Ať vládne lůza, pane Duko!

Lukáš Senft

Lukáš Senft reaguje na kritiku Josefa Nerušila z pražského arcibiskupství. Je-li někde Ježíšovo místo v dnešním světě, pak mezi jeho lůzou.

Rád bych reagoval na článek „Dukova lůza“, který napsal zaměstnanec pražského arcibiskupství Josef Nerušil. Podle něj jsem dezinterpretoval slova Dominika Duky: výrazem ochlokracie prý nechtěl účastníky demonstrací označit za lůzu. Celá debata nicméně odkrývá daleko podstatnější rozpory v chování arcibiskupa, a proto bych panu Dukovi rád vzkázal své tři návrhy.

Za prvé: čtěte Bibli, všechno tam je

Panu Nerušilovi musíme přiznat, že ohledně překladu slova „ochlos“ má pravdu. Skutečně jej lze překládat nejen jako lůza, ale také jako lid nebo dav. Nerušil zdůrazňuje, že prvotní význam tohoto slova je právě lid. Dobrá, pokud ale pan kardinál varuje před takto chápanou ochlokracií, varuje tím před vládou lidu. Tu ale běžně nazýváme pojmem demokracie. Kdyby to pan kardinál řekl hned, mohli jsme si všichni ušetřit mnoho času.

Nerušil se přitom odvolává na biblický kontext termínu ochlos. Význam tohoto slova v Novém zákoně ale správně upřesnil Pavel Siostrzonek: ochlos většinou značí zástupy, které se lepily na Ježíše z Nazareta. Ten k nim promlouval a oni mu věřili — na rozdíl od velekněží a farizejů. Davy shluklé kolem Nazaretského figurují v přímém protikladu k chrámové elitě. A Ježíš si se svou tlupou budoval vřelý vztah: shromažďoval je kolem sebe, mluvil k nim, učil je, měl s nimi soucit a staral se o ně.

Ochloi ho na oplátku následovaly, žasly nad jeho slovy a vítaly jej při příjezdu do Jeruzaléma jako mesiáše. Držitelé politické i náboženské moci se právě těchto prozíravých ochloi báli. Podobně kardinál Duka, špička křesťanské hierarchie, bije na poplach před demonstrujícími ochloi naší doby.

Nazaretský reagoval při setkání s podobně rozvášněným lidem zcela jinak. Při pohledu na zástupy byl „pohnut soucitem k nim, protože byli ztrápení a zmatení jako ovce bez pastýře.“ Žádné zjednodušené nálepkování, ale solidarita. Doufám, že návrh takové inspirace už nebude arcibiskupství považovat za nekorektní. Ježíš možná pro Duku není vzorem, ale pořád je to víceméně jeho nadřízený.

Za druhé: pohněte peklem systému

Neměli bychom ale zůstávat u argumentačního ping-pongu se slovem ochlokracie. Dukovo chápání tohoto pojmu totiž není ústředním problémem. Je pouze symptomem jeho dlouhodobého a hluboce asociálního postoje. Ve svém novoročním pastýřském listu z roku 2012 upozorňoval na nebezpečí morální krize. Lidé jsou chamtiví. Někteří obchodníci nezodpovědně spekulují na burze a to je špatně.

Stejně tak nemorální je ale prý druhá skupina hamižníků. Kdo k ní patří? Podle Duky jde o příjemce sociálních podpor. Ti „zneužívají nejednou velmi sobecky výdaje státu na sociální potřeby a chtějí z nich urvat co nejvíc, aniž by se přičinili svou prací o zvýšení národního důchodu. Obě skupiny jednají nakonec stejně a ještě svalují vinu a zodpovědnost na ty druhé.“

Vysvětlení ekonomické krize skrze obvinění „socek, které vyžírají stát“, to je rétorika spadající do rajónu Dělnické strany. Lživý a dávno vyvrácený mýtus o krvácení státního rozpočtu kvůli zneužívání dávek, většinou šíří lidé jako je Tomáš Vandas. Díky Dukovi se ale taková logika plíží i z kazatelen českých kostelů.

Kardinál má zkrátka představu, že veškeré problémy tkví v osobních činech jednotlivců. „Není sporu o tom, že neblahá hospodářská situace byla způsobena a je zesilována jednáním jednotlivců i celých skupin lidí, kteří se odklánějí od věcného a mravného života,“ píše se ve zmíněném listu. Duka zcela vylučuje vliv systému, v němž se tito „hřešící“ nalézají a z něhož většinou nemohou vystoupit. Nevychází přitom z křesťanského přesvědčení: jedná se spíše o oblíbený motiv železného neoliberalismu. Jsou přece jen jednotlivci, jak učila světice volného trhu, svatá Margaret.

Skutečně můžeme věřit, že jsou všichni prodejci na burze hnáni ďábelskými pohnutkami? Opravdu se zlomyslně chechtají všem chudým a doma skáčou do hromady peněz jako strýček Skrblík? Většinou jde spíše o obyčejné zaměstnance, kteří pracují tak, jak se po nich vyžaduje. Dokonce mohou být přesvědčeni, že se chovají jako správní křesťané. Zajišťují rodinu, pilně makají a vyživují státní důchod. Duka by měl být spokojen. Zástupy bezdomovců totiž vytváří až neprůhledný moloch hedgeových fondů a finančních bublin na trhu s nemovitostmi, na němž se tito dobří křesťané podílejí.

Žádný osamocený padouch nestojí za nebezpečným systémem. Kvůli podobným entitám zavedla křesťanská sociální nauka pojem „strukturální hřích“. Jde o hřích, jehož se dopouští samotná společnost. Tento cenný postřeh, který přinesla teologie osvobození, přebírá i „marxista z Vatikánu“. Papež František připomíná, že „byly ustaveny nespravedlivé společenské struktury, které nemohou být základem naděje pro lepší budoucnost. Jsme vzdáleni takzvanému ‚konci dějin‘, neboť podmínky pro udržitelný a klidný rozvoj zatím nebyly adekvátně artikulovány ani uskutečněny.“

Proto nemá žádný smysl obhajovat Duku tím, že každý rok pořádá štedrovečerní hodokvas pro bezdomovce. Bez systémové změny totiž můžeme mít jistotu, že každé Vánoce bude dostatek strávníků bez domova. Nepotřebují salát s řízkem. Potřebují přístřeší a důstojnou práci.

Ať už bude svoje slova obhajovat jakkoli, zapomíná kadrinál Duka na to, že mezi lůzou tohoto světa má být místo samotné církve. Repro juicyecumenism.com

Za třetí: dejte hlas umlčeným

Není rozhodující, zda křesťanství více podporuje marxistické ideje nebo spíše ducha kapitalismu. Jistotou totiž zůstává, že na svém počátku bylo křesťanství sociální. Demokracie a křesťanská etika mají společný zájem na vyslyšení hlasu těch jedinců, kteří jsou společností vysmíváni a ostrakizováni.

Navrhoval bych tedy malou dramaturgickou změnu pro televizní pořad pana kardinála. Místo bývalých prezidentů by si mohl zvát lidi přímo z ulice, ubytoven a uprchlických táborů. Možná by svým svědectvím pojmenovali alespoň některé chyby v podloží socioekonomického systému. Hosté by dostali zaplaceno za svůj výstup a kardinál by se třeba poučil, co dělat.

Zájmem arcibiskupství přece nemůže být udržení pozic jednoho procenta nejbohatších, ale spíše radikální změna situace mnoha procent nejchudších. Vždyť už onen „guru novozákonní lůzy“ připomínal, že „poslední budou prvními“. A jak by řekli elitní sportovci, s nimiž jel kardinál na olympiádu: je potřeba vyjít tomu nebeskému štěstíčku trochu naproti.

Pane Duko, nebojte se vlády lidu. Klidně ho otevřeně nazývejte lůzou, my to skousneme. Ale ať ta neúspěšná a zadlužená lůza vládne. Ať jejich potřeby určují směr naší společnosti. Vykašlete se na farizeje finančních spekulací. Svlečte někdy ornát, vezměte si hadry a běžte mezi smažky, bezďáky a prostituky. Nebo třeba jen k rodičům, kteří své děti zajišťují pouze z minimální mzdy. Je jich mnoho. Dotkněte se jejich bolesti jako Kristových ran. Zažehnání jejich nuzoty je křížem také na vašich bedrech. Mezi nimi je místo církve. Mezi lůzou tohoto světa.

  Diskuse
  VP
  Díky!
  May 19, 2015 v 13.27
  Není to poprvé, co katolíci zapírají Dukovy výroky o ochlokracii
  Nebudu opakovat, co bylo napsáno hned v onom roce 2012 zde:
  http://www.blisty.cz/art/64147.html,

  nicméně tvrzení Josefa Nerušila, že se "se glosa nahrávala asi s třítýdenním předstihem, tedy v době, kdy ještě nebylo o zmíněné demonstraci vidu ani slechu" je pro mne šokující. S třítýdenním předstrihem jsme totiž měli dávno dohodnuté cesty do Prahy, kampaň otevřete oči dávno běžela a demonstrace Stop vládě byla nejen ohlášena a svolávána, ale i podle našich možností i uveřejňována.
  ( http://www.cmkos.cz/tiskove-informace/3338-3/cmkos-vyzyva-vsechny-obcany-k-celonarodnimu-odporu-proti-politice-teto-asocialni-vlady
  http://www.cmkos.cz/tiskove-informace/3355-3/tiskova-zprava-vystup-z-mimoradneho-spolecneho-jednani-odborovych-organizaci-obcanskych-sdruzeni-a-iniciativ )

  Není pro mne uvěřitelné, že o ní kadinál nevěděl, a otázkou tedy zbývá jen to, jak si byl tak jist, že za tři týdny zazní projevy, k nimž se bude hodit odvysílaná věta: "vadí mi množství projevů, které už dávno překročily míru pokojného protestu a staly se projevy hrubiánství a vulgarity"... Právě ta nás, účastníky demonstrace Stop vládě, nadzdvihla víc než "ochlokracie" v proslovu či "vláda lůzy" v titulku.

  Mimochodem, další urážky se pan Nerušil (věřím že nechtěně) ve svém článku dopustil, když hodil do jednoho pytle ProAlt s D.O.S.T. Pokud měl pan Duka za vulgární hrubiány své klerofašistické souvěrce z D.O.S.T., měl dost příležitostí (dodnes nepříliš využitých, domnívám se) distancovat se od nich...
  May 19, 2015 v 18.7
  J. Jedličkovi
  Duka se možná v roce 2012 informoval u BISky, která tehdy ProAlt zařadila k extrémistickým organizacím.
  May 19, 2015 v 18.32
  A pak je tu ještě druhá možnost. Totiž ta, že BISka se při psaní své zprávy o extrémismu řídila Dukovým názorem :-)
  JV
  May 19, 2015 v 20.30
  Pár vět na vysvětlenou
  Velmi dobře jste to napsal, pane Senfte. Udělal jste mi velkou radost neboť naše bližní, které ze srozumitelných důvodů kritizujete, nezatracujete. Oddělujete chybující od jejich chyb, a tak to má v křesťanství být. Posuzujete, ale neodsuzujete.

  Katolická církev je ohromná rodina a je to rodina celosvětová. Je to také rodina těch, kteří právě žijí, těch, kteří už odešli k Pánu i těch, kteří se teprve narodí. Posuzovat katolickou církev podle jednotlivostí, které v daném čase a na daném místě nejsou v pořádku, by bylo nespravedlivé a žádné dobro by to přinést nemohlo. Vy se takového posuzování zříkáte a z Vašich slov je znát, že věříte v nápravu. To lze jen chválit.

  Katolická církev u nás prožila těžké období, které trvalo – a do jisté míry stále trvá – téměř 100 let. První republika se k ní chovala hodně nepěkně, za protektorátu byla ve stejném područí jako každá jiná organizace a po válce byla nejdříve krutě pronásledována a posléze zcela kontrolována komunistickým režimem. Většinová společnost po r.1989 se po kraťoučkém období sympatií pro katolickou církev, vrhla plně na konzum a vůči církvi zaujala postoj lhostejnosti.

  Díky První republice, která svoji identitu odvozovala z nepřátelství vůči katolické církvi, a díky hrubě ateistickému komunistickému režimu, došlo u nás ke značnému odnáboženštění celé společnosti. To jistě není prostředí, v němž by se katolické církvi dařilo a nedopouštěla se chyb.

  Naše katolická církev také neprošla přirozeným vývojem, jakým prošly katolické církve v jiných zemích světa po Druhém vatikánském koncilu. Na vině jsou komunisté, kteří ji od Vatikánu izolovali. Spousta důležitých kroků, které po druhém Vatikánu jinde absolvovali, u nás neproběhla, resp. zpracovali jsme je se zpožděním.

  Jak jste se, pane Senfte, ve svém předchozím článku zmínil, je u nás také značná tendence chápat sociální učení katolické církve poněkud deformovaně, jako jakési přitakávání či sedání na lep komunistické ideologii. Je to důvod zcela nesmyslný, ale v podvědomí mnoha věřících a jistě i leckoho z kléru vede k podceňování katolické sociální nauky a tím pádem k snížené citlivosti na sociální nespravedlnost.

  Protože komunisté katolickou církev tak utlačovali (vždyť nebyly ani obsazeny biskupské stolce!), nevzniklo v církvi podhoubí, z něhož by vyrostl episkopát, který by se jako celek dokázal zbavit syndromu antikomunismu. To je možná úkol pro příští sbor biskupů.

  Na druhé straně je ovšem třeba vidět, že v řadě farností je velmi živo a že dokáží fungovat velice autonomně. Myslím také, že u nás je mezi aktivně věřícími katolíky značné procento těch, kteří o víře poctivě přemýšlejí. Zdá se mi, že témata, která jsou medializována a nějakým způsobem spojována se špičkami katolické církve u nás, ve farnostech téměř žádnou odezvu nemají.

  Dobrou noc a víru ve vše dobré přeje Jiří Vyleťal.
  JN
  May 20, 2015 v 15.11
  Ještě drobné doplnění
  Děkuji za korektní polemiku, mám jen tři poznámky:

  1) k "vtípku" z druhého odstavce. Samozřejmě, držíme-li se českého překladu, pak máte pravdu - pointa je ale v rozlišení lidu ve smyslu "ochlos" a ve smyslu "démos". Výkladové slovníky určitě znáte, další výzkum nechám na Vaší iniciativě:)

  2) chtěl jsem Vás jen upozornit na to, že kardinál Duka není tak černobílá osobnost, jak byste nám rád líčil. O spoustě Vámi popisovaných potíží ví, setkává se s nimi - leč jim není dopřáno publicity. Ani kardinál si ale nemůže vybírat, s kým v televizi bude a s kým nebude - může buď přijít, nebo nepřijít. V případě volby kardinálových diskuzních partnerů tedy pláčete na špatném hrobě.

  3) Opět mi přijde, že soudíte až příliš zbrkle. Ano, kardinál Duka kritizoval v pastýřském listu zneužívání sociálních dávek, ale cožpak ty nelze zneužít? (viz třeba tzv. doplatek na bydlení, jehož zneužívání nedávno kritizovalo i MPSV).
  JN
  May 24, 2015 v 2.56
  Pan Nerušil napsal:
  "Výkladové slovníky určitě znáte, další výzkum nechám na Vaší iniciativě:)"
  Myslím, že by bylo dobré, kdyby pan kardinál dovedl promluvit i k nám, obyčejným :-) hloupým katolíkům. Prostě k takové té lůze, která nemá kapacity na to, aby jeho slova podrobovala "dalšímu výzkumu". Už jsme přeci jen dosti zaneprázdněni tou biblickou kritikou a přibírat k tomu ještě výzkum kardinálových výroků, to už by na nás bylo moc! Pan kardinál je navíc zde mezi námi stále přítomen, na rozdíl třeba od autorů evangelií, takže může svá slova docela dobře vysvětlit sám. Řekl bych však, že je trapné zakrývat nějaký přešlap potřebou jeho dalšího výzkumu.

  "Ano, kardinál Duka kritizoval v pastýřském listu zneužívání sociálních dávek, ale cožpak ty nelze zneužít?"
  Ano, sociální dávky lze jistě i zneužít. Domnívám se však, že zneužívání sociálních dávek nebylo příčinou vypuknutí celosvětové hospodářské krize v roce 2008.
  Pan kardinál ve svém listu jmenuje dvě příčiny "neblahé hospodářské situace". První příčinu vidí v tom, že "jedni chtějí vydělat víc a víc a dopouštějí se nezodpovědných riskantních kroků ve svých spekulacích" a druhou příčinu vidí v tom, že "druzí zneužívají nejednou velmi sobecky výdaje státu na sociální potřeby a chtějí z nich urvat co nejvíc, aniž by se přičinili svou prací o zvýšení národního důchodu". Tyto dvě příčiny staví zcela naroveň. ("Obě skupiny jednají nakonec stejně a ještě svalují vinu a zodpovědnost na ty druhé.")
  Představte si, pane Nerušile, že v kostelích při čtení tohoto listu byli přítomni také nezaměstnaní nebo jiní příjemci sociálních dávek. Pan kardinál tedy ve svém listě činí tyto lidi podezřelými z toho, že se spolupodíleli na vzniku hospodářské krize, a to stejným dílem, jako třeba spekulanti na burze. Musím říct, že jsem se styděl, když jsem to slyšel. Představoval jsem si, jak hrozně musí těm nezaměstnaným lidem být, když takováto slova slyší v kostele od svého kardinála. Jak my umíme "podat pomocnou ruku" a to hned při novoroční mši svaté!
  Řekl bych, že s tou ochlokracií je to už stejně trapné jako s tím gentlemanem, kterého zase stále hledá pan Ovčáček. Pan Nerušil zase stále vysvětluje výrok svého kardinála, kterému ale všichni dobře rozumí.
  MP
  May 24, 2015 v 14.3
  Stokrát opakovaná lež
  Evangelisté vyprávějí , kterak kněží, zákoníci a starší bojíce se zástupů raději neodpoví Ježíšovi křivě a nemohouce lhát, ztratí svoji př i(Mat. 20,24 - 27). Ti zástupové jsou v řečtině ochlos a Jan Blahoslav s překladem váhá. U Matouše zástupové, u Marka (11, 32) je týž ὄχλος v téže situaci lid. Našemu českému bratru to tady nedalo a překládá odchylně slovo, u kterého jinak dodržuje překlad dosti jednotný.* Bodejž by ne, česká husovská, ba již milíčovská tradice by se zrovna tady nějakými filologickými ohledy umlčet nedala: Lid je strážcem pravdy, ne nějaký zástup.
  Bylo by to hezké, myslet si, že mluvě o ochlokracii míní tím Duka zástupy shromážděné na odborářské demonstraci a zve je státi se strážci toho, aby mocní nelhali pro svůj prospěch a cizí hanbu. A že když promlouval o demokracii, která hrozí sklouznout k ochlokracii, chtěl vlastně varovat, jakže selhávají ti, kdož by mohli a měli v liberální demokracii tomu lhaní odporovat: média, university či parlamenty, a jak musí proti lhoucím mocným povstati odborářský „lid nepatrný bez meče a bez moci, jehož překonati nebudou moci“.
  Žel této představě se vzpírají právě ony výkladové slovníky, jichž se pan Nerušil zdá se spíše dovolává než by je četl (neb svědčí proti Blahoslavovi), jakožto i nekatolický původ myšlenek výše zmíněných. A tak nezbývá než opakovat:
  Slovo ochlokracie je umělé a jeho tvůrce, Polybios, ho zavedl s jasnou definicí. Kupodivu používanou dodnes. V Novém zákoně ho nenajdeme – aspoň pokud vím já a ty výše zmíněné výkladové slovníky --, u velkých křesťanských myslitelů ovšem ano. Vždy a bez výjimky ve smyslu, který v něm překlad slova ὄχλος jako lid nepřipouští. Vláda lůzy či vláda davu.
  Stokrát opakovaná lež se stává pravdou, říká sice velký znalec psychologie ὄχλοι, ale aniž bych se chtěl plést do cizího soukromí, právě u něj není radno hledat poučení.

  * Blahoslav má podobně odchýlený, dvojí překlad ještě u Mat. 20,21 a Mark. 15,8, 11 a 15; opět táž půvabná jednota politika a filologa.
  PK
  May 25, 2015 v 11.49
  Tohle by ovšem nemělo zapadnout! - pane Nerušile
  Pan Nerušil píše:
  "Ani kardinál si ale nemůže vybírat, s kým v televizi bude a s kým nebude - může buď přijít, nebo nepřijít. V případě volby kardinálových diskuzních partnerů tedy pláčete na špatném hrobě."

  Znamená to, že V. Klaus jakožto host D. Duky nebyl Dukovou volbou, nýbrž byl mu vnucen (protlačen) televizí?

  Tato informace je ovšem bomba. A Vy ji sdělujete jen tak mimochodem v diskusním příspěvku (poté, co jste napsal celý článek, kde jste se o tom nezmínil).

  Ne že bych tomu nevěřil. V tom případě je ale třeba, abychom skutečně nechali Duku Dukou a zabývali se temnými strukturami, které stále tlačí Klause (který by v normální společnosti byl psancem bojícím se vyjít na ulici) do televize a do rádia (viz též skandál s jeho zařazením mezi stálé hosty pořadu "Jak to vidí".)
  MP
  May 25, 2015 v 13.8
  Kardinál si nemůže vybírat, s kým v televizi bude...
  Dává ta věta vůbec smysl? Jestliže může přijít nebo nepřijít, tak si přece může vybírat. Jsou snad ty temné struktury tak mocné, temné a zavilé, že by panu kardinálovi hrozilo, že nepůjde-li dnes s Klausem, nepůjde již nikdy s nikým? Ale pak už by rozhodně neměl nátlak přijmout. Nebo to znamená jen, že jednou v nějakém pořadu jednou nebude? Pak to při frekvenci Dukových vstupu není žádný vážný problém.
  Nemůže si určovat, s kým v pořadu bude. Ale to je v pořádku.
  PK
  May 25, 2015 v 15.54
  Martinu Profantovi
  Tentokrát s Vámi absolutně souhlasím, ale jak říkám, hlavně by mě zajímalo, jestli to tak opravdu bylo, a jestli ten tlak z "jistých kruhů" opravdu byl. To by totiž bylo tak absolutně skandální, že jistě uznáte, že nějaká Dukova "ochlokracie" by proti tomu vůbec nestála za řeč.
  PK
  May 25, 2015 v 16.13
  Čili ten souhlas je až na tu poslední větu
  "Nemůže si určovat, s kým v pořadu bude. Ale to je v pořádku."

  Uff!
  MP
  May 25, 2015 v 17.21
  Pavlovi Kolaříkovi -- Teď nerozumím
  Jste pozván do nějakého pořadu. A buď pozvání přijmete nebo nepřijmete. Důvodem nepřijetí může být, že nechcete být v jednom pořadu s AB či EC. A ten, kdo Vás pozval, může uvážit, že mu záleží tom, abyste v pořadu vystoupil Vy, a to dokonce do té míry, že nepozve AB či EC. To je v pořádku.
  Ostatně obvykle takový problém nehrozí. Redaktor, který Vás zve --pokud za něco stojí -- ví, že nebudete chtít diskutovat s jako rovnocenným partnerem o otázce nepřímé diskriminace Romů ve vzdělání s Vandasem, a že dokonce ani nebudete chtít svoji přítomností legitimovat pořad, ve kterém ten pán bude blábolit své nacionalisticko-rasistické kecy.

  Zatímco by nebylo v pořádku, jestliže byste mohl nadiktovat, že vystoupíte právě v tom či onom pořadu k tomu či onomu tématu a že tam s Vámi budou právě BA a CE. Tedy určovat, s kým v pořadu budete.
  PK
  May 25, 2015 v 17.30
  Martinu Profantovi
  Ano, to by všechno platilo, pokud ten pořad není prezentovaný tak, že Vy jste tam jakoby hostitelem.

  Těžko můžete např. stejně argumentovat, že když je např. V. Moravec pozván do OVM, a nelíbí se mu složení pozvaných hostů, nemusí přijít. Ten pořad totiž nese jeho jméno. Všichni předpokládají, že on je ten, který zve ostatní. Cokoliv jiného by bylo dost bizarní.

  Samozřejmě, Duka není žádný redaktor. Přesto v tom pořadu je hlavní postavou - a myslím, že se nemýlím, když si vzpomínám na anotaci ve smyslu "hosty kardinála Duky jsou tentokrát ...". Má ten pořad jednou za rok, tuším, a ve všeobecném povědomí je to jeho pořad.

  Ostatně, takový Kraus také není redaktor - a také by nikoho nenapadlo argumentovat, že by eventuálně nemusel přijít do svého zábavného talk show, když by se mu nelíbil "seznam pozvaných hostů" ...

  :-)
  PK
  May 25, 2015 v 17.49
  Jak se ten pořad vlastně jmenuje?
  Myslím, že "Novoroční rozjímání s Dominikem Dukou" nebo tak nějak.
  Opraví mě někdo?
  A žádný jiný redaktor tam není. Duka všechny vítá, moderuje, klade otázky, děkuje za účast, loučí se se všemi.
  A odehrává se to v prostorách arcibiskupství ... :-)
  MP
  May 25, 2015 v 19.10
  Aha, tady jde o komunikační ruch
  Psal jste o reakci Josefa Nerušila a tu jsem si opravdu naivně nespojil s tím odstavcem v Senftově textu. Předpokládal jsem, že ten píše o Dukově účasti v televizních pořadech obecně -- a stále ještě předpokládám, nerad bych vyvolával nezbytný závěr o Nerušilovi, kdyby to tak nebylo. Co si dělá Dominik Duka ve svém talk show (DDTs) a koho si tam zve, to samozřejmě jeho věc.
  PK
  May 25, 2015 v 19.22
  No právě že to údajně není jeho věc
  To tady pan Nerušil naznačil. Že si údajně Duka nepozval Klause dobrovolně, ale že mu byl mu někým vnucen. O ničem jiném než o tomto konkrétním případě tady žádná řeč nikdy nebyla.
  No, a o tom říkám, že to je skandál, proti kterému nějaká Dukova "ochlokracie" je ševelením větříčku.
  JN
  May 26, 2015 v 11.5
  Skandální ševelení větříčku
  Lukáš Senft v článku píše:
  "Navrhoval bych tedy malou dramaturgickou změnu pro televizní pořad pana kardinála. Místo bývalých prezidentů by si mohl zvát lidi přímo z ulice, ubytoven a uprchlických táborů."
  Josef Nerušil odpovídá:
  "Ani kardinál si ale nemůže vybírat, s kým v televizi bude a s kým nebude - může buď přijít, nebo nepřijít. V případě volby kardinálových diskuzních partnerů tedy pláčete na špatném hrobě."

  Lukáš Senft má zřejmě na mysli pořad "Společný výslech", vysílaný 1.1. 2015 v 17:15 na ČT2. ( http://www.ceskatelevize.cz/porady/10389664200-spolecny-vyslech/314292320080001 )
  Rozhovor se odehrává v pražském Arcibiskupském paláci, na stránkách ČT se píše: "Už čtvrté pokračování společného výslechu, kde se setkává kardinál Dominik Duka se svými hosty, ..." Václav Klaus v úvodu pořadu říká: "Pane kardinále, děkuji pěkně za pozvání..."

  Josef Nerušil tedy tvrdí, že si kardinál Duka Václava Klause jako diskusního partnera sám nevybral? Že mu byl Václav Klaus nějak nadirigován a kardinálu Dukovi nezbývalo, než buď přijít nebo nepřijít na natáčení do Arcibiskupského paláce? To je tedy opravdu skandální!!!
  + Další komentáře