Proč, ani já, nejsem komunistou

Bohumil Sláma

Autor jmenuje deset tezí, které vysvětlují neslučitelnost komunismu s demokracií.

Navazuji na známý článek Karla Čapka a na méně známou, ale snad ještě závažnější stejnojmennou knihu kolektivu autorů (Josef a Karel Čapek, Jan Herben, František Langer, Fráňa Šrámek, Ferdinand Peroutka a další). Všichni její autoři byli příliš mírní, hlavně proto, že (počátkem dvacátých let minulého století) ještě nevěděli, v co se komunismus u nás i ve světě nakonec vyvine.

Stran KSČM jsme dnes ovšem v podobné situaci, neboť se dosud nedostala k moci a nemohla se tedy znovu plně projevit. Proto je na místě jistá nemírnost, zvláště vůči řadě mylných tezí, které komunisté dodnes neopustili:

1. Komunismus je utopií a jakákoli utopie je nebezpečná, protože je mýtem, výmyslem či nepravdou.

2. Komunismus je „rájem“, který slibovali už judaističtí, křesťanští a muslimští proroci, ale nikdy se neuskutečnil, protože je neuskutečnitelný.

3. Komunismus je v zásadním rozporu s Marxovým pojetím vývoje, neboť vývoj v konečné fázi znehybňuje.

4. Obraz komunistické společnosti komunisté nikdy dostatečně neupřesnili a dodnes se tomu vyhýbají.

5. Od svých hlavních mýtů komunisté - podobně jako křesťané a muslimové - odvozují řadu mýtů vedlejších či konkrétnějších, kterými útočí na zdravý lidský rozum snad ještě víc. Tím společnost poškozují; nepůsobí ve směru pokroku a náprav ale naopak.

6. Komunismus vychází z nereálného chápaní člověka, zejména jeho mentality, která se mění velmi pomalu a v mnoha podstatných rysech zůstává po staletí téměř neměnná.

7. Kapitalismus není nutné zrušit, lépe je pouze zmírnit jeho nejhorší formy. Zrušit ho lze jen násilím, neboť má stejně jako demokracie své přirozené obranné mechanismy. Násilí, zejména není-li plně odůvodněné, vždy vyvolává zpětné reakce, které je třeba potlačit, čímž se společnost dostává do začarovaného kruhu, jehož výsledkem je zákonitě totalita.

8. Humánní může být socialismus i kapitalismus, neboť v ideálním nebo jemu blízkém stavu se rozdíly mezi nimi stírají. Už dnes lze Švédsko či jiné sociální státy považovat za kapitalistické stejně jako za socialistické.

9. Kritika současného stavu světa a české společnosti není komunistickým specifikem, existují i jiné, nesčetné a velmi tvrdé kritické přístupy. Pokud nevycházejí z extremismu, jsou realističtější a tudíž realizovatelnější.

10. Komunismus a demokracie jsou neslučitelné, protože komunistické cíle jsou na rozdíl od demokratických nereálné. Demokracie nikdy nebude znehybnělá a nikdy ani nebude rájem.

Komunisté se dnes stejně jako v roce 1945 tváří jako čistí, avšak uplatňují podobné praktiky a velmi podobné jsou i jejich úmysly. Týká se to zejména jejich fundamentalistického křídla, reprezentovaného Miroslavem Grebeníčkem, který před časem „zametl“ kauzu svého otce týkající týrání politických vězňů, a Martou Semelovou, čelící nyní obvinění kvůli několika nehorázným výrokům.

Umírněné křídlo, reprezentované zkorumpovaným „bojovníkem proti korupci“ Jiřím Dolejšem a Miloslavem Ransdorfem, který unikl několika obviněním jen díky imunitě, je ovšem možná ještě horší, neboť je ještě pokrytečtější. Většina jeho dnešních protagonistů prokázala svou amorálnost i tím, že do KSČ vstoupila za totalitní (ne)normalizace.

Každý, kdo je členem KSČM nebo kdo ji volí či s ní sympatizuje, by si měl uvědomit, že uvedené výhrady jsou objektivně podložené a že jsou relevantní, a že by se proto nad nimi měl přinejmenším zamyslet.

  Diskuse
  May 14, 2014 v 14.32
  Slačálek - Placák - Sláma
  jen poznámečka : paradoxně s tématem souvisí článek P. Placáka polemizující s polemikou vědeckého antikomunismu (O.Slačálek) jako s formou metodického anarchismu.
  Věcný postup při dokazování hypotéz je v rozporu s normativními soudy typu "komunisté budou špatní, protože byli špatní". Odkaz pro srovnání :
  http://a2larm.cz/2014/05/vedecky-anarchismus/
  BS
  May 14, 2014 v 16.2
  Opět jste se jen vyhnul
  daleko ožehavějším tématům.
  May 14, 2014 v 16.48
  metoda hodnocení není nepodsattná
  jen upozorňuji že váš názor že komunismus je jen násilně prosazovaná eschatologie je poněkud metafyzický a normativní. Odmítáte představu že i my máme nějakou zpětnou vazbu.
  Realita složitě strukturovaného hnutí je mnohem pestřejší Máme své umanuté mesiáše, ale i reálně uvažující lidi. jako ostatně i jiné myšlenkové proudy.
  Nejde o to rušit kapitalismus nějakým výnosem ale prostě ho historicky překonat. Ekvilibristiky s postkapitalismem jsou možné, ale nakonec jde o to, jaký základ nová společnost bude mít. Na konec dějin nevěříme asi ani jeden.
  A to je otevřené...
  May 14, 2014 v 18.10
  Teze či argumenty pana Slámy jsou stokrát dokola omílané. S některými už ani nestojí za to polemizovat.
  May 14, 2014 v 20.34
  příliš neukotvené, příliš nesourodé
  Článek mi přijde ze všeho nejvíc jako souhrn protikomunistických předsudků, místo aby poctivě a z více úhlů rozebíral a dokládal předložené teze.

  Chvíli se mluví o KSČM, pak zas o komunismu, aniž by byl nějak přiblížen vztah mezi KSČM a komunismem. Přitom jsou lidé na levici, kteří KSČM považují za stranu sociálně demokratického typu a kteří např. pana Dolejše nepovažují za komunistu.

  Komunismu je v článku připsána řada atributů, ale pokus o alespoň obecnou definici chybí. Jedna z definic říká, že komunismus je ideologie, která hlásá veřejné vlastnictví výrobních prostředků (a pozor, není tam nikde slovo VÝHRADNĚ ani POUZE) a potlačování třídních rozdílů mezi lidmi. V tom není podle mě ani utopie, ani „ráj“ slibovaný starověkými proroky, ba ani strnulost, ani nereálné chápání člověka. Dokonce ani neslučitelnost s demokracií v tom nevidím.
  May 15, 2014 v 8.29
  utopie
  Zastavil bych se už u prvního bodu. Utopie jako taková přece není apriorně nebezpečná. Utopie tvoří určitý motivační horizont, k němuž se lidé v dané společnosti mohou přibližovat.
  A propo - nevím, jakou ideologii zastává autor článku, ale pravděpodobně i on bude k nějaké utopii inklinovat. Utopické jsou de facto i myšlenky liberalismu (dokonalý volný trh nemůže existovat) či konzervatismu (opět se můžeme pouze přiblížit určitému normativnímu ideálů).

  Společnost bez utopického horizontu dle mého degraduje, protože jí chybí směřování. Pouze udržuje status quo, což je málo.

  BS
  May 15, 2014 v 13.44
  Panu Dolejšovi:
  Opět se vyhýbáte ožehavým věcem, například: Jak to, že já, člověk který se dopustil korupce, si dovoluji mluvit za komunisty, když oni přece hlásají jen "krásné" věci? Není to jen další z klíčových paradoxů? Korupční čin se přece stal, je tu jednou pro vždy, nedá se smazat ani odčinit, slušné a krásné je pouze odstoupit a mlčet. Jak tedy to, že si dovolujete mluvit v Čt nebo psát do seriózního deníku DR? Těch paradoxů je samozřejmě mnohem víc. K věcnější části Vaší odpovědi: Jistě, komunistické hnutí je dnes přirozeně nehomogenní, bylo k němu přidáno mnoho různých nových tezí, ale pokud je někdo komunistou, to hlavní a stálé přece jen i nadále drží - jinak by se komunistou nazývat nemohl. Nedržel by veřejnost v představě, je jeho hlavní cíle jsou takové a takové. I to vaše neurčité nebo jen v dílčích "glosách" pravdivé učení je de facto demagogií a pokrytectvím. I to máte společné s katolíky.
  BS
  May 15, 2014 v 13.54
  Panu Truhelkovi:
  KomunistickáSČM je nebo není stranou sociálně demokratického typu?
  Pan Dolejš je nebo není komunistou?
  Chtějí komunisté zrušit kapitalismus nebo nechtějí?
  Je nebo není obecná definice komunismu zřejmá?
  BS
  May 15, 2014 v 14.2
  Panu Šimečkovi:
  Každá utopie je nebezpečná, neboť je neuskutečnitelným-nepravdivým lákadlem. Souhlasím, když mluvíte i o utopii liberalismu.
  Utopii je třeba přísně oddělovat od ideálu či cíle, zejména pokud není v záhlaví jasně uvedeno, že je to "pouze" ideál či cíl.
  May 15, 2014 v 17.28
  jak posunout kritiku do méně předsudečné polohy
  Jsem v podstatě trpělivý člověk tak to zkusím ještě jednou - možná si to přečtete a zamyslit se nad tím. Jistě je i na nás jako na všem co kritizovat, ale kritika by neměla být předsudečná :t
  1) Překonat kapitalismus není totéž co ho rušit - na konec dějin nevěříme snad ani jeden, pokrok přeci neskočil včera.
  2) KSČM samozřejmě nechce být druhou sociální demokracií - a o slučitelnosti "socialismu" s demokracií tu psali už jiní
  3) nebezpečný je fanatismus nikoliv utopie - utopie znamená to co není, ale může být a to lze dosáhnout i věcným postupem

  P.S. obhajuje serióznost, k tomu patří i ověřit si fakta. Doufám že jen neúmyslně opakujete ten nesmysl o korupci ale i tak.
  + Další komentáře