Šlendrián a zametání pod koberec ve Fukušimě jako v Temelíně

Jan Beránek

Podobnost mezi Fukušimou a Temelínem není viditelná na první pohled, ale systémové paralely zde jsou: moc energetického monopolu, slepá důvěra veřejnosti, bohorovnost úřadů, chronický šlendrián a utajování problémů s aktivní podporou státních inspektorů.

Katastrofu v Černobylu zapříčila kombinace nedokonalých technologií, chyb obsluhy a příkazu shora dát přednost výrobě elektřiny nad bezpečností. U nehody ve Fukušimě se detaily lišily — například nadřazení zájmu výroby nad bezpečností nebylo dáno politicky v rámci socialistického systému, nýbrž ekonomicky v rámci systému kapitalistického — avšak podstata je stejná: Provozujeme technologie, které jsou nesmírně komplexní a ve své vlastní podstatě velmi riskantní (jeden reaktor obsahuje obrovské množství radioaktivních látek, které by stačilo vážně kontaminovat území o rozloze středně velkých států) a mohou se vymknout zpod kontroly vlivem nepředvídaných událostí.

To samé samozřejmě platí i v případě „našich“ jaderných reaktorů v Dukovanech a v Temelíně. A ačkoliv žádný reaktor není z definice bezpečný, riziko těžké nehody se přirozeně zvyšuje ve společnosti, která je nedostatečně transparentní, má nízkou politickou a byrokratickou kulturu, je zkorumpovaná, běžně se v ní krade či přikrádá, a kvalita i poctivost se jen tak flákají, aby se neřeklo.

Doufám, že v roce 2012 se k hodnocení jaderné nehody ve Fukušimě vrátíme a budeme se tázat, jaké ponaučení z ní plyne. Bylo by chybou diskusi uzavřít s tím, že se reaktory nemají stavět na pobřeží v seismických oblastech — a s uspokojením prohlásit, že tím pádem jsme u nás z obliga.

Jsem přesvědčen, že hlavní lekcí z Fukušimy je hluboké systémové selhání a že v tomto ohledu nelze snad ani vyjmenovat všechny příklady, které se bytostně dotýkají i nás:

 • obrovská moc energetického monopolu (v Japonsku firmy TEPCO, u nás ČEZ) a její propojenost s politickými stranami a vládní elitou
 • slepá důvěra veřejnosti v tvrzení jaderného průmyslu i státních institucí o tom, že těžká nehoda s únikem radioaktivity je prakticky vyloučena
 • naprostá neprůhlednost systému s nulovou účastí veřejnosti na rozhodování a s nemožností nezávislé kontroly
 • bohorovnost provozovatelů reaktorů i státních úřadů, kteří nakonec sami uvěří své vlastní propagandě o skvělé úrovni technologií a zanedbatelných rizicích
 • chronický šlendrián v jaderných elektrárnách, který následně státní instituce utajují nebo bagatelizují

Dalo by se pokračovat ještě dlouho. Do poslední kategorie patří i problém chybného svaru na hlavním chladícím potrubí jednoho z temelínských reaktorů. Přestože se přihlásil věrohodný svědek, který uvedl řadu detailů a ověřitelných informací, státní orgány udělaly všechno pro to, aby problém zametly pod koberec. Nikdo si nemohl vzít na triko, že by narušil předem avizované slavnostní uvedení reaktoru do provozu s účastí premiéra a ministrů vlády. Předsedkyně státního úřadu Dana Drábová, která má u nás mít nezávislý dozor na starosti, se ceremonie sama s neskrývaným nadšením účastnila, líbajíc se rozjařeně v objetí s premiérem a ministrem průmyslu. Problém nelegálního a nebezpečného svaru „vyřešila“ tím, že její úřad navedl policejní vyšetřování na falešnou stopu (jako sporný označil jiný svar na jiném potrubí), podobně pak okázale za účasti slovutných expertů prozkoumal jiný svar, zatímco paní Drábová protokol o kontrole vadného svaru skartovala a inspektorce, která jej vypracovala, osobně uložila zákonem vymáhanou povinnost celoživotní mlčenlivosti.

Jsem rád, že Česká televize připravila na toto téma dokument, a s napětím čekám na jeho vysílání. Toto jsou totiž přesně ty praktiky, které stály u zrodu havárií v Černobylu i ve Fukušimě, a kvůli kterým není nepravděpodobné, že příští jaderná katastrofa může nastat právě v naší vlasti.

YouTube: Upoutávka ČT

  Diskuse
  VK
  January 2, 2012 v 16.10
  Velký zářící strašák
  Říkám si, jakého stupně by musela dosáhnout transparence v jaderné energetice, aby byl předseda Beránek uspokojen. Obávám se že žádná, jaderná energetika je prostě špatná a patří zrušit, veškerá další diskuse marná. Článek tomu odpovídá. Svědectví "já to viděl na vlastní oči", svědectví z druhé ruky, dohady, spekulace. Tak se dá vyrobit pochybost o bezpečnosti v jakkoli transparentním prostředím. Zkuste si dokázat, že pod Lipnem nežije vodník Čochtan. Že jste jej neviděli, ani vůbec nikdo z vám známých? No ale my máme výpověď věrohodného svědka. Který jej zahlídl. Nebo něco co ho dost připomínalo. A vůbec, že nepřípouštíte existenci vodníků, to je jasný důkaz nedostatku demokratičnosti, přítomnosti korupce, vydáváte v plen životy desetitisíců rekreantů atd. atp.
  Jaderná energetika je nebezečná. Daleko méně než chemický průmysl, pouhým zlomkem oproti těžbě uhlí, automobilové dopravě, neřku-li důsledkům klimatických změn - ale nebezpečná je. Proto jsou plně na místě bezpečnostní opatření - v rozsahu odpovídajícím riziku a dosahu toho nebezpečí. Nic víc, nic míň. Jenže to by tu nesměli být chlapci a děvčata kteří si z odporu proti velkému zářícímu strašákovi udělali docela pohodlnou živnost a někteří i smysl života.

  VW
  January 2, 2012 v 17.09
  Informace z druhé strany
  Pochopitelně nemám znalosti o této problematice, abych spor mohl rozsoudit. Pan Beránek píše, že informace "věrohodného" svědka byla zametena pod koberec a že předsedkyně SÚJB Dana Drábová naváděla policii na nesprávnou stopu a skartovala protokol o svaru. Ovšem to, co jsem si naopak přečetl na stránkách SÚJB, spíše nasvědčuje, že nemá pravdu. Takže si jen dovolím uvést odkaz na materiály, které ukazují jakým způsobem bylo přistupováno ke kontrole svarů a obvinění Greenpeace: http://www.sujb.cz/?c_id=488 , Zajímavé jsou zvláště odpovědi novináři časopisu Respekt a závěrečná zpráva. Z té bych si dovolil ocitovat:
  "I přesto že průvodní dokumentace všech výrobních i montážních svarů hlavního cirkulačního potrubí 1.bloku JE Temelín a výsledky speciálních kontrol vybraných svarů ( dle specifikace Greenpeace a svarů s formálními nedostatky v dokumentaci) vyloučily tvrzení o nepovolené opravě, bylo po dohodě s vedením elektrárny přistoupeno ke komplexnímu programu dodatečných nadstandardních nedestruktivních kontrol, zkoušek a experimentálních prací, které by mimo jakoukoliv pochybnost ověřily potřebnou kvalitu všech svarů připojujících HCP k tlakovým nádobám reaktorů (TNR) a dalších vybraných svarů, a to obou bloků temelínské elektrárny."
  Výsledek prověření pak je komentován takto:
  "Výsledkem činnosti renomovaných odborných pracovišť a oponentních posudků nezávislých ústavů je závěr, který jednoznačně potvrdil dostatečnou kvalitu prověřovaných svarů a jejich dlouhodobou životnost a současně neprokázal dodatečné opravy svarů."
  Navíc se kontroly všech svarů budou pravidelně provádět i během průběžných kontrol zařízení. I jinak je celý materiál velice střízlivý a hlavně jsou v něm pouze seriozní fakta, na rozdíl od článku pana Beránka, kde nejsou fakta téměř žádná a pouze propaganda. Ale nejrozumnější je, když si každý materiály přečte sám a sám posoudí. Na filmový dokument se určitě podívám, i když jsem po shlednutí minulého dokumentu pana Bystřičana "Všechny příští Černobyly" a nakládání s fakty v něm dost skeptický.
  MH
  January 2, 2012 v 18.05
  Docela mě překvapuje fakt, že řídící software JE není otevřený ke kontrole nezávislými auditory. Doufám že některý z odborníků na bezpečnost JE (např. p. Wagner) nějak odborně vysvětlí záměr SÚJB v této věci. V SW inženýrství obecně je totiž zabezpečení systému prostřednictvím utajení návrhu považováno za velmi krátkozraké a špatné řešení ("Security through obscurity"). Že se nejedná o jen teoretický poplach se přesvědčil Írán, který ve svém jaderném programu využíval softwarový systém Siemens (pravděpodobně zastoupený i v JE Temelín, ale konkrétní systém není až tak podstatný), a byl poškozený právě hackerským útokem, konkrétně cíleným virem Stuxnet. Na stránkách SÚJB jsem nezjistil že by se bezpečností SW nějak zabývali, a to ani po varování prostřednictvím uvedeného viru.
  January 2, 2012 v 19.09
  Fakta a "fakta"
  Podrobná fakta k temelínskému svaru jsou k dispozici v dobovém přehledu zde:
  http://old.greenpeace.cz/archiv/faktax.pdf

  (V angličtině je podrobnější a aktualizovaná verze napříkad zde: http://gruene-fichtelgebirge.de/uploads/media/The_Risks_of_Skoda_Greenpeace.pdf)

  Slovy pana Wagnera, každý si může udělat obrázek. Fakta jsou mimo jiné tyto:
  - SÚJB nařídil inspektorce paní Kroupové, která vedla tým, povinnost mlčenlivosti, takže o kauze nesmí promluvit (ledaby ji soud této povinnosti zbavil), proč?
  - SÚJB už deset let odmítá veřejnosti zpřístupnit kontrolní protokol č.15/2001, který na základě svého šetření vypracovala paní inspektora Kroupová. Proč?
  - Všimněte si, že SÚJB ve své "zprávě" (http://www.sujb.cz/docs/potrub_stanovisko.pdf) hovoří o svaru 1-1-5 (ten, který okázale kontroloval a který vyšetřovala i Policie ČR), zatímco původní dokumenty Greenpeace a svědectví pracovníka jednoznačně od samého počátku uvádějí jako problematický svar 1-4-5. Proč?
  Toto je jen namátkou, více faktů a podrobností nalezne zájemce v uvedených dokumentech.

  Jaká další fakta se panu Wagnerovi v mém textu nezdají?
  Že k haváriím v Černobylu i Fukušimě vedla kombinace chyb obsluhy, vnějších politických tlaků, šlendriánu, utajovaných skandálů a benevolence státních úřadů? Nebo snad nesouhlasí s tím, že v České republice existuje obrovská moc energetického monopolu a jeho propojenost s politickými stranami a vládní elitou? Nebo si myslí, že předčíme Japonsko v kvalitě technologií, technologické kázni, nebo potírání korupce?
  VW
  January 2, 2012 v 21.13
  Jak je to s fakty?
  Jak jsem uváděl, nejsem expert strojař a už vůbec ne na sváření a mám jen to, co je na internetu. Ale jestli dobře rozumím tomu, co se píše, tak Greenpeace vychází ze svědectví anonymního svědka, který přesně nedokázal určit, o který svar jde. Jednání o tom, který svar by to mohl být a má se na něj zaměřit pozornost, byli zástupci Greenpeace přítomni. To, že by to měl být nejspíše svar, který by měl být nyní podle pana Beránka jiný, vyplývalo z popisu předmětných událostí.svědkem a zástupce Greenpeace nenamítal, že to by mělo být. Já o tom jednání pochopitelně nic nevím. Ale pan Beránek by nám jistě mohl říct, kdo za Greenpeace u toho jednání byl a proč neprotestoval proti interpretaci tam vznesené. Tady by mohl říci fakta.
  Na druhé straně se svary podrobně testovaly neinvazivními metodami a jsou u toho podpisy neanonymních odborníků. A i dokumentace právě u toho inkriminovaného svaru byla v pořádku.
  K otázce Mirza Hadžiče. Nejsem určitě expert na software a tím méně na jeho bezpečnost. A nevím, jestli úplně chápu jeho příspěvek. Myslím, že zásadním opatřením proti proniknutí viru je to, že kritické systémy nejsou dostupné ze sítě a i jejich vstupní media jsou omezena tak, aby se nemohl vnést do systému vir. Na druhé straně základním předpokladem zajištění kvality funkce i bezpečnosti nejen softwaru je i kontrola a testy odborníky nezávislými na jeho dodavateli. A to je dáno ve vyhlášce SÚJB a také v mezinárodních pravidlech danných Mezinárodní agenturou pro atomovou energii. Českou legislativu pro oblast jakosti a zajišťování jaderné bezpečnosti pak tvoří tzv. „atomový zákon“ č.18/199Sb a zejména vyhlášky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB), zejména č. 214/1997Sb. Na úrovni mezinárodní legislativy pak normy jako řady IEC, ISO a IEEE pro oblast tvorby softwaru a zajištění bezpečnosti.
  A pokud vím, tak nezávislá testování softwaru jak u Dukovan tak Temelína se dělala a dělají. Ale nejsem odborník a ´pro podrobnosti by to chtělo někoho jiného.
  January 2, 2012 v 22.08
  takže tzv. "fakta" pana Wagnera
  Pan Wagner mi vytýká nedostatečná fakta - ačkoliv je podle mého názoru věcný a zcela konkrétní už i můj původní komentář, vše je podrobně popsáno ve zprávách, na kteréodkazuji ve svém prvním diskusním příspěvku.

  Ty asi pan Wagner nečetl, když může stále psát (sic!) o tom, že "Greenpeace vychází ze svědectví anonymního svědka, který přesně nedokázal určit, o který svar jde", nebo "Svědek a zástupce Greenpeace nic nenamítali." Ač pak dodá, že tam nebyl, takže si to jen myslí. To je vskutku povedená práce s "fakty".

  Takže opakuji některé otázky, které jsou podle mne dosti jasně formulované, a dá se přidat mnoho dalších:

  - SÚJB nařídil inspektorce paní Kroupové, která vedla tým, povinnost mlčenlivosti, takže o kauze nesmí promluvit (ledaby ji soud této povinnosti zbavil), proč?
  - SÚJB už deset let odmítá veřejnosti zpřístupnit kontrolní protokol č.15/2001, který na základě svého šetření vypracovala paní inspektora Kroupová. Proč?
  - Všimněte si, že SÚJB ve své "zprávě" (http://www.sujb.cz/docs/potrub_stanovisko.pdf) hovoří o svaru 1-1-5 (ten, který okázale kontroloval a který vyšetřovala i Policie ČR), zatímco původní dokumenty Greenpeace a svědectví pracovníka jednoznačně od samého počátku uvádějí jako problematický svar 1-4-5. Proč?
  VK
  January 2, 2012 v 22.23
  takže tzv. "fakta" pana Wagnera
  Inu, přivedu vám deset zcela důvěryhodných anonymních svědků kteří svatosvatě potvrdí, že pod hrází Lipna přebývá vodník Čochtan. Samozřejmě pod tím křovím hned za hranicí prozkoumávaného perimetru, když se tato důvěryhodná tvrzení přece jen - jistota je jistota - někdo bude snažit přešetřit.

  VW
  January 2, 2012 v 22.31
  Tak už vím, kdo za Greenpeace jednal
  Víte pane Beránku, to pojednání Greenpeace, na které odkazujete jsem četl. Ale je hodně neúplné. Našel jsem více o tom, kdo se za Greenpeace účastnili daného jednání a nedokázali identifikovat daný svar. Byli to kromě Jiřiho Tuttera i Jan Haverkamp. Zástupci Greenpeace byly možná dokonce u reaktoru a svarů. Alespoň to píše pan Haverkamp. Ale možná, že tam byl jindy. Z jeho příspěvku to není jasné. Přesto neidentifikovali ten příslušný. Proč na jednání nevzali sebou i zmíněného svědka? Problém je, že oba zmínění zástupci Greenpeace se ukázali být absolutně nekompetentní, kteří nic o elektrárně, potrubí a dané problematice nevěděli. Jak je vidět i z diskuze pod tímto článkem pana Beránka: http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jan-beranek.php?itemid=660 ,
  Hlavně doporučuji přečíst právě diskuzi těchto pánů z Greenpeace z Jiřím Tycem, která ukazuje jejich hluboké neznalosti a nekompetentnost. Kdyby tito pánové s pomocí svědka poskytli policii relevantní informace, tak by už pan Bystřičan nemusel točit film :-) I když on by si pan Beránek určitě vymyslel něco dalšího :-) Ale možná, že právě proto, aby mohli stále ten svar používat, tak jej pan Haverkamp neoznačil správně a nevzali sebou svědka, který by jej mohl ukázat. Nebo, jak to vlastně pane Beránek bylo? Já jsem tam nebyl, ale Vaši kolegové ano. A určitě jste o tom diskutovali.
  Na druhé straně, všechny svary byly testovány několika metodami a o výsledku jsem tu psal.
  January 2, 2012 v 22.56
  Jan Haverkamp se policejního vyšetřování neúčastnil, stejně jako nikdo další z Greenpeace. Identifikaci problematického svaru moji kolegové provedli jasně a jednoznačně, včetně vyznačení na schématu primárního potrubí - kopie je k vidění ve výše uvedených dokumentech PDF.

  Děkuji za upozornění na diskusi pod mým dřívějším blogem. Nechápu, jak z ní můžete usuzovat, že prokazuje hlubokou neznalost a nekompetenci. Pokud dobře vidím, ani pan Tyc - mimochodem vedoucí pracovník ČEZ v jaderné elektrárně Temelín - žádnou z pochybností ohledně svaru nevyvrátil.

  Naopak mi to připomíná jednu výmluvnou epizodu, kterou tímto řadím na seznam otázek, na něž Vy, pan Týc i SÚJB odpovídají sveřepým mlčením nebo odváděním diskuse od tématu:

  "Jak jsme se doslechli přímo od vyšetřovatele, bylo inspektorce speciálním dopisem předsedkyně zakázáno mluvit o nálezech při kontrole dokonce i s policii. Naši žádost o zbavení mlčennlivosti předsedkyně SÚJB také zamítla." Jak je to možné, a proč se tak stalo?
  January 2, 2012 v 23.07
  Jiří Tyc
  Jen aby bylo jasno, o kom je řeč:

  "Když jsme začínali, hnízdištěm Jihočeských taťků byla modrá směna [operátorů temelínských reaktorů - poznámka JB]... Potřebovali bychom pár mladých – sekáčů – kteří by se pustili s vervou do další práce. Máme přece opět důvod! Ano, Temelín 3, 4. My staří, ostřílení budeme dál jezdit na besedy a propagovat jádro mezi lidmi."

  (http://neviditelnypes.lidovky.cz/jihocesti-tatkove-tak-to-zacalo-dnd-/p_spolecnost.asp?c=A100213_233305_p_spolecnost_wag)
  January 2, 2012 v 23.12
  Jiří Tyc o jaderné energetice II.
  Nebo, možná ještě výstižnější:

  "Není lepší pocit než sledovat budíky, když se zvedá neutronový tok. Je to vlastně orgasmus reaktoru," vypráví šéf směny Jiří Tyc.

  [A kolegové, kteří řídí české reaktory, s ním souhlasí - pozn JB]:

  "Najet úplně nový reaktor, na to člověk nikdy nezapomene. Každé další spouštění, to už není ono. Možná by se to dalo přirovnat k sexu", dodává směnový inženýr Arnost Voříšek.

  MF DNES, 13.9.2000
  VW
  January 2, 2012 v 23.17
  Takže kdo byl u toho jednání za Greenpeace?
  Takže u toho jednání s policií, kde došlo k rozhodnutí, který svar se bude zkoumat, pan Haverkamp tedy nebyl. Ovšem zástupci Greenpeace tam, alespoň podle tvrzení na stránkách SÚJB, byli. A kdo tam tedy od Greenpeace byl? Mohl byste uvést jména?
  VW
  January 2, 2012 v 23.30
  Inspekce?
  Pane Beránek, o daném problému jsem informován pouze z toho, co je na internetu. Pokud rozumím, tak to, o co Vám jde je inspekce v Modřanské potrubní. Tedy inspekce čistě papírů. O tom nic bližšího než co píšete Vy nebo je na stránkách SÚJB, nevím. Takže komentovat to je asi zbytečné, každý si může o této přestřelce mezi Vámi SÚJB udělat názor sám.
  Ovšem za daleko podstatnější považuji to, že fyzická kontrola všech svarů více metodami neukázala žádná pochybení.
  January 2, 2012 v 23.33
  jednání
  Za Greenpeace se schůzky s SÚJB účastnili Jan Haverkamp a Jiří Tutter. Dané Drábové a inspektorce Janě Kroupové předali nákres s identifikovaným svarem.

  Jde o svar 1-4-5, který následně tým inspektorky Kroupové vyšetřoval, ovšem protokol z této kontroly odmítá SÚJB zpřístupnit a inspektorce Kroupové uložila Dana Drábová povinnost mlčenlivosti.

  Policie pak z nám neznámých důvodů, které by měla vysvětlit Dana Drábová, vyšetřovala svar 1-1-5. Dana Drábová rovněž uložila inspektorce Kroupové povinnost mlčenlivosti i během policejního šetření.

  Na základě upozornění Greenpeace, že prověřovala jiný svar, Policie případ znovu otevřela, ale následně jej v roce 2003 odložila a už se nepodařilo případ otevřít.
  VW
  January 2, 2012 v 23.40
  Byla u toho jednání i policie?
  Byla u toho jednání policie? Alespoň ze stránek SÚJB plyne, že šlo o jednání Greenpeace a policie. Komu Greenpeace předávala nákresy policii nebo SÚJB? Jestli SÚJB, tak proč né policii, když jste SÚJB nevěřili? Proč tam nebyl Váš anonymní svědek, aby mohl všechny pochybnosti odstranit? Kdo všechno se té schůzky účastnil? Mimo této schůzky jste před tím a poté už s policií nejednali a následně vše nechali plavat?
  January 2, 2012 v 23.41
  kontrola VŠECH svarů?
  Pokud vidím na stránkách SÚJB k problematice svarů, dodatečnou "nezávislou" kontrolu na základě informací o chybném svaru provedl profesor Jaroslav Němec.

  Jeho protokol (http://www.sujb.cz/docs/potrub_posudek.pdf) vyjmenovává svary, které podrobil několika metodám testování (patrně ty, o kterých mluvíte). Jedná se o svary, cituji, 1-1-5, 1-4-11 a 1-3-8. Svar 1-4-5, od počátku a jednoznačně identifikovaný jako problematický, profesor Němec neprověřoval.

  Nejde o papírovou kontrolu Modřanské potrubní, ostatně jak to u nás s papíry chodí, víme dobře. Jde o fyzickou kontrolu svaru 1-4-5 a pak samozřejmě také vyšetření chování SÚJB a Dany Drábové během celé kauzy. Proč tají protokol 15/2001? Proč zakázali inspektorce Kroupové o věci mluvit, dokonce i s policejními vyšetřovateli? Atd.
  January 2, 2012 v 23.53
  Pokud je mi známo, policie u jednání nebyla. Mohl byste mi ukázat, kde to SÚJB tvrdí?

  Policii jsme na fakt, že prověřují jiný svar, upozornili. S výsledkem, jaký popisuji výše.
  VW
  January 2, 2012 v 23.55
  Ale dotaz byl o jiném jednání.
  Vážený pane Beránku, ale vy si ze mě i čtenářů trochu děláte legraci. Kdo byl na jednání se SÚJB víme už z materiálů na stránkách Greenpeace. Můj dotaz byl na jednání mezi Greenpeace, policií a ČEZí na půdě elektrárny v Temelíně, kde byl svědek požádán, aby identifikoval potrubí. Tam přece byli lidé z Greenpeace (kdo, to stále nechcete říci) a policie. A tam SÚJB nic neovlivňoval. Byli tam přímo zástupci Greenpeace a policie a proč svědek přesně neukázal, o který svar se jedná? Já na rozdíl od Vás mohu vycházet jen z informací z internetu. Vy naopak znáte přímé informace, ale mlžíte a nechcete je říci. Tedy, kdo z Greenpeace byl v Temelíně, jednal z policií a souhlasil s tím, který svar se má kontrolovat. Řekněte konečně to jméno (nebo jména). A proč při přímé identifikaci nepomohl svědek. Určitě by mu umožnili ukázat příslušný svar.
  January 3, 2012 v 0.11
  pokud vím, žádné společné jednání na půdě temelínské elektrárny za účasti Greenpeace nebylo
  Můžete mi prosím odkázat na informaci (fakt), kde to SÚJB nebo Policie ČR tvrdí?

  Tehdejší ředitel Greenpeace ČR se vyjadřuje takto, a já nemám důvod mu nevěřit:

  "Půdorys s takto zakresleným svárem jsem osobně předal SÚJB na schůzce mezi námi a předsedkyní ing. Drábovou a inspektorkou ing.Kroupovou. Kromě tohoto postupu Greenpece nikdy neinstruovalo policii, kde má provádět expertýzu.Opačné tvrzení je obyřejná lež. Až po roce jsme zjistili, že policie ve skutečnosti zkoumala jiný svár - ten, na kterém také proběhla oprava, ovšem řádná. Od samého počátku se nám ČEZ a vedení SÚJB snažili tuto opravu podstrčit. Jedná se o opravu na sváru 1-1-5."
  VW
  Tu prováděl dalšími metodami i větší počet svarů (například všechny, které připojují hlavní cirkulační potrubí k tlakovým nádobám reaktorů) i ing Jiří Janovec (viz. http://www.sujb.cz/docs/technika.pdf a http://www.sujb.cz/docs/Svary_zaverecna_zprava.doc ), takže nejen profesor Němec s omezeným počtem svarů. V průběhu let 2000 až 2006 byla udělána komplexní kontrola.
  Dané práce oponoval J Vrbenský, expert na svařování a mohl konstatovat:
  Výsledky zkoušek jednoznačně prokazují, že v průběhu montáže (i dosavadního provozu) obou bloků ETE nedošlo k neoprávněnému zásahu ani do jediného kontrolovaného svarového spoje a že tyto spoje v plném rozsahu odpovídají požadavkům pro kategorii 1, stejné bezpečnostní třídy jako tlaková nádoba reaktoru.
  Přečtěte si i odkazovanou práci J. Janovce a závěrečnou zprávu.
  VW
  January 3, 2012 v 0.25
  Budu citovat ze zprávy Greenpeace
  z Vašeho odkazu na stránkách Greenpeace cituji:
  "Během jednání v jaderné elektrárně Temelín zástupci ČEZu a policie ČR požádali Greenpeace, aby svědek identifikoval, o které potrubí z celkem osmi možných ..."
  Mužete mi vysvětlit toto tvrzení na stránkách Greenpeace? Byl Greenpeace účasten tohoto jednání přímo, jak by se dalo z tohoto textu chápat, nebo jen jako přítel na telefonu?
  VW
  January 3, 2012 v 0.35
  Ještě k rozhodování o svaru
  Já mohu opravdu vycházet jen z toho, co píše Greenpeace a SÚJB. Greenpeace píše o jednání na Temelíně, kde byl požádán o informace a SÚJB píše:
  "Zástupci Greenpeace předali označení svaru indikovaného svědkem na půdorysném schématu. Označení ukazovalo na připojení smyčky č.4 k tlakové nádobě. Po rozsáhlé diskusi rozhodla policie, že vlastní fyzikální šetření provede na svaru, kterým je k reaktoru připojena smyčka č. 1. Rozhodnutí o tom, na kterém svaru policie své šetření provede bylo učiněno za přítomnosti zástupců GP, kteří proti tomu neprotestovali. SÚJB volbu policie nijak neovlivňoval a dodnes si nejsme jisti, který svar je podle hnutí Greenpeace ten skutečně „správný“. K události, kterou do detailu popisuje svědek totiž skutečně došlo na smyčce číslo 1 (s tím, že podle našich šetření se neřezal svar u nádoby) a podle sledu prací doloženého dodavatelem a předložených výsledků zkoušek je v rozsahu svědkem popisovaném vyloučena na smyčce č.4.
  VW
  January 3, 2012 v 0.40
  Tak se mi zdá, že Vám
  tehdejší ředitel Greenpeace něco skrývá. Zdá se, že jednal z policií více než přiznává a vůbec nevěděl, který svar chce a tak přistoupil na co přistoupil. Aby se dělal ten, co se dělal. A teď to zatlouká. Ale pochopitelně nevím, jen vycházím z toho, co se píše ve zprávě samotných Greenpeace.
  MH
  January 3, 2012 v 1.29
  Pane Wagnere, podobný argument k nebezpečí Stuxnetu, ve smyslu že počítače JE nejsou připojené k Internetu, jsem přečetl někde i od paní Drábové. Sám pro sebe vyvozují že bude dobré se obrátit na SÚJB písemně, protože tento úřad zřejmě nechápe problematiku anebo, v lepším případě, paní Drábová není informována o detailech zabezpečení.
  MH
  January 3, 2012 v 1.59
  Pro upřesnění, žádný z desítek průmyslových řídících systémů napadených Stuxnetem samozřejmě do Internetu připojený nebyl. Využívají se jiné cesty, např. infikování vývojářských serverů přímo v Siemensu, což zřejmě využil i tento vir. A tak software SCADA v Íránském Natanzu někdo "řídil" dálkově, třebaže počítač nebyl nikam připojený.

  V době budování JET tento problém neexistoval, stejně jako neexistoval problém cunami. Dnes se JE testují na cunami ale nevidím reakci SÚJB na havarii způsobenou Stuxnetem, což je podivné, už kvůli celosvětové příbuznosti průmyslových řídících systémů (Siemens SCADA). Protokoly z bezpečnostních kontrol SÚJB zatím nenaznačují žádnou aktivitu v tomto směru. Také bych, být paní Drábovou, vzal na vědomí že tento obor je dost specifický a vyvíjí se mnohem rychleji než legislativa a normy. Dodržovat tedy normy a legislativu nestačí, je potřeba hodně investovat celosvětově do špičkových odborníků.

  Principiálně se mi zdá že takto složitý systém nelze uspokojivě zabezpečit, stejně jako se to často nedaří např. bankám, které tomu věnují mnohem víc peněz. Navíc, v tomto případě je to riziko s ohledem na důsledky obrovské.
  VW
  January 3, 2012 v 6.19
  A jaké opatření byste si představoval?
  Pořád ne úplně chápu. Na začátku jste říkal, že by se software na elektrárně měl testovat nezávislým odborníkem. Já jsem odpověděl, že přímo v pravidlech, kterému se podřizuje kontrola v elektrárně je test nezávislými odborníky. A teď píšete, že byste viděl rád nějakou reakci. Takže se ptám, jakou reakci máte na mysli a třeba uveďte konkrétní příklad této reakce někde u nás nebo v zahraničí.
  MH
  January 3, 2012 v 9.22
  V tomto případě klasické úřednické postupy typu: potřebuji nezávislý posudek, najdu si konzultantskou firmu X která mi posudek zpracuje a jsem v klidu, nefungují. To může fungovat třeba u konstrukčních věcí. Takové posudky o bezpečnosti software měla všechna zařízení napadená Stuxnetem a samozřejmě všechny "hacknuté" banky atd. Od SÚJB bych očekával že bude po Stuxnetu volat na poplach, a že jejích stránky budou plné podrobných informací o následných rozsáhlých kontrolách. Také je klíčové kdo kontroly provádí a jaké má v oboru renomé. Myslím že je problematika natolik "nekompatibilní" se způsobem uvažování SÚJB a jiných úřadů, že by tento druh bezpečnosti měli kompletně "outsourcovat" jiné společnosti, která pro nelaickou veřejnost bude odborně důvěryhodná.
  January 3, 2012 v 10.21
  postavené na hlavu
  Pan Wagner vyniká ve stavění věcí na hlavu.

  Takže v kauze, ve které SÚJB dostalo od svědka prostřednictvím Greenpeace jednoznačnou informaci o poloze vadně provedeného svaru (což je jasně zdokumentováno a jde o svar 1-4-5) na hlavním temelínském potrubí a ve které pak okázale vyšetřoval mnoho jiných svarů; ve které SÚJB dodnes odmítá zpřístupnit protokol z vlastní kontroly, která se věnovala správnému svaru; ve které SÚJB umlčel inspektory, kteří kontrolu prováděli; ve které policie na základě informací ČEZ nebo SÚJB vyšetřovala opět jiný svar a navzdory odvolání Greenpeace po zjištění této skutečnosti případ odložila; tak v této kauze prý něco neskrývá SÚJB nebo ČEZ, ale Greenpeace samotné. Povedené.

  Upozorňuji, což je příznačné, že tomuto tématu věnovaná webová stránka SÚJB obsahuje odkazy na pouhé dva originální dokumenty, což je za prvé odborný posudek profesora Němce, který zkoumá tři jiné svary (1-1-5, 1-4-11 a 1-3-8), a za druhé zpráva docenta Janovce a jeho týmu o kontrole pěti jiných svarů (čísla 1-1-1, 1-2-1, 1-3-1, 1-3-5A a 1-3-5B). Pak je tam už jen „Stanovisko SÚJB“ na půldruhé strany a „Závěrečná informace SÚJB“ na dvě strany, což je už na první pohled stručný postoj SÚJB a není doložen žádnými originálními dokumenty.

  I kdybychom navíc brali „závěrečnou informaci“ (sic!) SÚJB jako zcela věrohodnou, kontrola „všech“ svarů byla dokončena v roce 2006 a oponována v roce 2007, takže úřad prostě nechat elektrárnu běžet sedm let – poté, co se manipulací s polohou svaru opakovaně znemožnil rychlé vyšetření na počátku - než dokončil patřičnou prověrku.

  A tak to u nás chodí, a právě toho se týká můj komentář. A právě tohle doufám ukáže zítřejší dokument ČT.

  (A protože jsem v kritických letech 2000 až 2002 v Greenpeace nepracoval, nebyl jsem přímým účastníkem dění. Detaily poměrně podrobně a transparentně popsali kolegové Haverkamp a Tutter, rád si od nich vyslechnu upřesnění, až je potkám.)
  January 3, 2012 v 13.02
  reakce Jana Haverkampa - vkladam, protoze nema pristup do diskuse
  Dear Mr. Wagner,

  I appologize for writing English, but I want to be precise in my
  answer, and where Czech is my fourth language, I do not feel sufficiently comfortable
  in using that language for this answer. I thank you for your questions for
  clarification and your curiosity to dive deep into the matter.

  1. The welding seam was indicated by the witness on a picture of the situation of the
  28m level that was given to us by SUJB (Ms. Kroupova) directly after our first
  contacts with SUJB. This happened in a meeting of the witness with Mr. Tutter where I
  was also present. The witness first needed some time to orient on the drawing and
  then was quite certain in indicating the weld location in the picture. The picture
  that we used can be found in the factsheet that was mentioned earlier by Mr. Beranek.
  This picture was then given to SUJB. Only later, we got the information from SUJB
  that this was weld 1-4-5. In the mean time (after we had given the picture to SUJB)
  the police started its investigation and did not - even could not - receive from us
  the information about which weld was involved. The police also did not get from us a
  copy from the above mentioned picture. The only possible primary source of identity
  of the weld for the police was SUJB. Whether the police got this information directly
  from SUJB or over other lines, I cannot say.

  During a later meeting with SUJB (Ms. Drabova and Mr. Drobejs, who at the session
  both denied to understand the numbering of welding seams!), Ms. Kroupova confirmed
  our side of the story, which is that she had received the drawing, that she had
  determined with the inspection team (incl. Mr. Drobejs, who is now vice-president of
  SUJB) that this was 1-4 -5 and that this information was communicated with SUJB
  management (Mr. Boehm, Mr. Krs and Ms. Drabova).


  2. Before contacting SUJB, we confronted the witness with several international
  experts on VVER1000 reactors and welding. These included among others Mr. Wolfgang
  Kromp and one of his welding experts at the Institute for Risk Analysis in Vienna,
  Mr. Norbert Meyer, an independent expert from the former nuclear power station
  Greifswald and Mr. Lothar Hahn and one of his experts from the ÖkoInstitut in
  Darmstadt (later director of the German nuclear research institute GRS and president
  of the Nuclear Safety Commission). These all concluded the story was credible. On
  that basis we contacted SUJB. Because the witness was afraid for repercussions (and
  rightly so, as later became apparent), he only was willing to talk with Ms. Kroupova
  of SUJB on basis of anonymity, which we could guarantee. Ms. Kroupova confirmed to us
  the conclusion from the international experts that the witness and his story was
  credible.


  3. You are right that there never was a closed 100% certainty about the number of the
  weld, but there is certainty about the fact that weld 1-4-5 was indicated by the
  witness, and that the documentation of this weld was found to be faulty in report
  15/2001/SUjB.


  4. You have taken the effort to look at the documentation on the SUJB website. You
  must have noticed that none of the reports mentioned there investigates weld 1-4-5.
  Neither 43/2001/SUJB, the report of prof. Nemec, nor the later reports from VUJE and
  others. I have requested Ms. Drabova many times to send me the full reports that show
  that weld 1- 4-5 was investigated and that its documentation was in order. Ms.
  Drabova refuses to send me this until today. The last time I asked for this
  documentation was during the ENSREG conference on 29 June 2011 in the presence of Mr.
  Vaclav Bartuska, the government commissioner for Temelin. He can confirm Ms.
  Drabova's reaction that I should look on the website and that she refused to send me
  anything else. As stated before, the website from SUJB does not offer any evidence on
  weld 1-4-5. The crucial question remains why SUJB refuses the public access to
  inspection report 15/2001/SUJB.


  5. Concerning the police investigation: Mr. Tutter and I were interviewed once by the
  police in Ceske Budejovice and we were invited to and present during an on-site
  inspection in Temelin organised by the police of Ceske Budejovice and the independent
  police expert under participation of SUJB, Modranska potrubni, Skoda Praha, and CEZ.
  We could not visit block 1, as that had at the time already been loaded with fuel. We
  visited on that occasion the second block and discussed details with representatives
  from SUJB, Modranska potrubni, Skoda and CEZ. Whether we saw welding seam 2-4-5 or
  2-1-5 or another is for us difficult to establish, as we visited that part of the
  reactor for the first time. It was clear, however, that it was possible to identify
  the working place (which welding seam) on the basis of different lay-out features in
  the reactor, certainly for someone who has worked there for a longer time.

  The witness did not want to participate in this meeting because he feared (and
  unfortunately rightly so) for repercussion measures if his identity would become
  public and confirmed.


  6. After the policy dropped its investigation (and being rightly very angry about
  having spent a large part of their investigation budget on a wrong welding seam),
  Greenpeace submitted a complaint against unknown for wrongly informing the police.
  This investigation was later dropped "on orders from Prague".


  7. The crucial questions for me in this case remain:

  - Why is public access denied to inspection report 15/2001/SUJB when none of the
  following published reports address the issue that 15/2001 is supposed to have
  addressed, which is welding seam 1-4-5?

  - Why does SUJB not publish on its website the later reports that - according to
  discussions from the last years - confirm that the welding repair had been done
  wrongly and illegally? As well as which experts come on the basis of earlier reports
  (including 15/2001) and these reports to which conclusions?

  - Why does Ms. Drabova refuse to send us these reports? Wouldn't complete
  transparency be the best medicine if there would indeed be nothing to worry about?

  - Why did SUJB, including its president Ms. Drabova, go to so much length to deny the
  illegal repair, when her own inspectors made clear that there was reason for concern?


  The fact that SUJB still does not provide full openness in the case is one of the
  reasons of growing international concerns about the independence of the Czech
  national regulator. No Czech nuclear chauvinism will be able to stop such an image
  rot - only true transparency and where necessary self-criticism and measures to
  secure full independence of the national regulator.

  Ir. Jan Haverkamp Greenpeace nuclear energy campaigner
  VK
  January 3, 2012 v 13.09
  Postavené na hlavu
  Obávám se, že Greenpeace nechává minimálně stejné množství otázek nezodpovězených, jako - údajně - SÚJB potažmo PČR. Počínaje identitou "věrohodného" svědka, konče otázkami Vladimíra Wagnera která pane Beránku soustavně ponecháváte bez odpovědi.

  Ostatně musím vyslovit obdiv a poděkování Vladimíru Wagnerovi za sysifovskou práci s uveřejňováním komentářů z druhé strany. Slouží k informaci čtenářů, rozhodně nemá smysl předpokládat, že by po korektní diskuzi protistrana změnila názor byt jen o píď. Greenpeace, potažmo Janu Beránkovi, nejde o diskuzi, o přinášení argumentů, o osvětlení situace. Jde o hození špíny, o tvarování veřejného mínění zadaným směrem. Uvedený dokument v ČT i veškeré příspěvky zde v diskuzi nesou všechny znaky manipulativního textu pomocí zpola zamlčených informací, polopravd, fám, neověřených a neověřitelných informací, logických klamů. Ostatně i zde, jakmile Janu Beránkovi faktické odpovědi došly, uchýlil se k osvědčené taktice zaseknuté gramofonové desky. Bez odpovědi na jedinou námitku pana Wagnera. Neboť je jaderná energie zářící strašák a patří ji zlikvidovat. Howgh.
  BV
  January 3, 2012 v 17.45
  Diskuze o něčem jiném
  Diskuze s ekology,zejména s těmi z GP,tak jak ji právě můžeme sledovat,je stejného typu,jako když diskutujete se zatvrzelýmarcibiskupem o stvoření světa:společnou řeč nenajdete.S p.Beránkem je to totéž a je tedy třeba vznést klaciskou otázku :cui prodest? Komu to prospívá? Musíme se trochu vžít do stávající situace,kdy se vede vážná debata o tom,kdo postaví Temelín 3 a 4.Nejde zde především o zjištění,že na př. kromě firmy Westinghause není nikdo jiný postavit reaktor a vše ostatní tak,aby to bylo bezpečné?Pan Beránek podle všeho sídlí v Amsterdamu,to je dost daleko od Prahy,kde by se mohla diskuze vést třeba jinak a v jiném obsazení.Ten pobyt tam také někdo platí.Takže se tu otvírá široké pole k nějrůznějším dohadům,jejichž hlavním cílem je vytvořit situaci,nahrávající jediné straně.
  Rád bych v této souvislosti poznamenal,že v naší zemi v současnosti jsou možná daleko závažnější problémy,možná stejně závažné,jako výstavba Temelína 3 a 4,které kupodivu nechávají GP chladnými.Mám na mysli na př.překotně rostoucí zástavbu českých polí skladišti všeho druhu a přibývající opuštěné objekty ve městech-bude-li to takto pokračovat,opravdu bude pravdou ta stará písnička o tom jediném stromu,který se bude ukazovat dětem.Stejně obludná záležitost jsou sluneční elektrárny,postavené na loukách a polích.Naprostá neschopnost současných vlád postavit se těmto jevům a neschovávat se jen za svobodu podnikání.
  Takže asi by bylo správné,aby se ti zelení chovali k těmto otázkám poněkud jinak a nesnažili se soustředěnou palbou ničit jenom jadernou energii.Bez ní totiž budeme muset život vrátit o sto let zpět.
  VW
  January 3, 2012 v 19.01
  Reakce na pana Haverkampa
  Vážený pane Haverkampe děkuji za Vaše komentáře. Mě angličtina pochopitelně nevadí a je lépe pro jednoznačnější pochopení, když budete psát jazykem, který je Vám bližší. Já zůstanu u češtiny, protože přece jen je tento server primárně pro české čtenáře. A teď k Vašemu textu. Já pochopitelně mohu vycházet pouze z toho, co Greenpeace nebo SÚJB zveřejnili. A musím přiznat, že hlavně ve vyjádřeních Greenpeace je velice hodně rozporů. Možná jsou jen chybnými zápisy nebo omyly, vzniklými zapomenutím přesného průběhu událostí, ale to já těžko mohu posoudit. Jelikož teď mám možnost se zeptat přímých aktérů Greenpeace na věci, které čtenáře určitě budou zajímat, tak to učiním. Takže přejděme k těm rozporům:
  1) V textu Greenpeace (které jste ostatně spoluautor) se přímo píše, že: „Během jednání v jaderné elektrárně Temelín zástupci ČEZu a policie ČR požádali Greenpeace, aby svědek identifikoval …“ Taková formulace indikuje, že v Temelíně jednali ČEZ a policie ČR s Greenpeace. Je to chybná formulace nebo opravdu byli zástupci Greenpeace v Temelíně? Pan Beránek se snažil naznačovat, že ne. Zároveň pan Beránek tvrdil, že jste nebyli přítomni vyšetřování. Vy naopak připouštíte, že jste s policií byl dokonce v Temelíně a dokonce i u reaktorové nádoby, i když ne u prvního ale druhého bloku. Obecně je velmi paradoxní, že pan Beránek pronáší velice kategorická tvrzení o věcech, o kterých se jen dohaduje (tajná předělávka svaru, skartace dokumentace, falšování …), ale o věcech, které se týkají přímo činnosti Greenpeace a měl by je mít s první ruky, buď neví nebo říká nepravdy.
  2) V materiálech Greenpeace se tvrdí, že předěláván byl svar připojující potrubí přímo na reaktorovou nádobu, tedy ten z nejdůležitějších. Toto tvrzení opírá o anonymního svědka, jehož jméno není ani nyní ochotno zveřejnit. SÚJB na svých stránkách tvrdí: „bylo po dohodě s vedením elektrárny přistoupeno ke komplexnímu programu dodatečných nadstandardních nedestruktivních kontrol, zkoušek a experimentálních prací, které by mimo jakoukoliv pochybnost ověřily potřebnou kvalitu všech svarů připojujících HCP k tlakovým nádobám reaktorů (TNR) a dalších vybraných svarů, a to obou bloků temelínské elektrárny.“ A své tvrzení zaštiťuje jmény konkrétních odborníků. Pochopitelně nemohu to nijak jinak zkontrolovat, ale přece jen na mě lépe působí informace s konkrétními jmény lidí než anonymní informace z druhé ruky.
  3) To že zahraniční odborníci posuzovali informace anonymního svědka za hodné pozornosti není nic divného. I podle SÚJB popisoval reálnou opravu, která se stala na potrubí, ale nebyla utajená. Takže svědek popisoval reálnou věc, jen ji dal jinou interpretaci.
  4) Hodně zmaten jsem u popisu inspekční zprávy 15/2001/SUJB. Ze stránek SÚJB a zprávy Greenpeace jsem usuzoval, že by se mohla týkat kontroly dokumentace u svarů. Pan Beránek naopak tvrdí, že v ní je reálné zkoumání svaru (ovšem neříká jakými metodami a kým). Vy tady taky spíše naznačujete, že SÚJB Vámi požadovaný svar fyzikálními metodami nezkoumal. Takže, bych byl rád, abyste se panem Beránkem dohodli, co v té zprávě vlastně má být.
  5) Nějak jsem nepochopil, kteří inspektoři konstatovali a kdy a komu to řekli (Vám), že byla udělána ilegální oprava svaru. A jak to poznali. Pokud jsem porozuměl textům na internetu, tak SÚJB, stejně jako zahraniční odborníci na základě poslechu svědka rozhodli, že informace může mít nějakou relevanci (později se ukázalo, že nejspíše popisoval reálnou ale známou a zaznamenanou opravu) a je třeba to prozkoumat. Našli i nedostatky v dokumentaci, i když podle konstatací spíše formální (a netýkali se Vašeho svaru). Pozdější reálný fyzikální výzkum (alespoň) podle konstatace SÚJB žádné převařování u svarů u vstupů do reaktorové nádoby neukázal.
  6) Obecně mě fascinuje jedna věc. Pokud jste Vy a Váš svědek opravdu věřili, že se stala nedbalost, která ohrožuje bezpečnost reaktoru, tak se mi nechce věřit, že vše probíhalo, jak se teď Vy a pan Beránek snažíte popsat. Tedy, že jste se vůbec s policií (kromě podání trestního oznámení) nestýkali. Nijak se nesnažili s policii spolupracovat a co nejpřesněji popsat daný správný svar a pouze jste dali náčrtek SÚJB, pak už se o to nestarali a po roce „náhodou“ zjistili, že se zkoumá jiný svar. A ani při vědomí toho nebezpečí se svědek nerozhodl vystoupit z anonymity. Prostě je na Vašem popisu něco hrozně moc divného.
  Ale jak už jsem konstatoval, já mohu posuzovat jen informace na internetu, které dáváte Vy a SÚJB. A asi nezbývá než aby si každý čtenář na základě těchto informací udělal úsudek sám.

  January 3, 2012 v 19.20
  Valtr Komárek konečně na Hrad... dále již k tématu
  Chtěl bych podpořit pana Beránka a zároveň i Váš názor ohledně zanedbaného a nespravného urbanistického rozvoje. Nelíbí se mi představa prodávání u nás vyráběné elektřiny v Temelíně 3, 4. Raději bych ty stamiliardy na jeho stavbu viděl investované právě do rozvoje obcí a městeček a do vývoje a výroby technologií, jako jsou solární panely na každé střeše, větrný pohon, podporu místních ekonomik a pak nebudeme potřebovat žádný temelín a na to by ty stamiliardy stačili, pracovních míst by se vytvořilo více a zajímavějších, peněz tolik by neodteklo v dividendech za humna a do kapes velkých firem.
  MH
  January 3, 2012 v 21.02
  Z internetové diskuze na TheRegister o bezpečnostně děravém systému SCADA:

  "I do custom SCADA and process control software. Every time I get asked about security, I explain that I can implement security features X, Y and Z, and everyone is happy. Then I say that they cost A, B and C respectively, and they invariably say "okay, then don't do it - our network is secure anyway". This doesn't seem to depend on the actual values of A, B or C.
  So far, *nobody* has been willing to pay for even the most basic security feature, and it's time-consuming enough to do correctly that I won't do it for free. I can't even do it at a loss and use it as a selling point, because nobody cares. Don't blame the software designers, blame the factory owners."
  January 3, 2012 v 21.36
  Odpověď Jana Haverkampa
  Dear Mr. Wagner,

  ad 1) You ask whether people from Greenpeace were in Temelin. In my piece, I described that issue in some detail. I have also described how Greenpeace was interviewed by the police. Mr. Beranek described things from second hand as he knew them. He also described that in 2000 to 2003, when most of the activities from our side took place, he was not working for Greenpeace in the Czech Republic, and most of his knowledge of the case is what he knows from talks with me and what we have published. Mr. Beranek wrote as open as he could, and indicated that he had these things from second hand and contacted me to ask for details. I think that is an open way of dealing with the issue, which contrasts with the closed way of working practiced by the Czech nuclear regulator. From your remarks, I get the impression that your goal is not to have a dialogue about the safety of Temelin or the quality of Czech nuclear safety culture, but how to make Mr. Beranek look bad. I hope that that is a misinterpretation from my side and that we can focus on what is the real matter at hand.

  ad 2) It is sufficient if you read the reports referred to on the SUJB website to come to the conclusion that not *all* welds have been checked, but only certain welds and that weld 1-4-5 was not among them. What you surface here is indeed an important point: the almost blind trust in the Czech Republic in anything that SUJB is doing. Also in the case that names are mentioned, it is necessary to read the reports.
  In our case we cannot give the name of a witness who insists on anonymity. I have made clear that he (and others from his group of workers in Temelin) have already been exposed to intimidation practices. Unfortunately that was (is?) reality in the Czech Republic. We do not have up-to-scratch protection programmes for whistleblowers like in the United States, not even in the nuclear sector where there should be a no-blame safety-before-everything culture.

  ad 3) SUJB only recently seems to have confirmed that the repair on 1-4-5 indeed took place as described. I have this information from indirect sources that were present in the Austrian-Czech expert commission on Temelin, and because those meetings were confidential, I cannot get this information confirmed. Until that moment, SUJB denied that this repair took place.
  Besides that, the reason for confronting the witness with the international experts was because we also do not take every information we get on face-value. I furthermore described how then the responsible inspector from SUJB declared the witness story as credible. Is there something you don't want to see?

  ad 4) For the preparation of inspection report 15/2001/SUJB as far as we know no physical inspections took place - but that is as far as we know, because we never had access to that document. What we do know from credible sources is that it found that the documentation of weld 1-4-5 was not in order, next to the documentation of a series of other welding operations, most if not all of which were addressed in the following reports.

  ad 5) On the basis of the story from the witness as well as on the basis of what we know from 15/2001/SUJB, many rules and prescriptions have been broken during the repair of the weld if the story is true. The repair was made without a proper project preparation. What Greenpeace has demanded from the start was a) a stop on start-up of Temelin block 1 in order to b) investigate the allegations. Instead the issue was wiped under the carpet with all legal and in some cases illegal means at the disposition of SUJB, State and companies involved. Witnesses were intimidated, investigations from public prosecutors halted. That is the issue that should make also you very concerned. If it doesn't, it shows that there is something fundamentally wrong with Czech nuclear safety culture - something comparable with the problems that now surface in the Japanese safety culture.

  ad 6) This reaction almost makes me think you consciously want to turn around the truth - a well known practice in this part of the world before 1989. If you would have seriously read what you claim you read (and I am the last one to presume you haven't), then you know that i) Greenpeace filed a complaint with the police in Ceske Budejovice against unknown for the illegal repair of the weld (which is the police investigation that investigated the wrong weld); that ii) Greenpeace filed a complaint to the prosecutor in Ceske Budejovice against unknown because the police had been given a wrong number; that iii) Greenpeace informed SUJB of the issue as soon as it could conclude it was not dealing with some kind of a hoax, and that iv) Greenpeace did everything within its power to provide these authorities (and others, including CEZ, different ministers, the Czech Parliament and Senate) with the necessary and available information. We have for a period of almost 10 years tried to gain access for the public to report 15/2001/SUJB, fought hand and tooth on every step by SUJB.

  The reality is that SUJB legally and morally has to function as an independent regulator and has the duty to protect the public against slendrianske prace that could play a role in potential nuclear accidents. What has happened in this case is that SUJB has protected the commercial interests of Modranske potrubni, Skoda and CEZ above safety. SUJB tries to protect its image with all of the means to its disposal and you seem to believe them.

  You seem to see Greenpeace as a kind of giant. Greenpeace was in this case Mr. Tutter and me - indeed, both in welding issues at that time complete lay-people, but one learns... - with some but very limited assistance from our Czech and international colleagues, virtually no budget and no other interests than wanting answers on very fundamental questions of nuclear safety. The story you see is what a scared but heroic whistleblower brought out into the open, which was backed up by an equally scared but in my eyes heroic bunch of truly independent nuclear inspectors and which was and is squelched by short term interests and ambitions of a powerful establishment. You seem to prefer continuing in the dream that we can trust those who refuse to be open. That is your good right, but it is the basis on which nuclear nightmares grow.

  If you would like to talk face to face about this issue, I invite you for a coffee in Prague. You can reach me over my email: jan.haverkamp@greenpeace.org

  Yours sincerely,

  Jan Haverkamp
  VW
  January 3, 2012 v 21.45
  Co vlastně chcete říci?
  Vážený pane Hadžiči, moc dobře jsem nepochopil, co chcete říci svým posledním příspěvkem. I u těch předchhozích. Mohl byste uvést příklad, jak firma (nemusí jít o jadernou elektrárnu a regulátora dohlížejícího na jadernou bezpečnost) zareagovala tak, jak si to představujete. Abychom si vyjasnili, co chcete konkrétně sdělit. Třeba odkazem na stránky, kde se ta správná reakce a její metody popisují.
  MH
  January 3, 2012 v 23.17
  Pane Wagnere, moc vaším příspěvkům nerozumím. Rozhodně nemám v úmyslu provádět audity JE celosvětově (ani nijak jinak), a proto ani nevím jak se k problematice staví např. Číňané. Zajímá mě pouze JETE (a Dukovany), relevantní zprávy SÚJB o problematice a pak diskuze bezpečnostních hackerských odborníků, ze které si odvozuji / odhaduji skutečné nebezpečí a míru podcenění zodpovědných institucí. Z toho všeho usuzuji, sám pro sebe, že SÚJB věc buď naprosto podceňuje až ignoruje (to by ovšem nebyl jediný, viz článek níže a můj předchozí příspěvek), anebo má problém srozumitelně vysvětlit prováděná opatření na vlastním webu.

  Budu jedině rád když nějaký pracovník SÚJB, protože nepochybně čtou zdejší diskuzi, uvede věci na pravou míru konkrétním výčtem opatření.

  Citovaná diskuze je tímto článkem: http://www.theregister.co.uk/2011/03/22/scada_exploits_released/
  V článku je i obecnější vysvětlení problému.
  VW
  January 3, 2012 v 23.58
  Komentáře a dotazy na pana Haverkampa
  1) Můj cíl je získat co nejvíce informací o této kauze a nyní mluvím s členy Greenpeace, tak se chci dozvědět o věcech, které by měli vědět oni. Pan Beránek, jak ve svém článku, tak i v diskuzi, vystupoval velice kategoricky a tak, jako by vše věděl a bylo mu vše jasné. To, že začal připouštět, že má věci z druhé ruky a neověřoval si je, bylo až tehdy, když byl přistižen při tom, jak říká nepravdy. Opravdu se soustřeďme na to, co se skutečně od Vás reálně dá dozvědět. Tedy to, co skutečně víte o této kauze.
  2) Na stránkách SÚJB je napsáno, že všechny svary, které spojují potrubí přímo s nádobou byly kontrolovány. Pochopitelně je to pouze napsáno a já jsem u těch kontrol nebyl, ale jsou tam uvedena jména konkrétních lidí, kteří za těmi kontrolami stály. Prosím Vás, jak jste přišel na to, že by svědek potřeboval ochranu? A není pravda, že by v Česku neexistoval program pro ochranu svědků. Jen se stejně jako ve Spojených státech používá v případech, kdy je život svědka opravdu reálně ohrožen.
  3) No a tady zase Vy utajujete a mlžíte. „Informaci mám z nepřímých zdrojů, jsou čistě důvěrné, nemohu Vám nic podrobněji sdělit“. Na jedné straně SÚJB obviňujete s utajování důvěrných informací. A sám se tady na důvěrné zdroje a jakési nejasné informace odvoláváte. Napište čtenářům jasně, kdo a co Vám sdělil. Přece chcete průhlednost, nebo ne?
  O tom, že svědek popisoval reálnou opravu, i když asi známou a zaznamenanou, jsme přece mluvili. A proto začal SÚJB svá šetření. Přece se o tom píše i na stránkách SÚJB a v tom je přece shoda. Is there something you don't want to see?
  4) Pan Beránek psal: „Nejde o papírovou kontrolu Modřanské potrubní, ostatně jak to u nás s papíry chodí, víme dobře. Jde o fyzickou kontrolu svaru 1-4-5“ a teď Vy píšete „For the preparation of inspection report 15/2001/SUJB as far as we know no physical inspections took place“. To jenom dále ukazuje, jak pan Beránek pracuje, tvrdí věci bez jakéhokoliv ověření a znalosti. A to si je lehce mohl ověřit u Vás. Prostě totální šlendrián.
  5) Tady jsou čistě Vaše spekulace (jestli je to tak, jak já říkám, tak …).
  6) Klasická podpásovka, když jsi z bývalého východního bloku, tak se Ti musí vyčíst, že máš myšlení, jako z před roku 1989. Moje otázka byla, proč náčrtek ze svarem nebyl předán i policii a nebyla přímo informována, a jestli opravdu od předání se rok Greenpeace (tedy Vy a pan Tutter) s policií nesešla, aby ji řekla, kde je správný svar. Na to není potřeba gigantická organizace, aby se jednou za rok někdo dostavil na policii (stačilo možná i poslat mail, zavolat, optat se) a ukázal jim správný nákres a svar. Ještě mám dotaz, kdy přesně proběhla Vaše návštěva Temelína (u toho druhého reaktoru) a jestli dobře chápu tak u toho policie byla. Jinak vzhledem k SÚJB zase klasické obvinění bez faktů.
  VW
  January 4, 2012 v 0.09
  Pro pana Mirzu Hadžiče
  Vámi odkazovaný článek ovšem mluví o systémech připojených k internetu, které právě přes internet mohou být hackery napadnuty a ovládnuty. Jinak pořád mi není jasné, jakou reakci na stránkách SÚJB byste si představoval a jaká by Vás uspokojila. Proto jsem Vás vyzval, abyste mi poslal příklad stránek firmy, která reaguje správně a vtom duchu, jak si představujete. A všichni čtenáři si mohli udělat předtavu o tom, co požadujete.
  Pokud jde o nějaké konkrétní prvky ochrany softwaru, a boje s chybami či viry, tak opravdu nejsem expert.
  January 4, 2012 v 9.14
  Vím, o který svar jde
  Případ vadného svaru a zfalšované dokumentace je mi znám. Také vím, proč jej nemohly odhalit kontroly v Temelíně: nešlo totiž o Temelín, ale o jadernou elektrárnu Ventana. Stalo se to v roce 1979 ve filmu režiséra Jamese Bridgese „Čínský syndrom‟ s Jackem Lemmonem, Jane Fondovou a Michaelem Douglasem https://en.wikipedia.org/wiki/The_China_Syndrome Svědek Jack Godell (Jack Lemmon) se právem obával nátlaku elektrárenské společnosti a jednání v Temelíně se nemohl zúčastnit, protože byl ve finále filmu zastřelen.
  VW
  January 4, 2012 v 11.02
  Popis kontrol svaru
  Vážený pane Haverkampe, i na internetu je zveřejněn přesný popis průběhu kontrol svarů i s konkrétními daty kontrol. Je zde jmenný seznam všech institucí, které kontroly prováděly i se jménem vedoucího (už jmenovaný ing J. Janovec). Z něho jasně vyplývá, že Vámi jmenovaný svar byl testován a to už v roce 2001. Takže se podívejte sem: http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/jaderna-energetika/jaderne-elektrarny-cez/ete/informace-ke-kvalite-svaru-primarniho-okruhu.html
  Asi není už opravdu co dodávat.
  January 4, 2012 v 11.26
  podpásovky pana Wagnera
  Inu, už jsem myslel, že se diskuse nebudu dále vstupovat, ale když mne tu pan Wagner opět obviňuje, tak tedy dvě krátká upřesnění:

  a) Říkal jsem jasně, že mi jde o to, aby se svary zkontrolovaly fyzicky, nikoliv aby se jen nějak zkontrolovaly papíry Modřanské potrubní. Pak Wagner to otočil a podsouvá mi, že tvrdím, že protokol 15/2001 - který jsem nikdy neviděl ani vidět nemohl, protože jej SÚJB už deset let tají, na což opakovaně poukazuji v komentáři i diskusi - obsahuje to či ono. Dokonale bizarní.

  b) Dtto když říká, že tvrdím, že protokol obsahuje reálné zkoumání svaru.

  K poslední poznámkce pana Wagnera. Děkuji za odkaz na dvoustránkový dokument společnosti ČEZ, ta je v této kazue jistě věrohodnou nezávislou autoritou, takže už jsem klidný. Mimochodem v tom dokumentu nevidím žádná konkrétní data (vyjma paušálních letopočtů), natož původní protokoly s jakýmikoliv konkrétními zjištěnými hodnotami jednotlivých svarů. Čili transparentnost a věrohodnost jako obvykle. Je od pana Wagnera milé, že ČEZu důvěřuje.

  Já se ovšem stále ptám, proč SÚJB tají protokol 15/2001, proč má inspektorka Kroupová doživotně zakázáno mluvit o svém vyšetřování (a nesměla o něm informovat ani Policii ČR), proč na stránkách SÚJB nejsou žádné primární dokumenty vyjma dvou, které se zabývají několika jinými svary, atd.
  January 4, 2012 v 12.04
  treti reakce Jana Haverkampa
  Dear Mr. Wagner,

  I once more invite you for a coffee in Prague next week, so that we can more easily discuss. There are things you don't like (blogging writing style, for instance) that don't need more attention. There are things you believe and don't want to check: the fact that SUJB did until a few years ago - after they closed the web-site on the welding case - not (had) investigate(d) weld 1-4-5 except by the original 5 people team in 2000/2001 resulting in report 15/2001/SUJB that is withheld from public scrutiny. The general terms of description on the SUJB website ("all welds were checked") are not backed up by accessible reports - I have repeatedly asked for access to those reports, but never get them. We don't need to discuss your belief in SUJB either, although it boggles my mind that someone from the nuclear industry can expose such a lack of criticality. That goes against any sense of safety culture.

  ad 3) The confidentiality of the meetings of the Austrian-Czech expert commission is not my invention, it is the demand from "the Czech side" (i.e. CEZ and SUJB). I have received information from people that were at those meetings but are kept to a confidentiality rule, that the fact of the illegal repair was not a matter of dispute any longer, but only the question on whether the weld would hold. I cannot get that information confirmed because of the confidentiality rules imposed by, among others, SUJB. On the basis of the information that is available and completely verifiable to me, I can only accuse SUJB of not properly investigating 1-4-5, but I realise on the basis of this informal information from the Austrian-Czech expert commission sessions, that that information might be outdated. Why do you attack me for that fact? Attack SUJB! Demand more transparency!

  ad 6) OK, let's imagine you do not try to turn around the facts, but, for instance, that it is a problem with English. I have described how Greenpeace filed a complaint to unknown with the police in Ceske Budejovice around the same time we informed SUJB. I described how we gave information to SUJB about the location of the weld. How we were interviewed by the police and not asked about the location but only whether we had given the information about the location to SUJB. How SUJB then (later) told us that it was weld 1-4-5. How we then learned that the police dropped the investigation because it could not find anything at weld 1-1-5. How we then filed a complaint against unknown for misleading the police. Now where do you find a basis for your allegation that we withheld information from the police?

  I have tried to be as open and clear as I possibly can while writing. Your pre-occupied opinion seems to be that Greenpeace are slendriany and everything in Temelin and SUJB is perfect and trustworthy. Or am I wrong in concluding this? In that case, I would expect more open and less accusing remarks. Greenpeace is in the Czech Republic and certainly in this cause a tiny NGO with very limited means. It was confronted with something that is extremely big, and within its possibilities Greenpeace has tried to get to the truth. It was opposed by the complete machinery of Modranska potrubni, Skoda, SUJB and CEZ, helped by friends in key political positions. Modranska potrubni was fighting for its survival. Skoda for its reputation. SUJB made a mistake by siding with the project instead of safety and was fighting for its image. CEZ was fighting not to loose one of the two reactors. That was and is the power balance we talk about. This has nothing to do with speculations or whatever you accuse us of.

  Once more, if you are really interested in the true story (which I would presume when you are a paying reader of Denik Referendum), I invite you for a coffee to discuss things face to face.

  Greetings,

  Jan Haverkamp
  January 4, 2012 v 13.32
  Nevím, jestli je součástí politiky Greenpeace vykreslování stavu jaderných elektráren, jako časovaných bomb, které mají každý moment explodovat. Jistě, je třeba burcovat před možným nebezpečím, ale taková barnumská politika je spíše úspěšná v USA, než u nás. Greenpeace je třeba. Energetická lobby musí mít nějakou protiváhu. Když ale Greenpeace útočí na jadernou energetiku, měla by proti ní především představit věrohodnou a bezpečnou alternativu. Tou zatím větrníky, ani solární panely nejsou. Nemluvě o tom, že i když zrovna neroste potřeba el.energie, do budoucna určitě poroste, už z důvodů neustáleho zdražování ropy a plynu. Mám dojem, že pro Greenpeace a některé její české zástupce, se stal boj pro jaderné energii smyslem života a vítězství nad ní obětují vše. Bohužel i objektivitu a tím pak vlastně i pravdu. I tohle pak nahrává neoliberálům, protože pak mohou Greenpeace a vůbec Zelené vykreslovat jako popletené fanatiky a mají s tím na veřejnosti úspěch. Napíšu to ještě jednou. Je třeba Greenpeace a další ekologických organizací jako soli. Jen by se tyto organizace měly pokusit o lepší dialog s vědeckou veřejností, aby pak jejich obvinění nevyzněly jako humbuk. Příště by jim pak nikdo neuvěřil ani při skutečném nebezpečí.
  TT
  January 4, 2012 v 15.10
  Wagnerovi smrtonosné zbraně
  Pochopit Wagnerovo nesmyslné argumenty je jednoduché, když se podíváte, kdo ho platí. Samozřejmě, že po katastrofě ve Fukušimě, na které pár dní před Tsunami demonstroval bezpečnost JE, je nezbytné pro jaderný průmysl mít podobné užitečné idioty, které budou zastupovat jejich zájmy.
  Wagner opravdu dělá nádherný kopernikovský obrat, když místo obviňování SÚJB, které nedělá svou práci, obviňuje GP, že jim k tomu snad neposkytli dost informací!
  Jenže Drábová a Wagner jsou jedna partička a tak a tak na vyšetřování nemají žádný zájem - a aby do podobných diskusí nikdo z oficiálních míst nemusel přispívat, mají na tento druh internetového aktivismu mluvčího, kterého zamaskovali na výzkumné funkci. Bolševici to tak sice také dělali, ale hlavně je to běžná praxe nadnárodních firem, které tímto způsobem, ruku v ruce se státem, oblbují občanstvo.
  Naštěstí jsem my a pár dalších poskomunistických východoevropanů poslední nedovzdělanou baštou podpory JE. Asi nás to přijde draho, ale celosvětově to zase moc nezmění - jen tím prodloužíme život pár americkým a ruským koncernům a dodavatelům, na nichž budeme závislí....
  January 4, 2012 v 18.26
  Mám dojem, že se mi ztratil jeden příspěvek, zkusím to znovu. Pane Tožičko, čtu vaše příspěvky, mnohokrát s vašimi názory absolutně souhlasím. Viděl jsem vás na ČT v nějakém programu, vypadáte jako klidný člověk. Jakmile se tu ovšem objeví diskuse o JE, reagujete popuzeně. Škoda, mohl jste mezi panem Beránkem a Wágnerem působit jako katalyzátor, mohl jste jejich debatu převést na skutečný dialog, kde by se mohli podívat na argumenty oponenta jeho očima, což by je oba obohatilo. Nestalo se tak, vy jste debatu ještě vyhrotil, obvinil jste pana Wágnera z toho, že osobní prospěch povýšil nad obecný zájem i za cenu obecného ohrožení. Já nevěřím, že by tomu tak bylo. Lidí, jako pan Wágner je málo, v tomto oboru se dostat na špici nejde přes rektální alpinismus, tady je to jen o vysoké technické inteligenci a pak ohromný zápal pro věc a léta studia, které vlastně nikdy nekončí. Tím tito lidé získávají ale svoji svobodu, nemusí se hrbit před velkými pány, takže obvinit je z toho, že musí pro někoho dělat špinavou práci je nešťastné. A hlavně to k ničemu nevede. Likviduje to možnou spolupráci, která by byla plodnější, než konflikt, při němž se obě strany zakopou ve svých pozicích.
  VW
  January 4, 2012 v 18.38
  Kdo mě platí? A fakta o mé nedovzdělanosti :-)
  Koukám, že pan Tožička to opradu rozřešil. Jsem zaměstnancem Akademie věd České republiky a přednáším na ČVUT v Praze. Aby bylo jasné, kdo mě platí :-) Jen pro ty, kteří by si chtěli ověřit moji nedovzdělanost a idiotství, tak populární články o oblastech mého zájmu nalezne zde: http://ojs.ujf.cas.cz/~wagner/popclan/ a z poslední doby pak se věnuji hlavně částicové fyzice, třeba zde: http://www.osel.cz/index.php?clanek=6035 a zde http://www.osel.cz/index.php?clanek=6000 i jaderné energetice a tedy i problému s Fukušimou: http://www.osel.cz/index.php?clanek=6059 Opravdu se raději zabývám zajímavými fakty než ideologickými hádkami a invektivami.
  PH
  January 4, 2012 v 22.13
  Jde o mnohem více:
  Jaroslav Ungermann kritizuje v zásadní analýze "Kolik stojí energetická nezávislost" na http://blisty.cz/art/61704.html chystanou energetickou koncepci státu jako "jako tápání a bezradnost", a podivuje se nad tím, že "v roce 2060 se bude vyrábět necelých 80 % elektřiny (scénář A 2) nebo 88 % (scénář G 5) na jaderných elektrárnách. O jakém mixu se potom dá hovořit, když je tu ve skutečnosti jen jediný zdroj energie?"

  K odmítnutí JE v Německu říká: "Není důvodem k této změně také snaha být na čele těchto změn, které jsou neodvratné a tak se v budoucnu stát technologickým lídrem?

  Dodávám, že J.Ungermann neodmítá JE jako takové a tudíž se nedá nařknout z podjatosti..
  VW
  January 4, 2012 v 22.35
  Tak jsem zhlédl inzerovaný film
  Každý si na něj udělá svůj úsudek sám. Ale nevím jestli si tím Greenpeace pomohl, jak předpokládal pan Beránek. Jeho lidé tam moc přesvědčivě nepůsobili (ale možná třeba jen na mě). Zaznělo tam ale třeba tvrzení: Francie, když je velká a má hodně odborníků, může mít nezávislý dozorový orgán a tedy
  třeba i jadernou energetiku. Ale Česko, protože je malé a tím
  je malá i komunita jeho jaderných odborníků, ji mít z principu nesmí, protože v tak malé komunitě nemůže udělat nezávislý dozorový orgán. Takže velké státy by snad i podle daných zelených aktivistů jaderné elektrárny mohly stavět, ale malé státy, jako Česko určitě ne a je třeba jim to nejspíše zakázat. Ale takové pravidlo se dá aplikovat i na řadu jiných oblastí, to už neuvážili? Nevím, jestli takové výroky budou diváci posuzovat pozitivně. Navíc, konkrétního tam nikdo z Greenpeace (kromě obecných frázi o zkorumpovanosti Česka) neřekl.
  Téměř polovina filmu byla o Blahutovicích. A ta byla ve stylu, proud potřebuji, ale nic mi nestavějte u mé vesnice. Ti lidé by mluvili stejně, kdyby jim chtěli skácet lesík kvůli velké tepelné elektrárně, poli větrníků, velké sluneční, přehradě či pěstování plodin pro biomasu a velkou biomasovou elektrárnu. Nebo by se tam stavělo vysokovoltové vedení od "ekologických" mořských větrných větrných farem do středu Evropy či něco podobného, jako se plánuje v Německu.

  VW
  January 4, 2012 v 23.46
  Jak s energetikou
  K poznámce pana Hlávky o článku Jaroslava Urgemanna bych měl je pár poznámek. V současné době okolo 60 % elektřiny produkuje uhlí a přes 30 % je vyráběno v jaderných elektrárnách. Uhlí dochází a je třeba je nahradit. Největší podíl obnovitelných má voda. V případě, že bude potřeba nahradit ropu v dopravě elektřinou, tak bude podíl vody zákonitě klesat, protože místa pro nové velké přehrady už nejsou. Jádro a uhlí (které nebude) má dnes více než 90 %. Proč nemůže jít Česko z geografických, geologických a geopolitických důvodů v energetice cestou Německa jsem popsal zde: http://www.blisty.cz/art/61012.html . Německo má uhlí, větrné mořské pobřeží a je politickou a ekonomickou velmocí, takže při jednání s Ruskem o plynu má nějaké trumfy v ruce. A podobné trumfy má i při nákupu energie ze zahraničí. Že nastoupená energetická politika Německa je i značně neekologická, jsem psal pro Ekolist tady: http://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/vladimir-wagner-je-energetika-prosazovana-ekologickymi-aktivisty-ekologicka
  Je otázka, jaký má být podíl jádra v energetickém mixu, ale pokud nechceme být úplně závislí na dovozu plynu, tak bude muset být dost velká. Pokud se opravdu ukáže, že těžba břidlicového plynu je takové terno, jak se někdy prezentuje a Poláci opravdu mají tak velké jeho zásoby, jak doufají, pak se můžeme třeba spolehnout na jeho dovoz. Ale jsem k tomu spíše skeptický.
  MH
  January 5, 2012 v 12.18
  Germany's renewable energy sector is among the most innovative and successful worldwide. Nordex, Repower, Fuhrländer and Enercon are wind power companies based in Germany. SolarWorld, Q-Cells and Conergy are solar power companies based in Germany. These companies dominate the world market. Every third solar panel and every second wind rotor is made in Germany, and German turbines and generators used in hydro energy generation are among the most popular worldwide.
  Nearly 800,000 people work in the German environment technology sector; an estimated 214,000 people work with renewables in Germany, up from 157,000 in 2004, an increase of 36 percent.
  Siemens chief executive, Peter Löscher believes that Germany’s target of generating 35 per cent of its energy from renewables by 2020 is achievable – and, most probably, profitable for Europe’s largest engineering company. Its “environmental solutions” portfolio, which is firmly focused on renewables, is “already generating more than €27 billion a year, 35 per cent of Siemens’ total revenue, and the plan is to grow this to €40 billion by 2015”. Ending its involvement in nuclear industry will boost the credibility of Siemens as a purveyor of “green technology”.

  Pane Wagner, měl byste jako vědec být schopen nesoulad vašich teoretických modelů (obnovitelné zdroje špatné) a prokazatelné německé reality (obnovitelné zdroje dobré z mnoha hledisek).
  MH
  January 5, 2012 v 12.22
  *v poslední větě má být: "reflektovat nesoulad".
  January 5, 2012 v 12.35
  Answer to Mr. Wagner
  Dear Mr. Wagner,

  Thank you for sending me this information.


  > I found text of summary report about weld tests where is
  > explicitly written that weld 1-4-5 was tested at 2001. And
  > all test methods, institutions and name of test leader
  > (known to us ing. J. Janovec) are given. Please, have
  > a look on it:
  > http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/jaderna-energetika/
  > jaderne-elektrarny-cez/ete/informace-ke-kvalite-svaru-
  > primarniho-okruhu.html
  > Your main objection against SÚJB www page information were
  > that they said "all welds were tested" and not explicitly
  > named weld 1-4-5. But in this report this weld is explicitly
  > named. I assumed that situation is clear now.

  What is clear to me now is why you think that 1-4-5 has been investigated. Thank you for that.

  This report was written according to its document properties (the .pdf version that is downloadable) in September 2007 and I am probably as urprised as you about the fact that SUJB never was willing to send me this after my requests, especially because it is available on the internet.

  What this report-summary (it is not the entire report) describes is the result of a documentation control after the last non-destructive inspection took place in 2006 and probably in the months before September 2007, i.e. seven years after SUJB was informed about potential malversations and at six years after the documentation on the mentioned parameters was said to be compiled for weld 1-4-5. Does that settle the case for me? No. First of all not, because the measurements on weld 1-4-5 were taken in the midst of all the other problems that were in the media and courts and police in 2001. There were to many reasons for tweaking the data during that year. Secondly not because since then six years went past in which it was even more easy to adapt the data to need. Thirdly, the original measurement protocols are not made available, so we cannot ask befriended and trustworthy experts to assess them. That does not say the data given are not true - it only says that this report is not sufficient proof.

  Several welding experts, including from SUJB (Ing. Kroupova and the late Ing. C.Sc. Tendera), have explained us back in 2000 and 2001, that the non-destructive physical controls that have taken place over time cannot verify whether the weld was repaired according to the rules, nor can these controls verify the complete quality of the weld. They can only positively confirm that something wrong happened, if the damage is such that it is noticable with these methods. They cannot confirm with certainty a negative result. They told us that for that, furthergoing inspections would be necessary - both non-destructive and destructive. But also, that an essential part of such investigations consists of the assessment of the original welding documentation and welding logs, something that was not matter of investigation in the report you refer to, but was investigated in 15/2001/SUJB (and again not in 43/2001/SUJB and the study by prof. Nemec).

  As I wrote you before, I have heard that in the Austrian-Czech expert commission, the illegal repair of the weld was not further contested, but that the discussion turned around whether the then available material (to which, i have to repeat, we have had no access) would be sufficient to warrant the conclusion that the weld is strong enough or not. I was also told that Ing. Kroupova was present at that discussion and upheld her expert judgement that the weld would not be strong enough.

  When the conclusion from SUJB that everything is OK is based only on this report, I am not put at ease at all.

  Because I am not a welding expert, I need to draw my conclusions on the interpretations from those who are. In this case it is the word of SUJB based on one report from 2007 based on documentation from 2001 against the word of experts we consulted at the time and the insistence of a former SUJB inspector who is extremely familiar with the case.

  In that case, I weigh the interests at stake for each of the participants, I value their expertise, I weigh-in the precautionary principle that says that if one party claims thorougness but does not deliver that, there is reason for concern and request for further examination. We have asked often enough for further examination from SUJB in the period between 2000 and 2006 (when I had moved to other countries and issues).

  That weighing comes for me to the following conclusion: I do not trust the statement from SUJB, and the report given by you is not sufficient to convince me of the contrary, nor should it be sufficient to convince you of the contrary.

  With regards,

  Jan Haverkamp


  PS The invitation for a coffee is still standing.

  VW
  January 5, 2012 v 14.51
  Panu Mirzu Hadžičovi k poznámce o německé energetice
  Vážený pane Hadžiči, prosím Vás, z čeho usuzujete, že moje predikce, že německý odchod od jádra bude založen hlavně na uhlí, plynu a velkých mořských větrných parcích je v rozporu s reálnou situací? Já naopak vidím, že se to stále více potvrzuje. Také Německo musí uvažovat a realizovat dramatické snížení dotování solární energie, která sice nyní vyrábí pouze 1,9 procenta elektřiny, ale pohltí většinu dotací pro obnovitelné zdroje a jen v loňském roce byly dotace do solární energetiky Německu 7 miliard eur.
  http://www.osel.cz/index.php?zprava=1869
  To již nyní vede k propadu solárního průmyslu. Aby ceny fotovoltaiky mohly být tak nízké jaké jsou, tak výroba článků (nemluvím o montáži) se stejně většinou dělá v Číně, kde spotřebovává proud hlavně z uhelných elektráren a jaderek. Už nyní německé firmy krachují a krachy budou pokračovat:
  http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/solarni-prumysl-zasahla-krize-nemecke-firmy-krachuji-konci-i-bp
  Takže s tím rozvojem fotovoltaiky v Německu to asi nebude tak žhavé, a připomínám, teď, po obrovském vzrůstu produkuje stále pouze necelé dvě procenta elektřiny.
  Takže prosím opravdu uvádějte německou realitu a ne reklamní slogany. To, jak tvrdým oříškem je neúměrná dotační podpora fotovoltaiky víme dost i u nás. Hlavně fotovoltaika může u nás za vystřelení dotací na obnovitelné zdroje do hodně velké výše (v roce 2010 zhruba 48 miliard Kč). Trochu z humornějšího pohledu lze o tom číst zde:
  http://neviditelnypes.lidovky.cz/energetika-vyhral-jsem-sazku-o-24-miliard-fdz-/p_ekonomika.asp?c=A120104_120305_p_ekonomika_wag
  My opravdu nejsme tak bohatí, jako Němci, kteří takové experimenty snesou lépe a nemáme dostatek uhlí a větrné pobřeží moře.
  Víte, zúčastnil jsem se jednání panelu pro energetiku organizace EASAC (European Academies Science Advisory Council), který posuzoval na žádost německé akademie věd dopady německého odstoupení od jádra a jeho vliv na výzkum v oblastech spojených z energetikou a i energetickou situaci v Německu a Evropě před rozhodnutím Merkelové. Takže jsem se musel docela podrobně zabývat tím, na čem je založena jejich energetická transformace a jak se má realizovat. Popsáno je to třeba zde: http://www.osel.cz/index.php?clanek=5700
  Poměrně dobře znám i fungování a možnosti různých obnovitelných zdrojů. Už proto, že je snaha je využívat i pro produkci energií pro vědecká zařízení. Poměrně nedávno jsem byl na pracovním jednání, kde se rozebíraly možnosti pro výrobu a úspory energií ve velkých vědeckých zařízení: „Energy for Sustainable Science“ v Lundu. Jsem všemi deseti pro použití obnovitelných zdrojů všude tam, kde je to efektivní, účelné i ekonomické. Ale v současné době a nejbližších desetiletích u nás (pokud nenastane nějaký radikální zvrat ve výzkumu v této oblasti) opravdu hlavním zdrojem elektřiny být nemohou.
  TT
  January 5, 2012 v 16.01
  Wagner a fakta
  Wagnerův problém je, že neuvádí fakta, ale jen propagandistické lži. Jako když propagoval bezpečnost japonských elektráren ještě pár dní před tím, než Fukušima způsobila katastrofu...
  A taky se pořád odmítá vyjádřit k tomu, co dělat s obětmi po uranové těžbě v USA, Nigeru a na dalších místech. Nebo třeba jen prostě, jak sanovat Ralsko a starý Jáchymov a kdo to bude platit...
  Odkazy na práci v AV? Nic moc Elena Ceaușescova jich měla ještě mnohem více. Asi proto, že nepsala denně padesát propagandistických blogů :-))
  VW
  January 5, 2012 v 18.34
  Fakta lze na internetu lehce nalézt
  Pane Tožička, dnes je s internetem velice jednoduché se podívat, na jakých experimentech se vědecký pracovník podílí, jaké má odborné publikace a v jakých časopisech, jak jsou citovány. Může do nich nahlédnout. Lehce se zjistí, jaké vede bakalářské, diplomové a PhD práce, jak vypadají a jaká je jejich kvalita. Jaké má přednášky na které vysoké škole. Lze to najít klasickými scientometrickými internetovými nástroji. Většinou mají základní tyto informace vědečtí pracovníci i na svých domovských stránkách (i když ne úplně vše up to date), třeba i já. Ale příslušné vyhledávače Vám najdou kompletní nezávislé přehledy dovedené do současnosti. Na tyto informace se může podívat každý i u mě, takže opravdu nemusím vaši přízemní invektivu komentovat.
  Zmínil jsem se o tom jen proto,že chci na tom dokumentovat jednu podstatnou věc. Za výsledky zkoumáním svarů, které se prezentují na odkazech na stránkách SÚJB a ČEZ a uvedl jsem je zde, jsou konkrétní jmenované instituce a konkrétní lidé, na jejichž profesní životopis se mohu podívat, vím, kde pracují a co dělají. Případně se s nimi mohu i spojit. Tvrzení Greenpeace se vždy odkazují na anonymního svědka, nejmenovaného odborníka … To se týká i poslední prezentace k této kauze od Jiřího Tuttera: http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jiri-tutter.php?itemid=15226
  Také on cituje „prý na slovo vzatého“ odborníka na svařování, ale jeho jméno neuvede a nikdo nemůže zjistit, kdo vlastně se pod označením odborník skrývá.
  Obecně mám opravdu daleko větší důvěru k informacím od konkrétního člověka než zprostředkované a ještě od anonyma. Ještě více to platí v případě, jestliže se jedná o informaci odbornou.
  VW
  January 5, 2012 v 18.38
  Odpověď na komentáře pana Haverkampa
  Budu opět psát česky, protože budu více citovat z českých materiálů. Takže cituji z vystavené závěrečné zprávy, kde se shrnuje test všech svarů:

  "V žádném z hodnocených případů svarových spojů nebyl konstatován nesoulad s požadavky bezpečnosti ani neoprávněný zásah do technologického postupu svařování."

  Zprávu vypracoval tým z několika konkrétních známých pracovišť. Vedený konkrétním odborníkem (pochopitelně nejsem z oboru, takže nemohu úplně přesně jeho kvality posoudit) Doc. Ing. Jiří Janovec, CSC z kvalitního
  pracoviště: http://umi.fs.cvut.cz/
  Ten přehled o použitých metodách, jejich kvalitách a srovnání publikoval:
  http://www.sujb.cz/docs/technika.pdf
  Víte, kde je kancelář daného odborníka, telefony, E_mail, můžete se kouknout, co dělá.
  Zato Vy mluvíte o anonymním svědkovi, o kterém nevím nic. O Vašich neznámých odbornících, kteří svar ani neviděli, také nevíme, jak se jmenují. A nepředkládáte nic konkrétního. Dále mluvíte o informacích z druhé či třetí ruky.
  Říkáte, že podle odborníků se dá nedestruktivními metodami dokázat jen, že svar byl upravován, ne, že by nebyl upravován. A proto Vám prozatimní testy, které úpravy neprokázaly, nestačí a chcete další. Ovšem i po dalších, můžete říci, že zase chcete další a tak do nekonečna?
  Já myslím, že je podstatné, že bylo prokázáno, že svary jsou kvalitní v souladu s bezpečností. To je důležité pro bezpečnost elektrárny.
  VW
  January 5, 2012 v 22.19
  Svědectví přímého svědka:
  Na stejný článek, který pan Beránek uveřejnil také na aktuálne.cz, reagoval přímý svědek událostí ing. Petr Hlavatý. Jeho popis odpovídá přesně popisu na stránkách Greenpeace, který mě zarazil a na který jsem se několikrát ptal pana Beránka a pana Haverkampa a nebylo mi odpovězeno:

  "Během jednání v jaderné elektrárně Temelín zástupci ČEZu a policie ČR požádali Greenpeace, aby svědek identifikoval, o které potrubí z celkem osmi možných ..."

  I popisu na stránkách SÚJB:

  „Hnutí Greenpeace byl od začátku znám rozsah a zaměření šetření policie. Zástupci Greenpeace předali označení svaru indikovaného svědkem na půdorysném schématu. Označení ukazovalo na připojení smyčky č.4 k tlakové nádobě. Po rozsáhlé diskusi rozhodla policie, že vlastní fyzikální šetření provede na svaru, kterým je k reaktoru připojena smyčka č. 1. Rozhodnutí o tom, na kterém svaru policie své šetření provede bylo učiněno za přítomnosti zástupců GP, kteří proti tomu neprotestovali. SÚJB volbu policie nijak neovlivňoval a dodnes si nejsme jisti, který svar je podle hnutí Greenpeace ten skutečně „správný“.“

  Tedy tomu, že zástupce Greenpeace byl velmi podrobně informování o průběhu vyšetřování a účastnili se ho.

  Pan Hlavatý píše:

  „K celému příspěvku pana Beránka nemá smysl se vyjadřovat. Vyjádřím se k mnohokrát opakovanému zpochybnění kvality hlavního cirkulačního potrubí (HCP) prvního bloku JE Temelín.
  Jsem přímý účastník všech činností v letech 1999 a dalších, které proběhly kolem vyšetřování údajně nepovoleného, tajného rozříznutí svaru a jeho opětného svaření na tomto potrubí. Pro představu potrubí HCP má průměr 850 mm a sílu stěny 70 mm.
  Vyšetřování začalo na základě trestního oznámení ředitele Greenpeace ing. Tuttera. Ten oznámil že má svědectví pracovníka který se v roce 1994 této nepovolené činnosti účastnil.
  Policie k prvnímu kontaktu – výslechu předvolala všechny zúčastněné včetně ing. Tuttera. Požádala jej o možnost přímo svědka vyslechnout, získat tak přesné informace. Tuto žádost ing. Tutter odmítl s tím, že je přesně informován a policii sdělí všechny údaje o této činnosti. Následně policie požádala o přesnou specifikaci svaru kterého se trestní oznámení týká. Já osobně jsem ing. Tutterovi schéma HCP a on svar označil. Tento výkres si policie odnesla a zahájila velmi detailní vyšetřování. Vyšetřovala ve dvou rovinách. Prověřila veškerou dokumentaci o kontrolách všech svarů na HCP. Současně zjišťovala současný stav označeného svaru. O spolupráci policie požádala ČVUT Praha – zajišťoval ji Ústav materiálového inženýrství strojní fakulty Doc. Jiří Janovec Csc. Ten ve spolupráci s akademií věd a výzkumným ústavem materiálu vypracoval metodiku zkoušek a následně tyto zkoušky na napadeném svaru a jedním dalším svarem z bloku č. 2 (pro porovnání) byly provedeny. Po ukončení celého šetření nezjistila policie žádné pochybení a případ odložila.
  Investor ČEZ ETE ve vlastním zájmu pro zajištění úplné bezpečnosti zadal skupině doc. Janovce provedení stejných kontrol na všech svarech, kterými HCP je připojeno k tlakové nádobě reaktoru. V následujících letech byly tyto kontroly provedeny a vyloučily možnost jakékoli nepovolené činnosti.
  Současně s touto prací zadal SUJB posouzení stavu HCP členu akademie věd prof. Jaroslavu Němcovi DrSc., který ve spolupráci s technickou univerzitou Plzeň a dalšími pracovníky akademie provedl vlastní nezávislé šetření. Nezjistil žádné vady a potvrdil bezpečnost tohoto potrubí.
  V minulém volebním období iniciovali poslanci Strany Zelených k tomuto problému společnou meziparlamentní vyšetřovací komisi s poslanci rakouského parlamentu. Po důkladném vyšetřování zejména rakouskými poslanci bylo konstatováno že k pochybení nedošlo. Této komise se účastnil i ing. Tutter. Byl tedy podrobně informován o celém průběhu provedených kontrol a o všech výsledcích v rozsahu který zacházel do všech podrobností. Je tedy značně znepokojující že v televizním pořadu 4. 1. ČT2 21 hod. ing. Tutter uvádí vědomě naprosto lživé údaje. V tomto jeho vystoupení nejde o populismus ale o cílené a vědomé lži.
  Následně z těchto lží je konstruována teorie o nekompetentnosti a závislosti SUJB a jeho předsedkyně p. ing. Drábové.
  Celá kauza vychází z údajného svědectví tajemného pracovníka jehož totožnost nebyla nikdy odtajněna, ale ani potvrzena. Dnes 18 roků po údajné události nemůže tomuto člověku hrozit žádná újma. Pane ing. Tuttere, prosím umožněte mě osobně schůzku s touto tajemnou bytostí. Nebo jde opět o geniální mystifikaci?“
  January 6, 2012 v 11.07
  Takže je všechno v pořádku.
  Paní Kroupová má dál uloženou mlčenlivost. SÚJB nadále odmítá zveřejnit protokol o kontrole sporného svaru č. 15/2001 a nezveřenil ani žádnou originální expertízu v celé věci, vyjma dvou dokumentů, které se zabývají jinými svary. Drábová nechala z politikých zájmů Temelín bez prodlení spustit, ačkoliv kontrola svarů proběhla (údajně, protože je to zatím jen tvrzení) o pár let později. ČEZ vydal dvoustránkovou informaci, že je všechno v pořádku. A pracovníci Temelína v diskusích dělají z kritiků pitomce a máme je mít za věrohodnější experty, protože. Prostě pohoda a jedeme dál.

  Čili se děje přesně to, co popisuji ve svém komentáři. Jsem rád, že vidím, že je stále plně aktuální.
  MH
  January 6, 2012 v 12.40
  Pane Wagnere, celou diskuzí se tady táhne jedna zásadní nezodpovězená otázka: Proč je SÚJB tak tajnůstkářský? A y toho odvozené otázky: Není snad funkce SÚJB z podstaty spojená s maximální otevřeností? Proč ukládá v tak citlivé otázce, mlčenlivost a zákazy zveřejnění? Copak nechápete že, i kdyby se představitelé Greenpeace věcně mýlili, ono utajování jím automatický dává zapravdu a efektivně jejích a vaše argumentů hází do pomyslného odpadkového koše? Proč na této diskuzi nejsou žádní pracovnici SÚJB když se ochotně hlásí představitele Greenpeace?
  MH
  January 6, 2012 v 12.45
  Jednu větu upřesním: Copak nechápete že, i kdyby se představitelé Greenpeace věcně mýlili, ono utajování jím automatický dává zapravdu, a efektivně jejích (SÚJB) a vaše (osobní) argumentů hází do pomyslného odpadkového koše?
  January 6, 2012 v 17.01
  @pan Wagner (1)
  Vazeny pane Wagnera,

  > "V zádném z hodnocených prípadu svarových spoju
  > nebyl konstatován nesoulad s pozadavky bezpecnosti
  > ani neoprávnený zásah do technologického postupu
  > svarování."

  See my earlier explanation. As scientist, you need to know you need to read carefully. No problem was *seen*. It does not say that there *is* no problem. That follows exactly what Ing. Tendera explained me - you can only draw a positive conclusion from those tests - that is in case you did find something. If you did not find something, it does not mean that there were no problems, it only means that if they are there, you did not find them with these techniques. These are his words, not mine. They are confirmed by all regulatory experts I spoke with over the last years.

  > Zprávu vypracoval tým z nekolika konkrétních známých
  > pracovist.

  That is not what the problem is. First of all, there is only one concrete person mentioned - Ing Janovec, who wrote the final report in 2007. The other names are of institutions. Secondly, the measurements in the report have been done over the period of six years, which means that the report is not a report of measurements, but a report of reports. It means that we do *not* know on the basis of this summary who exactly did which measurements - also not the measurements in 2001. We have asked for those papers several times and are refused access.

  > http://www.sujb.cz/docs/technika.pdf

  Yes - that is the paper I also already had in my posession because it was on the SUJB website. It does not change what I wrote before.

  > Zato Vy mluvíte o anonymním svedkovi, o kterém
  > nevím nic.

  > O Vasich neznámých odbornících, kterí svar ani nevideli.

  Mr. Wagner, I have several times wondered why you put so much time in this discussion. I am still willing to take you on good intentions. That is my basic attitude towards all people I work with - including Ms Drabova, Mr Boehm, Krs, Dobejs and others. But either you read very fast and unprecise or you have a different intent, and that is not finding the truth in this case, but blaiming Greenpeace.

  The experts I mentioned are not "neznamy" - they are highly esteemed in their fields. That includes the two SUJB inspectors I have been mentioning and who have explained us a great deal in 2001 when they were still allowed to talk with us.

  Furthermore, we have used the foreign experts only to verify whether the story had any credibility before we would forward it to SUJB - not to give a judgement about it being true or not. If you knew how many stories we got around Temelin in those years, you'd be astonished - and only a few of them had merit. And we had only capacity to follow up on a few of those. The credibility needed to be checked every time.

  > A nepredkládáte nic konkrétního. Dále mluvíte
  > o informacích z druhé ci tretí ruky.

  > Ríkáte, ze podle odborníku se dá
  > nedestruktivními metodami dokázat jen, ze svar
  > byl upravová, ne, ze by nebyl upravován. A proto
  > Vám zatímní testy, které úpravy neprokázaly, nestací
  > a chcete dalsí. Ovsem i po dalsích, muzete ríci, ze
  > zase chcete dalsí a tak do nekonecna?

  I thought you were a scientist... in that case you should be able to understand that basic principle. But it is also not the crux of what I have said. That is that our experts, including two that I have named, explained us that the tests done before and in 2001 were not sufficient.

  > Já myslím, ze je podstatné, ze bylo
  > prokázáno, ze svary jsou v souladu z bezpecností.
  > To je dulezité pro bezpecnost elektrárny.

  Here it shows you indeed do not work in the nuclear industry. No, in proper safety culture, that is not enough. Besides that, it does not say "v souladu z bezpecnosti", but "v soulady s pozadavky bezpecnosti". It is within safety discussions always the big debate whether the criteria are sufficient or not - and these are only the criteria for these types of measurements, *not* the general criteria (which could - according to the experts I mentioned - not be assessed for using only (only!) these tools). Apart from the fact that the report does not talk about "soulad" but about "ne v nesoulad". And that is a fundamental difference.

  The other crucial principle in nuclear safety culture is that you have to prove safety beyond doubt - you are only allowed to err on the safe side. We had and have to deal with too many experts that have sincere doubts about the quality of 1-4-5. In that case, it should be safety that has the priority, not commercial interests. That is where the discussion is about.

  I have asked Ms Drabova several times, also in public, to include this issue in the EU stress tests, so that there would be a possibility of international peer review. She has every time refused.

  > Ps: Jinak jsem dokoukal na ten inzerovaný
  > film a nevím jestli si tím Greenpeace pomohl,
  > jak predpokládal pan Beránek.

  Helping is a strange word here. This is a documentary made by a a team of independent journalists. We have been interviewed (including me, but those parts were not used for whatever reason) and we have delivered information. The CT team has made their own script and followed their own leads and story-lines. We had no influence on that and could only hope and pray that it would be a fair documentary. I think it was - for Czech circumstances - fair enough to be acceptable. I do have to say, that in Western countries, the tone would have been more critical. I can recommend you documentaries from the French-German broadcaster ARTE.

  > Jeho lidé tam moc presvedcive nepusobili (ale
  > mozná treba jen na me). Zaznelo tam ale treba
  > tvrzení: Francie, kdyz je velká a má hodne odborníku
  > muze mít nezávislý dozorový stát a tedy
  > treba i jadernou energetiku. Ale Cesko, protoze
  > je malé a tím je malá i komunita jaderných odborníku,
  > ji mít z principu nesmí, protoze v tak malé komunite
  > nemuze udelat nezávislý dozorový orgán. Takze velké
  > státy by snad i podle daných zelených aktivistu
  > jaderné elektrárny mohly stavet, ale malé, jako
  > Cesko urcite ne.

  You are reading and watching this with typically Czech glasses... What did happen in the film is that my colleague Jan Rovensky pointed out that in a country like France it is easier to find independent people to do regulatory work, because it is a large country. That in the Czech Republic we have a problem of too close links between the independent regulator (SUJB) and the industry. Mr. Boehm was mentioned as example, and it is a good example that is crucial in this kauza. Mr. Boehm is a former employee of CEZ who worked at Dukovany, then came into the function of inspector and vice-president of SUJB and returned to CEZ. It was Mr. Boehm who refused to have certain questions asked to CEZ in other whistleblower cases that were the reason for our direct action in July 2000, which drew the attention of the whistleblower on the welding case. I think that Mr Boehm played a crucial role in the decision of Ms Drabova to suppress this case.

  I do not know whether you have followed what is happening right now in Japan. Japan is a large country, but even there, the links between the regulator and the industry were too short, resulting in a whole line of problems during the Fukushima catastrophe that have played a crucial role in the magnitude of the emissions as well as the response, i.e. concrete people's lives. This is an important lesson from Fukushima.

  My colleague Mr. Rovensky mentioned France, because the French regulator ASN clearly shows in its actions and policies that it tries to be independent. It is more rigorous than SUJB in its demands on licensees. It is more transparent than SUJB. It is more pro-active in its communication with the public than SUJB. It is aware that every mistake in transparency and rigorousness in oversight is quality of the system and therefore rightly its credibility.

  Mr. Rovensky said that in the Czech Republic we do not see this high level of independence and that we see a lot of revolving door issues. The nationalist swing you give to that is given by you and certainly not by us. As Greenpeace, we have been able to make very clear that neither the Czech Republic nor France is capable of dealing with nuclear energy in a safe way - and, as you probably know, in France that has lead to a bomb attack on our flagship the Rainbow Warrior and to recent hacking scandals into Greenpeace computer systems, etc. We do not discriminate in our critique on the nuclear sector and with good reason.

  > To nevím, jak to budou diváci posuzovat. Navíc
  > konkrétního tam nikdo z Greenpeace (krome
  > obecných frázi o zkorumpovanosti Ceska) nerekl.
  > Navíc celá polovina byla o Blahutovicích. A ta
  > byla ve stylu, proud potrebuji, ale nic mi
  > nestavejte u mé vesnice. Ti lidé by mluvili
  > stejne, kdyby jim chteli skácet lesík kvuli
  > velké tepelné elektrárne, poli vetrníku, velké
  > slunecní nebo prehrade.

  I can only say that with that critique, you should address the makers of the documentary. We did a lot more interviews (including with me personally) with them, but the choice of what is used and the story line is theirs, not ours.

  Having said that, I appreciated the film for giving an interesting new angle on what indeed has to be called "nuclear religion" in the Czech Republic. I noticed you also looked at the discussion under Mr. Beranek's blog in aktualne.cz, and you will agree with me that the level of discourse in this to me so dear country is abominable. And it is not "the greens" that make it of such a low level.


  With regards,

  Jan Haverkamp


  January 6, 2012 v 17.02
  @pan Wagner (2)
  Dear Mr. Wagner,

  As I pointed out earlier, we do not demand "absolute certainty". We have been told by experts that the measurements on the quality of the welding seam are not sufficient and that for the assessment, one should not only look at the measurements (for the reasons you mentioned), but also to the welding documentation from the time of the welding. The SUJB inspection team that wrote report 15/2001/SUJB did exactly that. That is the reason that it is important that that report becomes public.

  Concerning Ing. Hlavatý: I find it difficult to place this. From his description he must have been one of the police people interviewing us on the basis of our trestni oznameni. There were two people interviewed by the police, Mr. Tutter and I. We were both interviewed on the same day in Ceske Budejovice by a two person team that played the good cop bad cop routine in order to get as much as possible information from us. It was interesting but nothing shocking. The police has certainly not shown *me* a drawing on which we should show which weld the witness had indicated. Mr. Tutter did not tell me he had to do this afterwards. I also don't remember anything of the kind in the interview protocolls that I have both (his and mine) seen.

  That Mr. Tutter would deny the police contact with the witness was not because he knew everything, but because the witness had made clear he was not prepared to talk with the police from fear for (further) harassment. We have said both so to the police.

  Or was Mr. Hlavatý present at our visit of Temelin 2? That I do not exclude, not everyone was introduced there. But that was already in a time that the police was doing the investigation and obviously knew about which weld they were talking and we have also not given the drawing there.

  Mr. Hlavatý's description of the further police investigation is precise. The information that Mr. Janovec did his investigation on invitation from CEZ in reaction on our trestni oznameni is new for me. It is interesting to see that SUJB then asked prof. Nemec to continue investigations on the basis of some of the findings of prof. Janovec, but that weld 1-4-5 was not among the welds he investigated.

  What surprises me is that Ing. Hlavatý, obviously a policeman, because in Ceske Budejovice there were only police people, then also participated in the parliamentarian seminar. But that is his good right. Sufficient to say here, that Czech (non-green) interpretations of that seminar were different than Austrian and green ones.

  What then surprises me - and is for me a warning sign - is that Mr. Hlavatý then accuses Mr. Tutter of lying. Neither me, nor Mr. Tutter, nor Mr. Beranek ever used that word in this discussion. Maybe it is easy to say it in Czech. In English or Dutch or German, it is a heavy moral accusation that you have to back up. Nothing of Mr. Hlavatý describes points at a lie from Mr. Tutter.

  Concerning the witness. It is up to him to decide whether he dares to speak out in public or not. We have asked him often, but he is scared. He has been harassed over the years and had to rebuild his life as result. I understand he does not want to risk that. It is something a policeman would understand, which makes me again wonder about the identity of Ing. Hlavatý. Googling did not help me there.

  So what should I say about this statement? That it is slowly incredible how much time you and others are spending reacting on this one blog trying to defend SUJB, Modranska potrubni, Skoda, CEZ and Ms Drabova? I don't know what to say. This testimony gives me more questions than answers.

  With regards,


  Jan Haverkamp

  VW
  January 7, 2012 v 0.18
  Poslední příspěvek o svaru
  Vážený pane Beránku, vzhledem k tomu, že už začíná víkend, tak mám čas se prohrabat internetem a lépe zkonfrontovat různé popisy na stránkách Greenpeace a SÚJB. A můžu lépe naposledy rozebrat dané informace. Pochopitelně jsou mé znalosti tohoto problému založené pouze na těchto materiálech, ale přesto mi z nich vyplývá několik jasných věcí, řada nejasných a několik otázek.
  Uvedl bych jedno téma protokolu 15/2001. Pan Beránku píšete „Říkal jsem jasně, že mi jde o to, aby se svary zkontrolovaly fyzicky, nikoliv aby se jen nějak zkontrolovaly papíry Modřanské potrubní.“ Ovšem jak pan Tutter ve zmíněném blogu na aktuálne.cz i pan Haverkamp zde píší, že fyzické testy svarů nejsou podle nich důležité (podstatné jako důkaz bezpečnosti svaru) ale za podstatnou považují dokumentaci. A podle nich i Vámi odkazovaného materiálu Greenpeace by měl Greenpeace vyžadovaný protokol právě obsahovat výsledky zkoumání v Modřanské potrubní. A úplně jasné je to ze zmíněného blogu pana Tuttera z jeho přiloženého prvního obrázku a textu k němu i posledních příspěvků pana Haverkampa zde. Ale o tom, že Greenpeace jde právě o inspekci v Modřanské potrubní jsem psal já a na to jste reagoval, že to není pravda. Prosím Vás, zkuste se aspoň informovat u svých kolegů než se pustíte do diskuze o tématu.

  A teď k příslušné kontrole a protokolu. Ve svém popisu událostí Greenpeace píše, že k žádosti o získání inspekčního protokolu z inspekce Modřanské potrubní dostali tuto odpověď od předsedkyně SÚJB Dany Drábové:

  „Inspekce se zaměřením výlučně na opravu svaru potrubí 850 DN primárního okruhu 1. bloku v Modřanské a.s. nebyla prováděna a proto nemohl být ani tento materiál poskytnut. Kontrola procesu svařování potrubí 850DN primárního okruhu 1. bloku ETE, uzavřená protokolem o inspekci byla provedena pouze na ETE.“

  Greenpeace z toho dedukuje, že se tvrdí, že inspekce v Modřanské potrubní neprobíhala. To ovšem není vůbec pravda. Tvrdí se, že inspekce nebyla výlučně zaměřena na opravu svaru (to ani nemohla být, protože jde o hypotetickou opravu) a nebyla zakončena protokolem. To plně odpovídá tomu, co o této inspekci říká stránka SÚJB a lze přečíst i ze stránek Greenpeace:

  V Modřanské potrubní se SÚJB soustředil na kontrolu zajišťování jakosti prací v celém jejich průběhu (příprava, realizace a následná kontrola) … poté … byla skončena kontrola zaměřená na ověření jakosti svarů hlavního cirkulačního potrubí 1. bloku iniciovaná podáním Greenpeace. Tato kontrola navazovala na kontrolu provedenou v dodavatelské organizaci Modřanská potrubní.
  Takže se prováděli dvě navazující kontroly, první v Modřanské potrubní a druhá v ETE, kde se kontrolovaly detaily těch svarů, u kterých se v dokumentaci v Modřanské potrubní objevily nesrovnalosti (žádné se nenašly u svaru 1-4-5 - viz odpověď redaktoru Respektu http://www.sujb.cz/?c_id=311 ).

  Takže můj dotaz na Vás, z čeho usuzujete, že se udělal zápis kontroly v Modřanské potrubní a ne až závěrečný protokol o kontrolách? A že se jedná o protokol 15/2001-ETE?
  Z čeho usuzujete, že existovaly svářečské deníky a nevedly se jen záznamové listy? A z čeho usuzujete, že „SÚJB ví“, že deníky existují, když ve svých prohlášeních říká, že Modřanská potrubní prohlásila, že dělala pouze záznamové listy svaru?

  Pan Beránek tvrdí: „SÚJB nařídil inspektorce paní Kroupové, která vedla tým, povinnost mlčenlivosti.“

  Ta ovšem není pravdivá, protože povinnost mlčenlivosti je daná zákonem „Při svých inspekcích postupuje SÚJB podle zákona 552/1991 Sb., o státní kontrole. V paragrafu 12 odstavec 2 písmeno f) je stanoveno, že kontrolní pracovníci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděli při výkonu kontroly a nezneužít znalosti těchto skutečností.“

  Toto uvádím , abych komentoval tvrzení pana Haverkampa. Ten se podivuje, že pan Hlavatý obvinil pana Tuttera ze lži. Prý on, pan Tutter a pan Beránek nic takového nedělají. Ale, přece pan Beránek píše: „inspektorce Kroupové uložila Dana Drábová povinnost mlčenlivosti“, tady ji obviňuje z něčeho, co ani nemohla udělat. Dále naznačuje, že zaváděla policii a skartovala dokumenty … . Jeho původní článek je pak docela pln obviňování a silných slov.

  Nakonec bych se pane Haverkampe vrátil jen ke dvěma věcem. Na začátku pan Beránek tvrdil, že Greenpeace pouze předala náčrtek bez přítomnosti policie SÚJB a pak už jste s nimi rok nestýkali a potom se dozvěděli, že zkoumají jiný svar. V průběhu diskuze se ukázalo, a i Vaše poslední vzpomínání na to, kdy kde a kterého policistu jste viděl,ukazuje, že toho setkávání i přímo v Temelíně bylo dost a vlastně nejste schopen říci, kdo přesně, kdy a komu vlastně tu informaci o správném či špatném svaru za Greenpeace řekl a ukázal. Prosil jsem Vás o přesné časové popsání událostí několikrát a nikdy jste je nedal.
  Druhou věcí je tato. Na začátku naši diskuze jste se divil, že se lidé spojení s jadernou fyzikou o tuto záležitost spojenou s Temelínem nezajímají dost intenzivně a že je to podezřelé a o něčem to svědčí. Teď je Vám zase podezřelé, že se o tuto záležitost zajímám až moc a že to ve Vás vzbuzuje podezření. Cituji: „That it is slowly incredible how much time you and others are spending reacting on this one blog“
  Máte ale asi pravdu, strávil jsem asi hodně zbytečně dost času s něčím co za to nestojí. Nelituji toho, aspoň jsem si ujasnil dost věcí. I když jsem doufal, že jako přímý účastník mi toho řeknete více. Ale je to tak akorát. Já myslím, že uvažující čtenář už má dost materiálu na to, aby si utvořil názor sám. S kauzou svar už jsem skončil. Radši svůj volný čas budu věnovat něčemu bohulibějšímu. Třeba článku o nějaké zajímavosti ve fyzice, to je užitečnější
  January 7, 2012 v 15.48
  @pan Wagner (konec)
  Dear Mr. Wagner,

  In the end of your last reaction, you quote me saying „That it is slowly incredible how much time you and others are spending reacting on this one blog“. The reason I said that was because I have started to wonder about the intentions behind those reactions.

  You write "Pochopitelně jsou mé znalosti tohoto problému založené pouze na těchto materiálech", but that is not all. There is something more on which they are based. And that is the core of this discussion. The core of this discussion and of Mr. Beranek's article is the question of credibility of the system of nuclear oversight in the Czech Republic, and more specifically the role of SUJB, and that in the context of it position in Czech society (independence, role of politics, etc.). You have not only based your opinion on the materials at your disposal, but also on the premise that SUJB is doing a perfect job, that nuclear power oversight in the Czech Republic is sufficient and that critique on it is not acceptable unless it can be proven beyond doubt. From that point of view you have analysed the materials and here and there generalised issues or turned values into facts. That is necessary in human thinking, otherwise we'd all get completely stuck with details - also we from Greenpeace may have given in our reaction on you fast turns, sometimes contradicted one another on the basis of what we remember or what we have heard.

  But there is a basic paradigm here that is important. The paradigm of nuclear safety. Fukushima has reminded us once more that with nuclear safety, one cannot err on the wrong side - the price is simply too high. That means that a critical assessment - not a soothing hand - is needed of the system. NGOs have the role of watchdog - even Ms Drabova acknowledges that. You try to falsify the critique without having the full information and the technical means to do so. But in a functioning nuclear safety culture, it is not Greenpeace that needs to prove that everything went wrong, it is the task of Modranska potrubni, Skoda, CEZ and SUJB to prove that indications of wrongdoing with potential risk consequences have not occured. Instead of biting into details of our story (because a blog is a story, not a scientific article on facts) you as a Czech citizen should bite into the inconsistencies of the statements of SUJB and the lacking documentation from Modranska potrubni and Skoda. That is what we have done and still are doing. We have never claimed that the faulty welding repair was made (we never claimed a fact), but that there are credible indications it has been done. These indications have not been overthrown. In contrary, over the last 12 years, the behaviour of SUJB and what happened in the juridical system have only confirmed the impression that there is something to hide. They have not yielded any evidence or proof of the fact that the witness was wrong - his statement is not only still credible, but whenever there are indications that back it up fruther, these are supressed with all the means of political power at the disposal of the regulator and operator of Temelin.

  That is the issue at hand. The nuclear regulatory system hides behind the social trust it has, it obfuses the air with reports that are either insufficient or do not even touch the issue at hand (example: Why does Ms Drabova insist that 43/2001/SUJB and prof. Nemec' assessments address 1-4-5 when they clearly don't?). It prevents access to its own findings that there are problems (15/2001/SUJB). The system silences experts that have a critical view, it intimidates witnesses and manipulates the juridical process. And it is supported in this by a society that rather believes the system, because... yes why?

  And you follow that line. You turn the facts ("... pan Tutter a... pan Haverkamp zde pisi, ze fyzicke testy svary nesjou podle nich dulezite" - you must be aware after all our discussions that we have never said such a thing - we put them into a wider perspective and said with arguments that they were not *sufficient*). In your further reactions you diffuse attention away from the crucial control of 1-4-5, done by a team of five SUJB inspectors and resulting in inspection report 15/2001/SUJB. Back to my first sentence. Can you imagine why I start to wonder why you put so much time into this? Why do you defend SUJB? What is your interest? Is it nuclear safety (and then you follow a wrong line of reasoning), or is it something else?

  For your last question, I refer to the reaction of Mr. Tutter on Mr. Hlavatý on aktualne.cz.

  With regards and respect,


  Jan Haverkamp

  + Další komentáře