Demokracie potřebuje demokraty. Česká republika stojí na rozcestí

Jiří Pehe

Moderní liberálně-demokratický stát se opírá o politický pluralismus, tržní hospodářství a právní stát a neobejde se bez silné občanské společnosti. Ta se musí probudit, aby zabránila propadu české společnosti do autoritářského populismu.

To, zda se česká demokracie vynoří z poločasu transformace jako demokratická země, nebo jako obdoba toho, co vidíme v Maďarsku a na Slovensku, rozhodne především občanská společnost. Foto Pavel Ševela, WmC

Teoretici, kteří studují demokratické systémy, se shodují, že nové demokracie, kterým předcházely autoritářské nebo totalitní formy vlády, potřebují ke svému zakořenění zhruba dvě generace, tedy zhruba padesát let. Na začátku devadesátých let sociální teoretik Ralf Dahrendorf dokonce nabídl nově vznikajícím demokraciím v našem regionu cosi jako jízdní řád.

Upozorňoval, že životaschopná demokracie musí úspěšně zavést a udržovat politický pluralismus, tržní hospodářství a právní stát. Každému z těchto úkolů přisoudil vlastní hodiny: vytvořit pluralitní politický systém trvá pár let, jak takž fungující tržní hospodářství až deset let, právní stát ještě déle.

Dahrendorf zdůrazňoval, že základnou, na níž je třeba tuto novou stavbu budovat, je občanská společnost a přijetí demokratického étosu většinou společnosti. Vytvoření těchto pevných základů je proces ještě mnohem delší, který trvá až i ony dvě generace.

Tomáš G. Masaryk poukázal stejným směrem dávno před Dahrendorfem svým pěkným bonmotem: demokracie potřebuje demokraty. Což i podle Masaryka vyžaduje výměnu nejméně dvou generací.

Dahrendorf a další političtí teoretici varovali, že po zhruba dvou dekádách institucionálních změn, které ještě nevyztužuje plnohodnotná občanská společnost „demokratů“, může přijít únava ze změn. Liberální demokracie se může začít jevit jako příliš obtížný projekt. Cena, kterou je za ni třeba platit, se jeví jako příliš vysoká. Některé nové demokracie tak mohou začít sklouzávat zpět k autokracii.

Jinými slovy: poločas transformace je kritickým momentem. Změny už nepohání nadšení ze svržení autokratického režimu, ekonomická transformace už má jasné vítěze a poražené a nová demokracie zatím nemá dostatek demokratů a dostatečně silnou občanskou společnost, aby si pokaždé dokázala poradit s nejrůznějšími populisty, kteří nabízejí zdánlivě jednoduché recepty na řešení složitých problémů.

Nové počítání

Dahrendorf přišel se svou předpovědí v roce 1989 v knize Úvahy o revoluci v Evropě, kterou koncipoval jako dopis adresovaný polskému příteli. Nemohl v té době ještě vědět, že „hodiny“, kterými se dle něj řídí transformace v posttotalitních demokraciích v jednotlivých oblastech, mohou v důsledku nových jevů, jako byla začínající rapidní globalizace a nástup nových technologií, začít měřit čas jinak.

Politický a sociální teoretik Ralf Dahrendorf v roce 1980. Foto Library of the London School of Economics and Political Science, WmC

Stejně jako jiní teoretici demokracie také nemohl v té době plně předpovědět, že samotný „západní“ model liberální demokracie, který se nové demokracie měly pokusit vytvořit, se dostane v důsledku nových jevů pod tlak i na Západě. A že se tudíž začne měnit i paradigma, které západní společnosti vyztužovalo v době studené války.

Jinými slovy, Dahrendorf nemohl v roce 1989 vědět, že nové demokracie v našem regionu nedostanou příležitost vytvořit kopii jakéhosi víceméně statického západního modelu, ale budou vedle rozsáhlé transformace také muset reagovat na akcelerující vlak změn, který se dal po pádu bipolárního světa do pohybu i na Západě.

Dahrendorf se těmto změnám důkladně věnoval v knize Hledání nového řádu — přednášky o politice 21. století. Kniha je souborem šesti přednášek konaných na přelomu let 2001 a 2002, v nichž se zamýšlel nad hrozbami, kterým čelí moderní liberální demokracie v důsledku procesu globalizace a modernizace společnosti.

Česká republika v poločase

Vztáhneme-li Dahrendorfovy úvahy k české společnosti, je zřejmé, že i ona — podobně jako ostatní postkomunistické demokracie ve střední Evropě — si musela poradit nejen s velkými transformačními úkoly v procesu přeměny autoritářského režimu s postátněnou ekonomikou v demokracii a v tržní ekonomiku. Přibyly postupně i nové problémy v důsledku globalizace a nástupu nových informačních technologií.

Naším hlavním problémem přitom je ten, kterému bychom čelili i v méně dynamickém prostředí: více než čtyřiatřicet let po pádu komunismu je česká občanská společnost relativně slabá a — podíváme-li se na výsledky voleb — zhruba polovinu společnosti tvoří lidé, kteří nejsou „demokraty“ v masarykovském smyslu.

Ve srovnání s okolními postkomunistickými zeměmi máme výhodu v tom, že se podařilo vybudovat solidní institucionální rámec, který populisté a noví autokraté nemohou tak snadno měnit v „neliberální demokracii“, jak to vidíme kupříkladu v Maďarsku nebo nyní na Slovensku. Volební systém, který máme pro volby do Poslanecké sněmovny, stojí zatím nástupu vlády jedné strany v cestě.

Příklad Polska, kde se liberálně-demokratické části společnosti podařilo populistické autokraty nedávno porazit, ale zároveň ukazuje, jak důležitou roli hraje občanská společnost. Ta je u nás ve srovnání s Polskem mnohem slabší, a musíme tedy více nadějí vkládat v externí faktory než v demokratické instinkty společnosti.

Ve hře je hodně

K oněm externím faktorům, které vyztužují institucionální základy české demokracie, zatím patří především členství v Evropské unii a Severoatlantické alianci. Problémem do budoucnosti ovšem je, že se vynořují nové externí faktory, které zdaleka nejsou tak příznivé: agresivní ruské imperiální ambice, doprovázené u nás hybridní válkou, a v řadě západních demokracií nástup nacionálních populistů.

I proto je důležité, aby se současná vláda, která reprezentuje tu část společnosti, kterou bychom mohli nazvat „demokratickou“, jasně vymezila proti hybridním hrozbám, které oslabují pozitivní dopad našeho členství v EU a NATO. A aby, dokud to ještě jde, ztížila posilování autoritářského populismu, který na parlamentní úrovni představují vůdcovská hnutí ANO a SPD.

Vláda má ve Sněmovně solidní většinu, ale nedokáže ji účinně využívat. Vládní koalice se už dávno mohla pokusit změnit jednací řád Sněmovny, který je v současnosti nastavený tak, že zvýhodňuje destruktivní žvanivost a obstrukce nedemokratické opozice.

Vláda, která má před sebou ještě dva roky, by si také měla uvědomit, že musí vládnout, nikoliv se nechat vláčet okolnostmi. Měla by se pokusit nabídnout české společnosti vizi, nikoliv jen hašení požárů.

To, zda se česká demokracie vynoří z poločasu transformace jako demokratická země, nebo jako obdoba toho, co vidíme v Maďarsku a na Slovensku, ale rozhodne především občanská společnost. Ta však jako by poté, co se jí podařilo přimět demokratické strany ke spolupráci ústící do porážek Andreje Babiše ve sněmovnách volbách v roce 2021 a v prezidentských volbách na začátku tohoto roku, usnula.

Je jasné, že i mnozí občanští aktivisté jsou rozpačití z vládnutí-nevládnutí současné vlády, stejně jako z komunikačního chaosu, který vláda šíří, ale jde opravdu o hodně. Pokud se nepodaří současnou společenskou apatii zvrátit, můžeme se po roce 2025 na dlouhé roky octnout v české verzi orbánismu, který není ničím jiným než měkkou verzí putinismu.

Diskuse
JP
December 15, 2023 v 13.27
Kdo a co je demokrat?

Jiří Pehe si tedy dělá starosti, budeme-li mít k dispozici dostatečné množství demokratů. Z hlediska obecné politiky či politologie otázka dozajista legitimní a pochopitelná; není vůbec předmětem, úkolem a účelem politologie (alespoň ne té v její současné podobě), aby si kladla nějaké hlouběji jdoucí otázky nežli kam sahá bezprostřední reflexe právě jsoucího stavu. Ovšem - právě v těch případech kde se v obecném obrazu společensko-politického dění něco zadrhne, když věci neběží podle standardních očekávání a pouček, ukazuje se jak limitovaná je tato politologická reflexe, a jak málo přesvědčivých odpovědí je možno nalézt, aniž by se provedla hloubkovější analýza nikoli pouhé politiky, nýbrž celého společenského kontextu a zázemí.

Zcela klasickým deficitem takovýchto úvah o demokracii a demokratech je, že se začne nikoli od počátku, nýbrž někde zprostředka, ne-li vysloveně od konce. Začne se pohazovat úvahami o tom, kolik je vlastně demokratů, a jak to že jich není více, když jsme přece s tak naprostou jistotou očekávali, že pravověrným demokratem by přece musel být každý svobodný občan. A přitom se vůbec neurči, co vlastně vůbec (liberální) demokracie je, odkud se dějinně vzala a proč, a jaký podivný živočišný druh je vlastně tento "demokrat". Zda tento postoj "být demokratem" odpovídá (evolučně vyvinuté) lidské přirozenosti, anebo zda naopak není pouhou anomálií, s jejímž výskytem můžeme počítat pouze za výjimečných okolností. A už vůbec se nijakým způsobem nepřezkoumává (tato otázka by byla ve slušné společnosti pokládána za naprosto nepřípustnou a nepřístojnou), zda onen habitus "být demokratem" odráží pozitivní, anebo ale negativní stránky lidské osobnosti, respektive vůbec samotného lidství.

Zde není prostor na to všechny tyto otázky rozebírat dopodrobna; zmiňme nicméně alespoň názor Platóna, podle něhož politické uspořádání demokracie je v sestupné, postupně stále více degradující linii státních uspořádání na předposledním, tedy na druhém nejhorším místě. S tím pak podle Platóna plně koresponduje osobní charakter průměrného občana této demokracie: ten už dávno jako nevítanou přítěž odložil veškerou odpovědnost jak vůči vyšším mravním i transcendentálním hodnotám, tak i vůči svému státu respektive své státní pospolitosti, a místo toho žije prakticky už jenom povrchním a poživačným konzumem.

Když se pak jenom trochu nezaujatě podíváme na stav současných demokracií, pak poznáme bez obtíží, že naprostá většina "demokratických" rozhodovacích procesů se točí kolem peněz: kdo jich má dostat více, kdo jich má dostat méně, kde je vzít a co za ně spotřebovat. Jinak řečeno: starý antický myslitel i po dvou a půl tisíciletích má naprostou pravdu v tom ohledu, že reálná demokracie není fixována na nic jiného, nežli na materiální konzum; na hon za stále vyšší produkcí a spotřebou.

O vítězství v "demokratických" volbách pravidelně rozhodují nikoli snad otázky etické a mravní, nikoli starost o možnosti všestranného rozvoje lidské osobnosti - nýbrž v prvé řadě to, od které příští vlády voliči očekávají více peněz ve vlastní kapse.

Položili jsme otázku, zda habitus demokrata vůbec znamená více pozitivních, anebo ale negativních, přízemně-egoistických lidských vlastností. Položme si tu samou otázku i ohledně demokracie samotné: má to skutečně být definitivním vrcholem lidských dějin, když o osudu státu má rozhodovat výhradně velká masa - totiž velká masa těch, kteří ve své naprosté většině nevykazují žádnou hlubší občanskou ani politickou kompetenci, a kteří se při svých volebních preferencích v naprosté většině nechají (s)vést jak svými ryze privátními materiálními zájmy, tak svými ideologickými, kritickým rozumem nijak nepřezkoumanými ideologickými předpojatostmi?...

Vraťme se k samotné úvaze J. Pehe. On hlavní problém spatřuje v tom, že vývoj k demokracii neprobíhá tak jednoduše lineárně, jak to svého času nalinkoval Ralf Dahrendorf. Nejenže obyvatelé postkomunistické východní Evropy v tomto vývoji k "dokonalým demokratům" stále zaostávají, ale co je mnohem horší: na samotném Západě - který by přece už dávno měl být veskrze demokratický - dochází k regresivním tendencím, k odklonům od principů liberální demokracie.

Právě na tomto místě se ukazují důsledky toho, že na samotném počátku vůbec nebylo definováno, co politický systém liberální demokracie vlastně je, jaké jsou jeho přednosti, ale jaké jsou jeho (její) limity respektive negativní stránky.

Jistě, není pochyb o tom že v současném světě (ať východním či západním, či tom třetím) mnohdy ještě není dosahováno ani té základní míry v zásadě solidní státní správy, jaká se obecně spojuje s liberální demokracií. V tomto ohledu je skutečně právem možno žádat nápravu.

Ale - druhá stránka věci je, že očekávat nějaký lineární vývoj k "čisté" demokracii jenom a pouze tím, že se nám rozmnoží dostatečný počet demokratů, je představa zcela naivní. Kteréžto naivní představě podlehl i Masaryk, se svým známým výrokem o tom, že "demokracii bychom tedy měli; teď jde jen o to mít ještě také nějaké demokraty".

Základní vada takovéhoto pohledu leží v tom, co Marx nazýval "stavěním věcí na hlavu". Společensko-politické fenomény se vykládají nikoli z reality společenských procesů, nýbrž jenom z jejich politického odrazu. Jinak řečeno: nikoli na základě toho, co lidé skutečně jsou, nýbrž pouze na základě toho, co si o sobě sami myslí, co si o sobě sami představují.

Základní chyba v logice zde spočívá v tom, že tato "demokracie" se postuluje jako jakési absolutum, jako transcendentální entita existující zcela mimo čas a dějiny. Místo toho aby se zkoumal výskyt demokracie v reálných dějinách, místo toho se dějiny poměřují na demokracii. A když reálné dějiny, reálné společenské dění této demokracii neodpovídá, pak je to prý vina reality. A nikoli chybného, respektive fiktivního konceptu demokracie.

Tato fiktivnost spočívá především - jak už naznačeno - v tom, že se zcela ignoruje reálný dějinně společenský kontext. To jest: zcela se opomíjí fakt, že současná liberální demokracie nakonec není nic jiného, nežli politickým výrazem, politickou formou - docela obyčejného kapitalismu!

Tento fakt vede k tomu, že občan této demokracie se pak nevyhnutelně dostává do zcela schizofrenní pozice. Na straně jedné se na něj apeluje, aby se choval jako řádný, uvědomělý, odpovědný občan - ale na straně druhé mu celý reálný modus jeho existence sděluje: chovej se jako soukromník, jako egoista hledící výhradně na své vlastní materiální zájmy!

Obloukem se tak dostáváme zpět ke zmíněnému Platónovi, kdy už on konstatoval, že občan v demokracii je mravně naprosto korumpován konzumně-poživačným způsobem své existence.

Abychom tedy ale dali odpověď Jiřímu Pehe: definitivně neexistuje žádný prostý, nekomplikovaný, lineární vývoj k "čisté" demokracii. Tato demokracie (respektive politické formy vůbec) bude vždy kopírovat reálný pohyb, reálné dění ve společnosti, v jejích základních strukturách a dynamismech. A dokud tímto základem bude zůstávat kapitalismus s jeho soukromovlastnickou (a tedy vždy přinejmenším latentně egoistickou) mentalitou, potud nikdy nebude možno očekávat, že se lidé ve své většině budou chovat jako odpovědní občané, hledící v prvé řadě nikoli na zájmy vlastní, nýbrž na zájmy státu a celé společnosti.

HZ

Jistěže neexistuje žádná prostá, nekomplikovaná, lineární cesta k "čisté" demokracii. Kdybychom ale podlehli totální skepsi, že demokracie je nám vzhledem k většinovému stavu mysli našich spoluobčanů odepřena, můžeme se místo každodenního snažení podle Masarykova receptu jít a oběsit se.

JP
December 17, 2023 v 11.22
Demokracie, evoluce a chod dějin

Bohužel, zase jste mimo jádra věci, paní Zemanová. Stále ještě sdílíte Masarykův omyl. To že v reálném světě je cesta k "pravé" demokracii obtížná a klikatá, věděl i on. Dokonce přiznal, že v současném světě tato "pravá demokracie" ještě neexistuje naprosto nikde. (!)

Tou "přímou cestou k demokracii" já mám ale na mysli tu představu, že demokracie je stav, ke kterému lidstvo jaksi samovolně a samozřejmě směřuje, a ke kterému dozajista jednou nevyhnutelně dospěje. Stačí si holt počkat, až nám k tomu ještě dorostou ti potřební demokraté.

Tato představa "přímé cesty k demokracii" by byla jenom tehdy reálná a legitimní, kdybychom mohli vycházet z předpokladu, že člověk je demokratem jaksi ze své nejvlastnější přirozenosti. To jest - že je samotnou evolucí vytvořen, formován jako demokrat.

Ovšem bohužel - nejsou naprosto žádné doklady, že by tomu tak bylo. Člověk je evolucí stvořen jako tvor, který - přirozeně a nutně - hledí v prvé řadě na uspokojení svých vlastních vitálních zájmů. Jako "demokrat" se bude chovat tedy jenom a pouze tehdy, když to bude v souladu s jeho osobními zájmy, nebo to s nimi přinejmenším nebude v rozporu.

Tato představa o "přirozené cestě k demokracii" (pokud se tedy chceme vyhnout matoucímu označení "lineární cesta k demokracii") má principiálně ten samý charakter jako Marxovo přesvědčení, že lidstvo ze své nejhlubší přirozenosti směřuje k pospolitému, tedy solidárnímu způsobu existence. Oba tyto klíčové ideové směry 20. století - marxistický komunismus a liberální demokracie - tedy spočívají na axiomech, které jsou zcela libovolně postulované, a které nelze žádným způsobem doložit.

Bylo by skutečně nutno se podivovat, jak i bezpochyby inteligentní lidé a velcí myslitelé mohli své modely společenského uspořádání postavit na natolik chabý fundament. Tady se ale opět jednou ukazuje, jak je lidské myšlení formováno (respektive vysloveně determinováno) jejich bezprostřední životní zkušeností. 19. století bylo profilováno velkým sociálním střetem, to jest formováním se velkých mas dělnictva bojujícím za své sociální zájmy. Na tomto základě mohl pak Marx ovšem snadno získat přesvědčení, že tato kolektivita, tato vzájemná pospolitost tehdejší pracující třídy je přirozeným stavem lidstva respektive člověka.

Ovšem - na straně druhé ovšem devatenácté století bylo stejně tak érou stále rostoucího sebevědomí individuální, a s tím i občanské samostatnosti, svébytnosti, a tedy i sebevědomí. Materiálně nezávislý soukromník se naučil bojovat za své zájmy - důsledkem pak byla politická forma liberální demokracie, tedy kolbiště pro všeobecný boj individuálních, soukromých respektive partikulárních zájmů. Byla to tedy opět naprosto reálná životní zkušenost, která vedla (mohla vést) k přesvědčení, že liberální demokracie je přirozeným stavem člověka a lidstva.

Při celkovém pohledu tedy společenská i životní realita byla rozštěpená do těchto dvou podob, do těchto dvou diametrálně rozdílných, protichůdných životních zkušeností. Tyto dvě rozdílné životní reality si pak vytvořily svůj ideový obraz a odraz v příslušných ideologiích, z nichž každá samu sebe považovala za "jedině přirozenou", a tu protichůdnou za falešnou, deformovanou a humánní substanci člověka škodící.

Současný stav je ten, že vrchu nabyla ona individuální, soukromovlastnická stránka existence člověka, a s ní i politický princip liberální demokracie. To ale nijak neznamená, že tento stav bude trvalý. Liberální demokracie znovu a znovu ukazuje, že se svým imanentním egocentrismem jejích účastníků není schopna uspokojivě řešit ani ty nejvitálnější zájmy a potřeby lidstva, jako je nutnost ekologického přežití. Je docela dobře možné, že už v historicky blízké budoucnosti se kyvadlo dějin přehoupne zase na opačnou stranu, a že - právě z nutnosti holého přežití - znovu získá na síle princip pospolitých forem společenského uspořádání, založených na primární odpovědnosti jedince vůči zájmům celku.

JD
December 27, 2023 v 21.15

Politickým výrazem kapitalismu klidně může být i diktatura.

Diktatura se může odvolávat i na pospolitost a na zájem celku nadřazený zájmům jednotlivce.

Široká demokracie má tendenci degradovat do autoritářského populismu.

Naopak vláda elit či vláda "moudrých" se zvrhává do kastovního systému dříve či později ztrácejícího svou legitimitu.

Tak se mi zdá, že se tady pokoušíme o jakousi kvadraturu kruhu.

Jak p. Pehe, tak p. Poláček vidí řešení ve "zmoudření mas". Zatímco však p. Pehe sází na vzdělání, které v jeho pojetí připomíná PŠM k tomu správnému liberálnímu světonázoru, p. Poláček je skeptičtější a jde mnohem hlouběji, šanci nachází až v celkové změně společenského vědomí v důsledku nějakého existenciálního otřesu. Vyloučeno to není, ale obávám se, že si mezitím projdeme více či méně nedemokratickými režimy.

JD
December 27, 2023 v 21.31

Ale abych se vrátil do naší aktuální situace, hlavním problémem je, že se politický střet smrskl na soupeření plus mínus demokratické pravice a autoritářského populismu, kde jako by už nebyl prostor pro demokratickou levici.

Přitom bez ní se ten "boj za demokracii" nedá vyhrát. Chybí zde taková levice, která vyloučí vládu se současnou parlamentní opozicí, ale zároveň bude skýtat pro voliče určitou záruku, že volbou demokratických stran nedojde k výraznému poklesu jejich životní úrovně a úrovně veřejných služeb v důsledku různých "škrtforem" a že se do hra vrátí solidárnější rozložení daňové zátěže.

Jak píše Jakub Patočka: "Právě současný otřes, jenž zákonitě probudí ohromnou vlnu solidarity, by nám měl připomenout, jak základní je to hodnota pro kvalitu života společnosti. Máme rok na to, abychom se jako politická veřejnost propracovali k politické alternativě, která právě solidaritu a péči o potřebné bude ztělesňovat jako ústřední hodnotu."