Anarchista Chomsky volá po samosprávě

Otakar Bureš

Českou republiku tento týden navštívil Noam Chomsky. Ten je nejenom lingvistou, vědcem a politickým kritikem, ale také anarchistou, k čemuž se sám otevřeně hlásí.

Anarchista. Anarchosyndikalista. Libertariánský socialista. To jsou druhé přívlastky Noama Chomského, který tento týden přednáší v Olomouci a v Praze. Slyšíme-li o něm, pak jako o lingvistovi či vědci a politickém kritikovi. O jeho politickém světonázoru se ale ve „slušné společnosti“ převážně mlčí. Hlavně nesmí zaznít, že se hlásí k anarchismu! Stačí, když se jeho názory zjednoduší na kritiku neokoloniální americké politiky. Kdopak se tu bojí mluvit o anarchismu?

Americký vědec je nejpozději od svých aktivit v hnutí proti válce ve Vietnamu známým kritikem americké zahraniční politiky. Poté byl jeho hlas výrazně slyšet při rozkrývání zločinů indonéského Suhartova režimu, především v souvislosti s okupací a genocidou Východního Timoru.

Opakovaně vystupoval proti plánům instalace tzv. systému raketové obrany ve střední a východní Evropě či politikám škrtů společenských služeb. Mimoto vystupuje za lidská a sociální práva, proti válce či na obranu politických vězňů. Významná je jeho kritika médií. Informační průmysl podle něj zcela nedemokraticky odráží jen zájmy mocenských elit.

Chomsky tvrdí, že veřejný intelektuál by měl kritizovat především vládu své země a vlastní kulturu, a nikoli se — jak to dobře z České republiky známe od pozdního Václava Havla a Člověka v tísni — pokrytecky či vypočítavě opírat do vzdálených problémů, navíc selektivně. Někdy to působí až dojmem, že Chomsky nevidí na Americe nic dobrého.

Ale to by byla mýlka. Americký myslitel vystupuje proti každému zneužití moci. V USA kritizuje vládnoucí třídu, naopak vysoce vyzdvihuje boje obyčejných lidí. Vládnoucí třídy nedarovaly lidská práva svou blahosklonností a rozumností, ale byla na nich často násilím vybojována. Stejně se to má s demokracií.

Ostatně najít na americké zahraniční politice pozitiva, při tom nespočtu válek a převratů, které vedou či iniciovaly, sponzorování utlačivých režimů a skupin, při tom nesmírném utrpení, jež plodí američtí vojáci a kapitál po celém světě, dost dobře nejde.

Podobně se to má s bojem proti teroru. Jak můžeme věřit představitelům státu, který provozoval a provozuje permanentní státní terorismus na území svých satelitů i jinde: v Nikaragui, na Kubě, v Pákistánu, Jemenu, Ugandě atd. Chomsky označuje USA za „hlavní teroristický stát“.

Noam Chomsky tvrdí, že veřejný intelektuál by měl kritizovat především vládu své země a vlastní kulturu. Foto Duncan Rawlinson, Wikimedia commons

Euroamerický svět je dnes na hony vzdálen jedné ze svých bazálních hodnot: rovnosti. Neoliberalismus (Chomsky zdůrazňuje nepatřičnost tohoto pojmu — nejde o žádný nový liberalismus) směřuje k tomu, že politická rozhodnutí ovlivňující třeba i celý svět, jsou činěna nikomu neodpovědnými mocenskými strukturami. Neoliberální ideologie izolovaných jednotlivců s primární snahou o zisk na fiktivním volném trhu přesvědčuje bezmocné, že status quo je nejlepší možný svět.

(EU stojí před projednáním transatlantické obchodní dohody, která běžným lidem uškodí. Ta je podle něj typickým projevem pokračujícího neoliberálního projektu.)

Globální kapitalismus určující politiky národních států, nechává lidi umírat ve stokách hlady, v zamořených deltách řek, na mořích a v imigračních centrech za to, že jsou „cizinci“ a zasebevražďuje lidi půjčkami a zbytečnými nároky, se kryje vějičkou demokracie.

V rozhovoru, který vedl náš filosof s Michelem Foucaultem a Fonsem Eldersem, říká Foucault: „Pokud demokracií rozumíme účinný výkon moci obyvatelstvem, které není rozděleno ani hierarchicky uspořádáno do tříd, je zcela jasné, že jsme demokracii velmi vzdáleni. Je až příliš jasné, že žijeme v režimu třídní diktatury, třídní moci, která je vnucována násilím, i když jsou nástroje tohoto násilí institucionální a ústavní.

Společným jmenovatelem nespravedlivého ekonomického i politického řádu je autoritářství. To, že moc a majetek jsou soustředěny v rukou vyvolených a většina se jim více či méně podřizuje.

Chomsky jmenuje tři ústřední hrozby globální civilizace: enviromentální otázku, hrozbu (atomové) války vyplývající ze stupňujícího se zbrojení a za třetí právě koncentraci moci v rukou korporací (zbrojařských, mediálních, potravinářských, finančních atd.) a států, tzv. globalizaci.

Abychom překonali nespravedlivý řád a zamezili hrozbám je nezbytné odhalit fungování nelegitimních autorit a odstranit je. Jen to je cesta ke svobodě a autonomii. Tím se dostáváme k vyjasnění toho, co znamenají na začátku uvedené přívlastky? Co znamená anarchismus?

Za samosprávnou organizaci společnosti

O anarchismu se ví všeobecně málo, a proto je s oblibou dezinterpretován víc než Hobbes se svou válkou všech proti všem. Anarchismus není jednotná ideologie. Společným je, velmi zjednodušeně, pro anarchisty podezření nad každou autoritou, protikapitalistický postoj, odmítání centralizované moci a v důsledku tedy i moderní podoby státu. Ale například právě Chomsky podmíněně obhajuje státní instituce tváří v tvář neoliberální moci kapitálu.

Úsilí anarchistů směřuje k samosprávné společnosti a maximalizaci osobních svobod. Anarchismus můžeme chápat jako široký proud zahrnující občanské aktivity, kritické analýzy a hledání alternativ, jakožto i samotné anarchistické organizace.

V případu jedněch z mnoha politických vězňů (rovná se teroristů) tureckého státu Chomsky v protestním dopise píše: „Anarchismus odmítá hierarchické a autoritářské instituce sociálního, politického a ekonomického života. Jako takový je hodnotným a respektovaným proudem moderního filozofického myšlení.

A co na něm americký myslitel nejvíce oceňuje? „Ty tendence v anarchismu, které jsem vždy považoval za velmi přesvědčivé, chtějí vysoce organizovanou společnost, která by v sobě integrovala mnoho různých druhů struktur (pracoviště, společenství, a další rozmanité podoby dobrovolné spolupráce), ale ovládaných participanty, nikoliv někým dávajícím seshora jménem svého postavení rozkazy (ovšem opět s výjimkou tehdy, když lze ospravedlnit autoritu, jak tomu bývá někdy u nahodilých případů).“ 

An-arché, řecký původ anarchismu odkazuje ke stavu bez vlády, resp. společnosti, jejíž pravidla utvářejí rovným dílem její členové, k autonomní, nikoli heteronomní společnosti (řečeno s Corneliem Castoriadisem).

Chomsky říká: „Myslím, že je jen smysluplné hledat a identifikovat struktury autority, hierarchie a dominance ve všech oblastech života, a zpochybňovat je, a není-li možné pro ně poskytnout ospravedlnění, jsou nelegitimní a měly by být odstraněny, aby se tak zvýšil prostor lidské svobody. To zahrnuje politickou moc, vlastnictví a řízení, vztahy mezi muži a ženami, rodiči a dětmi, naši kontrolu nad osudem budoucích generací (podle mého názoru základní mravní imperativ hnutí na ochranu životního prostředí), a mnoho dalšího.

Přirozeně to znamená zpochybnění velkých nátlakových a vládnoucích institucí: státu, nespočetných soukromých tyranií, které ovládají většinu domácí a mezinárodní ekonomiky, a dalších. Ale nejen těchto. Právě toto jsem vždy považoval za samu podstatu anarchismu: přesvědčení, že důkazní břemeno je třeba přenést na autoritu, a že tato by měla být odstraněna, jestliže ono břemeno nedokáže unést. Někdy toto břemeno unést lze. Jestliže jsem na procházce se svými vnoučaty a ony vběhnou na silnici v rušné ulici, nepoužiji pouze autoritu, ale rovněž tělesného donucení, abych je zastavil. Tento čin by měl být zpochybněn, ale myslím, že můžeme snadno tuto pochybnost vyvrátit.

Výsadním pojmem je u amerického myslitele lidská přirozenost. S ní souvisí potřeba tvůrčí práce. Otevřít prostor této svobodné práce ovšem znamení zbavit se útlaku a donucování. To nejčastěji vychází z oblasti soukromého kapitálu nebo státní kontroly života.

Člověk má možnost konečně nabýt nedělitelné důstojnosti a přestat být jen obětí byrokratických a donucovacích praktik (padesát let od sedmi ráno do tří odpoledne mechanicky opakovat činnost a třást se strachy z výpovědi...). Osvobozená tvořivost neohrožuje efektivitu, jak ostatně Chomsky mnohde upozorňuje. (Výzkumy ukázaly, že ačkoli se s manažerismem efektivita i zisk snižují, zavádí se, protože důležitější je disciplinace: Držet hubu a krok, aby zaměstnance nenapadlo, že se obejdou bez šéfů.)

Moderní společnost má prostředky k tomu, aby odstranila nezaměstnanost i vykořisťování. K tomu je však třeba zbavit se kapitalismu i státního autoritářství a nahradit je rovností, solidaritou a spoluprací. Autorita a moc se musí rozpustit tím, že bude decentralizována a demokratizována. To je možné uskutečnit v rámci participativní demokracie na libertariánském socialistickém základě.

Chomsky k tomu říká, že libertarián „... se musí postavit proti soukromému vlastnictví produkčních prostředků a námezdnímu otroctví, které je součástí tohoto systému, jako neslučitelných s principem, že práce musí být vykonávána svobodně a pod kontrolou producentů.“ 

Chomsky se hlásí k odkazu německého meziválečného anarchosyndikalisty Rudolfa Rockera. Toho lze připočítat k velké, ve střední Evropě pozapomenuté, tradici rad pracujících. Takováto sdružení vytváří sami jednotlivci ve svém zájmu ke sdílené práci. Fungovat by měly na federativním, decentralizovaném základě. V minulosti rostly jako houby po dešti na konci první světové války a po ní. Kromě sovětských sovětů, které ovšem brzy ztratily svůj samosprávný charakter, fungovaly prakticky po celé Evropě. 

Anarchosyndikalismus, proslavený ohromným úspěchem ve španělské revoluci, vidí odbory jako revoluční organizace, které předznamenávají cestu k budoucí organizaci práce a jsou i její platformou pro budoucnost. Jde samozřejmě o odbory demokraticky spravované a nehierarchické. Takové v Česku nemáme. (Byť se „chlubíme“ paradoxem konzervativnější a pasivnější členské základny než jejího vedení...) Jednou z nejstarších a největších anarchosyndikalistických organizací jsou Průmysloví dělníci světa (Industrial Workers of the World, IWW), jichž je Chomsky členem.

Širší pojem libertariánský socialismus sdružuje tyto radovecké, komunalistické, participativní a inkluzivní snahy. Zdůrazňuje odlišnost od státního socialismu ve své neautoritářské a nebyrokratické rovině, současně však odmítá kapitalistický systém se svou třídní společností závislou na námezdní práci. S anarchismem úzce souvisí, zdůrazňuje svobodu jednotlivce, odmítá převzetí (státní) moci, tedy diktaturu proletariátu, a žádá nahrazení stávající moci samoorganizací lidí

Koncept samosprávy zažívá v některých oblastech rozkvět: družstevnictví (známá je družstevní korporace Mondragon či družstva v USA), mohutné hnutí samosprávy vlastníky uzavřených podniků v Argentině. V Česku můžeme navázat na bohatou tradici meziválečného družstevnictví. Participativní ekonomika má více podob, v přínosné, i když vůči moci elit bezzubé podobě se uchytá i v Evropě ve formě městských participativních rozpočtů, jak ostatně ukázala i nedávná olomoucká konference. 

Kromě produkční oblasti lze uplatnění anarchistických konceptů spatřit v obnově některých vyloučených lokalit (slumů, ghett, periferie), v pedagogice, domobraně, samozásobitelství, zdravotní péči, justici a právu nebo sdílení znalostí a informací. To všechno pomyslně směřuje k utopickému ostrovu zvanému anarchismus. Je směšné a smutné, jak úzkostlivě se v Česku toto Chomského životní téma pomíjí.

Další odkazy:

Poznámky k anarchismu, Noam Chomsky

Mezinárodní organizace pro participativní společnost

Stránky Noama Chomského

11. září a jeho následky. Jakým směrem se ubírá svět?, Noam Chomsky

  Diskuse
  OB
  June 5, 2014 v 14.40
  právě vyšlo
  ještě přidávám, že čerstvě vyšly 2 knihy Chomského:
  Disident Západu a Hnutí Occupy。
  June 5, 2014 v 15.52
  Chomsky
  Oto, děkuji moc za podnětný článek. Očekával jsem každou chvíli, kdy se tady nějaký komentář k uplynulé přednášce objeví, když přímý přenos údajně vysílalo radio Wave. Trochu mi tam chybí nějaká přímá reportáž z olomoucké debaty a třeba i dotazy hostů či výstupy z diskusí, pokud nějaké byly.

  Ztotožňuji se s názorem, že Chomského anarchismus je trochu tabuizované téma. Dodnes nechápu jednu epizodu, která se mi přihodila během olomouckých studií. Světově proslulý hostující profesor G. Assenza mi tehdy rozhorleně vrátil seminární práci o Chomském s tím, že přece nemohu nazvat tak významného intelektuála, jako je Noam Chomsky, anarchistou. Marně jsem jej přesvědčoval o tom, že nejde o moji ideologickou nálepku, ale že sám Chomsky se tak osobně nazývá:)
  OB
  June 6, 2014 v 9.41
  Ahoj,
  doufal jsem, že to stihnu napsat, aby to vyšlo před přednáškou. I kdybych byl v Olomouci, za ty peníze bych tam nešel.
  je to zde: www.rozhlas.cz/radiowave/rozhovory/_zprava/noam-chomsky-v-olomouci-nestaci-rict-to-se-mi-nelibi--1358914

  Chomsky na otázku o anarchismu říká v zásadě, co jsem napsal. Od 38:00min.
  Monolog oživuje náš pan děkan, zase zmínil svá oblíbená strašidla, tj. Rusko, Čína, VFR a sovětský režim... Nějak jsem nepochopil, kde se v tom skrývá nějaká argumentace... Souvislost s diskutovanými tématy byla velmi volná (na problém státně-korporátního dohledu, tedy presumpce viny, opáčit špionáží Ruska a Číny... na snahy o samosprávu strašit terorem VFR a tvrdit, že Sovětský svaz byl anarchistický:).
  June 6, 2014 v 19.50
  anarchista ?marxista ? antisemita ? prostě svůj
  K podivné bitvě o údajného marxistu Chomského např. zde - zvláště Benda s Langerem jsou tou debatou ad personam posedlí. No, návštěva Pinocheta se jim líbila víc, ale umlčovat návštěvu ?

  http://www.parlamentnilisty.cz/politika/poslanecka-snemovna/Levicovy-intelektual-dostal-vyprask-od-Vondry-a-Langera-A-takto-komuniste-povstali-322168

  OB
  June 7, 2014 v 15.51
  ad personam
  Taky je směšné a smutné, jak ti tzv. konzervativní liberálové volají po omezení těch svobod, na nichž založili legitimitu své moci (svobodný projev a -sice nesouměrná- ale diskuze s mocí)- a není to jen tykadlo Langer, ale třeba i doc. Mareš, totalitář a expert na extremismus, který volá po kriminalizaci soudružky Semelové...

  Ale jak před časem sdělil Na stopě jeden hluboce studovaný expert na extremismus, anarchisté a tedy i Chomsky, chtějí prostě aby se všichni měli dobře, takovou pohodu pro všechny.

  A tady je třeba vyzdvihnout to akademické prostředí, že diskuzi umožňuje, ostatně je to vedle vědy jeho smyslem. I když samozřejmě zůstává problém vyváženosti, podílu různých názorů.

  A Saša Tomský,profesor politické filozofie? Chomsky mnohokrát polemizoval s marxismem, a marxistou není. Nevěří ani na historický materialismus, ani předvoj atd. Tomský pokládá za hlavní hodnotu údajné západní civilizace tzv. svobodný obchod. Je to asi nějaké novum, slyším o tom poprvé. Ještě mluví o svobodě- a tím dokládá že o Chomského díle neví zhola nic. Anebo zloděj volá chytte zloděje? U údajného profesora také překvapuje absolutní neporozumění pojmu ideologie. Nebo spíš překvapuje jeho profesura:)

  A mimochodem, Chomskému o autoritu nejde, není autoritář:)

  Rumlovi také nevěřit, když tvrdí, že v českém disentu nic nevěděli o amerických zločinech v LA: jen Bondy o tom mluvil mnohokrát a v tisku to bezpochyby bylo...Že tomu odmítali VĚŘIT, je věc jiná.

  Dovolím si odkázat na svůj rozhovor s jiným chartistou, Milanem Kohoutem, který vidí věci trochu jinak než nový establišment, ve shodě s Chomským: literarky.cz/politika/rozhovory/17550-milan-kohout-achy-syrovyho-masa-
  ??
  June 7, 2014 v 19.22
  Cha,cha,cha - budu se soudit - a to
  s profesorem Chomským o prvenství koncepce všeobecné samosprávy!!!!!!!. Základ mé koncepce jsem publikoval v článcích ve Filozofickém časopise 1983 a 1985, a podrobněji ve vědeckém úkolu našeho pracoviště v ČSAV ještě před listopadem 1989. V tom konkrétnějším duchu, s jediným rozdílem, že obsahovala i vysvětlení příčin pádu tzv. protosocialismu a řekl bych, že i méně idealistickým zůvodněním, byla samizdatově publikována ´tehdejším Teoreticko-analytickým pracovištěm ÚV KSČM v r.1995, na první knížku obohacenou Frantiuškem Neužilem jsme sehnali sponzory v r. 2007 a na ten pořádný výklad v r.2011 (přiznám se k svému primitivismu a neznalosti angličtiny - že by snad Chomsky k něčemu takovému tendoval jsem neměl ani putuchy, v jediné/ myslím/ přeložené práci o tom nic nebylo a připadala mi jako plácání). Že ano můj tehdejší šéfe Jirko Dolejši -nechceš vůči Chomskému zopakovat svoje oblíbené tirády proti samosprávě jako ideologickému tlachu a slepé víře, se kterými mne pronásleduješ na článcích DR??? Budeš od něj taky požadovat, aby nejdříve založil družstvo a pak se uvidí? A kdyby Chomský vstoupil do KSČM - nedej bože - a podal tam v duchu své koncepce tak konkrétní návrhy pro sjezdové usnesení na podporu samosprávy, jako jsem podal já, tak mu je taky nepustíte ani na vědomí delegátům a odmítnete ho vzít jako alternativní model budoucího socialismu? No-tak se vyjádři s obvyklým moudrým nadhledem pragmatika nad jurodivými stoupenci samosprávy a vyslov svoji tezi, že pravda je to, co má politickou podporu, z čehož vyplývá, že Chomsky kecá?
  Ale to je všechno sranda. Čert vem pvenství - kdyby se Chomsky chtěl této koncepce držet a hlásat ji po světě, tak klidně podepíšu prvenství jemu a budu moci klidně umřít a nebudu se muset klopotně hádat na DR (že ano pane Bureši a Poláčku?) a zoufale se snažit sehnnat peníze na překlad naší knížky (s Neužilem) do nějakého srozumitelného jazyka. Takhle si jen pár let počkáme na překlad Chomského a budeme se modlit,m aby to svým idealistickým filozofováním nerozmělni a nezkazil.l Myslím si jen, že bychom Chomského podobu samosprávné koncepce mohli značně vylepšit z pozic marxismu - jenomže - to je jako by ratlík von Bahnhoff chtěl chrtovi pomáhat lovit lišku ( i když ji uměl chytat dřív a líp). Tak se pánové předveďte - útočte na jádro Chomského logiky a nechte okrasných řečí o dějinně filosofických souvislostech. A dobře si přečtete tu pasáž, kde konkrétně uvádí stejné příklady poro existenci samosprávného vlastnictví, které já na DR uvádím už celá léta a předtím v různých bitkách s Jirkou na různých forem, o stranickém pracovišti, kde převládá obdiv k zestátňování, takže jsem odtud radši utekl, nemluvě.
  June 7, 2014 v 22.43
  Tebe překvapuje, že anarchista je pro samosprávu, Pepíku?
  ??
  June 8, 2014 v 1.11
  Evi - to ne, ale překvapuje mne, že Chomsky se hlásí k anarchismu
  neměl jsem o něm valné mínění - byl to rebel, ale takový "v mezích iluzí o kapitalismu". Ale zaplať marx i za to.
  ??
  June 8, 2014 v 3.09
  Vážení diskutéři, abyste nebyli ochuzeni o zásadní hodnocení
  Chomského (už jsem napsal, jak se mi jevil dosud -. ale hluboce jsem se mýlil - viz dále), tak jsem si pro Vás dovolil okopírovat zásadní myšlenkový produkt jistého pana Poláčka, duševního veleobra, který tu diskutuje na řadě článků, ví mnohem lépe než já, co si myslel Marx a ostatní, i když z něj skoro nic nečetl, odhalil taje zhovadilé lidské přirozenosti a samosprávu považuje za kapitální nesmysl. Takže cituji z diskusního vstupu pod článkem Slámy-Proč ani já nejsem komunistou:
  Josef Poláček - Manuální pracovník
  Světová autorita Chomsky? Neděle, 8.Června 2014, 02:18:8

  No, když už jsem byl vyzván: z toho mála co jsem doposud od Chomskyho četl či slyšel, působil na mě ze všeho nejspíše dojmem typického levičáckého fundamentalisty (či fundamentalistického levičáka, jak kdo chce).
  Zkrátka, zcela typický příklad, kdy se intelekt sváří s osobní předpojatostí, a tato předpojatost nakonec zcela zjevně vítězí nad intelektem.
  Emoce nakonec vždycky a všude vítězí nad ratiem.
  Takže, jestli zrovna tato "světová autorita" také jako řešení veškerých problémů lidstva a člověka nabízí vytvoření několika samosprávných družstev, pak se to může jevit dostatečnou argumentační podporou - právě zase jenom levicovým fundamentalistům.To je vlastně všechno, co k dané záležitosti mohu dodat." (konec citátu)
  Tak co, fundamentalisté, už se stydíte? Já ano. Nemůžete ti někdo nějak Chomskému poslat, aby se styděl taky?

  JP
  June 8, 2014 v 11.37
  Antikapitalismus a levicový fundamentalismus
  No, v každém případě se zdá, že onen Poláček se stává pomalu skutečnou autoritou, když už sám Velký Heller ho cituje ve svých textech... ;-)

  Pan Heller ovšem stále nemůže skousnout skutečnost, že tento Poláček všechny ty - hellerovské - snahy překonat kapitalismus jenom založením jakýchsi družstev považuje za podnik asi natolik smysluplný, jako chtít horu překopat pomocí zubního kartáčku...

  (Jen tak mimochodem: právě jsem na toto téma - tj. kapitalismus, revoluce a družstevnictví - napsal vysvětlující text v diskusi "Proč, ani já, nejsem komunistou", pod názvem "Schopnost spolupráce a případ Mondragón".)

  Ale ještě k tomu Chomskymu: u něj zásadní problém není samozřejmě v tom, že kritizuje kapitalismus; problém je v naprosté jednostrannosti, až umanutosti jeho pohledu. On sice - zcela legitimně - argumentuje tím, že každý intelektuál musí v prvé řadě kritizovat poměry v té zemi, ve které žije; ale když se pak v důsledku těchto svých priorit přezíravě až pohrdlivě vyjadřuje jmenovitě o československých disidentech, jak se jim vlastně vůbec nevedlo špatně, ve srovnání s bojovníky dejme proti tomu jihoamerickým diktaturám (podporovaným mnohdy americkou administrativou), pak je to trapné a urážlivé. Chomsky by si jednou sám měl na vlastní kůži vyzkoušet, jaké je to být odpůrcem režimu v nějakém totalitním "komunistickém" režimu, ještě i dneska by k tomu měl dostatek příležitostí, například v Číně anebo v místně podstatně bližší Kubě.

  Chomsky je ale podle všeho právě jedním z toho druhu levicových (či přesněji řečeno: l e v i č á c k ý c h) intelektuálů, kteří jsou přímo posedlí nenávistí ke světu ve kterém žijí, je to mnohdy vlastně jenom náhodou že žijí zrovna v kapitalismu, tak vynášejí komunismus a zlehčují jeho zločiny a jeho ničemnosti, kdyby se ale narodili v komunismu a jeho diktatuře, pak by to nejspíš byli právě oni, kdo by byli nejzatvrzelejšími zastánci a hlasateli západní "svobody".

  To jsou právě tyhle lidské charaktery, je to vždycky jenom ode zdi ke zdi, když ten svět ve kterém zrovna já musím existovat je tak hrozně špatný, tak jeho naprostý opak přece musí být dobrý, i kdyby v něm vládnul sám ďábel.

  Takoví kritici stávajícího světa jako Chomsky samozřejmě mohou plnit do jisté míry užitečnou roli, nakolik dokáží svým intelektem demaskovat zdánlivý humanismus daného státního zřízení; ale na jejich vlastní humanismus není radno příliš spoléhat, ta jejich nenávistnost je příliš žhavá, příliš zničující, nežli aby zrovna s nimi bylo možno reálně vytvářet nějaký lidsky lepší svět, to jsou právě ti z kterých se po revoluci stávají noví revoluční diktátoři, protože nesnesou a nestrpí jinou pravdu nežli jenom tu svou.

  Opakuji ještě jednou, neznám Chomskyho blíže a nemohu se tedy k němu definitivně vyjadřovat, ale v zásadě na mě působí právě tím vylíčeným dojmem.
  ??
  June 8, 2014 v 11.54
  Vážení nepoláčkové - doufám, že alespoň někteří z Vás se už
  z diskusí na jiných článcích (Šimeček Balík ideologií, i Pláčkových) seznámili s mojí a Neužilovou koncepcí samosprávné společnosti a dlouhé cesty k ní prostřednictvím postuného sílení samosprávného vlastnického sektoru a boje za demokracii a samosprávu i v nevýrobní sféře (a la Chomsky) vedeného širokou frontou pod sociálním vůdcovstvím nové formy dělnické třídy - kognitzariátu. A že tudíž nebudu muset znovu pooidstouit tu mnohokrát ooakovanou kalvarii vyvracení naporosto nekompoetentních interpretací naší koncepce od pana Poláčka, totálního diletanta a jak se ukazuje -. i zavilého pravičáka (dnes mi někdo řekl, jakou štvavou kampaň najendou pravice na lidovkách jinde oproti Chomskému rozpoutává).
  Kd by se chtěl s naší koncepcí seznámit blíže - viz Heller,Neužil, kdopakj by se Marxe bál?, Futura a.s. 2011, k dostání pouze v prodejně Futury Praha 1, politických vězňů 9, nebo ji mohlu poslat zdarma elektronicky - heller47@seznam.cz)
  Pan Poláček Vás iobdařil svou reakcí na Chomského, i já Vás obdařím svou reakcí na něj (článek Slámy, Proč ani já..):
  Evičko,m Ty jsi svatá žena, ale sama vidíš,m že si Poláček Tvé pochopení nezaslouží. Vidíš sama, jak pořád plácá dokola o tom, že si myslím, že po ustavení družstev vypukne revoluce a člověk se ze dne na den změní, a to přesto,že jsem tady několikrát a podrobně vysvětloval, že si nic takového nemyslím, že vytváření samosprávného podnikového vlastnictví (ke kterému bude i kapitalisty nutit logika jejich zisku, ale zaměstnanci si to samozřejmě musí i vybojovat a jde to i bez střílení) je jen počátek dlouhodobého procesu ekonomické a v závislosti na tom i politické porážky kapitalismu, ve kterém se v důsledku měnících se podmínek budou měnit i lidé - a ten ....nemohu to říci naplno, zakázali by mi diskutovat -...,tvor přesto pořád mele to samé.
  A kouzelný je i argument, že to ještě nikdy nebylo - on určitě nečetl Karla Čapka Apokryfy, kde právě tak, jako on, argumentuje pračlověk Janeček - Říkám ti mámo, ten pazourek se neosvědčí, to jsou hlouposti těch mladých atd.,
  A třetí zhovadilost -. udělal objev, že lidi v Mondragonu motivují ekonomické podmínky - a co jiného mu tady už hezkých pár měsíců vykládám? Právě ty podmínky budou rozhodujícím momentem v překonání toho, co on považuje za nezměnitelnou přirozenost, té války všech proti všem.
  Ale jedna věc z něj leze - to až dosud celkem úspěšně zakrýval - a to je, že zřejmě předělání té přirozenosti očekává od nějakého nového panstva, možná intelektuální elity, něco na způsob Platónových filosofů, možná asketů povolaných k vládě. A v jejich čele bude velký diletant poláček. Ehjle bohočlověk."
  an Poláček
  PM
  June 8, 2014 v 14.41
  Pokud vím tak Chomský
  je zaprvé jazykozpytec a poté rigorózní obhájce svobodného projevu jakéhokoliv smýšlení. O sobě říká - mé osobní vize jsou tradičně anarchistické a vychází z osvícenství a klasického liberalismu. To znamená, že se nutně nachází ve střetu s uzurpátory moci jakéhokoliv zbarvení.
  A nejen moci. Sesypali se na něj i anarchisté, když doporučoval ve swigstátech volit Obamu.
  Je s panem Hellerem mj. členem Mezinárodní organizace pro participatorickou (samosprávnou) společnost........... pokud se nemýlím.
  ??
  June 8, 2014 v 15.06
  PanePetrásku už si ze mne zase děláte srandu?
  Kdepak bych já,chudý důchodce s chodítkem, neznalý angličtiny, mohl být něčeho tak honosného členem? Já jsem jen něco podobného jako byl Želivský,Koranda aj. - to jest nepříliš učený a zběhlý oud velké církvev bez prebend, nespokojený s životem prostého lidu. KJdy\bych měl lidu poradit, aby vyházel ty konšely na kopí, tak bych radil začít s vedením ÚV KSČM. No, zaplaťmarx, že se mých kacířstev ujal nějaký proslulý Viklef či alespoň Jakoubek ze Stříbra. jehož hlas snad bude na světových univerzitách skyšet a někomu z mladých se rozbřeskne.Zatím totiž ti uctívaní mistři-.fistři na univesitách nic moc nepředvedli, akorát různě mrvili marxismus. Chomskému by znalost marxismu taky neuškodila.
  PM
  June 8, 2014 v 19.19
  Chomsky hledá tu nejlepší odpověď na otázku
  jak se tvoří a manifestují lidské morální instinkty. Mám dojem, že z marxismu si potřebné vybral, aniž by marxismus mrvil.
  ??
  June 8, 2014 v 19.37
  Ale nevybral, kdyby si vybral, tak by pochopil, že základem všeho je
  logika ekonomiky a ta konec konců (to jest v dlouhodobé perspoektivě, v průměru, jako proces zachytitelný jen statisticky, nikoli ve smyslu přímé determinace každého jedince) jeurčující i pro tu morálku a s jejím vývojem se i ta morálka dost mění a navíc je dost ovlivněna třídní rolí. To je marxismus. zatím se mi zdá, že k té samosprávnosti dochází Chomský "od střechy", od nadstavby (jako Vy) a to není solidní základ, ikdyž díky bohu i za to.
  Naše zdůvodnění záíkonitosti přechodu k samosprávné společnosti je lepší,více odpovídá realitě. Ale nevím, bez solidního delšího textu těžko soudit.
  June 9, 2014 v 9.54
  neplodný humbuk kolem jedné návštěvy
  Chomsky má nepochybně právo vést svou provokativní debatu v rámci pluraitního diskursu a stejně tak je logické že debaty ad personam nepomohou. Je třeba se vypořádat s tím co kdo řiká věcně. V jeho antiamerikanismu bude mnohé zneužíváno ruskou propagandou, jeho zlehčování naší normalizace bude zneužíváno třeba našimi stalinisty.
  Ale to je o kontextu ane o konkrétních myšlenkách. I proto myslím že slovo guru v sobě skrývá jistou iracionální módnost a Chomskému nepomáhá, je-li takto označován. Asi těžko může souznít levice jako celek s jeho poněkud anarchistickým zaměřením. a v tom že težiště tkví v tom být jaksi anti (antiglobalista, antikapitalista).
  Evidentně jeho komunitní (syndikalistické) pojetí je víc vize, víra a ne až tak fungující projekt. Sociální fora také stagnují a jejich synergie poněkud skomírá. Ale to by bylo na debatu obecně mezi různými proudy
  levice - nejen s konzervativci jako Tomský či Benda. Prostě tenhle profesort lingvistiky na MIT to jen hlasitěji zviditelňuje.
  Nic víc - takže celý ten český humbuk kolme této návštěvy byl jaksi neadekvátní.
  ??
  June 9, 2014 v 10.33
  Jirko, už zase prázdným plácáním unikáš odpovědi na moji
  Chomsky řekl to, co říkám už dlouho já a co Ty všemožně shazuješ, tqkže:
  Nechceš vůči Chomskému zopakovat svoje oblíbené tirády proti samosprávě jako ideologickému tlachu a slepé víře, se kterými mne pronásleduješ na článcích DR??? Budeš od něj taky požadovat, aby nejdříve založil družstvo a pak se uvidí? A kdyby Chomský vstoupil do KSČM - nedej bože - a podal tam v duchu své koncepce tak konkrétní návrhy pro sjezdové usnesení na podporu samosprávy, jako jsem podal já, tak mu je taky nepustíte ani na vědomí delegátům a odmítnete ho vzít jako alternativní model budoucího socialismu? No-tak se vyjádři s obvyklým moudrým nadhledem pragmatika nad jurodivými stoupenci samosprávy a vyslov svoji tezi, že pravda je to, co má politickou podporu, z čehož vyplývá, že Chomsky kecá?
  PM
  June 9, 2014 v 12.21
  Kdo nekecá, ale Chomsky ví ve kterém stavení se nachází
  Základy jsou zastřešeny židokřesťanskou etikou na hrubé stavbě liberálně demokratického režimu se víceméně trpělivě pracuje.
  Gurem označuje Chomského pouze bulvár, který plní své postmoderní zadání - rozmělnit a zvulgarizovat kritiku kritika defektů kapitalismu...........bych připomněl.
  ??
  June 9, 2014 v 12.41
  Což jak vidíte,vůbec nevzrušuje místopředsedu KSČM
  jen když se v ránci strany nemusí práto prosazení samosprávného programu.
  June 9, 2014 v 13.37
  těžko dát rozumnou odpověď na pouhé š´touchání
  pane Zilzer, nevím jestli jen bulvár, ale ruku na srdce - někteří potřebu duchovních vůdců mají. A mediální věhlas některých osob tomu pomáhá. Ale to není to hlavní, i duchovní židovsko křesťanské tradice jsou jen tradice a oslovují ty kteří k tradcím mají užší vztah. Jejich spojení s jeho "anarchismem" je přitom asi dost volné...
  Jestli si chtěl Chomský rýpnout, tak se mu to povedlo - ale současně odvedl debatu někam, kde plodná určitě nebude. Takže k rozmělnění jaksi sám přispěl. Trochu ve stylu jiného rpfesora, V. Klause který si musel rýpnout i kdyby měl ...
  Pocitová válka o pana profresora je celá v takové bulvární poloze. Bez ohledu jestli jde o Blesk či Britské listy. Jako by nejdůležitějí bylo že u nás kritiky a remcaly jen vyhazovali z práce, popř, zavírali, kdežto v třetím světě je po staru rovnou stříleli.
  Údajné základy vámi zmiňovaného chrámoví jakési cilizační substance jako gruntu stavení kde se CH. nachází by byla si zajímavější, pokud by nezůstalo jen u krasomluvy.
  ??
  June 9, 2014 v 18.02
  Tak jsem měl v zásadě pravdu,on Jirka tomu Chomskému
  mnoha krásnými slovy říká totéž co mně .- jsou to nedůležité ideologické tlachy\, jakási matná víra k ničemu, proto se my nejen nebudeme angažovat, ale ani o té podstatě jeho názorů diskutovt. Kdo myslíte, tak musíte vidět, jak česká pravice i Jirka společnběš odvádějí pozornost od Chomského samosprávné oroientace k nedůležitým hloupostem kolem disidentů apod. Kam se na takové zabetonování hrabe Maginotova linie neblahé paměti. Halt ty prebendy jsou nade vše. Takže - perpetuum silentium.
  PM
  June 10, 2014 v 10.24
  Vědecké myšlení je diferencované a bez ideologického záměru,
  což v politické rovině neplatí. Tudíž je nutno se vypořádat s faktem, že ne všechny výsledky zkoumání ekonomických procesů se mohou stát programem KSČM.
  Pacifista Einstein. Jung a..... se podíleli na výsledku politického rozhodnutí - použití atomovky.
  Ti by si mohli stěžovat na politiky pane Hellere........a extra po poprávu .........bych dodal.
  ??
  June 10, 2014 v 13.40
  Nesrvnávejte nesrovnatelné,pane Petrásku
  Nemohu akceptovat Vaši obecnou obhajobu politiky a politiků. Myslím si, že Vaše tolerantnost k nim je dána jen tím,že sám pro něco neplanete (nemyslím slepou víru, ale vědecky zdůvodněné a pravdivé poznání). Jelikož nějaké řešení tohohle blbého světa nevidíte, nevěříte v možnost změny, necítíte ohrožení právě tou nesprávnou politikou, tak ji prostě berete jako nutné a věčné zlo. Nemyslím, že jste cynik, jenom jste se zklamal a pochybujete o všem a když, tak se obracíte k sdruhořadým oblastem, jako je morálka či právo, které už jsou ale dvakrát determinovány - ekonomikou a politikou. V tom nevěření jste vlastně stejný jako Jirka - i on věřil a snažil se, ale vyhořel a kapituloval - znám prostředí, tak se tomu nedivím, ale nemohu ho věčně šetřit. Z mého hlediska překáží a tudíž musí být poražen - samozřejmě myslím intelektuálně, agitačně.
  Ale podívejte se na to z toho mého hlediska. Politika je sice pro určitou dobu lidských dějin nutné zlo, ale nikoli bezúčelné, Je to vždycky mocenské prosazování zájmu nějaké třídy (A V NIŽŠÍ ROVINĚ JEJÍCH RŮZNÝCH DÍLČÍCH STRUKTUR - od toho abstrahujme). A ty třídy se u moci střídaly, protože tam plnily nějaký omezeně pokrokový úkol, na kterém byly ekonomicky zainteresovány. A když ho vyčerpaly, tlačila se k moci jiná třída s náročnějším úkolem atd. Díky tomu se rozvíjí civilizace a přece jen zdokonaluje i člověk, je víc člověkem, méně přírodním jevem /(Doufám, že nesdílíte poláčkovské pitomosti). No a teď vývoj někam došel - myslím, že ani Vy nepopíráte, že se kapitalismus v podstatě vyčerpal, i když ho ( i podle mého názoru) jedna významná etapa ještě čeká. Buržoasie tedy musí odejít (bylo by fajn, kdyby bez zničení civilizace,což je možné - v tom ostře nesouhlasím se stalinisty). Jak se mi tu jevíte, tak jste určitě nepochyboval o nutnosti, aby odešla vládnoucí třída minulého systému- té vedlejší a slepé nekapitalistické větve (nanejvýše jste to moihl mít pomotané jako většina obyvatelstva, která nedokázala rozeznat rozdíl mezi komunismem jako projektem a velkou skupinou jeho pocitvých realizátorů a vládnoucí třídou protoosocialismu. Já to sice rozeznával vždy, ale přesto jsem si iluze nedělal a i já jsem její odchod uvítal a bojuji pořád s jejími pohrobky. Teď je lidstvo na křižovatce, kam vykročí - o to složitější, že ta nová podoba neomezeně pokrokové dělnické třídy - kognitariát ještě nefunguje (ale bude).Politika teď může hodně, může proces sebepoznání a záchranné aktivity této třídy vyjadřující nuceně zájem celé společnosti,rozvoje člověka vůbec,brzdit nebo urychlovat. Ostatně, vždycky tu byly politiky dvě - vládců a ovládaných. Jediné, co po krachu té vedlejší slepé větve těm pokrokovým silám zůstalo, byl autentický marxismus jako ideologie - vědecká, pravdivá -podotýkám a organizační struktury KSČM. KSČM nebyl zdaleka ideální nástroj, protože byl zablešen pozůstatky minulé vládnoucí třídy, ale já i jiní jsme si mysleli, že se dá odblešit, aniž by ho zase zablešily blechy kapitalistické. A je mi vrcholně trapné, když takříkajíc na sklonku aktivního života musím přiznat, že to byla marná naděje. Ty stalinské a buržoasní blechy se nakonec spářily a dostaly i některé z těch dobrých, jako byl Dolejš. Proto se je již snažím hubit bez rozdílu.Ale nejspíše v soulkadu s moudrou radou prof. Parkinsona bude muset vzniknout nová, nezablešená instituce jako forma nové politiky té pokrokové třídy, která jediná může zachránit svět (ne abyste mi hodil na krk vedoucí úlohu strany - to ne, ta instituce bude muset být samosprávná a pouze inspirativní pro celou společnost demokraticky organizovanou - ale o její podobě ještě nepřemýšlím). Takže z toho hlediska je Jjirkovo pobíjení toho, co ještě zůstalo a může nové třídě posloužit, přímo zločin (nebo si myslítte, že lepší než zaměstnanecké vlastnictví s mými vylepšeními jsou ty další dvě cesty - víc jich není - to jest kapitalismus nebo státně byrokratické vlastnictví aparátu? Jestli ano tak poctivě přiznejte barvu a nemusíme se hádat.)
  A pokud si to nemyslíte - tak byste si měl uvědomit jakou nelogickou pitomost jste řekl - ano, jistě nemůlže být pouhý ekonomický výzkum automaticky přebrán politickou stranou, která přece vždycky někomu slouží. Není divu, že samosprávu odmítne pravicová strana nebo soc.dem., která je jen maskovanou formou vlády buržoasie (tím nemyslím její členy a voliče). Ale můžete mi vysvětlit, proč je proti ní vedoucí garnitura strany, která o sobě tvrdí, že je levicově antisystíémová a chce jít za kapitalismus? Jirkovy výmluvy typu, že se to musí rozmyslet a připravit atd. jsou blbost, protože ani já přece nechci do něčeho vlítnout po hlavě. A jak jste se mohl přesvědčit z těch mých návrhů sjezdu, které tady Jirkovi pořád omlacuji o ústa, žádná divočina to nebyla -Vy ovšem nemůžete vědět, jak to vadí stalinistům, kteří se v svých snech chtějí vrátit k diktatuře aparátu!!! A v tom je ta příčina té "rozumnosti" Jirky a spol (a druhá je samozřejmě i strach před buržoasií - ta by jim to taky netolerovala - viz útoky na Chomského). Takže -. završuji sviji logickou úvahum, doufám, že jste byl s to ji sledovat (jak by řekl vlasta Burian "Při vašem vzdělání"!!!) - proč by se nemohla otázek samosprávy opatrně ujmout jediná nesystémová strana v této zemi a komunistické hnutí vůbec)., Co by se zkazilo? Kompromisy jsou přece možné - ale je třeba nejprve přijmout samotnou myšlenku jako základ - ne?
  June 10, 2014 v 15.33
  M. Petrasek
  Anarchista asi nebude straník a nemá cenu to míchat - navíc debata o prof. NCH není o jeho názorech na výrobní demokracii (tady je exaktnější např. prof. Vanek z Cornvalu či prof. Švejnar) ale o tom, zda navodil srovnání jestli odpor českého disentu byl slabý, silný či akorát.
  Myslím že už tím, že pan Chomsky není ekonom a tak mít na něj nároky vědecké verifikace jeho názorů na ekonomii je asi nemístné. tady je myslím více vizionář než vědec. jeho role je tu prostě jiná než vědecká a není prosta ideologické předurčenosti.
  Aktivista - kazatel oproti tomu může záměrně propadnout tomu že bude vyzdvihovat ideje (a la mode či dle svého creda) bez ohledu na praxi - a naopak ústavně odpovědný politik usilující o projektové řízení bude akcentovat verifikaci navrhovaných kroků aby se vyhnul experimentům na lidech.
  Chcete soudit kdo má víc pravdy ? Těžko - jde o odlišné přístupy a nemá cenu je míchat.
  PM
  June 10, 2014 v 15.44
  Vzato politicky a ku prospěchu odblešení
  vzniká otázka, proč pářit ideály Vaše a Chomského a ....... s politickým programem KSČM.
  Proč nevytáhnout paty a nezajet si mezi mondragónské:
  Mondragón v České republice:
  Cikautxo CZ, Jablonec nad Nisou
  - výroba pryžových dílů pro automobilový a elektrotechnický
  průmysl
  Copreci CZ, Dvorce u Bruntálu (BR)
  - výroba komponentů pro domácí spotřebiče
  CZ EIKA s.r.o., Prostějov
  - výroba a prodej elektronických součástek
  Erreka-Plast s.r.o., Moravská Třebová (SY)
  - výroba plastových a pryžových dílů, trubek, hadic a folií
  Foundeik s.r.o., Hlubočky - Mariánské údolí (OC)
  - výroba tenkostěnných odlitků a korpusů elektrických plotniček
  Maier CZ s.r.o., Prostějov
  - výroba automobilových poklic
  Treboplast, Moravská Třebová (SY)
  - výroba a zpracování plastů
  Jak vidno samospráva kvete jen na východě.
  A čím dále od ÚVKSČM a Prahy tím lépe....... jak tak koukám.

  ??
  June 10, 2014 v 19.59
  Pane Petrásku, vidím, že Vás asi nepřiměju k debatě o mé hlavní
  logické linii,kterou jsem vám předložil a že vás víc baví kydy Jirky Dolejše - mohl byste si alespoň povšimnout, že pořád mele totéž, že všemožně odvádí pozornost od toho podstatného a jemu jako politikovi odpovědnému za program KSČM nepříjemného - cž jest opravdu ta samospráva - řeči o disentu nejsou k ničemu,což Jirka dobře ví.
  Já se tedy vyjádřím k Vašim faktům, i když jako vždy nevím, co jste jejich výčtem chtěl říci. Pro jistotu budu předpokládat to nejhorší z hlediska mé koncepce záchrany světa. A tím je (nečtu to prvně) argument, že Mondragon už dnes moc samosprávný není, žeje to spíše kapitalistická akciová společnost vyvážející kapitál ven a vykopřis´tující dělníky jako každý kapitalista. Já Vám k tomu ještě přidám argument - zástupce Mondragonu, španělský komunista, který tu kdysi byl na našem stranickém semináři o samosprávě (to proti ní ještě Dolejš nekopal a i Filipovi se ty nezvyklé prvky v argumentaci tehdy hodily), přiznal otevřeně, že na daném stupni vývoje a své velikosti má mondragonský kolektiv problémy s tím, aby udržel pod kontrolou svůj najatý (a jistě už i určitý vkastnický podíl držící) management. Je to logické - Mondragon už není družstvo Hej rup s lopatami a jednou kočkou jako účetní - je to moderní podnik, ale ještě ne zase tak moderní z hlediska optimálních podmínek pro samosprávu ve velkovýrobě, jaký by byl třeba. Mohl by se dále vyvíjet tou socialistickou cestou, logika jeho ekonomického přežití jim neumožńuje uzavřít se a nerůst, jenomže tady nastupuje ta druhá podmínka,kterou pořád melu - a to je politické zázemí v aktivitě pracujících v celé společnosti, bojujících o rozšíření samosprávného sektoru a o přenesení jeho principů i do jiných zemí - třeba k nám. Přiznám se, že už nemohu tohle zkoumat empiricky, objíždět ty podniky apod. To by ale mohli poslanci KSČM, jejich asistenti slušně placení státem a případně nově získaní členové odbormého zázem- ale to ne, na takové hlouposti se peníze nevydají, to si raději funkcionáři budou vozit ..tralala - v autech. (Podotýkám, že Dolejšův příapd to není, ten jezdí všude s MHD, pokud nejde o výjezdy po republice, ale to ho neomlouvá). Takže váš závěr není pravdivý - tady u nás je pro tu samosprávu to nejhorší možné prostředí, i když máme lidí schopných se do ní zapojit hodně -. jednomže zblbli a neoliherálové v kombinaci se stalinskými i soc.demáckými etatisty ovládají společenské vědomí. Možná i Vaše. Zatím je ta správná duchovní a politická atmosféra spíše v Latinské Americe - Argentina, Brazilie - jenomže tam chybí pořádné komunistické strany. Takže tam nanejvýše vznikne režim Chavezovského typu, založený na státním - t.,. byrokratickém, elitářském vlastnictví a ten skončí jako skončil protosocialismus - už je to vidět.
  Ale pravdu máte v jednom - čím dále od ÚV KSČM, tím lépe, nejlépe je směřovat do Slušovic a kopat, jako ta Čechie v tom sokolském songu. Třeba by ještě františek Čuba pomohl. Ale Prahu nezatracujte - pár samosprávníků nás tu ještě je!!!!!! A nejen nemohoucích dědků jako jsem já.!!!!
  JP
  June 11, 2014 v 12.51
  Mondragón, ekonomická základna a politická nadstavba
  No, tak tohle je už opravdu vysloveně zábavná historie.

  Tak pan Heller - aby nějakým způsobem zachránil staré Marxovy ideje o komunistické revoluci - nám celou tu dobu prezentuje španělský megakoncern Mondragón jako zářný příklad (fungujícího!) družstevnictví.

  Náhle nám tu ale přizná, že právě tento Mondragón se v r e á l n é m tržním prostředí chová v podstatě stejně tak, jako kterýkoli jiný k a p i t a l i s t i c k ý subjekt (což je mimochodem právě to, co zde celou tu dobu tvrdí jistý Poláček, a za co ho tentýž Heller difamuje jako exponenta pravice).

  A náš marxistický pan Heller náhle žádá, aby tento kapitalistický charakter družstev byl překonán - prostřednictvím čistě politických opatření!

  Uvědomme si ten paradox: podle čisté marxistické teorie je to vždycky a zásadně právě a jedině e k o n o m i k a (tedy ta proslulá "materiální základna"), která určuje a determinuje stav a charakter "společenské nadstavby", tedy především politiky.

  A náhle tomu má být přesně naopak: ta - kapitalistická - materiální základna má být fundamentálně přeměněna zásahy shora, prostřednictvím nějakých čistě politických opatření!

  Pan Heller nám tu tedy hází přes palubu zcela centrální myšlenky celé marxistické teorie, jenom aby aby nějakým způsobem mohl zachránit svou železnou víru ve spásnost družstevnictví.

  Není to ostatně naprosto a vůbec poprvé, kdy je pan Heller přistižen při tom, že ten jeho "marx-hellerismus" spočívá na zcela fundamentálním nepochopení naprostých základů pravého Marxova učení o člověku a společnosti...
  ??
  June 11, 2014 v 14.04
  nepoláčkům - jo, je to zábavné piotkat individuum totálně
  neschopné dialektického uvažování. Samozřejmě nezná tu dialektiku ekonomiky a politiky, která nalezla označení v pojmech charakterizujících obousměrnou vazbu těchto dvou sfér - základny a klíčové skložky nadstaby, kterou je politika. Jsou to termíny prvotnost ekonomiky vůči poolitice a prvenství politiky před ekonomikou. Ohojí je obsaženo v Leninově definici "politika jako koncentrovaný výraz ekonomiky". Prvotnost znamená to dlouhodobě významnější, určující působení, to vytváření základních mantinelů, do nichž nakonec politika přes veškerou svou svobodu a eskapády musí vklouznout, přizpůsobit se. A prvenství (Leninův termín) je právě ta jistá svoboda,manévrovací schopnost, relativně samostatný vývoj poltiiky jakožto moci určité třídy dané charakterem vlastnické základny. Je v tom pojmu i možnost, žese politika na čas urve a jakoby tu ekonomiku ignoruje (např. doby válečného ohrožení, Maova kulturní revoluce a bhužel i počátky protosocialistické revoluce, než se prosadila a stabilizovala ekonomická role řídícího aparátu, takže do toho ještě mluvili dělnické výbory apod.Prostě vzájemné působení, kde něco je podstatnější. Tady se zřejmě klasikové ve svém modelu cesty ke komunismu trochu uťali, protože tu možnost politiky prorazit cestu mocí a nějakou dobu ji držet než se to zaběhne a zformuje se společenské vlastnictví, přecenili. Politika mocensky svrhla buržoasii, ale nemohla nahradfit reálné vlastnické fungování kapitalistů, po ruce byl jen řídící aparát a ten to vlastnění převzal a uzpůsobil si ho nikoli dle představ klasiků, ale taky ne po kapitalisticku - vznikla protosocialistická ekonomika.Naše koncepce proto říká (už v rámci minulého systému a od r.2011 v naší knížce a tady už jsem to popisoval mockrát, Poláček to pochopitelně nezaznamenal při své ....no nebudu neetický), že ve skutečně socialistické přeměně musí jít politika daleko více ruku v ruce s ekonomikou, ba dokonce, že ta celospolečensky propojená a zorganizovaná samospráva může a musí být připravena tím, že v řadě podniků,zejména v těch nejvýznamnějších (sítě, věda atd.), vznikne alespoň taková samospráva, jakou pořád kritizuje poláček - vastníci se vůči vnějšímu trhu a podmínkám budou chovat jako kapitalisté a vůlči svým kolegům spoluvlastníkům zase jen jako spoluvlastníci, rozhodující společně a sledující zájem rozvoje kolektivu jako lidí a nikoli zhodnocování kapitálu jako stroje. Pravda, na reálný zisk kašlat nemohou.
  Ale takováto forma samosrávného vlastnictví, která už dávno je prověřena, mimo jiné i tím, co přiomíná Chomsky, a samozřejmě Mondragonem nevznikne sama, je třeba ze sféry politiky tlačit na buržoasii organizovat samotné dělníky - tím se neruší působení ekonomických zákonitostí jako prvotních. My jsme ještě navíc přidali, že díky rozvoji výrobních sil majícímu dopady v oblasti klesající míry zisku bude kaiutalistu k povolení samosprávy,ba k její podpoře tlačit i ta prvotnost ekonomiky, politika to bude jen zastřešovat a to je to, co nechce dělat KSČM a Dolejš osobně.Jenže vývoj samotné ekonomiky, trhu apod. dochází ke stadiu, kdy další rozvoj vkastnictví samosprávného vyžaduje určitou kvantitu, prostor, prostředí. A tady musí pomoci politika - ona to nestvoří, ale může pooci, posíoit, rychlit. A to by potřeboval Mondragon. Až by se pak situace vytvořila tak, že by samosprávný sektor v eknomické konkurenci likvidoval kapitalistický, musela by politika jít s tím zase ruku v ruce a vytvářet vhodné celospolečenské struktury, které by ekonomickou schopnost samosprávného sektoru ještě umocnily, protože už by šly přes hranice jednotlivých podniků a dokonce i států a dávaly by samosprávhým vlastníkům dole rozhodovat společně nejen o podniku, ale i o celospolečenských ekonomických mechanismech /např. pravidlech regulace trhu, podpooře vývizu, strategické orientaci celé ekonomiy atd. Už to nebudu dál rozvádět, normální člověl to pochopí, a poláček, který normální není, nikdy.
  June 11, 2014 v 14.34
  dky pane petrasek - právě o to jde
  já myslím že vůbec nejsme v rozporu, spíš naopak
  1) určitě nechci křečovitě roubovat chudáka amerického profesora na něčí politický program, ani náš program na jeho vize
  2) také já dávám přednost začít od praktických problémů - i v ČR je bezmála 20 tisíc družstev, zde je lepší zdroj zkušenosti než scholastické debaty.

  Pokud jde o prostor pro kolektivní či participativní podnikání, tak azimuty bych do toho netahal - ale jasně formulované požadavky co s tím, místo ideologických zaklínadel by určitě bodly To už tu na jiném místě zaznělo, třeba se to jednou ujme.
  PM
  June 11, 2014 v 16.39
  Pane Dolejši souhlasím
  Chomsky je učitel a takový, jak si to od něj žádá humanistická rabínská tradice. Jde mu o umění střetu názorů na možnosti dosažení správného života. Jako lingvista na vědeckém poli a jako občan na laicky politickém - dnes tedy laicky ekonomickém.
  Moje předchozí poznámka byla ale spíše myšlena jako výzva panu Hellerovi, aby krátce opustil zdejší arkadije, vydal se do konfrontace se světem reálné samosprávy a vyvodil svěží závěry a poznání.
  Adres má dost a umí to........bych tvrdil.

  ??
  June 11, 2014 v 23.51
  Pane Petrásku - příspěvky na DR, např. Vaše, by byly cenným
  zdrojem výzkumu pro marxistického psychologa, škoda, že žádného takového neznám. Já Vám tady porezentuji propracovanou logiku
  (a nejen v tomto vstuipu) a co Vy? Opakovaně ji prostě ignorujete a vyplivnete raději nějakou pitomost v polemice s Dolejšem, kterému jde o jediné - odvrátit riziko, že by se musel vesvé funkjci potýkat s nějakou silou, která v rámci KSČM požaduje, aby strana přestala být omezeně pragmatická a podpořila jedinou možnou cestu překonání kapitalismu -samosprávné vlastnictví. Kdyby nedejbože taková síla vznikla a Dolejš to nedokázal odvráti, tak by asi letěl, majitelé strany by ho už nepotřebovali, vadil by jim při jejich kšeftech.
  Ale to Vás nezajímá - Vy zřejmě nejste s to čelit mé logice - to jste vlastně nebyl nikdy, co Vás znám, a na kůžičce Vás příjemně lehtá, že se s Vámi takový nějaký papaláš baví, zatím co ten Heller Vás pořád nutí přemáýšlet, a na to prostě už zřejmě nemáte. Takže se na Hellerovu argumentaci vykašlete a řekněte nějakých pár nezřetelných hloupostí Dolejšovi. A velmi rád převezmete od Dolejše argument, že když Heller něco mele o samosprávě (Vy vůbec netušíte co), tak ať jde do družstva nebo podniku, ať něco zakládá apod. Už Vás ani nenapadne přemýšlet o tom, že jeden důcghodce s chodítkem nemůlže oblézat družstva, žze daleko příznivější podmínky by měl poslanec Dolejš nebo jiní dobře placení lidí kolem poslanců, kdyby jim šlo o stranu. Pochopit,že ve společnosti je halt nějaká dělba práce, že od vědce základního výzkumu AIDS taky nemůžete žádat, aby studoval, jak se píchají injekce, to Vás ani nenapadne. Že byste si položil otázku, proč Dolejš, když slovně uznává existenci mnoha družstev, nedělá nic, aby toho využil proti kapitalismu, a nechce zodpovědět ani Hellerův dotaz, proč nemohly být přijaty jeho naprosto konkrétní návrhy na podporu družstevnictví - tedy dotaz, který odhaluje pokrytectví Dolejše a celého vedení KSČM - to Vás ani nenapadne.
  Takže když to shrnu - ne Dolejš, který ví velmi dobře, proč s lidmi, jako jste Vy, manipuluje, ale Vy sám jste v podstatě politický a ideologický ubožák. Čím víc Petrrásků, tím pevnější kapitalismus. A teď se můžete nadlouho odmčet a pak případně nastolit nějakou pitionost,jako kolik andělů je na hrotu jehly. Ale co budete dělat,m až Vám na hlavu budou padat bomby? Půjdete se schovat k Dolejšovi?
  Vážení - to je ten Heller sprosťák, že ano? jistě Vám nesrtoji za reakci - raději pochvalte Dolejše a vedení KSČM. Sláváíáá.
  ??
  June 11, 2014 v 23.58
  Jirko Dolejši, poslanče a místopředsedo ÚV KSČM pro odborné
  zázemí, když tedy uznáváš, že existuje tolik družstev, tak bys mi snad mohl
  odpovědět na otázku:
  "Proč nemohly být na VII. sjezdu KSČM návrhovou komisí předloženy ke schválení mé konkrétní návrhy podpořené naším obvodem Pha 10, jak by KSČM mohla pomoci samosprávě:
  stručně shrnuto - propagandistickou podporou, legislativní iniciativou za zlepšení legislativních podmínek pro samosprávné podnikání, poslaneckou iniciativou na vytvoření státního fondu na podporu zaměstnaneckého vlastnictví, daňovou podporu a poradenství, podporu povinného vytváření zaměstnaneckých rad, což naše malé OSČMS, tzv. Henešovy odbory, dlouho odmítaly z tupě konkuŕenčních důvodů (tehdy jsem ještě nepředkládal návrh na iniciování zájmové organizace na podporu zaměstnaneckého vlastnictví - jinak jsem byl blbec a dakl se ukecat návrhovou komisí, že se to bude později konkrétně řešit, to přiznávám)? Byly tohle nereálné ideologické tlachy? Měl jsem si snad sám udělat návrh zákona atd.? To nemohlo na základě případného usnesení sjezdu udělat odborné zázemí pod Tvým vedením a finančně dobře vybavený Klub poslanců, jejich asistenti apod.?
  Proč potom VV ÚV a UV odmítlo náš ucelený protinávrh dokumentu Socialismus pro 21., století dát do vnitrostranické diskuse či o něm alespoň stranu informovat? Čím by tohle všechno poškodilo zápas údajně antisystémové KSČM za zájmy neprivilegovaných vrstev? Nebyly důvody jen v tom, že se partokracie KSČM obávala vnitrostranického konfliktu a otřesení svých křesel?"
  Zase stčíš hlavu do písku nebo budšeš sízet na manipulovatelnost lidí, jak je opan Petrásek?
  PM
  June 12, 2014 v 14.13
  Velmi rád bych vás pane Hellere upozorni, že
  mám nepříjemně pevný pevný dojem, že KSČM je pestré seskupení politických sil sloužící k volnému zneužití těmi, kteří tyjí z antikomunistických emocí.
  I malá česká ublíženost a sebelítostí se dá zkapitalizovat.
  A v době klausiánského neoliberalismu extra.....bych dodal.
  ??
  June 12, 2014 v 20.51
  Pane Petrásku, Vaše pocity mne naprosto nezajímají, i kdyby
  byly desetkát správné.(jinak pestré seskupení sil sledujících své zájmy je v každé straně, to jsou banality, na to jste přišel vlastní hlavou?)
  Ale já jsem Vám adresoval konkrétní logiku týkající se vbývoje společnosti - na tu mi odpovězte, jestli chcete diskutovat. A nikoli dvěma větami. Jestli toho nejste schopen, tak to poctivě řekněte a neodvádějte řeč. Jinak budu trvat na tom politické a ideologické ubožákovi. Šaškárny můžete předvádět někde v baru.A za peníze.
  JP
  June 13, 2014 v 13.47
  Dialektická dialektika
  Takže, všechno nám zase jednou má spasit dialektika. Když už i pan Heller konečně musí doznat, že ta jeho posvátná kráva výrobních družstev trpí zcela zásadními nemocemi, totiž že se chová - a to nejen externě, nýbrž právě že i n t e r n ě !! - jako kterýkoli jiný docela prachobyčejný subjekt kapitalistické ekonomiky, tak z této slepé uličky mu najednou má zase pomoci stará dobrá dialektika.

  Totiž ta dialektika marxisticko-komunistická, kterou bylo vždycky možno libovolně ohýbat kterýmkoli směrem, jak se to právě komu hodilo. A kterou bylo možno vždycky "vysvětlit", proč reálný svět a reálný člověk funguje zcela jinak, než jak to nalinkovaly stranické příručky.

  Takže, ještě jednou, pane Hellere: jestliže tady máme dané nepopiratelné faktum, že výrobní družstva za podmínek přetrvávajícího trhu přebírají - a opakuji ještě jednou: ne jen externě, ale p r á v ě i n t e r n ě, tedy ve vlastních vnitropodnikových vztazích!! - jestli tedy i tato družstva přebírají způsoby fungování zcela klasických kapitalistických subjektů, pak tu prostě máme tu slavnou marxistickou "materiální základnu" jako vyšitou!

  A žádným rajtováním na nějaké "dialektice", na politickém působení "shora dolů" s tím nic nepořídíte; se zcela stejnou vyhlídkou na úspěch byste se k těm mondragónským a jiným družstevním manažerům, kterých se čím dál tím více zmocňují soukromovlastnické manýry, mohl vypravit s biblí v ruce a kázat jim křesťanskou morálku a křesťanské bratrství.

  Holá ekonomická základna tržní ekonomiky zcela jednoznačně praví (přečtěte si už konečně jednou pořádně toho svého Marxe!): každý se nachází v konkurenčním boji proti každému, každý hledí především na svůj vlastní osobní prospěch. Nějaká humanita, bratrství a solidárnost tu prostě nemá místo. Jestliže dochází k nějakým procesům vzájemného sdružování, pak pouze na základě - relativní - ekonomické výhodnosti; čili z důvodů ryze materiálně-egoistických.

  --------------------------------------

  Ostatně, pane Hellere, jestliže souhlasí údaj pana Dolejše o tom, v České republice už tak existuje 20 000 (!!) družstev - pak opravdu nechápu proč ho pořád nutíte k tomu, aby ještě nějak obzvlášť jejich existenci podporoval. Dvacet tisíc družstev, to je přece obrovské číslo; a kdyby toto družstevnictví opravdu mělo potenciál nějakým způsobem vyvrátit z pantů logiku kapitalismu, pak už by se to dávno ukázalo samo sebou.

  Co by daleko spíše bylo záslužným počinem: kdyby pan Dolejš využil svého postavení a inicioval nějaký výzkum v tom smyslu, jestli všichni ti příslušníci a členové všech těchto družstev mají opravdu r e á l n ý pocit, že v jejich družstevní komunitě opravdu panují nějak signifikantně přátelštější, solidárnější, humánnější vztahy, nežli jak je tomu v podnicích a firmách ryze soukromovlastnického typu. Takovýto výzkum by mohl být skutečně klíčovým argumentem pro všechny tyto diskuse o smyslu, respektive o iluzornosti družstevnictví.
  ??
  June 13, 2014 v 20.54
  Nepoláčkové - stále kecá,m stále kecá
  Nemám už sílu vůle,abych jen četl plácání Poláčka,natož abych na to odpovídat. Odpovím jen tomu, kdo se na něco zeptá a není Poláček. Jen si povšimněte, jak si diletant a obhájce kapitalismu dobře rozumí s místopředsedou KSČM.
  JP
  June 14, 2014 v 13.33
  Zkrátka: kdo není fundamentalistickým a servilním vyznavačem marx-hellerismu, ten je automaticky diletant a obhájce kapitalismu; a proto se takovým šťouralům na jejich námitky a argumenty zásadně neodpovídá.

  - Jestli ovšem ta neochota odpovídat nebude mít své pravé kořeny daleko spíše v akutní a nereparovatelné argumentační nouzi...
  ??
  June 15, 2014 v 11.21
  Milí fundamentalističtí a servilní vyznavači marxismu-hellerismu
  neboli - všichni, kdo máte rozum a chápete, že nemá smysl odpovídat někomu, kdo ani netuším, že už stohy odpovědí dostal, ale nemá smysl debatovat s někým, kdo svoji argumentaci založil na axiomu, že 2+2=5 a na této blbosti trvá. To je jako dokazovat věřícímum že Bůh není.Navíc když ten dotyčný ani neumí porozumět logice toho druhého prtotože umí jen tu svoji zpotvořenou násobilku a ne algebru.MNyslím že ten komu se na tomto foru zásadně neodpovídá nas jeho otázky a argumenty jsem já,že ano pane Petrásku?
  Takže chche-li někdo přemýšelt o poláčkovskjých nesmyslech ať si položí otázku:
  Kolik z těch družstev o nichž hovořil Dolejš je jen právní formou kjaoiutalistického podnikání skutečných kapoitalistů a nikoli pracujících zaměstnancůl, kteří mohou být jen formákními držiteli nějakjých akcí bez možnosti reálně rozhodovat?
  Kolik takových družstev jsou jen formy moloburžoasního podniku, kde se neralizuje žžádná nadhodnota a jsou beznaděklně závisléí na kapoitalistickém sektoru (/jsou víceméně jen zase zaměstnanci, dostávajícími s bídoiu hodnotu pracovní síly a vykořisťovaní přes trh?
  Co by asi tak zjistil výzkum názorů u lidí, jimž byly vnuceny klapky na oči, o barvách?
  A proč tedy Dolejš alespoň takový výzkum neprovede?
  atd. - ale to je asi jasné každému, kdo není Poláček.
  PM
  June 15, 2014 v 11.44
  Argumentační nouze je stavebním kamenem postmoderny pane Hellere.
  Vše je platné a já jsem okej - vy jste okej.
  To je duch doby, který nikdo z poláčkovců, hellerovců a dolejšovců neodargumentuje.
  Co takhle si vyargumentovat sdružení nuzáků humanistů, kterým bratrství a solidárnost voní stejně jako vám.
  Jenž vás duch doby nezajímá .............. bych tušil.
  June 15, 2014 v 11.59
  Pepo, hlavně klid a nenechat se vyvést z míry.
  ??
  June 15, 2014 v 18.17
  Pane Petrásku Evičko
  Nevím, o čem to zase plácáte a luštit to nehodlám.
  Protože máte zžřejmě děravou paměť tak zopakuji logikiu, kterou jsem VáM adresoval a na kterou jste ani náznakem neodpověs´děl. Až mi na ní srozumitelným způsobem - což znamená i nikoli dvěma větami - odpovíte, jsem ochoten se zabývat nějakými Vašimi dalšími nápady. |Když neoidpovíte takmne už nezajímáte, protože zjevně není možno diskutoat s člověkem, který něco pípne (rozumět tomu není), Vy mu přesto jako vůl odpovíte a a omn nas to nereaguje začne pípat (zase nesrozumitelně) o něčem úplně odlišném.
  Cituji:
  Já se tedy vyjádřím k Vašim faktům, i když jako vždy nevím, co jste jejich výčtem chtěl říci. Pro jistotu budu předpokládat to nejhorší z hlediska mé koncepce záchrany světa. A tím je (nečtu to prvně) argument, že Mondragon už dnes moc samosprávný není, žeje to spíše kapitalistická akciová společnost vyvážející kapitál ven a vykopřis´tující dělníky jako každý kapitalista. Já Vám k tomu ještě přidám argument - zástupce Mondragonu, španělský komunista, který tu kdysi byl na našem stranickém semináři o samosprávě (to proti ní ještě Dolejš nekopal a i Filipovi se ty nezvyklé prvky v argumentaci tehdy hodily), přiznal otevřeně, že na daném stupni vývoje a své velikosti má mondragonský kolektiv problémy s tím, aby udržel pod kontrolou svůj najatý (a jistě už i určitý vkastnický podíl držící) management. Je to logické - Mondragon už není družstvo Hej rup s lopatami a jednou kočkou jako účetní - je to moderní podnik, ale ještě ne zase tak moderní z hlediska optimálních podmínek pro samosprávu ve velkovýrobě, jaký by byl třeba. Mohl by se dále vyvíjet tou socialistickou cestou, logika jeho ekonomického přežití jim neumožńuje uzavřít se a nerůst, jenomže tady nastupuje ta druhá podmínka,kterou pořád melu - a to je politické zázemí v aktivitě pracujících v celé společnosti, bojujících o rozšíření samosprávného sektoru a o přenesení jeho principů i do jiných zemí - třeba k nám. Přiznám se, že už nemohu tohle zkoumat empiricky, objíždět ty podniky apod. To by ale mohli poslanci KSČM, jejich asistenti slušně placení státem a případně nově získaní členové odbormého zázem- ale to ne, na takové hlouposti se peníze nevydají, to si raději funkcionáři budou vozit ..tralala - v autech. (Podotýkám, že Dolejšův příapd to není, ten jezdí všude s MHD, pokud nejde o výjezdy po republice, ale to ho neomlouvá). Takže váš závěr není pravdivý - tady u nás je pro tu samosprávu to nejhorší možné prostředí, i když máme lidí schopných se do ní zapojit hodně -. jednomže zblbli a neoliherálové v kombinaci se stalinskými i soc.demáckými etatisty ovládají společenské vědomí. Možná i Vaše. Zatím je ta správná duchovní a politická atmosféra spíše v Latinské Americe - Argentina, Brazilie - jenomže tam chybí pořádné komunistické strany. Takže tam nanejvýše vznikne režim Chavezovského typu, založený na státním - t.,. byrokratickém, elitářském vlastnictví a ten skončí jako skončil protosocialismus - už je to vidět.

  Evičko, já z míry vyveden nejsem,jenom nehodlám mlčet ke stupidnosti v argumentaci či ve stylu diskutování.
  JP
  June 16, 2014 v 13.21
  Materiální základna a politika
  No vidíte, pane Hellere, že se přece jenom krůček po krůčku propracováváme trochu vpřed.

  Takže, shodneme se na tom: jakmile výrobní družstva překročí určitou mez růstu (a tedy už to nejsou "Hej rup družstva s jednou kočkou", ale jsou to regulérní subjekty tržní ekonomiky), pak se v nich za těchto podmínek nevyhnutelně projeví všechny elementy kapitalistické ekonomiky.

  To je prostě čistě ekonomický, respektive ekonomicko-sociální proces. Čili, marxistickou terminologií, vztahy produkované čirou materiální základnou.

  A teď je opravdu otázka, jak Vy tento žulový podstavec této materiální základny, těchto zcela reálných ekonomicko-sociálních vztahů chcete nahlodat jakýmisi "politickými opatřeními". Jakousi "podporou od komunistické strany". Co mohou podstatného na těchto nejzákladnějších ekonomicko-společenských vztazích změnit jakási čistě politická opatření?!
  June 16, 2014 v 13.55
  Já se pozastavím nad Pepovým výrokem, že v Latinské Americe nejsou žádné pořádné komunistické strany. U nás snad ano?
  ??
  June 16, 2014 v 16.39
  Evičko
  lehká odpověď -. taky ne -. buď jsou stalinské nebo klouižou k přizpůsobení se kapitalismu, nevím o žádné, která by stála za zmínku. S těmi latinskoamerickými KS jsem se ale nevykádřil dost přesně - není tam žádná která by viděla samosprávný soicialismus jako cíl - bud kloužou k protosocialiasmu nebo ani nevědí kam jít.
  Ale eVI -. ČTEŠ TOHO NEPOJMEMNOVATELNÉHO? pRÝ JSME SE DOSTALI KOUSEK DOPŘEDU - ON SE ZE SVÉ TUPOSTI NEPOHNUIL ANI O PÍĎ - PROTOŽE já od počárku říkám, že rozvoj družstev v kapitalismu je limitován nebude-li doprovázen politikou, která rozšířit podmínky pro jejich fungování - něco jako vývoj či kvalitativní změna se v jeho pomatené hlavě vůbec nevyskytuje,ale stále se přitírá. Stejně tak není schopen pochopit že já nechcu zachŕaňovat samosportávu politikou, ale že bez nutné´ho poltiického doprovodu usnadňujícího rámec ekonomického rozvoje se ještě nikdy v dějinách daný typ vlastnictví nerozvíjel - viz např. podpora počátků kapoitalismu tudorovským státem - ten nepojmenovatelný tupec -nezná ani ty dějiny, natož aby rozlišil ekonomiku a politiku. Na mé vysvětlení dialektiky ekonomiky a politiky samozřejmě není schopen ani pípnout. Opravdu taková míra hlouposti by se snad měla trestat nebo alespoň zdaňovat - hnedle by bylo na veřejné služby. Co s takovým parazitem?
  OB
  June 16, 2014 v 17.29
  K ekon. samosprávě uvnitř korporátního soukromého vlastnictví
  Dovolte mi přehlédnout samomluvy a přispět odkazem na Dolejšího článek před tím, než začal žít s ruskou armádou. Skýtá stanoviska, s kterými se ztotožňuji:
  http://www.blisty.cz/art/70844.html
  ??
  June 16, 2014 v 23.21
  Pardon pane autore Bureši
  promiňte, že našimi samomluvami zabíráme místo pod vaším článkem. musíte nám primitivům prominout,že žijeme v omylu, že při přívalu pitomostí jistého pána je nutné přece jen čelit tomu, aby tyto pitomosti neničily vědomí ne moc vědoucích. Ani ve snu by nás nenapadlo, že byste snad ty naše "samomluvy" četl Vy nebo někdo z Vašich přátel - se stejnými hlubokými životními zkušenostmi a znalostmi, zejména marxismu. Natož abychom čekali že nějak zareagujete. Při VAŠEM VŠELIDSKÉM POSLÁNÍ NA TO JISTĚ NEMÁTE ČAS. Je pravda že by nás zajímalo, co jste chtěl říci tím odkazem na Dolejšího, který třeba mne k mé hanbě nijak nezaujal, protože to bylo jen opakoivání toho, co už dávno vím a hlásám a co stejně nepochopí onen jistý pán. Ale Vy jste v tom jistě nějakou moudrost objevil - no, nechcete se o ní s námi podělit, co se dá dělat. Tak nám alespoň přičtěte laskavě k dobru, že svými dlouhými samomluvami prodlužujeme setrvání Vašeho článku na místě, kde můlže lákat další nepoučené primitivy.
  PM
  June 17, 2014 v 12.01
  Aufklärung je germánský výraz pro
  koncepci takových postojů, které obnažují a demolují defekty vládnoucí ideologie, a v současnu jde tedy o mechanismy dnes vládnoucího ekonomismu založené na konzumní ideologii.
  Prosazování marxistického pojetí humanismu není peříčko a extra za liberální demokracie, jejíž humanismus spočívá výhradně v nudné namáhavé diskuzi korunované konsenzem - tedy úspěchem bez lesku.
  Ještě více trpělivosti......bych v této souvislosti popřál.


  June 17, 2014 v 12.47
  Ach jak my se všichni nesnášíme!
  A pak že prý stačí mít stejný program...

  Vždyť ani jeden druhému nevěří, že má stejný program.
  PM
  June 17, 2014 v 13.02
  Taktak paní Hájková,
  program humanismu bez lesku stačí málokomu., ba budí nesnášenlivost protagonistů humanismu zářného.
  JP
  June 17, 2014 v 13.26
  Družstevnictví a kapitalismus
  No, pane Bureši, v každém případě za ten link.

  Ten totiž v prvé řadě odhaluje jedno: jestliže nám tady jmenovitě pan Heller celou tu dobu vykládá pohádky o tom, jak jsou všechna ta družstva ekonomicky veleúspěšná, tady je nám ukázána holá realita.

  Na trhu rozhoduje jedno jediné: schopnost vyrábět efektivněji, tedy laciněji. A je tedy jenom samozřejmé, že bezskrupulózní Číňané (kteří svým zaměstnancům platí samozřejmě daleko méně) konkurenčně převálcují družstevní podnik (který se alespoň do jisté míry snaží o určitou vzájemnou solidaritu).

  Družstevnictví na kapitalismu nic podstatného nemůže změnit; naopak, kapitalismus nakonec vždycky převálcuje družstevnictví.
  JP
  June 17, 2014 v 13.29
  Materiální základna a politika
  Pane Hellere, Vám už asi opravdu není pomoci.

  Jakožto ortodoxní marxista neustále hlásáte prioritu materiálního nad politickým; ale jakmile se Vám toto dogma nehodí do krámu, náhle objevíte, že - v rámci "dialektiky" - lze materiálno proměnit v pravý opak čirým působením politiky...

  Zůstaňte si u své víry, máte-li to zapotřebí pro svůj duševní klid; ale za daných okolností opravdu už nemá smysl s Vámi o dané záležitosti jakkoli nadále diskutovat.
  ??
  June 17, 2014 v 13.47
  Pane Petrásku, pomíjím nějaké Vaše nesrozumitelná mravní,
  naučení, a ptám se naposledy a jsem zvědav jestli mi dokážete odpovědět jasně a zřetelně a jako chlap:
  Proč nereagujete na logiku kterou jsem ŕeagoval na Vaši jako vždy nejasnou poznámku a kterou opakovaně ignorujete,ať Vás provokuji, jak chci. Podle Vaší odpovědi se definitivně rozhodnu, zda jste partner pro diskusi nebo jen klaun na pobavení, nikoli vzdálený poanu Poláčkovi (který si ovšem svou nekompeztentnost a faktickou dyslexii neuvědomuje a proto pořád mele totéž aniž by rozuměl vysvětlením)
  Pro jistotu Vám tu logiku ještě jednou zopakuji:
  "Já se tedy vyjádřím k Vašim faktům, i když jako vždy nevím, co jste jejich výčtem chtěl říci. Pro jistotu budu předpokládat to nejhorší z hlediska mé koncepce záchrany světa. A tím je (nečtu to prvně) argument, že Mondragon už dnes moc samosprávný není, žeje to spíše kapitalistická akciová společnost vyvážející kapitál ven a vykopřis´tující dělníky jako každý kapitalista. Já Vám k tomu ještě přidám argument - zástupce Mondragonu, španělský komunista, který tu kdysi byl na našem stranickém semináři o samosprávě (to proti ní ještě Dolejš nekopal a i Filipovi se ty nezvyklé prvky v argumentaci tehdy hodily), přiznal otevřeně, že na daném stupni vývoje a své velikosti má mondragonský kolektiv problémy s tím, aby udržel pod kontrolou svůj najatý (a jistě už i určitý vkastnický podíl držící) management. Je to logické - Mondragon už není družstvo Hej rup s lopatami a jednou kočkou jako účetní - je to moderní podnik, ale ještě ne zase tak moderní z hlediska optimálních podmínek pro samosprávu ve velkovýrobě, jaký by byl třeba. Mohl by se dále vyvíjet tou socialistickou cestou, logika jeho ekonomického přežití jim neumožńuje uzavřít se a nerůst, jenomže tady nastupuje ta druhá podmínka,kterou pořád melu - a to je politické zázemí v aktivitě pracujících v celé společnosti, bojujících o rozšíření samosprávného sektoru a o přenesení jeho principů i do jiných zemí - třeba k nám. Přiznám se, že už nemohu tohle zkoumat empiricky, objíždět ty podniky apod. To by ale mohli poslanci KSČM, jejich asistenti slušně placení státem a případně nově získaní členové odbormého zázem- ale to ne, na takové hlouposti se peníze nevydají, to si raději funkcionáři budou vozit ..tralala - v autech. (Podotýkám, že Dolejšův příapd to není, ten jezdí všude s MHD, pokud nejde o výjezdy po republice, ale to ho neomlouvá). Takže váš závěr není pravdivý - tady u nás je pro tu samosprávu to nejhorší možné prostředí, i když máme lidí schopných se do ní zapojit hodně -. jednomže zblbli a neoliherálové v kombinaci se stalinskými i soc.demáckými etatisty ovládají společenské vědomí. Možná i Vaše. Zatím je ta správná duchovní a politická atmosféra spíše v Latinské Americe - Argentina, Brazilie - jenomže tam chybí pořádné komunistické strany. Takže tam nanejvýše vznikne režim Chavezovského typu, založený na státním - t.,. byrokratickém, elitářském vlastnictví a ten skončí jako skončil protosocialismus - už je to vidět."

  ??
  June 17, 2014 v 13.50
  Nepoláčkové
  zase jeden příklad, kdy byly Poláčkovy argumenty plynoucí z naprosté výchozí neznalosti marxistického pojetí vztahu ekonomiky a politiky (prvotnost a prvenství), od které jsem necouvkl nai o fous, vyvráceny, ale on to prostě nevnímá a mele hlouosti dál.
  PM
  June 17, 2014 v 14.13
  Prohlašuji jako nesrozumitelně mravný chlap
  že plně podporuji vaše humanitní cíle, ale nesouhlasím s vaší kontraproduktivní nerudností vůči kritice způsobu jejich docílení.
  Pro mne jste navác důvěryhodným přínosem poznání reálné situace v KSČM..........s poděkováním bych dodal
  ??
  June 17, 2014 v 16.03
  Pane OPetrásku, vidím, že mi pořád nerozumíte
  Já přece od Vás nechci, abyste se mnou souhlasil či sympatizoval. Mně jste upřímně ..............tím, že mi neodpovídáte na logiku. Kvůli tomu přece diskutuji a dávám tisíckrát přednost tomu, když mne někdo nemá rád a zuřivě proti mně argumentuje (pokud to ovšem není Poláček, který prostě nerozumí mé argumentaci a falsifikuje ji). Dokonce lidi schválně provokuji, aby odpovídali. Šíleně nesnáším takové to povýšené odplivnutí na půl huby typu pan Bureše, které vychází z nějakého naprosto nezdůvodněnému a falešného přesvědčení, že on je nade vším a lidé jiného názoru mu nestojí ani za vysvětlení, proč se podle něj mýlí. A přitom za tím jeho "nadpoznáním" není nic jiného, než to, že naletěl poměrně primitivní argumentaci buržoasní ideologie a je s ní natolik totožný, že se mu zřejmě psychicky nechce namáhat mozek polemikou, protože možná i cítí, že by se mu všechno zhroutilo.(V dalším mailu uvedu příklad z profilu pana Bureše). A kvůli Vám jsem vypiloval určitou logiku a čekal jsem odpověď a Vy nic a místo toho pokračujete ve svém stylu tajnosnubného glosátora. Já možná klamu tělem, ale já nejsem genius, já jsem obyčejný, i když přestárlý kluk z venkova a věci chci polopatě,na plnou hubu. Pokud možno bez emocí. Klidně odpustím nevzdělanému a necvičenému vědomí třeba chlapa v hospodě, které brání svůj svět, ale vnímá. Ale ne totálnímu hlupákovi, který si vzal do hlavy, že je něco, a taky ne podvodníkům, kteří kličkují, uhýbají atd. Ale Vy už asi jiný nebudete a já už tuplem ne.Hergot já prostě nikde nenacházím diskusní forum lidí, které prostě baví si tříbit logiku, lidí jako je Evička Hájková. V odborném zázemí KSČM ho rozhodně nenacházím, jen semtam u jednotlivců - kupodivu k nim patří i katolík, čtyřicátník z pohostinství, který se jen s obtížemi prokousává marxismem a řídí se spíše "třídním instinktem", ale urputně přemýšlí a myšlenky přežvýkává, dokud nepochopí, co chtěl klasik říci - je desetkrát lepší než nadnesený pan Bureš přecpaný k prasknutí znalostí nejrůznějších buržoasních ideologů, který to ale neví.
  OB
  June 17, 2014 v 16.53
  pár zmatených poznámek
  -Je to jako s tou potrefenou husou, ale mohlo by to být i jinak. Samomluva může být neuspořádaná, a přece stát za to, kupř. ta Bondyho.
  -Pane Hellere, už jsem Vám kdysi psal, že pokud se budete chtít bavit tímhle tónem, nikdo, přinejmenším já, se s vámi bavit nebude. (Ale současně samozřejmě trocha ironie a sarkasmu neuškodí.)
  -Je to naopak, často nediskutuji, protože jsem svým názorem příliš nejistý.
  -Na článek jsem odkazoval, protože myslím řeší důležité momenty, které nás od marxismu přibližují Chomskému, anebo i postmarxismu. Na nich je zásadní, že zbavují víry v marxistické postuláty -- třídy, která je vyvolená. - autoritářství v tom smyslu, že jsou tu někteří nás vedou ke světlým zítřkům. -představy dějin jako poznané nutnosti, vůbec představy, že víme, jak dějiny běží a proč.
  -"Zbožnost" víry v klasiky mě děsí stejně jako katolikálové.
  -Pojem ideologie se ohýbá o sto šest. Má více významu, jeden je ono falešné vědomí. Ale tady hrozí, že někdo prohlásí své vědomí (skrz četbu "klasiků") za neideologické. Lépe snad chápat ideologii jako neodpáratelnou soustavu přesvědčení. Jako takové mají být přiznány. Ale elitáři melou hubou a tříští společné síly pracujících/bez-mocných/nás, že spolkli Pravdu(svou potlačenou touhou po moci?). A my poběžme za nimi, kdyby z nich zadem náhodou vypadla!
  -Mějme se na pozoru před těmi, kteří pro nás odhalili, kdo, za jakých podmínek a pro co nás osvobodí. Emancipace je sdílenou zkušeností, ve které nás mohou teoretici inspirovat. Ale skrze teorii říkat, kdo je emancipační a kdo není (nedělá to jen Heller, ale třeba i někteří anarchisté...sociálové už o emancipaci raději vůbec nemluví.)
  -Mondragon ukazuje, že samospráva v rámci ekonomického systému, který není ani trhem, natož volným, může zlepšit život mnoha. Na druhou stranu není systémovým řešením, není revoluční. Navíc sama v tomto rámci využívá outsourcingu, dočasných zaměstnanců bez jakýchkoli jistot, je nucena ke snižování nákladů na úkor prostředí atd. ALe přesto ukazuje možnost, rozšiřuje představu, že autoritářský soukromý kapitál s podřízenými s minimální možností zasahovat do jeho běhu není věčný, nutný, nejlepší, že je realizovatelná neautoritářská samospráva a nebrání tomu žádná přirozenost. Ta se konstituuje průběžně. Je možné, ale nebezpečné, a já do toho nejdu, že by autoritářská struktura, jakou je strana (jakou v parlamentarismu být musí) mohla osvobodit. K sociální spravedlnosti, k tvůrčímu uplatnění, k udržitelnému a důstojnému životu. Maximálně bude působit podobně jako ten Mondragon. Jako krátkodobý cíl to může být přijatelné. Dlouhodobě vůbec.
  Socialistická revoluce, utopená v násilí a vytvoření nové třídy skončila už v prvních týdnech listopadu 17. (Ha, lze to číst dvojak.)
  Střezme se před stranickým (komunismem)!
  A vyprošuju si reakci bez keců o buržoazní ideologii. Nebo na víc nemáte?

  A tedy, je smutné, že o anarchismu, resp. samosprávě tu řeč nebude. Musím se bavit o tzv. komunistech, kteří jedinkrát samosprávu neuskutečnili. Ach jo.
  June 17, 2014 v 17.00
  Pepo,
  to je milé, že mě chválíš (myslím že s tou mojí logikou to až tak slavné není), ale uvědom si, že v politice logika nefunguje (podobně jako v náboženství).
  June 17, 2014 v 17.32
  Já ti samozřejmě rozumím, ale ne kvůli tvé logice, nýbrž z těchto důvodů:
  1) Vím aspoň zhruba, kdo jsi a jaká je tvá minulost.
  2) Vím, čím se do hloubky zabýváš a co jsi napsal (i když jsem z toho četla jen kousek).
  3) Sama jsem studovala marxismus
  4) Mám k němu kladný vztah, jakož i k socialismu, o kterém mám taktéž podobnou představu jako ty
  5) Netrpím fobií z komunismu
  Ergo: Mám kladný vztah k tobě samotnému a jsem tedy ochotná ti naslouchat, ba jsem ochotná dokonce strpět, když mě budeš nazývat "necvičeným vědomím", což patrně každému druhému zní podobně jako "cvičená opice" nebo tak něco.
  Tak si to přeber.
  OB
  June 17, 2014 v 17.38
  ještě dodatek
  Hegel a Havel nás uvěznili v té představě civilizace, jako Evropy, Rozumu, resp. Morálky, na které máme patent
  Marx zase v představě, že je tu specifická nositelka emancipace, která nám přinese svobodu, protože to díky té naší evropské industriální pravdě Víme (my co spolu mluvíme...)
  (volně dle Barši)
  Dost toho, a raději s Chomským vpřed!:)
  June 17, 2014 v 17.53
  Nebojte se, pane Bureši, nikdo vás věznit nebude :-). Ani v žádné představě ne.
  Ono je celkem fuk jestli půjdeme s Chomským nebo s někým jiným. Důležité je, co budeme dělat a jak budeme při tom postupovat.
  ??
  June 17, 2014 v 18.31
  O pan nadnesený se ozval a rozpovídal, jaká čest,
  že mám navíc než na to, abych rozpoznal Vaše zajetí v buržoasní ideologii, už jsem myslím dokázal mnohokrát, nejvíce v naší knize, kterou byste si určitš nepořečetl, protože by Vám rozčeřila Váš uspořádaný svět.
  Ale kromě objasnění ideologie je toho v marxismu´mnohem více, o čem nemáte ani páru, což jste svými zmatenými poznámkami přímo prosycenými klasickými buržoasně ideologickými floskulemi dokázal. Pan Poláček je proti Vám poctivý vědec.
  Klidně se vymluvte na moje nezpůsoby a vykruťe se z diskude. Ostatním čtenářům vyložím důkladně v čem jste vedle.Ale budu to muset udlat v několiks vstupech - naplácsl jste toho dost.
  Začnu s tímhle: Podle Vás jde o mne a marxistů jen o "zbožnou víru" - a že by to byl třeba jen výsledek dlouholetého zkoumání reality při kterém se metodologie klasiků nejlépe osvědčuje - to vylučujete? Proč nepolemizujete konkrétně, v čem je marxistický výklad dějin jen "vírou"? A nejsou Vaše floskule jen produktrm - na jedné straně neznalosti marxismu a na druhé podléhání všepronikajícímu vlivu buržoasie vyplývajícím z jeho ekonomického monopolu dirigujícího celou společnost, včetně intelektuálů? Samozřejmě existují i světové názory založené na víře v nedokazatelné - nic proti nim - ale komunikace mezi takto věřícím a materialistou může být sice plodná, ale jeden nemůže přesv+ědčit druhého. U oběti buržoasní ideologie ještě šance jsou - jeho praktická zkušenost z vývoje systému, na Vás ještě moc nezabrala.
  Jako typickou oběť postmoderny, která degenerovaLA PRÁVĚ V BURŽOASNÍ IDEOLOGII (NEBYLA JEN TÍM) Vás děsí každé ztotožnění se s nějakou koncepcí. Což je nesmysl.
  -Pojem ideologie je samozřejmě v marxismu jiný než u Vás, což neznamená, že je méně pravdivý. Moje teorie rozhodně je ideologií - to jsem nikdy nepopíral Vaše tvrzení je zase jen důkazem Vaší neznalosti. Ideologie dle klasiků je více či méně teoretické vyjádření zájmu určité ekonomicky - vlastnicvky specifické skupiny více či méně vyhraněné, . šenosti určité třídy, a také shrnutí její zkušenosdti a vztahu ke světu. . Což je taky vodítko pro rozpoznání pravdivosti ideologie (každá nemusí být falešným vědomím - i buržoasní ideologie byla svého času dost pravdu postihující - osvícenství atd.) . A rozhodně je víc pravděpodobné, že pravdu o světě řekne moje ideologie odpovídající zájmu neprivilegovaných než ty, které fakticky slouží těm vládnoucím - a to je rozhodně ta Vaše - třeba jen tím popíráním ověřitelnosti pravdy ironizováním tříd a odmítáním vidět ekonomický základ národa atd. atd. Ale sám fakt spojení se zájmem tříd\y (který lze ověřit) ještě není důkaz pravdivosti teorie.
  A těch marxismus podává dost - Vy je nejspíše ani neznáte.
  Samozřejmě nemohu vyřídit všechno najednou - ale k těm Vaším zmínkám.
  Shodil jste mávnutím ruky ze stolu údajná dogmata marxismu jako jsou třídy, historická role dělnické třídy uznání zákonitostí v dějinách a pokroku - marxismus zdaleka není jediný kdo s těmito koncepty pracoval - ale budiž. Ale - laskavě jste zase jen zopakoval floskule (a ještš špatně - ta deformace Engelsovy myšlenky o poznané nutnosti odpovídá úrovni stalinismu - dějiny si totiž všichni tvoříme a máme tu určitý manévrovací prostor a dějiny se skládají z těch aktivit - a žádné zdůvodnění. Což pak se velké skupiny lidí od zániku prvobytně pospolné společnosti neodlišují především postavením a zejména vlastnictvím jako reálnou každodenní rolí? Není snad rozdíl mezi lidmni, mezi kterými se, jak doufám, pohybujete Vy a celou tou bandou privatizačních kšeftařů apod.? Mají snadf všichni stejné mopžnosti? Mohnou si volit stejně způsob života? Mluví stejně do chodu společnosti.? Řeiněte to v nějaké hospodě a doufám, že lidé ještě nezblbli tak, aby Vám pořádně nevyprášili kožich.
  A chcete-li, můžeme se o určení a rozhraničení těch tříd bavit podrobně.
  A k té roli dělnické třídy - četl jste vůbec někdy to marxistické zdůvodnění této role, které se rozhodně neopírá o nějaké mravní postuláýty nebo vůbec něco duchovního, ale o o dlouhodobou a jasně v dějinách vysledovatelnou logiku vývoje výrobních sil a k nim vohdných vlastnických forem - a tato logika se potvrzuje. Samozřejmě s dílčími korekcemi - industriální dělník stačil jen na protosocialismus - ale kognitariát se samosprávou už by to zvládnout mohl - že se kapitalismus rozkládá a rozhodně se nerýsuje jiná varianta. Což asi tušíte i Vy proto se uchylujete alespoň k Chomskému (tomu to poznání taky trvalo pěkně dlouho) a anarchistům, jen nesmíte přiznat povrchnost svého odsudku marxismu a hlavně makat při jeho osvojování a jistě i rozvíjení.
  Takže - podruhé račte méně reprodukóvst různé Anderssony apod. - více se koukejte kolem sebe a předkládejte argumenty k věci.
  ??
  June 17, 2014 v 19.37
  Evičko, malá čertice mne pustila z drápů a mohu pokračovat v
  v boji s arogancí českých levicových intelektuálů, kteří jsou totálně v zajetí buržoasní ideologie, ale nemají o tom ani tušení a myslí si že jsou hrdinóvé - i to Chomského velmi pozdní a nějak zvláště nerozvedené pojetí je jim bližší než hluboce zargumentovaný a dějinami potvrzený marxismus.
  Ale nejdřív k Tvé poznámce - Tebe jsem za necvičené vědomí nepovažoval - Tvé vědomí nemusí být naplněno zevrubnou znalostí marxismu nebo dlouhá léta pěstovanými návyky profesionálního vědeckého myšlení - ale táhne Tě správně. Nad načinčanou poseudovědeckou arogancí pana Bureše vedeš na body.nemáš brýle reakční ideologie - na můj vkus by sis měla být jistější a bojovnější. ale to nic.
  Vždyť víš, že tím necvičeným vědomím myslím tu Leninovu (a námi doplněnou) charakteristiku procesu odrazu bytí ve vědomí u neprivilegované třídy - dejme tomu dělnické. Dělba práce už jen svou profesní podobou rozčísla společnost na dlouhá léta - na ty, koho společnost cílevědomě připravuje k duševní a později přímo vědecké práci v nejrůznějších oborech a ny ty které tlačila spíše dolů. Takže to by mohl být jeden výklad výrazu "NECVIČENÉ", ale ten jsem na mysli neměl. Dělba práce totiž měla i další a významnější aspekt- jen části společnosti umožnila získávat každodenně zkušenosti z té hlavní činnosti ve společnsoti - která je spojena s vlastnictvím výrobních prostředků - malé menšině dává zkušenosti z výkonu různých přímýcvh i nepřímých aktivit toho, kdo je vlastníkem (to je i neposlušné vesnice vypalující rytíř za feudalismu), velké dává pouze zkušenost toho, kdo nevlastní a musí se nejen podřizovat vlastníkovi, ale jen přes něj se orientuje ve světě - protože čí chlebá jíš, toho píseň taky většinou zpíváš a jen občas zanotuješ třebs Internacionálu. Konkrétně - vědomí buržoy je cvičené každodenní vlastnickou rolí a její obhajobou, nikdo jí nemusí přesvědčovat o jejich zájmech a naopak ona využívá všech prostředků k blbnuití těch nevlastníků. Ale dělník - aby se vymanil z pravidel nastolovaných buržoasií, které vidí kolem sebe a které na něj neustále chrlí - takhle je to nejlepší, tak to být musí, s tím se nic dělat nedá, buď šikovný s staneš se kapitalistou apod. Občas ho sice nenasytnost buržoasíe přiměje k nějaké vzpouře, stávce apod. s cílem mzdovým, týkajícím se pracovní doby apod., to ale kapitaista zvládne, to mu nevadí a to vědomí dole se tí moc nemění - maximálnĚ pořijme sociáldemokratismus - v dějinách nejspolehlivější obranný nástroj kapitalismu. Takto formované vědomí nepořijme skutečné poznání svých zájmů a podstat společenského vývoje ale nasytí se buržoasní ideologií (pan Bureš je klasický příklad Poláček druhý, Škabraha třetí atd.). Tohle je to přes profesní vědecký výcvik necvičené vědomí, neschopné vnímat dialektiku vztash ekonomiky a politiky, materialiustické pojetí dějin apod. Teď v naší společnosti bohužel převládá a jáí vím, že tu s ním vedu marný boj a to jen proto, že, jak mi potvrzují ohlasy na soukromý mail, mezi čtenáři jsou lidé kteří došli dál než Burešové a Poláčkové. a těm čistě informativně kantorsky pomoci můžu. Takže Ty nemáš důvod k žádnému pocitu osobní dehonestace.Ale já vím, že to víš - to jen pro ty, kdo to nevědí.
  ??
  June 17, 2014 v 20.40
  Lekce antiburešismu č.2
  Nejdříve jedno opomenutí v mé předchozí argumentaci - jedním z mnoha omylů pana Bureše je tvrzení, že nás Chomského a anarchistů pojetí odvádí od marxismu -. v čem a jak? Moje koncepce je v plném souladu s klasiky a Chomského pojetí je jen nedokonalým a opožděným přiblížením se k ní - pan Bureš ji zjevně nezná, ale plácá, protože má hluboko v hlavě ztotožněn marxismus s ideologií minulé vládnoucí třídy (Marxe určitě nestudoval, jinak by se pochlubil citacemi z těch hlavních děl - možná četl Manifest a jako všichni podobní mu neporozuměl).
  Ale teď k odporu pana Bureše proti představě někoho, kdo je povolán osvobodit společnost. Nehájím teorii ´vedoucí úlohy komunistické strany - to patří k dobově omezeným představám klasiků, hlavně Lenina - nutno jen dodat že tyto představy obrážely realitu industriálního proletariátu - neschopnost proletariátu tohoto typu vyhrát bez pomoci specifických vrstev ideologů, politiků, řídících pracovníků - klasikové ovšem nepochopili že to nejsou jen politické elity ale´vrstvy se specifickými zájmy a že úloha těchto skupin po revoluci přerostla ve formování samostatné vládnoucí třídy řídícího aparátu, i když fyzicky byli mnozí příslušníci těchto vrrstev z předrevolučního nebo těsně porevolučního období zamordováni (sjezd popravených atd.).
  Ale v marxismu jde především o to, jestli se může vyskytnout v dějinách třída, která by poporvé v historii neusilovala jen o své osvobození a povýšení na vlastnící a vládnoucí - a k této odpovědi nedošel z morálkky či psychologie, ale z analýzy dlouhodobé linie vývoje jak výrobních sil, tak jejich společenské formy - vztahů vlastnictví výrobních porostředků. Sleduje tuto linii - oceňuje v ní kroky dopředu - jako nbyl vznik staré dělby práce a soukromého vlastnictví a později obzvláště kapitalistické formy SV, která je nejdokonalejší, oproštěná od neekonomických forem, člověk zde není spoután žádnými nerovnostmi rodu stavu apod., je v jisté míře nejsvobodnější, ale současně také nejvíce podroben vlastníkovi - a to přímo přes podobu výrobních prostředků - stroje. Marx odhaluje červenou niť lidského ekonomického procesu - prohlubující se proces zespolečenštění práce i výroby. A dále v |Grundrissech prognózuje i další vývoj, kdy výrobní prostředky už nepotřebují fyzickou lidskou obsluhu, ale vědeckou předvýrobu - tedy kognitariát. Už při industriálním proletariátu a ještě před objevem nadhodnoty z čistě abstraktně filozofické roviny konstatuje, že další krok ve vývoji nastane, až se zrodí třída, která bude úplnou negací všech tříd, všech stavů a bude moci sobě pomoci jen když nejprve zničí všechno, co zotročuje člověka jako takového ve všech třídních podobách (protože i role příslušníka vykořisťovatelské třídy je deformací člověka -a druhou podobou je určení dělníka). A v tomto smyslu identifikuje vlastnické postavení dělníka, který je totálně zotročen jak soukromým vlastnictvím (které ovšem už je nejdokonalejší a dále se nedá opravovat), tak starou dělbou práce a tudíž se mu odcizuje všechno. Takže mu nezbývá než zbourat jak tu kapitalistickou a nejdokonalejší formu soukromého vlastnictví, tak starou dělbu - čímž se ruší třídy, včetně samotné dělnické třídy.. Toto postavení není u Marxe ani Lenina spojeno s výkonem fyzické práce - to byla až pozdější deformace jak ze strany stalinismu tak buržoasní ideologie. Marx sice přecenil úlohu industriálního proletariátu a politického hnutí a nedocenil sílu vlivu nedokonalého zespolečenštění výrobních sil a staré dělby práce, který umožnil jako první pokus o socialismus jen ten protosocialismus, ale není důvod jejich dlouhodobý projekt socialismu a komunismu odmítnout. Zvlášť kdxž ji prohlubování krize kapitalismus, globalismus atd. plmě potvrzují - lze se bavit o tom, proč se dočasně většině lidí jeví představa socialismu jako nesmysl, hrozba apod.
  Takže kde bere pan Bureš tu aroganci se kterou tuto koncepci klasiků odsuzuje? Znal ji vůbec? Četl např. vysoce oceňovaný ranný Marxův Úvod ke kritice Hegelovy filosofii práva? Asi těžko, protože mu vadí nejen Marx, ale i Hegel, osvícenství apod. - a právě proto je buržoasním ideologem - to je dnes v buržoasní ideologii hit. Tak proč se na mne zlobí když to veřejně odhalím? Proč se z to stydí? Já se za svou ideologickou orientaci na dělnickou třídu a její současnou podobu kognitariát nestydím.(Nevím proč mi pan Bureš pořád podsouvá tvrzení, že může být někdo - např. třída - bez ideologie - kéž by si přečetl nejprve to, co chce ironizovat.
  Maně se mi vybavuje replika z jedné slavné hry ruského klasického ajutora (já primitiv jsem už zapomněl z které - jestli to byl Gorkij nebo někdo jiný), kde se říká:
  "Čemu se smějete? Sami sobě se smějete!!!!""
  June 17, 2014 v 21.16
  To poslední je věta z Gogolova Revizora.
  ??
  June 17, 2014 v 23.09
  Evi díky, mohu jít klidně spát
  - nebudeš mi věřit, ale měl jsem to podezření,já totiž za mlada dělal divadlo a učil se monolog Chlestakova z Revizora. Dobrou, myslím, že krasoduchové se teď zase na dlouho odmlčí. Poláček bohužel asi ne. To je trest za mé četné hříchy.

  OB
  June 18, 2014 v 7.29
  normalizační děda jede
  Vzdávám se snahy bavit se tímto arogantním hlupákem, který si ve své neznalosti myslí, že drží (spolu s jeho panoptikem Tří plus jedna klasiků) jakási prvenství a mentorskou Pravdu.

  P.S. (Post)Moderní marxismus je jinde. Dávno se zbavil svého nebezpečného ekonomismu. A marxismus jako svatá kráva už naštěstí dožívá jen u několika podobných nešťastníků.
  ??
  June 18, 2014 v 8.16
  A hele, jak se nám ten postmoderní kluk vybarvil,
  jak tenký byl ten jeho nátěr jakoby otevřeného myslitele! A pod ním odborná (pod tím může být i normální lidská pořijatelnost a vzdělanost) hloupost a arogance člověka veskrze prodchnutého buržoasní ideologií a neschopného čelit argumentům zcela jiného názoru který prostě odmítá vnímát to, co se mu nechce. A to pomíjím že ta jeho verze buržoasní ideologie je už zase po česku opožděná za světem - protože to s tím dožíváním marxismu je naprostá blbost a slepota. Viz jenom ten Chomský, který žádný marxista nebyl a nakonec k němu vlastně došel. A to už nemluvím o obrovském zájmu právě o Marxův ekonomismus v souvislosti s krizí, o kterém referují i buržoasní média.Atd. atd. Musím se přiznat, že mi kluk svým oteřeným projevem značně usnadnil práci.
  Ale malé vysvětlení - leckdo z vás případnácjh čtenářů mně jistě zazlívá metodu, kterou jsem toho kluka otevřel a která se právě na tyto hochy osvědčuje. Já totiž cílím na jejich aroganci a lenost. Oni sice druhé obviňují z netolerance a nesnášenlivosti, ale jejich síla je v tom, že nediskutují, neargumentují, ale pouze - čistě stalinským stylem - zopakují několik módních pouček, o nichž si bohužel řada lidí myslí, že se o nich nemá pochybovat. Utrousí je vždy jen na půl huby okření sžíravou ironií a naivnější člověk to žere. Ale jakmile se proti nim postaví ucelený obraz světa, jiný než ten jejich, buď se odmlčí nebo takzvaně urazí a utečou. A na ty mám tuhle metodu (občas ji musím použít i na lidi typu pana Petráska, kterému se do diskuse taky nechce, i když nevím proč). Ke skutečně otevřeným a poctivě hledajícím lidem jsem tolerantní až až. A řada takových se mi pak přihlásí.
  Ale nechme metody a omluvy.
  Pro ty, kdo nečetli různé diskuse v nichž jsem účinkoval, jen náznak vysvětlení toho normalizačního dědy - já jsem naopak základy své orientace získal u velmi dobrých kantorů tehdy ještě marxistů, než je normalizace zahnala doprava, v letech 1965-1970 a moji celoživotní oroientaci zformoval rok 1968, o kterém jsem ještě těsně před vyhnáním mých kantorů sepsal pochvalnou dipolomku, kterou oni ještě stačili přijmoiut a "ztratit", ale přece jen to byl škraloup, ze kterého vyplynula nutnost určitých kompromisů s vládci (na ničí úkor!!!).A tím jsem získal informace o systému tzv. protosocialismu a ještě před listopadem k tomu sepsal teorii. A dle možností i šířil. Ale milovníkem kapitalismu ošklíbajícém se nad genii jako byl Marx a Engels ale i Lenin jako pan Bureš jsem se nestal.
  Takže to "normalizační" je od prokapitalistického "normalizátora" opravdu zábavné. A dědek jsem - to se popřít nedá - a vzteklý a nesnášenlivý.
  Já jsem totiž přesvědčen, že postmoderní zdánlivá snášenlivost ke všemu v duchovní diskusi je v dnešním světě hledajícím východisko z krize a cestu překonání kapitalismu přímo zločin. Snášenlivost k osobám hlásajícím názory není totéž co nezájem, neschopnost rozlišovat a zaujímat angažované stanovisko k tomu, co světu škodí - to je něco jiného. A vlastně to nikdy v dějinách nebylo. Jan Hus, Želivský, Thomas More nebo Giordano Bruno, ale třeba i Záviš Kalandra to názorně demonstrovali. V tomto smyslu jsem nesnášenlivý i já. Tak mi promiňte metody. Pokračování příště.
  ??
  June 18, 2014 v 8.50
  Ještě mám trochu času tak dodatek ke klukovu tvrzení o
  moderním marxismu, který se zbavil ekonomismu a dogmat apod. V tom má postmoderní kluk pravdu - to co se prohlašuje za moderní marxismus či je za něj považováno buržoasním maistreamem se opravdu dokázalo zbavit všeho podstatného z metodologie klasiků tvořící původní základ marxismu - materialistického pojetí společnosti a dějin,teorie pracovní hodnot a nadhodnoty, tříd, určení politiky jako prosazování zájmu třídy ve společenské správě, role vlastnictví, poetí ideolgie jako reflexe světa z pozic třídního zájmu, materialistického určení podstaty národa atd. Příčinou je samozřejmě obrovský tlak buržoasní ideologie n skutečný marxisus a velká tolerance ke všem možným odchylkám od něj. Ale taky ideologie nové vládnoucí třídy řídícího aparátu v protosocialismu, která zablokovala ( i mocensky) dalšímu rozvíjní skutečného marxismu a zahnala řadu nadějných marxistů do buržoasně ideologického tábora. Tento takzvaně moderní marxismus je dnes poslední zákopem buržoasní ideologie tlumícím a rozptylujícím možné odpůrce kapitalismu. A to přes to, že ti, kteří ho zastávají tohle vůbec netuší a jsou přesvědčeni, že bojují se stalinismem, dogmatismem apod. V praktické politice jsou dokonce levicoví - a to je ta veliká škoda a zločin postmarxismu či neomarxismu,který v sobě sice obsahuje mnoho "lžiček medu"(Lenin) - tedy pravdivých poznatků - ale vcelku je "sudem dehtu" - celkově nepravdivý obraz světa. A produktem toho jsou Burešové a Škabrahové, kteří se nikdy neměli možnost skutečně a do hloubky seznámit s marxismem autentickým ( i ten má své mouchy a je nutné ho rozvíjet - ale na základě poznání - ne předsudků!!!), ale o to zapáleněji ho kritizují a využívají přitom faktické přípravné dělostřelecké palby buržoasie a jejích mocenských nástrojů (školská politika, kádrová politika u učitelů a vědeckých pracovníků, peníze,granty, přízeň médií, nakladatelská politika - marxistická literatura je obchodně neatraktivní atd.atd.) To se to pak bojuje s marxisty a kecá o jeho dožívání.
  June 18, 2014 v 14.27
  zdaleka není ta rudá ideologie náboženstvím komunistů
  Možná jste se měl pane Bureš raději bavit o anarchismu Chomského než o uhlířské víře některých komunistů.
  Už Bakunin o sobě tvrdil že je kolektivistou,ale ne komunistou, protože ti se mu zdáli příliš autoritářští a predestinovaní.
  Problém antiautoritářství je ale asi v tom že příliš dá na přirozenou harmonii zdola a bezcílný aktivismus .
  Přitom je otázkou zda něco takového jako samospasitelnost tekutého hněvu vůbec může jako normativní vize existovat. .
  I proto mi NCH přijde silný v kritice ale slabý v řešeních...
  OB
  June 18, 2014 v 17.56
  Díky panu Dolejšovi za pádný příspěvek tématu. Vyzdvihuji tu větu o Bakuninovi, snad se k němu v tomto roce, 200 let od jeho narození, ještě vrátíme.

  Chomského už bylo dost, kdo má zájem, ať si jej prostuduje, ty bláboly, co se na něj snesly se často samy vyvrací. Chomsky je kritik, ale upozorňuje na "řešení", která byla předložena, nastínil jsem je výše, a není mi jasné, v čem je konkrétně slabý. V systémovém řešení? K tomu níže.
  Relativně uznávám vaše výtky k aktivismu a antiautoritářství. Ale ty se vyvíjí. Nejsou jen dobově omezeny?


  Otřesení struktur útlaku (moci kapitálu, nedemokratické moci bank, spolků dědiců, atd., vlád)
  nepřichází rozhodnutím zdola. To nestačí, na to tekutý hněv skutečně nestačí, a řešení má dílčí, nedostatečné. Ale proč jsou tak důležité? Dávají ony póry, zapouští kořeny, dávají příklad. To je předpokladem pro situace, kdy je status quo hlouběji otřesen - můžeme si představit hlubokou enviromentální krizi (energie, voda, suroviny, potraviny, změna klimatu...), válku, rozpad elit jejich úplným odpojením od světa dole..Kombinace těchto faktorů.
  V té situaci jsou tyto malé a doposud nesystémové změny zásadní. Tehdy mohou sehrát roli, kdy změní systém, protože hodnoty a každodennost jsou otřeseny, v rozpadu.
  Kromě toho je úloha této "slabosti" nedocenitelná v tom, že stávající moci poskytuje zrcadlo, ohrožuji ji třebas jen minimálně, ale brání tím více či méně účinně ve stupňování autoritářství, diktatury, ochočení lidí.

  Já nevidím moc, jako něco, co zmizí. Ale jde o její podobu, kdo má jaké pole rozhodovat, nejen formálně a zprostředkovaně. Přímá demokracie dnes není na pořadu dne. Ale opět - nikoli systémově, reálně se však na mnoha úrovních, na mnoha plošinách děje.

  Konkrétní oblasti demokratické neautoritářské politiky jsem uvedl už v textu. Zdůraznil bych ony participativní prvky v municipalitě. Ty dnes bere i to vaše buržoazní prostředí a implementuje je v různém stupni v rámci parlamentarismu států. Copak prosazování maximální participace je slabé řešení? (A přinesl je právě pohled neautoritářů, libertariánských socialistů, anarchistů, postmarxistů...)

  Tekutý hněv jistě nenabízí normativní vize. Ale jde o to, aby se jeho tekutost neslila do moci nových elit. A proto je třeba dávat to předvědění, dávat příklady, rozšiřovat imaginaci, probouzet iniciativu. Pak se může transformovat. To není program, ale jak tedy "změnit svět bez uchopení moci"? Když to obrátím: Program není samospasitelný...

  A pak -jistě to nejsou výlučně neautoritářské koncepty a praxe - ale decentralizace je zřejmý program. Začít můžeme u (samo)zásobitelství, to je jasný trend progrese ve městských oblastech. A tedy jde zřejmě umenšit korporátní moc.
  A tak dál a tak dál.

  Mně jde o dílčí kroky, ale mílové. Představy o převratu ze dne na den přenechám -doufejme literatuře - jiných.
  ??
  June 18, 2014 v 19.04
  Bureš - Dolejš - jaké pozoruhodné spojenectví v nicotě
  Je půvabné jak se pánové typu pana Bureše ( o Dolejšovi nemluvím, ten sleduje své zájmy partokracie, která si nechce komplikovat život a ohrožovat sesle tím, že by se pokoušela bojovat za zájmy neprivilegovaných, jak vidno, buržoasní ideologové jsou jejími přirozenými spojenci) snaží (když vlastí hloupostí odkryli své „ledví“) odvést pozornost všelijakým prázdným plácáním mimo mísu.
  Jakýpak tekutý hněv? Kapitalismus rozkládá jeho základní ekonomický rozpor odvíjející se ze skutečnosti, že zaměstnanec dostává jen hodnotu své pracovní síly a kapitalista nadhodnotu – takže vzniká omezená koupěschopná poptávka a tím i limit zhodnocování kapitálu. To je podstata a zostřuje ji ještě fakt poklesu míry zisku při tradičních formách vykořis´tování, který bude nutit kapitalistu nově vykořisťovat lidský kapitál – kognitariát a tím si vynutí rozvoj samosprávy. Tohle ovšem panu Burešovi osvobozenému postmarxismem od ekonom,ismu marxismu ani nepřijde na mysl. Politika je závislá ns tomto vývoji – zatím tzo je a bude politika a demokracie pro buržoasii. Teprve až bude mít lidové hnutí za demokracii oporu s samosprávném vlastnictví, může se měnit i ta politika a tedy i charakter politické moci. Nevím, o jakém autoritářství tady pánové plácají. Myslí tím asi skutečnost, že marxismus nesdílí jejich názory relativizující poznání a preferující různé síly ducha. No a reálným subjektem – nijak tekutým – to jsou všechno nesmysly – bude kognitariát – znalostní proletariát, který provede rozsudek dějn nad kapitalismem. Tedy je to jednoduché –výrobní síly potřebují určitý typ vlastnictví a ten zakládá zájmy tříd – a tedy i zájem třídy, která sobě nemůže pomoci jinak, než když pomůže ostatním, zruší třídy i sebe sama – proč pánové buržoasní ideologové či slouhové nediskutují k této otázce – no protože tady by se ukázala slabost jejich krasoduší servilní koncepce marxismu bez ekonomismu, tříd atd. Partokrat sociáldemokratizující KSČM, aby nevadila, se tu klidně sejde na jedné logice s buržoasní, ideologem, který žije v iluzi, že je levičák. Municipalita apod. – zase hlouposti. Samosprávné vlastnictví musí být v klíčových výrobních podnicích, sítítch apod. – tak to vidí Chomský na stará kolena – ale pan Bureš zřejmě ne. Decentralizace není řešení, samosprávný socialismus musí najít celospolečenské integrující mechanismy. Ovšem – demokraticky volené z neřídících pracovníků. Nevím, kdo v představách pana Bureše sní o převratu ze dne na den – já to rozhodně nejsem. Otřesení současných struktur nepřichází rozhodnutím zdola jen v tom smyslu, že jde o ekonomické procesy, skládající se živelně z každodenních aktivit lidí nalinkovaných typem výrobních sil v určité vlastnické formě. A z toho se vytváří zájmy tříd, které se nakonec rozhodnou, že už to postaru nechtějí atd.
  Nechci ty nesmysly obou pánů probírat detailně – myslím, že ani oni sami nevědí, co chtějí a jen bojují proti nějakému fiktivnímu obrazu nepřítele, kterému dávají přízvisko „autoritativní“ a myslí tím autentický marxismus. Šlo mi jen o to ukázat, jak jsou tyto zmatené kecy mimo skutečnou mísu, i když třeba sem tam i slepé kuře najde zrnko. Shrnuji jen názor toho podle pana Bureše „zasebevražděného“ marxismu osvobozeného od ekonomismu atd. – viz striptýz pana Bureše. Bez analýzy ekonomických procesů, zejména vlastnictví výrobních prostředků, a jím daného zájmu tříd nelze hledat nějakou cestu dopředu ze současného marasmu. A to nakonec pochopil i Chomsky, nikoli pánové Bureš a Dolejš.
  ??
  June 19, 2014 v 13.40
  Abych se jen nehádal....
  při studiu knihy o problémech národa a státu jsem narazil na Hegelův výrok „Je-li revolucionizována říše představ, skutečnost neobstojí.“ S ohledem na průběh diskusí na DR, zejména pana Bureše a jeho odmítnutí „ekonomismu“, bych si ho dovolil pozměnit: Není-li ve společnosti ovládané reakční třídou revolucionizována i říše představ, skutečnost nemá šanci. Jak to myslím? Pokud ideologie – výraz zájmu třídy – v daném případě třídy, které vývoj objektivní reality bere půdu pod nohama a ona tomu chce zabránit za všech okolností – ovládá vědomí společnosti, tak podstatná část společnosti, intelektuály nevyjímaje, tuto skutečnost a procesy v ní prostě odmítá vnímat a sedá na lep nejrůznějším nesmyslům, zejména takovému pojetí společenského vývoje, které převrací věci z hlavy na nohy. Pan Bureš je příkladem – analýza procesů v hloubi ekonomiky fixujících se v životě a zájmech velkých skupin lidí ho nezajímá, to je sebezáhubný ekonomismus, který zajímá jen pár nešˇastníků, jako jsem já. Oni dokážou nevnímat dokonce ani v reálných mechanismech i médiích buržoasní společnosti se projevující živý zájem o ekonomické otázky podle Marxe (samozřejmě vynucený tlakem realitym, živelný, nepřesný, bez pochopení správné hierarchie atd.), ale existující. Oni jsou dokonce schopni přijmout absurdní představu, že teorie bez materialistického pojetí, tříd atd. je marxismus –samozřejmě vylepšený, moderní, post či neomarxismus. Jako pštrosi – šup s hlavou do písku – ať se děje co se děje. A o co více utíkají před realitou a nejsou sto řešit reálné problémy, o to jsou arogantnější při obraně svého fiktivního světa.
  Jeden příklad ze staršího článku pana Bureše o národě. Pan Bureš odmítl mnou hlásané marxistické pojetí, které národ vidí jako reálné společenství lidí spojené ledasčím, ale především určitým typem ekonomických vazeb -–a to nejen takových těch vazeb „neutrálních“, jako je celonárodní trh zboží i pracovní síly a na něj navazující vazby dopravní, informační a komunikační, kulturní, atd., ale i typem výrobních vztahů (vlastnictví), které lidi propojuje- bez ohledu na třídní rozdíly.
  Pan Bureš charakterizuje, co ho na tomto pojetí „svrbí“, a „ to je představa dějin, jejichž smysl můžeme vědecky odhalit a na tomto záladě stavět. Vadí mi také představa národa jako reálné entity“.
  A v dalším textu – s odvoláním na antropology považované dokonce za marxisty, konkrétně Benedicta Andersona, prý marxisty, ovšem zbaveného dogmatismu (zejména v chápání role ekonomiky) konstatuje:
  „ Národ je právě takovým pomyslným společenstvím, které utváří moderní technologie. Podle Andersona národ představuje sdílenou představu jednotlivců. Liší se od skutečné komunity, neboť není založen na vzájemné interakci, je jen představou.“ V dalším textu pak hovoří o tom,že tato představa byla z mocenských důvodů lidem vnucena státem.“ Ejhle objevitelé netušených světů? Český národ tedy nevznikl z předchozí volné feudální národnosti, která byla v agrární společnosti a feudálním vlastnictví jen rámcovou formou izolovaných vesnic a panství, kde se dokonce i mluvilo dost odlišnými jazyky a byly odlišné i kulturní prvky. nevznikl tím, že rozvoj výrobních sil průmyslovou revolucí si vynutil kapitalistické vlastnictví, kterému nutně patřil všepohlcující trh, který rozbil všechny přehrady, vynutil si změnu dopravy,spojů, unifikaci různých norem atd. , promíchal lidi a vynutil si i jednotný jazyk a k tomu k politické zastřešení v moderním státě. Nebyl to příval lidí z venkova do měst, který tato města počeštil a začlenil do etnického společenství. Nebyla to kapitaistická směna, která vytvořila podvědomí příslušnosti k jednomu společenství zahrnujícímu nejen ty neprvivilegovaé, ale i ty bohaté a mocné. Nic z toho to nebylo, protože v reálné komunitě žádné interakce nebyly (podleb Andersona a Bureše). Byl tu jen abstraktní stát (v jiných pojetích skupina nadšenců- vzdělanců), který si najednou vzpomněl, že by bylo dobře lidi ovládat nacionalismem a vnutil jim představ, která byla v rozporu s realitou, že tvoří jeden národ? Lidé v Itálii, Německu, na Balkáně či v Polsku se šli zabíjet jen za vnucenou (státem nebo činností zločinců typu Garibaldiho či Němcové nebo T.G.M., později pak třeba protifašistických bojovníků národního hnutí odporu, příslušníků národně osvobozeneckých hnutí v třetím světě apod. ) představu národní pospolitosti? Hergot, Lenin uznával sílu buržoasní ideologie – ale že by tohle dokázala bez opory v realitě? (Samozřejmě, že realita a vědomí národní pospolitosti byla zneužita buržoasií a její ideologií nacionalismu – to je fakt – ale nikoli bez vazby na realitu a zase zejména na ekonomické faktory- proč najednou ožila idea samostatnosti Skotska potom, co byla v moři objevena nafta?).
  Čili pár vět našeho geniálního a hrdého postmodernisty –a tolik pitomostí v nich (ale na jeho obranu – není v této otázce sám –to umělé vytváření národa – neboli konstruktivismus – zastávají vlivní buržoasní badatelé – a i prof. Miroslav Hroch, vynikající znalec problematiky, si netroufá toto pojetí jednoznačně odmítnout ( i když ho určitě nesdílí), ale schovává se za halasně deklarovanou objektivitu a odmítání hodnotit různá pojetí.
  Takže dokud něco z praxe nerozbije zdánlivou svatost těchto idealistických představ o světě, nepodaří se ani provést a do konce dotáhnout přeměnu kapitalismu v humánnější řád. Ale to, jak se v diskusi na DR naprostá většina diskutujících houževnatě brání výkladu materialistického pojetí dějin svědčí o tom, že jsme od této přeměny ještě hodně daleko. Páni Burešové zuřivě bojují o to, aby se tato přeměna neuskutečnila – i když o tom – majíce hlavy pod pískem – ani nevědí.

  OB
  June 19, 2014 v 14.04
  svaté pravdy zaslepenců aneb hroši v africe...
  skutečně fascinující! jen střípek: Benedict Anderson je dostupný v češtině, a je to skutečně jeden z mála přeložených autorů, který toho v teorii "pro třetí svět", resp. pro v různém smyslu kolonizované, udělal tolik...
  ale autoritáři usilují především o svůj boj - pro národ, anebo jiné abstraktní koncepty... miliskují se slovy pravda či evidence, navzdory empirii...

  jiný fascinující střípek, jiný rudý hadr - promluvit o decentralizaci. ta je v zájmu zachování hmotnosti světa nutná. ale to není nic proti tomu, že dál existují některé struktury nadnárodní, od demokratizované OSN, federací, až po výrobní družstva, že. ale to jaksi není krátkodobou vyhlídkou, tudíž o tom nebylo ve vstupu k Dolejšově námitce po aktuálních řešeních hovořeno..

  a propos: ekonomismus není odmítání ekonomie nebo snad ekonomiky:)
  OB
  June 19, 2014 v 14.11
  za tu větu "navzdory empirii" se omlouvám, to je čistá provokace.
  ??
  June 19, 2014 v 20.41
  Vážení neburešové
  musím se přiznat, že naprosto nechápu, jak se těch několik výše uvedených zmatených poznámek pana Bureše vztahuje k tomu, co jsem napsal. Já přece nehodnotím pana Andersona jako nějakého činitele - klidně připustím, že toho pro třetí svět dost udělal,i když nevím co, ale jeho pojetí národa je prostě hloupost sloužící buržoasii a jen k tomu jsem se vyjadřoval - a mimochodem je i v rozporu s empirií - ta neexistence interakcí v komunitě a usazení fiktivního vědomí národní příslušnosti odněkud shora či od vzdělanců nebo podobně - tyto detaily mne nezajímají.
  Taktéž nechápu tu pro mne naprosto nesrozumitelnou větu začínající slovy "autoritáři" a pak nějaké miliskování se. Já žádný autoritář nejsem - naopak, odmétám všechny dosavadní formy vlastnictví, které byly i základem politiky, včetně komunistických stran, a prognózuji společnost, jejímž vrcholně neautoritářským principem bude reálná vlastnická rovnoprávnost lidí v podobě samosprávy sahající až do nejvyšších pater společenského řízení. Samozřejmě odmíétám i nějakou vedoucí úlohu strany a roli profesionálního řídícího aparátu. Takže nevím, do jakého falešného obrazu si mne pan Bureš zasazuje. Poutze tuším, že pro pana postmodernistu Bureše je autoritář každý, kdo uznává měřitelnost pravdy - to jest míry souladu poznávajícího subjektu s poznávaným objektem. Nejde o nějakou absolutní pravdu, pravda je vždy relativní,absolutní je jen sám proces poznávání, ale ze dvou poznávajících subjektů docházejících k různým závěrům je podle marxismu (nejen podle Hellera - např. Lenin podává definici pravdy) jeden pravdě -objektivní realitě blíž než druhý, přičemž ten druhý může podávat i zcela falešný a nepravdivý obraz objektivní reality, ať už z blbosti gnoseologické nebo ideologické zaslepenosti jako pan Bureš. Kdo se s čím mazlí nevím, ale vím, že totální relativizace pravdy, resp. odmítmutí jakékoli pravdy a poznatelnosti dějinných zákonitostí - což ve svém striptýzu potvrdil pan Bureš - slouží prostě buržoasii. Kdxž tahle hloupost ovládne vědomé společnosti, nemůže nikdo říci, že vývoj společnosti jde proti věčnosti kapitalismu - a o to přece jde.
  Pokud jde o decentralizaci - já ji neodmítám, ale ona není podstatným řešením problému - tím je, jak zdemokratizovat a vlastnicky zrovnoprávnit podíl lidí na ovládání nutné míry centralizace ekonomiky. Už jen propojování počítačoých sítí ukazuje, že ekonomika směřuje k celosvětovému propojení ekonomiky a její regulace - samozřejmě při nutné míře manévrovacího prostoru pro dílčí články. Jelikož pan Bureš se k těmto otázkám vlastnické rovnosti odmétá vyjadřovat,tak nevím, co si on myslí.
  Samotný fakt existence nadnírodních struktur není nic špatného, naopak to odpovídá dlohodobé tendenci vývoje lidstva a předvídal to už Marx s Engelsem v Manifestu - jde jen o to, kdo ty nadnárodní struktury bude ovládat - takže naším protivníkem je kapitalistická kontrola nadnárodních struktur a její nahrazení nadnárodními samosprávnými strukturami.
  A cviky kolem ekonomismu? Pan Bureš ve svém pohrdání marxismem nedefinoval, jak on vidí roli ekonomiky. Znám i jiné jeho texty a připouštím, že on a jeho vzory - Anderson apod. -roli ekonomiky neodmítají, ale v tom problém není. Od marxismu se liší tím,že ji berou jen jako jeden z mnoha faktorů. V pojetí společnosti explicitně či implicitně akcentují duchovní faktory (viz pojetí národa, odmítání tříd apod.) a tím slouží buržoasii a zároveń tím jsou taky směšní.
  Takže pane Bureši - jen pokračujte dál a víc a víc se bude ukazovat Vaše neschopnoost pochopit podstatu a reagovat na ni.
  + Další komentáře