Klima je planetární občina. Jeho krize je dopadem ekonomiky hnané motivem zisku

Matěj Moravanský

Jeden z předních klimatologů současnosti Johan Rockström přišel s konceptem ochrany planetární občiny. Jde o odpověď klimatické vědy na stále se prohlubující ničení životodárných systémů planety.

Dobré podmínky pro život závisely v minulosti na pospolitém hospodaření s půdou. Dnes závisí na tom, zda dokážeme jako pospolitost pečovat o klíčové planetární ekosystémy. Obraz Pieter Bruegel, WmC

Nádech — výdech. Každý z nás se každý den nadechne průměrně dvacettisíckrát. Běžně o této životně důležité činnosti ani nevíme, nepostřehneme ji, naše tělo dýchá takřka samo a vzduch ve svých plicích bereme jako něco, co tady zkrátka a dobře je. Jako kdyby vzduch nestál žádnou námahu.

Jenomže vůbec. Atmosféra, kterou dýcháme, je výsledkem společné, miliony let trvající činnosti nespočtu rostlin a stromů, podílí se na ní mnohé chemické, fyzikální a klimatické procesy — zkrátka a dobře to, že dýcháme, není žádná samozřejmost.

Dýchatelný vzduch patří k základním podmínkám života na planetě Zemi v takové podobě, jak jej známe. Mezi takové podmínky můžeme zařadit například i koloběh vody nebo stabilní klimatický systém. Posledních několik staletí jsme na tyto podmínky měli štěstí. Naši předkové žili v tom, co klimatická věda nazývá holocénním optimem — relativně teplejší, ale především stálé klimatické období.

To dalo vzniknout i prvním lidským civilizacím se zemědělstvím a společenskými strukturami. Podle výzkumů týmu Johana Rockströma ale lidská činnost planetární systém posouvá mimo toto optimum a tím i z toho, co nazývá „bezpečným operačním prostorem pro lidstvo“.

Podle vědců lze identifikovat několik klíčových klimatických systémů a ekosystémů, na kterých dobré podmínky pro život na planetě závisejí. Pro atmosféru jsou důležité lesní ekosystémy, především deštné pralesy kolem rovníku jako například v Amazonii, pro globální teplotu má zásadní roli oceánské a atmosférické proudění, a dostatek pitné vody závisí na ledovcích pokrývající velká pohoří, jako Himálaje, jejichž sněhové pokrývky napájí vodou řeky v rozsáhlých oblastech Asie.

Bez těchto systémů a jejich služeb v podobě dýchatelného vzduchu, čisté vody nebo stálé teploty si těžko lze existenci lidských společností představit. „Pokud narušení základních planetárních systémů a procesů překročí kritickou mez, mohou nastat nevratné změny v jejich stavu s potenciálně hrozivými důsledky pro život na Zemi,“ stojí v Rockströmově studii. Autoři navrhují, aby se uvedené planetární systémy, na nichž lidstvo na světě závisí jako celek, měly začít vnímat jako takzvaná „planetární občina“.

Minulost patřila občinám

Slovo občina zní jako pozdrav z dávných časů. Dlouhá staletí šlo přitom o něco takřka neoddělitelného od zemědělství a ekonomické aktivity vůbec. V klasickém případě se jednalo o půdu, na které určitá komunita společně hospodařila. Taková půda byla spravována příslušným společenstvím a minimálně v Evropě tvořila pilíř samozásobitelské produkce venkova po celá staletí. Do občiny ale mohlo spadat i obcí spravované náčiní, stroje či dobytek.

S procesem zabírání půdy v Evropě v 17. století, v anglickém případě známém rovněž pod názvem ohrazování, však nastalo rozšíření modelu soukromého vlastnictví a k nástupu takzvaného hospodaření s půdou. Občinová správa byla rozvrácena a vznikaly soukromé statky zásobující svými produkty již nejen vesnice, ale především vzdálené trhy s motivem tvroby zisků. Lidé, kteří společnou půdu obdělávali, byli mobilizováni pro práci ve městech a ve vznikajících továrnách v rámci rozbíhající se průmyslové revoluce.

Sociolog a filozof Karl Polanyi, který nahlédl tento proces rozvratu občiny a jeho význam pro vznik moderního kapitalismu snad nejpronikavěji, ve své Velké transformaci z roku 1944 napsal: „Ohrazování lze po právu nazvat revolucí bohatých proti chudým. Páni a šlechtici narušovali společenský řád, bořili staré právo a zvyky, někdy násilím, často však nátlakem a zastrašováním.“

Polanyi píše, že „byla rozvrácena sama tkáň společnosti; zpustošené vesnice a trosky lidských obydlí svědčily o zuřivosti, s jakou revoluce vzplála, ohrožovala obranu země, pustošila města, decimovala obyvatelstvo, měnila půdu v prach, dopadala na obyvatele a měnila je ze slušných hospodářů v lůzu žebráků a zlodějů.“ Občina jako princip správy zemědělské půdy a dalších základních prostředků produkce tak byla nahrazena soukromým vlastnictvím.

Dodnes však existují různé modely spravování nemovitostí, půdy nebo věcí, které se vymykají logice soukromého vlastnictví a upřednostňují společnou správu. Jde o celou škálu družstevních, komunálních nebo veřejných strategií, kde je primárním cílem uspokojení potřeb všech zúčastněných, a nikoliv dobývání stále větších výnosů.

Jak upozorňuje profesor historie Daniel Curtis z Erasmovy univerzity v Rotterdamu, pospolité spravování zemědělské půdy nebo prostředků produkce v předindustriální Evropě samo o sobě nemuselo zajišťovat větší rovnost. Záleželo na konkrétní oblasti — kdo byl jejím pánem nebo jak intenzivní byl obchod.

Konec občiny přesto znamenal zásadní přelom. Právě kolaps pospolitého spravování produkce v rurálních oblastech přivodil přesun obrovských mas lidí hledajících práci do měst. Historik Edward Palmer Thompson na tom dokumentuje vznik industriální společnosti v Anglii, a tím tedy i položení základů současných evropských sociálních struktur.

Z minulosti tak můžeme vyvozovat, že útok na veřejně prospěšné statky za účelem jejich zprivatizování vedl k zásadní proměně společenských struktur a znamenal to, co Polayni popisuje jako „revoluci bohatých proti chudým“. Nejsme svědky něčeho podobného, když vidíme, jak fosilní korporace útočí na veřejný statek jménem klimatický systém planety Země?

Útok na planetární systémy

Tým Johana Rockströma tvrdí, že „v planetárním systému Země existují biofyzikální limity toho, co si mohou lidé svými politickými, ekonomickými a jinými společenskými systémy od planety přivlastnit.“ Překročení těchto limitů má přitom za následek zásadní změny v planetárních systémech s nedozírnými dopady na životní prostředí, globální rovnost a život současných i příštích generací. „Ochrana klíčových planetárních systémů je ve společném zájmu lidstva,“ píší ve svém článku.

Klíčové je přitom tato vědecká tvrzení zasadit do kontextu. Limity, o nichž Rockström a jeho tým mluví, si neuzurpují všichni lidé a jejich „politické, ekonomické a jiné společenské systémy“ rovnoměrně. Existují zde flagrantní nerovnosti.

Mluvíme-li o klimatickém systému Země jako o jedné z několika klíčových planetárních občin, je třeba vzít v potaz, že na spalování fosilních paliv a z nich vzniklých emisích skleníkových plynů založily svůj blahobyt především země globálního Severu, které právě tím ohrožují stabilitu klimatu. Podle dat o kumulativních emisích oxidu uhličitého jsou historicky největšími znečišťovateli Spojené státy a Evropa, následováni stále rostoucími emisemi Číny.

Tvrdit ale, že obyvatelé Evropy a Severní Ameriky mohou za klimatickou krizi, by bylo hluboce zjednodušující. Organizace Oxfam zveřejnila minulý rok studii zabývající se vztahem majetkových a příjmových nerovností s množstvím emisí. Podle ní má deset procent nejbohatších lidí na planetě na svědomí více než padesát procent globálních emisí ročně. Více než polovina nejbohatších přitom pochází z bohatých zemí.

Platí přitom jasný vzorec, že čím větší majetek daný člověk má, tím větší jsou i jeho emise. Právě životní styl založený na pohotové mobilitě v osobních tryskových letounech a pokračující investice do infrastruktury fosilních paliv způsobují, že vysoké bohatství některých ničí planetární systém, který má sloužit všem.

A neopominutelný je ještě jeden zásadní fakt. Jak upozorňuje v českém prostředí sociolog Vojtěch Pecka ve své knize Továrna na lži: výroba klimatických dezinformací nebo dříve například Michael E. Mann v knize Nová klimatická válka: Jak si vzít planetu zpět, fosilní korporace měly velmi přesné klimatické výzkumy zabývající se dopady spalování jejich produktů a vše systematicky zamlčovaly, popíraly a halily do mlhy dezinformací. Právě tyto společnosti tudíž nesou největší díl viny za klimatickou krizi. Svých vysokých zisků dobyly uzurpací planetární občiny.

Klimatická krize zkrátka není něčím, co se prostě děje. Má své viníky a má své oběti, lidi, kteří nabývají obrovského bohatství, zatímco ničí život a budoucnost jiným. Fosilní korporace a celé segmenty ekonomiky založené na vidině neustálého navyšování zisků podnikají bez nadsázky útok na podmínky života na planetě Zemi — přivlastňují si planetární občiny, aby z nich dělaly zprivatizované ostrůvky bohatství v jinak klimaticky rozvráceném světě.

Nutno dodat, že podle všech dat se jim tento útok znamenitě daří. Bohužel. Ekonomika organizovaná na principu soukromého vlastnictví tedy slaví úspěchy. Jejím nevyhnutelným výsledkem však je klimatická krize.

Jsme příroda, která se brání

Když na sklonku světové války Karl Polanyi analyzoval vznik moderního kapitalismu a spojil ho právě s tragédií venkovských občin, rovněž předpověděl, že dříve nebo později se pospolitosti musejí vůči útoku kapitálu vzepřít. Tím i vysvětloval rozkvět sociální demokracie na přelomu 19. a 20. století a úspěchy dělnického hnutí. Možná to samé přijde i se stále se zrychlující klimatickou krizí.

Pokud ano, rozhodně se nelze spoléhat na jakousi automatickou obrannou reakci, která přijde zrovna ve chvíli, kdy krize dosáhne svého vrcholu. Zápas za udržení klimatického systému v mezích, které umožňují dobrý život současným i budoucím generacím lidí, zvířat, rostlin, organismů a našim společným ekosystémům bude vyžadovat mnoho práce a sil.

Tým Johana Rockströma navrhuje například zřízení speciálních forem přeshraničních politických orgánů, jejichž rolí bude pečovat o planetární občiny, jako je amazonský prales nebo himálajské ledovce a řeky, na jejichž správu podle všeho jednotlivé státy nestačí.

Úsilí o obnovu občiny však nemusí zůstat ani zdaleka výsadou mezinárodních institucí. Budování výrobních a spotřebních družstev, komunitní bydlení, rozvíjení občanského a kulturního života, neziskové podnikání, zakládání institucí solidární ekonomiky, jejichž úkolem je primárně naplnění potřeb, a nikoliv nekonečné shromažďování peněz, je rovněž cestou, jak poškozené předivo planetárních ekosystémů obnovit.

Nemusíme zkrátka jen zakládat nové globální politické instituce. Svůj zcela zásadní význam má i to, když se obec, v níž bydlíme, rozhodne jít například cestou výstavby obecní energetiky, která může být využívána všemi členy obce. Stejně tak lze změnit produkční proces v zemědělství tak, aby se zkrátily dodavatelské řetězce a mohlo vzkvétat samozásobitelství v regionech.

Ústup od průmyslového zemědělství k udržitelnějším způsobům nakládání s krajinou nebo proměna centralizované energetiky závislé na fosilních zdrojích v decentralizovanou síť s klíčovou úlohou obnovitelných zdrojů a úložišť ve vlastnictví komunit jsou praktickými cíli v rámci oné obnovy společenského a ekosystémového přediva, a tím i planetární občiny.

Nádech — výdech: dva zdánlivě samozřejmé úkony. Samozřejmými zůstanou, jen pokud ubráníme planetární občiny.