ProAlt: vláda staví člověka uměle proti přírodě

Matěj Stropnický

Iniciativa ProAlt zpracovala analýzu vládního prohlášení v oblasti ochrany životního prostředí a poukazuje na šest hlavních nebezpečí. Mimo jiné na fakt, že se vláda ani formálně nehlásí k ideji trvale udržitelného života.

Iniciativa pro kritiku reforem a na podporu alternativ ProAlt upozorňuje, že programové prohlášení vlády v oblasti ochrany životního prostředí skrývá řadu hrozeb. ProAlt kritizuje postoj vlády k životnímu prostředí především z následujících šesti důvodů.

Vládní prohlášení podle ProAlt staví do protikladu činnost člověka a ochranu životní prostředí a nehlásí se k ideji trvale udržitelného rozvoje. „Za velmi znepokojující považujeme silně antropocentrické vyznění celého textu, jež je výrazně silnější než za předchozích vlád. Představa, že člověk není součástí přírody, nýbrž se s ní potýká, a tam, kde brání jeho krátkodobým ekonomickým zájmům, mu musí ustoupit, je primitivní a zastaralá," píší autoři.

Dále ProAlt upozorňuje, že na dobrovolné dohody jako nástroj ochrany životního prostředí, na něž často odkazuje vládní prohlášení, není možné spoléhat. Regulace je nezbytným prostředkem k ochraně životního prostředí. Podle autorů analýzy bude samovolně docházet ke snižování ekologických standardů, neboť podmínky „regulace dohodou" nejsou specifikovány.

Neregulovaný pohyb zboží a odbourávání všech celních bariér je z hlediska stavu životního prostředí a udržitelného rozvoje nežádoucí, píší dále autoři.

Za čtvrté, ProAlt sice oceňuje deklarované úsilí vlády chránit půdu před další komerční zástavbou, podle analýzy však nestačí pouhé vyšší zpoplatnění vyjmutí půdy ze zemědělského půdního fondu. „Ochranu je třeba zajišťovat také prostřednictvím změn územního plánování a zpřísnění ochrany krajinného rázu," upozorňují pisatelé.

V neposlední řadě se prohlášení věnuje ohlášené energetické politice nové vlády. „Je třeba přistoupit k odpisu zásob uhlí za stanovenými limity, jemuž je těžařskými společnostmi svévolně bráněno," píše k části věnované fosilním palivům iniciativa ProAlt.

Konečně budoucnost energetiky nespočívá podle ProAlt v dalším rozvoji jádra, nýbrž v důsledné podpoře obnovitelných zdrojů energie. „Jadernou energetiku není možné vnímat jako ,ekologicky čistou výrobou energie' a definitivní řešení pro budoucnost. Ruku v ruce s radikální podporou úspor energie a rozvojem obnovitelných zdrojů je třeba přistoupit k postupnému a uvážlivému útlumu jaderné energetiky, jež představuje příliš velké společenské, environmentální, ale i ekonomické a bezpečnostní riziko." Autoři zároveň připomínají, že na možnosti jimi navrhovaného postupu upozornila již tzv. Pačesova komise.

„Nestačí přístup k informacím o životním prostředí, ale je třeba vytvářet podmínky pro účast veřejnosti na rozhodování a zaručit jí možnost soudní ochrany. Posílení ochrany práv místních obyvatel se nesmí stát zástěrkou pro oslabení práv zainteresované veřejnosti prosazovat a hájit bez ohledu na bydliště veřejné zájmy,“ říká mluvčí iniciativy ProAlt Tereza Stöckelová.

  Diskuse
  August 28, 2010 v 19.20
  Zelené barety
  Souhlasím s Michaelem Krohem http://blisty.cz/2010/8/27/art54221.html

  Ještě že jsem se zatím nepřihlásil do žádné pracovní skupiny, ba ani nepodepsal petici proti Jochovi: Až se stane z ProAlt klon GreenPeace, budu mít snazší přeběhnout k ObčIn.
  August 29, 2010 v 15.59
  ad kroh
  Na tom Krohově textu je pozoruhodná jistota, s níž považuje za nemístnou kritiku toho, že ve vládním prohlášení chybí přihlášení se k trvale udržitelnému rozvoji; prý se nemusíme znepokojovat, protože vše je zakotveno v evropských dokumentech. Jenže o konkrétní aplikaci obecných principů rozhodují vždy až národní vlády a místní samosprávy a pořád tak zůstává dost prostoru, v němž mohou nastat zásadní pochybení.
  Především mi ale nepřipadá nic fundamentalistického na "postupném a uvážlivém útlumu" jaderné energetiky. Není tam nic o radikálním rozchodu s jádrem. I když je tam trochu podivná formulace "radikální podpora úspor energie", u které si nejsem jistý, co přesně česky znamená.
  August 29, 2010 v 19.34
  ad Škabraha
  Myslím, že to znamená hodně důsledná, řekněme "když už, tak už". V poměrně "přízemním", běžném případě zateplování starší budovy to znamená odmítat "šlupičku" 10 cm polystyrenu a když už se tomu ta práce věnuje a lešení se staví, tak aspoň 20 cm, ale klidně i čtvrt metru (pokud je to technicky možné). Anebo jinak, jsou to úspory podle scénáře "Důsledně a chytře" v metastudii Chytrá energie". Možná stačilo tam napsat "důsledné a rozsáhlé" (úspory).
  August 29, 2010 v 22.40
  Pozoruhodnosti
  Na Krohově textu http://blisty.cz/2010/8/27/art54221.html je pozoruhodná zejména jistota, že http://blisty.cz/art/54218.html je prohlášení ProAlt http://proalt.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=56:stanovisko-iniciativy-proalt-k-programovemu-prohlaeni-vlady-v-oblasti-ochrany-ivotniho-prostedi-&catid=36:zpravy&Itemid=59 -- zdá se, že originál postráda ony jasně vymezené stručné body.

  Na samotném prohlášení PtroAlt je pozoruhodné víc věcí. Na první pohled už to, že z celého programového prohlášení vlády reaguje ProAkt nejprve zrovna na kapitolu Životní prostředí. Na druhý pohled, který mě osobně stačil k závěru, že ProAlt nebude tou skupinou lidí, k jaké bych se rád přidal, jistota, že ProAlt zná jediný správný směr rozvoje energetiky. Nejzajímavější je ovšem pohled třetí -- děkuji tímto Martinu Škabrahovi, že mě k němu přinutil. Jde o pohled na stanovisko ProAlt vedle přesného znění toho prohlášení vlády, které ProAlt komentuje: http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/programove-prohlaseni-vlady-74853/ a stáhnout http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezite-dokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf

  ,,Vláda chápe životní prostředí jako prostor pro život. Kromě ochrany přírody představuje ochrana životního prostředí také regulaci znečišťování na straně výroby energie a v průmyslu, opatření v dopravě a podporu k životnímu prostředí přátelského chování spotřebitelů.

  Vláda zdůrazňuje, že je třeba zachovat hodnoty přírodního a kulturního dědictví i za ekonomicky obtížné situace. Vláda vidí v ekologických opatřeních nikoliv brzdu, ale příležitost k ekonomickému rozvoji...``

  To je ono stavění člověka proti přírodě?

  ,,Vláda bude podporovat ekologicky čisté výroby energie, tedy jadernou energetiku a efektivní obnovitelné zdroje...``

  Ani slovo o trvalém řešení pro budoucnost. Ekoaktivistickým fundamentalistům ovšem vadí označení jaderné energie za čistou výrobu (přestože díky vysokému výkonu má elektřina z jádra velmi malou ekologickou stopu) i požadavek efektivity obnovitelných zdrojů (všechny jsou totiž neefektivní, jejich čistota je jen zdánlivá, v přepočtu na vyrobenou energii poškozují životní prostředí nejen víc než jaderné elektrárny, ale i více než tepelné; spotřeba zdrojů, například na technologicky náročné zařízení s krátkou životností, se nelépe projevuje v ceně takto vyrobené elektřiny).

  ProAlt tudíž nejen cítí z celého vládního prohlášení nejsolnější potřebu bojovat proti části věnované životnímu prostředí, ale ještě pro potřeby tohoto boje vládní prohlášení cituje, vykládá a doplňuje ,,poněkud`` nepřesně. Není to výraz zeleného fundamentalismu?
  August 29, 2010 v 23.34
  Vládní dokumenty k udržitelnému rozvoji jsou zde:
  http://www.mzp.cz/cz/rada_vlady_pro_udrzitelny_rozvoj

  Jinak se ale nedivím, že se k nim vláda ve svém prohlášení výslovně nehlásí. Stávají se totiž spíše nástrojem opozice proti připravovaným vládním opatřením. Jen toho umět využít ...
  August 30, 2010 v 8.34
  Pozoruhodnosti?
  Ke kolegovi Macháčkovi: M. Kroh reagoval (myslím, že nepřiměřeně) na tiskovou zprávu, která je pochopitelně několikanásobně kratší než vydané stanovisko a i to je jen výběrem z podkladové analýzy.
  Stanovisko ProAltu bere v úvahu celé programové prohlášení, ale i srovnání s podobnými dokumenty předchozích vlád nebo ze zahraničí. V tomto kontextu je opravdu velmi ekonomistické a opravdu přisuzuje přírodě v zásadě služebné postavení.
  Nevím, jak "ekoaktivistickým fundamentalistům", ale ekologické pracovní skupině ProAltu opravdu vadí označování jaderné energetiky za "ekologicky čistou výrobu". Žádná respektovaná metodika počítání "ekologické stopy" různých druhů výroby energie, neexistuje, takže Vaše tvrzení je příliš silné. Názor proAltu bere v úvahu celý palivový cyklus... A vůbec neodmítá efektivitu využívání obnovitelných zdrojů, to je fabulace.
  August 30, 2010 v 16.53
  Omluva
  Omlouvám se Britským listům, že jsem zpochybnil přesnost jejich citace stanoviska ProAlt k programovému prohlášení vlády. Bodový souhrn, z jehož vymyšlení jsem Blisty obvinil, je tisková zpráva ProAlt http://proalt.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=55:iniciativa-proalt-kritizuje-programove-prohlaeni-vlady-v-oblasti-ochrany-ivotniho-prostedi-&catid=34:tiskove-zpravy&Itemid=50 a Blisty naopak odvedly slušnou novinářskou práci, když zveřejnily tiskovou zprávu dohromady s celým stanoviskem, aby čtenář jednoho nemusel pracně hledat druhé.

  Že tisková zpráva stručně shrnuje stanovisko tak, jako by k němu domýšlela ještě něco navíc, není chyba Britských listů.
  August 30, 2010 v 17.58
  Základní pravda Michaela Kroha
  Kroh varuje ProAlt, že se tato iniciativa nebezpečně rychle stává příliš zeleně vyhraněnou a odhání si tak příznivce. Což potvrzuji, byl jsem odehnán.

  Ekologická pracovní skupina ProAlt může tvrdit, že není tak fundamentalistická, jak se jeví mně, stejně jako Petr Nečas může tvrdit, že jeho vláda není tak asociální, jak se jeví ProAlt (a mně taky). O obojím lze diskutovat a obojí může být pravda, nejsem neomylný.

  Nakolik se mi podařilo ze stránek ProAlt vydolovat seznam signatářů prohlášení a prohledat jej, Michael Kroh ustavující prohlášení ProAlt nepodpořil. Přesto by se nejspíš rád přidal nebo aspoň fandil, kdyby ho nic takového ani nenapadlo, neměl by důvod ProAlt odhánění příznivců vyčítat. Já jsem to první prohlášení podpořil; zároveň jsem už tehdy vynadal všem třem mluvčím, že z něj cítím závan zeleného kultu. Teď už ten kult i vidím a ProAlt jako takovou nadále nepodporuji.

  Mohu v budoucnu podepsat petici, se kterou budu souhlasit, nebo se zúčastnit demonstrace za hodnoty, které sdílím, ale s ekologickou politikou ProAlt nesouhlasím a organizace, která prosazuje takto vyhraněný postoj, je pro mne nepřijatelná. Stěžuji si na to, protože jsem si přál přidat se k nějakému hnutí, které by spojovalo odpůrce neoliberalismu. Iniciativa ProAlt tvrdila, že chce takovým hnutím být, ale nedokázala to a rozděluje.
  August 30, 2010 v 18.3
  Co je co
  "Vyhraněný postoj"? "Zelený kult"? Nic takového v tom stanovisku nevidím. Prosím vysvětlení. Případně i toho údajného "odehnání".
  August 30, 2010 v 18.12
  Stanovisko ProAlt
  Jiří Guth možná bere v úvahu celé programové prohlášení vlády, jakož i srovnání s podobnými dokumenty vlád jiných, ale stanovisko iniciativy ProAlt žádné takové srovnání neobsahuje. Kategoricky předkládá závěry, a jak jsem zjistil, když jsem se na prohlášení vlády skutečně podíval, neodvolává se dokonce ani na citace z vládního prohlášení, nýbrž na vlastní výklady.

  Že naše krásná nová vláda lže, mi připadá velmi pravděpodobné, ale mohu ji z toho obviňovat bez důkazů? Mohu pominout její jasná, popřípadě nejasná slova, a protestovat proti jejím temným úmyslům, aniž jsem schopen ty temné úmysly doložit?
  + Další komentáře