Otevřený dopis Pochodu pro život: křesťanská je solidarita, nikoli netolerance

Redakce DR

Skupin žen, křesťanek se na organizátory a organizátorky Národního pochodu pro život 2016 obrátila s následujícím otevřeným dopisem.

Vážené organizátorky a organizátoři Národního pochodu pro život 2016,

Jako první jsme použili termín „obchod s chudobou“. Podpořte nás, abychom mohli dál otevírat témata, která v hlavních zprávách chybí.
×

s úzkostí v srdci jsme sledovaly průvod, který v sobotu 2. dubna prošel Prahou. Sdílíme potřebu chránit lidský život a zároveň uznáváme svobodu občanů a občanek vyjít do ulic a dát najevo svůj názor. Jako ženy a křesťanky však považujeme také za nutné vyjádřit se k některým skutečnostem, které jsou s letošním pochodem spojeny.

Zaráží nás, že jednou z podporujících organizací této události bylo občanské sdružení D. O. S. T., jehož manifest podepsal vedle vedoucích představitelů Hnutí pro život Radima Ucháče a Zdeňky Rybové také například představitel Národní demokracie Adam B. Bartoš, jenž je znám pro své antisemitské a rasistické názory.

Na stránkách D. O. S. T. lze nalézt v rámci pozvánky na pochod následující formulaci: „Usilujme tedy o to, aby se do české společnosti opět navrátilo vědomí hodnoty lidského života. Zasazujme se všemi vhodnými prostředky o vytvoření prorodinného klimatu, v němž je každý počatý život vnímán jako dar. Jen tak si náš národ uchová právo na budoucnost, jen tak bude schopen čelit takovým výzvám, jakou je plížící se islamizace Evropy." V kontextu současné společenské situace považujeme tuto argumentační linii za alarmující.

Ve chvíli, kdy zemí zmítají nacionalistické nálady a české vlajky vlají na protiuprchlických demonstracích, kde lidé drží makety šibenic a otevřeně vyzývají k usmrcování migrujících a těch, kteří je podporují, je na místě zamyslet se nad tím, zda také Pochod pro život nepřispívá k utužování radikálních národně-vlasteneckých projevů, jež mají daleko k toleranci a křesťanské lásce.

Pochod pro život se spojil se sdružením D. O. S. T., které obranu života spojuje s nenávistí k muslimům. Takové postoje mají daleko k toleranci a křesťanské lásce. Foto apha.cz

Na jednu stranu Hnutí pro život vybízí k ochraně nenarozeného života, ale na druhou stranu spolupracuje s organizací D. O. S. T., jež odmítá solidaritu s žijícími lidmi, kteří přišli do Evropy, aby zde nalezli útočiště. Jejich stanovisko jsme mohli vidět na oficiálním transparentu, kde stálo: „Čí bude naše země? Jejich? Češi, mějte děti!"

Nevidíme důvod, proč by při obhajobě hodnoty lidského života měla být akcentována otázka národní identity, o které vypovídá i název samotné akce. Neměla by se ochrana lidského života týkat každého bez ohledu na jeho vyznání či státní příslušnost?

Na transparentech a v rámci proslovů se objevila také rétorika, která přispívá ke stigmatizaci rodin stejnopohlavních párů, nesezdaných soužití a svobodných matek. S takovouto rétorikou silně nesouhlasíme a odvoláváme se na postoje papeže Františka, který pro nás ztělesňuje příklad lidského milosrdenství, neboť nabádá k tolik potřebné solidaritě mezi lidmi, kritizuje odsuzování homosexuality a vyzývá k bourání nesmyslných hranic ve společnosti.

V závěru chceme také vyjádřit svůj nesouhlas s vyzněním pochodu, na kterém vystoupili někteří vysoce postavení představitelé české římskokatolické církve jako morální autority, které diktují ženám, jak a kdy mají mít děti, a tím přispívají k tomu, aby se mateřství stalo jedním z nejsilnějších pout patriarchátu. Ačkoliv Hnutí pro život opírá svá tvrzení o úctu k životu a kreativní rozvoj osobnosti, jeho slova a činy spíše vypovídají o strnulém lpění na konvencích, jež brání svobodnému rozvoji jedinců a rodin, které se vymykají tradičním a konzervativním hodnotám.

Rády bychom tímto otevřeným dopisem podpořily názorovou pluralitu uvnitř křesťanských církví a otevřely diskuzi o roli církve v současné společnosti, která by podle nás měla jít spíše cestou solidarity a křesťanské lásky než podporou nacionalismu a netolerance.

V Praze dne 4. dubna 2016

Anna Remešová

Ludmila Böhmová

Olga Bierhanzlová

Martina Valášková

Mariana Kuželová

Magdaléna Trusinová

Anna Koucká

Magdaléna Šipka 

Hana Blažková

  Diskuse
  April 5, 2016 v 16.46
  Petice
  Pokud chcete připojit podpis můžete zde:

  http://www.petice24.com/forum/162750
  JN
  April 5, 2016 v 17.36
  Vážené signatářky,
  o Vašem postoji k občanskému sdružení D.O.S.T. jsem se tedy dozvěděl a možná bych ho i sdílel.

  Teď ještě prosím napište, jaký je Váš postoj k interrupcím.
  Spojení s demagogy, kteří to zneužívají i k jiným cílům, je tragické, to bezesporu.
  ----------------------------------

  Vzhledem k tomu pane Nusharte,
  že se v textu nevyskytují věty odsuzující jak zneužívání tématu k jiným cílům, tak samotné interrupce,
  ale věty varující před patriarchálním zneužívání žen, a před církevními ďábly, kteří "diktují ženám, jak a kdy mají mít děti",
  soudím,
  že nejsou proti.

  Otázka je, jestli je to křesťanské.
  Je plod v ženském těle, vzešlý z tělesného spojení ženy a muže, majetkem matky?
  Nebo je to zatím maličký, přesto už jedinečný a neopakovatelný lidský tvor, obdařený všemi právy a svobodami jako kdokoliv jiný?

  V Listině základních práv a svobod, která je součástí české ústavy, se píše:
  Článek 6
  (1) Každý má právo na život. Lidský život je hoden ochrany již před narozením.
  (2) Nikdo nesmí být zbaven života.

  ((( kolik z české interrupční legislativy je vlastně čistě protiústavní??? ,,,,,,, řekl bych, že dost. )))

  Každý rok je v ČR provedeno cca 20.000 umělých potratů. Většinou se to týká 14ti a 15ti letých dívek.
  20.000 živých lidských plodů ročně je v tomto státě rozšmelcováno a vysáto z děloh podtlakovým vysavačem, zbytek tělíček je vyškrábán kyretou. Pak je "to" spáleno v peci.

  Na čí straně je VŽDY, bez výjimky a s plnou rozhodností Pán Ježíš?
  Na straně malých a bezbranných!

  Jsem zvědav, zda a jak se k vašemu dotazu někdo vyjádří, pane Nusharte, nicméně na první pohled jde o výzvu feministickou, ne křesťanskou.
  * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  Abych nebyl špatně pochopen -- nejsem žádný středověký tmář. Asi by bylo nejlepší, kdyby na sex došlo až po svatbě, ale je mi jasné, že to těžko někomu vnucovat, takže jsem pro osvětu, i mladé hormony zmítané žáby a žabci školou povinní snad po hlasitém varování zaslechnou, že si mají dávat pozor.
  Ale když už z toho spojení něco vzejde, nemůžeme přece jen tak s lehkou rukou zabíjet............ každý z nás byl jednou stejně tak maličký.
  ((( za mě osobně povolit pouze při znásilnění nebo z vážných zdravotních důvodů - tečka )))
  JN
  April 6, 2016 v 12.28
  Kdo je z celého srdce pro záchranu uprchlíků, kterým hrozí smrt, nemůže být současně pro záměrné usmrcování nenarozených dětí jen z důvodů vlastní sobeckosti (narušení kariéry) a strachu z neznámého (z nutnosti péče o dítě od jeho narození po dospělost).
  Nejspíše ne zcela plně uvědomovaná strategie některých agresívních forem boje proti interrupcím není bohužel často zaměřena na dosažení deklarovaného výsledku, ale spíše na vlastní "boj za spravedlivou věc", tedy na sebeuspokojení vlastním aktivismem. V tom je tato strategie velmi podobná strategii některých "sluníčkářů" v jejich boji za imigranty – ani tento boj bohužel často nebývá zaměřen na dosažení deklarovaného výsledku, ale také jen na vlastní "spravedlivý boj", tedy na sebeuspokojení vlastním aktivismem (na získání vlastního statusu).

  Agresivní aktivismus, jehož součástí je i ocejchování názorového protivníka jako morálně narušeného jedince, tlačí názorové oponenty v obou výše zmíněných případech automaticky do opozice a vyvolává u nich samozřejmě prudkou obranu, úměrnou agresivitě útoku a obviňování z nelidskosti. Tato automatická reakce nedá člověku žádný čas ani možnost o daném problému či o argumentech oponenta nějak přemýšlet. Pro navázání dialogu a přemýšlení o problému tedy nemá tento způsob přesvědčování žádný význam.

  Přesto je však hojně používán. Pokud si totiž představíme, že by nějakého přijatelného (kompromisního) cíle bylo dosaženo, tento "boj za spravedlivou věc" by najednou ztratil smysl a s ním by ztratil svůj smysl i život aktivistů, těchto (jak sami věří) bojovníků za dobrou věc. Je tedy třeba bojovat, ale tak, aby cíle nebylo nikdy dosaženo.

  Pokud bychom se tedy vzdali tohoto smyslu - vlastního sebeuspokojení, porovnávání sebe sama s "těmi nelidskými druhými" a soustředili se na dosažení cíle, bylo by nanejvýš rozumné snažit se ostatním zprostředkovat vlastní (či nějaký nový - jiný než ten jejich) pohled na daný problém, nikoliv je odsoudit anebo dělat to, co za odsouzení mohou považovat (například názorně přirovnávat interrupce ke genocidě a tím vlastně přirovnávat ty, kteří o tom ještě příliš neuvažovali a souhlasí s interrupcemi, k pachatelům genocidy). Je naopak třeba snažit se zprostředkovat opravdové porozumění, a to nejen pomocí takzvaně racionálních argumentů, ale i prostřednictvím všech smyslů a citů, tedy vlastního zážitku a zkušenosti neboť člověk není převážně jen racionální bytost. Potřebuje vše vidět na vlastní oči, potřebuje to sám prožít, pak to teprve může opravdu pochopit.
  ---------------------------------------------------------

  Vážené signatářky,
  podívejte se, prosím, na následující video o tom, jak se provádí interrupce dvanáctitýdenního plodu (obsahuje ultrazvukové záběry), pokud nemáte čas, tak jen na druhý díl (celková doba druhého dílu je 10 minut):

  www.youtube.com/watch?v=gqkFKkH5I14#t=2.398413

  Napište prosím, jaký je váš postoj k interrupcím. V názoru na občanské sdružení D.O.S.T. s vámi souhlasím, hlavním tématem jsou však interrupce.
  JN
  April 7, 2016 v 9.3
  Jsem fašistický sluníčkář.
  Jsem pro záchranu uprchlíků. Jsem i pro záchranu těch uprchlíků, kteří k nám připlouvají s neotřesitelnou vírou v naše dobro přes oceán nebytí a očekávají od nás přijetí. Prchají před obchodníky se smrtí a potřebují naši lásku.
  Jsem pro jejich umístění v devítiměsíční zabezpečovací detenci. Pak se uvidí :-) co s nimi bude.
  No, nechci cloumat vašim nadšením pane Nusharte, ale článek primárně přece jen nebyl o interupcích, spíš že se na toto téma nabalily i přehnaná homofobie, trocha agresivity, trocha tmářství, protimuslimská polívčička atd.

  Nicméně pravda je, že přes počáteční ujištění autorek, že "sdílí potřebu chránit lidský život", není ke konci úplně jasné, jestli to platí i v případě života ještě nenarozeného.
  Bylo by zajímavé slyšet, jak se staví k interrupcím....
  JN
  April 7, 2016 v 9.50
  "Sdílíme potřebu chránit lidský život a zároveň uznáváme svobodu občanů..."
  Vážené signatářky,
  rád bych se vás zeptal, zda do vaší věty pro její lepší pochopení mohu doplnit nějaká slova. Ta věta by pak zněla asi takto:

  "Sdílíme potřebu chránit lidský život od jeho početí až do přirozené smrti a zároveň uznáváme svobodu občanů..."

  Ztotožňujete se i s touto formulací?
  JN
  April 7, 2016 v 11.8
  Ve sporu M.C. Putny s prezidentem Zemanem
  jsem byl na straně pana Putny. Bylo to ještě v době, kdy Jan Čulík na BL stranil prezidentu Zemanovi a kritizoval Putnu za transparent "Katolické buzny zdraví Bátoru". Kdybychom tehdy stanovisko Jana Čulíka interpretovali tak, že bychom ho obvinili z homofobie nebo dokonce z fašismu, bylo by to jistě nečestné a podlé.
  April 7, 2016 v 17.35
  Reakce na dotaz k interrupcím
  Jak píšeme v dopise, s organizátory Pochodu sdílíme potřebu ochrany lidského života. K otázce interrupcí se naše výzva primárně nevztahuje, dopis cílí na nacionalistické a protiuprchlické nálady, které Pochod svou podobou vzbuzoval. Obecně k problematice potratů se nechceme vyjadřovat v rámci jednoho komentáře, protože je to komplexní a problematické téma a nesouhlasíme s mírou zjednodušení, kterému podléhá.
  April 7, 2016 v 17.35
  Reakce na dotaz k interrupcím
  Jak píšeme v dopise, s organizátory Pochodu sdílíme potřebu ochrany lidského života. K otázce interrupcí se naše výzva primárně nevztahuje, dopis cílí na nacionalistické a protiuprchlické nálady, které Pochod svou podobou vzbuzoval. Obecně k problematice potratů se nechceme vyjadřovat v rámci jednoho komentáře, protože je to komplexní a problematické téma a nesouhlasíme s mírou zjednodušení, kterému podléhá.
  + Další komentáře