Manifest „Veřejnost proti korupci“

Redakce DR

Redakce Deníku Referendum zveřejňuje plné znění manifestu Veřejnost proti korupci.

Česká společnost prochází zásadní krizí demokratické politiky. Právní stát a parlamentní demokracie začíná prohrávat s mafiemi a korupcí. Příčinou je rozsáhlá privatizace politiky soukromými ekonomickými zájmy. Politické strany se proměnily v komerční organizace obchodující s politickým vlivem, se státními zakázkami a s pozicemi ve státní správě. Soupeření některých vlivných mafiánsko-podnikatelských skupin v politice paralyzuje politický život i fungování státních institucí, omezuje konkurenci jako základní předpoklad fungování volného trhu a odkládá řešení zásadních politických problémů. Policie a justice důsledně korupci a velké podvody nepotírají a nelze se zbavit dojmu, že jsou někdy spíš její součástí. Korupce tak zachvátila politickou, státní a komunální sféru v míře, která ohrožuje demokratický vývoj celé společnosti. Morální rozměr listopadové revoluce 1989, která svrhla komunismus a zavedla zde demokracii, byl tímto procesem těžce poškozen.

Korupce se stala systémovou součástí politiky a nástrojem privatizace veřejné moci. Nevymlouvejme se však na politiky, za stávající situaci jsme odpovědni všichni.

I proto vyhlašujeme válku korupci a korupčníkům.

Nechceme nečinně přihlížet tomu, jak se ztrácí občanské svobody, jak se svobodná společnost dusí v objetí mafiánského kapitalismu, neboť pasivní přihlížení je druhem spoluúčasti.

Korupční mafie nutně potřebují ke své „práci“ klid a ticho. Nedopřejme jim to! Poukazujme veřejně na případy korupce, protestujme u státních orgánů a politiků proti zjevně korupčním a mafiánským praktikám v jejich regionech a obcích. Začněme více využívat internet a informujme veřejnost o případech korupce a nečinnosti státních orgánů.

Jsme přesvědčeni, že mafiánský kapitalismus, a z něj vzcházející korupci, lze zásadněji potlačit pouze systémovými změnami. Ani demokratický průběh voleb, ani částečná výměna politiků po volbách totiž nic nevyřeší, pokud radikální reforma výrazně neztíží podmínky pro systémovou korupci.

Existuje-li ovlivňování politických rozhodnutí ve prospěch korupce, chceme u odpovědných politiků naopak lobbovat proti korupci a zveme k tomu všechny občany, jimž není osud této země lhostejný.

Budeme proto usilovat o následující systémové změny:

1. Zpřísnění pravidel financování politických stran a volebních kampaní: Nezávislý dohled nad financováním politických stran u ČNB, zveřejňování podrobných informací o hospodaření politických stran, omezení příspěvků politickým stranám jen na stát a fyzické osoby, včetně stanovení jejich maximální výše v případě fyzických osob. Omezení výdajů na volební kampaně a regulace některých druhů předvolební propagace, zejména používání billboardů. Zavedení přísných sankcí v případě porušení pravidel. Politické strany se musí budovat především na občanském základě, a nikoliv na cíleném marketingu a byznysu.

2. Zavedení veřejně dostupných majetkových přiznání politiků a veřejných činitelů včetně osob blízkých. Zavedení majetkových přiznání pro všechny občany nad určitou hodnotu majetku, zdanění legálně nedoloženého majetku a vyvození trestně právních důsledků.

3. Zrušení anonymních akcií na majitele a zprůhlednění vlastnictví firem. Anonymní vlastnictví usnadňuje podvody a nelegální podnikání a zneužívání veřejných zakázek k osobnímu obohacení veřejných činitelů.

4. Zavedení trestní odpovědnosti právnických osob, a to pozastavením jejich činnosti nebo zrušením firmy.

5. Posílení možností zabavovat majetek získaný trestnou činností a jeho přednostní využití na náhradu škod poškozených trestnou činností, včetně státu. Znovu musí platit heslo „Co bylo ukradeno, má být vráceno!“.

6. Prosazení zákonné ochrany oznamovatelů korupce a zavedení odměny pro ty, kteří na korupci upozorní. Zavedení institutu korunního svědka do právního řádu. Korupci se nepodaří ve větším rozsahu odhalovat, pokud nebude zajištěna dostatečná ochrana svědků.

7. Povinné zveřejňování na internetu všech smluv uzavřených státními orgány, kraji či obcemi nebo firmami s účastí státu, krajů či obcí. Toto zveřejnění musí být podmínkou platnosti takové smlouvy.

8. Rychlá vynutitelnost plnění zákona o svobodném přístupu k informacím a zavedení sankcí za jeho neplnění. Je nepřijatelné, aby veřejné orgány a instituce dlouhodobě odmítaly v rozporu s ústavou poskytovat informace občanům.

9. Prosazení účinnosti kvalitního zákona o státní službě, který umožní depolitizovat státní správu, profesionalizovat státního úředníka, zvýšit jeho odpovědnost a současně jej chránit proti politickým a jiným tlakům.

10. Dokončení a plné zprovoznění elektronizace veřejné správy na všech úrovních. Úplná elektronizace veřejných agend umožní snížit ingerenci úředníka do rozhodování, zvýší procesní průhlednosti a sníží tím možnost zneužívání správních postupů ke korupčnímu jednání.

11. Zakázky ve výběrových řízeních by měly být vždy realizovány za cenu obvyklou. Je nutné zamezit svévolnému předražování státních zakázek, založeného na tichém kartelu soutěžících firem a zkorumpovaných úředníků.

12. Zavedení majetkové odpovědnosti státních úředníků i veřejných činitelů, kteří svým jednáním způsobí škodu na státním nebo veřejném majetku. Je nepřijatelné, aby selhání při výkonu funkce namísto viníků zaplatili všichni daňoví poplatníci.

13. Zavedení přísných pravidel pro správu a hospodaření firem s většinovou majetkovou účastí státu, krajů a obcí dle standardů OECD. Posílení pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu tak, aby mohl kontrolovat všechny veřejné prostředky včetně společností s účastí státu, obcí nebo krajů. Státními či polostátními firmami procházejí ročně prostředky ve výši druhého státního rozpočtu a dosud nejsou kontrolovány nezávislou kontrolní institucí.

14. Změna ustanovování členů rad veřejnoprávních médií tak, aby většina členů byla delegována přímo společenskými a občanskými sdruženími a svazy reprezentujícími kulturní, regionální, sociální, náboženské, vzdělávací, vědecké, ekologické a národnostní zájmy. Média veřejné služby nesmí podléhat politickým tlakům a zájmům, aby si zachovala schopnost na korupci a velké podvody upozorňovat.

15. Přímá volba starostů, primátorů a hejtmanů. Cílem je posílit osobní odpovědnost volených představitelů přímo voličům a potlačit zákulisní vliv „kmotrů“ na volbu těchto představitelů obcí a krajů.

K prosazení těchto systémových změn jsme se rozhodli založit občanské sdružení Veřejnost proti korupci, které bude precizovat uvedené návrhy za pomoci expertů a diskutovat o nich s veřejností. V rámci svých možností chceme přesvědčovat politickou reprezentaci i veřejnost o důležitosti těchto systémových změn. Demokratickými prostředky chceme uvedená opatření prosazovat.

Bez tlaku občanské veřejnosti se systémové změny proti korupci nepodaří prosadit. Vyzýváme občany, aby naši snahu podpořili svými podpisy pod tento manifest.

Petiční výbor:

Jan Štern, dramaturg

Jiří Pehe, politolog

Hana Marvanová, advokátka

Táňa Fischerová, herečka

Ivan Gabal, sociolog

Olga Sommerová, režisérka

Adriana Krnáčová, podnikatelka

Jiří Boudal, student

Martin Vidlák

Pavel Štern, státní úředník

Martin Čáslavka, sociální podnikatel

Břetislav Rychlík, režisér

Petr Drulák, politolog

Monika MacDonagh-Pajerová

Jan Ruml, publicista

Jiřina Šiklová, socioložka

  Diskuse
  JS
  May 27, 2011 v 12.45
  Dobré myšlenky, bohužel výsledek bude stejný jako u všech předchozích iniciativ. Plácnutí do vody. Buď novou stranu , což skoro vyloučené po zkušenosti s VV. Snad jedina šance, apel na to aby lidé nevolili politickou stranu , která nebude mít tyto body v programu a samozřejmě si pohlídat zda to po volbách dodržela. To by muselo být obrovsky medializované, na což organizátoři mít nebudou a média se na to vykašlou. Takže plácnutí, bohužel.
  VS
  May 27, 2011 v 14.12
  RE:plácnutí do vody
  Je zoufale málo smysluplných alternativ vůči momentálně vládnoucí "většině". Díky dámám a pánům, kteří přemýšlí, navrhují a jednají. I když "jen" jako občanské sdružení.
  Jsem svým způsobem také spíš pesimista, ale rozhodně nepovažuji za správné jakoukoli - byť křehkou - iniciativu, která jde správným směrem, předem odsuzovat k neúspěchu a zmaru. Svůj podpis neváhám připojit, držím palce a budu-li se moci nějak podílet, vítám to.
  May 27, 2011 v 17.52
  Manifest
  Co máte všichni s tou novou politickou stranou? To je paradox českého přístupu k politice: hodnotí politiku nepoliticky (morálně), a zároveň chce tuto změnu provést založením politické strany. Avšak politická strana nikdy nemůže být úspěšnou nositelkou morálních hodnot, politika a morálka jsou dva systémy - a z toho pak nutně vzniká morální deziluze.

  Manifest "Veřejnost proti korupci" by měl vskutku zůstat manifestem, projevem sebevědomé občanské společnosti, výzvou určenou politikům. Podle mého názoru právě tím, že není otevřeně politicky orientován a současně už nabízí věcná řešení problému, má potenciál získat ohromný počet signatářů (sám už jsem rovněž podepsal).

  Boj s korupcí je permanentní a zvláště u nás je toběh na dlouhou trať. Hlavně proboha nepodléhat mesianismu v pdobě nové politické strany, která to během 4 let vyřeší.
  May 27, 2011 v 19.36
  Citace
  Dovolím si použít názor někoho jiného jako reakci na text manifestu, snad to nebudete považovat za nějaké zpronevěření proti kodexu diskuse, názor naleznete ZDE: http://blog.h-aluze.cz/vymitaci-dabla/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=facebook.
  JS
  May 27, 2011 v 20.3
  Pana Čada

  Hloupější blábol jsem dlouho nečetl. Nechapu co vás na tom upoutalo.

  Pan Kanda

  Jsou prostě idealisté a realisté. Vy jste jasným idealistou, který se raduje z každé nové inciciativy. Já bych rád byl idealistou, ale už na to mám příliš mnoho zkušeností. Jako realista bohužel nevidím šanci na změnu pokud ji neprosadí nějaká síla. Ta tu není.
  To vůbec není konfrontační. To je naprostá frustrace. Ti lidé co to sepsali mají pravdu. Ta opatření jsou správná. Tenhle stát to potřebuje . Nic se nestane.

  Dnes mi přišla pozvánka na velkou debatu o korupci ... pod záštitou předsedy vlády . Jestli příjde i Vondra a Drobil nepíšou.
  May 27, 2011 v 20.8
  Pane Samku, vy jste na nejlepší cestě stát se cynikem. Já se tomu bráním, seč můžu.

  Pane Čado, je pravda, že v ustavujícím výboru manifestu jsou lidé, které zrovna nemusím, ale jsou tam i osobnosti, jichž si vážím. Takové kádrování je celkem k ničemu.
  May 27, 2011 v 20.18
  Jan Samek a Roman Kanda
  Pane Samku, nemyslím si, že by to byl blábol. Co třeba názor? Jinak zaujala mne ta věc, která je v textu dvakrát zvýrazněna, tedy, že není možné označovat za viníky všechny.

  Pane Kando, kádrování je jistě zbytečné, a snažím se ho vždy vystříhat. Manifest VPK je jistě zajímavý, ovšem skutečnosti uvedené panem Němcem, mu ubírají na kráse. Nepolemizuji s tím, co je v manifestu psáno, s tím souhlasím, jen jsem uvedl text, který se na manifest dívá trochu z jiného úhlu.
  May 27, 2011 v 20.34
  Korupce a rezignace
  Korupce je špatná a je třeba to opakovat, abychom si na to nezvykli a nebrali to jako něco úplně běžného a normálního. V tom je manifest dobrý a ti, kdo říkají, že to není nic nového, že se tím stejně nic nezmění nebo že je pod tím podepsaný ten nebo onen, už rezignovali a smířili se se současnou situací - a to je špatně. Za starého režimu, když bylo pár chartistů a ještě méně občanských iniciativ se ještě ve větší míře říkalo, že se nedá nic dělat. Nyní žijeme v relativně svobodné společnosti a tak bychom se neměli tak snadno smiřovat s tím, co je špatně. V tom se shoduji s panem Kandou, i když si také nedělám iluze, že se jedním manifestem vše změní, ale třeba zrovna ano. Pokud se ale nebude dělat vůbec nic a pouze budeme nadávat v hospodě na politiky, tak se budeme tím více propadat do mafiánské společnosti. Dokud se někdo ozývá, protestuje, nesouhlasí, je naděje na změnu.
  JS
  May 27, 2011 v 23.7
  Pan Kanda
  Možná to tak nevypadá ale ještě se držím.

  Otázka je, zda je ještě možné se v tomto státě, s touto politickou reprezentací, nestat cynikem. Úplný cynický Fhloston Paradise ( 5.Element). Možná je to řešení ... Až budeme všichni cyniky, nebude problém s necynickymi remcaly, kteří by nás otravovali s nějakou rovností, svobodou a tak ...
  May 28, 2011 v 2.40
  Vítám dobrý úmysl signatářů, ale vyslovuji přesvědčení, že tudy cesta ze systémové korupce a z mafiánského kapitalismu k vysněné demokracii nevede. Signatáři totiž předkládají změny, z nichž většina by vyžadovala nějaké nové nebo novelizovné právní normy. Čili od zkorumpovaných zákonodárců se požaduje, aby přijali snad doopravdy účinná opatření proti korupci. Chce se po nich, aby podřezali větev, na které sami sedí. Chce se po nich, aby provedli ve světle reflektorů politickou sebevraždu.

  Jsem přesvědčen, že změna nenastane, dokud se lid neujme vlády. Jen pak to bude demokracie. Zatím je to oligarchie či její horší verze: plurokracie. V zájmu demokracie je nutno skoncovat s absolutizací trhu, je třeba trh limitovat, je třeba demokratizovat podnikání. V občanských záležitostech platí formální demokracie, ale sociálně ekonomické oblasti přežívá panství a poddanství. Každý si může demonstrovat, každý si může říkat a psát co je mu libo, ale na strukturu moc to nemá žádný vliv. O té je rozhodnuto předem.

  Když mohou občané spravovat prostřednictvím svých volených zástupců tak komplikovaný a nebezpečný organismus jako stát, tím spíš jsou schopny týmy pracovníků spravovat podniky paritně se zástupce kapitálu, nebo i vlastnictví převzít.

  To nemůže nastat v jedné zemi, protože moc světového kapitálu by ji zlikvidovala ekonomicky i politicky. Do Evropy asi bude muset přeskočit přeskočit severoafrický a arabský virus. Občané by měli své věci vzít do svých rukou. Měli by si u nás vzpomenout na Komenského a na to, že "vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, ó lide český!" Iniciativa veřejnosti by měla nastolit skutečně, nejen formálně demokratické volby. Až skutečně svobodně zvolení reprezentanti občanů by byli schopni provést nutné hluboké reformy.
  + Další komentáře