Experti: Rozsudek v kauze Bečva není postaven na doložených reálných faktech

Otevřený dopis

Otevřený dopis profesorů a expertů obeznámených s případem otravy řeky Bečvy premiérovi a ministrům vnitra, spravedlnosti, životního prostředí a zemědělství vydáváme jako dokument.

Zasněžená krajina Rožnovské Bečvy ve Valašském Meziřící. Foto Radim Holiš, WmC

Vážení pánové,

obracíme se na Vás jako skupina profesorů a expertů, kteří měli možnost se seznámit se znaleckými posudky a obžalovacím spisem případu otravy řeky Bečvy. Podíleli jsme se rovněž na přípravě závěrečné zprávy Parlamentní vyšetřovací komise, jejíž činnost byla zaměřena právě na řešení případu Bečva a zpracovala souhrn problému a návrh pro budoucnost.

Případ havárie na řece Bečvě z 20. září 2020 je příkladem ekologické katastrofy velmi velkého rozsahu s negativním dopadem na vodní ekosystém řeky Bečvy. Je bohužel i příkladem neuvěřitelného množství pochybení, a to jednak během počátečního zásahu ze strany zasahujících státních institucí i orgánů samosprávy, pokud šlo o koordinaci činnosti na místě havárie, což vedlo k tomu, že nebyly zajištěny primární důkazy pro následné vyšetření viníka a příčin havárie. Stejně tak došlo k řadě pochybení v průběhu vyšetřování ze strany Policie ČR a pověřených soudních znalců.

Tato pochybení se nevyhnula ani činnosti okresního státního zástupce a vlastnímu soudnímu procesu. Havárie ukázala tedy na řadu nedostatků v celém řetězci vyšetřování a projednávání této kauzy. Velmi varovné bylo rovněž zjištění, že ani správce příslušného povodí ani orgány MŽP nemají k dispozici úplnou databázi existujících výustí z možných zdrojů kontaminace vod.

Velmi zarážející byla také úroveň znaleckých posudků, kde mnohé závěry odporovaly i přírodním zákonům, často s velmi neadekvátní interpretací informací a podivnými konstrukcemi závěrů. Nemluvě o zásadním porušení pravidel činnosti soudního znalce a medializací zpracovávaného znaleckého posudku před jeho předáním vyšetřovatelům.

Stejně tak, podle našeho mínění, jsou neakceptovatelné mnohé závěry soudního projednávání, protože jak už bylo uvedeno, odporují přírodním zákonům.

Máme za to, že obviněná, obžalovaná a nyní i svým způsobem odsouzená společnost, rožnovská Energoaqua, nemohla nehodu způsobit a chceme zdůraznit hlavní velmi sporné body.

Důvodem pro naše stanovisko, že firma Energoaqua nemohla nehodu způsobit je skutečnost, že je zcela vyloučeno, aby toxická látka nebo směs toxických látek, která způsobila otravu takového rozsahu, že zahubila nejméně osmdesát tisíc ryb na čtyřiceti kilometrech toku řeky, předtím prošla třemi a půl kilometry řečiště přes dva jezy a pět peřejí, aniž by tam jakkoli zasáhla život. To je zcela nemožné a rozsudek okresního soudu ve Vsetíně v tomto smyslu odporuje obecně platným přírodním zákonům.

Proto je podle našeho názoru nutné zabývat se tím, jak tento realitě odporující rozsudek mohl vzniknout. Konkrétně:

1. Žádáme ministra životního prostředí Petra Hladíka, aby inicioval přezkoumání všech dokumentů, které pro trestní řízení připravil Radek Pallós, který zjevně pracoval podjatě a Policii České republiky dával podklady, jež neodpovídaly skutečnosti.

2. Žádáme ministra spravedlnosti Pavla Blažka, aby inicioval přezkoumání pochybení soudního znalce Jiřího Klicpery a na základě posouzení odborné úrovně včetně porušování pravidel pro činnost soudních znalců jej případně zbavil práva vykonávat funkci soudního znalce.

Dále žádáme, aby prověřil postup státních zástupců Jiřího Sachera a Petra Bareše, kteří případ dozorovali a nepochopitelně přihlíželi zjevnému porušování zákonů a v průběhu soudního projednávání vystupovali zcela zjevně podjatým způsobem vůči obžalované společnosti.

3.Žádáme ministra vnitra Víta Rakušana, aby inicioval přezkoumání činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů a vedení kriminální policie ve Zlínském kraji, která povedou k tomu, že se důvodná podezření dalších znečišťovatelů prošetří skutečně a nejen naoko, jak tomu bylo doposud.

Dále žádáme, aby inicioval přezkoumání činnosti dotčených příslušníků policie a vyšetřovatelů s cílem zjistit na základě jakých podkladů označila policie bezprostředně po havárii konkrétního viníka — a to společnost Energoaqua, což bylo pro další průběh vyšetřování jednoznačně návodné a zavádějící. Přitom další možná znečištění byla z dalšího vyšetřování vyloučena bez předložených analytických důkazů.

4. Žádáme dále ministra zemědělství Marka Výborného a ministra životního prostředí Petra Hladíka dořešit kompenzaci veškerých škod, které byly způsobeny příslušným místním organizacím Českého rybářského svazu v povodí Bečvy.

5. Předsedu vlády Petra Fialu žádáme, aby na splnění těchto požadavků dohlédl, neboť jeho vláda tento slib české veřejnosti dala a jeho splnění jí dluží.

Je zjevné, že rozsudek, který byl v této kauze vynesen, není postaven na doložených reálných faktech a velmi znepokojuje širokou veřejnost v otázce důvěry ve spravedlivý právní stát.

Brno, 08. 11. 2023

Prof. RNDr. Ivan Holoubek, Csc., RECETOX PřF MU Brno a ÚVGZ AV ČR

Prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc., BÚ AV ČR

Prof. RNDr. Jakub Hruška, Ph.D., ÚVGZ AV ČR

Ing. Stanislav Pernický, ČRS, místní organizace Hustopeče nad Bečvou