Šlendrián a zametání pod koberec ve Fukušimě jako v Temelíně

Jan Beránek

Podobnost mezi Fukušimou a Temelínem není viditelná na první pohled, ale systémové paralely zde jsou: moc energetického monopolu, slepá důvěra veřejnosti, bohorovnost úřadů, chronický šlendrián a utajování problémů s aktivní podporou státních inspektorů.

Katastrofu v Černobylu zapříčila kombinace nedokonalých technologií, chyb obsluhy a příkazu shora dát přednost výrobě elektřiny nad bezpečností. U nehody ve Fukušimě se detaily lišily — například nadřazení zájmu výroby nad bezpečností nebylo dáno politicky v rámci socialistického systému, nýbrž ekonomicky v rámci systému kapitalistického — avšak podstata je stejná: Provozujeme technologie, které jsou nesmírně komplexní a ve své vlastní podstatě velmi riskantní (jeden reaktor obsahuje obrovské množství radioaktivních látek, které by stačilo vážně kontaminovat území o rozloze středně velkých států) a mohou se vymknout zpod kontroly vlivem nepředvídaných událostí.

Naše noviny stojí v první linii boje za svobodnou novinařinu a lidská práva. Podpořte nás a přidejte se k nám!
×

To samé samozřejmě platí i v případě „našich“ jaderných reaktorů v Dukovanech a v Temelíně. A ačkoliv žádný reaktor není z definice bezpečný, riziko těžké nehody se přirozeně zvyšuje ve společnosti, která je nedostatečně transparentní, má nízkou politickou a byrokratickou kulturu, je zkorumpovaná, běžně se v ní krade či přikrádá, a kvalita i poctivost se jen tak flákají, aby se neřeklo.

Doufám, že v roce 2012 se k hodnocení jaderné nehody ve Fukušimě vrátíme a budeme se tázat, jaké ponaučení z ní plyne. Bylo by chybou diskusi uzavřít s tím, že se reaktory nemají stavět na pobřeží v seismických oblastech — a s uspokojením prohlásit, že tím pádem jsme u nás z obliga.

Jsem přesvědčen, že hlavní lekcí z Fukušimy je hluboké systémové selhání a že v tomto ohledu nelze snad ani vyjmenovat všechny příklady, které se bytostně dotýkají i nás:

 • obrovská moc energetického monopolu (v Japonsku firmy TEPCO, u nás ČEZ) a její propojenost s politickými stranami a vládní elitou
 • slepá důvěra veřejnosti v tvrzení jaderného průmyslu i státních institucí o tom, že těžká nehoda s únikem radioaktivity je prakticky vyloučena
 • naprostá neprůhlednost systému s nulovou účastí veřejnosti na rozhodování a s nemožností nezávislé kontroly
 • bohorovnost provozovatelů reaktorů i státních úřadů, kteří nakonec sami uvěří své vlastní propagandě o skvělé úrovni technologií a zanedbatelných rizicích
 • chronický šlendrián v jaderných elektrárnách, který následně státní instituce utajují nebo bagatelizují

Dalo by se pokračovat ještě dlouho. Do poslední kategorie patří i problém chybného svaru na hlavním chladícím potrubí jednoho z temelínských reaktorů. Přestože se přihlásil věrohodný svědek, který uvedl řadu detailů a ověřitelných informací, státní orgány udělaly všechno pro to, aby problém zametly pod koberec. Nikdo si nemohl vzít na triko, že by narušil předem avizované slavnostní uvedení reaktoru do provozu s účastí premiéra a ministrů vlády. Předsedkyně státního úřadu Dana Drábová, která má u nás mít nezávislý dozor na starosti, se ceremonie sama s neskrývaným nadšením účastnila, líbajíc se rozjařeně v objetí s premiérem a ministrem průmyslu. Problém nelegálního a nebezpečného svaru „vyřešila“ tím, že její úřad navedl policejní vyšetřování na falešnou stopu (jako sporný označil jiný svar na jiném potrubí), podobně pak okázale za účasti slovutných expertů prozkoumal jiný svar, zatímco paní Drábová protokol o kontrole vadného svaru skartovala a inspektorce, která jej vypracovala, osobně uložila zákonem vymáhanou povinnost celoživotní mlčenlivosti.

Jsem rád, že Česká televize připravila na toto téma dokument, a s napětím čekám na jeho vysílání. Toto jsou totiž přesně ty praktiky, které stály u zrodu havárií v Černobylu i ve Fukušimě, a kvůli kterým není nepravděpodobné, že příští jaderná katastrofa může nastat právě v naší vlasti.

YouTube: Upoutávka ČT

  Diskuse
  VK
  January 2, 2012 v 16.10
  Velký zářící strašák
  Říkám si, jakého stupně by musela dosáhnout transparence v jaderné energetice, aby byl předseda Beránek uspokojen. Obávám se že žádná, jaderná energetika je prostě špatná a patří zrušit, veškerá další diskuse marná. Článek tomu odpovídá. Svědectví "já to viděl na vlastní oči", svědectví z druhé ruky, dohady, spekulace. Tak se dá vyrobit pochybost o bezpečnosti v jakkoli transparentním prostředím. Zkuste si dokázat, že pod Lipnem nežije vodník Čochtan. Že jste jej neviděli, ani vůbec nikdo z vám známých? No ale my máme výpověď věrohodného svědka. Který jej zahlídl. Nebo něco co ho dost připomínalo. A vůbec, že nepřípouštíte existenci vodníků, to je jasný důkaz nedostatku demokratičnosti, přítomnosti korupce, vydáváte v plen životy desetitisíců rekreantů atd. atp.
  Jaderná energetika je nebezečná. Daleko méně než chemický průmysl, pouhým zlomkem oproti těžbě uhlí, automobilové dopravě, neřku-li důsledkům klimatických změn - ale nebezpečná je. Proto jsou plně na místě bezpečnostní opatření - v rozsahu odpovídajícím riziku a dosahu toho nebezpečí. Nic víc, nic míň. Jenže to by tu nesměli být chlapci a děvčata kteří si z odporu proti velkému zářícímu strašákovi udělali docela pohodlnou živnost a někteří i smysl života.

  VW
  January 2, 2012 v 17.9
  Informace z druhé strany
  Pochopitelně nemám znalosti o této problematice, abych spor mohl rozsoudit. Pan Beránek píše, že informace "věrohodného" svědka byla zametena pod koberec a že předsedkyně SÚJB Dana Drábová naváděla policii na nesprávnou stopu a skartovala protokol o svaru. Ovšem to, co jsem si naopak přečetl na stránkách SÚJB, spíše nasvědčuje, že nemá pravdu. Takže si jen dovolím uvést odkaz na materiály, které ukazují jakým způsobem bylo přistupováno ke kontrole svarů a obvinění Greenpeace: http://www.sujb.cz/?c_id=488 , Zajímavé jsou zvláště odpovědi novináři časopisu Respekt a závěrečná zpráva. Z té bych si dovolil ocitovat:
  "I přesto že průvodní dokumentace všech výrobních i montážních svarů hlavního cirkulačního potrubí 1.bloku JE Temelín a výsledky speciálních kontrol vybraných svarů ( dle specifikace Greenpeace a svarů s formálními nedostatky v dokumentaci) vyloučily tvrzení o nepovolené opravě, bylo po dohodě s vedením elektrárny přistoupeno ke komplexnímu programu dodatečných nadstandardních nedestruktivních kontrol, zkoušek a experimentálních prací, které by mimo jakoukoliv pochybnost ověřily potřebnou kvalitu všech svarů připojujících HCP k tlakovým nádobám reaktorů (TNR) a dalších vybraných svarů, a to obou bloků temelínské elektrárny."
  Výsledek prověření pak je komentován takto:
  "Výsledkem činnosti renomovaných odborných pracovišť a oponentních posudků nezávislých ústavů je závěr, který jednoznačně potvrdil dostatečnou kvalitu prověřovaných svarů a jejich dlouhodobou životnost a současně neprokázal dodatečné opravy svarů."
  Navíc se kontroly všech svarů budou pravidelně provádět i během průběžných kontrol zařízení. I jinak je celý materiál velice střízlivý a hlavně jsou v něm pouze seriozní fakta, na rozdíl od článku pana Beránka, kde nejsou fakta téměř žádná a pouze propaganda. Ale nejrozumnější je, když si každý materiály přečte sám a sám posoudí. Na filmový dokument se určitě podívám, i když jsem po shlednutí minulého dokumentu pana Bystřičana "Všechny příští Černobyly" a nakládání s fakty v něm dost skeptický.
  MH
  January 2, 2012 v 18.5
  Docela mě překvapuje fakt, že řídící software JE není otevřený ke kontrole nezávislými auditory. Doufám že některý z odborníků na bezpečnost JE (např. p. Wagner) nějak odborně vysvětlí záměr SÚJB v této věci. V SW inženýrství obecně je totiž zabezpečení systému prostřednictvím utajení návrhu považováno za velmi krátkozraké a špatné řešení ("Security through obscurity"). Že se nejedná o jen teoretický poplach se přesvědčil Írán, který ve svém jaderném programu využíval softwarový systém Siemens (pravděpodobně zastoupený i v JE Temelín, ale konkrétní systém není až tak podstatný), a byl poškozený právě hackerským útokem, konkrétně cíleným virem Stuxnet. Na stránkách SÚJB jsem nezjistil že by se bezpečností SW nějak zabývali, a to ani po varování prostřednictvím uvedeného viru.
  January 2, 2012 v 19.9
  Fakta a "fakta"
  Podrobná fakta k temelínskému svaru jsou k dispozici v dobovém přehledu zde:
  http://old.greenpeace.cz/archiv/faktax.pdf

  (V angličtině je podrobnější a aktualizovaná verze napříkad zde: http://gruene-fichtelgebirge.de/uploads/media/The_Risks_of_Skoda_Greenpeace.pdf)

  Slovy pana Wagnera, každý si může udělat obrázek. Fakta jsou mimo jiné tyto:
  - SÚJB nařídil inspektorce paní Kroupové, která vedla tým, povinnost mlčenlivosti, takže o kauze nesmí promluvit (ledaby ji soud této povinnosti zbavil), proč?
  - SÚJB už deset let odmítá veřejnosti zpřístupnit kontrolní protokol č.15/2001, který na základě svého šetření vypracovala paní inspektora Kroupová. Proč?
  - Všimněte si, že SÚJB ve své "zprávě" (http://www.sujb.cz/docs/potrub_stanovisko.pdf) hovoří o svaru 1-1-5 (ten, který okázale kontroloval a který vyšetřovala i Policie ČR), zatímco původní dokumenty Greenpeace a svědectví pracovníka jednoznačně od samého počátku uvádějí jako problematický svar 1-4-5. Proč?
  Toto je jen namátkou, více faktů a podrobností nalezne zájemce v uvedených dokumentech.

  Jaká další fakta se panu Wagnerovi v mém textu nezdají?
  Že k haváriím v Černobylu i Fukušimě vedla kombinace chyb obsluhy, vnějších politických tlaků, šlendriánu, utajovaných skandálů a benevolence státních úřadů? Nebo snad nesouhlasí s tím, že v České republice existuje obrovská moc energetického monopolu a jeho propojenost s politickými stranami a vládní elitou? Nebo si myslí, že předčíme Japonsko v kvalitě technologií, technologické kázni, nebo potírání korupce?
  VW
  January 2, 2012 v 21.13
  Jak je to s fakty?
  Jak jsem uváděl, nejsem expert strojař a už vůbec ne na sváření a mám jen to, co je na internetu. Ale jestli dobře rozumím tomu, co se píše, tak Greenpeace vychází ze svědectví anonymního svědka, který přesně nedokázal určit, o který svar jde. Jednání o tom, který svar by to mohl být a má se na něj zaměřit pozornost, byli zástupci Greenpeace přítomni. To, že by to měl být nejspíše svar, který by měl být nyní podle pana Beránka jiný, vyplývalo z popisu předmětných událostí.svědkem a zástupce Greenpeace nenamítal, že to by mělo být. Já o tom jednání pochopitelně nic nevím. Ale pan Beránek by nám jistě mohl říct, kdo za Greenpeace u toho jednání byl a proč neprotestoval proti interpretaci tam vznesené. Tady by mohl říci fakta.
  Na druhé straně se svary podrobně testovaly neinvazivními metodami a jsou u toho podpisy neanonymních odborníků. A i dokumentace právě u toho inkriminovaného svaru byla v pořádku.
  K otázce Mirza Hadžiče. Nejsem určitě expert na software a tím méně na jeho bezpečnost. A nevím, jestli úplně chápu jeho příspěvek. Myslím, že zásadním opatřením proti proniknutí viru je to, že kritické systémy nejsou dostupné ze sítě a i jejich vstupní media jsou omezena tak, aby se nemohl vnést do systému vir. Na druhé straně základním předpokladem zajištění kvality funkce i bezpečnosti nejen softwaru je i kontrola a testy odborníky nezávislými na jeho dodavateli. A to je dáno ve vyhlášce SÚJB a také v mezinárodních pravidlech danných Mezinárodní agenturou pro atomovou energii. Českou legislativu pro oblast jakosti a zajišťování jaderné bezpečnosti pak tvoří tzv. „atomový zákon“ č.18/199Sb a zejména vyhlášky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB), zejména č. 214/1997Sb. Na úrovni mezinárodní legislativy pak normy jako řady IEC, ISO a IEEE pro oblast tvorby softwaru a zajištění bezpečnosti.
  A pokud vím, tak nezávislá testování softwaru jak u Dukovan tak Temelína se dělala a dělají. Ale nejsem odborník a ´pro podrobnosti by to chtělo někoho jiného.
  January 2, 2012 v 22.8
  takže tzv. "fakta" pana Wagnera
  Pan Wagner mi vytýká nedostatečná fakta - ačkoliv je podle mého názoru věcný a zcela konkrétní už i můj původní komentář, vše je podrobně popsáno ve zprávách, na kteréodkazuji ve svém prvním diskusním příspěvku.

  Ty asi pan Wagner nečetl, když může stále psát (sic!) o tom, že "Greenpeace vychází ze svědectví anonymního svědka, který přesně nedokázal určit, o který svar jde", nebo "Svědek a zástupce Greenpeace nic nenamítali." Ač pak dodá, že tam nebyl, takže si to jen myslí. To je vskutku povedená práce s "fakty".

  Takže opakuji některé otázky, které jsou podle mne dosti jasně formulované, a dá se přidat mnoho dalších:

  - SÚJB nařídil inspektorce paní Kroupové, která vedla tým, povinnost mlčenlivosti, takže o kauze nesmí promluvit (ledaby ji soud této povinnosti zbavil), proč?
  - SÚJB už deset let odmítá veřejnosti zpřístupnit kontrolní protokol č.15/2001, který na základě svého šetření vypracovala paní inspektora Kroupová. Proč?
  - Všimněte si, že SÚJB ve své "zprávě" (http://www.sujb.cz/docs/potrub_stanovisko.pdf) hovoří o svaru 1-1-5 (ten, který okázale kontroloval a který vyšetřovala i Policie ČR), zatímco původní dokumenty Greenpeace a svědectví pracovníka jednoznačně od samého počátku uvádějí jako problematický svar 1-4-5. Proč?
  VK
  January 2, 2012 v 22.23
  takže tzv. "fakta" pana Wagnera
  Inu, přivedu vám deset zcela důvěryhodných anonymních svědků kteří svatosvatě potvrdí, že pod hrází Lipna přebývá vodník Čochtan. Samozřejmě pod tím křovím hned za hranicí prozkoumávaného perimetru, když se tato důvěryhodná tvrzení přece jen - jistota je jistota - někdo bude snažit přešetřit.

  VW
  January 2, 2012 v 22.31
  Tak už vím, kdo za Greenpeace jednal
  Víte pane Beránku, to pojednání Greenpeace, na které odkazujete jsem četl. Ale je hodně neúplné. Našel jsem více o tom, kdo se za Greenpeace účastnili daného jednání a nedokázali identifikovat daný svar. Byli to kromě Jiřiho Tuttera i Jan Haverkamp. Zástupci Greenpeace byly možná dokonce u reaktoru a svarů. Alespoň to píše pan Haverkamp. Ale možná, že tam byl jindy. Z jeho příspěvku to není jasné. Přesto neidentifikovali ten příslušný. Proč na jednání nevzali sebou i zmíněného svědka? Problém je, že oba zmínění zástupci Greenpeace se ukázali být absolutně nekompetentní, kteří nic o elektrárně, potrubí a dané problematice nevěděli. Jak je vidět i z diskuze pod tímto článkem pana Beránka: http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jan-beranek.php?itemid=660 ,
  Hlavně doporučuji přečíst právě diskuzi těchto pánů z Greenpeace z Jiřím Tycem, která ukazuje jejich hluboké neznalosti a nekompetentnost. Kdyby tito pánové s pomocí svědka poskytli policii relevantní informace, tak by už pan Bystřičan nemusel točit film :-) I když on by si pan Beránek určitě vymyslel něco dalšího :-) Ale možná, že právě proto, aby mohli stále ten svar používat, tak jej pan Haverkamp neoznačil správně a nevzali sebou svědka, který by jej mohl ukázat. Nebo, jak to vlastně pane Beránek bylo? Já jsem tam nebyl, ale Vaši kolegové ano. A určitě jste o tom diskutovali.
  Na druhé straně, všechny svary byly testovány několika metodami a o výsledku jsem tu psal.
  January 2, 2012 v 22.56
  Jan Haverkamp se policejního vyšetřování neúčastnil, stejně jako nikdo další z Greenpeace. Identifikaci problematického svaru moji kolegové provedli jasně a jednoznačně, včetně vyznačení na schématu primárního potrubí - kopie je k vidění ve výše uvedených dokumentech PDF.

  Děkuji za upozornění na diskusi pod mým dřívějším blogem. Nechápu, jak z ní můžete usuzovat, že prokazuje hlubokou neznalost a nekompetenci. Pokud dobře vidím, ani pan Tyc - mimochodem vedoucí pracovník ČEZ v jaderné elektrárně Temelín - žádnou z pochybností ohledně svaru nevyvrátil.

  Naopak mi to připomíná jednu výmluvnou epizodu, kterou tímto řadím na seznam otázek, na něž Vy, pan Týc i SÚJB odpovídají sveřepým mlčením nebo odváděním diskuse od tématu:

  "Jak jsme se doslechli přímo od vyšetřovatele, bylo inspektorce speciálním dopisem předsedkyně zakázáno mluvit o nálezech při kontrole dokonce i s policii. Naši žádost o zbavení mlčennlivosti předsedkyně SÚJB také zamítla." Jak je to možné, a proč se tak stalo?
  January 2, 2012 v 23.7
  Jiří Tyc
  Jen aby bylo jasno, o kom je řeč:

  "Když jsme začínali, hnízdištěm Jihočeských taťků byla modrá směna [operátorů temelínských reaktorů - poznámka JB]... Potřebovali bychom pár mladých – sekáčů – kteří by se pustili s vervou do další práce. Máme přece opět důvod! Ano, Temelín 3, 4. My staří, ostřílení budeme dál jezdit na besedy a propagovat jádro mezi lidmi."

  (http://neviditelnypes.lidovky.cz/jihocesti-tatkove-tak-to-zacalo-dnd-/p_spolecnost.asp?c=A100213_233305_p_spolecnost_wag)
  + Další komentáře