Revizi dávek by slušela profesionalita. Diletantů máme dost i bez Jurečky

Alena Zieglerová

Návrh zákona o revizi systému nepojistných sociálních dávek nese rysy sociálního inženýrství. Navíc ministr Jurečka revizi nadále prezentuje jako boj se zneužíváním dávek. Důkazy pro takovou praxi nemá, je to jen laciný populistický trik.

Marian Jurečka chtěl být sociálním svědomím vlády. Nezbylo z toho nic. Foto FB Ministerstvo práce a sociálních věcí

O revizi sociálních dávek pro nízkopříjmové domácnosti, kterou připravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ke spuštění od července 2025, jsme tu psali několikrát. Návrh zákona dospěl do fáze vypořádání připomínek od ministerstev a dalších institucí a je připravován k předložení vládě.

Projde-li předloha celým legislativním procesem, bude nová dávka státní sociální pomoci postupně nahrazovat dosavadní souběh příspěvku a doplatku na bydlení, přídavku na dítě a příspěvku na živobytí. Osoby a organizace, které se měly možnost účastnit přípravných prací, pomalu bilancují, co se podařilo prosadit, udržet nebo zlepšit, ale i kde je ještě velký prostor pro nápravu, o kterou usilují.

Povyk kvůli jednomu procentu

Situaci komplikuje pošetilá komunikace ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky, který přes všechny své předchozí přešlapy věří, že dávkovou reformu je nutné — bez ohledu na fakta — popsat jako boj proti zneužívání dávek nebo jako ukončování snadného života na dávkách.

O zneužívání dávek přitom ministerstvo nemá relevantní data, jak samo přiznává. K dispozici jsou jen počty nepřiznaných dávek v rámci běžné kontroly nároku nebo počty dávek odebraných, často jen kvůli neznalosti. I při započítání těchto běžných situací doprovázejících každou distribuci veřejných prostředků lze podle dostupných dat spočítat, že vedlo-li 122 tisíc kontrol provedených Úřadem práce v roce 2022 k zamítnutí 360 nových a odebrání 902 vyplacených dávek, pak byly kontrolami „odhaleny“ chyby přesně v jednom procentu případů, u nichž navíc nelze tvrdit, že šlo o zneužití.

Smutné je, že lidovce, kteří v roce 2021 prohlašovali, že budou sociálním svědomím vlády, nenapadlo vést kampaň směřovanou k domácnostem, jež dávky nyní pobírají, nebo by je pobírat mohly, a místo toho se rovnou vydali na mnohými populisty důkladně vyšlapanou cestu rozdělování lidí na slušné pracující a líné nepracující.

Rezignace na osvětu směřující k chudým

Užitečnější by přitom bylo obeznámit veřejnost například s nově zaváděným dělením osob na „zranitelné“ a „ostatní, práceschopné“ a nechat o tom probíhat veřejnou diskusi. Mezi osoby zranitelné mají patřit nezaopatřené děti, senioři nad 68 let, pokud nejde o důchodce, osoby se zdravotním postižením (od druhého stupně invalidity a druhého stupně závislosti na péči, nejde-li o dítě do 10 let), nebo rodiče pečující o dítě do 4 let (děti samoživitelů do 7 let). Podobné dělení není novinkou, ale nově je důležité proto, že zranitelnost osob povede k posouzení celé domácnosti buď jako zranitelné, nebo „běžné“, což se projeví v odlišném nároku na dávku a její výši.

Pouze pokud se v domácnosti nevyskytuje žádná práceschopná osoba, bude mít celá domácnost nárok na srovnatelnou výši podpory na bydlení jako dosud, na běžnou podporu na dítě a v případě nižších příjmů také na podporu živobytí. Nachází-li se však v domácnosti osoba „nezranitelná“, bude muset taková osoba pracovat nebo si práci hledat a plnit plán sestavený na Úřadu práce (opět nic nového), z čehož si ministerstvo odvodilo, že výše dávky může a má být nižší — například na bydlení místo tří čtvrtin normativu postačí jen jeho polovina.

Tuto disproporci má v případě příjmů z práce dorovnávat nově zavedený pracovní bonus, který má náležet všem pracujícím členům domácnosti dokonce i v době, kdy budou v pracovní neschopnosti. Už nyní je příjem z práce zvýhodněn, jen na tom nezávisí uspokojování základních potřeb celé domácnosti i při velmi nízkém nebo žádném výdělku jedné osoby, která to pak „zranitelným“ členům domácnosti kazí.

Celé to budí dojem sociálního inženýrství narýsovaného od stolu a lidé z praxe alarmují, že objektivně potřebnější budou kráceni na svých základních potřebách jen proto, že se do správných škatulek nevejdou buď oni sami, nebo někdo z domácnosti. Příkladem takové situace bude dosažení deseti let u dítěte v nepříznivém zdravotním stavu, po kterém se stane ze dne na den „méně potřebnou“ nejen osoba, která o dítě pečuje, ale i celá její domácnost.

Zákon o dávce státní sociální podpory i přes výše uvedené přinese snad trochu více kultury do pomoci potřebným už tím, že omezí osobní návštěvy na Úřadě práce a odstraní papírování většině současných příjemců dávek na bydlení a na děti. Ministerstvo by se ale ještě mělo zamyslet nad tím, jak zkulturnit svou vlastní komunikaci o celém systému sociální pomoci.