Energetika po Fukušimě V: Německý obrat: více uhlí a dovozní závislost?

Jan Beránek

Seriál Jana Beránka o globálních výhledech energetiky pokračuje pátým dílem, v němž autor vyvrací mýty o tom, že v důsledku vystoupení z jádra jsou Němci elektřinu nuceni dovážet a jaderné reaktory údajně nahrazují uhelnými elektrárnami.

Minule jsme se zabývali dopadem německého výstupu z jádra na ceny energie. Rozšířená představa byla, že náhlé odstavení osmi jaderných reaktorů v Německu v roce 2011 povede k razantnímu zdražení proudu nejen tam, ale i v sousedních zemích. Ve skutečnosti se naopak velkoobchodní cena německé elektřiny snížila a je levnější než v jaderné Francii.

Dnes se podíváme na další mýty a předsudky: že Německo nahrazuje jaderné reaktory uhelnými elektrárnami, že trpí nedostatkem elektřiny a je závislé na dovozech.

Vyšší spotřeba uhlí?

Neustále narážíme na informace, že se Německo kvůli výstupu z jádra vrací k fosilním palivům. Má to být jasný důkaz toho, že obnovitelné zdroje nedokáží jaderné reaktory nahradit a že odpůrci jádra, ať už vědomě či nevědomě, podporují špinavé uhlí.

Nejnověji a v celkem ukázkové podobě nám takový příběh předložil článek na portálu MF Dnes. Hned od titulku „Německo letos spustí nejvíce uhelných elektráren za dvacet let“ až po poslední odstavec vzbuzuje článek představu, že 5200 MW nových tepelných elektráren, které se v Německu dokončují, jsou výsledkem uzavření jaderných elektráren v roce 2011.

Je nepopíratelným faktem, že investoři v Německu staví a plánují řadu nových uhelných elektráren. Otázka ovšem je, do jaké míry tyto projekty souvisí s náhradou jaderných elektráren a jaká je jejich perspektiva.

Již po krátké úvaze nám dojde, že pokud se má letos několik tepelných elektráren uvádět do provozu, nemůže to naprosto nijak souviset s vyřazením reaktorů v roce 2011. Ano, Německo je sice proslulé svou efektivitou, ale ani tam není možné naplánovat, posoudit, schválit, postavit a dokončit tepelnou elektrárnu během pouhých 24 měsíců. Je tedy zjevné, že všechny letos dokončované elektrárny musely být navrženy, povoleny a rozestavěny už před březnem 2011. Je tedy spíš na místě uvažovat o tom, do jaké míry jsou tyto tepelné bloky dědictvím předchozí energetické koncepce, s níž kancléřka Merkelová signalizovala návrat k jádru a plánovala zmrazit rozvoj obnovitelných zdrojů energie (OZE) v této zemi po roce 2020. Faktem je také to, že v Německu nebyla od roku 2011 žádná nová tepelná elektrárna schválena.

Ti, kteří zelenému hnutí vyčítají jednostranný odpor proti jádru, rovněž opomíjejí, že projekty uhelných elektráren v Německu jsou cílem protestů a kampaní jak místních obyvatel, tak organizací jako Greenpeace. Díky tomu se tam podařilo zastavit už většinu plánovaných tepelných bloků. Od roku 2007 upustili investoři už od pětadvaceti původně anoncovaných uhelných elektráren. Jen vloni se jich podařilo zastavit pět (Krefeld, Mainz, Brunsbüttel, Stade a Staudinger o celkovém výkonu 5 500 MW) a žádný nový projekt se neobjevil. Podrobnější informace a detailní přehled najdou zájemci například na této stránce německých Greenpeace.

Pojďme teď ale k samotné podstatě argumentu, že jaderné elektrárny v Německu jsou nahrazovány uhlím. Následující graf ukazuje změny v tamní výrobě elektřiny mezi roky 2010 a 2012 a jednoznačně dokládá, že na takovém tvrzení není ani zbla pravdy.

Hodnoty jsou v TWh, čili terawatthodinách (miliarda kilowatthodin). V roce 2012 se v Německu oproti roku 2010 vyrobilo v jaderných elektrárnách o 41 TWh elektřiny méně, což je důsledek vyřazení poloviny tamních reaktorů. Elektřiny z uhlí přibylo o 14 TWh, ale zároveň ubylo 17 TWh elektřiny ze spalování zemního plynu (především z důvodů ekonomické nevýhodnosti, viz rozbor v předchozí části tohoto seriálu). Obnovitelné zdroje vyrobily o 33 TWh elektřiny víc (polovinu díky fotovoltaice) a zároveň Německo snížilo spotřebu elektřiny o 16 TWh plus zvýšilo svoji exportní bilanci o dalších 6 TWh (to je zhruba ekvivalent roční výroby jedné velké konvenční elektrárny).

Jinými slovy, nárůst uhlí je čistě způsoben náhradou plynu. S uzavřením jaderných reaktorů nesouvisí, protože obnovitelné zdroje a nižší spotřeba dokázaly úbytek výroby v reaktorech kompenzovat víc než dostatečně (takže ještě zbylo na vývoz).

K podrobnější analýze německého vývozu elektřiny se ještě dostaneme, ale už tady si můžete všimnout, že Německo vyváží ještě víc elektřiny než před dvěma lety. Pokud se tam nyní staví tepelné elektrárny, zjevně to není proto, že by Německo trpělo nedostatkem elektřiny. Rozhodujícím faktorem je ekonomická výhodnost výroby elektřiny z uhlí — a to třeba i na vývoz.

To, jak současně nastavené mechanismy tvorby cen elektřiny nestačí reagovat na významný nárůst elektřiny z OZE a vedou kontraproduktivně právě k náhradě zemního plynu uhlím, jsem vysvětloval minule. Je to jedno z naléhavých témat, které nyní řeší nejen spolková vláda, ale i Evropská unie. Není to ale jediný důvod, proč jsou najednou uhelné elektrárny tolik výhodné.

Druhým podstatným faktorem je kolaps mechanismu emisních povolenek (na vypouštění CO2). Toto opatření mělo na evropské úrovni zpoplatňovat spalování fosilních paliv a tím pádem zvýhodnit plyn před uhlím (které oproti plynu na jednotku získané energie uvolní skoro dvojnásobný objem CO2) a zejména bezuhlíkové technologie před tepelnými zdroji. Jenže zlobbované vlády začaly povolenky průmyslu rozdávat zdarma a v tak velkorysém množství, že jejich objem nyní výrazně převyšuje reálné emise. Takže namísto aby povolenky byly nedostatkové (a tím pádem drahé), jich má každý nadbytek (a tím pádem jsou prakticky bezcenné). K tomuto stavu lvím dílem přispěla i Česká republika, jejíž vláda a parlament pod tlakem ČEZ zdarma věnovaly této firmě mnohem víc povolenek, než kolik odpovídá jeho skutečným emisím.

To, že je německý energetický obrat konzistentní a ekologicky příznivý, ukazuje následující obrázek:

Součástí plánu totiž není jen výstup z jádra, ale i výstup z uhlí a fosilních paliv. Do roku 2020, kdy budou OZE vyrábět více než 300 TWh elektřiny (hodnota na obrázku je podceněná, protože staví na odhadech ještě z roku 2008), Německo nejen sníží výrobu elektřiny z jádra téměř na nulu (poslední reaktor bude odstaven v roce 2022), ale také výrazně utlumí spalování uhlí i plynu (celkem o téměř 100 TWh, což je zhruba ekvivalent dvaceti elektrárenských bloků).

Tento velkorysý program podporující úspory energie a přechod na obnovitelné zdroje tak Německu umožnil vyhlásit jeden z nejambicióznějších závazků ke snižování emisí CO2, o 40 procent do roku 2020. A to navzdory zrušení jaderných elektráren — nebo přesněji řečeno díky němu, protože právě ono je hnacím motorem rozvoje OZE a úspor v této technologicky vyspělé a ekonomicky úspěšné zemi.

Dovozní závislost?

Třetím tradovaným mýtem je, že Německo se kvůli zastavení svých jaderných reaktorů v roce 2011 stalo závislé na dovozech elektřiny. Vzpomínáte, jak tehdy byla naše média plná alarmistických zpráv doprovázených ironickými prohlášeními, že Německo ještě nezkolabovalo právě díky elektřině z našich českých reaktorů?

Ve skutečnosti, jak jsme si před chvílí ukázali, dokázalo Německo odstavené reaktory nejen nahradit, ale dokonce i kritickém v roce 2011 vyvézt víc elektřiny, než kolik jí dovezlo. Vloni dosáhl čistý vývoz Německa 23 TWh: to zhruba odpovídá roční produkci čtyř velkých jaderných reaktorů.

Vývozní a dovozní bilanci Německa od roku 1990 ilustruje následující graf (záporné hodnoty znamenají převažující vývoz, kladné hodnoty převažující dovoz; vynesené hodnoty pro rok 2012 jsou jen za první tři kvartály, konečná bilance za loňský rok se odhaduje na 23 TWh.)

Loňský vývoz elektřiny v objemu cca 23 TWh představuje rekordní hodnotu od roku 1990.

Objemy vývozu a dovozu elektřiny z Německa do jednotlivých evropských zemí podrobněji rozebírá tato tabulka (kladné hodnoty jsou německý dovoz, záporné vývoz):

Německo se za uplynulých deset let proměnilo z dovozce (z velké části české elektřiny) na druhého největšího vývozce elektřiny v Evropě. Jak je vidět, například dovozy elektřiny z ČR klesly z někdejších 13 TWh (rok 2004) na necelých 6 TWh (odhad pro rok 2012). To pochopitelně dělá čáru přes rozpočet obchodním plánům ČEZ, které právě s masivním vývozem na lukrativní západní trhy počítaly. Teď se z někdejšího zákazníka stává konkurence, což mimo jiné zásadně zpochybňuje investiční plán na stavbu nových reaktorů v Temelíně: až budou po roce 2020 uvedeny do provozu, jejich produkci dost možná nebude komu prodávat. Podle mého názoru stojí mimo jiné právě tato „obchodní válka“ za zbytečnou a nepřátelskou eskalací problému s toky německé elektřiny přes území ČR — problému, k němuž se dostaneme záhy.

Dobrá, Německo v celoročním součtu vyváží stále více elektřiny. Není to ale náhodou tak, že Němci v létě exportují přebytky solární elektřiny, aby naopak v zimě, kdy mají spotřebu nejvyšší a slunce svítí málo, proud dováželi? Následující graf, který mapuje exportní bilanci Německa v jednotlivých měsících roku 2012, nám takovou hypotézu snadno vyvrátí:

Nejvíce Německo vyváží od ledna do dubna a pak od září do prosince, tedy právě v zimě. Od května do července má Německo bilanci vyrovnanou (vloni v květnu dokonce mírně dováželo).

Podívejme se ale ještě podrobněji, do jaké míry výroba elektřiny z větru a z fotovoltaiky koreluje s vývozem proudu z Německa. Skvělý a velmi detailní přehled průběhu roku 2012 publikoval například Fraunhoferův institut zde. Z něj jsem pro ilustraci a k diskusi vybral následující čtyři týdenní grafy.

První je z února 2012. Žlutá část plochy představuje dodávaný výkon fotovoltaiky, khaki odstín zelené představuje vítr, šedá barva pak konvenční elektrárny; světle zelená plocha pod vodorovnou nulovou osou představuje vývoz. Vidíme, že Německo vyváží několik tisíc MW výkonu, a to po většinu času včetně doby, kdy je produkce elektřiny z OZE na minimu — viz například sobota 11. 2. dopoledne:

Další graf ze srpna 2012 nám ukazuje výrazně jinou charakteristiku. Vývozy se odehrávají v době kolem poledne, kdy výkon fotovoltaiky kulminuje. Naopak v nočních hodinách se bilance chvilkově ocitá v pásmu dovozu (tmavě zelená):

To se dá interpretovat dvojím způsobem. Buď tak, že Německo neúčelně vyrábí a vyváží solární elektřinu, kterou samo nepotřebuje. Druhý výklad pak je, že konvenční zdroje (šedé pásmo s poměrně neměnnou výškou, kterou jsem v grafu znázornil jako červené „X“) nemají dostatečnou pružnost, aby adekvátně reagovaly na úroveň výroby a spotřeby v dané chvíli. Z technických nebo ekonomických důvodů jedou naplno dál, bez ohledu na svoji potřebnost či nepotřebnost, elektrárny uhelné a jaderné. Z této perspektivy je pak problémem nikoliv proměnlivý výkon OZE, ale rigidní zdroje běžící v režimu základního výkonu, které kvůli tomu nespolupracují se zbytkem elektrárenské soustavy.

Druhý výklad považuji za blíže pravdě, což vynikne na posledních dvou grafech, z konce prosince 2012 a z konce ledna 2013. Okamžité vývozy téměř dokonale kopírují měnící se křivku domácí poptávky, která pak „stlačuje“ šedé konstantně široké pásmo (konvenční zdroje základního výkonu) dolů, až do pásma vývozu:

Pozoruhodné na obou posledních grafech je to, že fotovoltaické elektrárny mají jen docela malý příspěvek — a přesto jsou vývozy velké a mění se nikoliv podle okamžitého výkonu fotovoltaiky, ale podle celkové křivky domácího odběru. Hlavní příčinou fluktuace vývozů tedy zjevně není fotovoltaika, ale rigidita elektrárenských bloků, které běží v tzv. základním výkonu: tedy ve dne v noci, sedm dní v týdnu, bez ohledu na svoji potřebnost. Když v Německu jejich elektřina nemá odbyt, přetéká dráty do zahraničí. Jak už jsem zmínil, bariérami v systému se pak stávají právě centralizované a nepružné konvenční elektrárny, nikoliv obnovitelné zdroje energie.

Text vychází v rámci spolupráce se zastoupením Friedrich-Ebert-Stiftung v České republice.

  Diskuse
  March 18, 2013 v 12.35
  Vynikající text pane Beránku!
  Ve světle těchto faktů teprve dostává naše dlouhodobě katastrofální, zcela opačným směrem orientovaná, energetická politika ty pravé obrysy. V jejím důsledku máme již dnes jedny z nejdražších energií v EU http://bit.ly/VUAGua a vzhledem ke kupní síle obyvatelstva ty nejdražší vůbec. Že tento neblahý trend bude pokračovat a po dostavbě Temelína nejspíš gradovat, se dá předpokládat.
  PH
  March 18, 2013 v 22.52
  JE stavitelská lobby je však silná
  Díky za každou informaci, kterou potřebují naši občané, masírovaní PR agenturami vydávajícími se za novináře. Viz článek v sobotním Právu, jak v Plzni již dopředu uzavírají smlouvy o budování JE Škodovka, Rusové a Westinghouse a jak to prospěje našemu průmyslu - bohužel jenom průmyslu a i v tom mají pravdu jen krátkodechou.
  April 7, 2013 v 23.30
  Předchozí energetická koncepce
  „Již po krátké úvaze nám dojde, že pokud se má letos několik tepelných elektráren uvádět do provozu, nemůže to naprosto nijak souviset s vyřazením reaktorů v roce 2011... Je tedy spíš na místě uvažovat o tom, do jaké míry jsou tyto tepelné bloky dědictvím předchozí energetické koncepce, s níž kancléřka Merkelová signalizovala návrat k jádru a plánovala zmrazit rozvoj obnovitelných zdrojů energie (OZE) v této zemi po roce 2020,‟ píše Jan Beránek.

  Hledal jsem něco o té předchozí energetické koncepci, a našel jsem článek jistého Jana Beránka http://www.denikreferendum.cz/clanek/492-nadeje-podruhe-obnovitelnym-zdrojum-energie-se-dari

  „Mimo jiné díky progresivní energetické politice Německa, kterou v roce 2000 prosadila tamní Strana zelených v podobě zákona o výstupu z jaderné energetiky a strukturální podpoře moderních obnovitelných zdrojů, se dnes opravdu začíná měnit paradigma energetiky, doposud vycházející z konceptů 19. a 20. století. ‟

  Je tedy nejspíše na místě uvažovat o tom, do jaké míry jsou letos spouštěné tepelné bloky dědictvím oné progresivní energetické politiky Německa, kterou v roce 2000 prosadila tamní Strana zelených.

  Možná proto mluví o vývoji od roku 2000, a ne až od 2011, Vladimír Wagner na http://technet.idnes.cz/ceska-a-nemecka-energetika-09q-/veda.aspx?c=A130205_144450_veda_mla
  April 8, 2013 v 21.25
  tříska a trám
  Program transformace energetiky, zavedený Zelenými a sociálními demokraty v roce 2000, umožnil Německu od té doby zdrojnásobit podíl OZE jak na konečné spotřebě energie, tak na výrobě elektřiny. Ve srovnání s rokem 2000 vyrábí dnes tamní OZE o 85 TWh elektřiny víc, to je ekvivalent 14 velkých elektrárenských bloků. Ročně předejdou emisím 87 milionů tun CO2.

  Uhlí v Německu nemá perspektivu, což se ukazuje už jen v počtu rušených plánů na nové tepelné elektrárny. Zelení, Greenpeace a další usilují i o zrušení těch zbylých. Zvýšení výroby uhelných elektráren, pokud k němu dochází, není výsledkem potřeby nahradit jaderné zdroje, což nade vší pochybnost dokládá i elementární statistika. Spolková vláda potvrzuje ambice snížit tamní emise CO2 o 40 %. Ale to všechno už jsem psal a dokládal. Holt když někdo nechce slyšet a pořád hledá klacek na Německo a jeho energetiku, bude mlet pořád dokola to samé, nic naplat. Zvlášť když my Češi jsme takoví kabrňáci a naše energetika je ve srovnání s Německem o tolik modernější a ekologičtější!
  April 8, 2013 v 23.45
  Úspěchy německé energetiky
  Děkuji Janu Beránkovi, že uznal, že výstavba tepelných elektráren v Německu nesouvisí s orientací německé energetiky na jádro. Obávám se nicméně, že podobně jako zapomněl na program německé energetiky z roku 2000, uvádí i v dalších případech ne zcela úplné informace.

  Program transformace energetiky, zavedený Zelenými a sociálními demokraty v roce 2000, umožnil Německu od té doby zdražit elektřinu pro domácnosti na cenu (0,25983 €/kWh) o tři čtvrtiny vyšší, než jaké dosáhl ČEZ (0,14870 €/kWh), i s naším solárním tunelem.
  http://www.energy.eu/#domestic

  Že uhlí nemá v Německu perspektivu, zjevně nepochopili nejen redaktoři České televize, ale ani energetický expert CDU, který jim poskytl rozhovor. A farář v Atterwaschi se modlí, aby to pochopili aspoň majitelé hnědouhelných dolů, než ke vsím v okolí dojedou rypadla.
  http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/213411000100407/obsah/252266-vesnice-ohroen-kvli-uhl/
  Tedy to je mazec! Modrobolševická propaganda ČT se neštítí vůbec ničeho. Pan Macháček jakožto volič Karla věří samozřejmě bezvýhradně všemu, co na něj z podobných médií vyzvrací! To by jinak nevolil Karla že...

  Ještě že sem podobní lidé takové odkazy dají, protože na TV nekoukám a takové perly by člověku ušly. To se zase ČT vyznamenala! "Odstavení jaderných reaktorů způsobilo PRUDKÝ RŮST SPOTŘEBY NEJMÉNĚ EKOLOGICKÉHO PALIVA - HNĚDÉHO UHLÍ!" (Pak dávají sice záběr na černé, ale kdo by to řešil). To má přeci logiku: OZE jsou drahé, jak tvrdí paní redaktorka (zajisté myslí oproti jaderným elektrárnám), a proto, že jsou OZE drahé, proto jejich výstavba tak masivně rok od roku roste. Oproti tomu jaderné jsou levné, proto jejich počty klesají. A tepelná elektrárna, co o ní mluví jede naplno protože Německo má tolik energie, že ji ještě vyváží. Hmm, také logika. Ještě si tam ti pitomci nafilmují ceduli „Energetická revoluce místo energie z uhlí“. Oni nám snad ti ignoranti z ČT chtějí vsugerovat, že Němci myslí energetickou revolucí návrat k jádru! Evidentně na Macháčky to ale zabírá.

  Před touhle propagandou ta socialistická jen bledne závistí.

  A k těm cenám. Nevím, co jsou za ceny na http://www.energy.eu/#domestic, ale stačí si zadat stejnou spotřebu např. na eon.cz a eon.de a ceny vycházejí přibližně stejné. Přitom Němci mají několikanásobné příjmy.
  April 9, 2013 v 12.41
  Německo v roce 2013
  Za letošní první tři měsíce má Německo bilanci čistého vývozu v objemu 16 TWh elektřiny. To je čtyřnásobné zvýšení od roku 2011 a ekvivalent roční výroby tří až čtyř velkých elektráren (jen za první kvartál!). Stále ještě někdo věří, že se tam uhelné elektrárny stavějí z nutnosti nahradit odstavené reaktory?
  Já myslím, že věří. A není jich málo, nejspíše většina.

  Můžu Vás požádat pane Beránku o doplnění čísel dovozu uhlí Německem? Pokud vím, nemalé množství dovážejí z Austrálie!
  Tedy "odstřel kostela", jak o něm pan redaktor procítěně hovoří v reportáži ČT, nebude vůbec následek nějakého výstupu z jádra, ale spíše dávno plánovaná devastace krajiny uhelnou loby.

  Lži a překrucování faktů Českou VEŘEJNOPRÁVNÍ televizí, nyní nově v souvislosti s úmrtím MT, graduje do netušených rozměrů.
  April 9, 2013 v 13.40
  dobrý byznys
  Hm. Možná, že věří, a to je i to pravé slovo. Neboť negativní postoje k OZE, odsuzování Německa a obdiv k jádru jsou nejen v České republice opravdu hluboce dogmatickou vírou, kde fakta a empirické důkazy jdou stranou.

  Po statistice k uhlí se podívám. Nicméně jsem zaznamenal, že pokud jde o nárůst spotřeby uhlí za poslední dva roky, tak zatímco v Německu jde o relativně zanedbatelné zvýšení, ve Francii a Británii - zemích obsesivně se upínajících na jádro - spotřeba uhlí narostla výrazně víc, a to i v absolutních objemech.

  Důvodem tohoto fenoménu, v Německu ji jinde, je to, že spalování uhlí za účelem výroby elektřiny je prostě skvělý byznys, třeba i na vývoz. ČEZ to nepochybně může potvrdit.

  Ostatně detaily toho všeho analyzuji v původním článku výše. Na vině jsou pokřivené mechanismy na evropském trhu s elektřinou, v tomto případě z velké části způsobené kolapsem evropského trhu s emisními povolenkami. Za současný stav rovněž lobbovat ČEZ a neslavnou roli sehrála i vláda České republiky.
  Je pro mě naprosto nepochopitelné, že uhlí pod zemí tohoto státu nepatří státu, ale těžebním společnostem!!!

  Tedy viz http://bit.ly/11NTM7u za posledních 6 let se vytěžilo za 68 MILIARD Kč, ale stát měl z VEŠKERÉHO VYTĚŽENÉHO NEROSTNÉHO BOHATSTVÍ např. za rok 2010 jen 150 MILIONŮ Kč! Ve stejném roce byl přitom zisk OKD (PO ZDANĚNÍ) 6,3 MILIARD Kč, v roce 2008 pak 9,3 MILIARD Kč!!!
  April 10, 2013 v 7.23
  Debata na úrovni
  Vážený pane Švehlo, blahopřeji vám k duchaplnosti vaší arhumentace, k její noblese a věcnosti. Kam se na vás hrabe Jan Beránek, který se tváří v tvář nepohodlným skutečnostem nezmůže na víc než odvádění pozornosti snášením argumentů na trochu jiné téma!

  Na stránkách energy.eu se dočtete, že je provozuje soukromá informační agentura, něco jako Bloomberg citovaný hojně Jenem Beránkem, která spolupracuje s evropskými úřady. Jejich údajům o cenách elektrické energie jsem si dovolil důvěřovat, protože se shodují s grafy Bloombergu, které Jan Beránek převzal do svých textů.

  Co vám vypočítaly stránky E-ONu, mohu těžko komentovat, zvláště když nezmiňujete, co přesně jste tam zadal a co vám vyšlo. Je konec konců možné, že E-ON u nás prodává elektřinu za německé ceny, zatímco ČEZ ji přece jenom nabízí levněji.

  Že jsou Němci bohatší než my, to platilo už v roce 1989, a stejně tak v roce 2000, kdy naplánovali postupně odstavit všechny jaderné elektrárny a začali podporovat obnovitelné zdroje. Údaje o tom, zda od té doby vůči nám zbohatli nebo zchudli, natož jaký vliv na to měla jejich energetická politika, nemám. K čemu německá energetická politika vedla, jak ukazuje Jan Beránek na oněch grafech agentury Bloomberg, jsou takové ceny elektřiny pro domácnosti, že těm domácnostem, které mají tu možnost, se vyplatí vyrábět si elektřinu samy, a to jakýmkoliv způsobem, včetně fotovoltaiky, i kdyby na ni nedostaly žádné dotace.

  Novinářské kvality reportérů České televize jsou neblaze proslulé, přesto není pravděpodobné, že by do role „energetického experta CDU‟ obsadili nějakého herce a nechali ho odříkat něco, co by skutečný německý politik v životě nevypustil z úst. Německé vesnice ohrožené těžbou uhlí by si už vymysleli spíš, nicméně existenci těchto ohrožených vesnic Jan Beránek nepopírá. Zbývá tedy vysvětlit, co to bylo za německého politika, který vidí pro uhlí v Německu mnohem lepší budoucnost než Jan Beránek; jsou to přece jen němečtí politici, kdo utváří německou energetickou politiku, nikoliv Greenpeace.
  April 10, 2013 v 7.37
  Kapitalismus, zisk, špína a hnus
  Čísla dokazující, že kdyby Němci odstavili uhelné elektrárny a jimi vyráběnou elektřinu dovezli, stále by byli v konečném součtu vývozci elektřiny, nemění nic na tom, že ty tepelné elektrárny v Německu vesele pracují, kouří a spalují uhlí, a že povrchová těžba uhlí ohrožuje německé vesnice.

  Přesně vzato ta čísla ani nedokazují, že Němci své tepelné elektrárny nepotřebují. Schází dokázat, že tu elektřinu, kterou jejich tepelné elektrárny vyrábějí, by měli odkud dovézt v těch chvílích, kdy ji potřebují. Velmi podrobný rozbor by pak potřebovala otázka, co by odstavení tepelných elektráren udělalo s německou přenosovou soustavou, zda by nevedlo k jejímu přetížení a zhroucení.

  I v případě, že německá přenosová soustava by odstavení tepelných elektráren vydržela a nahradit jich výrobu dovozy by nebyl problém, zbývá ten „dobrý‟ byznys, o kterém Jan Beránek mluví. Píšu „dobrý‟ v uvozovkách, protože ten byznys je samozřejmě výnosný, ovšem zlý. Prostě kapitalistický.

  V kapitalismu je na prvním místě zisk a před ziskem nesmí mít přednost ani lidské životy, natož zdraví, nebo dokonce životní prostředí. Jakékoliv zelené dotace a regulace skončí v podmínkách kapitalismu nevyhnutelně jako tunely z veřejných zdrojů do kapes vyvolené skupinky „úspěšných‟, jako další nástroj kapitalismu na obohacování „úspěšných‟ na úkor všech ostatních. Zelená politika v podmínkách kapitalismu je bursíkovština. Kdo chce skutečně chránit životní prostředí, musí překonat kapitalismus.
  April 10, 2013 v 11.43
  Víte pane Macháčku,
  ono nelze na některé příspěvky reagovat úplně korektně. Asi to nemyslíte zle, ale vaše příspěvky a názory jsou, jak to říci a neurazit, bohužel extrémně zmatené.

  Vy asi vůbec netušíte, co je mediální manipulace protože usuzovat něco věrohodného z tak krátkého „rozhovoru“ jako s tím expertem CSU zde, je holá naivita. Toto je osvědčená metoda našich TV, sestříhat z dvousekundových pasáží vytržených z kontextu to, co se jim hodí. Mám skoro chuť napsat tomu poslanci, poslat mu to video a zeptat se ho, jestli ví, k čemu byl jeho rozhovor s ČT použit.

  Neznám váš věk, ale snad jednou prozřete, protože vaše názory a argumenty jsou strašidelné. Většina rozumných lidí, zejména po katastrofě ve Fukušimě, i kdyby byl proud z JE skoro zadarmo, nemůže tuto extrémně nebezpečnou metodu výroby elektřiny obhajovat. Zkuste si najít nějaké informace, videa, jak to tam nyní vypadá. Zkuste si najít informace o skladování jaderného odpadu. A zkuste také ona negativa a nebezpečí JE nezlehčovat.

  Mohu vám také doporučit méně hltat mediální propagandu a více používat svoji hlavu poté, co si o tématu zjistíte co nejvíce informací. Pak se možná přestanete chlubit svojí volbou Karla, což je více nálepka hlouposti a zaslepenosti dotyčného než cokoli jiného.
  VK
  April 10, 2013 v 16.04
  Kolik že mrtvých ozářením to ve Fukušimě bylo? Kolikže případů jenom manifestní nemoci z ozáření?
  Jestli měříte míru katastrofy jen počtem mrtvých, měl byste se asi nad sebou zamyslet pane Klusáčku. To nemůžete myslet vážně, nebo jste takový cynik?
  Zkoušel jste si vůbec někdy pane Klusáčku postavit vedle sebe výhody a nevýhody OZE a JE?

  Zkuste to a dejte mi vědět, jak to porovnání dopadlo. Samotného by mě zajímalo, co vás na JE tolik fascinuje.
  JJ
  April 10, 2013 v 18.03
  Já se teda omlouvám za cynismus, ale řekl bych, že počet mrtvých je asi to "nejlepší" kriterium k posouzení míry katastrof... Poté bych dal počet a vážnost zranění a devastace krajiny... A cynismus na druhou - mrtví, zranění i zdevastovaná krajina mohou být i v důsledku těžby třeba hliníku... Nebo uranu.
  Já bych měl ještě poznámku k celému seriálu (resp. k názvu) - nevím, jestli na základě trendů ze dvou tří let je možné dělat nějaké závěry a prognózy... Nevím, jestli kdybychom udělali podobné obrázky z let 1986-1989, tak bychom dostali reálný popis "Energetiky po Černobylu"...
  April 10, 2013 v 19.24
  Pane Janečku,
  nejen to. Přeci si nemůžete myslet, že lidé jsou postiženi katastrofou ve Fukušimě "pouze" na životech a nějakými zraněními. Cynismus je z mého pohledu marginalizace nejen těch, pro někoho nemnoha, zmařených lidských životů, ale také zlehčování všech ostatních následků takové katastrofy. Máme zde obrovské, dalekosáhlé a dlouhodobé následky nejen finanční, ekologické a zdravotní, ale také jsou takovou katastrofou fatálně zasaženy stovky tisíc lidí, kteří ztratí svůj domov, práci, prostředí, na které byli zvyklí.

  Myslíte, že jim někdo nahradí jejich byty, domy, zahrady, prostředí, ve kterém po léta žili a pojí je s ním vzpomínky? Taková katastrofa sice většinu lidí nezabije, ale dokonale zničí jejich soukromé životy. Možná se nedokážete do takové situace vžít když máte takové hloupé otázky a představy, ale měl byste to aspoň zkusit.
  VK
  April 11, 2013 v 0.23
  "Zkoušel jste si vůbec někdy pane Klusáčku postavit vedle sebe výhody a nevýhody OZE a JE?"

  Především OZE a JE proti sobě nestojí. Stojí proti sobě JE a spalovací elektrárny a z nich volím ty první. Neprodukují CO2.

  Nakonec extrémy počasí jenom doposud globálním oteplením způsobené si vzaly zdraví, životů, ale i domovů a krajiny násobně víc, než Fukušima s Černobylem dohromady. A to je teprv mírný začátek. A jestli se "obři probudí", jestli skutečně pustíme z řetězu nelineární jevy s pozitivní zpětnou vazbou jako je tání permafrostu nebo uvolnění metanu z mořského dna, tak budem na Fukušimu s láskou vzpomínat.
  MN
  April 11, 2013 v 0.33
  Tato diskuze
  se mi jeví spíše jako zběsilé obhajování vlastních názorů. Podle mne výše zveřejněné grafy dokazují značnou souvislost množství elektřiny vyrobené z OZE a německého vývozu. Je asi pochopitelné, že Němci nemohou vyvážet elektřinu podle okamžitého výkonu OZE, ale musejí se řídit nějakými dohodnutými harmonogramy podle uzavřených kontraktů. Vše pak dorovnávají výkonem z fosilních paliv. Nicméně ta závislost je zřejmá. Je také patrné, že Německo potřebuje rezervu klasických zdrojů (včetně jádra) ve výši kolem 50GW (může ovšem také částečně spoléhat na nový nadbytečný Temelín na českém území). Stále není jasné, jak chtějí zastánci OZE řešit dlouhodobé zimní počasí s minimem slunce a větru.
  VK
  April 11, 2013 v 1.14
  Taková Francie vyrábí už nyní 70 % elektřiny bez produkce CO2. S pomocí jaderné energie. Toho dosáhnout Německo plánuje, pouze plánuje, s pomocí OZE. někdy k roku 2040. JE tedy náhradu zdrojů produkujících CO2 představuje zcela reálně a odzkoušeně. Možná za těch 30 let skutečně OZE budou schopny nahradit spalovací zdroje. Do té doby bych raději energetiku založenou na jádru s rostoucím doplňkem OZE a s celkově minimální produkcí CO2, než energetiku založenou na plynu a uhlí s rostoucím doplňkem OZE a významnou produkcí CO2.
  April 11, 2013 v 7.08
  Zdání a klamy
  Propaganda někdy využívá bulvárního zpravodajství, někdy se mu podobá záměrnou povrchností, ale zásadně se liší systematičností. Drží se Goebbelsovy zásady, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou, proto lze propagandistickou kampaň od obyčejného bulváru rozeznat podle toho, že se propagované téma opakuje a vrací.

  Někdy se propaganda drží na povrchu, jindy jde více do hloubky, vždy však, pokud ji dělá někdo schopný, je na hlubší znalosti založena. Opakování se v ní projevuje kromě návratů k tématu také užíváním ustálených spojení, zejména s hodnotícími nebo aspoň příznakovými přívlastky (když jaderné elektrárny, tak „konvenční‟, když obnovitelné zdroje, tak „moderní‟). Pracuje s posunem významu slov (nestálé obnovitelné zdroje nazve „flexibilními‟, zatímco jaderným a uhelným elektrárnám vyčítá nedostatek flexibility ve starém slova smyslu). Opakovaně zdůrazňuje příznivé informace (v Německu klesá velkoobchodní „tržní‟ cena elektřiny), zatímco o nepříznivých (Německo je evropským přeborníkem ve zdražování elektřiny pro domácnosti), pokud možno, nemluví, anebo mluví jako o přednostech (vyrábět si vlastní elektřinu ze slunce už je v Německu i bez dotací levnější než brát ji ze zásuvky). Zveličuje problémy nepřátelských řešení (rizika jaderných elektráren, běda Světové zdravotnické organizaci, když se opováží „podcenit‟ počet obětí Černobylu, skladování vyhořelého jaderného paliva), zatímco o problémech řešení propagovaných mluví jako o v podstatě již překonaných obtížích růstu (že německé domácnosti dotují ve svých cenách elektřiny velké podniky, to jednak zvyšuje konkurenceschopnost německého průmyslu, a za druhé znamená, že „Optimalizace systému pevných výkupních cen v Německu může příplatky na OZE podstatně snížit,‟ že Německo spaluje čím dál více uhlí je pravda, ale ve skutečnosti to vůbec nepotřebuje).

  Propagandu je nutné soustavně zpochybňovat, nedovolit, aby propagandistická kampaň zůstala jediným hlasem s občasnou ozvěnou pochlebníků. Proti dobře připravené kampani je to otravná a vyčerpávající práce, ale naštěstí není nutné vyvrátit všechno, co propagandista tvrdí, stačí upozornit cílovou skupinu, že nesmí propagandu nekriticky přijmout, že nad ní musí přemýšlet. Vášnivě se o téma propagandy pohádat je přímo nežádoucí, neboť vášně oslabují rozum.

  Nevášnivost je základem mé oblíbené filosofie cyniků, jako byl Díogenés ze Sinópé. Jsem tak nevášnivý, že mě všechny přítelkyně, které jsem v životě měl, braly jako ošklivou kamarádku. Blízká je mi i Senekova filosofie stoická, která na cynickou školu navazuje: Život mě naučil stoicky snášet utrpení druhých.

  Je pravda, že některé věci jsou na můj vkus příliš cynické. Například když špatní, ba zločinní hospodáři v čele státu dokola opakují, že stát je špatný hospodář. Nebo když zelení aktivisté mluví o zemětřesení v Tóhoku a následné cunami, které zabily skoro šestnáct tisíc lidí, jako o „tragédii ve Fukušimě‟.

  I tváří v tvář takovému cynismu se cynicky snažím nepodléhat vášním, protože vášně zaslepují a zaslepenost je horší než slepota. Zaslepený člověk si například nevšimne, že není Karel jako Karel.

  Takový Karel May, to byl velký odborářský předák, proslulý pevným stiskem pravice, pro který mu přezdívali Old Shatterhand. Založil 1. Internacionálu pod jménem „Liga rudých gentlemanů‟.

  Já volím Karla Marxe.
  Takže abych to shrnul pane Klusáčku. Domníváte se, že:
  - OZE nemohou nahradit jaderné elektrárny
  - výstavba nových jaderných elektráren omezí produkci skleníkových plynů do té míry, že neroztaje permafrost.

  Bohužel pro vás, nic z toho není pravda. Bohudík pro lidstvo. První bod vyvrací např. články pana Beránka, druhý pak skutečnost, že skleníkové plyny z produkce elektřiny tvoří jen zlomek celkové produkce lidstva a také že není dostatek jaderného paliva. Vlastně skoro ani pro současné JE.

  Tedy debata v tomto směru nemá smysl, dokud si neuvědomíte tato fakta. Žijete v jakémsi zakonzervovaném paradigmatu a nehodláte si připustit, že je chybný. Jeho neustálým opakováním se však nestane pravdivým, to možná platí v politice, ne však ve fyzice.

  Stále si kladu otázku, co některé lidi na jaderné energetice tolik fascinuje, že dokáží přehlížet její nebezpečnost a obrovskou finanční náročnost. Přitom je jaderná energetika jen nesmyslným projektem pár korporací, hlavně zbrojních, které prosadily svůj vliv u vlád, jež v něm utopily a utápí stovky miliard ročně pro nic. Pouze pro zisky těchto korporací, ale lidem, většině lidí tato technologie nepřinesla a nepřinese nic dobrého. Ekologičnost JE je pouze fikce protože ani vyhořelé palivo nebude nikdy smysluplně zužitkováno. Čeká nás velmi drahé skladování tohoto extrémně nebezpečného odpadu po tisíce let a co nás ještě bude stát a jak se budou likvidovat tyto monstrózní stavby raději ani nedomýšlet.

  Náročnost likvidace havarovaných elektráren pak vidíme na Černobylu, kde 27 let po jaderné katastrofě potřebuje tato elektrárna sarkofág za desítky miliard a hospodářskou využitelnost území v okolí elektrárny lze očekávat až za stovky let...
  Studie Fraunhoferova institutu, pro 100% pokrytí elektrické a tepelné energie v Německu z obnovitelných zdrojů. Tedy studie prokazující možnost 100% nezávislosti bez nutnosti dovozu či vývozu energie do a z okolních států.

  http://www.ise.fraunhofer.de/de/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen-pdf-dateien/studien-und-konzeptpapiere/studie-100-erneuerbare-energien-in-deutschland.pdf
  "Základní omyl ale spočívá v přesvědčení, že jaderná energie je bez emisí. To není pravda. Neprodukuje sice emise v samotné elektrárně, ale v životním cyklu celého procesu záleží na tom, odkud pochází uran použitý pro výrobu paliva. V případě zemí, které uran samy netěží a nevyrábí palivo, se emise nezapočítávají do jejich bilance. Započítávají se ale do bilance producentů, jako jsou Rusko, Kazachstán nebo Austrálie. Je také třeba ta data porovnávat s dalšími analýzami. Pak si všimnete, že na stejné úrovni jako jaderné elektrárny se pohybují plynové kogenerační zdroje. Fotovoltaika je na tom už dnes lépe. A pokud by něco skutečně prospívalo klimatu, byly by to bioplynové elektrárny, protože ty mají negativní emise."

  Více na: http://www.euractiv.cz/energetika/interview/lutz-mez-jaderna-energie-neni-bez-emisi-co2-obnovitelne-zdroje-ucinnost-energetika-temelin-nemecko-eu-010651
  + Další komentáře