Důchodová reforma jako zlaté tele místního neoliberalismu

Vladimír Špidla

Důchodová reforma, již tak horlivě prosazuje Fialova vláda, není nevyhnutelná. Její motivace je takřka ryze ideologická. Cílem je oslabit důchodový systém jako takový, a těžiště starobního zajištění tak přenést na korporátní instituce.

V důsledku plánované vládní důchodové reformy ztratí průběžný důchodový systém v delší perspektivě na významu, přestane být systémem, na kterém může být založena životní úroveň důchodců a přiměje nebo spíše donutí lidi, aby se pokusili zabezpečit nákupem nejrůznějších finančních produktů, což enormně zvýší individuální rizika. Na obraze z 19. století jsou chovankyně pražského chudobince sv. Bartoloměje. Foto FB Vyšehradskej jezdec

Při diskusích o důchodové reformě je namístě položit si otázku, zda vůbec důchodovou reformu potřebujeme. A pokud si odpovíme kladně, je třeba se zeptat, jakou důchodovou reformu potřebujeme. Dosavadní diskuse však vytváří falešnou představu, že důchodová reforma, svým způsobem technické opatření, je schopna vyřešit základní otázku zajištění přiměřené životní úrovně lidí pobírající starobní důchod, a přitom dosáhnout situace, kdy důchodci budou potřebovat menší podíl na HDP. A to samozřejmě není možné.

Klíčové momenty tedy jsou, jak velký díl HDP chceme pro zabezpečení důchodců poskytnout a zda hlavní cestou k tomu bude veřejně spravovaný průběžný důchodový systém, nebo spíš nějaké formy privátního připojištění.

Všechny dosavadní úvahy o reformě byly neseny myšlenkou, že je třeba snížit rozsah důchodů poskytovaných prostřednictvím veřejných systémů. Cestou k tomu je snížit výši důchodového nároku.

Česká důchodová debata se přitom fixuje na demografii, která je nepochybně v úvahách v důchodovém systému podstatnou složkou, představuje však pouze jeden z dílů z celého systému, protože stejně významné ne-li významnější jsou vývoj produktivity práce a celková struktura ekonomické činnosti, která se navíc radikálně mění s nástupem umělé inteligence.

Jako základní argument pro odůvodnění snižování nároků důchodců se využívá formulace, že na důchody nebude a že systém je neudržitelný. Aniž je přitom přesně definováno, co tato neudržitelnost představuje a v čem spočívá. Do popředí se staví finančně technická udržitelnost, aniž by byla definována, a zcela se ponechává stranou sociální udržitelnost systému, tj. schopnost systému poskytnout přiměřený důchod.

Podle zprávy národní rozpočtové rady z roku 2022 je podíl starobních důchodů na hrubém domácím produktu 7,7 % a v nejobtížnějším období po roce 2058 bude 11,5 %, aby posléze klesl na 10,5 % HDP. V době největšího zatížení mezi lety 2058 a 2062 bude počet ekonomicky aktivních na jednoho důchodce přibližně 1,7. Žádné z těchto čísel nenaznačuje, že by důchody samy o sobě mohly rozvrátit veřejné finance. Zatímco neuvážené daňové změny na příjmové straně státních financí to způsobily v krátkém období.

Zásadní politickou otázkou důchodové reformy je, zda jsme ochotni poskytnout důchodcům odpovídající zabezpečení prostřednictvím veřejného systému a zda jsme k tomuto účelu ochotni poskytnout přibližně 12 % hrubého domácího produktu. Přičemž je vhodné podotknout, že některé státy jsou v podobné situaci již nyní a jejich veřejné finance se rozhodně nerozpadly. Příkladem může být Rakousko.

Falešné argumenty

Dalším argumentem o neudržitelnosti důchodového systému je výklad o deficitu tohoto systému, což je ve své podstatě argumentačních faul. To, co je vydáváno za deficit důchodového systému, je totiž ve své podstatě technický deficit způsobený nastavením důchodového pojištění. Koneckonců důchodové nároky jsou každý rok vyplaceny. Dodatečné prostředky jsou poskytnuty z veřejných financí, jichž je důchodový systém součástí. Stručně řečeno: znamená to, že každý rok končí důchodový systém striktně vzato s nulou.

Pokud si uvědomíme, že hlavní prvky vládního uvažování jsou založené na falešných předpokladech, musíme si znovu položit otázku, zda důchodovou reformu, jakou předkládá vládní koalice, potřebujeme. Odpověď je jednoduchá. Důchodovou reformu tohoto typu nepotřebujeme. Není osudem, není přírodním jevem a oslabit veřejné důchodové systémy prostřednictvím zhoršování situace budoucí i současných důchodců je pouze politickým rozhodnutím.

K vládní důchodové reformě je ovšem vést podrobnou debatu krajně obtížné. Reforma se totiž stále vznáší v mlze. Zřejmá je jen snaha vládní koalice prostřednictvím zhoršení životní úrovně důchodců stabilizovat veřejné finance. Opakuji: není to nutnost, nýbrž záměr.

Jaké bude zhoršení životně situace současných i budoucích důchodců je poměrně obtížné odhadnout, protože základní informace stále ještě nejsou k dispozici.

Je ale zjevné, že změnou valorizačního schématu snížením podílu růstu reálných mezd na růstu důchodů z 50 % na jednu třetinu dojde k dlouhodobému postupnému oslabování důchodových příjmů pro jednotlivce. Další podstatnou složkou, která povede k oslabení důchodového příjmů je nový výpočet důchodu, který povede ke snížení hodnoty důchodu v době jeho přiznání.

Nárůst chudoby

V průběhu dalších valorizací povede k postupnému snižování jeho relativní hodnoty v porovnání s ostatními zejména mzdovými příjmy. V době tzv. Potůčkovy komise, kdy se také řešila otázka valorizačního mechanismu pomocné výpočty ukazovaly, že v porovnání s padesátiprocentním započítáváním reálného růstu reálné mzdy vede třetinové započítávání ke zdvojnásobení důchodců v příjmové chudobě každých přibližně 10 let.

V důsledku plánované vládní důchodové reformy ztratí průběžný důchodový systém v delší perspektivě na významu, přestane být systémem, na kterém může být založena životní úroveň důchodců a přiměje nebo spíše donutí lidi, aby se pokusili zabezpečit nákupem nejrůznějších finančních produktů, což enormně zvýší individuální rizika.

Otázka důchodové reformy je i otázku moci. Jde totiž o to, zda moc spojená s prostředky spravovanými systémem, zůstane v rukou demokratického státu, anebo se ocitne v rukou finančních institucí, které jsou ze své podstaty oligarchiemi. Vládní koalice se rozhodla v duchu své neoliberální ideologie pro druhou možnost. A je to právě ideologie, co se za kulisami tzv. důchodové reformy prosazuje.

Diskuse
JP
July 4, 2023 v 11.28

Naprosto nevládnu kompetencí autoritativně rozhodovat velmi složité otázky financování důchodového systému. Nicméně v argumentaci autora článku je i tak možno zaznamenat jeden rozpor, respektive nepravý argument. Klíčová věta zní: "Dodatečné prostředky jsou poskytnuty z veřejných financí, jichž je důchodový systém součástí."

Autor článku tím chce ukázat, že důchodový systém v zásadě nikdy není v deficitu, protože je integrální součástí státního rozpočtu; a že tedy prý není nutno provádět jeho reformu směrem k privátním formám důchodového zabezpečení.

Jenže - právě o to se jedná. Totiž o státní rozpočet. Ten (respektive sám stát) si nemůže libovolně vytvářet nové finanční zdroje; to znamená že když na nějakou položku vydá více, musí zase někde jinde ubrat. Pokud by tedy náklady státního rozpočtu na důchodový systém rostly v budoucnu nadproporčně, pak by to znamenalo, že dodatečné prostředky je nutno přesunout z položek jiných. Z čeho tedy financovat budoucí důchody? Z platů učitelů? Zdravotních sester? Hasičů?

Samozřejmě, z levicového hlediska se vždy nabízí klasický požadavek: Vezměte peníze bohatým!

To je řešení sice z morálního hlediska dozajista oprávněné; nicméně - nedá se nic dělat, dokud je celá národní ekonomika, a tedy i národní finance založená/založené na tržní ekonomice, tedy kapitalismu, pak je nutno se smířit s tím, že v ní je příjmová (a tedy i majetková) nerovnost principiálně neodstranitelným prvkem. Na tyto (nadměrné) příjmy a majetky nelze sahat nad určitou hranici, nad kterou by toto opatření už znamenalo podvázání funkčnosti celého ekonomického systému. Prostě řečeno: v krátkodobém horizontu by státní rozpočet získal více, ale v dlouhodobém naopak méně, protože by takto "podušená" ekonomika produkovala méně HDP, a tedy i méně zdrojů pro státní rozpočet.

----------------------

Tolik tedy ke zmíněnému bodu. Nyní obecně: ano, žádalo by se (jmenovitě z levicového hlediska), aby občan státu mohl očekávat důstojně zabezpečené stáří, garantované právě tímto státem. Nicméně holá realita je, že podle všeho do budoucna tento stát opravdu nebude mít k dispozici dostatek prostředků, aby mohl zaručit vyšší důchody nežli pouze v základní výši. (Alternativou by bylo dramatické zvýšení odvodů na důchodové pojištění, ale to by zřejmě bylo také politicky "neprůchodné".) Plánované připojištění prostřednictvím soukromých investic (akcií) dává tedy svůj smysl; kromě jiného proto, že ziskovost akcií respektive podílových fondů je obecně vyšší, nežli peníze uložené u bank. Samozřejmě, u akcií vždy existuje určité riziko; ale druhou stránkou mince je právě onen vyšší průměrný výnos.

V každém případě: přestaňme si namlouvat, že by financování důchodového systému mělo nějaké jednoduché řešení. Není tomu tak. Každý z nabízejících se modelů vždy bude mít nějaké přednosti, ale i své problematické momenty.

Jaký nepravý argument pane Poláčku?

Vždyť článek přiznává, že mírně modifikovaný systém by v nejnáročnější fázi kolem roku 2060 bral až 12% HDP, což není málo, ale nic, z čeho by se stát zhroutil.

Ten vtip je přece v tom, že současná vláda se rozhodla, že státní důchody už nebudou muset být dostatečný příjem pro přežití. To je přece gigantická změna! Vypadá to na směřování k průměrnému důchodu v přepočtu na současné ceny 8 tisíc. Zapomeňte, že se většina zahojí nějakým soukromým důchodovým spořením, tohle směřuje k sociálním tragédiím, žebrotě, něčemu, co si ani neumíme představit...

Všichni (právem) vyšilují z Babiše, ale nevidí, že se k moci dostali šílenci, kteří mísí neschopnost s fanatismem.

P.S. řekněme to na rovinu --- ODS jako hlavní síla současné koalice v populistickém parlamentním běsnění pomohla rozbít jakž takž fungující daňový systém státu a spolu s ANO a SPD stáli u zrodu strukturálního deficitu. Vzpomeňme, jak se chvástali, že se schodky zatočí. Stanjura vykládal, že seškrtá 80 miliard a nikdo si ničeho ani nevšimne... Teď stojí tváří v tvář čtvrt bilionovému strukturálnímu deficitu a jsou v háji. Vůbec neví, co mají dělat.

Navíc si uvědomme, jak to provedli -- daňová reforma takového rozsahu prostě nemůže být dílem poslaneckého návrhu nebo dokonce "přílepku" k nesouvisejícím zákonu.

Vyškrábat se z tohoto sevření bude hodně drahé.

A totéž se chystají provést s důchody. Dopadne to špatně a cesta ven bude trnitá.

JP
July 5, 2023 v 9.29

Pane Morbicere, i ono zvýšení na 12 procent by oproti současnému stavu znamenalo navýšení o 4 procenta (státního rozpočtu) - což je dvakrát více, nežli kolik má například k dispozici celý rezort obrany!

To je jedna věc. A druhá věc je ta, že ta (vládní) čísla s kterými operuje V. Špidla se vztahují zřejmě na takovou výši důchodů, kterou Vy sám označujete za "tragickou". To znamená, že pokud by stát měl garantovat důchody dostatečné, pak by i ty finanční prostředky (čili státní subvence) musely být ještě daleko vyšší, nežli oněch uváděných 12 procent.

Nechci v tomto ohledu nic tvrdit s jistotou, už úvodem jsem napsal že nejsem kompetentní k tomu abych autoritativně řešil všechny složitosti (českého) systému sociálního zabezpečení; nicméně faktem je že standardní systém důchodového zabezpečení je za neudržitelný považován prakticky ve všech zemích průmyslového světa. Nevím jaká je situace v Rakousku; ale v Německu platí víceméně ten samý model který se chystá zavést česká vláda, tedy základní důchod garantovaný státem, kombinovaný se systémem soukromého připojištění.

MP
July 6, 2023 v 12.15
Josefu Poláčkovi

To zvýšení na 12% je vrchol křiky v prognózách, které legitimují současné pokusy o vládní okrádání důchodců (nazvané reforma). Vrchol, který by měl nastat v roce 2058.

To, co Vlaďa Špidla nezmiňuje, je ošidnost podobných prognóz. Stačí se podívat, jak se situace změnila od roku 1998 (tedy za dobu odpovídající času do roku 2058). a to nemluvím o proměně charakteru práce, robotizaci, postupném konci vykořisťovaní laciné pracovní síly v rozvojových zemích ve prospěch dotace životní úrovně rozvinutého Severu --v prognóze nezohledněných jevech, které už probíhají.

Ale dejme tomu, že ta prognóza bude fungovat -- pak máme pětadvacet let na adaptaci veřejných financí tak, aby se v nich vytvořil prostor pro to, vydávat 12% HDP na důchody.

Opačná varianta, kterou navrhuje Jurečka a jemu podobní, totiž, že polovina oprávněných voličů v roce 2058 zjistí, že mají vyžít ze třetiny průměrného přijmu a soukromé důchodové fondy, jejichž hospodaření měl kontrolovat stát. vesměs zkrachovaly, mi přijde poněkud katastrofická (jakkoli mě ta katastrofa už nebude týkat).