Rozporuplný slovenský kněz Marián Kuffa a my

Ivan Štampach

Postavy jako Kuffa nás vedou k promýšlení toho, oč vlastně jde v křesťanství, popřípadě v jeho římskokatolické podobě. Jde mu o emancipaci člověka, nebo je mu člověk něčím, co si samo nestačí, co je třeba přísně soudit a vlastně i překonat?

Marián Kuffa v dokumentu Opři žebřík o nebe z roku 2014. Na jedné straně pomáhá Romům, na straně druhé vystupuje jako bigotní fanatický homofob. Foto ArtsMarketing.cz

Slovenský římskokatolický kněz Marián Kuffa převzal 1. září v budově Národní rady Slovenské republiky od jejího předsedy Borise Kollára státní cenu Jozefa Miloslava Hurbana. Kollár je předsedou populistického, sociálně konzervativního a nacionalistického hnutí SME RODINA. Slovenská prezidentka ani předseda úřednické vlády se obřadu nezúčastnili.

Z politického hlediska by se mohlo jevit jako pravděpodobné, že v tom hraje roli poslanec Štefan Kuffa, Marianův bratr, zakladatel uskupení pod názvem Život — národná strana. To se ucházelo o zvolení na kandidátních listinách současných dědiců ľudáckého režimu, Kotlebovců — Lidové strany Naše Slovensko.

Kuffa původně nesměřoval ke kněžské službě. Vystudoval vysokou školu zemědělského zaměření. V mládí se pod ním při výstupu na Gerlachovský štít utrhl kus skály a následoval dvacetimetrový pád. Záchranářům trvalo třináct hodin, než jej dopravili do nemocnice. Pojal to tak, že mu Bůh vrátil život a rozhodl se „vrátit svůj život Bohu“.

Roku 1994 začal působit jako římskokatolický kněz. Na opravě rozbořené fary začal v nuzných podmínkách pracovat s odchovanci polepšovny a s bývalými trestanci, včetně těch, kteří si odpykali tresty za nejtěžší zločiny.

Věnuje se také Ukrajincům, drogově závislým a lidem bez domova. Postupem času opravu fary dokončili a přistavěli nebo opravili další objekty.

Vydal se na misi do prostředí bídy a beznaděje v zapomenutých romských osadách východního Slovenska. Snaží se Romy strhnout vlastním příkladem a lidským zájmem. Pracuje na stavbách spolu s nimi. Chce je naučit, aby si nezáviděli a pomáhali jeden druhému.

Kuffa při předávání ceny mluvil o údajných filosofech genderu. Zabijácká ideologie prý zabíjí tělo, psychiku a duši. Video z předání ceny rozčeřilo slovenský veřejný prostor, který žije nadcházejícími předčasnými volbami.

Podobně jako čeští konzervativní kněží a politici vidí genderovou ideologii v Istanbulské úmluvě. Fakticky odmítá spolu s nimi prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí.

Úmluva byla přijata zeměmi Rady Evropy roku 2011 a vstoupila v platnost po ratifikaci prvními deseti členskými státy 1. srpna 2014. Byla přijata také Evropskou unií. Dnes je platná v šestatřiceti z pětačtyřiceti států, které ji podepsaly.

Turecko svou ratifikaci stáhlo a dekretem prezidenta Erdoğana tam úmluva pozbyla platnost. Odmítly ji doposud Ázerbájdžán, Bulharsko, Maďarsko a Slovensko.

V České republice je od letošního června přes odmítavý postoj vládních křesťanských demokratů kabinetem schválena a v parlamentu čeká na definitivnímu schválení. Je otázkou, nakolik se dále projeví postoj podobný Kuffovu, který u nás reprezentuje mimo jiné katolický prelát Mons. Petr Piťha.

Podle něj Istanbulská úmluva povede k rozvratu tradiční rodiny. Čekalo by nás zavedení dokonale zvrácených zákonů. Děti prý budou rodinám odebírány a prodávány. Stoupenci tradiční rodiny by byli deportováni do nápravně-výchovných pracovních táborů vyhlazovacího charakteru a homosexuálové prohlášeni za nadřazenou vládnoucí třídu.

Tomáš Halík označil Piťhovo kázání za skandální a ostudné, Martin C. Putna v něm viděl šíření konspiračních teorií. Česká ženská lobby oznámila podání trestního oznámení pro úmyslné šíření poplašné zprávy. Státní zastupitelství pro Prahu 1 trestní oznámení odmítlo, zároveň však potvrdilo, že Piťhova slova jsou dezinterpretací a nemají žádný podklad v textu Istanbulské úmluvy.

Kuffa při udělování ceny v Den ústavy sdělil, že požádá prezidenta — pravděpodobně míní už nějakého příštího — a předsedu Ústavního soudu, aby se vyjádření proti „genderu“ vložilo do ústavy. Kromě Kollára poděkoval i Róbertovi Ficovi za to, že se odvážně postavil do boje proti „genderu“ a že se vyslovil, že přes něj „gender“ neprojde.

Zde je radno připomenout, že se Robert Fico za pár týdnů může znovu stát předsedou vlády. Jedním z Kuffových dalších požadavků je zrušení sexuální výchovy, jak sám řekl, sexuální deformace ve školách.

Současný systém označuje za liberální mediokracii a totalitu. Liberalismus je horší, má prý více obětí, než nacismus a komunismus. A naším úkolem prý je vzepřít se progresivismu.

Kuffa je představeným Institutu Krista Velekněze založeného v jeho farnosti Žakovce poblíž Kežmaroku. Institut je zastoupen i v českých zemích, a sice v Bílé Vodě v Rychlebských horách. Je otázkou, nakolik je inspirován mezinárodní společností apoštolského života stejného názvu (latinsky: Institutum Christi Regis Summi Sacerdotis), která deklaruje cíl ctít Boha a posvěcovat kněze ve službě katolické církvi a duším.

Chce bránit a šířit Kristovu vládu ve všech oblastech lidského života. Jeho součástí je užívání tradiční latinské liturgie.

Rozporuplné postavy tohoto typu nás vedou k radikálnímu promýšlení toho, oč vlastně jde v křesťanství, popřípadě v jeho římskokatolické podobě. Je oporou sociálních reforem společnosti? Je jeho pojetí člověka skutečně humanitní? Orientované na člověka a jeho blaho, zaměřené kosmopolitně, pacifisticky, svobodomyslně a demokraticky?

Nebo je člověk v jeho pojetí něco, co si samo nestačí, co je třeba přísně soudit a vlastně i překonat? Nebo je obojím, protože je prostě normální součástí rozporuplného lidského bytí?

Diskuse
PK
September 17, 2023 v 16.12

"Nebo je člověk v jeho pojetí něco, co si samo nestačí, co je třeba přísně soudit a vlastně i překonat?"

Eh - co to je zase za "hlubokou" myšlenku?

Proč by "něco, co si samo nestačí", mělo být "třeba přísně soudit a vlastně i překonat"´?

Mimochodem, nikoliv "něco", ale "někdo".

Jestli je něco naprosto zřejmé o křesťanském pojetí člověka, tak je to to, že křesťanství nepokládá člověka za "něco", nýbrž za "někoho".

Popravdě řečeno už mě tyto elementární neznalosti vysvěceného římsko-katolického kněze docela unavují?

PK
September 17, 2023 v 16.22

Takže asi takto: v církvi máme Kuffu, Piťhu, Semína, Halíka, Petráčka, Grygara, Hayata Okamuru. A měli jsme v ní i Štampacha, než odpadnul.

Co to říká o tom, "oč vlastně jde v křesťanství, popřípadě v jeho římskokatolické podobě"?

PK
September 17, 2023 v 16.39

Jinak v prvních hodinách náboženství se děti učí o tom, že člověk je "obrazem Božím".

Viz Gn 1,26-27

JP
September 18, 2023 v 13.46
Humanita, Bůh a protiklady lidského bytí

Je skutečně pozoruhodné, jak se z projednávání kauzy jakéhosi slovenského kněze zcela náhle může vynořit otázka týkající se nejhlubších problémů nejen člověka samotného, ale i současného dominantního pojetí lidské společnosti. Poslední dva odstavce článku I. Štampacha by vyžadovaly (a zasluhovaly) velice obsáhlou, a velice uvážlivou, do hloubky věcí jdoucí diskusi. Myšlenky v oněch dvou posledních odstavcích by měly být vlastně analyzovány bod po bodu, a v některých pasážích přímo slovo od slova.

Připomeňme si napřed ještě jednou, o co se zde jedná. Ačkoli sám autor úvahy to tak přímo nevyslovuje, fakticky se zde jedná o fundamentální dilema člověka na tomto světě, co má pro něj být nejvyšší prioritou: humanismus, anebo Bůh?

Jak řečeno, některé pasáže textu bude zapotřebí rozebrat dopodrobna slovo od slova. Napřed první úsek, týkající se humanismu: " Je jeho (tedy: křesťanské) pojetí člověka skutečně humanitní? Orientované na člověka a jeho blaho, zaměřené kosmopolitně, pacifisticky, svobodomyslně a demokraticky?"

Ivan Štampach zde tedy evidentně - jakožto nepochybnou samozřejmost - postuluje principy humanity a demokratismu, které by zřejmě měly za všech okolností platit. Podívejme se tedy jako první krok, zda jsou skutečně tak naprosto nezpochybnitelné.

Počněme pacifismem: ano, bezpochyby by jako normální charakteristika jak člověka, tak i celých (národních) společenství měl platit nenásilný, mírový, tedy pacifistický postoj, vztah k ostatním jednotlivcům i národům. Ovšem - jak se ukazuje právě v současné době, v reálném světě si s ryze pacifistickým postojem není možno vždy vystačit; a být absolutně zásadovým pacifistou může také znamenat otevřít zlu zcela volný prostor pro jeho ovládnutí světa. Už tento první - spíše jen vedlejší - bod nám jasně sděluje, jak velmi rozporuplný je nevyhnutelně vztah člověka k jeho světu. A že je sotva co natolik dobrého, ušlechtilého, aby to nemělo i svou druhou stránku.

Kosmopolitismus: ano, ve svém pozitivním vyznění samozřejmě znamená odstranění (umělých) hranic mezi lidmi a mezi národy, znamená praktikování radikální rovnosti všech lidí na této planetě. Ovšem - druhá stránka kosmopolitismu je vykořeněnost, plochost lidské existence. Tam kde vlastní osobnost nevyrůstá ze své vlastní, národní, jedinečné kultury, tam kde se bezcílně poskakuje sem a tam, kde tedy středobodem zájmu je jenom vlastní osoba, vlastní já - tam se nevyhnutelně ztrácí něco právě z humanitního hlediska nekonečně cenného, nenahraditelného.

Svobodomyslnost: jistě, tato hodnota je velkolepým výdobytkem tam, kde stojí v přímém boji a protikladu se zákazem svobodného myšlení, s diktátem ideologické doktríny jakéhokoliv druhu, politické či náboženské. Jenže - i tato zdánlivě nezpochybnitelná svobodomyslnost má svou druhou, negativní stránku, ona sice (byť i jen implicitně) sugeruje že svobodný člověk bude ze své nejhlubší přirozenosti této své svobody užívat k odpovědnému, intenzivnímu rozvíjení svého ducha, ve skutečnosti ale naopak pozorujeme znovu a znovu, že tato "svobodomyslnost", pokud je přenechána pouze sobě samé, velice často vede k naprosto svévolné, zcela neodpovědné formulaci abstruzních názorů, které daný jedinec prosazuje se vší vehemencí svého ryze individuálního přesvědčení. A navíc: když tato "svobodomyslnost" nestojí před výzvou konfrontace s nějakou vysokou, vyspělou ideou, s jejím propracovaným a komplexním myšlenkovým aparátem, pak takto "osvobozená" mysl v naprosté většině případů podléhá nezadržitelné tendenci k zploštění svého myšlení, k tomu že místo hledání skrytých podstat se spokojí pouze s popisováním vnější stránky fenoménů.

Demokratismus? - Tento pojem platí v současné době jako vrcholný princip společensko-politického uspořádání, respektive vztahování se k (druhému) člověku vůbec; ovšem tento pojem zůstává velice mlhavý, je pod ním možno si představit všechno stejně tak jako (téměř) nic. Co má tento "demokratismus" vlastně znamenat? Neomezenou vládu lidu? A co když se tento lid rozhodne pro ahumánní, násilnický způsob existence? Takže tento "demokratismus" daleko spíše znamená demokracii omezenou, limitovanou určitými (humánními) principy? A kdo zde má mít právo s konečnou platností rozhodovat, kde má být upřednostněna demokracie, a kde naopak humanismus?...

Ale i sám humanismus: co si pod tímto pojmem máme vlastně představit? "Orientaci na člověka a jeho blaho", jak píše autor úvahy? Jenže opět: co a kdo je vlastně tento člověk, a jaké hodnoty a jaké normy skutečně a objektivně prospívají jeho blahu, a které naopak - ačkoli mu jsou bezprostředně příjemné - vedou jenom k jeho zpovrchnění, které se v konečném efektu projevuje prázdným ryze materiálním konzumismem?

Jak je vidět, tato pasáž z textu I. Štampacha nám tedy nedává nijaký dostatečný fundament pro definitivní zodpovězení položené otázky. Ocitujme si tedy pasáž druhou: "Nebo je člověk v jeho (křesťanském) pojetí něco, co si samo nestačí, co je třeba přísně soudit a vlastně i překonat? Nebo je obojím, protože je prostě normální součástí rozporuplného lidského bytí?"

Zde se podle všeho už spíše dostáváme k samotnému jádru věci. Opusťme teď ale raději specifický vztah křesťanství k člověku, a podívejme se raději jak se k dané záležitosti - tedy nedostatečnosti člověka a možnostem jejího překonání - stavěla v obecnější rovině antika, respektive její velcí myslitelé.

Na jedné straně byl antický člověk vlastně "bez hříchu"; to jest, plné vyžití jeho vlastních, tělesných tužeb bylo pojímáno jako záležitost naprosto přirozená, dokonce přímo božská. Jenže - stejně tak na straně druhé platilo, že jedinec, aby byl plnohodnotným člověkem a plnohodnotným občanem, musí napřed projít cestou důsledné, přísné výchovy a kultivace. Především Platón (ale obdobně i Aristoteles) naprosto jasně postuloval, že člověk který se oddá pouze svým tělesným vášním ("tužbám břicha"), že ten se zcela míjí se svou vlastní lidskou podstatou. Cesta individua k plnému lidství (a tedy k pravému humanismu) je tedy podmíněna striktní výchovou, a důslednou vlastní sebevýchovou. V tomto smyslu tedy opravdu platí, že člověk je "něco, co si samo nestačí, co je třeba přísně soudit a vlastně i překonat". Ano, pokud člověka vezeme v této jeho "přirozené" tělesnosti, respektive přízemnosti jeho ve své podstatě pouze tělesných, animálních pudů - pak se skutečně jedná o něco o sobě nedostatečného, co je takto nutno "přísně soudit", a co je nutno překonat.

Můžeme tedy v tuto chvíli s klidným svědomím - ve zmíněném smyslu - zodpovědět položenou otázku? Tedy že člověk - pokud má dosáhnout své vlastní podstaty, tedy své vlastní pravé lidskosti - musí být po této cestě veden se vší přísností a důsledností?

Tato odpověď se právem nabízí; ovšem i zde je přítomna druhá stránka věci, totiž že každá takováto snaha "vychovat" člověka ve jménu určité doktríny nevyhnutelně vede k omezení jeho primární svobody. I když se toto omezení provádí v tom nejlepším úmyslu.

Vraťme se ke křesťanství: pro něj je člověk bez jakékoli pochybnosti "něco, co si samo nestačí, co je třeba přísně soudit a vlastně i překonat" - už pro fatální zatížení člověka "prvotním hříchem". Sice se tak děje dozajista v ušlechtilém úmyslu, před člověka je postaven předobraz Božího syna jako (byť i reálně nedostižný) ideál; ale na straně druhé je tímto obrazem člověku fakticky předepsáno myslet jediným určitým způsobem (ve smyslu křesťanské doktríny), což pak ovšem naprosto koliduje především s výše uvedeným postulátem svobodomyslnosti.

Ukazuje se nám tedy u každého jednotlivého kroku, že lidské bytí je nejen plné rozporů a protikladů, nýbrž že ono samo je vlastně ve své nejhlubší podstatě takovýmto rozporem. A že tedy jedině prostřednictvím této jeho bytostné rozporuplnosti je možno člověka skutečně adekvátně pochopit a uchopit. Ze všeho neblíže pravdě byla tedy zcela závěrečná věta s úvahy Ivana Štampacha: "Nebo je (člověk) obojím, protože je prostě normální součástí rozporuplného lidského bytí?"