Mytologické předznamenání české státnosti

Ivan Štampach

Jak se slavil uplynulý svátek sv. Václava a Den české státnosti a co to vypovídá o české politice, katolické církvi a jejích představitelích?

V kalendáři má Česká republika uplynulou sobotu určenu k oslavě Dne české státnosti. Církev římskokatolická a s ní také starokatolíci a čeští pravoslavní (ti ovšem většinou podle juliánského kalendáře, takže 11. října) mají slavnost či svátek sv. Václava. Žádné známky státního slavení české státnosti nebyly letos pozorovány. Ústavní činitelé a ostatní politici mají zřejmě jiné starosti.

V Brandýse nad Labem — Staré Boleslavi měli římští katolíci pouť. Nazývají ji tradičně národní poutí. Národ sice neputuje a neslaví, avšak shromáždění zastupující nějaká 3—4 procenta českých obyvatel, kteří chodí aspoň jednou týdně do kostelů této církve, si přejí reprezentovat národ. Národ jako české etnikum, který zde žije vedle jiných etnik? Nebo národ jako souhrn občanů či obyvatel České republiky?

Jediným příznakem zájmu veřejných činitelů o českou státnost byla 28. září účast méně významných politiků ze Senátu a Sněmovny, spíše asi z vlastní iniciativy, ne těmito orgány vyslaných, a pak politiků krajských a obecních. Přivítáni, ač ne jmenovitě, byli také zástupci Karlovy univerzity. Že by šlo o Katolickou teologickou fakultu? Státní punc dala církevní slavnosti přítomnost armády, viditelně v tělese zajišťujícím hudební stránku oslavy.

Je asi omletý argument, který je nutno při této příležitosti každoročně opakovat, že stát se podle vlastního zákona neváže na žádné vyznání a že stát, kraje a obce nevykonávají náboženskou ani protináboženskou činnost. Je však asi marné o tom mluvit. Machiavelistické prosazování zájmů je pro zástupce obou stran asi důležitější než zákony.

Hodnocení knížete Václava a jeho využití novodobými politickými směry je rozporuplné, hlásil se k němu kdekdo. Foto Pixabay

Zajisté je možné, že demokracie, humanita a liberální pravidla mají duchovní kořeny a že se k nim služebníci veřejného zájmu chtějí přihlásit. Co by se dalo proti tomu namítat? Že by však jejich zdrojem byla z dvaačtyřiceti v České republice registrovaných náboženských subjektů zrovna tato jedna církev, která od počátků demokracie na našem kontinentu, tedy od Velké francouzské revoluce, proti humanitě stavěla zbožnost, demokracie pro ni byla rozvratem pravého řádu a hodnoty liberální pro ni dodneška páchnou peklem?

Trochu jiná pouť

V posledních letech se scénář národní pouti změnil. Už se zjevně nedaří přimět hlavu státu promluvit z oltářního prostoru. Solidarita vlasteneckých sil zřejmě už nejde tak daleko jako za bývalého prezidenta Václava Klause.

Sobotní pouť byla opravdu trochu jiná. Bohoslužbě předsedal na pozvání biskupů apoštolský nuncius arcibiskup, původem Američan Charles D. Balvo. Tento diplomat se podle některých náznaků nezdá být jen formálním zástupcem Svatého stolce, ale i svým osobním zaměřením člověkem papeže Františka. Má sociální cítění a věnuje mimo jiné osobní pozornost případům doposud zakrývaného pohlavního zneužívání.

Do televizního přenosu bohoslužby bohužel skandálně zasahovali komentátoři, kteří mluvili do liturgického zpěvu, který je způsobem modlitby. Odváděli tak pozornost televizního účastníka bohoslužby od Boha a přitahovali ji ke svým hodnocením. Překřikovali i předsedajícího bohoslužby. Do bohoslužby dokonce televize vložila samostatný pořad. Nepodařilo se jim však zcela překrýt trochu jiný styl bohoslužby. Byla to sice pořád obvyklá pompa, avšak to, co říkal nuncius Balvo v kázání, bylo nové a neotřelé.

Předsedající vedl liturgii překvapivě dobrou češtinou. Tento jazyk, prý jeden z nejtěžších, by se sotva stihl naučit za rok od svého jmenování. Na nunciatuře v Paze však už jednou sloužil a jazyk zvládl možná už tehdy.

Kázání začalo propracovaně hierarchickým nekonečným oslovováním a zdravením církevních činitelů a veřejných činitelů od parlamentu po obce a další instituce. Zdálo se, že jsme stále v prostředí byzantinských nábožensko-politických tahů a gest. Od úlitby mocným a několika málo slov ve stylu oslavné řeči na knížete Václava kazatel rychle přešel do skutečné homilie, do komentáře přečtených biblických textů.

Na slavnost sv. Václava vybrali liturgisté texty připomínající dobrou vládu. Najdeme v nich výzvu připsanou autorsky tradičně králi Šalomounovi, že vládcové se mají naučit moudrosti. Nuncius to tak zdůraznil, že se až zdálo, že tlumočí biblickou výzvu konkrétním osobám. S čtením z Knihy moudrosti koresponduje krátký evangelní úryvek žhavě aktuální pro současnou českou politickou scénu. Slyšeli jsme mimo jiné: „Neboť co prospěje člověku, když získá celý svět, ale ztratí svou duši?“

Nuncius byl mimořádně zdrženlivý k národní mytologii spojené s tímto svátkem rádoby státní církve a pocírkevňovaného státu. Důležitý v jeho proslovu nebyl legendární kníže mučedník jako mnohokrát v minulých letech na stejném místě, ale ten, kterého podle tradovaných příběhů jediný světec na českém trůnu následoval, Ježíš Kristus.

Otazníky kolem Václava

Kolem samé existence, běhu života, osobní motivace, politické koncepce i smrti knížete Václava a pak také kolem hodnocení údajného osnovatele jeho zabití Boleslava I. (který však poněkud paradoxně měl podniknout první kroky k Václavovu svatořečení), je tolik nejasností, že z rozporuplné legendární látky sotva lze vyloupnout solidní historickou informaci.

Kritičtí historici nemusí nutně do detailů sdílet skepsi vůči postavě knížete Václava, jak ji zastupuje Záviš Kalandra, kritik zločinů stalinského režimu, pronásledovaný nacistickým a popravený komunistickým režimem (v procesu s Miladou Horákovou). Můžeme na rozdíl od něj připustit Václavovu existenci, avšak ponecháme otevřené další otázky. Důležitý je beztak spíše druhý Václavův život, jeho příběh jako literární postavy, který shrnuje dějinné zkušenosti.

Hodnocení knížete Václava a jeho využití novodobými politickými směry je rozporuplné. Přihlásil se k němu (v Čapkových Hovorech s TGM) třeba i Masaryk a postavil ho vedle zastánců humanity, Dobrovského, Kollára, Palackého, Havlíčka, Komenského a králů Jiřího z Poděbrad a Karla IV. Svatováclavská orlice jako protektorátní vyznamenání založené říšským ministrem pro Čechy a Moravu K. H. Frankem je snad důvodem rozumné opatrnosti ke svatováclavské tradici.

Současné „národní“ pouti bývají manifestacemi konzervativního, autoritativního, protievropského nacionalismu. Poněkud to problesklo v mimořádně dlouhých přímluvných modlitbách pronášených manželskou dvojicí, otcem s nemluvnětem v náručí. Přímluvy podrobně informovaly vševědoucího Boha o naší politické minulosti ze zorného úhlu zdejšího církevního vedení. Nebylo opomenuto ani varování před „zhoubnými ideologiemi“.

Nuncius lehce posunul význam svátku. Tohoto vladaře malého území ve středních Čechách nenazval tradičně patronem národa, takže by opět Morava a Slezsko zůstaly na vedlejší koleji. Mluvil o něm v závěru kázání jako o patronu zemí českých.

Evangelní inspirace politického života našeho státu mohou být přetlumočeny jako hodnoty humanitní. V mytologickém hávu se však takové podněty spíše ztrácejí.

  Diskuse
  September 30, 2019 v 17.13
  Mám takový pocit, že Masaryk si přál jakési státní náboženství, v němž by místo svatých (kníže Václav byl výjimkou) figurovaly významné postavy československých dějin. Takové trochu náboženství a trochu ideologie. Částečně se mu to asi dařilo. Aspoň po nějaký čas.
  MP
  September 30, 2019 v 20.6
  Mimochodem
  Svatý Václav je patronem národa českého a to nijak neodsouvá Moravu. Nejde jen o Palackého koncepci národu českého v Čechách a v Moravě, jednotu jazykovou a kulturní, ale to vše, co bychom museli z moravských dějin škrtnout počínaje znojemskou rotundou, přemyslovskou moravskou orlicí a zasvěcením olomoucké katedrály. Mejž si markrabství tolik zemské identity, kolik je mu libo, toho sv. Václava jako národního světce prostě sdílí s královstvím.
  PK
  September 30, 2019 v 21.20
  Když si to zase přeložím do srozumitelné češtiny,
  tak ti "méně významní politici ze Senátu a Sněmovny" byli zřejmě politici z demokratických opozičních stran. Pochopitelně že tam byli z vlastní iniciativy, a že nebyli nikým vysláni. Měl je snad vysílat Ondráček nebo Kubera?

  Kromě toho, "Je asi omletý argument, který je nutno při této příležitosti každoročně opakovat, že stát se podle vlastního zákona neváže na žádné vyznání a že stát, kraje a obce nevykonávají náboženskou ani protináboženskou činnost."
  September 30, 2019 v 22.45
  Ještě že pan Profant připomněl, už bychom tu na patrona Václava zcela zapomněli
  Je to totiž nutné stále připomínat, že sv. Václav má být patronem všech zemí České koruny. Stačí srovnat počty účastníků ve Staré Boleslavi s Velehradem, v den svátku patronů Moravy sv. Cyrila a Metoděje. Takže když píše pan Profant: "Morava sdílí...", spíše by asi "měla sdílet", ale evidentně nesdílí. Jak sdílí Čechy, to nedokážu posoudit.

  No zkrátka česká státnost dnes moc netáhne (proč asi?). Ten velkočeský patron by se divil, kam až má sahat jeho sláva, (zatím však nesahá). Ony se tyto věci z Prahy od centrálně-byrokratického stolu špatně rozhodují, na rozdíl od jiných politických rozhodnutí...

  Jinak jsem také příznivcem Palackého, proto mě těší, že tu je připomínán. Nelze nezapomenout jeho stále platný výrok z roku 1848:
  "Pomyslete si říši Rakouskou rozdělenou na množství republik a republiček, - jaký to milý základ k univerální ruské monarchii!" (Palacký: Psaní do Frankfurtu)
  MP
  October 1, 2019 v 9.48
  Davidovi Ungerovi
  Nemyslím, že by se to sdílení mělo projevovat právě poutěmi. A nemyslím, že by se diskuse o zemské správě měla odehrávat prostřednictvím kádrování světců.
  Jako pražák mohu jen opakovat -- budu první, kdo podpoří moravskou autonomii, pokud se pro ní objeví na Moravě účinná politická vůle. Ale zatím jsem se nevšiml ani existence nějaké svazu moravských poslanců, ani nějakého specifických odchylek v hlasování u moravských poslanců (dokonce ani když jde v případě cyklistických vinných stezek evidentně o moravskou záležitost), neřkuli promoravské strany, která by alespoň na Moravě dosáhla pěti procent.
  Abych pravdu řekl, těšila by mě ta moravská autonomie, brbrali byste pak na Brno.
  Tak třeba na Ostravsku je hodně Čechů původem z Čech, kteří přišli v několika vlnách (naposledy v 50. letech), tady se víc bere vztah k republice, když už, než nějaké zemské moravské cítění...

  A když to vezmeme početně, je Ostrava, F-M, Karviná, Havířov, Bohumín, Orlová a celý tenhle městys tak milion lidí.
  October 1, 2019 v 12.23
  Ani v Opavě to není výrazně jiné, pane Morbicere. Kým myslíte, že byla Opava po válce dosídlena? Ačkoliv mnozí Opavané (spíš vysokoškoláci humanitního zaměření) jsou hrdí na to, že Opava byla kdysi zemským hlavním městem. Ne že ne.
  Souhlasím paní Hájková.
  A mít za "šéfy" místo pražáků brňáky, to by byla tuplovaná potupa. :¨))

  A musím se omluvit za slovo "městys" ve svém předchozím příspěvku. Použil jsem ho automaticky, ale pak mi začalo vrtat hlavou, jestli správně... - a ne. Městys je něco velikostně mezi vsí a městečkem.
  Takže správně jsem měl použít slovo souměstí. (???)
  Prostě mluvíme o nepřerušované zástavbě, která je správně rozčleněna pouze cedulemi s nápisy...
  JK
  October 1, 2019 v 17.25
  Aleši Morbicerovi
  Souměstí = konurbace. Města jsou správně samostatná. Když nejsou, jde o město s předměstími = satelity. Nadřazený pojem je aglomerace.

  Ostravsko je jako příklad konurbace uvedeno dokonce i v české wikipedii. :-)

  Dalším souvisejícím pojmem je metropolitní oblast, ve vašem prostoru se k Ostravsku do téže metropolitní oblasti občas řadí i Katovicko.

  Na rozdíl od jiných zemí se u nás s těmito pojmy nepracuje příliš systematicky, i když tu byly pokusy začlenit je obecně do legislativy a konkrétně do zásad strategického plánování, především pod tlakem EU kvůli strategickým investicím (ITI) nebo ochraně životního prostředí. Řada souvisejících nařízení vlády ČR z konce 20. století (některá vznikla dokonce ještě před převratem) však už pozbyla platnosti a současná Strategie regionálního rozvoje ČR platí do r. 2020.
  October 7, 2019 v 19.21
  Moc nechápu, proč Pražan pan Profant stočil diskusi o kultu sv. Václava k otázce moravské autonomie. Já na ni téměř zapomněl. Ale jemu asi leží v žaludku...