Náboženský postoj nelze vynutit

Ivan Štampach

K náboženským směrům se v dnešní době u nás hlásí jen kolem třinácti procent obyvatel. Jaká je vlastně role náboženství v současné společnosti?

Ve dnech, kdy v Mekce a všude v islámském světě tečou o Svátku obětí (Íd al-adhá) řeky krve že stamilionů zvířat podřezaných na památku toho, že Abrahám byl ochoten Bohu obětovat svého syna, nás to při vší úctě k civilizační a kulturní roli islámu vede k úvahám o roli náboženství, konkrétně náboženství monoteistických, v současné společnosti. Koneckonců Abrahámův příběh nemají jen muslimové v Koránu, ale též Židé a křesťané v Bibli. I když zvířata bohužel zabíjí ve velkém i naše ušlechtilá civilizace a enormní spotřeba masa ohrožuje ekosystém planety, fascinace teistických náboženství krví je varovná.

Naše noviny stojí v první linii boje za svobodnou novinařinu a lidská práva. Podpořte nás a přidejte se k nám!
×

Před více než dvaceti lety jsem v jednom římskokatolickém kostele v centru Prahy našel v lavicích přes kopírák rozepsanou pobožnost ke kapkám Kristovy krve. Bylo tam vypočteno, kolik krve je v těle dospělého muže a jaké množství krve obsahuje jedná kapka. Počet kapek, který autorům z propočtů vyšel, už si nepamatuji, ale tolikrát bylo třeba odříkat nějaké modlitební formule. Pamatuji si, že to zaručovalo kajícnost v poslední hodince, a tím i spásu duše.

Koneckonců obřad u většiny křesťanů prakticky denně vykonávaný zahrnuje pití vína z kalicha, o který tak vášnivě bojovali čeští husité. To víno je Kristova krev (nebo její symbol), která se prolévá za nás a za všechny (či za mnohé) na odpuštění hříchů. Kristova prolitá krev zachraňuje lidí před drastickým soudem Božím, před hrozbou věčného trápení. Boží syn v tomto podivném systému zachraňuje lidi před Bohem Otcem. Dosažení životního cíle je podmíněno krveprolitím. Bůh chce krev, jinak nás pošle do pekla.

Nutno uznat, že prolévání lidské krve pro větší slávu Boží a pro prosazení vůle Boha již není programem teistických kultů. Sekulárnímu státu se daří církve krotit. To, co dokázali zbožní předvést v několika desetiletích v Severním Irsku (a obnovy čeho se soudní lidé obávají po zavedení střežených hranic s Irskem) a co k úděsu světa probíhalo na Balkáně v posledním desetiletí minulého století, kde se s etnickými a náboženskými motivy vraždili pravoslavní Srbové, katoličtí Chorvaté a muslimští Bosňané, se jeví spíš jako výjimka. Opatrnost vůči zúčastněným náboženským subjektům nám však zůstává.

Jak si Dominik Duka přesně představuje celospolečenské odsouzení ateismu? Foto Wikimedia Commons

Náboženství vymezuje svou roli

Dominik Duka nejen jako soukromá osoba, jako občan, ale výslovně jako primas český, předseda České biskupské konference a kardinál, se vyslovil k tématu homosexuality, kterou veřejnosti v minulém týdnu připomněly diskusní, literární, výtvarné, hudební a jiné programy Prague Pride. Prohlásil, že k této agendě se připojily satanismus a ateismus, o jejichž celospolečenském odsouzení prý není pochyb.

Pod záhlavím satanismu se shromažďují různé formy odporu k vládnoucímu křesťanství, od pochopitelného odmítnutí jeho krvavé minulosti a dnešních mocenských ambicí církví, bohužel až po výsměch slabým a oslavu všezahrnující vůle k moci. Odborníci jsou v posuzování různých podob tohoto protestního hnutí opatrní. Volání po jeho paušálním odsouzení příliš připomíná upalování čarodějnic a čarodějů pro jejich spojení se Satanem, než aby bylo možno se k němu připojit.

Celospolečenské odsouzení ateismu ve společnosti, kde se k jakékoli podobě náboženství (včetně nepojmenované osobní spirituality) hlásí maximálně kolem dvacet procent populace, znamená hozenou rukavici. Ne že by byla chyba hájit menšinovou pozici. To dokonce může být obdivuhodné. Nebylo by však špatné se zamyslet nad důvody masivního úprku českých obyvatel ze zavedených církví. A není od věci brát lidi, kteří náboženství zavrhli, s respektem k jejich myšlení a rozhodování.

Není na místě ztotožňovat minulý diktátorský režim s ateismem. Opouštění náboženských pozic po jeho pádu před třemi desetiletími probíhá rychlejším tempem než v době, kdy náboženství režim potlačoval a využíval. Dnešní ateismus nemá mnoho co dělat s marxismem-leninismem a jeho „vědeckým světovým názorem“. Je to často spíš lhostejnost a nezájem. Někdy to je úctyhodný a vnitřně poctivý promyšlený postoj. A je to projev zklamání z chování náboženských společností, včetně křesťanských církví.

Bylo by zajímavé zjistit, co má nepochybné celospolečenské odsouzení ateismu podle Duky reálně znamenat. Implantovat lidem náboženské přesvědčení nelze. Do vnitřních úvah a rozhodování lze sotva vstoupit. To jistě Duka uzná. Znamenalo by to tedy, že náboženská menšina (platilo by to o všech náboženstvích?) se může veřejně projevovat, zatímco ateistům je naordinováno mlčení?

Komunistický režim pokládal náboženství za historický odsouzené k zániku, ale až na výjimky (Čína v době tzv. kulturní revoluce a Albánie) umožňoval náboženským směrům fungovat. Děly se represe vůči představitelům církví, v některých profesích a společenských pozicích se očekávalo přihlášení k ateismu, ale k náboženským směrům se ke konci režimu u nás hlásilo čtyřicet procent obyvatel. Dnes je to kolem třinácti procent.

Chce Duka zavést zrcadlově opačný systém? Represi vedoucí k pokrytectví, jen s prohozenými hodnotícími znamínky? Nebo to bude režim ostřejší? Podobný třeba krvežíznivé katolické totalitě ve Španělsku po završení údajné reconquisty, již Duka tak obdivuje?

Má osobní životní zkušenost, již ale nemohu na nikoho přenést, mi říká, že člověk je bytost duchovní. Že se uskutečňuje tím, že přesahuje za hranice přírodních daností. Že potřebujeme prozřít a otevřít se proudu soucítění a laskavého přátelství ke všem cítícím tvorům. Může se to nazvat dharmou, náboženstvím nebo spiritualitou. V tom jsem celoživotně doma. Boha požadujícího krev můj postoj nezahrnuje. Pokud však někdo bude chtít náboženství zavádět povinně, hlásím se jako první k ateismu.

  Diskuse
  August 12, 2019 v 12.24
  Musím napsat, že jsem taky žasla nad tím, jak mohl Duka dohromady shrnout ateismus a satanismus jakožto společensky škodlivé postoje.
  Nedávno jsem komusi vysvětlovala, že satanistou nebyl Marx, už protože jakožto ateista v žádného Satana nevěřil. I když v raném mládí napsal jakési satanské verše, jak to někteří adolescenti dělávají.
  PT
  August 12, 2019 v 12.48
  bratře Ivane, SKVĚLE NAPSÁNO...
  bohužel postoje Duceho je již delší dobu konzistentní (antikristovský). V tomto kontextu je nutno chápat jeho boj za další symbol, který se nám snaží katolíci vnutit - Mariánský sloup na Staromáku. V tomto ohledu se mu nedávno podařilo faulovat 3 ženy z naprosto rozdílných občanských skupin tím, že je jsou to prostě ženy...a jakýkoliv odpor proti sloupu je projevem bolševické totality (asi do tohoto období chápe i ČSR - po mnoha staletích první samostatný stát ve kterém náboženská doktrína nebyla vynucována státní mocí).

  Vám i široké veřejnosti proto doporučuji článek bratra Pavla Černého (bývalého předsedy Ekumenické rady církví v ČR)
  www.krestandnes.cz/pavel-cerny-co-se-skryva-za-sloupem-rozdeleni/amp/
  JK
  August 12, 2019 v 13.29
  Evě Hájkové
  "Musím napsat, že jsem taky žasla..."

  Trochu zlomyslně Vám připomenu něco, co už jsem jednou napsal a s čím jste tehdy nesouhlasila, tj. mocenské ambice římských katolíků. 2000 let praxe je naučilo, že nejlépe se myšlení a chování lidí ovládá přes dva nejstarší a nejsilnější pudy: Strach ze smrti a sexualitu. Jestliže se jim podaří infiltrovat do státních struktur (s pomocí hromad peněz vyrestituovaných s pomocí legislativního podvodu z téhož státu) natolik, aby znovu mohli účinně kecat do výchovy ve školství a ovlivňovat veřejné mínění, budou mít položený dobrý základ pro své další neblahé působení.
  JP
  August 12, 2019 v 13.42
  Člověk je bytost duchovní
  K poslednímu odstavci Ivana Štampacha: tak trochu na podobné téma - co je vlastně člověk - se vyjádřil i Saint-Exupéry ve své Citadele.

  Panovník-vypravěč zde hovoří o krásné a tajemné tanečnici, ve které jeho stráže odhalily agentku nepřítele: "Byl v ní onen vklad, pro nějž člověk dovede zemřít a díky jemuž umí i tančit. Neboť pouze ten je člověkem, kdo nabyl krásy skrze píseň, báseň nebo modlitbu, a kdo je v nitru vybudován. Spočine na tobě jasným pohledem, pohledem člověka obydleného. (...) Lenivec neumí tančit. Ale tam, kde je země skoupá, kde rádlo drhne o kamení, kde sklizeň v parném létě usychá, kde člověk vzdoruje barbarům, kde barbar drtí slabého, tam vzniká tanec, neboť tam má každý krok smysl. Tanec je zápas s andělem. Tanec je válka a svod, vražda a pokání. A k jakému tanci bys chtěl přimět ten překrmený dobytek?"
  "... že nejlépe se myšlení a chování lidí ovládá přes dva nejstarší a nejsilnější pudy: Strach ze smrti a sexualitu."

  Nu ano, možná proto dochází k tomuto střetu pane Kalousi - jak katolíci, tak LGBT dávají sexualitě tak rozhodný význam.
  Samozřejmě sexualitu nejde oddělit od života a každý z nás má asi na požadavky sexuálních menšin své názory -- třeba já si koneckonců dovedu představit stejnopohlavní manželství nebo adopce dětí............ na druhou stranu ne to, že by si třeba gay páry nechaly "odnosit" dítě zaplacenou ženou s tím, že dítě nemá nárok na informatci o své biologické matce,,,,,,,,,,, nebo změnu pohlaví jen na základě prohlášení -- ale důležitost, která se sexu připisuje, mne naprosto ohromuje.

  Co pořádat parády kvůli tomu, že nám rostou vlasy a nehty?
  Po krátké úvaze a pohledu na plešku tatínka ty vlasy beru zpět.

  Ale paráda, že nám rostou nehty, ta by mohla být skvělá, protože v tom jsme si opravdu všichni rovni - černí, bílí, teplí, studení, blond i zrzaví, tencí, tlustí, blbí, chytří ...............
  August 12, 2019 v 15.6
  J. Kalousovi
  Ono je asi nejlepší, když si svůj sexuální pud drží pod kontrolou každý sám. Potom mu ho nemůže držet nikdo jiný. A se strachem ze smrti ať se také každý vypořádá. A vládci budou mít po ptákách.
  Jinak moc nevěřím, že dějiny se opakují. I když někdy budí podobné zdání.
  JK
  August 12, 2019 v 16.28
  Evě Hájkové
  "Ono je asi nejlepší, když si svůj sexuální pud drží pod kontrolou každý sám. Potom mu ho nemůže držet nikdo jiný. A se strachem ze smrti ať se také každý vypořádá. A vládci budou mít po ptákách."

  Jste tak naivní nebo tak zaslepená? Vždyť ti preláti manipulují věřícími právě takovým způsobem a právě za tím účelem, aby se s těmi dvěma prastarými pudy sami vyrovnat nedokázali... Jak se může někdo sám vyrovnat s tím, když mu od malička někdo vtlouká do hlavy, že sex provozovaný za jiným účelem než pořízení dětí je smrtelný hřích zvaný smilstvo? Většinu toho, co vede k mentálnímu, tělesnému nebo emočnímu uspokojení, křesťanské církve zařadily mezi hříchy. Jak si s tím mohou věřící poradit sami?
  JK
  August 12, 2019 v 16.40
  Aleši Morbicerovi
  "...jak katolíci, tak LGBT dávají sexualitě tak rozhodný význam."

  Příslušníci LGBT menšin nikdy katolíky za jejich praktiky neupalovali, zatímco naopak tomu bývalo dost často... A to nemluvím o pokrytectví těch příslušníků LGBT menšin, kteří se u římských katolíků etablovali jako součást jejich kléru a své autority pak zneužívají právě k provozování těch praktik, za které pak svým věřícím, s nimiž ty praktiky provozují, hrozí věčnými muky pekelnými... (K dispozici jsou ověřená svědectví.) To, co u LGBT menšin vypadá jako veřejně projevovaný přehnaný důraz na sexualitu, je znakem jejich emancipace: Po dvou tisíciletích útlaku zvedají hlavy a připomínají většině - často dost provokativně, ale ona většina je tak otupělá, že už nic než provokace skoro nevnímá - že jsou taky normální lidi a že je konečně načase, aby je jako normální lidi většina znovu začala vnímat. Koneckonců v Evropě už tomu tak bylo, a to dost dlouho, vlastně po celou antickou dobu...
  August 12, 2019 v 16.45
  Vy jste nečetl v Pavlových listech, že Kristus osvobozuje od zákona? Že Kristus je konec zákona? Je pravda, že sám na to člověk nestačí. Problém může být už v tom, že ty listy možná nepochopí.
  Jinak už jsem vám víckrát naznačila, že křesťan nepotřebuje církevní struktury, hodnostáře a další doplňky na to, aby mohl být křesťanem.
  + Další komentáře