Symbolický rozchod s demokratickými a liberálními principy státu

Ivan Štampach

Uskutečnit plnou odluku církví na státním rozpočtu znamená vrátit se do nějaké hypotetické ideální minulosti, kdy církev, především církev římská byla rovnocenným partnerem a konkurentem státu, nebo dokonce vykonávala nad státem dohled.

Zákon o narovnání mezi státem a církvemi má ještě daleko do účinnosti, ale jeho schválení poslaneckou sněmovnou proti aktivnímu odporu občanských iniciativ a proti vůli silné většiny veřejnosti je osudovým krokem současné vládní většiny. Je to většina podložená nespornou legalitou volebního procesu roku 2010 a povolebního vyjednávání o efektivní koalici bez vítězné sociální demokracie. Je to však většina se značně narušenou legitimitou, protože jednající rozporně s vůlí svých voličů. Ideologická schémata o snižování daní a růstu produkce se ukázala klamná. Z vlády vzešlé z posledních voleb musela již více než polovina tehdejších jejích členů odejít pro neschopnost nebo pro zjevné zločiny. Další její členové a podporovatelé v parlamentu jsou ze zločinů podezřelí.

Nočním rozhodnutím z pátku na sobotu si vláda mohla znepřátelit ještě další ze svých zbývajících příznivců a zdá se jisté, že si připravila porážku v sérii voleb, které ji čekají od podzimu letošního do června přespříštího roku. Myslím, že nezůstane bez povšimnutí, že opozici stačily hlasy k odmítnutí zákona a že v okamžiku hlasování v jednacím sále sněmovny chyběli sociálně demokratičtí poslanci: dosud přítomností na hlasováních vynikající Antonín Seďa, bývalý komunista, v 80. letech trestaný za hospodářskou kriminalitu Alfréd Michalík, a Václav Klučka, u něhož je absence zvlášť překvapivá. Než se jejich absence přesvědčivě vysvětlí, bude bohužel ve vzduchu dřívějšími zkušenostmi inspirované podezření o jejich možné nelegální motivaci.

Důležitější ovšem je to, že vládnoucí strany přijetím zákona překročily Rubikon. Nový zákon je přinejmenším symbolicky krokem zpět před nastolení demokratických poměrů od října 1918. Obhájci zákona nás horem dolem ujišťují, že jde o nápravu křivd způsobených církvím komunistickým režimem. Právně definovaný zločinný ráz minulého režimu je využíván účelově. Když se to hodí, byl režim zločinný a jeho opatření je nutno napravovat. Jindy se zase hájí právní kontinuita. Nevadilo např., že Václava Havla poprvé zvolili jednomyslně poslanci Federálního shromáždění vzešlí z volební frašky 23. a 24. 5. 1986.

Připusťme, že pozemková reforma vyhlášená po únorovém převratu omezující vlastnictví pozemků pro jeden subjekt na 50 ha byla zločinná. Že jde o křivdu, již je třeba zmírnit. Že je správné vrátit pozemky, které křesťanské církve a ostatní náboženské společnosti měly před ní, nebo je kompenzovat penězi. Deklarovaným cílem současného zákona však je získání plné ekonomické nezávislosti náboženských právních subjektů na státu, tedy doplnění dosavadní dílčí odluky mezi církvemi a státem o dosud nerealizovanou ekonomickou odluku. Církve však přišly o schopnost pokrývat své náklady z výnosu z pozemků a jiného majetku dávno před 25. únorem 1948. Rozhodně to v ostrých veřejných polemikách tvrdila především římskokatolická církev již po pozemkové reformě z roku 1919 a vynutila si na mladé Československé republice kompenzaci pozemkových záborů v podobě státních platů pro duchovní (kongrua). Omezení volného disponování majetkem svěřeným církvi Korunou, převedení části jejího majetku na náboženskou matici (fond), taková a podobná opatření ostatně platila i dříve, v různých podobách habsburské říše v 18. a 19. století.

Uskutečnit plnou odluku ve smyslu naprosté nezávislosti církví na státním rozpočtu znamená vrátit se přinejmenším před vznik republiky, ale pravděpodobně dál zpět do nějaké hypotetické ideální minulosti, kdy církev, především církev římská byla rovnocenným partnerem a konkurentem státu, nebo dokonce vykonávala nad státem dohled např. ve smyslu (dosud neodvolaného) dokumentu papeže Řehoře VII, Dictatus papae (1075). Ten mimo jiné stanovil, že pouze papež disponuje císařskými odznaky, že mu všechna světská knížata musejí líbat nohy, že může sesazovat císaře a že nemůže být nikým souzen.

Demokratické státy potvrzovaly svrchovanou vládu občanů v kontrastu k absolutistické a feudální minulosti tím, že kombinovaly svobodu vyznání s omezením církevní ekonomické a tím i politické moci. V řadě demokratických zemí šlo a jde toto reálné omezení v zásadě nedemokratické římské církve (někdy spolu s ní i jiných) dál, než v dosavadním českém konfesním právu. Ve Francii byl r. 1905 církevní majetek zestátněn a nic se na tom dosud nezměnilo. Sotva kdo bude proto označovat současnou Francouzskou republiku za zločinný režim a za zloděje, který má něco vracet. V současném Německu není finančním zdrojem pro církve výnos z majetku, nýbrž příspěvky členů sbírané přímo nebo prostřednictvím státního daňového systému.

JUDr. Karol Hrádela ve své studii “Co bylo ukradeno, musí být vráceno“ aneb právní rozbor k problematice restitucí církevního majetku po zevrubném historicko-právním přehledu upozorňuje, že práva a povinnosti zakladatele Náboženské matice má vykonávat ode dne nabytí účinnosti zákona Církev římskokatolická. Tato změna zakladatele přímo ruší reformu Josefa II. Prolamuje tak doposud (s výjimkou židovského majetku) nedotknutelnou hranici Února 1948. Připomíná rovněž, že stát se zároveň zbavuje staletí využívané možnosti zabezpečovat humanitární záležitosti z tohoto zdroje, pokud tuto povinnost neplnila církev. Tento právník dožádaný poslanci charakterizuje ve svém obsáhlém textu schválený zákon jako velmi netransparentní. Historickou roli zákona shrnuje slovy, že návrh zákona obchází původní koncepci zakladatelů Československa z roku 1918 na nápravu křivd způsobených Bílou horou a vyháněním českého obyvatelstva vytvářením materiálních podmínek pro návrat emigrantů a omezením moci těch, kteří na vyhánění českého obyvatelstva vydělali. V konečném důsledku pak navržený restituční zákon poráží nejen záměry zakladatelů našeho státu, ale ruší reformu Josefa II. a základní princip třetího pražského artikulu, za který mnozí Češi obětovali svůj život za křižáckých válek vedených proti naší vlasti za prosazení práva církve na majetek.

Se zákonem i bez něj stále platí ústavní pořádek. Neobhájí se však sám přitažlivostí demokratických, liberálních a sociálních práv, která garantuje. Jedinou entitou, která může zabránit pozvolné, nenápadné erozi základních demokratických principů a posunu k teokratickému, nacionálně-autoritativnímu a konzervativnímu modelu veřejného života, jsme my občané. Pouze my můžeme využitím svobody projevu, shromažďování a sdružování a jako voliči obhájit a rozvinout ústavní záruky demokratického, sekulárního státu, jakož i lidská práva a občanské svobody. Jak ukázal Erazim Kohák svým článkem v Právu ze 14. 7. pod názvem Víra, restituce — a pokrytectví, k odmítnutí zákona nemusí člověka vést jen politické preference, ale může to být sama křesťanská víra. Ta motivuje k nezávislosti na státní přízni a ke kritickému odstupu od ekonomických a politických mocenských struktur. Sekulární charakter našeho státu obhajoval prezident T. G. Masaryk, který za důležitou devizu považoval výrok Ježíš, ne Caesar, toť smysl našich dějin. Demokratické principy možná budou muset spolu s ostatními hájit i občané motivovaní křesťanskou vírou, proti zákonodárcům předstírajícím veřejnosti (a možná někteří i sobě) křesťanskou identitu, a proti představitelům církví, kteří se nechali od konzervativní pravice koupit.

  Diskuse
  July 16, 2012 v 8.59
  krok za krokem ke společnému cíli?
  Vynikající článek. Zejména podepisuji slova
  "Se zákonem i bez něj stále platí ústavní pořádek. Neobhájí se však sám přitažlivostí demokratických, liberálních a sociálních práv, která garantuje. "

  *******

  Na okraj:

  1) Co se absence poslanců ČSSD týče, posílal jsem již 14.6. následující dotaz Bohuslavu Sobotkovi:
  "Vážený pane předsedo,
  vzhledem k postojům k Vládnímu návrhu zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi , které opakovaně presentujete v médiích i na webové stránce ČSSD (zde: http://www.cssd.cz/aktualne/akce/cirkevni-restituce/) je pro mne naprosto nepochopitelný postup poslanců ČSSD během 35. hlasování dne 6. června 2012, 17:35 na 40. schůzi, k Vládnímu návrhu zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.
  Při tomto hlasování o návrhu na vrácení zmíněného zákona k přepracování, pro který hlasovalo 74 ze 162 přítomných poslanců různých stran, se
  2 poslanci ČSSD hlasování ZDRŽELI (SOBOTKA, EMMEROVÁ) a
  15 poslanců ČSSD se hlasování NEZÚČASTNILO (HAŠEK, JANDÁK, KŘEČEK, VÁŇA, SKOPAL, BABOR, R.DOLEJŠ, PLOC, TANCOŠ, HULÍNSKÝ, KOSKUBA, FOLDYNA, KRÁKORA, URBAN, SVOBODA).
  Tím byl zákon propuštěn do třetího čtení. Hodláte voličům Vaší strany i celé veřejnosti tento postup vysvětlit?"

  2) Podobně jsem se 25.6. obrátil na Jeronýma Tejce, který v televizi prohlásil: "Využijeme všech způsobů, jak zbrzdit projednávání. "

  Ani jeden z obou oslovených na mou žádost o vysvětlení dosud nereagoval.
  AM
  July 16, 2012 v 14.26
  Skvělý článek.
  Je zajímavé, že poté, co v březnu vyšel téměř padesátistránkový rozbor situace od významného právníka JUDR. Hrádely, ve kterém se píše (a dokládá), cituji: "Důvodová zpráva předložená vládou zákonodárnému sboru zamlčuje či zkresluje řadu důležitých otázek, neuvádí je historicky a právně správně. Nedostatky zprávy jsou tak závažné, že lze mít více než vážné pochybnosti o tom, že se jedná o neznalosti navrhovatele. Případně schválený zákon prokazatelně prolamuje hranici Února 1948 a staví se proti principům prosazovaných při zakládání našeho státu presidentem Masarykem a jeho spolupracovníky. Nebrání možným budoucím soudním sporům ohledně původního církevního majetku.", dovolí si parlamentní inventář Marek Benda, právník na baterky, přesto předseda ústavně-právního výboru Sněmovny, napsat do Práva 12.7.2012 článek "Vztah ČSSD k církvím? Pokrytectví".
  Nechme stranou všechno to Bendovo účelové blábolení o tom, čeho chtějí dosáhnout. Příznačná je totiž jedna ze závěrečných vět: "Je to velký, nesnadný, historický cíl."
  Ano, to přesvědčení konzervativců, že Bůh na jejich bedra složil dějinné úkoly, které sice v podstatě nikdo nechce a nechápe, ale které jsou NUTNÉ, je jádro pudla.

  Možná by si vrcholní představitelé římskokatolické církve měli uvědomit, jak se věci mají - současná pravice zavádí třídní zdravotnictví, rozvrací důchodový systém, není schopna vybrat daně, natož vyřešit hospodářské problémy...
  80% obyvatel je přesvědčeno, že je to banda gaunerů...

  ... a od Vás, milí kardinálové a arcibiskupové, si pro tuto spoušť kupuje odpustky.
  July 16, 2012 v 15.54
  Rovněž souhlasím s textem,
  včetně závěrečného odstavce. I věřící, včetně katolíků a katolických kněží, mají odůvodněné pochybnosti, viz např. http://www.umlaufoviny.com/www/res_publica/reportaze/cirkevni-restituce/index.html

  Ironií je přijetí zákona k půlnoci v pátek třináctého. Možná inspirace poslanců Duchem Svatým? Jak již zřetelněji upozornit na Jidášské podobenství, než vypsat směnku na třicet stříbrných právě v pátek třináctého?
  July 16, 2012 v 23.17
  OPRAVA
  Upozornil jsem (ve druhém odstavci) na podezření vůči třem poslancům ČSSD chybějícím na hlasování. Četl jsem je na Facebooku a volal jsem po informacích. Robin Kraffer tam přišel s vysvětlením, že byli hospitalizováni a že vládní koalice je vypárována. Měl by to věrohodně potvrdit někdo z ČSSD. Je mi líto, že se vyskytla podezření na jejich adresu, a že vysvětlení přišlo už poté, co podezření vzniklo. Upozorněním na tento problém jsem se jich nechtěl osobně dotknout. Jen bych lpěl na tom, že při tak citlivém hlasování veřejnost potřebuje v téhle době plné nedůvěry věrohodné informace. Ve verzi článku na mém blogu http://ivan-stampach.bloger.cz je tato část článku upravena podle stávajících informací.
  July 17, 2012 v 14.56
  Hloupost církevních představitelů,
  že na tento danajský dar současné zkorumpované pravice kývli, a to dokonce bianko a předem. Je to "dar", který ponese jen nedůvěru a nenávist společnosti, přiláká spekulanty a zavleče církve do nekonečných soudních sporů. Zvláště se divím evangelickým a protestantským církvím, že nebyly v této věci obezřetnější, samozřejmě padá to i na mě, ale neměl jsem nikdy chuť se touto věcí důkladněji zabývat. Nepomůže to církvím a zvláště to nepomůže věci křesťanství v této zemi. Můžeme se jen spoléhat na dvě věci: 1. Zamítne to senát (pokud do současného kšeftu desetiletí už není také zapletena ČSSD) a neprojde to sněmovnou po druhé., 2. Padne vláda - Je to další důvod, proč si přát její pád - horší tu ještě nebyla, má ovšem také hroší kůži, takže dokud nebudou statisíce v ulicích, padne těžko.
  July 17, 2012 v 15.37
  odpověď na žádost o vysvětlení absence poslanců ČSSD 6.června
  Na svůj dotaz ohledně hlasování dne 6. června 2012 jsem dnes dostal zevrubné vysvětlení sekretariátu předsedy ČSSD, z něhož vyjímám to nejpodstatnější:

  "Chápeme Vaše rozhořčení, ale ráda bych uvedla věci na pravou míru. V Poslanecké sněmovně nemá ČSSD už od roku 2010 sílu zvrátit to, na čem se shodnou poslanci podporující vládu. V případě tohoto hlasování šlo o tzv. párování. Za chybějící vládní poslance byli VYPÁROVÁNI poslanci opozice. Pan předseda se hlasování nezdržel, pouze se neodhlásil. ..."
  MP
  July 19, 2012 v 12.38
  A kde jsou demonstrace křesťanů (jako je p. Šimsa a Štampach)
  PROTI církevním restitucím? Kde jsou jejich petice, které by musely proniknout i do médií?

  Jinak "restituce" církevního majetku jsou krásným symbolickým vítězstvím buržoazní fetišizace majetku nad svobodným duchem Ježíšovým. Církev se tak definitivně stala kapitalistou.
  July 19, 2012 v 13.30
  Martinu Plevovi
  Kde? - Například zde:
  http://stop-cirkevnim-restitucim.cz/?p=269
  (Projev Ivana Odila Štampacha 6.7. 2012 na Václavském náměstí)
  August 9, 2012 v 12.49
  obránci kultury a samé podstaty demokracie?
  Duka: kampaň proti restitucím připomíná protižidovské kampaně

  Česká biskupská konference (ČBK), Ekumenická rada církví (ERC) a Federace židovských obcí ostře zkritizovaly ČSSD za její kampaň proti chystaným církevním restitucím.

  Podle nich je způsob, jakým dnes sociální demokracie vede předvolební boj, „nekultivovanou a nekulturní cestou ohrožující samotnou podstatu demokracie". Uvedly to ve společném prohlášení. ČSSD plán na navracení majetku církvím v parlamentu nepodporuje.

  „Způsob nevěcného vedení argumentace a demagogická útočná kampaň České strany sociálně demokratické, vedená mimo jiné i pomocí billboardů, vytvářejí ve společnosti atmosféru neopodstatněné závisti a nenávisti nejen vůči církvím a náboženským společnostem, ale i vůči občanům jako takovým," uvedly.

  V prohlášení stojí, že předvolební propaganda sociální demokracie útočí slovníkem obou někdejších totalit. „Pamětníci mohou potvrdit, že si nezadá s neblahými antisemitskými a antiklerikálními plakáty ´třetí říše´, na rudo přetřenými gottwaldovskými ideology," uvedli šéf ČBK Dominik Duka, předseda Federace židovských obcí Jiří Daníček a předseda ERC Joel Ruml.

  (http://www.denik.cz/z_domova/duka-kampan-cssd-proti-restitucim-pripomina-protizidovske-kampane-20120809.html)

  *** Dukova sprostá nestoudnost je skutečně do nebe volající (a lotři po levici a po pravici nechtějí zůstat pozadu?)
  Možná nechtěný příspěvek na podporu volební kampaně ČSSD?
  August 9, 2012 v 17.48
  Taky jsem dnes ráno četla "Novinky", pane Kopecký, a dočetla jsem se, že http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/275466-lidstvo-prestava-verit-v-boha.html . A může se tomu někdo divit? Kdo by věřil v takového boha, jaký je lidem dnešního světa předkládán? Vždyť je to bůh vlastnictví a starých pořádků, bůh bankéřů a korporací, který uznává jedině položky "má dáti - dal", bůh, jehož skutečné sídlo je v chrámech konzumu a po lidech vyžaduje bezpodmínečné přizpůsobení se zákonům trhu. Je to bůh, který neodpouští dluhy, a proto není schopen světu nabídnout pozitivní změnu.
  August 9, 2012 v 19.52
  Evě Hájkové
  Původní patrně pro Irsko určená zpráva (která je, jak je už u Gallupa dobrým zvykem, povrchní a nicneříkající) je zde:

  http://redcresearch.ie/wp-content/uploads/2012/08/RED-C-press-release-Religion-and-Atheism-25-7-12.pdf

  Novinky nezmiňují ve zprávě uvedenou globální i vnitrostátní korelaci mezi deklarovanou zbožností a chudobou.
  November 8, 2012 v 4.2
  Ještě zbývá postavit mariánský sloup před popravištěm českých pánů na Staroměstském náměstí...
  1. Walter Bartoš
  2. Václav Baštýř
  3. Jan Bauer
  4. Marek Benda
  5. Petr Bendl
  6. Miroslav Bernášek
  7. Zdeněk Boháč
  8. Pavel Bohatec
  9. Jan Bureš
  10. Jan Čechlovský
  11. Jana Černochová
  12. František Dědič
  13. Pavel Drobil
  14. Dana Filipi
  15. Jana Fischerová
  16. Jan Florián
  17. Zdeňka Horníková
  18. Tomáš Chalupa
  19. Miroslav Jeník
  20. Radim Jirout
  21. Lenka Kohoutová
  22. Jaroslav Krupka
  23. Jan Kubata
  24. Jaroslav Martinů
  25. Václav Mencl
  26. Petr Nečas
  27. Miroslava Němcová
  28. Vít Němeček
  29. Jan Pajer
  30. Jiří Papež
  31. Roman Pekárek
  32. Jaroslav Plachý
  33. Jiří Pospíšil
  34. Aleš Rádl
  35. Ivana Řápková
  36. František Sivera
  37. Pavel Staněk
  38. Zbyněk Stanjura
  39. Pavel Suchánek
  40. Pavel Svoboda
  41. Igor Svoják
  42. David Šeich
  43. Boris Šťastný
  44. Jiří Šulc
  45. Tomáš Úlehla
  46. Jan Vidím
  47. Vladislav Vilímec
  48. David Vodrážka
  49. Ivana Weberová
  50. Jaroslava Wenigerová
  51. Zdeněk Bezecný
  52. Ludmila Bubeníková
  53. Václav Cempírek
  54. Josef Cogan
  55. Jaromír Drábek
  56. Jaroslav Eček
  57. Jan Farský
  58. Petr Gazdík
  59. Martin Gregora
  60. Alena Hanáková
  61. Leoš Heger
  62. Petr Holeček
  63. Václav Horáček
  64. Jan Husák
  65. Jitka Chalánková
  66. Rudolf Chlad
  67. Michal Janek
  68. Ladislav Jirků
  69. Miroslav Kalousek
  70. Jana Kaslová
  71. Daniel Korte
  72. Rom Kostřica
  73. Patricie Kotalíková
  74. Václav Kubata
  75. Helena Langšádlová
  76. František Laudát
  77. Jaroslav Lobkowicz
  78. Pavol Lukša
  79. Jiří Oliva
  80. Vlasta Parkanová
  81. Gabriela Pecková
  82. Stanislav Polčák
  83. Anna Putnová
  84. Aleš Roztočil
  85. Jaroslava Schejbalová
  86. Karel Schwarzenberg
  87. Jiří Skalický
  88. Jan Smutný
  89. Bořivoj Šarapatka
  90. Renáta Witoszová
  91. Lenka Andrýsová
  92. Josef Dobeš
  93. Michal Doktor
  94. Dagmar Navrátilová
  95. Viktor Paggio
  96. Karolína Peake
  97. Jiří Rusnok
  98. Jana Suchá
  99. Jaroslav Škárka
  100. Milan Šťovíček
  101. Martin Vacek
  102. Radim Vysloužil
  + Další komentáře