Bůh je láska. A to i pro LGBT věřící

Jaroslav Vávra

Invektivy představitelů církve vůči lidem s odlišnou sexuální orientací škodí všem: dotčeným, církvi i veřejnosti, kterou nenávistné strašení odrazuje. Nakolik si tento problém církev uvědomuje?

Před několika dny, 17. května, jsme si připomínali Mezinárodní den proti homofobii a transfobii. Den, který heteronormativní většině připomíná, že na světě jsou i lidé s neheterosexuální orientací, především tedy gayové a lesby. Bohužel se zvláště proti homosexuálům silně vymezuje i katolická církev v čele s otcem arcibiskupem Dominikem Dukou, kterému podle různých rozhovorů v poslední době přijde, že menšina ohrožuje většinu. Tato implicitní nenávist bohužel škodí všem. Jak církvi, tak gayům a lesbám, zvláště těm lidem z LGBT komunity, kteří se hlásí k nějaké křesťanské konfesi, především tedy k té katolické.

Poznamenejme, že autor těchto řádků je homosexuál, má partnera a hlásí se ke katolické víře. Často se ve veřejných diskusích setkávám s argumentací, že Bible odsuzuje vztahy lidí stejného pohlaví. Diskutéři to rádi dokládají verši z knihy Leviticus 18,22, aniž by si uvědomovali, že tento a další starozákonní a novozákonní verše byly psány v nějakých souvislostech a pro publikum své doby. To je třeba mít na paměti, nejde vzít verš náhodně vytržený z kontextu a jen tak ho aplikovat na současnost. Protože podle této logiky bychom mohli legitimizovat otroctví, protože svatý Pavel v jednom svém listu píše otrokům, aby se nebouřili vůči svým pánům.

Katolická církev má závazné učení, že homosexuálové by měli zůstat v celoživotním celibátu a nehledat si životního partnera. Toto učení ale podle autorova skromného mínění odporuje nadčasovým veršům z Kazatele: „Lépe je dvěma než samotnému, neboť tak přináší práce dobrý užitek. Když dojde k pádu, pozvedá jeden druhého; ale jak s tím, kdo padá a nemá nikoho, kdo by ho pozvedl? A když uléhají dva, zahřívají se, ale jak se zahřeje, kdo je sám? Tam, kde osamělý člověk je sražen, dva odolají a trojitá nit se těžko přetrhne.“ (Kaz 4, 9-12)*

Věřící si bez ohledu na sexuální orientaci zaslouží tu nejlepší péči a lásku církevních otců. Repro DR

Tyto verše platí samozřejmě i pro heterosexuální dvojice. Jednoduše řečeno, dva jsou více než jeden. Tím, že naše církev svým závazným učením považuje páry stejného pohlaví za něco méněcenného, svým LGBT věřícím ubližuje. Páry stejného pohlaví mají stejnou lidskou hodnotu jako páry opačného pohlaví, protože na pohlaví nezáleží.

Na různých transparentech (například během průvodů hrdosti) lze vidět nápisy typu, že Ježíš nás osvobodí, že homosexualita je nemoc, že půjdeme do pekla, že nás čeká Boží trest. Je otázkou, zdali tito lidé skutečně četli Písmo, protože se mi zdá, jako by přehlédli například tyto verše z Prvního listu svatého Jana: „A my jsme poznali lásku, kterou k nám chová Bůh, a my jsme v ni uvěřili. Bůh je Láska: ten, kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh zůstává v něm. (…) V lásce není strachu; naopak, dokonalá láska strach zahání, neboť strach předpokládá trest a ten, kdo se bojí, k dokonalosti lásky nedospěl.“ (1 Jan 4, 16; 1 Jan 4, 18)

Věřící si bez ohledu na sexuální orientaci zaslouží tu nejlepší péči a lásku našich církevních otců. Je smutnou skutečností, že faráři a kněží se vstřícností ke svým LGBT bližním jsou bohužel v menšině, a převládají naopak nepřátelské tendence. Stále mám obrovský problém se vyrovnat se svatováclavským kázáním otce Piťhy, které vyznívá přesně opačně oproti veršům citovaným v tomto textu.

Takové invektivy vůči homosexuálům jsou velmi bolestivé, popírají radostnou evangelijní zvěst, bezdůvodně straší ostatní věřící, a hlavně odrazují veřejnost, která pak naší církvi dává nepříjemné nálepky. Přál bych si, aby zvítězila láska a zmizelo nenávistné strašení. Bůh je láska a věřím, že láska nakonec zvítězí.

*) Uvedené biblické citáty pocházejí z Jeruzalémské Bible, kterou do češtiny přetlumočili Dagmar a František X. Halasovi.

  Diskuse
  PM
  May 20, 2019 v 15.07
  Navrhuji ponejprv ozřejmit
  obsah a význam pojmu láska .bych rád požádal.
  JN
  May 20, 2019 v 16.51
  Pokud by se dělníci domnívali, že Karel Čapek je odsuzuje,
  protože přece napsal esej "Proč nejsem komunistou", šlo by ze strany dělníků o nepochopení Čapka.

  Podobně je to s genderovou ideologií. Pokud ji někdo odsuzuje, neznamená to, že odsuzuje LGBT lidi.
  JP
  May 20, 2019 v 18.20
  Velmi trefná poznámka, pane Petrasku... ;-)
  May 21, 2019 v 7.06
  "Věřící si bez ohledu na sexuální orientaci zaslouží tu nejlepší péči a lásku našich církevních otců."
  Možná si tu lásku a péči církevních otců zaslouží i ateisté. A proč by vlastně ne?
  Myslím, že lásku si nelze zasloužit. Aspoň tu Boží lásku ne. Dostáváme ji úplně nezaslouženě. I když na ni není žádný nárok.
  HZ
  May 21, 2019 v 8.10
  Pane Nusharte,
  podobně jako pan Petrásek by rád, aby mu někdo ozřejmil pojem láska, měla jsem dojem, že by bylo ku prospěchu věci, kdybyste prozradil, co je podle vás genderová ideologie.
  Ale pak jsem kápla na tohle:
  http://denikreferendum.cz/clanek/23871-genderova-teorie-vyhrala
  a svého přání jsem se zalekla.
  Už bylo vše řečeno.
  JN
  May 21, 2019 v 10.51
  Paní Zemanová, genderová ideologie je když
  se například má ratifikovat něco, co je v rozporu s tím, co už dávno ratifikováno je, a přitom ten rozpor těm, co tu ratifikaci nového dokumentu požadují, nijak nevadí.

  Istambulská úmluva

  Článek 12
  1. Smluvní strany přijmou nezbytná opatření k prosazování změn sociálních a kulturních vzorců chování žen a mužů za účelem vymýcení předsudků, obyčejů, tradic a veškerých dalších zvyklostí, které jsou založené na myšlence méněcennosti žen nebo stereotypním pojímání rolí žen a mužů.

  --------------------------------------

  Úmluva o právech dítěte

  Článek 5
  Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, se zavazují respektovat odpovědnost, práva a povinnosti rodičů nebo, v odpovídajících případech a v souladu s místními obyčeji, členů širší rodiny nebo obce, zákonných zástupců nebo jiných osob právně odpovědných za dítě, které směřují k zabezpečení jeho orientace a usměrňování při výkonu práv podle úmluvy v souladu s jeho rozvíjejícími se schopnostmi.
  JN
  May 21, 2019 v 11.29
  Ozřejmit pojem láska?
  No, tak láska může být různého druhu, může být zaměřená různým směrem...

  Je to například takový sociální a kulturní vzorec chování žen a mužů, prostě řekl bych.. taková tradice a zvyklost, založená na stereotypním pojímání rolí žen a mužů :-)
  JP
  May 22, 2019 v 10.28
  Ta Vaše definice lásky se ovšem nejeví být zrovna příliš obsažnou, pane Nusharte.

  A do toho "stereotypního pojímání rolí žen a mužů" se ta Boží láska nějak ne a ne vejít...
  Pane Poláčku, láska může být různého druhu, může být zaměřená různým směrem...
  JN
  May 22, 2019 v 10.55
  Gender v leteckých operacích
  "Gender" vůbec není ideologie, paní Zemanová.

  Piloti Královského australského letectva (RAAF) by se jen při bombardování měli více zamýšlet nad genderovými rolemi ve válečných zónách, aby bombardování bylo genderově vyvážené. Měli by k tomu nastudovat příručku "Gender v leteckých operacích".

  https://www.lidovky.cz/svet/australsti-vojensti-piloti-maji-brat-ohled-na-zeny-v-oblastech-ktere-bombarduji.A190424_123415_ln_zahranici_form
  JN
  May 23, 2019 v 10.41
  Ženám se nesmí ubližovat, násilí na ženách je projevem mužského barbarství.
  Není mi zcela jasné, jak by se správně měl zachovat australský pilot, pokud na něj zaútočí nepřátelská stíhačka...
  VP
  Otázky vztahů asi nejsou jednoduché. Sex je spíš zaměřený k sobě, láska k druhému. Sex vznikl (hlavně?) zaměřením k zachování rodu, láska, proč? Sex je možné potlačit, sublimovat, opomenout (nahradit jinou činností), láska může zůstat a růst. Láska může být potlačená a sex zůstat.
  Láska a sex jdou vlastně proti sobě. Jejich sjednocení je možné jen podřízením sexu lásce.
  + Další komentáře