Genderové stereotypy mezi sociálními demokratkami

Ivana Recmanová

Genderové stereotypy šíří některé samotné členky ČSSD. V sociální demokracii by měl zavládnout konsenzus, že neexistuje prokazatelně nic jako zásadně mužské či ženské chování, snad jen s výjimkou užívání mužského nebo ženského rodu v češtině.

Do České strany sociálně demokratické jsem vstoupila mimo jiné proto, že jako levicově smýšlející člověk jsem přesvědčena o rovnosti všech lidí bez ohledu na jejich pohlaví, národnost, náboženské vyznání a mnohé další charakteristiky.

Jestli něco nemám ráda, jsou to stereotypy založené na nepravdách a tvrzeních bez důkazů. Poslední dobou mi ovšem začalo docházet, že v ČSSD bohužel některé samotné členky — ať již úmyslně, či nikoliv — šíří genderové stereotypy. Nejvíc vypovídající mi přišly tyto čtyři situace:

1. Před březnovým sjezdem některá velká média interpretovala boj o místopředsednická křesla tak, že o ženské místo se utkají Alena Gajdůšková a Marie Benešová. Že může být ve vedení strany více než jedna žena, novináři v potaz nebrali, i tak se jim ale ze strany ČSSD dostalo mlčení ohledně této záležitosti. Při samotné nominační řeči zdůraznila Alena Gajdůšková, že bude „dobrou ženskou tváří“ a bude využívat svoji „ženskou empatii“ k řešení interpersonálních problémů. Poté sklidila potlesk. Jak se již v Britských listech vyjádřila Radka Janebová, Alena Gajdůšková si tím sama ublížila, protože se tak pasovala do role jiné a marginální kandidátky. 

2. Na jedné konferenci týkající se rovnosti genderů a pohlaví vyprávěla jedna sociální demokratka o svých problémech v rámci strany, přičemž se cítila diskriminovaná kvůli tomu, že je žena. Když přešla ke komentování nízkého zastoupení žen v nejvyšších patrech politiky, zmínila mimo jiné toto: „…jsou tam víceméně jen muži a ta paní, co v té komisi sedí, no to snad ani není žena…

3. Nedávno se na iDnesu objevil článek mapující nízké zastoupení žen na kandidátkách a v Poslanecké sněmovně obecně. Hana Orgoníková, dlouholetá poslankyně ČSSD, se k tomu vyjádřila takto: „Musela jsem se naučit někdy se chovat jako muž.

4. Oranžový klub zveřejnil rozhovor s kandidátkou do Poslanecké sněmovny Miroslavou Strnadlovou. Na otázku, co si myslí o situaci žen v politice, odpověděla takto: „…Ženy však mají, oproti mužům, vyšší schopnost a snahu se domluvit a mají pud sebezáchovy a vrozený cit pro budoucnost rodiny — státu.

Po konfrontaci s těmito sděleními jsem se cítila velmi uraženě i ublíženě. Podle některých sociálních demokratek je správná žena za každou cenu upravená, vychází s každým zadobře, zásadně neriskuje, chce děti a hlavně se nechová jako muž, ať už to znamená cokoliv.

Kdo tak nečiní, ten není podle oné neznámé sociální demokratky žena, ať už se považuje za kohokoliv a ať už jsou jeho pohlavní orgány jakékoliv. Zajímavé je, že od mužů první čtyři zmíněná kritéria jako požadavky ve stranickém diskurzu nezaznívají, což občas slouží některým zastáncům kvót, když tvrdí, že je důležité mít ve vedení strany ženy, „aby se vyrovnal mužský logický svět empatickým ženským“.

Volání po ženách se uskutečňuje i při řešení problémů, které jsou ovšem komplexnější, než se na první pohled zdá. Takovým případem mohou být stranické schůze v pozdních večerních hodinách. Dle některých pozorovatelů jsou schůze v takové časy problematické, neboť diskriminují ženy s dětmi, takže vyšší počet žen na jednáních by schůze přesunul na dřívější dobu.

Tito argumentátoři si ovšem neuvědomují, že o děti nepečují jen ženy, ale že ve straně existují i ženy bezdětné, které nemusejí být v osm večer doma. Navýšení počtu žen ve vedení různých stranických buněk tedy může, ale i nemusí zamávat s časy schůzí, protože bude záležet především na tom, jaké ženy se budou jednání účastnit.

Umím si představit, že některé bezdětné, které se budou chtít zbavit potenciálních dětných rivalek, budou naopak nadále prosazovat pozdní schůze. Představa, že zájmem každé ženy je péče o dítě, je tudíž chybná.

Čtyři výše zmíněné situace také do jisté míry přispívají k vysvětlení, proč nejsou ženy v ČSSD slyšet. Nejde jen o jejich počet. Pokud dochází v rámci strany — především ze strany samotných žen — ke skryté a úspěšné lobby za to, aby se sociální demokratky držely zpátky, víc naslouchaly, než mluvily a „neduply si“, aby se přistoupilo na jejich požadavky, nelze se divit, že je nikdo nevnímá nebo nebere vážně.

K politice nekompromisní vyjednávání nevyhnutelně patří a smetanu slíznou ti, kteří můžou na konci boje prohlásit: „Já jsem to zvládl(a).“ Kdo by nakonec chtěl volit do vedení strany neznámé tváře?

Nemyslím si, že by se měl zachovat status quo v současné situaci, kdy se machismu ve straně bohužel daří, nicméně ve straně by měl zavládnout konsenzus, že neexistuje prokazatelně nic jako zásadně mužské či ženské chování, snad jen s výjimkou užívání mužského nebo ženského rodu v češtině, mluví-li někdo o sobě.

Existují ženy, které se nelíčí ani se neholí, nejsou příliš šikovné ve vytváření si sítě kontaktů, mají rády adrenalinové sporty nebo je nezajímají děti, stejně tak existují muži, kteří tráví dvě hodiny denně před zrcadlem, rádi naslouchají druhým, bojí se neznámého nebo zůstanou osm let na rodičovské.

Není to špatně, je to jejich volba a měli bychom to respektovat, pokud se nepovažujeme za konzervativce, protože jakýmkoliv vnucováním genderových rolí přistupujeme na dialektiku těch, kteří obhajují uměle vytvořené kulturní konstrukce, které nemají racionální opodstatnění (ženy neumějí řídit politiku, muži by neměli učit v mateřských školách). Jestliže chceme progresivní sociální demokracii, musíme se sami začít chovat progresivně.

  Diskuse
  JK
  October 15, 2013 v 11.32
  K čemu tedy kvóty?
  Dobrá, připusťme tedy, že neexistuje nic jako "prokazatelně zásadně mužské či ženské chování". K čemu by tedy byly vůbec dobré kvóty pro ženy v politických funkcích, a k čemu by vůbec měla být dobrá "ženská" místopředsedkyně jakékoli politické strany? Není potom úplně jedno, jaké bezpohlavní bytosti v těch fukcích jsou?
  IR
  October 15, 2013 v 11.47
  @Jan Konvalinka
  Já si právě myslím, že je potom jedno, jaké je zastoupení které skupiny v politických funkcích, i když chápu ty, kteří zastávají názor, že je vhodné do některých poradních sborů vybírat členy tak, aby to celkově reprezentovalo lidskou společnost (ať už globálně, nebo lokálně), takže se to neomezuje jen na výběr podle pohlaví, nýbrž i rasu, věk, vzdělání, náboženství atd.
  TT
  October 15, 2013 v 13.11
  Proč ženské kvóty
  Jak správně zmínila Ivana Recmanová, smyslem kvót je celistvější reprezentace společnosti. Nikoli tedy nějaké hypotetické ženské principy.

  Zkušenost ovšem ukazuje, že jinak než kvótami se taková reprezentace zajistit nedá. Libertariánský odpor proti ženským kvótám odůvodněný neexistencí kvót pro věk a rasu je zavádějící prostě proto, že se to dá zajistit mnohem hůře. Navíc vidíme, že věkové složení zastupitelstev zase takovým problémem není (pokud to nevidíme opačně, že jsou v parlamentu mladí lidé, kteří nikdy nic krom politiky nedělali).

  Bylo by možné mluvit o kvótách pro národnostní menšiny, protože bychom dokázali zajistit jedno místo v PS PČR pro polskou menšinu (odpovídá to realistickým odhadům počtu Poláků u nás - 0,5 %) a aby se v okresech Karviná a Frýdek-Místek volil jeden poslanec jako zástupce polské menšiny.

  Totéž ale nejde technicky udělat pro Romy, Slováky, Vietnamce atd. kteří nejsou takto vázáni na historické území a k jejichž národnosti se může přihlásit každý.

  Kvóty nejsou ideálním řešením a jako každý podpůrný nástroj jsou prostě jen realistickou snahou napravit chyby. Celistvější zastoupení žen v politice znamená celistvější (nikoli úplnou) reprezentaci společnosti. To, jestli se z žen političek vyklubou osobnosti rozměru Vigdís Finnbogadóttir či Angely Merkel, nebo příšerky typu Golda Meir nebo Margaret Thatcher už je pak dáno stavem společnosti...
  JH
  October 15, 2013 v 13.59
  Prokazatelně zásadně mužské či ženské chování
  asi neexistuje, pokud tím "zásadně" myslíte "výhradně", ale prokazatelně existuje "převážně mužské" a "převážně ženské" chování, a to v různých (ale ne všech) směrech lidských činností. Když někdo říká "chovat se jako muž", nemusí (i když může) tím myslet, že ženy se tak chovat nemohou nebo nesmějí, ale jen to, že se tak většinou nechovají.
  Z příkladu 3 není jasný kontext, ale vy si to zjevně vykládáte tím nejhorším možným způsobem.
  IR
  October 15, 2013 v 14.19
  @Jaroslav Hájek
  Co se týče Hany Orgoníkové, byla to pouze jedna věta nebo dvě uvedeny v onom médiu. Myslím, že kontext není ani tak důležitý (respektive tam nic doplňujícího nebylo). Nevím, co si představujete jako "nejhorší možný způsob". Já si mužské chování neasociuji s ničím zlým. Podle toho, co řekla Hana Orgoníková, jsem to pochopila tak, že ona mužům a ženám (případně intersexuálům) přisuzuje nějaké příznačné vlastnosti a ona bere jako špatnou věc, že se musela chovat podle jiných pravidel.
  JH
  October 15, 2013 v 14.51
  Taky jsem to tak pochopil,
  a v tom případě jsem asi nepochopil, co vám na tom vadí. Vadí vám skutečnost, že paní Orgoníková přisuzuje mužům a ženám příznačné - nikoli tedy vlastnosti, ale způsoby chování, nebo to, že se musela (z nějakého důvodu, který se jí nelíbí) chovat těmi způsoby, které přisuzuje spíše mužům?
  IR
  October 15, 2013 v 15.4
  @Jaroslav Hájek
  Vadí mi oboje. Respektive u toho druhého záleží na tom, jak a k čemu byla nucena. Nejde o to, jestli to bylo "mužské" nebo "ženské", jde o to, jestli bylo ospravedlnitelné, aby se nějakého chování vzdala.
  JH
  October 15, 2013 v 15.30
  Nechápu tedy,
  co vám vadí na tom prvním - já myslím, že typicky mužské a typicky ženské vzorce chování jednoznačně existují, stačí se dívat kolem sebe. Například muži více riskují, nebo jsou agresivnější. Jestli vám vadí, že někdo říká pravdu o tom jak vidí svět, tak pro to asi nemám pochopení.
  Že je někdo nucen se v práci nějak chovat, to je jistě nepříjemné, ale to jsme asi do jisté míry všichni.
  October 15, 2013 v 17.28
  O co by slečně Recmanové šlo, Járo. Ona jen poukazuje na to, že svět je hrozně komplikovaný. Na to se snad poukazovat může, ne? Člověk je tady neustále nucen chovat se nějakým způsobem, přičemž se tomu ještě říká svoboda. Reprezentuje nás někdo, kdo s námi nemá vůbec nic společného, a tomu se říká demokracie. Menšiny reprezentují jakési vzorky obyvatelstva, ale technicky to nejde udělat tak, aby to bylo spravedlivé. K čemu to potom všechno je? Pokud mě jako ženu má někdo reprezentovat, musí to být někdo, kdo je stejný jako já. Pokud se ženy chovají jako muži, tak přece nemohou reprezentovat ženy. Jenomže to by se všechny ženy v zájmu spravedlivé reprezentace musely povinně chovat jako ženy. To by možná bylo ještě horší.
  Ještě mě velice překvapil pan Tožička, když napsal, že Romy nemůže nikdo reprezentovat, protože romská národnost je volitelná. Proč my se tedy vlastně těch Romů pořád zastáváme? Vždyť oni si mohou zvolit jinou národnost a budou mít klid. Jenom je ještě zajímavé, že polská národnost volitelná není. Čert aby se v tom vyznal.
  JH
  October 15, 2013 v 19.46
  Na to se poukazovat může,
  i když je to celkem o ničem, protože to ví každý :) Já navíc z příspěvků paní Recmanové nemám ten dojem, že by poukazovala na složitost světa, spíš na konkrétní věci, ale to může asi vyjasnit sama, bude-li chtít.
  Chtít, aby tě reprezentoval někdo stejný jako ty, to je asi trochu moc, to by museli být v parlamentu všichni. Sama se reprezentuješ ve volbách. Na druhou stranu, že ženy by měly v parlamentu reprezentovat ženy, to mi připadá rozumné. Kdyby to bylo na mně, prosazoval bych do parlamentu kvótu sto na sto. Však ony by se političky na kandidátky zázračně našly (pokud by jinak hrozilo propadnutí mandátů). Jistě to tak nejde udělat se všemi možnými kategoriemi občanstva, ale kategorie muž-žena jsou dostatečně symetrické.
  Pokud jde o tu poslední věc, mám za to, že se mýlíš. Já mám dojem, že polská národnost je tak volitelná, to jest můžeš klidně při sčítání lidu uvést, že se cítíš být Polkou, a nikdo to nezpochybní.
  October 15, 2013 v 20.4
  To o polské národnosti jsem pochopila z příspěvku pana Tožičky. Také se mi to nějak nezdá.
  Ve volbách se sama nereprezentuji, nýbrž volím někoho, kdo mě bude reprezentovat v parlamentu a dalších zastupitelských sborech. Volba je omezená (jenom z toho, co se nabízí). Abych se sama reprezentovala, musela by být přímá demokracie.
  Kvóty ať si pro mě za mě jsou, když si někdo myslí, že to bude k něčemu dobré.
  MK
  October 15, 2013 v 20.52
  Tak nějak k tématu
  Neexistuje specificky mužské a ženské chování, vyjma oblastí které souvisí s rozmnožováním. (S tím politika doufejme souviset nebude). Ale existuje dost specifické chování těch, co si hráli s vojáčky a těch co si hráli s panenkami. Ve spoustě rodin se to ještě pořád nějak váže na pohlaví. Proč? Protože... (V mé naštěstí nikoli, u nás vládly genderově neutrální zvířátka).
  JH
  October 15, 2013 v 21.39
  Když neexistuje specificky mužské a ženské chování,
  vyjma rozmnožování, tak jaktože je parlament nebo správní rada ČEZu tvořena převážně muži? Že by to souviselo s rozmnožováním?
  MK
  October 15, 2013 v 21.45
  Ne, to souvisí s těmi drobnými tlaky, které nevnímáme (metaforicky jsem to vyjádřil těmi hračkami). V některých kulturách to je jinak, a jinak taky vypadá složení vedení kmene.
  No ale ty "drobné tlaky" nejspíš nevytváří kosmické záření, ale muži a ženy (to jest lidé) svým (rozdílným) chováním. Ergo, typicky mužské a typicky ženské chování nejspíš existuje.
  October 15, 2013 v 21.59
  Ty schůze pozdě večer a stereotypy o mužích a ženách
  Před pár dny jsem slyšel jednoho kolegu říkat, že se nemůže pravidelně zúčastňovat jakéhosi prestižního odborného semináře v večerních hodinách, protože na rozdíl od ostatních účastníků má malé děti. No ale fakticky to bylo složitější, protože sice ty ženy, které tam chodí mají děti odrostlé, ale jiní muži s malými dětmi tam jsou, takže on je vlastně obětí stereotypu, že muži vždy dají přednost kariéře před rodinou, zatímco ženy ne. Většinou ten stereotyp sedí, ale někdy také ne.
  Stereotypy se tváří, jakoby byly popisující, ale jsou normativní. Žena, která nepracuje na své kariéře po večerech je dobrá matka, muž, který to nedělá, je pohodlný nebo srab.

  Prokazatelné rozdíly mezi muži a ženami v průměrech existují, ale je tam velký překryv a navíc se nedá zatím moc rozlišit vliv vrozených faktorů a socializace. Ta rozdílná socilaizace chlapců a holčiček mimochodem začíná už v kojeneckém věku.

  Já pro kvóty v pro ženy v zásadě jsem. Ivana Recmanová zmiňuje také podíl v politice podle vzdělání, to je ale něco jiného, protože vzdělání je získané, ne vrozené.
  JH
  October 15, 2013 v 22.23
  Oběť stereotypu?
  Možná jsem vaši historku špatně pochopil, pane Kubičko, ale mě to zní tak, že váš kolega se tomu stereotypu naopak postavil. Jeho obětí jsou ti muži, kteří tam chodí, protože je to u mužů normální.

  Ohledně rozdílů mezi muži a ženami - proč by vůbec mělo záležet na tom, co je způsobeno vrozenými vlivy a co socializací? Když si vezmeme například skutečnost, že muži častěji páchají znásilnění (a násilí vůbec), tak i kdyby někdo prokázal (a možná že už prokázal, nevím), že je to mužům vrozené, stejně je potřeba tento efekt potlačovat.
  IR
  1. Znásilnění páchají i ženy. Nejspíš pro znásilnění existuje nějaké biologické vysvětlení (koneckonců, nejsme jediný živočišný druh, který to dělá), ale neznám ho.
  2. Jestliže jsou rozdíly v chování mezi muži a ženami vrozené, jak je možné, že u jednoho keňského kmene (na jméno si nevzpomenu), kde na lov chodí ženy a muži zůstávají doma a vaří jídlo, řeknou v průměru více slov za den právě ti muži? V naší kultuře je to naopak.
  October 15, 2013 v 23.22
  Podvratná marginálie
  Vlastně polemická - s panem Kubičkou. On je nějaký politologický nebo jiný důvod, aby byl parlamentu dobře reprezentován genofond voličstva? V tom případě by měly být kvóty i na krevní skupiny a Rh faktor (a další "vrozené" vlastnosti jako je třeba barva očí, případně do určité míry tělesná výška a jiné proporce).
  MK
  October 15, 2013 v 23.42
  Pane Guthe
  (doufám, že skloňuji vaše jméno správně)
  s tímto argumentem jsem se už taky setkal. Kvóty nemají ani tak zajistit přesné rozložení, jako spíše potlačit účinky sterotypů dokud neuplatňováním nevymizí. Takže pokud jsou nějaké stereotypy vůči lidem s Rh- je třeba kvóty zavést. Pokud nic takového není, nejsou potřeba.
  JK
  October 15, 2013 v 23.49
  Rozdíly
  Ještě jednou: pokud opravdu neexistuje "prokazatelně zásadně mužské či ženské chování", pak jsou argumenty pro kvóty pro ženy v politice velmi slabé. Pokud chceme pouze "celkově reprezentovat lidskou společnost", jak píše autorka, tak bychom totiž měli zavést kvóty i pro náboženská přesvědčení, sexuální orientace, sociální třídy, profesní skupiny, atd. atd., čímž ovšem zastupitelská demokracie končí.
  Jenomže tohle je jenom argumentace ad absurdum, protože původní autorčina premisa neplatí, behaviorální rozdíly mezi muži a ženami samozřejmě (naštěstí) existují.

  p. Hájek:máte pravdu. Mimochodem, každý poukazuje na vysoké zastoupení mužů ve vládě, Parlamentu nebo správní radě ČEZu, ale nikdo si nevšímá úplně stejné asymetrie u pachatelů násilných trestných činů nebo viníků dopravních nehod (přes 90 procent muži). Přesto to má nejspíš stejnou příčinu. Testosteron.
  October 16, 2013 v 0.0
  Panu Hájkovi: Ten kolega se tomu stereotypu postavil, ovšem jeho chování mu z hlediska kariérního škodí, těm, co tam chodí, to zase škodí z hlediska rodinného života - samozřejmě nejde o jeden seminář, ale celkový životní styl. Obětí stereotypů můžou být samozřejmě i muži, kteří se jimi řídí, v tom máte naprosto pravdu a musím říci, že před takovými dvaceti třiceti lety to u nás nikoho nenapadalo.

  Panu Gutovi: krevní skupina či RH faktor nemají vliv na zvolení poslancem, takže to není potřeba řešit. Výška a vzhled vliv mají - vyšší a hezčí lidé jsou ve výhodě, to je známo, není to spravdlivé ani rozumné, ale co tím?

  Neuvažoval jsem o representativnosti ale o spravedlnosti - ženy by měly mít stejnou šanci ovlivňovat veřejné dění jako muži.

  S Tomášem Tožičkou se shodnu v tom, že kvóty nejsou ideální řešení, ale podpůrný nástroj k napravování chyb.
  October 16, 2013 v 0.8
  Testosteron?
  Ta asymetrie není všude stejná - ve Skandinávii je v parlamentech více méně parita, v násilné kriminalitě je poměr podobný jako u nás. Ta podobnost mezi kriminalitou a politikou není asi nezbytná. Politik nemusí mít mentalitu gangstera, aspoň ne všude.
  JK
  October 16, 2013 v 0.46
  Testosteron!
  P. Kubička: Špatný argument. Ve Skandinávii je v parlamentech víceméně parita, protože tam po desetiletí fungují kvóty pro zastoupení žen na kandidátkách politických stran. V dozorčích radách velkých firem kvóty nebyly a k paritě nedocházelo. Takže se kvóty zavádějí. Bez kvót to zřejmě nejde.

  Já si nemyslím, že politik musí mít mentalitu gangstera, já jsem tou analogií s pachateli násilných trestných činů chtěl ukázat, že testosteron vede (prokazatelně) k agresivitě a snaze o dominanci, která se může projevovat snahou o vedení zločineckého gangu zrovna tak jako snahou po vedení vědeckého ústavu, politické strany nebo filharmonie. Ponecháni sami sobě, snaží se samci imponovat samičkám dominancí (u goril tomu není jinak). Naštěstí tady máme ty kvóty.
  + Další komentáře