Smyslem sociální demokracie je vykládat svět a napomáhat k jeho změně

Radovan Bartošek

Blížící se sjezd ČSSD může zaplnit intelektuální vakuum české politiky. Strana má šanci nechat za sebou období hlubokého úpadku za předpokladu, že se solidně chopí palčivých společenských témat. Jedním z nich je umělá inteligence.

Zní to neuvěřitelně, ale v dobách před vládním paktováním s Babišem byly součástí identity sociálního demokrata i sebevědomí a sebeúcta. Foto FB Mladí sociální demokraté

Na blížícím se sjezdu bude Česká strana sociálně demokratická řešit změnu vnitřního fungování, úpravu zoufale nemoderní komunikace a to, jak působí a je na veřejnosti vidět a slyšet. Není důvod očekávat mocenské zemětřesení, ale spíše evoluci a přeskupení. Pokud budou mít aktéři mocenského souboje uvnitř strany vůli, mohou ve výsledku akceschopnost strany posílit.

Ideje a kritická sociální analýza jsou základ

Analýza chystaného sněmu by se dala odbýt odstavcem twitterového příspěvku — nebyla by však úplná. Kromě provozních otázek a marketingu je třeba vznést i otázku dlouhodobého programu a hodnotového směřování strany. V minulosti byly sněmy ČSSD taktéž platformou, na které se diskutovaly nové ideje, uvažovalo se za horizont nejbližších voleb a do určité míry holisticky.

Na sjezdech vystupovali odborníci a odbornice z různých oblastí humanitních studií: filosofové, socioložky, ekonomové, historičky, ale i lidé z průmyslu i občanského sektoru — zdaleka ne všichni nutně sjednocení stranickým průkazem, ale spíše vírou v aktivní naplňování masarykovského ideálu „demokracie je diskuse“.

Sociální demokracie z pestrobarevného kotle idejí čerpala, možná někdy ne úplně viditelně, ale na druhou stranu víc, než si dnes možná připouští. Blízkost velkých myšlenek měla jistý kultivační efekt na delegáty a jejich prostřednictvím na členskou základnu. Pro tu byla strana komunikační platformou a autoritou ve vztahu ke světu a jeho výkladu.

Být sociálním demokratem mělo obsah a tvořilo identitu formovanou — třeba nevědomky — Bělohradským, Šabatou, Uhlem nebo odborovým hnutím. Silná identita sociálního demokrata pak byla zdrojem politického sebevědomí. Ano, zní to neuvěřitelně, ale v dobách před vládním paktováním s Babišem byly součástí identity sociálního demokrata i sebevědomí a sebeúcta.

Žijeme v době zkratky s jednoduchou pointou, protože ta se nejlépe obchoduje, a tahle realita jen tak nepomine. Je ale užitečné umět zaplnit ideové prázdno, které se za povrchností sociálních sítí skrývá.

Rezignace na vlastní názor, kritickou analýzu a vědomé zploštění debaty na momentální výkřiky znamenají ztrátu důvěryhodnosti a pád do zaměnitelnosti a splynutí s šumem na pozadí politického spektra. Vybavíte si něco, čím bylo politicky zajímavé LIDEM, US-DEU v období, kdy v televizním klipu zapalovala pšouky, Věci Veřejné, nebo Bursíkovi Zelení? Chtěli byste, aby se někdo z nich do politiky vrátil? Chybí vám? Sotva.

Nejlépe to, co se stane, když za politickými hesly nestojí solidní politická filosofie (nebo alespoň snaha o analýzu a kritické porozumění), ale jen laciný marketingový kalkul, ostatně sociální demokracie poznala sama na sobě, když uvěřila, že ji zachrání role fíkového listu na Babišově ohanbí.

Zdá se, že podobným směrem se teď chce vydat Ivan Bartoš, který se definitivně realizoval v roli poslušného koaličního partnera pana Fialy. Bartoš dopadne stejně jako Hamáček a prostor, který už dnes pro „postmarketingovou“ sociální demokracii existuje, se tedy má šanci povážlivě zvětšit.

Kniha témat

O náměty přitom není nouze. Zaměřím se nyní jen na jeden, který ale považuji pro společnost i sociální demokracii za zásadní. Je na pováženou, že zrovna Piráti mlčí k nástupu umělé inteligence a nejsou schopni ji artikulovat jako politické téma. Přenechme jim tedy stejně marný jako nesmyslný „boj s Husákem“ a pusťme se do stručného nastínění tématu.

I na těchto stránkách rezonovala debata o rizicích spojených s rozvojem umělé inteligence, která se v posledních letech a intenzivněji v posledních měsících vede v globálním salonu mezi širokým spektrem odborníků. Prvotní reakcí je hlavně strach. Lidé, kteří do současnosti řídili instituce, které ovládají životy jiných lidí (což nemyslím pejorativně), totiž poprvé po hodně dlouhé době pocítili, jaké to může být, když je nějaká entita potenciálně mocnější než oni sami. Drtivá většina lidstva ovšem v takové realitě žije, a umělá inteligence je v tomto směru tedy příliš nezajímá.

Co je ale v České republice může velmi zajímat, je například systém státní správy, který stojí na hraně personálního kolapsu a není schopen několik měsíců přiznat starobní důchod lidem, kteří na něj mají nárok a dostávají se do reálného existenčního ohrožení. Tu monotónní a rutinní práci, jejíž objem neustále roste, nemá kdo vykonávat. Sociálnímu systému i byrokracii obecně vyčítáme neadresnost, rigidnost, pomalost a chyby a přešlapy vůči správnímu i jinému právu.

Řada z těchto problémů je dána objemem celé agendy a omezenými kapacitami státního aparátu, tedy okolnostmi, které se budou dále spíše zhoršovat. Omyly způsobuje schopnost člověka z různých pohnutek záměrně i nezáměrně chybovat. Všechny tyto slabiny stále zadřenějšího veřejného soukolí by mohla umělá inteligence spravit. Nikoli jako náhrada všech státních zaměstnanců, ale jako nástroj, který zásadně zrychlí byrokracii a uvolní lidské zdroje například pro terénní práci — samozřejmě za předpokladu důstojné odměny za jejich práci.

Na druhé straně je třeba začít vést debatu o veřejné kontrole a regulaci umělé inteligence. Pokud chceme používat umělou inteligenci, nemusíme ji nutně využívat všude. Bylo by skvělé, kdyby se součástí debaty na sjezdu sociální demokracie a po jeho konci stala i příprava veřejné transparentní regulace umělé inteligencie a hlavně vyjasnění toho, v jakých oblastech ji aplikovat nechceme.

Technická a politická stránka fenoménu se tu prolínají tak těsně, že jednu bez druhé nevyřešíme. Platforma politické strany spojující zaměstnance a výrobní sektor na straně jedné, se silnou humanitní tradicí na straně druhé se pro to jeví jako ideální. Je to jen příklad jednoho aktuálního tématu — jen seznam všech možných dalších by vydal na samostatný text.

Seriózní politická práce, která odpovídá současnému světu, by přitom mohla vrátit členům sociální demokracie víru ve smysluplnost strany a politiky a zároveň umožnila čelit dezinformačním narativům, se kterými si dnes moc nevíme rady.

Jednoduše řečeno, sociální demokracie musí začít znovu vykládat svět a připravovat se tak na jeho proměnu. Pak se stane znovu uvěřitelnou pro své členy i pro voliče.

Diskuse
JP
May 25, 2023 v 12.49
Vykládat svět - jak?

"Sociální demokracie musí začít znovu vykládat svět a připravovat se tak na jeho proměnu" - tato věta respektive výzva R. Bartoška je sama o sobě naprosto oprávněná; nicméně je jen málo náznaků pro to, že by mohla mít potenciál být jenom (dalším) marným výkřikem do tmy.

Totiž, vykládat (nově) svět by mělo být především cílem a náplní samotné společnosti, společenského diskurzu. Ten ale v ideově-filozofické oblasti zamrzl víceméně na nulovém stavu; sice se dnes už celkem zřetelně ví, že nenastal nějaký "konec dějin", ve smyslu bezkonfliktního lineárního samovývoje západní liberální demokracie ke "světlým zítřkům", objevila se celá řada faktorů které toto optimistické očekávání zpochybnily, respektive zcela vyvrátily. Svým způsobem onen "konec dějin" skutečně nastal; ovšem v jiném, negativním smyslu, totiž že dnes nikdo nemá ponětí, kam by lidské dějiny vlastně měly směřovat. A nikdo nemá odvahu toto nové směřování vytyčit, ve jménu nové ideje. (Daleko spíše se naopak paušálně popře - jako to činí například V. Bělohradský - že lidské dějiny vůbec nějaký smysl, nějaké směřování mají.)

Současné lidstvo, současná společnost se tedy potácejí v jakémsi novém bodě nula, bez jakékoli orientace. Že by to měla být zrovna (česká) sociální demokracie, která by mohla mít potenciál tento začarovaný kruh rozlomit, přijít s novou vůdčí a tvůrčí ideou?...

Radovan Bartošek vzpomíná (zřejmě s nemalou dávkou nostalgie), že dřívějších sjezdů sociální demokracie se zúčastňovali i významní intelektuálové, filozofové, sociologové i myslitelé z jiných oblastí. On volá po obnovení této intelektuálně inspirující atmosféry; ale nijak neanalyzuje příčiny, které vedly k tomu, že dnes tomu už tak není. (Samotná ko-laborace Hamáčkova vedení s Babišem asi sotva bude postačujícím vysvětlením.)

Jaký je tedy skutečný rozdíl mezi dobou současnou a dobami dřívějšími? - Především: sociální demokracie dříve svou sílu čerpala především z toho, že plnila úlohu umírněného, solidního středu mezi asociálním kapitalismem na straně jedné, a mezi radikálním, revolučním komunismem na straně druhé. Ten skutečný ideový protiklad a střet tedy existoval mezi kapitálem a mezi Kapitálem; sociální demokracie zde nebyla nikdy skutečně originálním tvůrcem myšlenek, ona žila prakticky jenom z toho že zmírňovala radikální revoluční téze Marxe.

Dnes už se ale komunistické hnutí ocitlo v příslovečném propadlišti dějin; a spolu s ním i svět kapitálu ztratil mnoho ze své původní vyhraněnosti. Tržní - tedy kapitalistická - ekonomika byla naprostou většinou společnosti akceptována jako nevyhnutelná, a bojuje se už jenom proti jejím některým sociálním (respektive ekologickým) excesům.

Pokud ale zmizel onen zmíněný protiklad mezi kapitalismem a komunismem/marxismem, pak zmizela i základna pro sociální demokracii jakožto "umírněného středu". Kde není ani levá ani pravá strana, tam není ani střed.

Pokud by tedy sociální demokracie chtěla nějakým způsobem obnovit svůj ideový potenciál, pak by musela novým, tvůrčím způsobem uchopit právě ty myšlenky, které do světa vnesla její nemilovaná, radikálnější sestra, totiž strana komunistická, přesněji řečeno ty myšlenky které svého času postuloval Karel Marx.

Musela by zcela novým způsobem promyslet zcela základní instituty jako je práce, kapitál, nadhodnota, vykořisťování, odcizení; ale fakticky by bylo zapotřebí jít ještě mnohem dále, bylo by nutno znovu položit tak základní otázky, jako co a kdo je vůbec člověk, jaký je smysl a účel jeho přítomnosti na tomto světě, jaké je směřování a smysl jeho dějin.

Místo těchto klíčových filozoficko-existenciálních témat Radovan Bartošek vybízí k diskusím o umělé inteligenci. Jistě, umělá inteligence v blízké době bezpochyby radikálním způsobem promění pracovní svět (což je ovšem jedna z domén sociální demokracie); ale na straně druhé - jak máme kompetentně diskutovat o umělé inteligenci, když jsme si ještě vůbec ani neujasnili, v čem vlastně vůbec spočívá inteligence lidská?... A tím jsme nutně zase zpět u oněch zcela základních a základních témat obecně filozofických: co je člověk? Co je jeho duch, jeho duše? Kam směřuje lidský duch?

Všechno ostatní - tedy bez nového pohledu na tyto zcela základní otázky - není nakonec ničím jiným nežli pouze víceméně pasivním reagováním na události a faktory, jak je nahodile produkuje a předkládá v zásadě slepý samovývoj toho, čemu Marx říkal "produkční síly lidstva". A jeví se krajně nepravděpodobným, že by pouze z takovéto pasivní reflexe neřízeného samovývoje mohly rezultovat nějaké skutečně inspirující ideje a programy. A to ať z prostředí sociální demokracie, či jakéhokoli jiného - politického či ideového - subjektu současného světa, současné chvíle.