Kongres žen nabídl vizi, jak zlepšit postavení žen na trhu práce

Marcela Adamusová

První český Kongres žen, jehož se zúčastnilo více než 700 návštěvnic a návštěvníků, měl za cíl upozornit na přetrvávající znevýhodněné postavení žen ve společnosti a vytvořit prostor pro diskuzi o této problematice.

V sobotu 15. 6. 2013 se v Národním domě na Vinohradech konala výjimečná akce - historicky první český Kongres žen. Akce, které se zúčastnilo více než 700 návštěvnic (i návštěvníků) měla za cíl upozornit na přetrvávající znevýhodněné postavení žen ve společnosti a vytvořit prostor pro diskuzi o této problematice, která bývá často zlehčována a odsouvána na okraj zájmu.

Jak a proč vznikl Kongres žen?

U vzniku Kongresu žen stály 4 organizace — Fórum 50 %, které usiluje o vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice, pracoviště Sociologického ústavu Národní kontaktní centrum — ženy a věda, zabývající se postavením českých vědkyň a dvě německé nadace - Nadace Friedricha Eberta a Nadace Heinricha Bölla.

„Kongres žen vznikl v reakci na to, že české ženy se stále potýkají s předsudky a stereotypy, které brání jejich osobnímu i profesnímu rozvoji. Jsme přesvědčené, že je třeba se touto problematikou začít vážně zabývat i v českém kontextu a netvářit se, že nerovnost pohlaví je možná problémem rozvojových zemí, ale rozhodně ne naším.

Inspirovaly jsme se podobnou akcí v Polsku, kde letos pořádají již 5. ročník a kde akci každoročně podpoří přes 8 000 žen. Jedná se o nadstranickou platformu, která postupně nabývá na významu. Polkám se již jejím prostřednictví podařilo prosadit návrh zákona na genderové kvóty na kandidátní listiny. Sestavily také ženskou stínovou vládu, která pravidelně komentuje politické dění a předkládá vlastní návrhy. Řekly jsme si, že i u nás chybí silné hnutí, které by důsledně vyžadovalo řešení neuspokojivého postavení žen v rozhodovacích pozicích, na trhu práce i dalších oblastech,“ líčí počátky Kongresu hlavní koordinátorka Kongresu žen, Monika Klimentová.

Postupně se k platformě Kongres žen přidávaly další a další organizace i osobnosti z  akademické, kulturní i komerční sféry, které chtěly vytvořit prostor pro diskuzi o postavení žen v České republice, o jejich specifických problémech a možnostech řešení. Myšlenku podpořily osobnosti napříč profesemi od političek a politiků napříč stranami, přes osobnosti kulturní scény až po manažerky a podnikatelky. Za všechny jmenujme kandidátku na prezidentku Táňu Fischerovou, bývalého premiéra ČR Vladimíra Špidlu, místopředsedkyni Českomoravské konfederace odborových svazů Radku Sokolovou, starostku a poslankyni Janu Černochovou či místopředsedkyni Senátu Alenu Gajdůškovou.

První ročník úspěšně proběhl, tím však Kongres žen nekončí

Více než roční přípravy vyvrcholily v sobotu celodenním Kongresem žen — nejen pro ženy. Zastřešujícím tématem prvního ročníku byl trh práce jako oblast, která se určitým způsobem dotýká všech skupin žen, diskutovaných témat však bylo mnohem více od situace v českém porodnictví až po zastoupení žen v politice.

Zájem o akci byl obrovský, pro více než 700 účastníků a účastnic připravily organizátorky přednášky, workshopy, diskuzní kavárny, koučovací zónu, právní poradnu, tvůrčí dílny i veletrh ženských nevládních organizací. Vstup byl pro všechny zdarma včetně celodenního hlídání dětí. Na Náměstí Míru pak stovky lidí navštívily trh živnostnic a podnikatelek a kulturní doprovodný program pro děti i dospělé.

Vyvrcholením Kongresu bylo přijetí rezoluce, která vyzývá rozhodující instituce a osoby tohoto státu, aby vytvořily podmínky vedoucí k rovnocennému postavení žen a mužů. Rezoluci sestavenou programovou radou složenou z řad odborníků a odbornic na dané téma na místě podpořilo přes 500 osob a prostřednictvím elektronické petice se přidávají další. 

„Kongres žen prokázal, že ačkoli jsme my ženy velice různé a máme různé názory a pohledy na svět, umíme najít společnou řeč, společné vize a konkrétní návrhy, které by prospěly nejen ženám, ale společnosti jako celku. Sobotní setkání bylo velice přátelské a inspirativní a věříme, že je počátkem dlouhodobé spolupráce a silného hnutí, které v České republice dosud chybělo,“ shrnuje své dojmy a plány do budoucna jedna z organizátorek, předsedkyně České ženské lobby Jana Smiggels Kavková.

REZOLUCE KONGRESU ŽEN

Preambule

Za posledních sto let došlo ve společenském postavení žen k významnému pokroku — ženy získaly právo volit, přístup na univerzity a trh práce, účastní se politického života a mají větší kontrolu nad rozhodnutími, která se dotýkají jich samotných. Přesto před námi nadále stojí velké výzvy, které mohou řešit pouze ženy a muži společně. Stále se potýkáme se spoustou předsudků a stereotypů, které brání osobnímu, profesnímu a tvořivému rozvoji jednotlivých žen a mužů. Rovnost je pozitivní pro celou společnost, vytváří prostor pro respekt a lidskou důstojnost, pro rozšíření představ o tom, jak můžeme žít svobodnější a autentičtější život.

Vize rovné společnosti

Představme si společnost…

… kde ženy a muži společně spravují věci veřejné, představme si politické strany, vládu a parlament, v jejichž vedení jsou rovnoměrně zastoupeny ženy a muži

… kde není nic divného na tom, že se premiérkou nebo prezidentkou stane žena

… která rozvíjí talenty žen stejně jako mužů a plně využívá jejich potenciál

… kde je ženská práce hodnocena stejně jako mužská

… kde profese, ve kterých se koncentrují ženy, mají stejnou prestiž a finanční ohodnocení jako ty „mužské“

… která vytváří podmínky pro to, aby se lidé mohli péči o děti věnovat bez obav o pokles své životní úrovně, ale zároveň aby se mohli rychle vrátit do zaměstnání, pokud je to jejich osobním vědomým rozhodnutím nebo to vyžaduje jejich finanční situace

… kde se muži starají o své děti se stejnou láskou a intenzitou jako ženy, kde jsou muži ženám partnery ve společné domácnosti a péči o ní, kde ženy mají stejné množství volného času jako muži a kde mají muži stejnou šanci získat dítě do péče, pokud se partnerství rozpadne

… kde ženy nebudou posuzovány podle toho, zda porodily dítě, ale podle toho, co dělají pro svět kolem sebe

… kde přání a práva žen jsou respektována, kde ženy nejsou ponižovány, kde neexistuje násilí na ženách a dětech a kde nedochází ke znásilňování

… kde jsou si ženy a muži navzájem partnery, oporou, zdrojem inspirace a bezpečí.

Přestavme si rovnou společnost.

Přesně takový svět si chce představit Kongres žen.

Kongres žen se obrací na odpovědné politické činitele a činitelky, politické strany, zaměstnavatelské subjekty, média a jednotlivé ženy a muže: převezměme odpovědnost za budování rovné společnosti.

Kongres žen vyzývá stát:

• K vytvoření příznivého prostředí a podmínek pro profesní uplatnění žen

Ženy v České republice nemají stejnou možnost profesního uplatnění jako muži. Profesní rozvoj žen lze podpořit zavedením opatření pro vyrovnané zastoupení žen ve vedoucích pozicích státní správy a společností s většinovým majetkovým podílem státu, odstraňováním stereotypů ve vzdělávacím systému, důsledným uplatňováním principu rovného odměňování, zajištěním stabilního a přehledného právního prostředí pro podnikání či upravením podmínek pro OSVČ při čerpání mateřské/rodičovské a přijetím zákona o státní službě.

• K úpravě podmínek flexibilních forem práce a podpoře zaměstnavatelských subjektů, které nabízejí flexibilní pracovní dobu

Nastavení pracovního práva hraje zásadní roli v rozvíjení flexibilních forem práce a flexibilní pracovní doby (včetně práce z domova), které umožňují slaďování osobního a pracovního života. Kongres žen požaduje vytvoření legislativních podmínek pro firmy tak, aby tyto umožňovaly svým zaměstnankyním a zaměstnancům flexibilní formy práce a pracovní dobu, které však nesmí zvyšovat nejistotu pracovní pozice.

• K zajištění dostatečných kapacit školek a jeslí pro děti

Nedostatek předškolních zařízení má nepříznivé důsledky pro účast žen na pracovním trhu a ekonomickou situaci jich a jejich rodin. Pro posílení ekonomické aktivity žen Kongres žen požaduje vytvořit podmínky umožňující návrat rodičů na trh práce po období péče o děti a zajištění dostatečné kapacity předškolních zařízení.

• K důslednému boji proti násilí na ženách

Počet obětí násilí na ženách, včetně sexuálního, je v České republice alarmující. K účinnému boji s násilím na ženách je třeba přijmout „Úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí“, zajistit bezplatnou právní pomoc obětem násilí, dostupné chráněné bydlení a zkvalitnit systém sociálních dávek pro oběti domácího násilí.

• Ke zlepšení postavení samoživitelek

Zákonná úprava výživného nezaručuje dostatečnou ochranu samoživitelek. Samoživitelky a jejich děti jsou skupinou nejčastěji ohroženou chudobou. Kongres žen požaduje zavedení náhradního výživného placeného státem. Ke zlepšení povede i zavedení flexibilních forem práce a zajištění péče o předškolní děti.

• K řešení chudoby žen a nerovného postavení seniorek

V důsledku znevýhodnění žen na pracovním trhu, nerovné dělby v péči o děti a kvůli jejich většímu zapojení v nízko oceňovaných sektorech ženy pobírají znatelně nižší mzdy a penze než muži a jsou během svého života více postiženy chudobou. Důchodová reforma postavení seniorek ještě zhorší a nerovnost ve výši důchodů dále prohloubí.

Kongres žen vyzývá politické strany:

• K zajištění vyrovnaného zastoupení žen v rozhodovacích pozicích politických stran

Ženy nejsou dostatečně zastoupeny v užším vedení politických stran a ve vysokých politických funkcích. Kongres žen požaduje zavedení legislativních nebo vnitrostranických kvót pro sestavování kandidátních listin, prosazování rovnosti žen a mužů v politice stran a podporu žen ve stranách.

Kongres žen vyzývá zaměstnavatelské subjekty:

• Ke zvýšení počtu žen ve vedení firem a rovný kariérní postup

Ve vedení soukromých společností nejsou ženy dostatečně zastoupeny. Kongres žen požaduje uplatňování opatření pro vyrovnávání zastoupení žen ve vedoucích pozicích a zajištění rovného kariérního postupu.

• K využívání flexibilních forem práce a flexibilní pracovní doby

Možnost flexibilních forem práce a flexibilní pracovní doby není v České republice dostatečně využívána. Kongres žen vyzývá k vytváření příznivého pracovního prostředí pro slaďování osobního a pracovního života a využívání flexibilních forem práce.

• K zajištění rovného odměňování

V České republice stále přetrvává rozdíl v platech mezi ženami a muži. Kongres žen požaduje přijetí opatření pro zajištění rovného odměňování — za stejnou práci stejnou odměnu.

Kongres žen vyzývá média a reklamní průmysl:

• Ke zvýšení zastoupení žen v médiích.

V českých médiích nejsou ženy zastoupeny ve vedení a řízení a není jim dáván dostatečný prostor v komentářích a při výběru témat. Kongres žen požaduje zvýšení zastoupení žen ve vedení médií a v redakčních radách a zvýšení počtu žen mezi experty a expertkami, na které se média obrací.

• K nesexistickému zobrazování žen.

Ženy jsou objektem sexistické reklamy. Kongres žen požaduje dodržování etického kodexu a zavádění účinných opatření proti sexistickým reklamám a stereotypnímu zobrazování žen a mužů.

Kongres žen vyzývá ženy a muže k aktivní angažovanosti za rovnost žen a mužů!

Co můžeme udělat pro vytvoření rovné společnosti my ženy?

• berme se aktivně za svá práva, vystupujme proti sexismu a navzájem se respektujme

• zapojme se do mezigeneračního dialogu, naslouchejme si, podporujme se a učme se od sebe

• nahlédněme za svou osobní zkušenost a buďme solidární — každá nespravedlnost a nerovnost se týká také mě osobně

 •seznamujme se a síťujme, ve společenství je síla!

Jak mohou vytvoření rovné společnosti podpořit muži?

• chopte se svého dílu v péči o děti a ve starosti o domácnost

• podporujte ženy — úspěch žen není hrozbou pro muže, ale úspěchem celé společnosti

Co můžeme udělat společně?

• kroužkujme ženy ve volbách

• vychovávejme děti bez stereotypů

• troufněme si na práci i životní styl bez ohledu na stereotypní očekávání

• nebojme se veřejně angažovat za prosazování rovnosti

• vystupujme aktivně proti sexismu a diskriminaci

K rezoluci se můžete připojit i Vy prostřednictvím elektronické petice zde.

Text vychází v rámci spolupráce se zastoupením Friedrich-Ebert-Stiftung v České republice.