Otrávená Bečva: docent Petřivalský poukazuje na další pochybení DEZA i úřadů

Jakub Patočka

Docent Petřivalský z olomoucké univerzity publikoval zásadní texty, které byly jedním z podkladů investigace DR. Společnost DEZA mu na ně podrobně odpověděla. A docent Petřivalský nyní v obsáhlé kritice její argumenty vyvrací.

„Kam se tedy všechny ty kyanidy přivezené v cisternách se surovým dehtem ztrácejí?“ Foto Jakub Patočka, DR

Docent Marek Petřivalský, který patří k nejvýraznějším odborným hlasům upozorňujícím na nesrovnalosti při vyšetřování ekologické havárie na řece Bečvě, zveřejnil další obsáhlý text, v němž podrobně vyvrací řadu argumentů, které společnost z holdingu Agrofert premiéra Andreje Babiše uvádí na svou obranu. Současně upozorňuje na další zásadní pochybení při šetření havárie ze strany odpovědných úřadů, zejména České inspekce životního prostředí.

Marek Petřivalský ve svém textu uvádí, že tvrzení ředitele olomouckého inspektorátu České inspekce životního prostředí Radka Pallose o vypouštění vod přes lagunu DEZA je v rozporu se stavem potvrzeným vedením firmy DEZA. Dále upozorňuje, že Pallosovo tvrzení o nepřítomnosti ryb „ve zbytku Bečvy“ je v rozporu s obecně známými fakty o lokalizaci úhynů ryb v Bečvě.

„Průběh a výstupy ČIŽP je tedy dosti pochybný — mimo jiné si inspekce zřejmě nevšimla, že není v provozu ozonizační jednotka a že výstupní odpadní voda z biologického stupně již neprotéká lagunou,“ píše docent Petřivalský, který působí na katedře biochemie na Palackého univerzitě v Olomouci.

Jeho text publikujeme dnes se svolením původního vydavatele — internetového bulletinu olomoucké univerzity — jako dokument. Jedná se o obsáhlou odpověď na vyjádření společnosti DEZA, která jím reagovala na jeho dva předešlé články.

Oba obsahovaly řadu důležitých argumentů zpochybňujících výroky Babišovy chemičky i oficiální vyšetřovací verzi úřadů. Na obou jeho odborných textech stavěla i investigativní reportáž Deníku Referendum, po které se pozornost veřejnosti znovu upřela na Babišovu chemičku jako na nejpravděpodobnějšího viníka bezprecedentní ekologické katastrofy, která 20. září 2020 otrávila čtyřicet kilometrů řeky Bečvy.

Vyjádření DEZA: CAPS LOCK namísto argumentů

Společnost DEZA ve své argumentaci znovu opakuje zavádějící tvrzení, že „čistý kyanid nevyrábí, nezpracovává ho, nepoužívá ho, neobchoduje s ním a ani ho nijak neskladuje. V Deze neexistuje žádný zásobník kyanidu, z kterého by tato látka mohla do řeky Bečvy uniknout. Je proto technicky nemožné, aby látka tohoto charakteru do řeky z Dezy unikla a způsobila ekologickou katastrofu takového rozsahu.“

Docent Petřivalský k tomu píše: „Opakovaná vyjádření firmy DEZA, že nepoužívá ‚čistý kyanid‘, jsou jistě pravdivá, mají však stejnou vypovídající hodnotu, jakou by mělo prohlášení mluvčího jaderné elektrárny, že elektrárna nepoužívá ‚čistý uran‘ a nemůže tedy být spojována s ekologickou katastrofou způsobenou únikem radioaktivních látek. Velkoobjemové zásobníky na odpadní vody obsahující vysoké koncentrace kyanidů v areálu DEZA dle dostupných informací existují a jsou používány: patří mezi ně nádrže surových a postupně čištěných odpadních vod v chemické čistírně a egalizační nádrž mezi chemickou a biologickou čistírnou odpadních vod.“

I další argument Dezy: „Pro úplnost uvádíme, že kyanidy jsou ve společnosti DEZA jednou ze sledovaných položek při vypouštění odpadních vod, kde se po zpracování dehtu objevují ve STOPOVÉM množství. Jedná se o komplexně vázané kyanidy, které jsou výrazně méně toxické než volně vázané,“ docent Petřivalský zhodnotil jako úsměvný.

Odborník z olomoucké univerzity k tomu píše: „Vedení firmy DEZA se drží teze již dříve prezentované mluvčím holdingu Agrofert, že stopová množství nějaké látky jsou definována tak, že slovo STOPOVÉ bude psáno velkými tiskacími písmeny. V analytické chemii i zákonných normách jsou stopová množství obvykle definována jako množství ‚na hranici detekovatelnosti/zjistitelnosti laboratorními metodami‘.“

Autor dále vysvětluje, že provoz Dezy ve skutečnosti jako součást svých odpadů produkuje řádově větší nežli „stopová“ množství kyanidu. „Na konkrétním případu hodnoty 0,4 mg/l, kterou dle svého protokolu DEZA naměřila na výpusti V1 dne 15. 9. 2020, je evidentní, že i přečištěné odpadní vody této firmy obsahují koncentrace celkových kyanidů až o dva řády vyšší než koncentrace, které lze označit jako stopové,“ píše docent Petřivalský.

Autor upozorňuje na další zásadní nesrovnalost ve vyjádření Babišovy chemičky: „I když bychom chtěli věřit, že DEZA koncentrace kyanidů vypouštěných z nové biologické ČOV analyzuje správným a věrohodným způsobem, stále klíčové vysvětlení ze strany firmy DEZA chybí: pokud porovnáme vysoké vstupní a nízké výstupní koncentrace kyanidů, kam se tedy všechny ty kyanidy přivezené v cisternách se surovým dehtem ztrácejí?“ V textu pak následuje obsáhlá odborná pasáž, v níž autor dovozuje, že zvláště při zajíždění nového způsobu čištění odpadních vod v Deze reálně hrozilo, že koncentrace kyanidů v odpadních vodách mohou zásadně překročit přijatelné meze.

Docent Petřivalský si dále všímá argumentu, podle nějž měření provedená firmou DEZA nevykázala překročení normy. Biochemik z olomoucké univerzity píše: „Uvedené rozbory byly dle informací poskytnutých firmou DEZA provedeny v její vlastní laboratoři, což samo o sobě zpochybňuje důvěryhodnost těchto výsledků pro kontrolní účely.“ Dále poukazuje na zjevné protimluvy v původních a nových vyjádřeních firmy DEZA týkajících se času a místa odebírání kontrolních vzorků i na protimluvy a rozpory ve vyjádřeních týkajících se metody čištění odpadů.

„V souhrnu lze konstatovat, že každé vyjádření firmy DEZA přináší další otazníky ohledně způsobu a účinnosti odstraňování kyanidů z odpadních vod. A nejde jen o matoucí vyjádření pro média, ale i pro správní orgány,“ píše docent Petřivalský.

Kolem firmy DEZA chodí po špičkách

Mimo jiné s odvoláním na investigaci Deníku Referendum docent Petřivalský svůj text uzavírá: „Všechny okolnosti zatím naznačují, že kolem firmy DEZA chodí po špičkách i ČIŽP a Policie ČR. Co jim bránilo a brání provést řádné šetření provozu odpadních vod v areálu DEZA ve vztahu ke kyanidové otravě z 20. 9. 2020, tj. prostudovat provozní reglementy, prošetřit všechny technologické procesy, které v danou dobu na provozech probíhaly, včetně kontroly provozních a laboratorních deníků a výslechu obsluhy a zodpovědných technologů, nám bohužel zatím zůstává utajeno.“

Tiskový mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka Deníku Referendum sdělil, že na odpověď Marka Petřivalského už firma reagovat nebude: „Trváme na tom, že jsme otravu ryb nezpůsobili a ani technicky způsobit nemohli. Pokud má pan docent nějaké jiné poznatky, ať se obrátí na policii. Je plně na státních orgánech, aby věc prošetřily.“

Česká inspekce životního prostředí Deníku Referendum odmítla poskytovat informace s ohledem na probíhající policejní vyštěřování. Deník Referendum se odpíraných informací domáhá právní cestou.