Manifest „Veřejnost proti korupci“

Redakce DR

Redakce Deníku Referendum zveřejňuje plné znění manifestu Veřejnost proti korupci.

Česká společnost prochází zásadní krizí demokratické politiky. Právní stát a parlamentní demokracie začíná prohrávat s mafiemi a korupcí. Příčinou je rozsáhlá privatizace politiky soukromými ekonomickými zájmy. Politické strany se proměnily v komerční organizace obchodující s politickým vlivem, se státními zakázkami a s pozicemi ve státní správě. Soupeření některých vlivných mafiánsko-podnikatelských skupin v politice paralyzuje politický život i fungování státních institucí, omezuje konkurenci jako základní předpoklad fungování volného trhu a odkládá řešení zásadních politických problémů. Policie a justice důsledně korupci a velké podvody nepotírají a nelze se zbavit dojmu, že jsou někdy spíš její součástí. Korupce tak zachvátila politickou, státní a komunální sféru v míře, která ohrožuje demokratický vývoj celé společnosti. Morální rozměr listopadové revoluce 1989, která svrhla komunismus a zavedla zde demokracii, byl tímto procesem těžce poškozen.

Korupce se stala systémovou součástí politiky a nástrojem privatizace veřejné moci. Nevymlouvejme se však na politiky, za stávající situaci jsme odpovědni všichni.

I proto vyhlašujeme válku korupci a korupčníkům.

Nechceme nečinně přihlížet tomu, jak se ztrácí občanské svobody, jak se svobodná společnost dusí v objetí mafiánského kapitalismu, neboť pasivní přihlížení je druhem spoluúčasti.

Korupční mafie nutně potřebují ke své „práci“ klid a ticho. Nedopřejme jim to! Poukazujme veřejně na případy korupce, protestujme u státních orgánů a politiků proti zjevně korupčním a mafiánským praktikám v jejich regionech a obcích. Začněme více využívat internet a informujme veřejnost o případech korupce a nečinnosti státních orgánů.

Jsme přesvědčeni, že mafiánský kapitalismus, a z něj vzcházející korupci, lze zásadněji potlačit pouze systémovými změnami. Ani demokratický průběh voleb, ani částečná výměna politiků po volbách totiž nic nevyřeší, pokud radikální reforma výrazně neztíží podmínky pro systémovou korupci.

Existuje-li ovlivňování politických rozhodnutí ve prospěch korupce, chceme u odpovědných politiků naopak lobbovat proti korupci a zveme k tomu všechny občany, jimž není osud této země lhostejný.

Budeme proto usilovat o následující systémové změny:

1. Zpřísnění pravidel financování politických stran a volebních kampaní: Nezávislý dohled nad financováním politických stran u ČNB, zveřejňování podrobných informací o hospodaření politických stran, omezení příspěvků politickým stranám jen na stát a fyzické osoby, včetně stanovení jejich maximální výše v případě fyzických osob. Omezení výdajů na volební kampaně a regulace některých druhů předvolební propagace, zejména používání billboardů. Zavedení přísných sankcí v případě porušení pravidel. Politické strany se musí budovat především na občanském základě, a nikoliv na cíleném marketingu a byznysu.

2. Zavedení veřejně dostupných majetkových přiznání politiků a veřejných činitelů včetně osob blízkých. Zavedení majetkových přiznání pro všechny občany nad určitou hodnotu majetku, zdanění legálně nedoloženého majetku a vyvození trestně právních důsledků.

3. Zrušení anonymních akcií na majitele a zprůhlednění vlastnictví firem. Anonymní vlastnictví usnadňuje podvody a nelegální podnikání a zneužívání veřejných zakázek k osobnímu obohacení veřejných činitelů.

4. Zavedení trestní odpovědnosti právnických osob, a to pozastavením jejich činnosti nebo zrušením firmy.

5. Posílení možností zabavovat majetek získaný trestnou činností a jeho přednostní využití na náhradu škod poškozených trestnou činností, včetně státu. Znovu musí platit heslo „Co bylo ukradeno, má být vráceno!“.

6. Prosazení zákonné ochrany oznamovatelů korupce a zavedení odměny pro ty, kteří na korupci upozorní. Zavedení institutu korunního svědka do právního řádu. Korupci se nepodaří ve větším rozsahu odhalovat, pokud nebude zajištěna dostatečná ochrana svědků.

7. Povinné zveřejňování na internetu všech smluv uzavřených státními orgány, kraji či obcemi nebo firmami s účastí státu, krajů či obcí. Toto zveřejnění musí být podmínkou platnosti takové smlouvy.

8. Rychlá vynutitelnost plnění zákona o svobodném přístupu k informacím a zavedení sankcí za jeho neplnění. Je nepřijatelné, aby veřejné orgány a instituce dlouhodobě odmítaly v rozporu s ústavou poskytovat informace občanům.

9. Prosazení účinnosti kvalitního zákona o státní službě, který umožní depolitizovat státní správu, profesionalizovat státního úředníka, zvýšit jeho odpovědnost a současně jej chránit proti politickým a jiným tlakům.

10. Dokončení a plné zprovoznění elektronizace veřejné správy na všech úrovních. Úplná elektronizace veřejných agend umožní snížit ingerenci úředníka do rozhodování, zvýší procesní průhlednosti a sníží tím možnost zneužívání správních postupů ke korupčnímu jednání.

11. Zakázky ve výběrových řízeních by měly být vždy realizovány za cenu obvyklou. Je nutné zamezit svévolnému předražování státních zakázek, založeného na tichém kartelu soutěžících firem a zkorumpovaných úředníků.

12. Zavedení majetkové odpovědnosti státních úředníků i veřejných činitelů, kteří svým jednáním způsobí škodu na státním nebo veřejném majetku. Je nepřijatelné, aby selhání při výkonu funkce namísto viníků zaplatili všichni daňoví poplatníci.

13. Zavedení přísných pravidel pro správu a hospodaření firem s většinovou majetkovou účastí státu, krajů a obcí dle standardů OECD. Posílení pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu tak, aby mohl kontrolovat všechny veřejné prostředky včetně společností s účastí státu, obcí nebo krajů. Státními či polostátními firmami procházejí ročně prostředky ve výši druhého státního rozpočtu a dosud nejsou kontrolovány nezávislou kontrolní institucí.

14. Změna ustanovování členů rad veřejnoprávních médií tak, aby většina členů byla delegována přímo společenskými a občanskými sdruženími a svazy reprezentujícími kulturní, regionální, sociální, náboženské, vzdělávací, vědecké, ekologické a národnostní zájmy. Média veřejné služby nesmí podléhat politickým tlakům a zájmům, aby si zachovala schopnost na korupci a velké podvody upozorňovat.

15. Přímá volba starostů, primátorů a hejtmanů. Cílem je posílit osobní odpovědnost volených představitelů přímo voličům a potlačit zákulisní vliv „kmotrů“ na volbu těchto představitelů obcí a krajů.

K prosazení těchto systémových změn jsme se rozhodli založit občanské sdružení Veřejnost proti korupci, které bude precizovat uvedené návrhy za pomoci expertů a diskutovat o nich s veřejností. V rámci svých možností chceme přesvědčovat politickou reprezentaci i veřejnost o důležitosti těchto systémových změn. Demokratickými prostředky chceme uvedená opatření prosazovat.

Bez tlaku občanské veřejnosti se systémové změny proti korupci nepodaří prosadit. Vyzýváme občany, aby naši snahu podpořili svými podpisy pod tento manifest.

Petiční výbor:

Jan Štern, dramaturg

Jiří Pehe, politolog

Hana Marvanová, advokátka

Táňa Fischerová, herečka

Ivan Gabal, sociolog

Olga Sommerová, režisérka

Adriana Krnáčová, podnikatelka

Jiří Boudal, student

Martin Vidlák

Pavel Štern, státní úředník

Martin Čáslavka, sociální podnikatel

Břetislav Rychlík, režisér

Petr Drulák, politolog

Monika MacDonagh-Pajerová

Jan Ruml, publicista

Jiřina Šiklová, socioložka

  Diskuse
  JS
  May 27, 2011 v 12.45
  Dobré myšlenky, bohužel výsledek bude stejný jako u všech předchozích iniciativ. Plácnutí do vody. Buď novou stranu , což skoro vyloučené po zkušenosti s VV. Snad jedina šance, apel na to aby lidé nevolili politickou stranu , která nebude mít tyto body v programu a samozřejmě si pohlídat zda to po volbách dodržela. To by muselo být obrovsky medializované, na což organizátoři mít nebudou a média se na to vykašlou. Takže plácnutí, bohužel.
  VS
  May 27, 2011 v 14.12
  RE:plácnutí do vody
  Je zoufale málo smysluplných alternativ vůči momentálně vládnoucí "většině". Díky dámám a pánům, kteří přemýšlí, navrhují a jednají. I když "jen" jako občanské sdružení.
  Jsem svým způsobem také spíš pesimista, ale rozhodně nepovažuji za správné jakoukoli - byť křehkou - iniciativu, která jde správným směrem, předem odsuzovat k neúspěchu a zmaru. Svůj podpis neváhám připojit, držím palce a budu-li se moci nějak podílet, vítám to.
  May 27, 2011 v 17.52
  Manifest
  Co máte všichni s tou novou politickou stranou? To je paradox českého přístupu k politice: hodnotí politiku nepoliticky (morálně), a zároveň chce tuto změnu provést založením politické strany. Avšak politická strana nikdy nemůže být úspěšnou nositelkou morálních hodnot, politika a morálka jsou dva systémy - a z toho pak nutně vzniká morální deziluze.

  Manifest "Veřejnost proti korupci" by měl vskutku zůstat manifestem, projevem sebevědomé občanské společnosti, výzvou určenou politikům. Podle mého názoru právě tím, že není otevřeně politicky orientován a současně už nabízí věcná řešení problému, má potenciál získat ohromný počet signatářů (sám už jsem rovněž podepsal).

  Boj s korupcí je permanentní a zvláště u nás je toběh na dlouhou trať. Hlavně proboha nepodléhat mesianismu v pdobě nové politické strany, která to během 4 let vyřeší.
  May 27, 2011 v 19.36
  Citace
  Dovolím si použít názor někoho jiného jako reakci na text manifestu, snad to nebudete považovat za nějaké zpronevěření proti kodexu diskuse, názor naleznete ZDE: http://blog.h-aluze.cz/vymitaci-dabla/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=facebook.
  JS
  May 27, 2011 v 20.3
  Pana Čada

  Hloupější blábol jsem dlouho nečetl. Nechapu co vás na tom upoutalo.

  Pan Kanda

  Jsou prostě idealisté a realisté. Vy jste jasným idealistou, který se raduje z každé nové inciciativy. Já bych rád byl idealistou, ale už na to mám příliš mnoho zkušeností. Jako realista bohužel nevidím šanci na změnu pokud ji neprosadí nějaká síla. Ta tu není.
  To vůbec není konfrontační. To je naprostá frustrace. Ti lidé co to sepsali mají pravdu. Ta opatření jsou správná. Tenhle stát to potřebuje . Nic se nestane.

  Dnes mi přišla pozvánka na velkou debatu o korupci ... pod záštitou předsedy vlády . Jestli příjde i Vondra a Drobil nepíšou.
  May 27, 2011 v 20.8
  Pane Samku, vy jste na nejlepší cestě stát se cynikem. Já se tomu bráním, seč můžu.

  Pane Čado, je pravda, že v ustavujícím výboru manifestu jsou lidé, které zrovna nemusím, ale jsou tam i osobnosti, jichž si vážím. Takové kádrování je celkem k ničemu.
  May 27, 2011 v 20.18
  Jan Samek a Roman Kanda
  Pane Samku, nemyslím si, že by to byl blábol. Co třeba názor? Jinak zaujala mne ta věc, která je v textu dvakrát zvýrazněna, tedy, že není možné označovat za viníky všechny.

  Pane Kando, kádrování je jistě zbytečné, a snažím se ho vždy vystříhat. Manifest VPK je jistě zajímavý, ovšem skutečnosti uvedené panem Němcem, mu ubírají na kráse. Nepolemizuji s tím, co je v manifestu psáno, s tím souhlasím, jen jsem uvedl text, který se na manifest dívá trochu z jiného úhlu.
  May 27, 2011 v 20.34
  Korupce a rezignace
  Korupce je špatná a je třeba to opakovat, abychom si na to nezvykli a nebrali to jako něco úplně běžného a normálního. V tom je manifest dobrý a ti, kdo říkají, že to není nic nového, že se tím stejně nic nezmění nebo že je pod tím podepsaný ten nebo onen, už rezignovali a smířili se se současnou situací - a to je špatně. Za starého režimu, když bylo pár chartistů a ještě méně občanských iniciativ se ještě ve větší míře říkalo, že se nedá nic dělat. Nyní žijeme v relativně svobodné společnosti a tak bychom se neměli tak snadno smiřovat s tím, co je špatně. V tom se shoduji s panem Kandou, i když si také nedělám iluze, že se jedním manifestem vše změní, ale třeba zrovna ano. Pokud se ale nebude dělat vůbec nic a pouze budeme nadávat v hospodě na politiky, tak se budeme tím více propadat do mafiánské společnosti. Dokud se někdo ozývá, protestuje, nesouhlasí, je naděje na změnu.
  JS
  May 27, 2011 v 23.7
  Pan Kanda
  Možná to tak nevypadá ale ještě se držím.

  Otázka je, zda je ještě možné se v tomto státě, s touto politickou reprezentací, nestat cynikem. Úplný cynický Fhloston Paradise ( 5.Element). Možná je to řešení ... Až budeme všichni cyniky, nebude problém s necynickymi remcaly, kteří by nás otravovali s nějakou rovností, svobodou a tak ...
  May 28, 2011 v 2.40
  Vítám dobrý úmysl signatářů, ale vyslovuji přesvědčení, že tudy cesta ze systémové korupce a z mafiánského kapitalismu k vysněné demokracii nevede. Signatáři totiž předkládají změny, z nichž většina by vyžadovala nějaké nové nebo novelizovné právní normy. Čili od zkorumpovaných zákonodárců se požaduje, aby přijali snad doopravdy účinná opatření proti korupci. Chce se po nich, aby podřezali větev, na které sami sedí. Chce se po nich, aby provedli ve světle reflektorů politickou sebevraždu.

  Jsem přesvědčen, že změna nenastane, dokud se lid neujme vlády. Jen pak to bude demokracie. Zatím je to oligarchie či její horší verze: plurokracie. V zájmu demokracie je nutno skoncovat s absolutizací trhu, je třeba trh limitovat, je třeba demokratizovat podnikání. V občanských záležitostech platí formální demokracie, ale sociálně ekonomické oblasti přežívá panství a poddanství. Každý si může demonstrovat, každý si může říkat a psát co je mu libo, ale na strukturu moc to nemá žádný vliv. O té je rozhodnuto předem.

  Když mohou občané spravovat prostřednictvím svých volených zástupců tak komplikovaný a nebezpečný organismus jako stát, tím spíš jsou schopny týmy pracovníků spravovat podniky paritně se zástupce kapitálu, nebo i vlastnictví převzít.

  To nemůže nastat v jedné zemi, protože moc světového kapitálu by ji zlikvidovala ekonomicky i politicky. Do Evropy asi bude muset přeskočit přeskočit severoafrický a arabský virus. Občané by měli své věci vzít do svých rukou. Měli by si u nás vzpomenout na Komenského a na to, že "vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, ó lide český!" Iniciativa veřejnosti by měla nastolit skutečně, nejen formálně demokratické volby. Až skutečně svobodně zvolení reprezentanti občanů by byli schopni provést nutné hluboké reformy.
  JS
  May 28, 2011 v 11.12
  Pane Štampachu
  Jak se jindy zamýšlím nad vašimi názory, tentokrát jste se dostal na pole kde nejste odborníkem.
  Je zjevné, že občané stát nespravují, jinak by nevypadal jak vypadá. Ještě méně jsou schopni "demokratizovat podnikání" . Týmy pracovníků spravující podniky je levicové perpetum mobile. Každý ví, že to bude fungovat ,ale nikdo to ještě neviděl. A taky neuvidí. Dialektika, jako ostatně vždy. Většina zaměstnanců nemůže podnikat na to potřebují podnikatelské schopnosti. Ty mají podnikatelé. Za to chtějí větší podíl. Vzniká nerovnost , které se nelíbí zaměstnancům.

  Jedina cesta je připustit nerovnost a zdanit zisky . Viz John Rawls. Ostatní je snění.
  May 28, 2011 v 11.19
  Těší mě, pane Samku, že se jindy zamýšlíte nad tím, co píšu. Zde jen opakuju, co zde píšu pořád. Je to zhuštěně vyjádřeno mé dlouhodobé a základní politické přesvědčení. Může mi být líto, že s ním nesoiuhlasíte, ale to je asi tak všechno, co mohu udělat. V politice prostě bohužel jsme někteří, kteří věříme na rovnost občanů a jste Vy jiní, kteří věříte na hierarchické uspořádání státu a podniků. Je možné o tom diskutovat, k tomu je ale nutná znalost problematiky. Pokud si získáte informace o dnes realizovaném samosprávném podnikání, o mondragonském experimentu, o švédském neokorporativismu atd., tak můžeme v diskusi pokračovat. A je možná usilovat o politickou změnu. Někdy společně s druhými, někdy bohužel proti nim.
  May 28, 2011 v 15.20
  naděje umírá předposlední
  Sdružení VPK na své webové stránce suše oznamuje:
  "Domníváme se, že JSME JEDNOU Z POSLEDNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ, kterou naši politici dostávají." -- "Jsme" - kdo? podepsaní?

  Znamenité je, že mezi členy ustavujícího výboru je také pan Ivan Gabal. -- To je nesmírně slibné!
  Určitě se už brzy dozvíme, jak to bylo s televizí Nova.

  Česká občanská společnost rázně vykročila do okurkové sezóny. Zárukou mravní neposkvrněnosti na této cestě jsou bezpochyby Jiřina Šiklová a zejména Tomáš Halík, který si před rokem pochvaloval výsledky voleb.
  May 28, 2011 v 16.19
  Kapitalismus s lidskou tváří
  Mám dojem, že to, o čem zde píše pan Štampach, se velmi blíží tomu, co bych nazval "kapitalismus s lidskou tváří". Používám tu metaforu se vší vážností, bez sebemenší ironie, u vědomí příslušných historických konotací.

  Krize socialismu byla způsobena dehumanizací systému, a kapitalismus je nyní v podobné situaci: narůstá rozpor mezi proklamovanou svobodou jednotlivce a ekonomickou "realitou", která tuto svobodu pošlapává; mezi proklamovanou demokracií a korupcí, která rozhodovací procesy rozežírá.

  Prioritou je demokracie, nikoli kapitalismus.
  May 28, 2011 v 19.31
  Těch 15 bodů je málo
  ve světle článku Václava Bělohradského
  http://www.novinky.cz/kultura/salon/233163-vaclav-belohradsky-korupce-jako-filosoficky-problem.html
  Proč zde nejsou například body týkající se regulace hazardu, investičních pobídek, lobingu atd....
  Je třeba posoudit právní řád vcelku - i když by se podařilo prosadit těch 15 bodů objeví se v právním řádu (díky netransparentním pozměňovacím návrhům) na jiných místech další body, které celé to úsilí zhatí. V tomhle se asi shoduji s Ivanem Štampachem, který jako důvod své skepse uvádí "že si přece kapři nevypustí sami rybník", což situaci dobře charakterizuje.
  Ale ani Bělohradský zatím nezná pokud je mi známo návod, jak z toho ven. Myslím, že nám přes veškeré úsilí zatím chybí dobrá teorie, která by srozumitelně ukázala, v čem je hlavní problém.
  Manifest (který jsem samozřejmě taky podepsala) řeší jen některé dílčí důsledky, ale ani nepojmenovává ani neřeší hlavní problém našeho současného stavu.
  on ten stav zdaleka není jen zdejší.Už proto čekat od snížení korupce skutečné zlepšení demokracie a života je iluzivní. Co vystrkáme dveřmi vrátí se oknem. Asi opravdu nezbývá než doufat a čekat až se Evropou prožene ta revoluční vlna, která zatím zachvacuje jiné, chudší kontinenty ( bylo by hezké, kdyby Evropa ukázala svou myšlenkovou převahu tím, že jí to dojde rychleji, ale moc bych si od toho neslibovala). Spíš je otázka jak tomu napomoci a hlavně jak se pokoušet proces směrovat co nejkultivovaněji, protože masa na ulici, to není moc nadějná představa . A v tom je opravdu otázka, nakolik tyhle dílčí návrhy slouží spíš k vyčerpání energie a zakrytí podstaty a vždy znovu vytvářejí naději určenou ke zklamání a přesvědčení, že se nedá nic dělat. Po dlouhých úvahách jsem manifest nakonec podepsala, ale jistá si tím vůbec nejsem.
  IS
  May 29, 2011 v 14.40
  iluze
  Kdo si pamatuje kauzu bratří Helbigů asi bude mít pochybnosti o účasti Jana Rumla na této petici. Podobně kontroverzní byla legislativní iniciativa H.Marvanové vůči družstvům nahrávající zájmovým skupinám dodnes.
  June 3, 2011 v 16.37
  Ad Ivan Sommer
  Shodou okolností znám dlouho (desítky let) jak Jana Rumla, tak Hanu Marvanovou. Oba jsou mravně integrované osobnosti, které v devadesátých letech podlehly (jako mnoho jiných) kouzlu pravicové ideologie, aniž by si byli vědomi mnoha souvislostí. Na mnoho ze svého minulého konání nahlížejí dnes kriticky, byť třeba jinak kriticky než levicově orientovaný člověk. Lidé jsou schopni myšlenkového vývoje. Tak jako osobnostně poctiví lidé v komunistické straně v padesátých a šedesátých letech poměrně rychle opouštěli různá dogmata, na základě kritického uvažování o společnosti, která je obklopovala, tak se mohou myšlenkově posouvat osobnostně a intelektuálně poctiví lidé původně velmi přesvědčení o své pravicovosti. Mohou kriticky nahléhnout na neoliberální dogmata, která se jim samozřejmě na počátku devadesátých let nejevila jako dogmata, ale jako pravda pravdoucí. Ostatně oba jsou dnes již mimo mocenské struktury. Zřejmě to není náhoda.
  TT
  June 3, 2011 v 20.26
  Panu Samkovi
  Je pěkné, že kritizujete někoho, že není odborníkem a pak se tváříte, jako že Vy ano.

  Vězte tedy, že existují tisíce úspěšných firem spravovaných zaměstnanci. Za všechny třeba W.L.Gore and Associates - vyrábějící GORE-Tex. Firmu vedou zaměstnanci a nemají ani šéfy na pracovišti a exekutivu si volí. Je to jedna ze sto nejúspěšnějších firem světa.

  MT
  June 4, 2011 v 18.27

  Ani jedna z osob tvořích petiční výbor pro mne není důvěryhodnou osobou.

  Text je o poznání lepší - ale je to zoufalá snaha lidi přesvědčit, že boj s korupcí je nejdůležitější - nebo že dokonce stačí.

  Tedy ne že by korupce byla jenom nějaká anomálie - nepodstatná a nedůležitá.
  To tedy ani náhodou.

  Tak třeba moje vlastní zkušenost.

  Z hlediska veřejných zakázek je moje město už nějaký čas doslova vzorné - a nová radnice začíná dokonce s internetovými aukcemi, kde firma může mnohonásobně korigovat (snižovat) svou nabídkovou cenu podle snižování těch ostatních účastníků - až se mohou ořezat zisky v nekonjunkturní fázi cyklu doslova "na kost".
  (u nákupu komodit to chybu nemá - u staveb aby pak ale dozor tam snad i spal ...)

  Republikově zprůměrované projektantské ceny jsou běžně o třetinu až polovinu větší a už se několikrát stalo že i dvakrát větší - než co jsme u nás nakonec vysoutěžili - a to ještě před tou poslední elektronickou aukční "vymyšleností" ...

  Takže když my jsme cosi jako normál, něco co by asi mělo být běžné - kolik je těch ostatních, když pro projektanta tu existuje takové způměrované cenové pozadí jako zdroj jeho cen URS - i dvakrát větších než co jsme vysoutěžili nás ještě před aukcemi?

  IS
  June 5, 2011 v 1.20
  Ad Anna Šabatová
  Otázka provinění, trestu a pokání provází lidstvo snad od nepaměti. Jako senior s blížící se sedmdesátkou si uvědomuji dobře, že proces poznání snad končí s posledním vydechnutím. Jen si nejsem jist, jestli příležitost ke kritické životní bilanci povede k nápravě předchozích omylů, není-li to jen pověstné "obrácení kabátu". Kauza bratři Helbigů byla drobnost. V době politického působení Jana Rumla a Hany Marvanové však došlo k zásadním změnám v ekonomice, probíhala privatizace bez právní opory, což později britská předsedkyně vlády Margaret Thatcherová nazvala osudovou chybou. Tehdy byly položeny základy korupce, jejíž úrodu sklízíme dodnes. Kolikpak let se v parlamentu zametají pod stůl návrhy na majetková přiznání? Proč tehdy Ruml a Marvanová s korupcí nezápasili.

  Vím, že ta cesta hledání, aniž se člověk zaslepí, nebývá jednoduchá. V 50.letech naše rodina byla ze dne na den vyhozena na ulici a stali se z nás na několik let bezdomovci, manželství rodičů nevydrželo. Bylo to štěstí, že jsme byli jinde, protože pak v místě proběhly procesy se zrádci. Vystudoval jsem technický obor, o který nebyl tehdy zájem a není i dnes, přestože je potřebný. Nějaký komunistický horlivec mě objevil a požadoval při státnicích, abych byl vyloučen jako nepřátelský živel. Byla to již doba uvolnění před rokem 1968 a přítomný externista z Prahy, kde se politický vývoj posunoval rychleji, dotyčného s jeho žádostí doslovně vyhodil. Pak jsem pracoval jako technický pracovník na UJEP (nyní MU), kde jsem se seznámil i s jistým Jaroslavem Šabatou. Od normalizace do listopadu 1989 jsem měl pocit kličkování zajíce o přežití. Naposledy jsem byl kupodivu vyšetřován pro antikomunismus policií ještě v r. 1990. Tehdy to zarazil P.Pithart.. V těžkých životních situacích mi ale pomohli komunisté, kterým se vůbec nelíbilo, co vedení dělá. Nemohu je tedy šmahem házet do jednoho pytle. Prostě se lidé dělí v zásadě na dobré a špatné, praví Occamova břitva.

  Ve skutečnosti mě po listopadu politika ani bitva o majetek nezajímaly, chtěl jsem se věnovat odborné práci. A to bylo zase špatně, protože technik musí respektovat přírodní zákony zatímco politik ne, i modré s oblohy snese. Vzhledem ke své kvalifikaci jsem neměl nouzi o zaměstnání. Jenže jsem se setkal s korupcí, klientelismem a nejrůznějšími triky, jak podrazit konkurenta, v pozadí se rýsujícím mafiánstvím včetně nečekaně zesnulých. Vlastně je to skryto v úslovích o špatné vymahatelnosti práva. Kde zůstali úředníci, policie, státní zastupitelství a soudci ? Opět jsem měl pocit kličkování, i když v jiném smyslu něž před listopadem.

  Na Hanu Marvanovou jsem narazil nechtěně, když jsem se nedávno zajímal, jak vznikla současná legislativa o družstvech a vlastnictví bytů, jejímž je spoluautorem. Náhodou si můj děda postavil družstevní byt už za 1. republiky, a tak jsem měl povědomí, že ani komunisté se neodvážili devastovat a vyvlastňovat bytová družstva, jak se děje po listopadu. Družstva se stala cílem nájezdů šibalů, zavánějících zdaleka také korupcí, málem se jejich obětí stal i president V.Klaus, jehož rodina si kdysi družstevní byt pořídila . A jistě nejde o osobu ekonomicky neznalou. Nejvíce byli postiženi důchodci, jejichž schopnost se orientovat s věkem obvykle klesá, ostatně ani politikové neznají občas zákony, které schválili. Vloni jsem oživoval důchodkyni, která po stresujících zážitcích v našem družstvu utrpěla asi mozkovou příhodu.To je realita. Zdá se, že nikdo není ochoten chránit nemajetné družstevníky - seniory před tunelováním družstva zevnitř i zevně, počínaje policií až po ombudsmana, třebaže se halí do oblaku slov.

  Obrácení Hany Marvanové se mi jeví jen jako pokrytectví, pouhé plané řeči. Docela věřím, že Vaše odpověď je upřímná, bohužel se mi zdá poněkud naivní, obětem nepomůže. Možná si třeba uvědomíte,že ten čas věčnosti jednou Vás dostihne jako nadchází mě, protože můj zdravotní stav je po infarktech nevalný, a že jste snad něco v životě přehlédla. To už tu nebudu.

  MN
  June 5, 2011 v 11.38
  Nesměle připomínám, že tu máme ČSSD
  (viz www.cssd.cz)

  Podporujeme vznik manifestu "Veřejnost proti korupci" a chceme aktivně podpořit jeho program

  Sociální demokracie podporuje a vítá vznik manifestu "Veřejnost proti korupci", který si klade za cíl prostřednictvím patnácti konkrétních návrhů vymýtit z našeho politického a veřejného prostoru korupci. Seznam patnácti požadavků na omezení této rakoviny české společnosti obsahuje body, které plně podporujeme. Z pozice předsedy ČSSD požádám představitele této iniciativy o brzké setkání, na kterém bych rád dohodl možnosti spolupráce na jejich prosazení v Poslanecké sněmovně a Senátu.
  Bohuslav Sobotka

  Stale častější vznik podobných občanských iniciativ zároveň považuji za důsledek vládního selhání v boji proti korupci. Sociálnědemokratičtí politici v uplynulém roce navrhli celou řadu protikorupčních návrhů, namátkou zrušení anonymních akcií na majitele nebo zákon o majetkových přiznáních, které však představitelé "vlády boje proti korupci" nepodpořili.

  Jsem přesvědčen, že sociální demokracie je schopna této nové iniciativě efektivně pomoci v prosazování protikorupčních návrhů a vytvoření dostatečného tlaku na vládu tak, aby se tyto návrhy dostaly do podoby platných zákonů.

  Bohuslav Sobotka, předseda ČSSD
  IS
  June 5, 2011 v 21.10
  Zapomínání Bohuslava Sobotky
  Už Miloš Zeman, ještě člen ČSSD, svého času prosazoval majetková přiznání a setkal se s odporem Jana Rumla.

  B. Sobotka je poslancem za Jihomoravský kraj , ve kterém hejtman a poslanec Michal Hašek (ČSSD) vládne v koalici s ODS, stejně tak primátor města Brna Roman Onderka, bývalý místopředseda ČSSD, je v čele koalice s ODS. Oba získali tituly dost sporně, Onderková diplomová práce na soukromé škole se považuje za naprosto nekvalitní. Koalice s ODS, které ČSSD nemohla přijít před volbami na jméno, byla pro mnohé voliče značným šokem.

  Shledal jsem, že B. Sobotka ani neodepsal občanům na dotazy či upozornění na korupci. Měl by alespoň formálně reagovat svým voličům jako poslanec, jestliže ho upozornění nezajímají. Zdá se, že od současného vedení ČSSD lze v souvislosti s korupcí očekávat jen nějaké divadélko.

  Doufejme, že se k boji proti korupce nepřihlásí také Viktor Kožený, zvaný pirát z Prahy.
  June 5, 2011 v 21.41
  Paní Šabatová,
  Vás si vážím a v mém světě jste příkladem mravně integrovaného člověka. Právě proto vnitřně odmítám přijmout stejný obraz o J. Rumlovi. Člověk, který ochotně seděl ve vládě s V. Klausem více než pět let v době, která nejvíce poškodila tuto republiku pro budoucnost, nemůže v mých očích takové označení získat. Respektuji vývoj a změnu názorů v čase a na základě poznání - každý jedinec se změnit může a posunout se v názorech. Je však na mně, zda jej nadále považuji za důvěryhodného. Nijak mu nebráním v existenci, mé rozhodnutí je o tom, zda mu věřím či nikoliv.
  Pane Kando - to není o personálních otázkách či kádrování. Řeč je o důvěře v toho, kdo a co říká. Řada bodů manifestu VPK by mohla klidně zaznít v tiskové zprávě současné vlády. protože ta se bojem proti korupci také ráda ohání... Podepsal byste jej, kdyby signatářem byl Nečas, Drobil, Kalousek, Vondra a další?
  Shrnu to - nikomu svůj názor nevnucuji. Pro mne je klíčová otázka důvěry a tu většina prvotních signatářů u mne nemá. Když se podívám na jejich minulost, tak příliš často mě přesvědčovali o nutnosti kroků, které k současné situaci vedly. A jak říká F. Koukolík v pravidle tří - když Vám někdo zalže jednou, může to být náhoda, podruhé je to závažný prohřešek, potřetí máte co dělat se lhářem.
  A pana Koukolíka beru za velice moudrého člověka... :-)
  MN
  June 6, 2011 v 9.51
  Pane Sommere
  pokud mají občané nějaké podezření na korupci, měli by to oznámit na policii, nikoliv panu Sobotkovi. Současná pravicová vláda by se jistě postarala o řádné vyšetření.
  Ohledně kvality diplomových prací výše zmíněných pánů se cítím dost nekompetentní, ale má to už v referátu MFDnes.
  IS
  June 7, 2011 v 9.42
  Pane Nováku.
  Reagoval jsem na předchozí citaci stanoviska předsedy ČSSD a poslance Bohuslava Sobotky. Odpovídáte, že by občan měl oznámit věc polici. Tak se dostaneme do argumentačního kruhu, protože občan B.Sobotka by také měl obratem věc oznámit policii místo obecných proslovů. Stejně tak občané, podepsaní pod manifestem. Budeme-li pojednávat o jiné kriminalitě, tak se možná ozve někdo posílající mluvčího na policii, jinak ať mlčí. I to je taktika, jak se dá zametat kriminalita včetně korupce pod koberec.

  Zdrojem informací poslance jsou bez ohledu na politickou příslušnost kontakty s jeho voliči. Proti tomu nelze snad nic namítat, názory voličů na latentní kriminalitu mohou být užitečné. Jestliže korupcí je prorostlá celá společnost, stěží lze očekávat, že by policie nebyla zasažena. Ne každý má odvahu se ozvat s oznámením na úplatnost policisty. Nebyl Jan Ruml ministrem vnitra? Na dotazy voličů neodpovídají ani pravicoví poslanci. Mám pocit, že názor občana se stává svérázným spamem.

  Co se týče nositelů titulů, určitou šanci na posouzení jejich prací mám, protože v dobách mého studia se považovala diplomová práce za vyhovující, jestliže obsahovala původní myšlenky. To znamená, že byla schopna publikace v odborném tisku.
  + Další komentáře