KSČM ve volbách vsadí na tradiční témata. Chce hájit zájmy sociálně vyloučených

Vratislav Dostál

Předvolební program KSČM se zaměřuje především na zájmy nízkopříjmových segmentů společnosti. Komunisté slibují zvýšení minimální mzdy, nová pracovní místa i zákon o sociálním bydlení. Kromě jiného opět volají po zrušení NATO.

Podobně jako sociální demokraté, také Komunistická strana Čech a Moravy schválila na sklonku minulého týdne svůj program pro předčasné sněmovní volby, které se uskuteční za dva měsíce. Na webových stránkách komunisté zveřejnili pouze stručnou verzi svého programu, redakci Deníku Referendum se ale podařilo získat jeho rozšířenou podobu.

KSČM je podle většiny sociologických šetření posledních měsíců druhou nejoblíbenější stranou v zemi. Zároveň je evidentní, že se komunisté dostávají postupně z politické izolace, ve které se ocitli po roce 1989. Nejen proto má význam se jejich programem zabývat. Ostatně po volbách se můžeme dočkat konstelace, která umožní KSČM po čtyřiadvaceti letech opět ovlivňovat chod exekutivy.

Politolog Lukáš Jelínek v rozhovoru pro Deník Referendum zdůraznil, že komunisté před letošními volbami pouze oprášili a poupravili svůj program z minulých sněmovních voleb. „Poněvadž pro případnou vládu ČSSD bude důležité programově obhájit spolupráci s KSČM ve Sněmovně, je důležité, kolik průniků lze mezi programy ČSSD a KSČM najít,“ připomněl Jelínek. 

Podle něj lze tyto průniky nalézt ve většině pasáží, zejména v sociální a ekonomické politice, v poptávce po funkčním státu, v němž je potírána korupce a existuje prostor pro iniciativu občanů. „Do programu komunistů ale pronikla i otřepaná klišé o orientaci zahraniční politiky či právu na práci,“ uvedl Jelínek.

„Jako tradičně je program KSČM zelenější než program ČSSD. Jenže na tomto tématu lze asi nejlépe sledovat, jak daleko je od teorie k realizaci programu. Ve Sněmovně se totiž komunističtí poslanci nijak zvlášť zeleně nechovali. Může to souviset s tím, že program připravují zejména profesionální pracovníci aparátu KSČM, ale místa ve Sněmovně obsazují politici z regionů,“ vysvětlil politolog. 

Důležité podle něj také je, že KSČM je stranou symbolů. „Sama se k mnohým upíná a jsou jí též mnohé předhazovány. Aby byly komunisté považováni za relevantní proud, budou muset především  část symbolů sami opustit nebo je nově interpretovat,“ uzavřel komentář k předvolebnímu programu KSČM Jelínek. Podle něj to bude v posledku důležitější než zdání teoretické kompetentnosti.

Hájíme zájmy sociálně vyloučených

S čím chtějí tedy komunisté oslovit českou veřejnost? Hned v preambuli dokumentu se píše, že KSČM nabízí životaschopná řešení k oživení ekonomického růstu, rozšíření demokracie a zvýšení životní úrovně většiny obyvatel České republiky. Komunisté chtějí usilovat o naplnění zájmů a potřeb občanů, i těch, kteří v podmínkách kapitalismu nemají možnost zabezpečit vlastní poctivou prací své rodiny přiměřenou životní úrovní, uplatnit se podle dosaženého vzdělání a kvalifikace. 

„Za současnou krizi nemohou ožebračovaní občané. Nemalý podíl na ní ale mají korupčníci, tuneláři i bankéři. Problémy nezaměstnaných a sociálně vyloučených řešme odstraněním jejich příčin. KSČM odmítá tezi šířenou pravicí o šetřící a hospodárné pravici a rozhazovačné levici, která zadlužuje stát. Lidé potřebují práci a solidní mzdu, ne sociální dávky,“ tvrdí KSČM v úvodu svého programu.

Připomínají, že vláda Petra Nečase, která vzešla z voleb v roce 2010, byla vyvrcholením pravicové politiky, která podle nich dlouhodobě poškodila politické, sociální i ekonomické zájmy většiny obyvatel České republiky. Vláda podle KSČM zavlekla zemi do pasti nesystémových škrtů a protilidových opatření, která vedou k ekonomické stagnaci a snižování životní úrovně většiny občanů. 

KSČM zároveň přiznává, že neexistuje jednoduché řešení. Její program proto obsahuje komplex řešení krátkodobých, střednědobých i dlouhodobých. K  prvním krokům KSČM v případě volebního úspěchu bude patřit zrušení asociálních opatření pravicových vlád a zabránění privatizace zbytku veřejných služeb.

Střednědobá opatření navrhovaná KSČM mají směřovat k nastartování vyššího výkonu české ekonomiky a k podpoře investic a zvýšení zaměstnanosti a sociálních jistot zaměstnanců i dalších občanů na základě principů sociálního státu. „Jen prostřednictvím těchto opatření může dojít k  únosnému snižování zadlužování České republiky a umořování jejího dluhu,“ tvrdí komunisté.

„Strategickým cílem KSČM je socialismus, demokratická společnost svobodných, rovnoprávných občanů, společnost politicky a hospodářsky pluralitní, postavená na maximální občanské samosprávě, prosperující a sociálně spravedlivá, pečující o zachování a zlepšování životního prostředí, zabezpečující lidem důstojnou životní úroveň a prosazující bezpečnost a mír,“ píše se v dokumentu s tím, že je potřeba obnovit důvěru veřejnosti v  politiku a stát.

Samotný program je pak rozčleněn do šesti bodů: (1) poctivost se musí vyplácet; (2) práci, ne sociální dávky; (3) budoucnost mládí, jistoty stáří; (4) odpovědnost k  prostředí, ve kterém žijeme, (5) více rozhodovacích pravomocí lidem, (6) ano světu, ne zbraním.

Zasadíme se o funkční státní správu

V prvním oddíle se komunisté zavazují, že po volbách prosadí zákon o majetkových přiznáních pro všechny občany nad určitou výši hodnoty majetku. Zavazují se také k rozšíření informací o majetkových poměrech politiků, veřejných činitelů a úředníků s významnými pravomocemi. Chtějí prodloužit promlčecí lhůty u tzv. privatizačních zločinů a provést inventury prodejů státního majetku. 

Slibují novelu zákona o finanční kontrole ve veřejné správě a volají po dodržování transparentnosti výběrových řízení (včetně podlimitních) a zavedení účinného systému veřejného sledování zakázek od zadání až po realizaci. Chtějí také zavést hmotnou odpovědnost státních úředníků, soudců i veřejných činitelů, kteří svým jednáním způsobí škodu na státním nebo veřejném majetku. 

KSČM voličům slibuje také to, že se pokusí prosadit zákon o státní službě, který umožní depolitizovat státní správu, profesionalizovat státního úředníka, zvýšit jeho odpovědnost a současně jej chránit proti politickým a jiným tlakům. Taktéž se chtějí zasadit o uzákonění požadavku na zpřísnění trestů za korupci a chtějí častěji užívat trestu propadnutí majetku nebo ukládání vysokých peněžitých trestů u trestných činů proti pořádku ve věcech veřejných.

V oddíle o sociální a hospodářské politice voličům slibují zajištění kvalitního vzdělání a stabilních pracovních míst. Chtějí prosadit právo na práci a spravedlivé odměňování, zastavit stagnaci reálné úrovně mezd a platů pracujících a čelit nepřiměřeným rozdílům v odměňování. Za základ obnovy konkurenceschopnosti české ekonomiky považují „podporu prorůstových, chytrých a inovativních investic a podporu exportu“.

KSČM chce po volbách iniciovat vytvoření veřejné komerční banky bez poplatků, se zaručeným zhodnocením vkladů a dostupnou úrokovou mírou na poskytované úvěry. V neposlední řadě se v případě volebního úspěchu zasadí o opětovné posílení pracovního práva zaměstnanců a jejich zástupců. Chtějí upřednostnit zaměstnávání na pracovní smlouvu před dohodami. Slibují také vyrovnání neoprávněných rozdílů v odměňování žen a mužů.

Jsme pro navýšení minimální mzdy

Minimální mzdu by komunisté zvýšili až na 14 000 korun, tedy na padesát procent průměrné mzdy. Voličům také slibují, že nebudou pro zvyšování nepřímých daní, zejména DPH. „Požadujeme postupný návrat k sazbám před rokem 2007 (tj. 5 a 19 %). Jednání s EU o zavedení nulové sazby DPH na léky,“ uvedla KSČM v předvolebním programu pro předčasné volby.

Komunisté také požadují opětovné zařazení kultury do snížené sazby DPH a zvýšení výdajů na kulturu na jedno procento státního rozpočtu. Slibují zároveň, že se zasadí o navrácení progrese do daně z příjmu fyzických osob, po zrušení superhrubé mzdy chtějí prosadit pásma tři (19 %, 25 % a 32 %), a časem znovu pět pásem. 

KSČM slibuje také zpřísnění odpovědnosti vlády za výkon vlastnických práv státu v podnicích s majetkovou účastí státu a zastavení další privatizace důležitého majetku státu či zakládání nových podniků a výkup akcií vedoucí k  posílení státního majetku v podnicích důležitých pro zaměstnanost a ekonomickou bezpečnost státu, ve strategických oblastech jako je energetika, informační služby či bankovnictví.

Kromě toho slibují také podporu exportu a ochranu našich hospodářských zájmů, v případě volebního úspěchu by také podpořili rozvoj vědy, výzkumu a inovací, jsou pro zachování státní podpory stavebního spoření a hypoték, pro omezování nátlakových praktik obchodních řetězců zejména vůči dodavatelům zemědělských produktů z ČR či pro omezení dovozu dotovaného zahraničního zboží a potravin například uvalením kompenzačního poplatku pro dovozce ve výši dotace, kterou tamní vlády tomuto zboží poskytují. 

KSČM chce prosadit zrušení tzv. regulačních poplatků ve zdravotnictví a stropy pro odvody na zdravotní a sociální pojištění zavedené pravicovými vládami. Je pro dlouhodobou stabilizaci prvního státního důchodového pilíře a umrtvení druhého pilíře na soukromé spoření. Slibuje také zavedení institutu tzv. minimálního důchodu nad úroveň životního minima či referendum o osudu schváleného zákona o tzv. církevních restitucích. 

Referendum o církevních restitucích

Podle místopředsedy KSČM Jiřího Dolejše v případě církevních restitucí KSČM pouze opakuje požadavek, který vznášela již před projednáním samotného zákona v parlamentu. „Protože schválený zákon o vztahu církví k státu většina národa nepovažuje za dobrý, je možné se zeptat lidí v aktu přímé demokracie na osud tohoto zákona,“ dodal Dolejš v rozhovoru pro Deník Referendum.

Podle něj by to prakticky znamenalo nejdříve přijmout obecný zákon o referendu, který komunisté prosazují dlouhodobě. „Může ale jít i o speciální zákon pro tento účel podobně, jako tomu bylo při našem rozhodování o vstupu do Evropské unie. A pokud si většina společnosti, včetně mnoha věřících, nepřeje naplnit do puntíku i to co stanovil již přijatý zákon, tak to znamená říci, jak s tímto jejich přáním naložit,“ vysvětlil Dolejš. 

„Mandát voličů k ukončení tohoto způsobu oddělení církve od státu je myslím čistým řešením. Je ovšem třeba doříci, že to co bude vykonáno během účinnosti zákona, nelze retroaktivně popřít — leda že by došlo ke kriminálnímu chování. Může být ale změněna oblast majetková: větší kontrola oprávněnosti požadavků církví a především redukce rozsahu peněz, které by měly být každoročně až do oddělení vypláceny z rozpočtu,“ uzavřel Dolejš.

Odmítáme školné a chceme zákon o sociálním bydlení

Komunisté také odmítají školné ve všech podobách při řádném průběhu studia. Chtějí prosadit vznik páteřní sítě neziskových nemocnic, ambulancí a lékáren či zavedení jedné veřejné zdravotní pojišťovny. Požadují zastavení klouzavého posunování hranice prodlužování věku pro nárok na starobní důchod, slibují výstavbu a modernizaci domovů a zařízení pro seniory, včetně stacionářů pro seniory vyžadující celodenní péči a zachování současných sociálních zařízení pro seniory při důrazu na rozvoj terénních služeb, které seniorům umožní zůstat v  domácím prostředí. 

Chtějí také prosadit zákon o sociálním bydlení, stanovení normativů sociálně potřebných bytů a zavedení dalších opatření, jejichž cílem bude čelit nárůstu chudoby starých a bezmocných nebo sociálně ohrožených. V programu se také zavazují, že prosadí státní podporu výstavby startovacích a sociálních bytů, zejména formou družstevního a obecního bydlení s dostupným nájemným.

Chtějí zavést státní regulaci cen plynu, elektrické energie, užitkové a pitné vody, stočného, tepla a paliv. Hovoří i o prosazování výstavby družstevních domů a bytů na neziskovém principu s pomocí Státního fondu rozvoje bydlení a stavebního spoření či o státní podpoře a rozšiřování kapacit jeslí, mateřských škol a služeb pro rodiče. 

Chtějí podporovat učňovské a technické školství a iniciovat změny ve financování vzdělávání, posilujících jeho efektivnost a kvalitu. Na financování by se podle KSČM měly podílet i firmy, pro které jsou studenti připravováni.

KSČM podpoří veřejnou diskusi o evropské iniciativě za tzv. bezpodmínečný základní příjem s cílem garantovat z dlouhodobého hlediska všem občanům EU bezpodmínečné, individuální právo na uspokojení jejich materiálních potřeb k vedení důstojného života. Komunisté slibují také zamezení posilování privátních sociálních služeb na úkor státních, krajských či obecních organizací a chtějí prosadit resocializační programy pro bezdomovce, podporu chráněného bydlení, azylových domů, vyvařoven a lékařských středisek pro bezdomovce. 

Strategie udržitelného rozvoje a ekologie

Celý čtvrtý oddíl jejich programu se týká ochrany životního prostředí. Podle něj se KSČM soustředí zejména na prosazování strategie udržitelného rozvoje spojené s vizí dlouhodobého ekonomického rozvoje v souladu se sociální soudržností a ekologickými standardy. Slibují nalezení společensky přijatelné a úměrné meze těžby nerostných surovin, podporu ekologických funkcí zemědělství, ekologické krajinotvorby a urbanistiky.

Chtějí podpořit ekologicky šetrné druhy dopravy, zejména kombinované dopravy, vnitrozemské vodní dopravy a železniční dopravy. KSČM chce zároveň zahájit systémové změny ve způsobu nakládání s odpady, především s jejich tříděním a recyklací. V programu se hovoří také o podpoře energetické nezávislosti České republiky. Ta podle KSČM spočívá v pokračování využívání jaderné energetiky, v ekonomicky rozumném využívání obnovitelných zdrojů energie a v postupném snižováním spotřeby uhlí v teplárenství a energetice.

Komunisté zároveň v předvolebním programu slibují prosazení udržitelných forem hospodaření, hovoří o aktivní roli zemědělců při ochraně krajiny, ochrany a obnovy vodních zdrojů a zemědělského i lesního půdního fondu jako nenahraditelných přírodních zdrojů. Chtějí provést zásadní systémové změny státní správy v oblasti životního prostředí. V exekutivě by pak údajně zohledňovali soulad ekologických a národohospodářských priorit.

V pátém oddíle svého programu KSČM slibuje přijetí ústavního zákona o obecném referendu a zjednodušení vyhlašování místních a regionálních referend. Chtějí posílit účast občanů na tvorbě politických rozhodnutí, zvýšit veřejnou kontrolu a transparentnost práce zastupitelstev a jejich orgánů. Podle nich by mělo dojít k zahájení diskuse o upřesnění či zdokonalení Ústavy a klíčových zákonů s cílem upevnit demokratický právní stát a obhájit princip svobodné soutěže politických stran v rámci parlamentního systému.

V tomtéž oddíle hovoří také a tom, kterak prosadí tvrdé postihy pro spekulanty s byty, odstraní ekonomické překážky přístupu občanů k právu (bezplatná právní pomoc, úprava soudních a správních poplatků apod.) a zavedou větší ochranu dlužníků, posílí kontroly zákonných exekutorů a stanoví jasná pravidla nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů.

Podle komunistů by hodnota dluhu neměla nepřiměřeně narůstat o lichvářské úroky a nadměrné sankce. KSČM se také zavazuje prosadit návrh zákona o poměrném zastoupení v orgánech zastupitelstev a parlamentu. Komunisté nakonec slibují například posílení pravomocí zastupitelstev na úkor rad a chtějí posoudit možnost změny na jednokomorový Parlament České republiky, popřípadě přeměnu Senátu na zástupce regionů. Podporují také snahy zaměřené proti omezování svobody internetu.

Zahraniční politika

Poslední oddíl jejich programu se týká zahraniční politiky. Právě v tomto spletitém tématu se nejednou jejich pozice značně lišila od pozice sociálních demokratů. KSČM volá po důsledném uplatňování Charty OSN, po posilování role OSN a po respektování a dodržování mezinárodního práva pro všechny země. 

Chce se zasadit o zamezení jakýchkoliv snah o výstavbu cizích vojenských základen na území České republiky a účasti při vojenských zásazích na cizím území bez mandátu Rady bezpečnosti OSN. KSČM se dle svého programu zasazuje o překonaní agresivních bezpečnostních bloků a prosazování modernější, kolektivní celoevropské organizace bezpečnosti. V případě volebního úspěchu chtějí komunisté usilovat o pokračování tradic helsinského mírového procesu a to zejména v oblasti mírové diplomacie a lidských práv. 

Zároveň se zavazují k důslednému prosazování politiky nevměšování do vnitřních záležitostí jiných zemí a slibují odpor vůči všem formám terorismu, včetně státního. Odmítají také jakékoli vměšování zahraničních nátlakových skupin, včetně spolků vznášející požadavky odsunutých Němců, do vnitřních záležitostí České republiky, jakož i zpochybňování dekretů prezidenta Edvarda Beneše. 

Volají také po plném zajištění rovnoprávného postavení členských zemí v politických institucích Evropské unie. Podle nich bychom měli cílevědomě odmítat rozsáhlou byrokratizaci a přetrvávající deficit demokracie v politickém rozhodování EU a odstranit je. KSČM se opět hlásí také k požadavku zrušení NATO. Podle nich jde o dlouhodobý cíl. 

Jejich minimálním cílem je pak vystoupení České republiky z jeho vojenských struktur. Podle komunistů bychom se také měli zasadit o revidování strategie NATO z roku 1999, která obsahuje „právo preventivních úderů“.

  Diskuse
  August 26, 2013 v 16.18
  "Aby byli komunisté považováni za relevantní proud, budou muset především část symbolů sami opustit nebo je nově interpretovat,“
  ....zajímalo by mě konkrétně, které symboly má pan Jelínek na mysli? Tedy, které si mohou podle jeho názoru komunisté ponechat a které by měli opustit?
  August 28, 2013 v 12.41
  Průniky a klišé
  Pokud jde o symboliku, tak tradičně červená barva snad není problém (o třešních ani nemluvě).
  Asi se má na mysli spíše rétorika, ale ta je různá člověk od člověka a platí to i v jiných stranách.
  Nebudu jmenovat stranu, ale už jsme slyšel výroky jednoho jejího komunálního představitele - mluvil jak Vandas.
  Pokud se mají na mysli tzv. klišé o zahraniční orientaci, tak odmítat jakoukoliv kritiku současného bezpečnostního systému by bylo možné chápat jako pasivní stereotyp.
  "Láska k NATO" jako vstupenka do vládního klubu by bylo dost trapné - přes všechna diplomatická i jiná úskalí tohoto tématu je jeho nastolování legitimní.
  Copak helsinský proces a neagresivní doktrina obrany jsou prázdná témata ?

  August 31, 2013 v 9.53
  Symbol je například slovo "komunistický" v názvu
  O tom slově platí, že se ta strana k němu upíná a mnohými je jí to předhazováno.

  Pokud má jako strategický cíl socialismus, byl by čistě popisný název "Socialistická strana", "komunismus" v názvu je symbol mimo jiné kontinuity s tradicí KSČ.
  August 31, 2013 v 10.00
  A proč by měla měnit název, když ji mnoho lidí volí právě kvůli tomu? Dokonce i když vědí, že ta symbolika je spjatá s minulým režimem a s tradicí KSČ. Jsou snad všichni voliči KSČM lumpové nebo hlupáci?
  Patrně se po pádu režimu nepodařilo přesvědčit celý svět, že komunismus je zlo, jako se to podařilo po porážce nacismu. Z tohoto důvodu také nemohl rozpuštění ani přejmenování nikdo nařídit. Tím méně to někdo může udělat dnes, kdy se naopak začíná ukazovat, že představa jednotného lidu, jenž svorně odmítl "komunismus" a zvolil si demokracii, byla ideologickou konstrukcí.
  Až se straně ten název přestane voličsky vyplácet, však ona se ho jistě zbaví...
  August 31, 2013 v 11.44
  Milá paní Hájková,
  máte jistě pravdu v tom, že někteří lidé volí KSČM kvůli té symbolice spjaté s minulým režimem. Jiní ji zase kvůli tomu nevolí a nevolí ani jiné levicové strany, které z možné spolupráce s KSČM podezírají.
  Teď už se KSČM nepřejmenuje, ale kdyby to udělala před třiadvaceti lety, byla by možná levice po celou tu dobu silnější.

  Teď se situace mění, ale pořád ještě se zdá, že by většina společnosti skousla menšinovou vládu s podporou komunistů, ale komunisty ve vládě ne.

  Nepolemizujete ale s tím, že slovo komunistický je symbol v tom smyslu, o kterém mluví Lukáš Jelínek.

  O lumpech a hlupácích jsem nic nepsal.
  August 31, 2013 v 11.57
  Milý pane Kubičko
  (ještě že jsme si oba navzájem tak milí). Já vím, že jste nic nepsal o lumpech a hlupácích a je to dobře. Já ve svých příspěvcích nereaguji vždy jen na to, co někdo napsal. Píšu prostě jen tak.
  August 31, 2013 v 12.31
  Ale KSČM předvolební agitaci dělat nehodlám. Ani jí nechci předepisovat, čeho se musí vzdát. To si musí rozhodnout ona sama.
  P.S. Nevím, jestli má ještě smysl polemizovat o slově "komunistický", ale chcete-li, můžeme se o tom bavit.
  August 31, 2013 v 18.24
  Jedině komunismus
  Co máme dnes na obranu proti kapitalismu? Jakou máme alternativu?

  Progresivní zdanění? Místní měny? Fair trade? Farmářské trhy? Podporu obnovitelných zdrojů energie? Všeobecný základní příjem?

  To všechno jsou jen kosmetické úpravy kapitalismu, přestože i mnohé z nich se dnes zřejmě zdají socialistickým stranám příliš radikální. Skutečně proti kapitalismu dnes stojí jedině komunismus.

  Předhazovat komunistům, aby se vzdali slova komunismus, je taktika pravice v její válce proti fantazii, v prosazování hesla, že není žádná alternativa. Je to snaha zavraždit poslední přežívající sen. Jenom sen v dnešní době po konci dějin, už žádné strašidlo, žádnou politickou sílu, jen slovo a matnou vzpomínku na pohádku z dětství. Nejen sociální demokracie, ale už i komunistická strana se omezuje na heroické bitvy s pravicí o jemné paramerické úpravy jediného přirozeného světového řádu, kterému se už ani ve slušné společnosti nemá říkat kapitalismus, že prý to slovo je jen prázdná nadávka, která nic neznamená. Nezbývá už než slovo komunismus. A i to slovo vadí.

  Vzdechy tady, v Deníku Referendum, nad sociální demokracií, že nemá žádný program proti kapitalismu, budou marné, dokud se tu zároveň budou objevovat výtky vůči komunistům, že si říkají komunisté, že se drží toho slova, které jim jako poslední památka připomíná, že by se snad jednou mohli proti kapitalismu postavit.

  Představa, že kdyby se komunisté bývali vzdali i slova komunismus, mohla být levice dnes silnější, je lež šířená pravicí. Kdyby se komunisté bývali vzdali i slova komunismus, mohla být levice dnes nejen ochočená, jak je, ale úplně vyhlazená.
  JV
  August 31, 2013 v 21.11
  Co je opakem kapitalismu, resp. komunismu
  Vážený pane Macháčku,
  komunismus proti kapitalismu nestojí. Jen se podívejte, jak si oba rozumí v Číně.

  Ale nemusíme chodit pro důkazy do Číny, zažili jsme to dostatečně u nás. Komunističtí nomenklaturní kádři měli zrovna tak neomezenou moc, jako dnešní oligarchové. Neplatili pro ně zákony, a i když nominálně žádný závratný majetek nevlastnili, tak k veškerému státnímu majetku – ten nebyl jistě o mnoho menší než majetek oligarchů – měli dispoziční právo. Mohli bychom pokračovat srovnáváním nakládání s opozicí v obou režimech a jistě bychom našli řadu společných znaků, atd.

  Opakem kapitalismu není komunismus, ale dobro pro všechny. A to je také opakem komunismu. Dobro pro všechny je ovšem idea křesťanská.

  Dobrou noc a vše dobré přeje Jiří Vyleťal
  August 31, 2013 v 22.18
  Komunismus JE dobro pro všechny. Komunismus tu ovšem nikdy nebyl. Byl tady režim, který si říkal všelijak, naposledy reálný socialismus. O komunismu tvrdil, že ho buduje, tedy se k němu hlásil, to je pravda. Komunismem však ten režim nazvali teprve jeho odpůrci, aby zdiskreditovali i samotnou myšlenku.
  Mimochodem, režim, který by byl "dobrem pro všechny", neexistoval vůbec nikdy. A nebyly jím rozhodně ani ty, které se hlásily ke křesťanství.
  JV
  September 1, 2013 v 7.30
  Potíže
  Vážená paní Hákková,
  já tu vidím dvě potíže.

  Zaprvé o všem, co se nepovedlo, se dá tvrdit, že to nebylo to, za co se to vydávalo. Že idea byla křišťálově čistá, dobrá, ale celé se to pokazilo při realizaci. Takto můžeme omluvit komunismus a říkat mu raději reálný socialismus, takto můžeme omluvit kapitalismus a říkat mu třeba globalizace. Můžeme si vytvořit konstrukci, v níž smyšlené ideály zůstanou čisté a čekat na další dějinný pokus, který už zaručeně, ale opravdu, opravdu zaručeně, dobře dopadne. Druhý, třetí, stodesátý, …. atd. Přístup je to naprosto neseriozní, zcela postrádající rozum ale chcete-li, budiž.

  Pak je tu ještě ta druhá potíž. A v té my křesťané máme docela jasno. A sice že tam, kde se nepočítá s Pánem Bohem, se lidé k žádnému dobru nedopracují. Komunismus s Pánem Bohem nepočítá. A nepočítá s ním ani kapitalismus; jenom je ten kapitalismus na rozdíl od komunismu natolik chytrý, že jej odsouvá do soukromé (neškodné) sféry jednotlivců. Můžeme to říci i jinak: v komunismu se bohem stává samotná komunistická idea (ideologie) a v kapitalismu zisk.

  Dobro pro všechny je možné jenom tam, kde lidé tvoří společně s Bohem. Kde v sobě pěstují lásku k Bohu a dobro druhých jim leží na srdci minimálně v takové míře, jako to vlastní.

  S přáním všeho dobrého, Jiří Vyleťal
  September 1, 2013 v 7.57
  Vážený pane Vyleťale,
  jak můžete tak určitě vědět, s čím komunismus počítá nebo nepočítá, když nikdy žádný nebyl? Pokud vím, tak se ani příliš nepopisovalo, jak by vypadat měl, nebo jen ojediněle, a to byly spekulace. Nepopisoval ho ani Marx. Marx opravdu s bohem nepočítal, ani minulý režim ne. Ale pořád z toho neplyne, jaké vlastnosti by měl mít komunismus, takže nelze ani tvrdit, že by tam bůh neměl místo. Jak si vůbec můžete být tak jist, jaký je Bůh? A jak si můžete být jist tím, že rozhodně nemá nic společného s komunistickou ideou?
  MP
  September 1, 2013 v 13.47
  Diskuse mezi p. Vyleťalem a pí Hájkovou
  velmi pěkně ukazuje, jaká nedorozumění vznikají při užití slova komunismus - a právě proto si myslím, že to slovo je nepoužitelné. Jakmile se s ním vytasíte, ihned se "diskuse" zvrtne k tomu, co bylo a nebylo za minulého režimu.

  Nic naplat, to slovo možná má magickou přitažlivost pro některé lidi, leč u většiny vyvolává naopak velice negativní emoce, což se nedá změnit. V boji proti globálnímu kapitalismu pojem komunismus nepomáhá, dokonce prokazuje tomuto boji spíše medvědí službu...
  September 1, 2013 v 14.07
  Pane Plevo,
  proč by se to nedalo změnit? Pochopitelně, že ne hned zítra. A co pomáhá proti kapitalismu, to se teprve v budoucnu ukáže.
  September 1, 2013 v 14.20
  Máte snad pocit, že se globální kapitalismus zalekne pojmu sociální demokracie?
  September 1, 2013 v 16.33
  Komunismus
  Rád bych zde připomenul, že ještě v r. 2011 psal Martin Pleva docela radikálně, a to dokonce o sociální demokracii: http://www.blisty.cz/art/59795.html

  Dnes už mu nevoní ani slovo "komunismus", který Jacques Derrida na počátku 90. let nazval mesianismem bez mesiáše. Jde, kalivodovsky řečeno, o hluboce humanistickou myšlenku totální emancipace člověka.

  Pokud má někdo s tímto pojmem problém, pak má spíš problém s vlastními předsudky a s neznalostí. Ztotožňovat ideu komunismu s byrokratických reálným socialismem nebo dokonce se stalinismem, to je jako – s odpuštěním – ztotožňovat nacismus s láskou k vlasti.

  Ostatně není komunismus jen marxistický. To jen pro úplnost.
  September 1, 2013 v 16.39
  Komunistická
  Z mého zorného úhlu se vynořuje jiná otázka: nakolik je současná KSČM práva svého přívlastku "komunistická"?
  MP
  September 1, 2013 v 16.52
  Milá paní Hájková,
  globální kapitalismus se nezalekne žádných slov, ale pouze činů. Těch se zatím nedostává.
  Nicméně slova mají svou moc, představují symboly, mnohdy negativní. Slovo komunismus takovým symbolem je, pro většinu lidí bohužel negativním, to je prostý fakt, který nemá co dělat s nějakými mými přáními.

  Komunismus jsem nikdy nehájil (ani jako pojem), naopak, už dávno jsem psal i tady M. Hauserovi, že vytasit se s tímhle slovem je dnes kontraproduktivní. Neztotožňuji se ovšem ani s myšlenkou komunismu, má-li být chápán jako společnost plné rovnosti. Určitá (nevelká) míra nerovnosti je nutná a zdravá, jde "jen" o to, aby moc byla pod kontrolou:)
  To jen R. Kanda (opravdu nevím, co jsem mu udělal) má pořád potřebu na mě útočit a shazovat moje názory, je to jeho volba...
  September 1, 2013 v 17.07
  MP
  Ale já neútočím ani neshazuji. Jen prostě kladu nepřímé (i nepříjemné) otázky, protože vnímám ve Vašich názorech určité posuny, jimž nerozumím. Pokud Vás to uráží, je mi to líto.

  Ostatně ta poznámka o předsudcích atd. byla neadresná, šlo o obecnou úvahu.
  September 1, 2013 v 17.27
  R. Kandovi:
  Já si také myslím, že na KSČM je toho komunistického dost málo. Většině lidí, kteří ji budou volit, však možná ani o tu ideu komunismu nejde, nejsou to žádní idealisté. Budou ji volit právě kvůli tomu, že je spojená s minulým režimem. Což ovšem pro náš polistopadový vývoj není nejlepším vysvědčením.
  September 1, 2013 v 17.32
  Pane Plevo (také nic ve zlém),
  vy si opravdu myslíte, že kapitalismus lze za pomocí státu zase zkrotit a uvést do stavu před globalizací, čili udělat z něj zase "hodný a poslušný" kapitalismus? Já si to nemyslím, což ovšem neznamená, že snad budu bránit tomu, když se o to státy budou pokoušet. Vaše obavy o to, aby náhodou v budoucnu nenastala úplná rovnost, která je nezdravá, jsou myslím zbytečné. Chcete snad dokonce mírnou nerovnost podporovat a udržovat, aby svět byl vyvážený? Já se naopak budu snažit zasazovat se o úplnou rovnost, přičemž si myslím, že se nám to stejně nikdy nepodaří. Ovšem představuji si poněkud jinou cestu, než je třeba klasické znárodnění a takové ty věci, které už jsme zažili. Já ostatně nehodlám budoucnost nijak projektovat ani se předem k něčemu nebo někomu vázat. Uvidím, co přijde a co se bude dít, a podle toho se budu rozhodovat. Ale k pojmu komunismus se už budu vždycky hlásit, ať se to komu líbí nebo nelíbí. I když to nebude salonfähig.
  September 1, 2013 v 18.07
  A ještě k tomu strachu z rovnosti: Připadá mi to, jako byste chtěl hrát nějakou hru a dopředu jste se bál, co když vyhrajete.
  September 1, 2013 v 20.25
  Symbol minulé budoucnosti
  To slovo na k v době, kdy evropské komunistické strany vznikaly, symbolizovalo budoucnost. Dnes symbolizuje minulost.

  Podle Tonyho Judta (parfrázuji volně) jsou sociálně demokratické strany založeny na poznání, že revoluce v Evropě jsou minulostí ne budoucností. Sociálně demokratické strany byly hybridním útvarem, vytvářely umatlané kompromisy, ale vcelku byly velmi úspěšné. Komunistické strany úspěšné nebyly.

  Dnes se ale zdá, že minulostí je veškerý historický optimismus jako takový, nejen ten marxistický.
  September 1, 2013 v 21.18
  Pesimismus z budoucnosti vládne, protože si nikdo neumí představit nic jiného, než sociální stát.
  September 1, 2013 v 22.38
  K tomu, co říká pan Kubička: je-li komunismus "symbolem minulosti", pak by jím sociáldemokratismus mohl být tím spíše. A to přesně z toho důvodu, o němž píše paní Hájková. Idea sociálního státu není zrovna nejmladší, dokonce bych řekl, že trpí docela viditelným kornatěním cév.

  Ovšem nemyslím si, že minulost je něco, co je definitivně odbyto, co by se mělo uzavřít někde dole ve sklepení. Naopak, spíš jsem na straně Faulknera, který někde píše (velmi volně parafrázuji), že minulost vlastně ani není minulostí.

  Vyhodíte minulost dveřmi, vrátí se oknem. A občas vypadá docela mladě.
  September 2, 2013 v 2.06
  Minulost, která byla a minulost, která nebyla
  Sociáldemokratismus - tedy prosazování sociální spravedlnosti demokratickými prostředky je o něco mladší než komunistická představa proletářské revoluce. Je pravda dost starý na to, aby se mu dalo říkat konzervativní. Na rozdíl od komunistických stran ale byly sociálně demokratické strany dost úspěšné. Revoluce buď nebyly nebo dopadly špatně, sociální stát se po druhé světové válce v Evropě do značné míry podařilo prosadit - ve velké míře ve Skandinávii a v Rakousku, částečně v Německu.
  September 2, 2013 v 5.28
  Ono záleží na tom, čemu vlastně říkáme úspěch.
  Úspěšnost nějakého člověka s odstupem času také nehodnotíme jen zhlediska délky života, případně jeho tragického konce. Navíc se budoucnost stejně nedá plánovat.
  Já myslím, že v každém případě je dobré:
  a) účastnit se toho, co je (čili dělat to, co dobrého se právě dělat dá)
  b) představovat si to, co zatím není, ale mohlo by být v budoucnu (třeba ty představy časem nabudou jasnějších obrysů)
  c) držet se svého přesvědčení, ovšem ne dogmaticky
  To první je vlastně kontinuita s přítomností, to druhé s budoucností a to třetí s minulostí.
  JS
  September 2, 2013 v 13.41
  Úspěchy sociální demokracie
  jsou nesporné, ale lze si je těžko představit bez revolucí, které proběhly a které hrozily, bez katastrof dvou světových válek a bez poválečné existence východního bloku jako alternativy, i když byla samozřejmě nedostatečná. Po jeho kolapsu probíhá demontáž sociálního státu a dalších výdobytků sociální demokracie velmi usilovně.
  September 2, 2013 v 14.23
  Ze zkušenosti s různými lidmi vím, že slovo komunismus evokuje povětšinou velmi negativní emoce. Bohužel je to způsobeno antikomunistickou propagandou uplynulých 24 let a obávám se, že se na tom v dohledné době nic moc nezmění.

  KSČM má jistě své voliče, ale pokud její preference stoupají, domnívám se, že tak činí většina jejích nových voličů spíše „na truc proti Kalouskovi“, než že by byli ochotni a schopni svoji náklonnost k této straně věrohodně a vážně obhájit.

  Ač jsem jako asi většina zde dnes nakloněn Sociální demokracii, dovedl bych si představit vznik levicové strany podobné německé Die Linke. S dnešní KSČM má totiž spousta lidí problém nejen ten výše uvedený, tedy ideologický, ale ani její program a hlavně činy nejsou v evropském měřítku příliš, nebo mnohdy vůbec, levicové.

  Pro mladší generaci pak (aniž bych se chtěl dotknout zde pana Dolejše popř. dalších členů) tato strana ani svým věkovým složením nepředstavuje ve světě obvyklejší věkový průměr. Je celkem známé, že až na samozřejmé výjimky, má KSČM své příznivce ve vyšší věkové kategorii. I když se to možná mění, nevím, popisuji jen svůj dojem.

  Nevím v čem je „program KSČM zelenější než program ČSSD“, ale ani její program není z pohledu evropských levicových stran zelený vůbec. Německá Die Linke má např. ve svém programu uvedeno, že chce „přetnout moc monopolních energetických firem a předat ji do rukou občanů“. Věc, která je z úst našich „levicových“ stran nemyslitelná.

  Jinými slovy chce podporovat v Německu se úspěšně rozvíjející trend domácích solárních elektráren popř. elektráren komunitních, obecních..., které v sobě pojí výhody ochrany životního prostředí, energetické nezávislosti a úniku z cenového diktátu korporací. Ba co víc je tento koncept pro občany a obce nemalým zdrojem výdělku.

  Oproti tomu KSČM chce podporovat beznadějně zastaralou (komunistickou :) jadernou energetiku.

  Pro představu pak jak atraktivní může být taková moderní levicová strana pro voliče i z jiné stránky, zde přikládám odkaz na některé členky této nadějné levicové strany, současné poslankyně německého Bundestagu.

  http://www.sahra-wagenknecht.de/
  http://www.caren-lay.de/
  http://www.katja-kipping.de/
  September 2, 2013 v 14.34
  Dovedete si představit, že by přišla KSČM s podobným předvolebním spotem?
  http://www.youtube.com/watch?v=4ZvhIyIK8OQ
  September 2, 2013 v 18.19
  na levici mnoho hlav a ještě více názorů
  L.ŠVehla : u nás na rozdíl do Die Linke žádné TV spoty ani bilboardy - svou roli hrají peníze i rychlost předčasných voleb. Ten spot, no možná na Německo vtipné, nechci soudit (osobně jsem na jakoukoliv reklamu spíš imunní), ale programově v čem nové ? A názor že jádro je zastaralé je prostě jen názor, mimo německé prostředí spíš ojedinělý. Důrazy mohou být různé, synergie je to co rozhodne. Klidně na truc kalouskovi se schwarzenbergem , hlavně ne na truc mezi sebou.
  R.Kanda : Hledejme dnes průnik a ne důvody k neshodám- vždyť i ten idedologický pojem či přívlastek komunismu lze vykládat různě a také se tak namnoze děje. Kontinuita ze Zifčákem je něco jiného než kontinuita se Šmeralem. Nevadí mi seminář o dneším významu slova komunismus, ale co po volbách to že minulost nuž není co bývakla a pořád není uzavřená ale stejně neřeší.
  P.S. pro pana Kubičku - hostinec pod kaštany patří mezi naše společné kořeny, autor komunistickho manifestu byl přeci sociální demokrat stejně jako J.B. Pecka či L. Zápotocký
  September 2, 2013 v 19.00
  Pane Dolejši,
  to, že sociálně demokratické strany a strany komunistické mají společný původ vím, komunistické revoluční strany to "s" radikalizovaly do revolučního "k", sociálně demokratické si ponechaly to "d". To "d" je pro mě důležité.
  Oslovujete mě zdá se mi sociálního demokrata, to tak úplně nejsem, od jisté doby ČSSD volím, ale i teď pošilhávám i jinam (určitě ne ke "K", spíše až ke konci abecedy).
  September 2, 2013 v 20.07
  Ale pane Kubičko, jaképak dnes revoluční "k"? To jako že by pan Dolejš šel na barikády?
  :-)
  September 2, 2013 v 20.14
  Pane Dolejši to, že je jádro zastaralé a mrtvá cesta není názor, ale HOLÝ FAKT. Stačí otevřít oči a podívat se za plot naší zahrádky do světa, kolik se tam staví výkonu JE a OZE. Nemám konkrétní čísla, ale ten poměr je naprosto výmluvný.

  Nebo si pročíst články pana Beránka zde na DR a diskuse pod nimi, můj článek nebo další materiály a studie dokazující nesmyslnost upínání se k jádru. Vím, že asi nestačíte sledovat vše, ale překvapuje mě, že si potřebné informace nesežene ani pan Šulda od vás, se kterým jsem měl loni na toto téma výměnu názorů.

  Docela by mě zajímalo z jakých materiálů vaše strana vychází pro přesvědčení o smysluplnosti jádra. Studie, která by něco takového dokazovala totiž NEEXISTUJE. Zato studií, které dokazují pravý opak existuje, jen u nás, několik.

  Spot neříká ani tak nic nového jako je spíše osvěžující svojí vtipnou prezentací programových cílů. Vtipem v našem pře(auto)cenzurovaném mediálním prostoru naprosto nevídaným. Kromě tupých připitomělých bilboardů na každém rohu a silnici a „politicky korektních“ debat s tématy o ničem (o Zemanovi, parlamentarismu, komunismu a podobných pitomostech) se bohužel u nás asi s ničím jiným nedá v předvolebních kampaních počítat.
  September 2, 2013 v 20.20
  Tím navazuji na bod, který u obou levicových stran v programech postrádám. A to opatření a změny pro ozdravení našeho mediálního prostoru. Omezení propagandy a manipulace s veřejným míněním...

  My se přitom nezmůžeme ani na umravnění veřejnoprávních médií natož pak těch soukromých.
  MP
  September 2, 2013 v 22.26
  No jo, Die Linke -
  to je moje láska, Sahra, Katja... mít takové političky u nás:)

  Ale pozor, ani Die Linke nehlásá revoluci a komunismus, i když vznikla z PDS (a ta z SED!), jak je této straně v Německu taky neustále vyčítáno!
  September 3, 2013 v 7.12
  reklama, přesvědčení a fakta
  pane Švehlík - nechci vám upírat vaši antijadernou víru, ale vy zase zkuste vnímat, že když své názory označíte za holý fakt, nikoho nepřesvědčíte. Mnozí jsou naopak přesvědčeni a to na základě také faktů že jádro má větší budoucnost než fosilní paliva. A mysll si to většina...
  Aktuální poměry energetického mixu v zemích jako je Německo nejsou přeci argument. A to nemluvím o tom, že kromě štěpení je tu i cesta fůze.
  Je hezké že chcete omezit propagandu v médiích, ale sám ji přeci také děláte - nebo snad není takové hlásání Vaší Pravdy propagandou ?
  Jediné co se dá s takovou politickou reklamou dělat, je aby jedna neměla monopol a učit lidi kritickému odstupu od sloganů a různých těch ataků na podvědomí.
  P.S. pane Kubíčko - to D je důležité i pro mně, ale ne jen jako součást názvu - mají ho tam snad možná vám bližší LES ši SZ ? Pominu projekt pí Zubové.
  September 3, 2013 v 9.43
  Pane Dolejši,
  přečtěte si aspoň mé jméno když už ne fakta o jádru. Líbí se mi vaše argumentace „mnozí...“, „většina...“. Ta většina včetně vás „si to myslí“ PRÁVĚ KVŮLI ZDEJŠÍ ÚSPĚŠNÉ PROPAGANDĚ. Není tedy divu, že nepovažujete demokratizaci médií za potřebnou když evidentně nedokážete rozlišit fakta od vymývání mozků.

  Z vašeho vyjádření také bohužel plyne, že opravdu nevidíte dál než „za plot“ do Německa. On ten boom OZE a radikální útlum JE je ale celosvětový včetně Ameriky, kde přes masivní státní podporu byla většina projektů jaderných elektráren zastavena.

  Když mi prozradíte informace kde bere KSČM jistotu (z jakých dokumentů nebo studií čerpá) pro své přesvědčení o smysluplnosti jádra, na oplátku vám pošlu odkazy na články a dokumenty potvrzující pravý opak. Abychom se bavili konkrétně a předešli „hlásání propagandy“ ať už z jakékoli strany.
  September 3, 2013 v 11.49
  vztah k JETE nerovná se komunismus
  za ten překlep se omluvám, ale vést tu bratrovražený boj s bojovníky jádram s jádrem nechci protože na tom se levice štěpit nemusí..
  Téma JETE určitě nesouvisí s tématem, tedy programovým základem KSČMa s pojmem komunismu obecně - jde jen o technické řešeníe enrgeticlkých ptožeb.
  Jistěže většina nemusí mít pravdu, ale pokud je nějaká hrstka přesvědčená že pravdu vlastní ona, měla by snad ona snést argumenty. Existují i zelení, kteří nebojují s jádrem, jen řeší parametry jaderné energetiky.
  Joistý nárůst podílu OZE nezpochybnuji, ale jistě nebude tvořit 100% a spotřeba energie i přes úspory i nadále poroste.
  V tomto ohledu je Německo se svým přístupem, kterému podléhá i Die Linke píše výjimkou než pravidlem.
  Strašák Černobylu a Fukujamy je iaracionální emocí zneužívanou v konkurenčích bojích energetických lobby (OZE nevyjímaje).
  September 3, 2013 v 13.29
  To je marné
  Ty důvody proč KSČM tíhne k jádru mi tedy nesdělíte. Buď to sám netušíte nebo spíš jedete na vlně populismu a technicko-ekonomický důvod pak logicky neexistuje.

  Jádro samozřejmě není komunismus, proto ten smajlík, ale připadá mi, že jste se tam právě s tím jádrem zasekli.

  To, že považujete energetickou koncepci POUZE za „technické řešení energetických potřeb“ svědčí jen o tom, že vůbec nemáte dlouhodobější představu, stejně jako naprostá většina stran, o dlouhodobější koncepci energetiky potažmo struktuře průmyslu, zaměstnanosti, o směřování ČR do budoucna, jaké by měla být priority atd.

  Stále více se přesvědčuji, že váš program je vlastně jen opisování toho co už tu bylo a co jakž takž fungovalo. Neříkám, že je to špatně, ale koncepce ekonomiky je pro uskutečnění toho co deklarujete právě klíčová. Ono je nutné stát z něčeho financovat a ne jen používat obecné fráze, nakoupit jaderné elektrárny, rubat uhlí a čekat, že se sociální služby z něčeho zaplatí.

  „Hrstka...“. Pane Dolejší, to opravdu nemá cenu. Končím a přeji úspěch ve volbách. Jste asi lepší jak Kalousek, ale o kolik vlastně, ukáže již blízká doba.
  September 3, 2013 v 17.51
  opravdu už jen na okraj
  Tahle debata opravdu není o JETE. Snad své postoje nemyslíte mesiášsky, ale přemýšlíte nad nimi - tak víte že pouhé nálady veřejnostfi se samozřejmě proměňují, ale nejen v ČR jsou lidí opět více za jádro a ne kvůli populismu, ale naopak že vychladiy hlavy..
  Např. podle výsledků průzkumu, provedeného Francouzským institutem pro výzkum veřejného mínění (IFOP), obyvatelstvo Francie se staví k jádru stále pozitivněji. . Ze 2004 respondentů 36% podpořilo využívání jaderné energetiky ve Francii. V listopadu 2011 jejich podíl činil 33%, v červenci 2011 32%. To není až tak velká změna, avšak podíl odpůrců se snížil na 14% ze 17% v listopadu a 21% v červenci 2011. 34% respondentů uvedlo, že se řadí mezi „pochybující“, což je o 6 procentních bodů méně, než v listopadu 2011. Poprvé od fukušimské havárie je tak „podporujících“ více než „pochybujících“.
  Naše dlohodobé představy (KSČM) o energetice vyjádřili naši experti kteří se podíleoi na práci Pačesovi komise, ale jestli si trváte na svém, tak vás lámat pro jádro nebudu. Ale že rostoucí energetické potřeby civilizace nevyřešíte jen biomasou nebo fofrníky myslím je dost zjevné. Takže skutečně jde o proporce energetického mixu a jakými technologiemi.
  September 3, 2013 v 19.41
  "kromě štěpení je tu i cesta fůze" Jiří Dolejš
  Mám dojem, že Jiří Dolejš se do té debaty o jaderné energii pustil ač to vůbec není jeho parketa.

  Jaderná fúze tady není, leda zcela teoreticky. Od objevu řetězové reakce v uranu 235 k prvnímu reaktoru uběhly asi tři roky, od toho prvního (částečně dřevěného) Fermiho reaktoru k první jaderné elekrárně asi let deset. Na jaderné fúzi se už bádá přes 60 let a ještě nerozsvítila jedinou žárovičku, ba ani nevyrobila víc energie než ten tokamak nebo laser spotřebuje.
  September 3, 2013 v 20.09
  Už jen velmi krátce protože stejně nepředpokládám, že zavilého zastánce jádra přesvědčím v pár příspěvcích. Pokud nemáte ve straně odborníka, který by se zabýval jen energetikou, vašemu postoji se vlastně nedivím.

  Ano, Francie je ale tradičně projaderná, ani tomuto průzkumu se nedivím.

  Pačesova komise je sestavená účelově vládou podporující korporace, uhlobarony a penězovod z Temelína. Kde dnes skončil pan Pačes asi víte... Ani zde se výsledku nedivím. Navíc, jak staré jsou výsledky jejího bádání?

  Oproti tomu doporučuji vyhledat na internetu a bedlivě pročíst např. studie pojednávající o možných směrech našíenergetiky „Chytrá energie“ vypracované za spolupráce Wuppertalského institutu nebo studie „Energetická (r)evoluce“ od Greenpeace. O problémech, které přinese dostavba Temelína se pak dočtete např. v publikaci „Temelínomika“.

  Pevné výkupní ceny připravované pro ČEZ Kalouskem jsou také snad dostatečným důkazem prodělečnosti tohoto podniku. Ceny elektřiny z OZE totiž neustále klesají na rozdíl od elektřiny z jádra. Sluneční “palivo“a vítr jsou a vždy budou zdarma, platí se tedy jen technologie, která se hromadnou výrobou neustále zlevňuje. Na rozdíl od jádra, kde ceny stále rostou.

  Nakonec ani zásoby uranu nejsou bezedné, jeho těžba je obrovskou ekologickou i ekonomickou (sanace) zátěží a dokonce i příprava paliva do JE není bez ekologických následků. Nehledě na nutnost dovozu této komodity.

  Budete se divit, ale mix obnovitelných zdrojů je schopen plně nahradit i stoupající poptávku po elektřině (způsobené ani ne tak průmyslovou spotřebou jako budoucím nahrazováním fosilních paliv v dopravě atd.). Na zemi ze slunce totiž dopadá přibližně 10 000krát více energie než je současná světová energetická potřeba.

  Účinnost fotovoltaiky je dnes kolem 20 % a neustále stoupá. Hádejte co se stane až bude na každé střeše, čemuž nic nebrání. Argumentů je nepřeberně, ale moc, propaganda a strach korporací jsou obrovské. Aby také ne, dnes už nezní otázka jestli přijdou o obrovské zisky, ale jak brzo.

  Jo, a víte, že skoro polovinu veškeré vyrobené elektřiny již dnes vyvážíme? Konsekvence stavby dalšího Tunelína si snad domyslíte.
  September 3, 2013 v 20.13
  Nakonec ještě jednu velmi důležitou věc. Jaderná elektrárna dá LOKÁLNĚ práci pár firmám a pak lidem. OZE zaměstnají trvale stovky tisíc lidí po celé republice, včetně vědy, výzkumu...
  September 3, 2013 v 21.05
  Vzhůru na Island!
  Žádný fanatik neuzná, že je fanatik. Kromě islandských fanatiků.

  http://www.islandklub.com/
  September 3, 2013 v 21.55
  D jako DP
  Současná marketingová demokracie, demokracie strany nabídky, není ničím jiným než diktaturou jednoho procenta nejbohatších http://blisty.cz/art/58155.html

  Je nutné převrátit mocenský poměr, nastolit demokracii pro těch 99 % ovládaných, diktaturu oněch 99 %, čili postaru diktaturu proletariátu.

  „Politická moc ve vlastním smyslu slova je organizované násilí jedné třídy k potlačování druhé. Sjednotí-li se proletariát v boji proti buržoazii nutně v třídu, pozvedne-li se revolucí na panující třídu a zruší-li jako panující třída násilně staré výrobní vztahy, zruší s těmito výrobními vztahy i podmínky existence třídního protikladu, zruší třídy vůbec, a tím i své vlastní panství jako třídy.

  Místo staré buržoazní společnosti s jejími třídami a třídními protiklady nastoupí sdružení, v němž svobodný rozvoj každého je podmínkou svobodného rozvoje všech.‟ http://marxists.org/cestina/marx-engels/1848/manifest/ch02.htm
  September 4, 2013 v 6.43
  nerevoluční komunismus? tedy utopický či "etický"?
  Otázka "nakolik je současná KSČM práva svého přívlastku "komunistická"?" je namístě. - Mně se, včetně nejslibnějších z jejich politických funkcionářů jeví jako komunisté na baterky. Tím mám, aby bylo jasno, na mysli, že KSČM revoluční stranou NENÍ.
  (Potěšilo by mne, kdyby tu teď nepovstala debata o pojmu revolučnosti a revoluce. - Pro méně sečtělé připomínám, že termín užil Mikuláš Koperník v 1.polovině 16.století.)

  ---

  Nejde ale přece primíárně o to, argumentovat a trumfovat se, kdo že je ten "pravý" (pravověrný či jak se častěji říkalo ortodoxní) komunista, a kdo ne. Otázkou marxistické ortodoxie se skoro před sto lety zabýval mj. Györgyi Lukács. (-Je smutné, že český překlad jeho knihy "Dějiny a třídní vědomí", který na přelomu 60. a 70. let pořídil Lubomír Sochor, do dneška nevyšel. A po rukopisu překladu jako by se země slehla; v roce 1972 ještě byl v nakladatelství Svoboda.-)

  V dané situaci je tu spíše otázka psychologická: pro koho KSČM je a pro koho není volitelná. ... Většina voličů tu evidentně podléhá konvencím a klišé, které jim vnucuje vládnoucí ideologie.
  September 4, 2013 v 11.18
  revoluce, evoluce a poltiická poluce
  ad LŠ - to jste ten mlultikplikátor obří investice hodně odbyl (pár firem) - rozhodne snad vcharkter dodávek a o tom se bude rozhodovat až
  na konci výběrového řízení na dodavatele. Výmítat jádro jako črta je krátkozraká úvaha, ale nechci atakovat vaši uhlířskou víru.- jen podtknu že z dlouhodobého hlediska je růst použité energie (pravda, nelineární) je atributem civilizačním. takže falešné je myslet si že kvanta energie je díky úsporám už jsou pro futuro nepodstatný parametr.
  ad JZilzer - nepomůže hořekovat že revolucionáři už nejsou co byli (já bych řekl naštěst), pokud se nechceme vracet zpět do minulosti), tak bez scholastik o ideologických pojmech revoluci je třeba říci v čem by tedy ona revilučnost měla být - samozřejkě nemslím ani fanfaronský populismus ani inkritkováni kolem politické moci (u nás stejně v zajetí geopolitických siločar), ale kvalitativní sociální změnu. Schválně si to zkuste naformulovat ....
  Schválně si to zkuste naformulovat ....
  PM
  September 4, 2013 v 22.46
  Já bych si k tomu naformulování dovolil nakousnout předrevoluční overtýru:
  Jasně určit, které sociální skupiny v Evropě patří k vítězům bruselské politiky, a které k poraženým?
  Jasně formulovat co udělat proti moci loby podnikatelů a proti jejich snaze diktovat EU zákony?
  Dále co udělat proti národohospodářskému odvětví, které se zabývá legálním a ilegálním daňovým únikem a způsobuje Eurozóně ročně biliónové škody?
  Co udělat.....................................................
  Výsledky transponovat do české reality.
  Politiku zkuste to ................poprosil bych.
  September 5, 2013 v 10.20
  Panu Dolejšovi
  Odbyl? Evidentně se v problematice neorientujete, odkazované dokumenty ani nic podobného jste nikdy neviděl a jen opakujete stokrát obehrané floskule. Češi mají obecně problém s rozpoznáním „míry“. Stavba JE přinese nová pracovní místa tak jí musíme postavit i kdyby na tom měla republika zkrachovat. Nemáte náhodou nakoupené akcie ČEZu?

  Krátkozraké je obhajovat něco o čem nevíte nic. Zatím jste svoji víru nepodložil ničím než „experty“ pochybné Pačesovy komise.
  September 6, 2013 v 7.32
  Jiří Dolejš: "Strašák Černobylu a Fukujamy je iaracionální emocí..."
  Opravdu? http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ocista-zamorene-oblasti-kolem-fukusimy-je-vec-nejista
  September 7, 2013 v 7.14
  trochu více pragmatismu do těch čirých idejí
  Petrásek - problém je že v otevřené a globální ekonomice tu kreativitu pokud jde o daně lze prakticky (globální harmonizace daní asi není zrovna reálná) omezit jen částečně, což moc revoluční asi není, Přitom samozřejmě za každé procentíčko z toho bilionu chvála...
  Švehla - už jsme si t u řekli že opravdu nemá cenu mě obracet na protijadernou víru (já vás také obracet nebudu) - ale snad i věřící jako vy uzná že mohou a většinou jsou bezpečné jaderné elektrárny. Také nepřestanete létat jen proto že spadlo jedno letadlo.- světem po Černbylu a Fukušimě prostě šla vlna fobie vůči jiným elektrárnám a fobie racionální není.
  Schazovat pačesovu komisi působí zaujatě a ne věcně. Ale kvituji že uznáváte že jde o věc míry - tedy totální exorcismus pokud jde o jádro nemá smysl.
  PM
  September 9, 2013 v 17.09
  Co je pragmatismus
  Již jenom pokus o odpověď na následující otázky je dnes pro reálně smýšlející levicové politiky blouznivým nápadem:
  Jasně určit, které sociální skupiny v Evropě patří k vítězům bruselské politiky, a které k poraženým?
  Jasně formulovat co udělat proti moci loby podnikatelů a proti jejich snaze diktovat EU zákony?
  Dále co udělat proti národohospodářskému odvětví, které se zabývá legálním a ilegálním daňovým únikem a způsobuje Eurozóně ročně biliónové škody?
  Máte pravdu pane Dolejši - politici dnešní levice nejsou a v blízké době nebudou schopni vyvinout energii, která je nutná k revizi bludu finančněpolitického systému ve kterém trčíme. To platí extra o pravicové části spektra, která se na tvorbě této politickospolečenské provokace v posledních 25 letech podílela s extra brachiální energií.
  Nu což, nezbývá než s nechutí volit takovou partaj, která by za určitých podmínek s tímto bludem možná mohla zatočit.
  Kdo se ale za takovou nechutnou volbou v pralesu konjuktiv skrývá...........................je vidět nejasně.


  September 10, 2013 v 11.00
  M. Petrásek
  máte pravdu, být věcným realistou je těžké - ale je třeba o to usilovat, už protože vyhánět jeden blud jiným bludem samozřejmě nepomůže.
  Ovšem to má jak rovinu laického občanského aktivismu, tak rovnu kvaltiy expertních elit, které jsous chopnyse rozebrat v přívalu nesmyslů.
  PM
  September 10, 2013 v 22.09
  K těžkému údělu realisty bych připomenul:
  Rovina kvaltiy expertních elit, které jsou schopny se rozebrat v přívalu nesmyslů je v postmoderně součástí bludného kruhu.
  Výrok: rozbor přívalu nesmyslů, je opravdu trefný.....řekl bych.
  September 11, 2013 v 0.16
  získat smysl pro nesmysl...
  ...tedy krize elit ? nu, vytvořme lepší
  PM
  September 11, 2013 v 9.47
  Souhlasím. Tož započneme.
  Vezmeme si do parády sokl naší křesťanské civilizace uhnětený z manicheistické morálky,
  nebo zůstaneme realisty a rozborem záplavy neoliberálních nesmyslů vytvoříme lepší elity, které opět uskuteční jednu z dalších resocializací kapitalismu.
  Já bych nejraději začal víc od podlahy a ponejprv zatočil s tímhle manicheismem.
  Předkřesťanští Řekové pozdravují......slyším volání od lesa ....eh od moře Egejského.
  + Další komentáře