Chce po vás policie, abyste se svlékli do naha a dřepovali? Podejte žalobu

Zuzana Candigliota

Právnička Ligy lidských práv se vrací k případu aktivistek, které si stěžovaly na ponižující zacházení na policejní služebně. Její doporučení jak postupovat v případě policejní šikany jsou dvě: odepřít poslušnost a podat žalobu.

Aktivistky z pražského autonomního centra Klinika si nedávno v Lidovkách stěžovaly na nedůstojné zacházení ze strany policie. Musely se svléknout zcela do naha a před policistkou v místnosti s kamerou se několikrát otočit dokola, pak rozpažit a dělat dřepy. Po patnácti minutách v cele byly ženy propuštěny. To vše z důvodu podezření ze spáchání přestupku neuposlechnutí policejní výzvy.

Postup policie byl zjevně nepřiměřený a bezúčelný. Osobně bych takovou výzvu odmítla s tím, ať si policistky šaškují nahé samy, pokud si v tom libují.

Co říká k osobním prohlídkám zákon?

Zákon o policii definuje, co to je „prohlídka osoby“ a kdy je možné ji provést. Dle zákonné definice se prohlídka fyzické osoby provádí osobou stejného pohlaví s využitím přímých fyzických kontaktů nebo přímého pozorování odhaleného těla včetně prohlídky oděvních svršků osoby a věcí, které má u sebe v době prohlídky.

Prohlídku je policista podle zákona o policii oprávněn provést na osobě:

 • před jejím umístěním do cely za účelem odhalení zbraně nebo jiné nebezpečné věci,
 • jejíž osobní svoboda má být omezena,
 • proti níž směřuje zákrok,
 • proti níž směřuje jiný úkon, hrozí nebezpečí, že bude osoba klást odpor, a je podezření, že má u sebe zbraň,
 • za účelem zjištění, zda osoba nepřechovává věc, která by mohla být použita k útoku na provoz prostředků veřejné hromadné dopravy a na bezpečnost cestujících,
 • která vstupuje do chráněného objektu nebo prostoru nebo z něj vychází,
 • která se nachází v prostoru, ze kterého by bylo možnost ohrozit bezpečnost chráněné osoby, a tato osoba na výzvu ihned prostor neopustí nebo hrozí-li nebezpečí z prodlení.

Dále lze osobní prohlídku vykonat u osoby omezené na osobní svobodě dle trestního řádu (osoba zadržená, zatčená nebo osoba, která má být vzata do vazby), je-li podezření, že má u sebe zbraň nebo jinou věc, kterou by mohla ohrozit život nebo zdraví vlastní nebo cizí. Zákon ale zakotvuje také povinnost policie postupovat přiměřeně, což je v tomto případě zcela zásadní.

Policie porušila principy přiměřenosti a zachování důstojnosti osob

Policie může obhájit důvodnost prohlídky, ale těžko prokáže, že postupovala přiměřeně. Policisté dle zákona musí dbát, aby žádné osobě v důsledku jejich postupu nevznikla bezdůvodná újma a aby případný zásah do práv a svobod osob nepřekročil míru nezbytnou k dosažení účelu sledovaného zákonem.

Stojí za to si povšimnout, že zákon o policii upravuje dvě možnosti, jak prohlídku provést: zaprvé, „osahání“ oblečené osoby, zadruhé, pozorování odhaleného těla. Sama jsem si prohlídku osoby několikrát na vlastní kůži zažila, tedy ne přímo na vlastní „kůži“, neboť se jednalo o prohlídku bez svlékání. Policistka mě pouze prohmatala přes oblečení.

Je tedy na libovůli policisty, ke kterému typu prohlídky přistoupí? Určitě ne, policista musí jednat v souladu se zásadou přiměřenosti. Svléknutí se do naha a provádění dřepů nepochybně zasahuje do lidské důstojnosti mnohem více než pouhé strpění osahání přes oblečení. Proto by k nahé prohlídce měl být závažnější důvod.

Ne všichni policisté jsou svévolní tupci, ale někteří jsou. Foto Policie ČR

V daném případě byly ženy na čtvrt hodiny umístěny na celu, takže patrně prohlídka byla formálně prováděna z důvodu odhalení zbraně nebo jiné nebezpečné věci před umístěním na celu. K čemu ovšem sloužilo ono patnáctiminutové umístění na celu? Nebyla to pouze záminka k ponížení žen a jejich „potrestání“ jejich důstojnost omezující prohlídkou?

Nelze odhlédnout od toho, že ženy byly podezřelé z pouhého přestupku, nikoliv závažného trestného činu. Nutí snad policie každého podezřelého z přestupku k nahým dřepům? Rozhodně ne, to by musel nahé prohlídky každý občan zažít i několikrát ročně.

Přístup k zajištěným aktivistkám byl tedy podle všeho selektivní a svévolný. V případě pražské policie se není čemu divit — v minulosti už zdejší policisté příznivce squattingu, kteří nijak nekladli odpor, při zásahu na vile Milada bili pěstmi, kopali, bili je obušky a šlapali jim po hlavách.

„Důkladné osobní prohlídky“ kritizoval i veřejný ochránce práv

Nepřiměřenost osobních prohlídek ve vězeňství kritizoval i dřívější veřejný ochránce práv Pavel Varvařovský a jeho zástupce Stanislav Křeček. Podle jejich nálezů musí být prohlídka prováděna přiměřeně a způsobem, který maximálně šetří lidskou důstojnost.

Za přiměřené přitom podle závěrů ombudsmana nelze považovat provádění plošných důkladných osobních prohlídek u odsouzených nebo u jejich návštěv (vysvlečení do naha, dřepování, zvedání penisu), aniž by bylo vyhodnoceno reálné podezření z možného narušení vnitřní bezpečnosti věznice. A plošnost prohlídek bez rozlišování osob i bez důvodného podezření představuje nepřiměřený zásah do lidské důstojnosti.

Tyto závěry veřejného ochránce práv lze vztáhnout i na prohlídky dle policejního zákona. K takzvané důkladné prohlídce, která více zasahuje do lidské důstojnosti, by měl být závažnější důvod, nějaké konkrétní reálné podezření.

Bránit se lze žalobou i neposlušností

Stěžovat si u vedení policie nemá smysl, i odůvodněné stížnosti na nezákonný postup policistů jsou standardně smeteny ze stolu. Na vynucování si nepřiměřené důkladné osobní prohlídky nebo na jiné nezákonné jednání policie je ale možné reagovat správní žalobou proti nezákonnému zásahu, kterou lze podat do dvou měsíců a projedná ji nezávislý soud.

Soudci jsou v některých případech schopni dát policii potřebnou zpětnou vazbu a vyložit rozumným způsobem zákon, jako se tak stalo nedávno v Olomouci. Soud zde vyhověl žalobě účastniků protestní demonstrace proti pochodu Dělnické mládeže, kteří byli zadrženi policií a její zákrok napadli jako nepřiměřený.

Do šesti měsíců lze také civilní žalobou požadovat odškodnění nebo omluvu. Přímo na místě je ale možné odmítnout se bezdůvodné důkladné osobní prohlídce podrobit, prostě se nesvléknout a dřepy nedělat. Chtěla bych vidět, jak by mě k tomu přinutili.

  Diskuse
  JP
  June 23, 2016 v 14.56
  A nejde jenom o osobní prohlídky; jak je možno v televizních šotech možno vidět vždy znovu a znovu, česká policie si i zcela "normální" zadržení (například nějakého demonstranta) vykládá jako neomezené právo danou osobu odvádět s rukama svázanýma za zády, s vklíněným policejním pendrekem, což pak danou osobu nutí do ponižujícího a zřejmě bolestivého hlubokého předklonu. A to i v případech, kdy se daná osoba evidentně nebrání. Opravdu se zdá, že by česká policie měla jednou dostat důkladné školení v tom, co je to lidská důstojnost.

  A pokud toto školení nedostane, pak skutečně jedinou možnou cestou se jeví žaloba na příslušný orgán.
  June 24, 2016 v 10.57
  Jak by mě k tomu přinutili
  Svléknout se pro nesmyslnou osobní prohlídku odmítl slavný tykadlový řidič Roman Smetana ve vězení. Přinucen byl velmi hrubě a bolestivě:

  http://blisty.cz/art/66586.html
  http://blisty.cz/art/66761.html
  http://blisty.cz/art/66781.html
  OG
  June 25, 2016 v 8.02
  Prohlídka, nebo trest?
  Kdysi jeden starý soused vypravoval, jak v mládí za první republiky prováděli s kluky cosi nezákonného. Chytil je obecní policista a zavřel do "šatlavy". Nebyla podána žaloba, nebylo řešeno s orgány pro mladistvé, nešli do polepšovny. Každému provinilci bylo domluveno, dostal bez soudu pár ran obuškem a byl poslán domů, kde otcové přidali svůj díl "domluvy". Tenkrát to ještě šlo, protože nebyla lidská práva a bezbřehá demokracie. Často bylo pár facek lepší, než záznam v trestním rejstříku a doživotní cejch "kriminálníka". Dnes je lidská důstojnost brána už docela jinak. A jinak se taky odehrává řešení nezákonností a přestupků. Dříve jste dostali "flastr" během pár dní, či týdnů, dnes to trvá někdy i desetiletí. A nikdy nevíte, jak to dopadne. Policisté zadrží evidentního lumpa a obratem jim ho soudce propustí. Je dost případů, kdy takto propuštěný zadržený následně spáchal další nezákonnost, často i nejtěžší. Skvělá motivace pro práci strážců zákona, že? Demonstrant se odmítne legitimovat, opustit prostor, případně na policistu plivne a ten ho zadrží za pomoci chvatů. Drzé čelo lepší, než poplužní dvůr - demonstrant si hned stěžuje a rozmázne se to v médiích. Policejní brutalita! Tohle ale není demokracie, lidská práva a právní stát!
  A nyní k meritu věci. To, co se aktivistkám stalo je bezesporu prasečina, která se musí postihovat.. V dnešní době to lze ale chápat i jako projev frustrace policistů, kteří mají často pocit, že oni permanentně tahají za kratší konec, než lumpové. Taková prohlídka, brutální způsoby zadržení a podobné akce lze tedy chápat i (mimo třeba pouhé opojení mocí, psychopatické sklony k sadismu atd.) jako okamžité potrestání osoby, zadržené pro nějaký přečin. A není opravdu věcí aktivistů posuzovat na ulici, jestli výzva policistů k vyklizení prostoru, či k předložení dokladů je v dané chvíli zákonná. To musí zhodnotit soud. Občan se musí ze zákona podrobit výzvě a neklást odpor. Později si může zákonnou cestou stěžovat. (Odhlédněme od výsledku takové stížnosti - závisí stejně hlavně na houževnatosti stěžovatele.) Protože i demokracie má svoje pravidla a povinnosti, nejenom práva. Pokud se ovšem přikloníme k anarchismu, jako základnímu postoji ke světu, pak to je jiná. Pak nezbývá, než policii zrušit a rozdat zbraně lidem, aby si vše vyřešili sami mezi sebou . Koneckonců to je ta opravdová demokracie, jak řekl kdysi Fidel Castro.
  Pozor! Tímto nechci v žádném případě omlouvat onen případ! Ale je, myslím, nutné neřešit takové věci jenom v jejich konkrétních případech. Je třeba se zamyslet nad stavem společnosti a celým systémem takzvané demokracie a lidských práv, není-li na něm něco špatného a není-li třeba s ním dělat něco systémově. Jinak se z toho nikdy nevyhrabeme a podobné případy budou možná stále častější.
  JP
  June 25, 2016 v 12.52
  Pane Gürtlere, stalo se před léty v bavorském městě Mnichov, že se zde konala demonstrace, většinou mladých a značně popuzených demonstrantů, tuším že se jednalo o protest proti nějakým počinům NATO oněmi demonstranty považovanými za militaristické.

  A stalo se, že jedna velká skupina demonstrantů byla obklíčena policií - a takto na veřejném náměstí zadržována po celou řadu hodin, bez možnosti i zajít si na toaletu.

  Ano, je dosti pravděpodobné, že oni demonstranti předtím ignorovali příkaz policie k vyklizení prostoru; nicméně (dokonce i) bavorský soud následně rozhodl, že tento postup ze strany policie byl nezákonný, a že eklatantním způsobem narušil občanská a osobnostní práva demonstrantů. Kterým pak bylo přiznáno odškodnění.

  Zkrátka: jsou okamžiky, kdy demonstrující občan 1. má závažné důvody k tomu neuposlechnout příkazů policie; a 2. i když se občan dopustí určitého narušení pořádku, to ještě ale vůbec není nějakým "glejtem" pro policii, aby ona na to reagovala zcela nepřiměřeným zásahem proti základním právům občanů.

  Pane Gürtlere: je sice pravda že celá ta koncepce demokracie a tzv. "lidských práv" v určitých oblastech kulhá přinejmenším na jednu nohu; ale na straně druhé jsou určité situace, kdy můžeme být skutečně velice šťastni, že máme alespoň tohle. Protože nebýt těchto zákonných omezení státní moci, pak by zde velice rychle mohlo zase zavládnout "pendrekové právo", jaké platilo za totality.
  OG
  June 26, 2016 v 7.24
  Pane Poláčku, stalo se před lety v jednom francouzském (britském, německém, českém - doplňte dle přání) městě, že se zde konala demonstrace mladých...atd. lidí. Policie je vyzvala, oni uposlechli a policie nikoho nezadržela a nešikanovala. Média i lidskoprávní organizace ostrouhaly a soud se žádný nekonal. Doufám, že chápete tuto nadsázku!
  Jinak, prosím, přečtěte si můj poslední odstavec! Začíná - cit.:"Pozor! Tímto nechci v žádném případě omlouvat onen případ! " Dobře - ještě jednou - tímto NECHCI OMLOUVAT postup policie. Jasně jsem napsal, že je to prasečina! Myslím, že bychom se v přímém hovoru na mnohém shodli, jenže psaná diskuse není příliš dokonalá. Je třeba pozorně číst a chápat správně napsané. Jestli jsem se vyjádřil neobratně a nesrozumitelně, omlouvám se. Jen bych ještě upozornil, že jsou situace, kdy občan, organizace, stát mají závažné důvody neuposlechnout příkazů, zákonů, mezinárodních úmluv atd. Z toho pak vznikají nezákonná chování občanů, nezákonná jednání policie, nezákonnosti soudů, ekonomické sankce bez opory v mezinárodním právu a nakonec také ozbrojené konflikty, či přímo vojenské agrese - téměř vždy ve jménu ušlechtilých idejí (zpravidla agresorových). Obhajujete mučení v amerických věznicích, kde jsou v rozporu s mezinárodním právem a dokonce i zákony USA drženi roky tzv. "zajatí teroristé"? Přece je ušlechtilé bojovat proti teroristům, že? Já si ale myslím, že tento přístup není to pravé ořechové a porušování jakýchkoliv norem není správné. Správné je, udělat všechno pro to, aby se špatné normy změnily.
  A závěrem ještě povzdech - jak dlouho se ještě budeme všichni ohánět totalitou? Tak si spočítejte demonstrace za totality u nás, počet zadržených, zraněných, zabitých atd., porovnejte s nějakým srovnatelným západním státem ve stejné době, dejte na stůl čísla a pak se můžeme bavit. Jinak jde jen o dojmy a nikoliv o pojmy. "Pendrek" (hůl, bič, meč atd.) platil za správnou vládní politiku od doby vzniku první státní moci někdy před deseti tisíci lety, tak to sem účelově nezatahujme a neblbněme lidem hlavy. Násilí vyplývá už ze základní definice státu a jeho funkcí. S tím se prostě nedá nic dělat. Zrušme jakýkoliv stát, nebude pendrekové právo. Bude anarchie a klid. A pak tedy budeme šťastni, že budeme mít aspoň to. Možná...
  JP
  June 26, 2016 v 10.24
  Demonstrace a zákon pořádku
  Jistě, pane Gürtlere, kdyby občané/demonstranti vždycky na slovo poslouchali pokyny a příkazy policie, byl by naprostý klid. Občané rozhněvaní těmi či oněmi nepořádky by si své protesty v poklidu mohli vyříkat v útulných hospůdkách, nedošlo by k žádnému násilí, policie by se pak nemusela dopouštět žádných přehmatů, nemusely by se následně konat žádné soudní procesy proti této policejní zvůli. Byl by naprostý klid.

  A tak zase jednou vzpomínka na minulost: když se v šedesátých létech například Německem (ale obdobně i Francií apod.) převalila vlna především studentských demonstrací, byly to události velice vášnivé, a v mnohém i násilné. A pokyny a příkazy policie byly to poslední, na co by ti demonstranti brali jakýkoli ohled. Ovšem, "reakce" policie byla tomu odpovídající: celá řada demonstrantů zraněných policejními pendreky, jeden demonstrant zastřelen. Tato vražda - a o nic jiného se nejednalo - tehdejšími státními orgány nikdy nebyla řádně vyšetřena.

  Takže: demonstrace násilné, v tomto smyslu ilegální - jenže to byly právě a jenom tyto "nelegální" demonstrace, které zásadně změnily tvář Bundesrepublik Deutschland. Byly to právě tyto demonstrace, které poválečné autoritativní, v mnohém ohledu ještě postnacistické Německo dokázaly přivést na cestu skutečné demokracie, se skutečně fungujícím moderním právním státem. Kde si už policie opravdu nemůže dovolit jen tak zmlátit jí nepohodlné demonstranty obušky, protože zde existuje skutečně nezávislé a kvalitně fungující soudnictví.

  Pane Gürtlere: kdyby bylo možno spolehnout se na to, že (demokratický) stát funguje a působí naprosto solidně a slušně v zájmu svých občanů, a že slyší na jejich oprávněnou kritiku - pak by skutečně bylo možno naprostým právem žádat od občanů, aby svou kritiku a své podněty vyjadřovali jenom naprosto nekonfliktním způsobem.

  Jenže, nedá se nic dělat: i tento "demokratický" stát (a tím spíše za podmínek kapitalismu) je plný nesmiřitelných protikladů, a má sklony k autokracii. Za těchto podmínek požadavek, aby demonstranti svůj protestní potenciál ventilovali jenom takovým způsobem, který jim právě tento stát předepíše respektive povolí, je za prvé iluzorní, a za druhé by to znamenalo právě těm protestům týkajícím se těch nejspornějších témat předem podvázalo jejich sílu.

  Pane Gürtlere, aby bylo jasno: já skutečně nejsem z těch, kteří by chodili do divokých demonstrací házet kameny. A opakovaně jsem právě takovéto typy levicových demonstrací zavrhl - s tím, že se obracejí jenom proti vnějškovým symbolům panujícího systému, ale nejdou k podstatě věci. Ale na straně druhé, paušálně zavrhnout vášnivé demonstrace jenom ve jménu jakéhosi všemu nadřazeného "pořádku" - to se nedá nic dělat, ale skutečný život je opravdu někde jinde.
  June 26, 2016 v 10.52
  Nejsem rasista, ale...
  Samozřejmě, že to co se stalo, jak se to stalo, neschvaluji, ale kdyby se stalo něco jiného nějak jinak, mohlo by to být něco úplně jiného — to není argument, to je blábol. Stejně jako je naprosto nepřijatelný, bez výhrad a bez omluv, rasismus, je naprosto nepřijatelné i ponižování lidí a zneužívání moci policií.

  Policista ve službě nemá právo na žádnou frustraci, žádné lidské slabosti, žádnou omluvu.

  Policista jako člověk má právo na řádný odpočinek po práci, na dovolenou na zotavenou, na psychologickou pomoc, a když ani ta nepomůže, na odchod ze služby. Ve službě má povinnost sloužit, a pokud selže, nic ho neomlouvá. Služba policisty je náročná a zodpovědná, ale to je nutné řešit péčí o policisty, jejich odměňováním a jejich výběrem a výcvikem, ne oslabováním nároků na ně. Policista ve službě má velkou moc, dokonce, podobně jako lékař, přímo moc nad životem a smrtí, je konec konců ozbrojen, a s takovou mocí nikdo nesmí nakládat nezodpovědně nebo svévolně, nikdo jí nesmí zneužívat, a zneužije-li ji kdokoliv kdykoliv, za jakýchkoliv okolností, musí být za to přísně potrestán.

  Policie snižuje míru násilí ve společnosti tím, že vykonává státní monopol na násilí. Zákony omezující práva občanů na užívání násilí a ozbrojování se na jedné straně a výzbroj, výstroj, výcvik a organizace policie na straně druhé k tomu zajišťují, aby policie byla vždy silnější než občan. Aby to fungovalo, nesmí policie nikdy své silové převahy sebeméně zneužít a musí existovat způsob dohledu nad policií, který selhání a excesy rychle trestá a v mezích možností napravuje. Systém dohledu nad policií musí co možná nejspolehlivěji fungovat jako ochrana občanů před policejními excesy, a samozřejmě musí být zároveň co nejlépe zajištěn proti zneužívání k likvidaci nepohodlných policistů.

  U nás jsme, bohužel, byli svědky, jak Generální inspekce bezpečnostních sborů odstranila policejního prezidenta (Petra Lessyho), který se dostal do konfliktu s Miroslavem Kalouskem, zatímco opakovaně zametala pod koberec případy policejní svévole a brutality (jako mlácení squatterů, kteří dokonce jen symbolicky na jediný den obsadili vilu Milada, a rozbíjení jejich věcí).

  Jakmile začnou policisté moci nad občany zneužívat a jakmile se stane pravidlem, že jim to projde, přestává policie plnit svou úlohu ochránce společnosti před násilím, naopak se stává jeho zdrojem, nejsilnější zločineckou bandou ve městě. Občané jsou takovou policií místo toho, aby si poklidně žili bez násilí a spoléhali na ochranu policie, tlačeni k tomu, aby žili ve strachu, ozbrojovali se, učili se bránit sami, a to nejen jeden proti druhému, ale také, ba možná především, proti policii.

  Beztrestnost policistů, kteří zneužívají své moci, vychovává zabijáky policajtů.
  MP
  June 26, 2016 v 11.30
  Otovi Gütlerovi
  Tady nejde o změnu norem. Policie určité věci dělat nesmí a policisté to vědí. A určité věci smí dělat, ale v odůvodněných případech a policisté by měli vědět, že riskují přinejmenším nepříjemné soudní tahanice, pokud tyto věci dělají a dobře zdůvodněné je nemají.

  Frustrace a vylévání vzteku se u policie jmenuje selhání a jde jen o to, kdo selhal (když se například pošlou nedobře vycvičení policisté,aby stáli osm hodin v černém na letním sluníčku a hlídali partu prajásaných a prepitých odrostlejších děcek -- pak za skandál kolem Czech-Techu může spíš velení než ti kluci, co nepřiměřeně zasáhli). A selhání, které porušuje práva jiných lidí, bývá zvykem stíhat.

  I když vidíte, kecám, určité normy je třeba změnit. Opakovaně slyším zástupce české policie či MV, jak vysvětlují, že kamerový systém v místnosti se zadrženými "bohužel, právě nefungoval" či někdo "smazal po dvaceti čtyřech hodinách záznam, my to tu tak děláme."

  Chirurg, který zapomene v pacientovi nůžky, má malér -- třebas to bylo po několikahodinové operaci a on byl zcela vyčerpán. Nevidím důvod, proč by analogicky odpovědný představitel policii, pokud došlo k takové politování hodné událosi, jako je ztráta záznamu ausgerechnet při podezření z násilí na zadržených, neměl letět na minutu pro ztrátu důvěry. Zatím pokud vím, nikdo z nich nepřišel ani o prémie.
  OG
  June 26, 2016 v 12.40
  Naposledy
  Prosím všechny zúčastněné, aby si pozorně přečetli mé texty výše a nehledali v nich něco, co v nich není! Neříkám, že policie má šikanovat lidi, kteří dodržují zákony - viz. Ústava, Zákon o shromažďování atd. Říkám, že je třeba dodržovat normy na všech stranách. Občan má svá práva a povinnosti, policie má svá práva a povinnosti. Pokud někdo vybočí ze stanoveného rámce, je nutno ho postihnout. Frustrovaný občan nemá právo chovat se mimo rámec zákona ani na povolené demonstraci, stejně jako frustrovaný policista nemá právo se chovat mimo rámec jeho povinností, daný zákonem. Tečka. Na tom není nic k polemizování. To je prostý fakt. Událost popsaná v článku je odsouzeníhodná a tím to končí. Stejně jako je odsouzeníhodné případné nezákonné chování některých aktivistů. Pokud chceme tohle zpochybňovat, pak zpochybňujeme náš tzv. demokratický společenský systém.
  Děkuji všem zúčastněným za reakce a omlouvám se...už mi došly argumenty, takže "finito est".
  JP
  June 27, 2016 v 13.55
  Pane Gürtlere, nejde o to že bychom byli tak nechápaví. Jde o to, že zpochybňujeme Váš základní postoj.

  Naprosto jednoduše: demonstranti mohou za určitých okolností mít právo na základě "vyššího principu mravního" porušit platné normy. Policie takovéto právo nemá, a zásadně nikdy mít nesmí.
  IH
  June 27, 2016 v 16.43
  Policisté jako politici: s vděčností počítat nemohou, ale musí se chovat, jako by se setkávali jenom s ní
  Soudím, že vyspělost společnosti se pozná spíše z nároků kladených na strážce pořádku, než z očekávání "krotkosti" veřejnosti.

  Od roku 1989 jsem viděl aspoň deset případů, kdy se policisté vůči lidem zachovali zcela nemístně. Neviděl jsem však ani jeden, kdy by se dopouštěl nějakého útoku vůči příslušníkům policie občan. (Příkladem prvního jednání bylo např. dloubání "pendrekem" do spícího bezdomovce na stanici (pražského) metra Národní (!) přesně 17. listopadu (!) 1994. Jiným bylo stříkání slzného plynu do očí spícím bezdomovcům nad chladným ránem někdy v roce 2007 na rohu Václaváku a Jindřišské (před účelovým odstraněním laviček). Uvést bych ale mohl i čerstvější přešlapy.
  Ostatně i v samoobsluze je tomu nejinak. Někteří nakupující mohou, i když by neměli, třeba nechat odstavený plný vozík, neboť se udělala fronta. Jsou i tací, kteří osahávají rukou rohlíky nebo kteří dávají na jiné nevhodné místo zboží (vč. toho z mrazících boxů). Apod. Mohou se proto zaměstnanci začít chovat arogantně? Asi ne...

  Občan by se neměl mít důvod bát napomenout chybujícího policistu. Zkuste to ale! Ani nemusí chodil se samopalem, jako nedávno.
  + Další komentáře