Kauza Rath jako výzva pro ČSSD

Oto Novotný

ČSSD by neměla případ Davida Ratha vyhodnotit tak, že jde o nahodilé morální selhání jednoho jejího politika. Není tomu tak. Strana by měla připustit, že jde především o systémový problém a ČSSD nestojí mimo něj, ale je jeho součástí.

Je třeba ocenit, že ČSSD se postavila k případu obviněného Davida Ratha velmi prozíravě, když jej okamžitě vyzvala k rezignaci na všechny stranické a politické funkce, včetně pozastavení členství v ČSSD. Takto prozíravě mohla strana zareagovat, protože se mohla odvolat na princip presumpce viny zakotvený v jejích stanovách. Strana jej musela uplatnit, nechtěla-li se dostat do podezření, že chce závažnou trestní činnost svého významného politika krýt a nechat se zatáhnout do neproduktivních veřejných polemik o otázce jeho viny či neviny. Odpověď na tuto otázku musí zůstat zcela v kompetenci justice.

Z druhé strany je třeba ocenit, že David Rath tuto výzvu ČSSD vyslyšel, všech politických funkcí a členství ve straně se vzdal, byť si v tuto chvíli stále ještě ponechává poslanecký mandát. Možná s nadějí, že mu dává šanci alespoň ještě jednou vystoupit na půdě poslanecké sněmovny v imunitním výboru s nějakým vysvětlením. Myslím si ale, že Rath poté, kdy bude zcela zbaven poslanecké imunity a definitivně vydán na milost a nemilost orgánům činným v trestním řízení, svůj poslanecký mandát složí. Již nyní totiž asi přemýšlí, jak svou kauzu převyprávět jako velkolepý příběh předem promyšlené politické popravy nepohodlného politika, a pokud by k tomu nadále využíval svého poslaneckého mandátu, šlo by o příběh méně věrohodný.

Pro konstrukci velkolepého dramatu okázale popraveného nepohodlného opozičního politika existují důvody vycházející z nejrůznějších pochybností, které se již nyní ve veřejnosti objevují. Ty jsou, samozřejmě, dány omezenou informovaností. A mnoho lidí si klade znepokojivou otázku, proč orgány činné v trestním řízení nepostupují stejně tak důsledně a profesionálně i v případě důvodných podezření z korupčního jednání u dalších vysoce postavených politiků.  

Mezi kategorickými příznivci Davida Ratha se vyskytují nejrůznější pochybnosti pocházející z neochoty připustit, že by se tento politik, všude okázale potírající korupci, sám mohl dopustit závažného korupčního jednání. Zaznamenal jsem také pochybnost, a nejen mezi příznivci Davida Ratha, jak se mohl tento inteligentní a mazaný politik nechat takhle blbě nachytat, když převzal v nějaké papírové krabici sedm mega in cash. Že by David Rath, který už měl vše, tedy moc, prachy i ženský, ztratil veškerou soudnost a elementární opatrnost?

Aniž bych chtěl do konstrukce dramatického příběhu o důmyslně popraveném nepohodlném opozičním politikovi přidávat jakékoli další stavební prvky, dovolím si říci svůj čistě osobní názor: V Davidovi Rathovi ztrácí velká část veřejnosti znepokojená postupující privatizací českého zdravotnictví člověka, který, jak se říká „měl koule“ na to, aby se proti této privatizace ostře stavěl. A budu si to myslet i tehdy, když se nakonec skutečně potvrdí důvodná podezření, že Rath je korupčník. Proces plíživé privatizace našeho zdravotnictví doprovází velmi podezřelé transakce, ve kterých se krade násobně mnohem více, než co se údajně našlo u Ratha v krabici od bot, nebo v jeho vile, nehledě na to, že privatizace českého zdravotnictví je jedna obludná krádež.

To neříkám proto, abych případnou Rathovu vinu jakkoli zlehčoval, protože tento politik svou úctyhodnou misi proti privatizaci zdravotnictví zcela zdiskreditoval. To říkám na adresu této loupeživé vlády, která nyní kolem Rathova případu tančí vítězoslavné rituální tance a snaží se od této závažné skutečnosti a od mnoha vlastních korupčních selhání odvádět pozornost.

Ale vraťme se k ČSSD. Do provalení Rathova případu byla tato strana, pokud jde o korupční praktiky, všeobecně vnímána nikoli jako čistá, ale ve srovnání s vládními stranami alespoň jako méně ušpiněná. Tuto poziční výhodu zřejmě ČSSD ztratí a může se to projevit i v propadu voličských preferencí a oslabení šancí uspět v letošních podzimních volbách. Pokud nebude chtít dopadnout ještě hůře, tzn. ztratit pozici výrazně nejsilnější politické strany, bude se muset umět z kauzy Davida Ratha poučit.

ČSSD by neměla případ Davida Ratha vyhodnotit tak, že jde o čistě nahodilé morální selhání jednoho jejího politika a myslet si, že jeho odchodem ze strany je problém vyřešen. Není tomu tak. Strana by měla k problému přistoupit odvážně a otevřeně připustit, že v našich politických poměrech jde především o systémový problém a ČSSD nestojí mimo něj, ale je jeho součástí.

Přiznat si to je jistě nepříjemné. Ale je to jediná šance, jak může tato strana začít úspěšně napravovat vlastní pošramocenou reputaci a posilovat důvěryhodnost v programová řešení, která nabízí, zvláště v oblasti veřejné politiky. Zdá se, že mnoha sociálním demokratům stále nedochází základní logická souvislost. Pokud chce sociální demokracie hájit a uhájit systém veřejných politik (veřejné zdravotnictví, veřejné vzdělání, veřejnou bezpečnost apod.), pak musí začít lépe vybírat a zvýšit daně, přičemž souhlas k tomu od občanů dostane pouze tehdy, pokud jim dá pevné záruky, že takto svěřené veřejné peníze sami politici a státní úředníci nerozkradou.

Důsledný boj s korupcí je pro to jedním ze základních předpokladů legitimizace veřejné politiky a demokratického sociálního státu. Korupce je naopak jejich hrobařem. A tímto hrobařem se stává i taková sociální demokracie, která korupci toleruje nebo ignoruje. A že jím sociální demokracie být nemusí, prokazují zkušenosti z nejvyspělejších sociálních států s hluboce zakořeněnou sociálně demokratickou tradicí.

Tendenci považovat problém korupce v ČSSD za vyřízený mohou mít v této straně ti, kteří byli dlouhodobě s Davidem Rathem ve sporech. Rath byl okázalým bojovníkem proti korupčním a klientelistickým praktikám nejen ve vztahu k vládním stranám, ale i uvnitř vlastní strany. Právě lidé náchylní k těmto praktikám mají dnes velkou radost, že mohou Ratha demaskovat jako pokrytce a vyřídit si s ním účty. Samozřejmě, aniž by začali uvažovat, že by si oni a celá strana měla zamést před vlastním prahem. Je tu tedy velké riziko, že nad pádem Ratha budou i někteří sociální demokraté provádět rituální tanečky a využívat toho k úzkoprsým vnitrostranickým mocenským hrám namísto potřebného sebekritického zamyšlení a vyčištění vlastních Augiášových chlévů.

Co by tedy měla |ČSSD dělat? Rozhodně by se neměla nechat zatlačit do defenzivy, kňučet, lízat si rány nebo propadat nejrůznějším teoriím spiknutí. Naopak, měla by přejít do ofenzivy a zvýšit své legislativní úsilí v navrhování systémových protikorupčních opatření, jakými jsou zpřísnění zákona o veřejných zakázkách, zákon o financování politických stran, zákon o regulaci lobbingu, majetková přiznání, zákon o státní službě, zrušení nezasloužených privilegií (např. pobírání astronomických odměn v dozorčích radách, požívání doživotní imunity) a řada dalších. ČSSD zde nezačíná na zelené louce. Některá tato opatření již navrhla, jiná má připravená k navržení na základě široké diskuse s odbornou i laickou veřejností. V řešení otázky jak systémově čelit korupci má dnes před ostatními stranami výrazný náskok.

Strana ale musí zároveň provést hloubkovou revizi vnitrostranických pravidel zamezujících korupčnímu jednání ve vlastních řadách. Politicky prozíravé rychlé donucení Davida Ratha složit všechny politické funkce (s výjimkou vzdání se poslaneckého mandátu, což může jedině on sám) na základě uplatnění principu presumpce viny, prokázalo mimořádnou efektivnost a užitečnost tohoto principu. Doufejme, že tím v ČSSD končí všechny pokusy jej zpochybňovat. Za těmito pokusy jsou většinou jen snahy reálnou či potenciální korupci krýt. Politik, a zvláště politik parlamentní strany, získává velkou politickou moc a s ní spojená privilegia, na která běžný člověk nedosáhne. Tato privilegia zmnožují rizika korupčního jednání s rozsáhlými společenskými škodami, a pokud je z takového jednání politik orgány činnými v trestním řízení obviněn, měl by se mocenských privilegií okamžitě vzdát.

Jinými slovy, musí se jich vzdát už ve chvíli, kdy je jeho obvinění ještě soudně neprokázané, resp. kdy se může nakonec prokázat, že je nevinen, ale už mu to nemusí navrátit dřívější dobrou pověst. To je daň, kterou musí politik za svěřená mocenská privilegia eventuálně zaplatit. Pokud strana uznává princip presumpce viny a uplatňuje jej důsledně, dává tím veřejnosti najevo, že klade na své politiky vyšší morální nároky a myslí to s bojem proti korupci ve vlastních řadách velmi vážně. A tito politici jsou také více nuceni se zodpovědněji chovat a nejrůznějším korupčním pokušením nepodléhat.

Nicméně princip presumpce viny, jak se ukazuje, sám o sobě ČSSD před korupci dostatečně nechrání. Jde o princip řešící problém ex post, důležitější jsou principy řešící jej ex ante. Vedení strany by tedy mělo hloubkově prověřit, nakolik jsou důsledně uplatňována další vnitrostranická pravidla zamezující korupčnímu jednání, popřípadě přemýšlet o zavedení nových a účinnějších. Takže shrnuto a podtrženo. Kauza Davida Ratha je pro ČSSD výzvou k  ofenzivní politice jak účinněji čelit korupci v rámci celého politického systému a ve vlastních řadách, která se může stát příkladem i pro ostatní strany. A jedním z prvních kroků této ofenzivy může být i rozhodnutí o kandidátovi na prezidentský úřad, který by byl důvěryhodnou hradní záštitou zvýšeného celospolečenského úsilí korupci čelit. Tímto kandidátem je senátor Jiří Dienstbier.

  Diskuse
  ??
  May 18, 2012 v 8.51
  Oto, ono je to v podstatě jednoduché
  korupce je totiž systémový rys kapitalismu, tak jako byla politická nedemokratičnost systémovým rysem protosocialismu - nemůžeš se pohybovat v uhelném dole a neumazat se, volíš -li kapitalismus (a ten Ty v souladu se svou stranou volíš, i když si to oslazuješ tím, že nadměrně akcentuješ formální demokracii, která je ale v podstatě demokracií pro bohaté). Vzpomeň si, jak Marx píše (už si přesně nevzpomínám kde - že když je zisk 500%, není nic co by kapitalista pro jeho dosažení neudělal. Abych Ti vyrazil z ruky případnou zbraň - nemyslím si, že by moje strana, moji spolustraníci byli vůči korupoci imunní - ona ta korupce může začínat tam, kde chudá vdova je zastupitelkou za KSČM (tohle je vymyšlený případ!!!) a těch pár tisíc odměny je pro ni tak přínosné, že zavře oči nad nějakými těmi piklemi radnice a nebude se moc ozývat - to je prostě zákonitost a k jejímu omezení je nutná vysoká občanská či stranická aktivita těch, které nikdo nekorumpuje.
  May 18, 2012 v 9.58
  výzva pro ČSSD
  Když se řekne, že korupce je systémový rys kapitalismu, tak je to forma rezignace. Druhou možností je revoluce, ta je nereálná, neexistuje žádná pozitivní představa, čeho by daná revoluce měla dosáhnout. Tedy fakticky je to pomoc korupčnímu prostředí. Podle starého hesla: Čím hůř, tím líp - to je ale cesta pouze k destrukci, úpadku a anomii - posouváme se kulturně i politicky dále směrem na Východ či k Balkánu.

  ČSSD by si měla uvědomit, že korupce u nás bují především na úrovni krajů a tam s výjimkou Prahy vládne a měla by ten problém řešit dříve než ho začne řešit policie, když ho začne řešit policie, tak by jí s tím měla maximálně pomáhat.

  Na druhou stranu se musí bránit selektivnímu stíhání a medializaci korupce, což se nyní děje. Mluví se o Rathovi a nemluví se o mnohem horších případech IZIP, vedení VZP, Drobilovo a Knetigovo přesouvání půl miliardy do stranické pokladny ODS, Promopro, Bém - Janoušek apod.

  Dienstbier jako čistý člen ČSSD jako prezident: fajn, ale v současné situaci je to zoufale málo.
  ON
  May 18, 2012 v 11.16
  Josefe,
  byl bych rád, aby to bylo tak jednoduché - korupce je systémový rys kapitalismu, ok. pojďme svrhněmem kapitalismus, ale není. A tady končím. S tím nemínim polemizovat, opět bychom odvedli problém někam zcela jinam..... Ani tu "případnou zbraň" proti KSČM, div se, nepoužiji, to také není podstata problému. Měj se a vesele diskutuj o samosprávném socialismus jako Systému, který korupci a všechny další buržoazní neřesti vyřeší. Držím palce.
  May 18, 2012 v 13.46
  opravdu to není (tak) jednoduché
  Lze vřele souhlasit s tím co píše Martin Šimsa, že totiž
  "ČSSD by si měla uvědomit, že korupce u nás bují především na úrovni krajů a tam s výjimkou Prahy vládne a měla by ten problém řešit dříve než ho začne řešit policie, když ho začne řešit policie, tak by jí s tím měla maximálně pomáhat. "

  Na druhé straně nelze pořád chápat revoluci jako jednorázovou událost. (Koneckonců ani kontrarevoluce započatá roku 1989 dosud neskončila.)
  Navíc obecně přijímané "buď-anebo", tedy revolučnost NEBO reformismus je, obávám se, velmi rozšířený a nešťastný omyl. (Vzpomeňme např. na Rosu Luxemburg: můžeme ji považovat za zastánkyni komunismu i liberalismu - ne ovšem ve smyslu dnes rozšířených klišé. Proto ji dodnes z hloubi duše nenávidí stejně "komunisté" jako "liberálové".)

  (Jenom na okraj: nešlo by to konečně začít mluvit normálně? "Systémový rys" = funkcionářský jazyk. Z neustále omílaných frází "nesystémový", "nestandardní" už je mi opravdu na zvracení.)

  A to hlavní nakonec:
  Kandidaturu Jiřího Dienstbiera lze sice zpochybňovat z nejrůznějších důvodů (pragmaticky by ovšem stačil jeden jediný: lze si snadno spočítat, že nevyhraje), ALE z hlediska ČSSD je to jediný rozumný návrh. Nejde totiž v danou chvíli o to změnit špatný svět, zatím bude stačit změnit špatnou ČSSD. A tudy cesta vede (ať se Škromachové a Zemanové a další "zasloužilí přátelé" třeba vzteky podělají).
  May 18, 2012 v 19.02
  Dienstbier by možná vyhrál, ale musela by za ním stát JEDNOTNÁ ČSSD, strana sice zastřešující více alternativ levicového sociálního směru, ale schopná respektovat většinový názor členů. Zatím je ČSSD jako pověstný kůň, který má na místo zadku další hlavu, netáhne v pluhu a dvojí hubou dvakrát více sežere. Tohle dvojvládí možná, možná přitáhne k ČSSD voliče, kterým Sobotka nevoní, ale imponuje jim Hašek a obráceně, ale ČSSD to paralyzuje. Vnitřní boj nahrává Zemanovi a podobným. Sobotka by měl jít do střetu s Haškem a tento střet by měl ukázat, jak to vlastně ČSSD myslí. V dnešní době je to aktuálnější, než jindy.
  ??
  May 18, 2012 v 23.10
  Pane Šimso, mluvte za sebe
  Ona totiž ta představa, co s kapitalismem udělat a čím ho nahradit tady je (jak vidíte něco o ní ví i zapřísáhlý obdivovatel kapitalismu z počátku 90 let Ota Novotný) že ji nemáte Vy, je Váš problém, tak nezobecňujte. Oni to ti obyčejní lidé leckdy cítí víc než buržoasně ideologickou tezí o kapitalismu jako jediné alternativě zaslepení intelektuálové. Dále - revoluce není to, co si pod ní představujete - Aurora či Bastila, Zimní palác nebo Versailles, ona revoluční přeměna od feudalismnu ke kapitalismu proběhla i ve Skandinávii, Rakousku-Uhersku i Německu a nenazýváte náhodou rok 1989 revolucí? Do třetice - když říkám, že korupci nelze zlomit podstatné kořeny, dokud trvá kapitalismus, tak neříkám, že se nemá dělat nic už v rámci kapitalismu, že když ne revolouce, se nemohou zkusit alespoň reformy - jen upozorňuji, aby si někdo nedělal přehnané iluze a aby až se rozjede třeba živelně protikorupční zápas se pak nilkdo nedivil, že Ota Novotný a jiní předáci ČSSD či některých iniciativ (a možná i KSČM) najednou nevystoupí a nezačnou tu rozbouřenou hladinu tlumit olejem, protože se budou bát, že by to zasáhlo podstatu kapitalismu a to oni nechtějí, jim je v něm vcelku dobře. Takže moje konstatování není demobilizující, do boje se jít musí, musí se řešit i detaily /myslím si, že svalovat to na kraje je bagatelizace problému), ale když jdu do boje, měl bych znát terén.Jinak já osobně bych Dienstbiera bral jako společného kandidáta levice od počátku (pokud by ovšem nechtěl, aby mu komunisté dali bianco šek a on hrdině prohlašoval, že je nepotřebuje - takhle manévruje Sobgotka a jiní). Ale oni moji papaláši v KSČM taky sehrají nějaký taneček, navrhnou nějakou BOBOŠÍKOVOU a jen budou litovat, že nemohou zvolit Klause - to je jejich jediná a opravdová láska. Ale abych byl spravedlivý - on ještě ani ze soc.dem nikdy nevypadl pořádný levicový kandidát, při poslední prezidentské volbě snad si vybrali Švejnara jen proto, aby se o spolupráci levice nemohlo jednat a aby Klaus vyhrál, ony určitš vazby jdou napříč spektrem.
  Korupčník se chová úplně stejně jako překupník drog. Uměle navýší cenu zakázky (naředí drogu) a vývar z této operace použije čistě pro svůj osobní prospěch.

  Jak známo, většina dealerů je na droze těžce závislá. To je ten problém.
  MP
  May 19, 2012 v 9.08
  P. Heller má pravdu
  Kapitalismus bez korupce v zásadě existovat nemůže (to "v zásadě" říkám, ano, vzhledem k onomu, mnohými tak milovanému, "skandinávskému modelu"). Korupce bez kapitalismu však existovat může, viz Hellerův "protosocialismus".

  Úsilí o bezbřehou maximalizaci zisku (podstata kapitalismu i korupce) může zastavit jen silné etické povědomí většiny občanů, které ale samo taky neznamená nic, pokud se nemůže opřít o účinný legislativní a institucionální rámec (to je asi tajemství té Skandinávie).

  Jinak já korupčníky, zvláště ty majitele a představitele firem, v podstatě chápu (jejich jednání je asi stejně "morální nebo nemorální" jako jednání prostitutky, všichni se musíme v kapitalismu prodávat, abychom se uživili).
  Co mají ty firmy dělat? Nějak se uživit musí a zakázky potřebují...

  Nejspolehlivějším opatřením proti korupci by tedy nebyla revoluce, ale ani přitvrzení ze strany policie a justice (i když samozřejmě proti němu nejsem), nejspolehlivějším opatřením proti korupci by byl opětný NÁVRAT K REÁLNÉ EKONOMICE a odvrat od dnešního virtuálně finančnického modelu všelijakých podivných služeb... Když se v Evropě už skoro nic nevyrábí, pak musí firmy logicky nabízet všelijaké "poradenství", "projekty", provozování dosavadních veřejných služeb, (nefunkční) informační systémy pro úřady práce a podobné blbiny, opakuji, něčím se zkrátka živit musí...
  Podstatou korupce není usílí o maximalizaci zisku, má-li se na mysli finanční zisk. Při korupčním jednání jde o dosažení přednostního zacházení, obejítí pravidel, která by měla platit stejně pro všechny; korumpuju proto, abych nelegitimně získal nějaké privilegium. To může být výhodná zakázka stejně jako šlechtický titul, za který vydám všechny své peníze (o ty totiž v takovém případě nejde).
  PM
  May 19, 2012 v 9.54
  Ano korupce je vždy,
  ale president republiky, který teatrálně na běžícím pásu - nostalgicky po fordovsku - omilostňuje odsouzené korupčníky je stav, který již překročil práh snesitelnosti každého průměrně korupčního podnikatele.
  Kolébka evropské mafie Italie se podobného presidenta dokázala zbavit.
  Kolébka českého fatalismu opět čeká na perestrojku shůry ....... pomyslel jsem si.
  MP
  May 19, 2012 v 10.20
  P. Škabrahovi
  Ano, na obecné rovině máte pravdu, ale u nás nejde o ty tituly, ale o ty zakázky - aspoň v 92 % případů.
  MP
  May 19, 2012 v 10.21
  Chtěl jsem napsat v 95 % ...
  Souhlasím s panem Škabrahou.
  U korupce nejde primárně o finanční zisk. Když to jednou dvakrát nevyjde, nic se neděje.
  Nejdůležitější je postavení ve smečce.
  To je alfa a omega všeho.

  To proto může pan Rath napsat z vězení, že kdyby komukoliv nasadili domů odposlechy, něco špinavého na něj najdou.
  Že to tak není je zcela mimo jeho chápání...
  Tím jsem chtěl říct, že je dobře, že se ČSSD od pana Ratha okamžitě a nemilosrdně odřízla.
  May 19, 2012 v 16.08
  Revoluce a kapitalismus
  Revoluce hlav a srdcí ano (pro tu byli už Havlíček a Masaryk), nová Říjnová revoluce ne. Jinak by mě zajímalo, co je ona podstata kapitalismu, která je podle pana Hellera i pana Plevy spojena systémově s korupcí. O post-kapitalismu psali už v 70. letech Habermas i u nás Hejdánek. A sociálně - tržní ekonomika také už není kapitalismus, o němž psal Marx v 19. století. Jen upozorňuji na nebezpečí planého radikálničení a lyrického revolučního romantismu, které nás fakticky od řešení současných problémů odvádí. Jako příslušníci občanské společnosti bychom měli dávat jasně najevo, že ekonomická i politická korupce je pro nás nepřijatelná, nechceme ji a nechceme, aby nás zastupovali politici, kteří se do ní jakýmkoli způsobem zaplétají. Brání tomu dva postoje, 1) korupce je normální, je to všude, nelze s tím nic dělat, 2) korupce je systémový rys kapitalismu a tak dokud nebude kapitalismus svržen, bude tu pořád - tedy fakticky totéž jako bod 1)
  May 19, 2012 v 16.29
  člověk méně sečtělý by třeba napsal něco v tom smyslu, že
  "...on ten kapitalismus je vlastně docela fajn - a já nemám rád vylomeniny..."

  Všechny ty "lyrické romantismy" a "nebezpečná radikálničení" připomínají umělou mlhu na rockových koncertech.
  Ale třeba je to jenom záležitost jemného vkusu?
  (O estetizaci politiky: cf. Walter Benjamin)

  Takže: hurá ! dávejme najevo !! vypořádejme se s postoji !!!
  Jenom ať už proboha přestanou pořád otravovat s nějakou podstatou kapitalismu - to nám nejde do hlavy, no a srdce, to zase má své důvody... ... (však víte, Pascal).
  May 19, 2012 v 16.48
  Já mám blízko k radikální levici, ale nemyslím si, že kapitalismus jako systém lze nějak jednoduše a jednorázově svrhnout a něčím ho nahradit. Spíš jde o to tlačit systém určitým směrem tak dlouho, až přestane být kapitalismem. Zatím ale systém tlačí úplně jiní lidé úplně jiným směrem. V minulosti možná korupce nebyla systémovým prvkem, ale dnes už je. Vrátit zpět staré kapitalistické časy před korupcí už nelze, tak jako nelze vrátit zpět "reálný" socialismus. Změny systému se jistě neuskuteční rychle, a jistě ne bez široké občanské aktivity, kterou lze nazvat revolucí (proč ne?). Nesmíme chtít, aby nás jen zastupovali politici. Proto je třeba lidi aktivizovat, aby nečekali, že to za ně vyřeší někdo jiný. Nebrání tomu však postoj "korupce je systémový rys kapitalismu". Brání tomu naopak liberálně-demokratický slovník, který právě podstatu kapitalismu hájí (...že není tak špatný a že bez něho to vlastně nejde...). Měli bychom si uvědomit, že na jedné straně není pravda, že kapitalismus je věčný, ale na druhé straně ani není tak jednoduché se ho zbavit. Věci se mají nazývat pravými jmény z toho důvodu, abychom věděli, na čem jsme a co s tím lze dělat.
  May 19, 2012 v 18.12
  marný zápas proti přirozenosti?
  Na prvním místě je třeba prohlásit, že se musíme smířit s postavením člověka tak, jak je. To znamená, že v občanské společnosti není naprostá rovnost možná. Socialisté to sice zkoušejí, ale je to všechno marný zápas proti přirozenosti. Neboť už od přirozenosti jsou mezi lidmi veliké a četné rozdíly; nemají všichni stejné nadání ani přičinlivost, ani zdraví, ani sílu. Přirozeným důsledkem nevyhnutelných rozdílů v těchto věcech je nerovnost majetku. A tento stav je dobrý a výhodný pro potřeby jednotlivců i pro zájmy společnosti. Neboť k tomu, aby se opatřily všechny potřeby, vyžaduje si společný život různé schopnosti a různé úkoly; a k plnění těchto úkolů pohání lidi právě nerovnost životního postavení.

  15.května 1891 - tedy před 121 lety

  Není to TAKÉ výzva pro ČSSD?
  ??
  May 19, 2012 v 18.51
  Různým pánům
  Pane Škabraho a Morbicere – jistě jsou i jiné důvody korupce, ale konec konců určující je ten moment ekonomický a tím je v kapitalismu zisk. Když ho může kapitalista dosáhnout bez korupce,tak je mravný. Takto mravný nebyl nikdy, ale v počátečních etapách vývoje dosahoval zisku především bezohledným ždímáním pracovní síly až pod hranici biologické reprodukce. V těchto etapách byl do jisté míry hlad po kapitálu a investicích a kromě toho se dalo mimořádného zisku dosahovat loupením v koloniích, kde byl konkurenční boj taky velmi nelegální, nejen korupce, ale přímá kriminalita až po genocidu.V další etapě postupně kapitalista přišel na to, jak urychlit reprodukci kapitálu prostřednictvím financializace a dále přišel na to, že když zmírní absolutní bídu pracovníků,mohou být významným trhem,na kterém uplatní kapitál. Do této vzestupné linie pochopitelně průběžně vstupovaly krize z nadvýroby –a to přicházela i ta korupce směrem k možným oblastem, kam bylo možné kapitál umístit, pochopitelně i směrem ke komunálním a státním zakázkám. Pak ale vývoj pokračoval, lidská práce zhodnocovala kapitál stále rychlejším tempem – nadprodukce kapitálu oproti omezeným možnostem spotřeby zaměstnanců byla stále výraznější a problém nevyřešily ani občasné a pak i trvalé injekce zbrojení a válek, pak i kosmického výzkumu atd. Takže se pro kapitál objevila nutnost využít státu a vůbec veřejné sféry z přerozdělování prostředků od zaměstnanců k bohatým s mezipřistáním ve státním rozpočtu – odtud zakázky atd. Takže – dnešní kapitál různými formami doluje právě ze státu. Nadnárodní kapitál si vynucuje různé mimořádné úlevy od států, ten menší, obzvláště hladový kapitál (má velké problémy v konkurečním boji s nadnárodním) se přisál na stát a doplňuje si zisk systematickým získáváním státních zakázek a jejich leckdy i fingovaným plněním. A tohle je ten základ, pane Škabraho a Šimso – žádné záhady, ani obzvláštní mravní zvrhlost průměrného kapitalisty – korupčníka. On se chová naprosto logicky v souladu se svou systémovou ekonomickou determinací – jinak by v konkurenci nepřežil a skončil by dole. No a jeho přirozeným partnerem jsou všichni, kdo mají nějaký vliv na přidělování zakázek – politici, odborníci, aparát postihující korupci, znalci atd.Většina z nich není nijak skvěle placená a i kdyby byla v průměru slušně placená – v kapitalismu přece převládá jedna hodnota – mít kapitál a zajistit se – takže se chovají podle toho. Tento proces se znásobil po vítězství neoliberální politiky, která z lidí saje víc a zbavuje je jistot a tím zvyšuje vnímavost ke korupci (navíc už je ve hře i organizovaný zločin a násilí, takže se lidé i bojí odmítnout korupční nabídky – no a ten zločin si může koupit kdo? Dělníci?). Takže tohle je odpověď panu Šimsovi.
  Samozřejmě zásadním řešením problému korupce může být jen vytvoření společnosti, kde nebude třída zainteresovaná na zhodnocování kapitálu jako protiklad třídy s apriori limitovanou spotřebou (hodnota pracovní síly– nadhodnota). To samozřejmě už nejde bodáky a gulagy – jen naznačuji – vybudováním samosprávných podniků, které se opřou o levicový stát a postupně se prosadí v ekonomické soutěži a kapitalisty vykoupí.Přitom bude ve společnosti třída, která může být jádrem těch, kteří využijí i omezené možnosti kapitalismu (boj o možnost uplatňovat formální práva, tlak na justici, pomoc při potírání organizovaného zločinu, minimálně ovlivňování společenské atmosféry).
  Snad pan Šimsa pochopí konečně, že mé stanovisko nevylučuje, jít na tu korupci hned a s těmi vrstvami, které máme k dispozici, ale dokud si ten potenciál nerozšíříme, mimo jiné i tím, že opustíme různé intelektuálské iluze o síle morálky a osvěty, tak moc velký efekt nedosáhneme. Možná, že by dočasně pomohlo, kdyby kapitál našel jiný způsob dosahování mimořádného zisku než je parazitování na státu – konkrétně investice do lidského kapitálu, dosažení jisté renty z mimořádných talentů, jako kdysi z úrodné půdy apod. Za to by musel zaplatit těm talentům jiným zacházením a připouštěním k vlastnictví – a zase samospráva apod. Takže jak vidíte pane Šimsa, představa by byla a není demobilizující. Klidně si ale můžete navrhnout jak teď vytvoříte morální tlak, který způsobí, že se úředník na radnici, který bude platit školné za dvě děti a má v rodině třeba chronicky nemocnou ženu nebo babičku vyžadující nadstandard v nemocnici, zastydí, odmítne obálku (doprovázenou i hrozbou případného vyhazovu politicky neprůstřelným starostou). A můžete vymyslet i to, jak zbavíte docela neřadového policistu, který splácí hypotéku a chce si pořídit dítě, má ženu policistku a byly jim sníženy platy pokušení zamhouřit za obálku oči nad nějakým zločinem boháče či papaláše. Nejde o to, že něco dělat nelze, ale že systémově se to spíše nepodaří, a proto musím šlápnout na systém a k tomu si to musím nejdříve srovnat v hlavě. Že ano pane Škabraho?
  MP
  May 19, 2012 v 22.38
  Oto,
  to mám věřit, že k této výzvě potřebovala ČSSD Ratha. Že tam nikdo neviděl, co se dělo v Praze (vidíš, jak jsem optimistický, používám minulý čas), že nevidí, co se děje v Ústí atd.?
  Presumpce viny zní hrdě, ale nebyl on třeba Karel Březina jako pražský radní trestně stíhán (tedy ve stejné situaci jako Rath) v době, kdy už to měla ČSSD ve stanovách?
  Nezlob se, ale proč bych měl věřit straně, která za osmi let své vlády pohřbila zákon o státní službě, že ho zavede, když ji zvolím? Proč bych, když se podívám na hlasování v Poslanecké sněmovně, měl věřit, že ČSSD vůbec kdy přijme jakýkoliv zákon, který by systémově omezoval korupci?
  Korupce byla, je a bude. Samozřejmě, je potřeba rozumně usilovat o to, aby se nešířila a pokud možno spíše omezovala. Snad povede Rathův případ k tomu, že ČSSD prohraje pár krajů a třeba to bude stačit, aby v ni na chvíli převládli ti, kteří budou prosazovat pár rozumných protikorupčních opatření. Bylo bylo to fajn a vážil bych si toho (a za ty prohrané kraje by to stálo)
  Ale ČSSD jako hrdina boje proti korupci, to prostě neštymuje. Jak pro historickou zkušeností té strany, tak pro sociální strukturou. Slušné a poctivé členstvo spolu s převážně mírně zkorumpovanými politiky -- kde v Evropě je sociální demokracie jiná?
  Byl bych radši, kdyby mě přestala ČSSD přesvědčovat, že se soustředí na to, co z podstaty věci moc neumí, místo aby se staralo o to, proč nepůsobí dost přesvědčivě tam, kde bývala tradičně silná. Jsem se prostě ochoten smířit s tím, že při větších výdajích na školství, zdravotnictví, vědu a výzkum a last but not least na sociální věci bude setrvalá míra korupce, než s bojem proti korupci, pro který se budou tyto výdaje odkládat.
  May 20, 2012 v 13.06
  p. Hellerovi
  Ony snad dějiny korupce začaly s dějinami kapitalismu?

  Opakuji: při korupčním jednání jde o obejítí pravidel, o získání přednostního (privilegovaného) zacházení za nějakou protihodnotu, často proto, že jste v nevýhodě a při férové hře by jste prohrál. Např. nemáte na to nakoupit si kvalitnější hráče do svého týmu, tak aspoň podplatíte rozhodčího.

  Jinak řečeno, korupce je metoda, prostředek, nikoli účel. Tvrzení, že její podstatou je touha po zisku, proto nedává smysl.
  MP
  May 20, 2012 v 15.14
  Martinovi Škabrahovi
  Korupce souvisí se společností, dělbou práce a soukromým vlastnictvím -- alespoň pokud dáme za pravdu Rousseauovi a řekneme, že teprve společnost zvýznamňuje nerovnosti a teprve v ní je jedna žena krásná, druhá ošklivé atd. Jen po takovém zvýznamnění má smysl usilovat o získání žádoucího postavení. Abych zůstal v rousseauově světě, korupce se rychle stává určující -- i hezká a talentovaná herečka se musí vyspat s direktorem divadla (za Rousseaua), aby dostala roli.
  Kapitalismus paradoxně představoval kdysi systém, ve kterém se očekávalo, že úspěch (i očekávatelný) herečky u publika převáží nad nutností sexuální korupce.
  Heller je důsledný ve svém snu o beztřídní společnosti, která by zrušila význam společenského statusu a tedy i význam korupce. Já jako realista vidím malér spíše v souběhu korupce a politického zřízení, které může dobře fungovat jen když je korupční jednání relativně omezené a veřejně diskriminované.
  Korupce není účel, ale je to neodstranitelný rys společnosti.
  ??
  May 20, 2012 v 23.48
  Pane Škabraho, omlouvám se
  skutečně jsem se vyjádřil nepřesně - na tomto článku se bavíme o korupoci v dnešním kapitalismu či vůbec kapitalismu, ne o starověkých Arthénách či Francii Filipa Sličného. Proto jsem se domníval, že Vaše formulace potlačuje ten hlavní a podstatný obsah korupce za kapitalismu a rozšiřuje nesmyslně ty okrajové jevy. Jestli jste myslel to, že korupce nezačíná s kapitalismem a je jí třeba definovat šíře tak to je něco jiného. Pro ten případ doplňuji - příčinou a obsahem korupce v jakékoli formaci jsou výrobní, vlastnické vztahy této oiblasti ( i když se na ně korupoce neomezuje).To znamená tam, kde vlastnická nerovnost je realizována zdánlivě (JEN ZDÁNLIVĚ!!!) neekonomickými aktivitami, jako je např. přímá potlačovací aktivita šlechty v nevolnictví, je i tak příčinhou koruopce vlastnická nerovnost a snaha se s ní nějak vyrovnat .Nemám ale chuť teď dokládat své tvrzení rozbory různých předkapitalistických formací, když řeč šla o dnešku a tam je to jasné. Neřekl bych, že jste dobře definoval účel - to dle Vás obejití apod. je forma, součást společenských mechanismů, ale její příčinou - účelem je fungování výrobních vlastnických vztahů - a to i třeba když v kapitalismu někdo korupcí získává možnost adopce dítěte či osovobození od vojny. Protosocialismus zase měl pravidle svého vlastnictví apod. Zkrátka odstranění korupce v jakékoliv foremaci je podmín+ěno odstraněním toho nejhlubšího kořenu ve vlastnických vztazích - vždy je samozřejmě možnost dílčích opatření z oblasti práva, morálky, osvěty, manipulace a samozřejmě politiky, ale tyto aktivitx či změny mají jen omezený dopad.
  ON
  May 21, 2012 v 9.31
  Martinovi Profantovi
  Rozhodně si nemyslím, že by ČSSD měla být hrdinou boje proti korupci. Ale má zpracovaný komplexní program jak korupci čelit a až dostane příležitost, měla by zkrátka konat. Řeči, že něco z podstaty věci“ neumí, co to je? Z podstaty věci snad nemůže korupci zcela vymýtit, ale záleží na odhodlání, nakolik je schopna ji omezit. U nás je míra korupce výrazně za tolerovatelnou hranicí a rozhodně ne setrvalá. Případ Davida Ratha, ale nejen ten, by měl vyvolat elementární pud sebezáchovy, včetně u těch, o kterých se korupce pokouší a zahrávají si. Ti chytřejší by měli uvažovat a také uvažují dál: Korupce ničí legitimitu sociální demokracie – není možné obhájit systémy veřejných politik, žádat občany, aby na ně ze svých daní více přispěli a připustit, aby z těchto systémů byly korupcí ve velkém vyváděny peníze. To je o těch „větších výdajích“ na zdravotnictví, školství. Kde je chceš vzít, aniž by si nezadlužoval? Ano takhle se to dělalo, ale takhle to už nepůjde! Tohle vědí sociální demokraté v mnoha zemích, na rozdíl od mnoha sociálních demokratů u nás – u nás se ten problém ignoruje z pouhopouhé blbosti, anebo proto, že míra zasažení korupčními praktikami vůli s tím něco dělat, strany paralyzuje. Tlak na privatizaci veřejného je u nás tak silný, protože jeho scénáristé se mohou dovolávat zkorumpovanosti politiků, úředníků státní a veřejné správy a lidcem namlouvat, že když se to zprivatizuje, tak se bude méně krást. A mnoho lidí jsou tím uhranuti, neboť si nedokážou představit, že mezi silným sociálním státem a korupcí není žádná logická souvislost. (Čím silnější sociální stát, tím vyšší korupce.)
  MP
  May 21, 2012 v 17.24
  Pro OT: Inu, nepatřím k těm chytřejším sociálním demokratům
  A proto se domnívám, že v zemi, která má jednu z nejnižších daňových zátěží v EU, je odpověď na to otázku, kde vzít na školství, zdravotnictví, kulturu atd. celkem jasná. Progresivní daň, včetně té milionářské, odstranění stropu na pojištěních, prosazování transakčních daní jako požadavek, který býval kdysi sociální demokracii bližší než podpora paktu rozpočtové stability. Primitivní, ale co ode mě chceš -- nejsem z těch chytřejších a nejsem sociální demokrat, takže si musím vystačit s věcmi, které jdou spočítat a vesměs fungují.
  Tak složitým slovům jako je legitimita se raději nepokouším rozumět, ale kdysi jsem slýchával, že politické strany by snad mohly dělat něco jiného než opakovat předsudky veřejného mínění -- třeba ukazovat, že právě privatizace veřejného u nás byla a je nejmohutnějším zdrojem korupce. Nebo se dokonce mohla pokusit ty vyšší výdaje legitimovat tím, že by s jejich pomocí zastavila propad kvality vzdělání, omezování přístupu ke zdravotní péči atd.
  ON
  May 21, 2012 v 21.30
  Ale ano, Martine
  pravdu díš........... Jenom nechápu, o čem nyní se mnou vlastně polemizuješ..... Svou první reakci si založil na nějaké divné interpretaci mého článku, že snad dělám z ČSSD "hrdinu" boje s korupcí, což nedělám, a jako bych snad naivně předpokládal, že pouze díky tomu začnou ČSSD lidé jako Ty věřit. Jednoduše proto, že patříš k těm chytřejším sociálním demokratům.... Ach jo.....
  MP
  May 21, 2012 v 22.17
  S čím polemisuju?
  To je jednoduché -- s tím , jak může analytik socdem. vůbec položit otázkou: Kde vzít na výdaje sociálního státu a nezadlužovat se?
  Opozice by snad měla spíš klást otázku, proč vlády od roku 2006 ( vesměs s Kalouskem jako ministrem financí) zvyšují dramaticky zadlužení státu zároveň s nebezpečným osekáváním sociálního státu.
  Alespoň jako odrazový můstek k destrukci ideologématu, podle kterého na sociální stát nemáme, protože nemůžeme přece podvazovat ekonomický rozvoj tím, že bychom zdanili bohaté.

  ON
  May 22, 2012 v 10.38
  Martine,
  zdá se, že se snažíš polemizovat za každou cenu, ale argumentuješ banalitami.... Nejen analytik tohle ví moc dobře a dávno: především podporovat hospodářský růst a zaměstnanost, udělat pořádek v daních (zalepit díry kvůli různým výjimkám a nesystémovým předpisům, skutečné progresivní zdanění, vyšší zdanění firem, opatření proti daňovým únikům....) + maximálně, co to jde, omezit korupci, protože v důsledku korupce utíká snad ještě více miliard ze systému než v důsledku špatně nastavené daňové soustavy. A pokud jde o otázku, proč vlády od roku 2006 zvyšují dramaticky zadlužení, na to upozorňujerme neustále a vysvětlujeme to zcela jasně..... O to nejde. Ale lidé opravdu nepřijmou sociálnědemokratické řešení (hlavně v oblasti daní, silnější roli státu atd.), pokud sociální demokracie nezačně omezovat korupci. Zadlužuje pravice, zadlužovali jsme my. Mimo jiné, že jsme připustili změny v daních neoliberálním směrem a podcenili korupci ve veřejných systémech. Dluh je jistě obhajitelný, když dlužnou částku produktivně využiješ a pak dluh o něco snížíš.... Neodůvodněně roste, když vypůjčené peníze vynakládáš neproduktivně a ještě je necháš rozkrást. Problém naší sociální demokracie není, že tohle by nevěděla, ale že nemá potřebnou vůli a odvahu vydat se vlastním směrem.....
  AM
  May 22, 2012 v 11.14
  Do všeho třískáte příliš velkým kladivem, pane Hellere.
  Do diskuze jsem přispěl jen pár rádobyvtipnými poznámkami, spíš abych ji udržel v chodu, protože tzv. kauza Rath není nedůležitá, ale budiž, bavme se obecněji.
  Vyjděme z Vašeho příspěvku z devatenáctého, 18:51.
  Nazačátku říkáte: "- jistě jsou i jiné důvody korupce, ale konec konců určující je ten moment ekonomický a tím je v kapitalismu zisk. Když ho může kapitalista dosáhnout bez korupce, tak je mravný. Takto mravný nebyl nikdy, ale..." a pak trefně a zhuštěně popisujete, jak (a proč) si s korupcí dnes stojíme, tak jak si stojíme.
  Z toho Vám vyplyne úderný závěr, že jediná šance na vymýcení korupce je "šlápnout na systém", úderná akce, přinášející celkovou (systémovou) změnu.

  Velmi efektní.
  S chutí do toho, půl je hotovo, jak se říká.

  Bohužel zhruba uprostřed toho textu ovšem sám přiznáváte, že "To samozřejmě už nejde bodáky a gulagy – jen naznačuji – vybudováním samosprávných podniků, které se opřou o levicový stát a postupně se prosadí v ekonomické soutěži a kapitalisty vykoupí."

  Proč nás, nekomunistické levičáky, pořád obviňujete z nedostatku revolučnosti a malé radikality, když sám nemáte páru, jak revoluci uskutečnit (zde spoléháte na zjevení kognitariátu), a sám mezi řečí přiznáváte, že změna bude postupná a opírající se o existující společenské struktury, jako např. stát???

  Abych byl ještě obraznější a konkrétnější - hlásáte, že existuje nějaký Systém s velkým S, založený čistě na ekonomických zákonitostech, nadřazený, vykořisťovatelský systém systémů, který je možno nějakým mocným impulsem změnit na systém přátelský, solidární a spravedlivý
  - a zároveň už v to sám nevěříte.


  Nebylo by Vám líp v té části levice, která chce pracovat s jednotlivými systémovými změnami, malými i velkým? Která vyznává místy velmi radikální, ba revoluční názory, ale pořád spoléhá na drobnou práci, protože ve změnu paradigmatu (Systému systémů) nevěří - - - ne proto, že by byla zbabělá nebo to v hlavách neměla srovnané, ale proto, že sleduje Vámi milovanou objektivní realitu a odmítá žít ve výše naznačeném vnitřním rozporu?

  * * *

  Na začátku říkáte, že když kapitalista může dosáhnout zisku bez korupce, tak je (jakž takž) mravný.
  Z toho Vám jaksi automaticky vyplyne jen jeden jediný závěr - že když zisku bez korupce dosáhnout NEmůže, MUSÍ ho dosahovat korupcí - tudíž začíná korumpovat celou společnost.
  A ilustrujete to na příkladech řadových policistů či úředníků.
  Říkáte: proč by neměl policista zavřít oči nad lumpárnou buržoy a nepřijmout úplatek, když mu to velí ekonomický zákon? (děti na škole, dělají to stejně všichni... atd.)
  Odpověď - protože je mravný a úplatky nepřijímá - Vám samozřejmě nestačí. A myslíte si, že mě stačí. Ne, nestačí. Ta odpověď musí znít - protože je mravný a úplatky nepřijímá, a protože to není v jeho zájmu.

  Musím končit. Směřoval jsem ke služebnímu zákonu, jak jistě chápete.
  SH
  May 22, 2012 v 12.29
  Příliš hodně slov.
  Korupce byla, jest a bude. Vždy a hlavně všude. Ovšem problém kapitalismu je, že je v něm možnost vzniku korupčního systému, čili právního řádu, který ji nejen účinně nepotírá, ale ji dokonce skrytě včleňuje do celého systému. A to je problém současného Česka.
  A v tom je kauza Rath fakticky svedením boje s korupčním systémem do kanálu boje s obecnou korupcí jednotlivce. Což považuji za politický zločin současné moci.
  SH
  May 22, 2012 v 13.07
  A JEŠTĚ NĚCO.
  Princip presumpce viny je odůvodnitelný u veřejného činitele. Jakmile ale zůstane pouhým občanem, tak už se na něj vztahuje presumpce neviny a podle toho by se k němu měli všichni chovat.
  Proto je pro mne naprosto nepřijatelné, že nikdo z ČSSD nevystoupil proti mediálnímu lynč, což v mých očích znamená, že ČSSD souhlasí s takovým stavem našich médií. Osobně chování médií v tomto a nejen tomto případě, považuji za projev MEDIÁLNÍ LUZY a vzhledem k tomu, že obě strany, média i jimi terorizovaný, jsou intelektuálové, považuji konkrétní novináře za příslušníky LUMPENINTELIGENCE. Zodpovědně tvrdím, že každý, kdo veřejně neodsoudí chování médií, souhlasí s jejich odporným jednáním ve veřejném prostoru a řadí se tak do dvou kategorií, které jsem jmenoval.
  Na úplný závěr jen poznamenávám, že považuji za příliš směšné pozastavování členství ve straně. Připomíná mi to chování římskokatolické církve, která kacíře před předáním světskému soudu také vyobcovávala, aby si tím zachovala údajnou bezúhonnost. Je to pokrytectví, nic jiného.
  ??
  May 23, 2012 v 1.09
  Pane Morbicere, Vy jster se pařekonal
  takový dlouhý text a takový ponor do mého textu, to jsem s Vámi ještě nezažil. Nicméně samozřejmě budu polemizovat, protože něco jste si špatně vyložil.
  Hned na začátku musím upřesnit - "mravný" je i za těch nejlepších podmínek kapitalista srostlý se svou sociální rolí (to řada kapitalistů není, ale jedna vlašťovka jaro nedělá) jen ve smyslu buržoasní morálky. Z širšího všelidského hlediska jde o nemravnou už v tom smyslu, že je založena na mravnosti vykořisťování a nerovnosti ve vlastnictví) atd. Máte ale pravdu, když nemůže dosáhnout bez korupce zisku, tak je nemravný,nemůže jím nebýt.
  Váš omyl - já Vás nekomunistické levičáky nekritizuji za to, že nevezmete flinty a nejdete na barikády - kdysi to pojáhalo, ale dnes už ne, když jsou flinty a barikády a gulagy jako následek, tak vyrůstá třída řídícího aparátu a osedlává si ty ostatní - to jsme my marxisté pochopili - neříkám my komunisté, protožre jsou komunisté - stalinisté, kteří tohlr nepochopili a úplně si revoiluční změnu ztotožnili s těmi flintami a gulagy.A je poozoruhodné, ´že Vy mluvíte ve stejné tónině jako ti stalinisté a rozdíly uvnitř levice vidíte jen v tom, jaké formy boje kdo chce volit a ještě více kupodivu - jaskoi nejúčinnější vidíte jen to násilí.
  Já Vás a spol. kritizuji ne za odmítání násilí, ale za neschopnost uvědomit si podstatu kapitalismu a účinnou cestu jeho překonání - to jest v ekonomice, ve vlastnictví - v tomhle se klasikové mýlili - mysleli si, že stqčí provést násilný převrat a pak už to půjde samo - a ono to šlo, ale jen k omezenému neefektivnímu a nedemorkatickému protosociaismu.Proč opakovat omyly.
  Z toho, že odmítám násilí jako hlavní cestu (já ho neodmítám vůbec, v realitě asi do jisté míry bude - třeba jako nutnost obrany samosprávných podniků proti bojůvkám těch nejblbějších kapitalistů) vyvozujete, že sázím jen na tu "drobnou práci".Zase omyl . ta sociálně demokratická drobná práce ke změně nevede, mně jde o skutečnbý revoluční převrat, který ovšem neproběhne v pár dnech . o vybudování a zaběhání samosprávného hosdpodaření a vydupoání ze země třídy nas toimto vlastniuctví zainteresované, tak jako kdysi obchod s vlnou pomohl vydupat v Anglii ze země třídu kapitalistů /(do značné míry ze šlechticů).Se sociáldemokratismem, který zuby nehty brání kapitalismus, nemá mé pojetí nic společného.
  Další Váš omyl - já vím, že nemohu kapitalismus změnit pouze pomocí stávajících struktur, i když i ty mohu využít - naoř. stát mohu dobýt v politickém boji typu třeba listopadové aktivity občanských for - ta přeměna bude vyžadovat nějakou svou soecifickou politickou strukturu. Tohle nemám moc dobře promyšlené, ale tou strukturou nemůže být strana leninského typu - vojenská organizace aparátu. Bude to asi široké samosprávné hnutí s decentralizovanými prvky s využitím internetových sítí atd.
  Dále - nevím, proč si myslíte, že nevěřím vlastnímu pojetí pokojné změny, to Vy si ji pod vlivem stalinské ideologie, kterrá kolem Vás šuměla v určité době a které jste se alespoˇˇn trochu nadýchal.
  Není mi jasné, co myslíte tím nadřAZENÝM SYSTÉMEM SYSTÉMU APOD. Existují přece společensko-ekonomické formace jako komplexní systémy zahrnující nejen ekonomické struktury, ale i struktury politické, duchovní apod. - ty jsou provázané, vzájemně na sebe působí, ekonomické zákonitosti jsou určující jen konec konců, ve statistickém měřítku, ty mimoekonomické struktury mají významnou relativní samostatnost a aktivní roli, jádrem jsou vlastnické vztahy atd.
  Pochopil jsem, že směřujete k tomu, že by měl služební zákon policisty zajistit tak, aby nebrali úplatky. Ale tahle úroveň zajištění nevytváří skutečnou zábranu proti korupci. Sbelepší výsluha bude slabá proti lákadlu investivat velké prachy a stát se kapitalistou - tomu musí podlehnout většina policistů i jiných profesí.
  Ale to je jedno - dostal jste zadarmo od chudého důchoce lekci z marxismu - tak ji využijte, začal jste dobře.
  + Další komentáře