Problematické jádro, pozitivní snižování emisí. Ekologové hodnotí program vlády

Radek Kubala

Podporu jaderné energii, špatnou zemědělskou politiku a neutrální postoj ke kanálu Dunaj-Odra-Labe považují ekologové za největší problémy návrhu programového prohlášení druhé Babišovy vlády. Oceňují přihlášení k Pařížské klimatické dohodě.

Potvrzení těžebních limitů je správné, sázka na jadernou energetiku nevyjde, v oblasti energetiky jsou sliby vlády jen velmi obecné, říkají největší české ekologické organizace o návrhu programového prohlášení vlády politického hnutí ANO a ČSSD.

„Ve vznikajícím programovém prohlášení je z hlediska životního prostředí spousta pozitivních pasáží, důležité ovšem je, aby nezůstaly jen na papíře, nebo aby vláda nakonec nešla úplně jiným směrem,“ řekl Deníku Referendum tiskový mluvčí Greenpeace Lukáš Hrábek. Podle něj je potřeba brát sliby vlády s rezervou, jelikož se veřejnost „navzdory původním slibům v minulém vládním období dočkala omezení práva zapojovat se do správních řízení, naopak slíbený antifosilní zákon jsme neviděli“.

Greenpeace a Hnutí DUHA oceňují, že vláda nechce prolamovat limity těžby uhlí v severních Čechách a plánuje zvýšení poplatků z těžby nerostných surovin. Za klíčové považují zvýšení poplatků u těžby uhlí, protože kvůli současným nízkým odvodům stát přichází ročně o miliardy korun. Programové prohlášení však specificky uhlí nezmiňuje.

Jako velký přínos ekologové vnímají také silný důraz na snižování emisí a přihlášení se k cílům Pařížské dohody, a to nejen v energetice, ale také v zemědělství. Za slibné považují také pasáže o posílení druhové a věkové rozmanitosti lesů a změnách v koncepci lesnické a myslivecké politiky s ohledem na přírodu i přirozenou obnovu lesů.

„Je zcela správné, aby snižování emisí a naplňování Pařížské klimatické dohody bylo jednou z priorit všech hospodářských odvětví. Jedná se o velký posun v přemýšlení. Stejně oceňujeme jasný cíl proměnit české lesnictví a brát ohledy na přírodu a přírodní procesy. Ale programové prohlášení v těchto zásadních otázkách zcela opomíná sdělit, jak to vláda provede. Pokud nebude měnit zákony a další závazná pravidla, tak z toho nic nebude,“ vysvětlil v tiskové zprávě programový ředitel Hnutí DUHA Jiří Koželouh.

Předražené jádro, nesmyslný kanál Dunaj-Odra-Labe

Ekologové oceňují slib snižovat podíl energie vyráběné z uhelných zdrojů a zvyšování kapacity obnovitelných zdrojů. Za velký nedostatek však považují slibované investice do jaderných zdrojů a stavbu nových bloků atomových elektráren. Sázka na jádro je podle ekologů velmi riziková, jelikož se jedná o zbytečně drahou a nebezpečnou technologii.

„V prohlášení chybí zmínka, jak chce vláda nové bloky financovat. Reálně hrozí, že účet za několik set miliard korun hodlá předložit občanům. Protože vláda zároveň výslovně odmítá provozní podporu pro nové obnovitelné zdroje, těžko překoná dnešní stagnaci celého oboru a jediné, co chce skutečně rozvíjet, je jen jádro,“ řekl Deníku Referendum Edvard Sequens ze sdružení Calla.

Za těžko splnitelný považuje Sequens také závazek zajistit výstavbu hlubinného trvalého úložiště radioaktivního odpadu. „O místě pro úložiště podle schválené koncepce má vláda rozhodnout až po roce 2025 a výstavba začne ještě mnohem později. Dnes probíhá vyhledávání vhodné lokality a zde bychom očekávali, že se i vládní prohlášení bude věnovat zajištění účinné účasti obyvatel dotčených obcí. Bez ní bude ještě více gradovat dnešní těžký konflikt mezi samosprávami a státními úřady,“ dodal Sequens.

Obecně v oblasti energetiky ekologům chybí jasná vize a konkrétní kroky vedoucí k jejímu naplnění. Problematické je podle nich také nekoncepční zacházení s obnovitelnými zdroji a explicitní vyloučení státní podpory pro tyto zdroje energie.

„Vítáme snahu podpořit samovýrobu energie a decentralizaci zdrojů. Občanská energetika má podle vládního prohlášení být pro vlastní potřebu, ovšem my bychom chtěli, aby si lidé mohli nejen vyrábět elektřinu pro sebe, ale za férových podmínek její přebytky také dodávat do sítě,“ řekl Lukáš Hrábek z Greenpeace.

Mimo energetiku vidí ekologové nejvyšší hrozbu v neutrálním postoji vlády k plánované stavbě kanálu Dunaj-Odra-Labe, který by byl velmi vážným zásahem do krajiny spojeným s devastací přírody. „Doufáme proto, že vláda v budoucnu tento megalomanský plán důrazně odmítne,“ dodal Lukáš Hrábek.

Zemědělství a voda

Za problematický považují ekologové také přístup vlády k zemědělství. Chybí podle nich zásadní kroky směřující k podpoře přírodě šetrnějších postupů v zemědělské výrobě, podpora malých farmářů a omezení pesticidů či jiných chemických látek. Vláda se pouze zavázala k snahám zabránit erozím a navýšení objemu organické hmoty v půdě podporou chovu hospodářských zvířat.

Proklamovaným cílem vlády je rovněž podpora zadržování vody v krajině i ve vodních nádržích a rybnících, která má být využívána nejen pro zemědělské hospodaření, ale i pro udržení života v krajině. Slibuje také vytvoření národní strategie nakládání s vodními zdroji a zvýšení ochrany před povodněmi.

„Je potřeba zavést novou politiku ochrany krajiny jako celku s důrazem na maximální zvýšení zádrže vody v celých plochách povodí České republiky. Největší zásobárnou vody nejsou vodní nádrže, ani řeky či rybníky, ale pokud by to správně fungovalo, byly by to nivy a zemědělská půda. Potřebujeme dlouhou trávu namísto anglických trávníků, co nejvíce stromů mimo les, keře a travnaté pásy,“ dodal Jiří Malík.

Odpady a ovzduší

Ekologové vítají také pasáže týkající se zlepšení recyklace odpadů. Vláda v prohlášení slibuje do konce roku předložit „nový zákon o odpadech směřující k zásadnímu snížení objemu odpadů končících na skládkách, a naopak k lepšímu třídění a recyklaci“. Hnutí DUHA oceňuje zejména slib zavést recyklační slevu, která by měla zvýšit motivaci lidí i obcí k třídění odpadů.

„Je dobře, že vláda chce prosazovat principy oběhové ekonomiky. Uvítali bychom ale, kdyby jen nezmiňovala recyklaci a lepší třídění odpadů, ale především se zaměřila na způsoby, jak předcházet vzniku odpadu a jak opětovně používat výrobky. Doufáme, že na obecné záměry vlády budou navazovat konkrétní kroky, které budou plnit co nejvíce bodů evropské plastové strategie a povedou k eliminaci jednorázových plastů,“ řekl Lukáš Hrábek z Greenpeace.

Vláda se chce také zabývat znečištěným ovzduším, které je podle Světové zdravotnické organizace (WHO) na většině území České republiky. Konkrétně se chce zaměřit na postižený Moravskoslezský a Ústecký kraj. Navrhuje finanční podporu ekologické mobility, urychlení projektu kotlíkových dotací s cílem vyměnit až sto tisíc nejstarších kotlů a rozšíření programu Zelená úsporám.

„Snahu vlády zlepšovat ovzduší určitě vítáme a chceme věřit, že se promění v reálné kroky, které budou mít dopad. V plánu vlády nám chybí řešení pro velké znečišťovatele, jako je například koksovna v Ostravě-Přívoze, která nemá žádný vliv na zdejší průmysl, a tudíž špiní vzduch naprosto zbytečně,“ řekl Deníku Referendum ředitel ostravské organizace Čisté nebe Nikola Carić.