Otevřený dopis Pochodu pro život: křesťanská je solidarita, nikoli netolerance

Redakce DR

Skupin žen, křesťanek se na organizátory a organizátorky Národního pochodu pro život 2016 obrátila s následujícím otevřeným dopisem.

Vážené organizátorky a organizátoři Národního pochodu pro život 2016,

s úzkostí v srdci jsme sledovaly průvod, který v sobotu 2. dubna prošel Prahou. Sdílíme potřebu chránit lidský život a zároveň uznáváme svobodu občanů a občanek vyjít do ulic a dát najevo svůj názor. Jako ženy a křesťanky však považujeme také za nutné vyjádřit se k některým skutečnostem, které jsou s letošním pochodem spojeny.

Zaráží nás, že jednou z podporujících organizací této události bylo občanské sdružení D. O. S. T., jehož manifest podepsal vedle vedoucích představitelů Hnutí pro život Radima Ucháče a Zdeňky Rybové také například představitel Národní demokracie Adam B. Bartoš, jenž je znám pro své antisemitské a rasistické názory.

Na stránkách D. O. S. T. lze nalézt v rámci pozvánky na pochod následující formulaci: „Usilujme tedy o to, aby se do české společnosti opět navrátilo vědomí hodnoty lidského života. Zasazujme se všemi vhodnými prostředky o vytvoření prorodinného klimatu, v němž je každý počatý život vnímán jako dar. Jen tak si náš národ uchová právo na budoucnost, jen tak bude schopen čelit takovým výzvám, jakou je plížící se islamizace Evropy." V kontextu současné společenské situace považujeme tuto argumentační linii za alarmující.

Ve chvíli, kdy zemí zmítají nacionalistické nálady a české vlajky vlají na protiuprchlických demonstracích, kde lidé drží makety šibenic a otevřeně vyzývají k usmrcování migrujících a těch, kteří je podporují, je na místě zamyslet se nad tím, zda také Pochod pro život nepřispívá k utužování radikálních národně-vlasteneckých projevů, jež mají daleko k toleranci a křesťanské lásce.

Pochod pro život se spojil se sdružením D. O. S. T., které obranu života spojuje s nenávistí k muslimům. Takové postoje mají daleko k toleranci a křesťanské lásce. Foto apha.cz

Na jednu stranu Hnutí pro život vybízí k ochraně nenarozeného života, ale na druhou stranu spolupracuje s organizací D. O. S. T., jež odmítá solidaritu s žijícími lidmi, kteří přišli do Evropy, aby zde nalezli útočiště. Jejich stanovisko jsme mohli vidět na oficiálním transparentu, kde stálo: „Čí bude naše země? Jejich? Češi, mějte děti!"

Nevidíme důvod, proč by při obhajobě hodnoty lidského života měla být akcentována otázka národní identity, o které vypovídá i název samotné akce. Neměla by se ochrana lidského života týkat každého bez ohledu na jeho vyznání či státní příslušnost?

Na transparentech a v rámci proslovů se objevila také rétorika, která přispívá ke stigmatizaci rodin stejnopohlavních párů, nesezdaných soužití a svobodných matek. S takovouto rétorikou silně nesouhlasíme a odvoláváme se na postoje papeže Františka, který pro nás ztělesňuje příklad lidského milosrdenství, neboť nabádá k tolik potřebné solidaritě mezi lidmi, kritizuje odsuzování homosexuality a vyzývá k bourání nesmyslných hranic ve společnosti.

V závěru chceme také vyjádřit svůj nesouhlas s vyzněním pochodu, na kterém vystoupili někteří vysoce postavení představitelé české římskokatolické církve jako morální autority, které diktují ženám, jak a kdy mají mít děti, a tím přispívají k tomu, aby se mateřství stalo jedním z nejsilnějších pout patriarchátu. Ačkoliv Hnutí pro život opírá svá tvrzení o úctu k životu a kreativní rozvoj osobnosti, jeho slova a činy spíše vypovídají o strnulém lpění na konvencích, jež brání svobodnému rozvoji jedinců a rodin, které se vymykají tradičním a konzervativním hodnotám.

Rády bychom tímto otevřeným dopisem podpořily názorovou pluralitu uvnitř křesťanských církví a otevřely diskuzi o roli církve v současné společnosti, která by podle nás měla jít spíše cestou solidarity a křesťanské lásky než podporou nacionalismu a netolerance.

V Praze dne 4. dubna 2016

Anna Remešová

Ludmila Böhmová

Olga Bierhanzlová

Martina Valášková

Mariana Kuželová

Magdaléna Trusinová

Anna Koucká

Magdaléna Šipka 

Hana Blažková

  Diskuse
  April 5, 2016 v 16.46
  Petice
  Pokud chcete připojit podpis můžete zde:

  http://www.petice24.com/forum/162750
  JN
  April 5, 2016 v 17.36
  Vážené signatářky,
  o Vašem postoji k občanskému sdružení D.O.S.T. jsem se tedy dozvěděl a možná bych ho i sdílel.

  Teď ještě prosím napište, jaký je Váš postoj k interrupcím.
  Spojení s demagogy, kteří to zneužívají i k jiným cílům, je tragické, to bezesporu.
  ----------------------------------

  Vzhledem k tomu pane Nusharte,
  že se v textu nevyskytují věty odsuzující jak zneužívání tématu k jiným cílům, tak samotné interrupce,
  ale věty varující před patriarchálním zneužívání žen, a před církevními ďábly, kteří "diktují ženám, jak a kdy mají mít děti",
  soudím,
  že nejsou proti.

  Otázka je, jestli je to křesťanské.
  Je plod v ženském těle, vzešlý z tělesného spojení ženy a muže, majetkem matky?
  Nebo je to zatím maličký, přesto už jedinečný a neopakovatelný lidský tvor, obdařený všemi právy a svobodami jako kdokoliv jiný?

  V Listině základních práv a svobod, která je součástí české ústavy, se píše:
  Článek 6
  (1) Každý má právo na život. Lidský život je hoden ochrany již před narozením.
  (2) Nikdo nesmí být zbaven života.

  ((( kolik z české interrupční legislativy je vlastně čistě protiústavní??? ,,,,,,, řekl bych, že dost. )))

  Každý rok je v ČR provedeno cca 20.000 umělých potratů. Většinou se to týká 14ti a 15ti letých dívek.
  20.000 živých lidských plodů ročně je v tomto státě rozšmelcováno a vysáto z děloh podtlakovým vysavačem, zbytek tělíček je vyškrábán kyretou. Pak je "to" spáleno v peci.

  Na čí straně je VŽDY, bez výjimky a s plnou rozhodností Pán Ježíš?
  Na straně malých a bezbranných!

  Jsem zvědav, zda a jak se k vašemu dotazu někdo vyjádří, pane Nusharte, nicméně na první pohled jde o výzvu feministickou, ne křesťanskou.
  * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  Abych nebyl špatně pochopen -- nejsem žádný středověký tmář. Asi by bylo nejlepší, kdyby na sex došlo až po svatbě, ale je mi jasné, že to těžko někomu vnucovat, takže jsem pro osvětu, i mladé hormony zmítané žáby a žabci školou povinní snad po hlasitém varování zaslechnou, že si mají dávat pozor.
  Ale když už z toho spojení něco vzejde, nemůžeme přece jen tak s lehkou rukou zabíjet............ každý z nás byl jednou stejně tak maličký.
  ((( za mě osobně povolit pouze při znásilnění nebo z vážných zdravotních důvodů - tečka )))
  JN
  April 6, 2016 v 12.28
  Kdo je z celého srdce pro záchranu uprchlíků, kterým hrozí smrt, nemůže být současně pro záměrné usmrcování nenarozených dětí jen z důvodů vlastní sobeckosti (narušení kariéry) a strachu z neznámého (z nutnosti péče o dítě od jeho narození po dospělost).
  Nejspíše ne zcela plně uvědomovaná strategie některých agresívních forem boje proti interrupcím není bohužel často zaměřena na dosažení deklarovaného výsledku, ale spíše na vlastní "boj za spravedlivou věc", tedy na sebeuspokojení vlastním aktivismem. V tom je tato strategie velmi podobná strategii některých "sluníčkářů" v jejich boji za imigranty – ani tento boj bohužel často nebývá zaměřen na dosažení deklarovaného výsledku, ale také jen na vlastní "spravedlivý boj", tedy na sebeuspokojení vlastním aktivismem (na získání vlastního statusu).

  Agresivní aktivismus, jehož součástí je i ocejchování názorového protivníka jako morálně narušeného jedince, tlačí názorové oponenty v obou výše zmíněných případech automaticky do opozice a vyvolává u nich samozřejmě prudkou obranu, úměrnou agresivitě útoku a obviňování z nelidskosti. Tato automatická reakce nedá člověku žádný čas ani možnost o daném problému či o argumentech oponenta nějak přemýšlet. Pro navázání dialogu a přemýšlení o problému tedy nemá tento způsob přesvědčování žádný význam.

  Přesto je však hojně používán. Pokud si totiž představíme, že by nějakého přijatelného (kompromisního) cíle bylo dosaženo, tento "boj za spravedlivou věc" by najednou ztratil smysl a s ním by ztratil svůj smysl i život aktivistů, těchto (jak sami věří) bojovníků za dobrou věc. Je tedy třeba bojovat, ale tak, aby cíle nebylo nikdy dosaženo.

  Pokud bychom se tedy vzdali tohoto smyslu - vlastního sebeuspokojení, porovnávání sebe sama s "těmi nelidskými druhými" a soustředili se na dosažení cíle, bylo by nanejvýš rozumné snažit se ostatním zprostředkovat vlastní (či nějaký nový - jiný než ten jejich) pohled na daný problém, nikoliv je odsoudit anebo dělat to, co za odsouzení mohou považovat (například názorně přirovnávat interrupce ke genocidě a tím vlastně přirovnávat ty, kteří o tom ještě příliš neuvažovali a souhlasí s interrupcemi, k pachatelům genocidy). Je naopak třeba snažit se zprostředkovat opravdové porozumění, a to nejen pomocí takzvaně racionálních argumentů, ale i prostřednictvím všech smyslů a citů, tedy vlastního zážitku a zkušenosti neboť člověk není převážně jen racionální bytost. Potřebuje vše vidět na vlastní oči, potřebuje to sám prožít, pak to teprve může opravdu pochopit.
  ---------------------------------------------------------

  Vážené signatářky,
  podívejte se, prosím, na následující video o tom, jak se provádí interrupce dvanáctitýdenního plodu (obsahuje ultrazvukové záběry), pokud nemáte čas, tak jen na druhý díl (celková doba druhého dílu je 10 minut):

  www.youtube.com/watch?v=gqkFKkH5I14#t=2.398413

  Napište prosím, jaký je váš postoj k interrupcím. V názoru na občanské sdružení D.O.S.T. s vámi souhlasím, hlavním tématem jsou však interrupce.
  JN
  April 7, 2016 v 9.03
  Jsem fašistický sluníčkář.
  Jsem pro záchranu uprchlíků. Jsem i pro záchranu těch uprchlíků, kteří k nám připlouvají s neotřesitelnou vírou v naše dobro přes oceán nebytí a očekávají od nás přijetí. Prchají před obchodníky se smrtí a potřebují naši lásku.
  Jsem pro jejich umístění v devítiměsíční zabezpečovací detenci. Pak se uvidí :-) co s nimi bude.
  No, nechci cloumat vašim nadšením pane Nusharte, ale článek primárně přece jen nebyl o interupcích, spíš že se na toto téma nabalily i přehnaná homofobie, trocha agresivity, trocha tmářství, protimuslimská polívčička atd.

  Nicméně pravda je, že přes počáteční ujištění autorek, že "sdílí potřebu chránit lidský život", není ke konci úplně jasné, jestli to platí i v případě života ještě nenarozeného.
  Bylo by zajímavé slyšet, jak se staví k interrupcím....
  JN
  April 7, 2016 v 9.50
  "Sdílíme potřebu chránit lidský život a zároveň uznáváme svobodu občanů..."
  Vážené signatářky,
  rád bych se vás zeptal, zda do vaší věty pro její lepší pochopení mohu doplnit nějaká slova. Ta věta by pak zněla asi takto:

  "Sdílíme potřebu chránit lidský život od jeho početí až do přirozené smrti a zároveň uznáváme svobodu občanů..."

  Ztotožňujete se i s touto formulací?
  JN
  April 7, 2016 v 11.08
  Ve sporu M.C. Putny s prezidentem Zemanem
  jsem byl na straně pana Putny. Bylo to ještě v době, kdy Jan Čulík na BL stranil prezidentu Zemanovi a kritizoval Putnu za transparent "Katolické buzny zdraví Bátoru". Kdybychom tehdy stanovisko Jana Čulíka interpretovali tak, že bychom ho obvinili z homofobie nebo dokonce z fašismu, bylo by to jistě nečestné a podlé.
  April 7, 2016 v 17.35
  Reakce na dotaz k interrupcím
  Jak píšeme v dopise, s organizátory Pochodu sdílíme potřebu ochrany lidského života. K otázce interrupcí se naše výzva primárně nevztahuje, dopis cílí na nacionalistické a protiuprchlické nálady, které Pochod svou podobou vzbuzoval. Obecně k problematice potratů se nechceme vyjadřovat v rámci jednoho komentáře, protože je to komplexní a problematické téma a nesouhlasíme s mírou zjednodušení, kterému podléhá.
  April 7, 2016 v 17.35
  Reakce na dotaz k interrupcím
  Jak píšeme v dopise, s organizátory Pochodu sdílíme potřebu ochrany lidského života. K otázce interrupcí se naše výzva primárně nevztahuje, dopis cílí na nacionalistické a protiuprchlické nálady, které Pochod svou podobou vzbuzoval. Obecně k problematice potratů se nechceme vyjadřovat v rámci jednoho komentáře, protože je to komplexní a problematické téma a nesouhlasíme s mírou zjednodušení, kterému podléhá.
  April 7, 2016 v 17.41
  Předchozí komentář jsem psala za celý kolektiv. Toto je můj soukromý:

  Chtěla bych se zeptat pana Nusharta, jestli jí zvířata případně pije mléko. V tom případě myslím, že je jistě dostupných spousta krásných vidí z farem. Také doporučuji videa porodu. Menstruační bolesti nebo bolesti, které prožívá žena v těhotenství se natočit nedají, tak doufám, že si nalezne nějaký jiný způsob, jak se do nich vcítit.

  Jinak bych prosím prosila při vyjadřování k morálnímu hledisku potratů skutečně prozkoumat alespoň jedno z hledisek vzniku lidského života - tedy vyznat se v hledisku lékařském nebo v hledisku duchovním a etickém. Primitivní směšování obou rozhodně nikdy nepřispělo k ochraně ničího života.
  JN
  April 8, 2016 v 1.05
  Děkuji Vám za odpověď, paní Šipko.
  Na Váš dotaz odpovídám: ano, spíše než zvířata bych řekl, že občas jím maso a výrobky z něj, mléko téměř nepiji, ale mléčné výrobky jím pravidelně.

  Pokud chcete poukázat na trápení zvířat ve velkochovech, souhlasím s Vámi, že je to problém. Vlastně nevím, zda Vám jde o trápení zvířat, anebo zda jste proti pojídání masa. Domnívám se, že pro oba tyto postoje mám velké pochopení a také jsem kdysi uvažoval i o vegetariánství.

  U porodu jsem byl, video nepotřebuji. S problémy v těhotenství a s menstruačními bolestmi jsem alespoň částečně seznámen (menstruační bolesti mohou být po porodu mnohem méně obtěžující než je tomu u žen, které dosud nerodily). Nikdy nás nenapadlo, že by „řešením“, jak se vyhnout obtížím těhotenství a bolestem při porodu mohla být interrupce... Na dítě jsme se těšili a snažili jsme se s ním navázat vztah již před jeho příchodem na svět. Představa, že bychom ho záměrně usmrtili ze strachu z převzetí odpovědnosti za jeho výchovu, nebo proto, abychom se vyhnuli obtížím těhotenství a bolestem porodu, taková představa je naprosto absurdní a nepřijatelná.

  Ano, strach z bolesti, z neznámé budoucnosti, z toho, zda dítě bude zdravé, zda se o něj dokážeme dobře postarat, z toho všeho má člověk strach. Zároveň však žije v radostném očekávání a když dítě přijde na svět, pociťuje velkou vděčnost. Ten strach jde překonat stejně dobře, jako jde překonat strach z muslimských imigrantů :-)
  JN
  April 8, 2016 v 8.44
  Nemyslím si, že by se interrupce měly kriminalizovat,
  to by patrně přineslo více zla, než současný stav. Mělo by být ale jasně řečeno, že to není dobrý způsob, jak se vyrovnat s neočekávaným otěhotněním, že to není rovnocenná alternativa, ale je to to nejhorší, co se dá udělat, vyjma samozřejmě těch případů, jako je znásilnění, vážné ohrožení života matky apod. Pokud však jde o interrupci v případě rizika či dokonce někdy jistoty zdravotního postižení vyvíjejícího se dítěte, zkuste se zeptat třeba nějakého člověka s Downovým syndromem, zda je rád na světě...
  JN
  April 8, 2016 v 8.53
  Pokud, paní Šipko, protestujete proti vlastnictví ve vztazích,
  domnívám se, že rozhodnutí pro interrupci je právě takovým projevem nadřazeného postavení a vlastnictví ve vztahu s vyvíjejícím se dítětem.
  JN
  April 8, 2016 v 10.31
  Vztah lásky
  bez onoho „patřit někomu“ není možný. Bohužel, význam toho slova je dnes ekonomicky zvulgarizován, proto proti němu nejspíše protestujete. Původně slova „patřit někomu“ jistě vyjadřovala i vztah důvěry a odpovědnosti, odevzdání se a přijetí. Jsem přesvědčen o tom, že bez tohoto odevzdání se a přijetí láska není možná.
  JN
  April 8, 2016 v 21.06
  Nenarozené dítě patří matce, ale ne v tom brutálním ekonomickém smyslu slova. Pokud matka dítě miluje, patří i ona jemu.
  Do 12. týdne těhotenství je dítě vůči rozhodnutí matky o interrupci bezbranné, je tedy vydáno do její vůle, je jí odevzdáno. Matka význam těch slov "patřit někomu" může chápat buď jen vulgárně ekonomicky, pak je ve vztahu k dítěti v nadřazené vlastnické pozici a nic jí nebrání rozhodnout se pro potrat, nebo význam těch slov chápe jako synonymum lásky, dítě přijme do svého srdce a sama se mu odevzdává. Patří pak tedy i ona jemu.
  Myslel jsem si to paní Šipko. (?)

  Na konci článku píšete, že byste rády rozpoutaly diskusi uvnitř církve.
  Proč ne.
  Dokonce pro tyto diskuse bude dobrý základ - pod patronací papeže teď vyšel obsáhlý dokument Radost lásky, plod dvouleté práce, který diskuse vyvolá tutově.
  Já třeba u Hnutí pro život nesouhlasím s jejich přesvědčením, že sex je nástroj k plození dětí, nic víc. Protože to prostě není pravda. Lidé se milují i pro radost...

  Nicméně z vašich článků na DR mám pocit, že vám jde hlavně o dvě věci - aby církev uznala, že matka má po určitý čas právo rozhodnout o životě a smrti svého dítěte-plodu, a o vyzdvižení "rodin, které se vymykají tradičním a konzervativním hodnotám" (např. polyamorických svazků) na roveň tradičnímu manželství (muže a ženy).
  Obávám se, že vás čeká zklamání.
  A nemyslím, že to bude vinou ďáblem posedlých římskokatolických prelátů, kteří s vidinou totálního patriarchátu zašlapou vaše návrhy do země.

  V amerických seriálech je teď oblíbené rčení: "Některé věci se mění. A některé ne."
  JP
  April 9, 2016 v 13.53
  "Patří pak tedy i ona jemu" (matka dítěti). - Musím přiznat, pane Nusharte, že tuto formulaci vidím poprvně; a za druhé musím konstatovat, že se mi jeví být jedním z nejsilnějších a nejpřesvědčivějších argumentů v dané záležitosti, s kterými jsem se doposud kdy setkal.
  KV
  April 9, 2016 v 16.05
  "(potrat) Jen z důvodů vlastní sobeckosti (narušení kariéry) a strachu z neznámého (z nutnosti péče o dítě od jeho narození po dospělost)".
  Pane Nusharte, nepovažuji strach z přímého existenční ohrožení za projev sobeckosti.

  Paní Šipko, vedle menstruačních, porodních a dalších bolestí mi v diskuzi chybí i zkušenost žen, které potrat podstoupily.

  A vůbec, nějak mi tu v diskuzi chybí ženy. Vždyť se přeci toto téma týká jejich živého masa!

  Jinak mám větší soucit s uprchlíkem než se shlukem buněk. Nějak se ke shluku buněk - ve vaječníku nebo v pipetě - nedokážu vztahovat stejně jako k hotové lidské bytosti.

  Myslím, že zde projevovaný zásadní nesouhlas MUŽŮ s interrupcemi je projevem jejich hlubokého existenciálního strachu z moci žen, kterou muži nemají (každý zdejší Morbicer, Nushart i Poláček se mohl, ale nemusel narodit - a to nejenom kvůli tomu, že mohli být potraceni).

  Dogma o úplné lidské bytosti vzniklé v okamžiku spojení gamet neuznávám. Není neudržitelné ani v argumentační ani v praktické rovině.
  MP
  April 9, 2016 v 19.41
  Karlovi Vojtovi
  A právě tak jsme se nemuseli narodit, protože by se v příslušné době dva lidé nepomilovali -- anebo to neřešili tou delší a méně příjemnou cestou s asistencí.

  Obávám se, že je spíše potřeba mít moc než obava z moci žen. Potřeba nikoli nutně mužská.
  JP
  April 10, 2016 v 12.21
  ...které podstoupily potrat:

  Z výsledků příslušných výzkumů v daném směru vyplývá, že

  - většina žen je po onom zákroku ulehčena, že se zbavila nechtěného těhotenství;

  - že je ale určitý podíl těch, pro které tento akt představuje hluboké a dlouhodobé životní trauma.


  ------------------------------------------


  Mimochodem, pane Vojto, je mi tak trochu záhadou, z jakých důvodů jste mě včlenil do řad odpůrců interrupce. Já jsem jenom a pouze ocenil nespornou kvalitu argumentu pana Nusharta. Že existuje i celá řada závažných argumentů druhým směrem, je naprosto nepochybné.
  KV
  April 10, 2016 v 15.16
  Promiňte, pane Poláčku.
  JN
  April 11, 2016 v 10.50
  Pane Vojto, nejsem si jistý, která Vaše vyjádření jsou myšlena ironicky,
  zdá se mi však, že Váš diskusní příspěvek pod tímto článkem a příspěvek pod článkem Lukáše Senfta jsou v rozporu. Pokud (podle Vás) nějaké konání není hříchem, nemůže být logicky takový (neexistující) hřích z kohokoliv snímán a není ani žádný důvod ke kajícnosti. („Probíhá rok jubilejí, tenhle hřích bude z kajícnic sňat.“) 
  Tak tak,
  pan Vojta ve svém debatním příspěvku předvedl rychlokurz bezkontaktní psychoanalýzy a heroicky se vymezil proti "dogmatu", že spojením spermie a vajíčka vzniká okamžitě úplný a hotový člověk, což ovšem tvrdí asi jen on sám.
  Takže těžko diskutovat.

  Nicméně jeho postoj jde přeci jen nějak vydedukovat -- hlavní tíži nesou ženy ve špatném sociálním postavení, často do potratu nucené navíc svými partnery.
  ((( s čím nelze než souhlasit )))
  Takže vlastně nemají jinou volbu.

  Otázka je, jestli pouhé zlepšení sociální situace nutně povede i ke snížení potratovosti.
  Pokud platí předpoklad, že ano, proč tedy ta sociální situace už dávno zlepšena nebyla???

  Osobně jsem přesvědčený o tom, že jestli má přijít nějaká nová lepší rodinná politika, musí být postavena na pevnějších zákldech. Člověk potřebuje, aby věci dávaly hlubší smysl, jen technicistní instrumentalismus mu nestačí.
  A na čem jiném takovou politiku založit, než na úctě k životu? Na úctě k dětem (i nenarozeným) a na úctě k těm, kteří o mladý život pečují. Protože děti jsou radost a nic lepšího člověka v životě nepotká.
  ((( Už jsem zde třeba psal, že bych např. ženám na první tři děti za péči, jež je trapně označována jako "mateřská dovolená", do výpočtu výše důchodu tyto roky započítával jako by byly poslankyněmi parlamentu )))

  Vrcholem samozřejmě byl článek pana Senfta, který z katolické církve udělal málem teroristy, kteří nemají právo se do ničeho míchat, ale zároveň by po ní chtěl, aby zatla tipec vší sociální nespravedlnosti.
  Proč to do prdele neudělá levice? Vždyť se k ničemu jinému nehlásí víc...
  April 11, 2016 v 14.46
  Pan Morbicer píše:
  "nějak mi tu v diskuzi chybí ženy... "

  Já se tomu zase vůbec nedivím. Domnívám, že žádná žena nemá chuť o těchto věcech diskutovat s muži.
  PK
  April 11, 2016 v 14.50
  Paní Hájková
  Já navíc musím říci, že mě tady v diskuzi ženy nechybí ...
  KV
  April 11, 2016 v 15.09
  Pane Nusharte, asi jste nepochopil, že jsem odkazoval na postoj katolické církve k ženám, které podstoupily potrat, a jejich možnosti vyzpovídat se z něj v rámci roku jubilejí.
  JN
  April 11, 2016 v 21.08
  "Vždyť se přeci toto téma týká jejich živého masa!" (??!!)
  Pane Vojto, v diskusi pod článkem Lukáše Senfta jste sám sebe zařadil mezi katolíky, zároveň však patrně naznačujete, že se s jejich postojem k interrupci nebo k asistované reprodukci plně neztotožňujete.

  V situaci, kdy není jasné, zda Vy sám považujete potrat za špatný (tedy za hřích), zároveň říkáte, že se z něj ženy (v probíhajícím roce milosrdenství) mohou vyzpovídat.

  Používáte formulaci: "Vždyť se přeci toto téma týká jejich živého masa!" Nevím, zda je to míněno ironicky (tedy vyjadřujete takto Váš protipotratový postoj), anebo nějak jinak.

  Používáte formulaci "shluk buněk". Nevím, zda tím označujete pouze "přebytečná" embria, vzniklá při umělém oplodnění, nebo i třeba čtyř až dvanáctitýdenní plod v těle matky.

  Zkrátka, těžko s Vámi mohu polemizovat, když si nejsem jistý, která z těch tvrzení jsou myšlena ironicky a která vážně, těžko s Vámi mohu souhlasit či nesouhlasit, když se mi Vaše vyjádření jeví jako nejasné.
  + Další komentáře