Jiřímu Nushartovi
  Jistě, není mi vůbec příjemné, když takové hlouposti, jaké citujete, plácá rektor mé alma mater -- ale důvod k petici za jeho odvolání by to byl jen tehdy, kdyby ty kolegyně nějak za jejich demonstraci postihoval.
  Kolegyně postiženy byly... Změnou názvu.