Den údajných věrozvěstů

Ivan Štampach

Označovat Cyrila a Metoděje za „věrozvěsty“ je zavádějící, neboť je doloženo, že křesťanství na území českých zemí zapustilo kořeny již dříve. Cyrilometodějský kult vznikl až za obrození — s krajně problematickým panslávským programem.

Pokus o novověký návrat k cyrilometodějskému kultu souvisí s národním obrozením, jehož významná část byla orientovaná na východní Slovany. Slovenský, česky píšící autor Ján Kollár (1793-1852) v básnické skladbě Slávy dcera doporučuje: „Tatry synu, vznes se, vyvýše pohled, neb raději k velikému přichyl tomu tam se dubisku, jež vzdoruje zhoubným až dosaváde časům.“ Socha Cyrila a Metoděje v Slovenském Novém Mestě v okrese Trebišov. Foto Globetrotter19, WmC

Státní svátek České republiky slavený 5. července dostal název podle historické fikce. Cyril a Metoděj měli podle něj na část našeho území přinést křesťanskou víru.

První kontakt místního obyvatelstva s křesťanstvím může však souviset s iroskotskou misií snad již od 7. století. Tehdy mohly vzniknout první křesťanské texty v místním jazyce, které později ovlivnily slovanskou liturgii v 9. století.

K roku 845 máme z Fuldských análů zprávu, že čtrnáct knížat Čechů bylo ve dnech po slavnosti Zjevení Páně, tedy v únoru pokřtěni. Tyto letopisy z Východofranské říše mezi léty 714 až 882 jsou obsáhlým zdrojem informací o vztazích k sousedním Slovanům včetně Velkomoravské říše a o prvních Přemyslovcích

I když o křtu nemáme k dispozici další podrobnosti, můžeme událost dát do souvislosti s těmito kontakty. Mohlo jít o vladyky, tedy svobodné obyvatele, jejichž pozemkové vlastnictví bylo případně už tehdy zapsáno v zemských deskách. Uvádí se, že je doprovázely jejich družiny.

Je pravděpodobné, že křesťanství přicházející z území dnešního Bavorska a částečně snad také ze Saska postupovalo k širším okruhům obyvatel. V následující generaci byli povolání misionáři z Byzantské říše za panování císaře Michala III. zvaného Methystes (Opilec).

Císař tehdy rozhodoval o církevních záležitostech. Mezi ním a římským papežem Mikulášem I. byl konflikt o funkci cařihradského patriarchy. Císař dosadil Fótia, papež prosazoval Ignatia.

Právě v této situaci se na Byzancii obrátil velkomoravský kníže Rostislav. V legendě Život Konstantinův je uveden jeho údajný dopis císaři, v němž píše, že „lidé naši od pohanství odstoupili a křesťanský zákon zachovávají, nemáme však učitele takového, který by nám našim jazykem pravou víru křesťanskou vyložil“.

Císař měl k dispozici rodné bratry Konstantina a Michaela, kteří posléze přijali mnišská jména Cyril a Metoděj. Významným rozdílem jejich koncepce proti dosavadní latinské podobě křesťanství byla liturgie ve slovanském jazyce. Nebyl to ovšem jazyk Moravanů a sousedních Čechů, k nimž misie rovněž dosahovala.

Bratří byli z komunity předchůdců dnešních Makedonců v Severní Makedonii. Jejich jazyk je ze slovanských nejbližší bulharskému. Rozdíly mezi slovanskými jazyky v 9. století zřejmě nebyly tak velké jako v současnosti. Je však těžko odhadnout, nakolik Cyril a Metoděj psali (biblické texty, liturgii, právní normy) a mluvili skutečně „našim jazykem“, tedy plně srozumitelně.

Více společná praslovanština byla již v té době mrtvá. Lze říci, že Rostislavův počin měl spíše kulturní a politickou dimenzi v rámci už existujícího křesťanství na dnešním území dnešní České republiky a v sousedství. Takže je poněkud nemístné mluvit o věrozvěstech.

Nejpozději od roku 1097 v Čechách končí vliv východního křesťanství. Jeho posledním projevem byl Sázavský klášter po svém vyhnanství do tehdejší Panonie v letech 1055-1061. V prostoru západního křesťanství, které se v českých zemích prosadilo, mohla vzniknout reformační iniciativa v podobě husitství, k němuž se o sto let později jako ke svému inspiračnímu zdroji přihlásil iniciátor světové reformace Martin Luther.

Pokus o novověký návrat k cyrilometodějskému kultu souvisí s národním obrozením, jehož významná část byla orientovaná na východní Slovany. Slovenský, česky píšící autor Ján Kollár (1793-1852) v básnické skladbě Slávy dcera doporučuje: „Tatry synu, vznes se, vyvýše pohled, neb raději k velikému přichyl tomu tam se dubisku, jež vzdoruje zhoubným až dosaváde časům.“

I čeští a moravští panslávsky orientovaní vlastenci se obraceli k ruskému dubisku. Přikláněli se k pravoslaví. Národopisné výstavy v Moskvě v roce 1869 se zúčastnili František Palacký, Karel Jaromír Erben a František Ladislav Rieger. Pravoslavnými se snad stali mladočeští politici Karel Sladkovský a Julius Grégr, staročeský politik František Brauner a jeho dcera, malířka Zdenka Braunerová. Autor podvržených rukopisů — Královédvorského a Zelenohorského — Václav Hanka doporučoval češtinu psát azbukou.

Kolem olomouckého arcibiskupství vznikla iniciativa začleňující Cyrila a Metoděje do katolického rámce na základě motivů z životopisných textů o pozdější Metodějově vazbě na římský papežský stolec. To umožňovalo východní politickou orientaci při zachování stávajícího náboženského zázemí.

Dva po sobě následující svátky, 5. a 6. července se v českých zemích vyvažují. Příklon ke konzervativnímu slovanskému, zejména ruskému, pravoslaví doplňuje připomínka upálení reformátora Mistra Jana Husa.

Dnes již sice víme, že husitství nebylo čistě etnicky českou záležitostí. S myšlenkou podávání přijímání pod obojí způsobou, tedy i z kalicha přišel v raném husitství spolu Jakoubkem ze Stříbra německý kněz a univerzitní mistr Mikuláš z Drážďan. Podobně později i Jednota bratrská měla česky i německy mluvící sbory. Česká modernistická kultura a politika se odvolávala na tyto zdroje.

Na Slovensku rozhodnou blížící se volby o základní politické orientaci. Členství v Evropské unii a Severoatlantické alianci se zdá být jasné. K návratu na premiérský post se však chystá Robert Fico, který byl mimo jiné Národní kriminální agenturou v loni v dubnu obviněn z osnování zločinecké organizace společně s Robertem Kaliňákem. V poslední době vyvolal pozornost výroky kolem ruské agrese na Ukrajině, které se vyhodnocují jako podpora Ruska.

Kulturní a politickou orientaci Slovenska vyjadřuje i ústava, která není založena, jako naše, na občanském, nýbrž na národním principu. Na ústavě se podle její preambule usnáší národ slovenský. Ostatní etnika žijící na Slovensku jsou zmíněna až dále, ale nejsou bezprostředně subjektem ústavního rozhodnutí.

Národ se prostřednictvím svých zástupců výslovně usnáší „pamětliv staletých zkušeností ze zápasů o národní bytí a vlastní státnost ve smyslu cyrilometodějského duchovního dědictví a historického odkazu Velké Moravy“. Nábožensky sice na Slovensku mírně nadpolovičně převládá církev římskokatolická, avšak násobně více ve srovnání s Českou republikou jsou tam zastoupena vyznání, která se více než katolíci kulturně a nábožensky hlásí k cyrilometodějství, totiž pravoslaví a církev řeckokatolická.

Po odvratu Poláků a Maďarů od liberální a progresivní koncepce se ještě Slovensko může vzdálit od standardního evropského pojetí demokracie jako pluralitní společnosti založené na občanském principu a respektu k lidským právům. V tom, co by případně mělo doposud smysl jako Visegrádská čtyřka, už by pak takovou zemí zůstala jen jedna jediná.

Diskuse
PK
July 5, 2023 v 18.30
Tak se do toho zase dejme

Do toho uvádění na pravou míru.

I když člověk opět neví, z které strany má začít.

Řečtí katolíci nejsou žádné jiné vyznání než římští katolíci. Jsou to prostě katolíci východního obřadu. Katolická církev je duchovně velmi pluralitní a zahrnuje různé formy duchovního života, řádů, i liturgie.

Připomínka sv. Cyrila a Metoděje v žádném případě není "příklon ke konzervativnímu slovanskému, zejména ruskému, pravoslaví".

Jednak je to Soluně do Ruska opravdu ještě dosti daleko, a jednak za života těchto svatých byla církev ještě nerozdělena, a k sv. Cyrilu a Metodějovi se nyní po právu hlásí jak pravoslavné, tak katolické křesťanství.

V roce 1981 je také papež Jan Pavel II. prohlásil spolupatrony Evropy.

MP
July 6, 2023 v 11.57

Ono je to ještě smutnější, Štampach prostě ignoruje cokoliv, co se mu nehodí do jeho lživého obrazu.

Počínaje tím, že se nejedná české, či moravské. ale o "slovanské věrozvěsty"; jak zní možná ne zcela šťastný, ale po století zavedený překlad papežského "slovanští apoštolové". Jak vlastní misijní záběr Metodějův, tak hlavně biblické překlady, liturgické texty, spisovný jazyk s přiměřeně upravenou dobovou alfabetou a škola vzdělaných moravských kněží, později šířící vzdělanost na celém slovanském Balkáně toto označení zcela ospravedlňuje.

5. červenec jako svátek slovanských věrozvěstů určil na žádost moravského arcibiskupa v roce 863 -- k tisíciletému výročí -- pro české země papež Pius IX., v pravoslavných zemích je jim nejčastěji zasvěcen 24. květen. Zavedení svátku a i následná renesance kultu se odehrály nejen bez účastí "českých panslávů", ale dokonce i českých, moravský a slovenských tvrdých antipanslavistů, jakým byl aktivně například František Palacký, Štampachem zmiňovaný v absurdní souvislosti.

(Kdyby si chtěl Štampach riskovat pohodlí své předsudečné nenávisti, doporučují pro začátek studie k souvislosti podpory cyrilometodějského kultu a habsburské politiky v době tisíciletého výročí In: Havelka, Miloš (ed), Víra, kultura a společnost. Náboženské kultury v českých zemích 19. a 20. století, Červený Kostelec 2012)

Nejsem přesvědčen, že je nutné, natož pak žádoucí mobilizovat k podpoře většinově pravoslavné Ukrajiny historické lži -- ať již o devátém století (kde nejde lháře vzhledem k pramenné základně našeho poznání chytit tak snadno za ruku), tak o století devatenáctém (kde už chce takové lhaní vzhledem k množství pramenů drzost jako Brno).

Pokud se snad na dnešní proruské scéně u nás vyprávějí nějaké bláboly související se soluňskými bratry (nevím o tom, ale jsou sr.čky, které nezkoumám a třeba v té žumpě něco takového plave), pak považuji za rozumnější kontrovat popularizací historického, tedy na pramenech a odborné historické práci založeného obrazu -- jak obrazu působení slovanských verozvěstů na Moravě, tak obrazu českého a moravského vztahu ke kultu obou bratří a zvláště odmítavého vztahu českých obrozenců (včetně Čechoslovana Kollára) ke "strašidlu panslavismu" a zdůraznění naprostého minima byť jen tolerantních, natož vstřícných reakcí na panruské výstřelky slavjanofilství.

P.s. Obvykle se vyhýbám slovu lež, všichni se často mýlíme i tehdy, když se snažíme poctivě říkat pravdu, ale vzhledem k odbornému vzdělání Ivana Štampacha zde nemám jinou možnost, která by nebyla ještě urážlivější. Jsem přesvědčen, že se přes zjevnou nenávistnost textu jedná o zbožnou lež, kterou nemotivují nízké zájmy, ale lež je lež.

MP
July 6, 2023 v 13.58
Omluva

Pius IX. stanovil ten svátek pochopitelně roku 1863, nikoliv o tisíc let dříve,,jak se vloudilo do mého textu.

JP
July 6, 2023 v 16.17

Nejsem kompetentní vstupovat do učených disputací ohledně působení věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Nicméně se mi zdá, že emoce kolem textu Ivana Štampacha jsou dost zbytečně vzbouřené.

I. Štampach v zásadě neučinil nic více, nežli že vyjádřil podivení nad tím, proč se pořádají natolik pompézní oslavy těchto dvou bezpochyby úctyhodných mužů, když je holou skutečností, že

- ani nepřinesli do českých a moravských zemí křesťanství (to zde bylo přítomno už před nimi)

- ani do tohoto regionu nepřinesli slovesnost. (Naopak je nutno být vděčen tomu faktu, že se svou kyrilicí nakonec neuspěli; jinak by se u nás snad dodnes psalo nějakým derivátem azbuky.)

To jediné co jim je tedy možno po právu přičíst jako ve své době novátorský a progresivní počin bylo to, že mše a kázání prováděli ve slovanské řeči. (Nejsem kompetentní posoudit vyjádřené pochybnosti I. Štampacha, do jaké míry byla jejich slovanština skutečně srozumitelná místním obyvatelům. Ale dozajista spíše nežli latina.) Za to jim bezpochyby i dnes patří respekt a uznání; nicméně příslušné oslavy by se pak tedy měly držet jenom a pouze tohoto faktu, a nepřipisovat těmto náboženským vyslancům Byzance skutky, které jim nenáleží.

MP
July 6, 2023 v 17.25
Josefu Poláčkovi

Nemáte pravdu. Ti dva vytvořili podmínky pro rozvoj slovesnosti ve třetině Evropy -- svými překlady, jazyku skvěle přizpůsobeným písmem, školou, která patřila k několika málo zaalpským vrcholům.

A nejméně dvě následující století nevznikla v celé střední Evropě duchovní poezie srovnatelná s Konstantinovým Prologem.

Ale o to nejde, nevadí mi, pokud Štampach nedoceňuje kulturní význam těch dvou, to je jeho škoda. Vadí mi, že vědomě lže. Leda by opravdu byl pologramotný a nevěděl by nic o Palackém, Erbenovi a jejich odporu k panslavismu. Nevěděl by nic o rozvoji cyrilometodějského kultu ze strany katolické církve v habsburském mocnářství a v neposlední řadě by nevěděl nic o tom, že jedním z nesporných civilizačních výkonů českého nacionalismu byla neutralizace politického využívání konfesijných rozdílů (včetně utlumení působení bismarkovského kulturkampfu). Ale tomu při jeho odbornosti nevěřím.

PK
July 7, 2023 v 10.39

Tvrzení, že cyrilometodějský kult je nějak příklonem k "zejména ruskému pravoslaví" je v podstatě přitakáním ruskému nároku na všechno východní, všechno slovanské, a všechno pravoslavné.

Když už bychom tedy na vteřinu připustili, že Cyril a Metoděj mají něco společného s pravoslavím, které v jejich době odděleně od katolictví ještě neexistovalo.

Jak jsem z článku pochopil, odstředivé tendence v 9. století autor vyvozuje z toho, že císař prosadil na stolec patriarchy někoho jiného, než chtěl papež. Stejný problém (tzv. boj o investituru) však probíhal v západním křesťanství a byl provázený dokonce klatbami, které papež uvaloval na římského císaře. Proslulá je pak kající cesta Jindřicha IV. za papežem Řehořem VII. do Canossy, která dala vzniknout úsloví "přišel ke křížku".

Boj o investituru mezi papežem a panovníky římské říše táhnul až do 12. století.

Jinak Cyril a Metoděj byli skutečně slovanskými apoštoly - ovšem západních Slovanů, nikoliv Rusů. Do Ruska poslal Fotius také zhruba v téže době někoho jiného.

K Cyrilovi a Metodějovi se jako k apoštolům hlásí Češi, Slováci, Bulhaři, a Makedonci.

Možná už jsem se kdysi zmiňoval o tom, že Slováci si Metoděje zcela přivlastnili, když v Ellwangenu, kde byl údajně Metoděj vězněn, umístili pamětní desku, kde ho označují za "arcibiskupa Slovákov" (k velkému pobavení naší české výpravy, která tam skoro každý rok jezdí).

PK
July 7, 2023 v 10.50

Vlastně ty spory na západě probíhaly ještě později, až do 13. století, a jejich důsledkem byly i volby různých vzdoropapežů a vzdorokrálů.

Také je nutno připomenout, že princip cézaropapismu stál u vzniku anglikánské církve v 16. století.

JP
July 7, 2023 v 12.32

Ještě jednou, pane Profante: nijak nesnižuji vysokou erudici, kulturní přínos i čistě osobní nasazení Cyrila a Metoděje. To co mě ale na oněch opulentních oslavách těchto dvou věrozvěstů nemálo ruší je to, že se zde sugeruje, že kdyby jich nebylo, že by se v Čechách a na Moravě snad dodnes uctívaly posvátné háje a věštilo se z kouře nad ohněm. A psalo by se nanejvýš runovými znaky.

Je holou skutečností, že v době jejich příchodu už dávno předtím bylo křesťanství (a spolu s ním samozřejmě i písemnictví, a to sice latinkou) přítomno v Čechách, a zřejmě i na Moravě. A to všechno přišlo ze Západu. Jestliže se tedy takto velkolepě a s příslušnou pompou slaví příchod křesťanství do českomoravského prostoru - proč se přitom nevzdá v prvé řadě čest n ě m e c k ý m (zřejmě bavorským) kněžím, kterým v tomto ohledu dozajista právem patří priorita?...

Jistě, určitý rozdíl tu je, že kristianizace ze západního směru byla spojena s jednoznačným politickým nátlakem ze strany německých vládců; ovšem i mise Cyrila a Metoděje měla své jasné politické pozadí. (S tím rozdílem že domácí obyvatelstvo to takto dost možná nevnímalo.)

MP
July 7, 2023 v 16.47
Josefu Poláčkovi

To je slaměný strašák.

To se nedoslechnete ani na pouti na Velehradě, ani na slovenských oslavách. A ani v mediích. Stalo se zvykem v České televizi, že vysílá u příležitosti výročí sentimentálně kýčovitou a již poněkud zastaralou věc podle moravského archeologa a zasloužilého popularizátora Luďka Galušky -- ale ani tam se nic podobného nedoslechnete.

Nemluvě o tom, že kácení posvátných hájů za žádnou velkou zásluhu nepovažují -- zatímco navýšení pokuty za zranění nebo znásilnění otrokyně,které je v Zákonu sudném ljudu oproti byzantské předloze už celkem úctyhodné je.

MP
July 7, 2023 v 17.19
Pavlu Kolaříkovi

Kyjevská Rus byla christianizovaná přibližně sto let po působení Konstantina a Metoděje na Moravě, Slovensku, v Maďarsku a Malopolsku, spíše nepřímo též v Čechách.

Bylo ovšem při té ruské christianizaci využita Konstantinem upravená alfabeta, liturgická literatura vytvořená žáky moravských kněží v Bulharsku a ovšem také vzdělaný kádr slovanštinou vládnoucích kněží -- a zatímco na Rusi se objevila legenda o sv. Ludmile, u nás jsme věděli Borisovi a Glebovi. Takže musela mezi kyjevskýma českým klérem probíhat funkční komunikace. Ostatně obě christianizace se odehrály před schizmatem.

Máte ovšem pravdu ve výčtu těch zemí, ve kterých považujeme Konstantina a Metoděje za slovanské apoštoly.

K těm Slovákům -- ona jim kdysi Hlinkova generace vytvořila historku o "Svätoplukovi, králi Slovákov a Moravanov" (doufám, že tu slovenštinu příliš nekomolím); vzniklo to nemožnou interpretací titulů uváděnych u Svatopluka ve dvou latinských pramenech a najdete to dnes napsané na ohavné jezdecké soše před bratislavským hradem, spolu se znakem Hlinkovy gardy na puklici štítu jezdce. Konstantin a Metoděj si proto museli podle slovenského národoveckého pravověří trochu zajít a vstoupit za Dunaj v Ostřihomi -- viděl jsem maketu betonového monumentu oslavujícího jejich příchod na Slovensko, mělo to mít osm metrů, stát u mostu v Komárně a bylo by to ještě ošklivější než ta statuje v Bratislavě. Smutný příběh, který mým slovenským přátelům nepřipadá komický.

July 15, 2023 v 11.29
Srozumitelnost

S liturgií srozumitelnou lidu je to poněkud ošemetné. Je pravděpodobné, že Moravané viceméně rozuměli liturgii slavené ve slovanském jazyce tehdejší Makedonie. Liturgické texty v církevní slovanštině však byly na dlouhá staletí vnuceny národům, které z ní nerozuměly zhola nic, konkrétně Rumunům a Albáncům.

Srozumitelnost pokladám za záminku. Za skutečný důvod misie pokladám Rostislavovu politiku, jeho príklon k Byzanci.

Kdyby u toho tehdy bylo zůstalo, měli bychom tu nejspíš kulturu ovlivněnou pravoslavím a mohutnou pravoslavnou mocností Ruskem. Kultura, ke které jsme se přiklonili, umožnila pozdější příklon k reformaci a osvicenství. Tím také k demokratickým, socialním a liberálním hodnotám.

Princip pravoslaví není v agresivním autoritativním nacionalismu a konzervativismu, ale bohužel v zemích s "cyrilometodějským duchovním dědictvím" se historicky tento model prosadil. Jinak je to s pravoslavím např. v Řecku, které je významně liberální.

MP
July 17, 2023 v 13.15
Ivanu Štampachovi

Ano, církevní slovanština se používala i Rumunů -- a to nejen jako liturgický jazyk, ale ve značné části zemí Rumuny obývaných v 19. století i jako psaný jazyk profánní. S Albánci je to podstatně složitější.

Nicméně vždy jde o záležitosti časově mimořádně odlehlé od působení Konstantina a Metoděje..

To, zda prostý Moravan nebo bulharský a chorvatský Slovan rozuměl slovanskému jazyku bohoslužeb hůře nebo lépe než rozumí dnešní "původní bílý Texasan" bibli krále Jakuba, se můžeme jen dohadovat. Nicméně ojedinělý byl tehdy požadavek srozumitelnosti jako program misijního působení.

Za to víme s poměrnou jistotou, že

a) Metoděj a Konstantin se nemohli vrátit do Konstantinopole, protože tam by jim šlo o krk (byzantská politika byla v okolí paláce a patriarchy docela divoká záležitost);

b) Metoděje vysvětil papež;

c) Mezi Byzancí a Moravou ležela mocnost, které vedle Andalusie představovala největší evropskou mocnost té doby (ležela a de facto setrvala válčila), první Bulharská říše, vojensky a ekonomicky spolehlivě převyšující rozhádaná karolinská království.

Docela bych řekl, že to jsou dost vážné překážky pro úzkou politickou vazbu na Byzanc.

+ Další komentáře