Hrubá politická chyba

Milan Smrž

Česká republika se rozhodla postavit výrobu elektřiny na jaderných základech a omezovat rozvoj obnovitelné energetiky. Preference jaderné energetiky před obnovitelnou je však hrubou politickou chybou.

Česká republika se rozhodla postavit výrobu elektřiny na jaderných základech a omezovat rozvoj obnovitelné energetiky. Spolu s Francií a Itálií se ústy svých čelných představitelů pokouší ovlivnit velmi nadějně započatou evropskou cestu obnovitelné energetiky. Jaderná energetika podkopává evropské úsilí o udržitelné technologie a z hlediska řešení klimatických problémů, zajištění bezpečnosti dodávek energií a ekonomického provozu energetických zařízení i podstupovaných zdravotních, bezpečnostních a vojenských rizik je nepřijatelnou technologií.

Důvodem pro toto jednání je především obrovský úspěch obnovitelných energetických technologií, který mnohonásobně předčil veškeré prognózy a který zásadním způsobem ohrožuje pozici energetických monopolistů a s nimi spojených mocenských zájmů.

Světové klimatické problémy nelze řešit výstavbou nových jaderných elektráren (JE). K pochopení této skutečnosti postačuje elementární úvaha. V současné době je pouze 2,6 % celkové energetické spotřeby světa kryto z jaderné energie a tento podíl bude v nejbližších letech stále klesat. I kdyby se na celém světě zvýšil během 3040 let počet o nereálných 1 000 JE, klimatický problém by to nevyřešilo, protože podíl jaderně vyráběné energie by se zvýšil na cca 68 %. Vedle toho je ale potřeba počítat s tím, že stávající světový park JE je zastaralý (průměrné stáří 23 let) a desítky reaktorů bude nutno v dohledné době deseti let odstavovat. Při posuzování reálnosti rozvoje jaderné energetiky už z hlediska ochrany klimatu je nutno brát v potaz několik dalších faktorů stále se zvyšující nepřímé emise oxidu uhličitého spojené s celkovým cyklem výroby elektřiny z uranu či docházející zásoby uranu a nárůst ekologických škod při jeho těžbě.

V současné době je ve světě rozestavěno 59 reaktorů. U většiny z nich se plánuje najetí do roku 2018. Investičně schváleno k výstavbě, případně již zadáno je 114 jednotek, z toho 94 v Asii (Indie, Čína, Japonsko, Jižní Korea, Indonésie). Tento optimistický scénář by představoval mírný celosvětový růst JE do roku 2030, což nelze vidět jako přínos k řešení klimatického problému.

Předpovědi světového jaderného vývoje vytvořené přední evropskou prognostickou organizací vidí jadernou energii kritičtěji. Podle nich nelze do roku 2030 počítat s žádnou renesancí jaderné energie, počet reaktorů, instalovaný výkon a vyrobené množství proudu budou klesat. K roku 2020 lze počítat se snížením počtu provozovaných JE o 22 % a k roku 2030 o 29 % ve srovnání s rokem 2009. Předpověď se opírá o historický vývoj jaderné energetiky a skutečnost dobíhající provozní doby reaktorového parku.

Zcela mylně se veřejnosti představuje atomová energie jako bezpečný energetický zdroj. Jakkoliv zvyšující se technický a technologický rozvoj může přispět ke zvýšení havarijní bezpečnosti, nelze v žádném případě fatální následky provozu JE vyloučit. Na zvýšení rizika se podílí samozřejmě počet provozovaných elektráren a prodlužování doby jejich provozu. Vedle rizika možných havárií a úniků radioaktivity se po 11. září 2001 reálně objevila možnost teroristických útoků. Většina současných elektráren je chráněna (je-li vůbec) před pádem letadla do hmotnosti soudobé vojenské stíhačky (28 tun), zatímco běžná dopravní letadla mají hmotnost až dvacetinásobnou. Válečné konflikty se většinou vůbec v potaz neberou.

Ale i každodenní provoz jaderných elektráren, bez hlášených poruch, je předmětem zdravotních rizik.

Třicet let otázek, zda atomové elektrárny mají nějaký zdravotní efekt na obyvatelstvo v okolí, bylo zodpovězeno koncem roku 2007 v tzv. Kikk studii, v níž bylo prokázáno, že čím blíže k jaderné elektrárně leží bydliště dítěte, tím také roste pravděpodobnost, že onemocní rakovinou nebo leukemií. Toto riziko je prokazatelné do vzdálenosti 50 km. V bezprostřední blízkosti jaderné elektrárny do 5 km je riziko vzniku leukemie u dětí do 5 let dvojnásobné.

Podle loňských studií se v okolí jaderných elektráren rodí více chlapců než odpovídá dlouhodobému průměru. Dochází k porušení tzv. sex odds poměru pohlaví, který za normálního stavu činí 105106 ku 100 ve prospěch chlapců. Změněný sex odds byl dokumentován také v Evropě po černobylské havárii ve srovnání evropských států a USA. V Evropě se podle dokumentovaných údajů narodilo od černobylské havárie o několik stovek tisíc dívek méně. V okolí jaderných elektráren je tak ohrožována naše životní podstata náš vlastní genetický materiál, protože určité procento dívek, ale i chlapců (podle výsledku studií 3:1) se vůbec nenarodí. Znamená to, že podprahová nebo zatajovaná radiace z provozovaných jaderných elektráren ovlivňuje vývoj lidského embrya na samém počátku života. Nemáme žádnou jistotu, že se tento vliv neprojeví v pozdějších stádiích života či v dalších generacích.

Česká republika implementovala na základě evropských směrnic zákon 280/2005 Sb. a současně k němu stanovila výkupní ceny. Počátkem roku 2010 byly výkupní ceny pro volně stojící fotovoltaiku v ČR o 67 % vyšší než v Německu. To samozřejmě vyvolalo obrovský zájem především zahraničních investorů, kteří v ČR vystavěli veliké fotovoltaické elektrárny na polích a lukách. Nebyla stanovena žádná cenová preference nebo nařízení, které by tyto stavby směrovaly na brownfieldy či obdobné plochy. Rovněž nebyl stanoven adekvátní cenový rozdíl mezi velikými a malými instalacemi, jak je tomu v okolních zemích. To samozřejmě vedlo k enormním ziskům majitelů velikých fotovoltaických zařízení. Za tuto chybu čeští občané platí vyšší cenu za kilowatthodinu z obnovitelných zdrojů než občané němečtí, což je ještě podtrženo nižším průměrným platem. Touto cestou se podařilo vyvolat v české veřejnosti nedůvěru a nezájem o obnovitelnou energetiku.

Často se argumentuje technickými důvody při připojování fluktuujících obnovitelných zdrojů, to ovšem, jak vyplyne z následujícího, je pouze výmluva, která nemá žádné technologické opodstatnění. Německo plánuje zvýšení instalované kapacity fotovoltaiky do roku 2020 až na 50 až 72 GW, což by odpovídalo v ČR 4,5 až 6,5 GW, což je 2,5 až 4násobek současného dnešního instalovaného výkonu fotovoltaiky. Současná síť je schopna v Německu přijímat asi 2 % fotovoltaického proudu. Dále se vedle výstavby nových sítí počítá s technicko-organizačními opatřeními, která by umožnila síťovou implementaci 5072 GW výkonu fotovoltaiky v BRD do roku 2020. Jedná se o síťové prvky, které umožní dodávat do stávajících sítí, bez výstavby nových či jejich posilování, až o 200 % energie více, využití „smart grids“, především řízení spotřeby, doplnění kogeneračními plynovými (bioplynovými) jednotkami a výstavbou velkokapacitních akumulačních systémů.

Elektrický výkon JE nelze rychle regulovat, z tohoto důvodu nejsou tyto elektrárny kompatibilní s obnovitelným systémem se zcela jinou dynamikou. Naopak v přechodné době lze využít paroplynových elektráren na zemní plyn nebo bioplyn s výhodou v kombinaci s tlakovými zásobníky vzduchu, které se budou plnit v obdobích přebytku obnovitelného proudu v síti.

Jaderná energie se často honosí tím, že je nejlevnějším zdrojem. Jaderná energie je levná jenom proklamativně. Odhady světových univerzit a ratingových agentur hovoří o jiných cenách v roce 2009 odhadují po přepočtu MIT 1,7 Kč/kWh a PricewaterhouseCoopers 2,5 Kč/kWh. Rovněž se prodražují stavby současných EPR ve Finsku i Francii oproti původním předpokladům dosahují současné odhady dvoj- až trojnásobku. Další finanční privilegia má jaderná energie na základě smlouvy Euratom, jako například nezdanění odvodů na budoucí likvidaci, nízký strop na pojištění následků havárie a neuplatnění DPH na určité stavební komponenty při výstavbě jaderné elektrárny. Náklady na konečnou likvidaci celé elektrárny většinou nejsou v cenách jaderné energie uváděny a jsou většinou neseny veřejností.

Nárůst nákladů na výstavbu atomových elektráren je již evergreenem. V 80. letech byl posuzován nárůst ceny 75 amerických jaderných reaktorů: původně předpovídané ceny 45 miliard USD se ve skutečnosti více než ztrojnásobily na 145 miliard USD. V roce 2005 byl posuzován nárůst cen indických reaktorů, tedy cen v zemi s nejnovějšími zkušenostmi ve výstavbě. Bylo zjištěno, že náklady na kompletní výstavbu 10 posledních reaktorů se v průměru zvýšily o 300 %. Obdobně se prokázalo ve studiích MIT a IEA, že původně stanovené náklady na výstavbu nové generace reaktorů ve výši 2 miliard se ztrojnásobily na částky mezi 6 a 8 miliardami USD. Původní cena finského reaktoru EPR byla národním parlamentem schválena ve výši 2,5 miliardy eur, kontrakt s firmou Areva byl podepsán na 3 miliardy. Po 4 letech dosáhl rozpočet výše 5,5 miliardy eur a stavba se prodloužila o několik let.

Soudobá konvenční energetika stále zvyšuje náklady jak kvůli cenám primárních energetických surovin, tak i kvůli růstu cen zařízení. Obnovitelná energetika naopak snižuje ceny zařízení a žádné náklady na primární energii (s výjimkou biomasy) nemá. Větrná energie již dnes na základě studií v několika zemích snižuje cenu elektrického proudu na burze vlivem tzv. „merit order effect“ o 323 eur/MWh.

Zatímco ceny konvenčního proudu rostou, ceny proudu obnovitelného klesají. Na tomto trendu se v dohledné době nic nezmění. Během 3 let, tedy dříve, než se čekalo, bude v Evropě dosaženo tzv. „grid parity“, tedy okamžiku, kdy proud z vlastní fotovoltaické elektrárny bude levnější než proud dodávaný z veřejné sítě. Jakmile dojde k takové situaci, bude stále přibývat lidí, kteří budou spotřebovávat svůj proud sami, a stále méně spotřebitelů bude ochotno kupovat drahý proud z atomových elektráren.

Působí zde ale i další faktory: spolu s výrazně se prodlužující dobou stavby (Olkiluoto i Flamanville) rostou finanční náklady, především úroky, a rostou energetické náklady na stavbu a zvyšuje se energetická návratnost EROI (energy return on investment). Se snižujícím se obsahem uranu v rudě samozřejmě opět tento parametr klesá a může časem dosáhnout i velmi nepříznivých hodnot. Blíží se hranice obsahu uranu, kdy se celkový energetický přínos začne rovnat nule.

Do současné doby bylo vytěženo na světě celkem milion tun uranu, pro nějž nikde na světě neexistuje žádné trvalé úložiště jaderného odpadu; jsou známy problémy se severoněmeckým úložištěm ASSE II. Ukládat jaderný odpad na potřebné stovky tisíc let znamená hazardovat neodhadnutelným způsobem s životními podmínkami na této zemi.

V rámci výzkumu Evropské komise v roce 2010 bylo zjištěno, že 52 % Evropanů považuje JE za riskantní pro sebe a svou rodinu a pouze 17 % Evropanů si přeje nárůst jaderné výroby elektřiny.

Preference jaderné energetiky před obnovitelnou je výraznou politickou chybou, protože k tomuto rozhodnutí neexistují žádná technická, ekonomická ani organizační odůvodnění.

Jaderná cesta maximalizuje zisk energetického monopolisty s tím, že některé položky budou hrazeny z veřejného rozpočtu, a to stále v narůstající míře. Rozšíření jaderné výroby přinese relativně málo vysoce specializovaných pracovních míst ve srovnání s branží obnovitelnou, která dá vzniknout velikému počtu nových pracovních míst v různých oborech.

Obnovitelné zdroje využívají domácí primární energetické zdroje, což znamená, že zásadně snižují dovozní závislost na energetických surovinách, a tím také závislost geopolitickou. Produkují pozitivní ekonomické přínosy. Obnovitelná energie je nevyčerpatelná a nemůže se stát předmětem válek (Irák) ani nespravedlivého obchodu (Nigérie).

Obnovitelné zdroje oživí lokální ekonomiku, což nelze říci o centrálních jaderných zdrojích. Jedinou racionální a udržitelnou cestou je 100% energetické zásobování obnovitelnou energií. K tomuto cíli se přihlásilo veliké množství lokálních iniciativ v Německu a Rakousku. Klimaticky a energeticky angažované regiony činí již dnes přes 52 % celkové plochy Německa. Zde v mnohých chtějí dosáhnout kýžených 100 % obnovitelné elektřiny do roku 2030.

Autor text v rozšířené formě zaslal premiérovi, ministrům životního prostředí, průmyslu a obchodu a zdravotnictví, předsedům politických klubů a některým parlamentním výborům.

  Diskuse
  MN
  February 15, 2011 v 10.01
  Elektromobily
  Obávám, že současný boom jaderné energetiky souvisí s omezenými zásobami ropy pro automobily (pro letadla, chemický průmysl a "obranu" bude zatím asi nenahraditelná) a s rozvojem elektromobility. Je otázka, zda jsou nahraditelné zdroje schopny pokrýt i tuto potřebu, která vznikne během příštích 20 let (a stále narůstá). I při přechodu nákladní dopravy na železnici problém zůstává. Také je otázka, zda si v budoucnosti bude tržní lobby ochotna připustit, že dovoz židlí z Číny a jogurtů z Německa je mrhání přírodními zdroji (možná to vyřeší vyšší cena ropy).
  February 15, 2011 v 11.48
  Nevím, nakolik je autor statě fundovaný vyjadřovat se k energetické politice a obvzlášť k jaderným elektrárnám. Pokud jsem k problematice JE četl stanoviska profesora Janoucha, byla diametrálně odlišná. Člověk ale nemusí být fyzikem, aby ho hned napadlo, že větrné elektrárny jsou značně nestabilní a provozovat něco, za čím musíte mít ještě záložní zdroj, je nesmysl a u slunečních je na místě ta sama otázka, co v době, kdy slunce nesvítí? A navíc ta pole, kde se něco pěstovalo, jsou na nich panely, co budeme jíst? Původně dobrá myšlenka, že solární panely budou na střechách domů, nebo na nevyužitých prostranstvích, byla zdiskreditována nájezdem chamtivců za pomoci zjevných odpůrců ekologického myšlení, kteří teď tvrdí "vidíte, za tohle můžete děkovat ekologům". Solární panely jsou dobré někam na poušť, tady jsou neefektivní a je nutné problém řešit jinak.
  TT
  February 15, 2011 v 12.48
  Zdařilá Romanova propaganda
  Milan Smrž je místopředsedou evropské sítě Eurosolar a dlouhodobě se zabývá modely 100% zásobování OZE.
  Pan Janouch je jaderný fyzik, který od dob svého studia na Lomonosově Univerzitě v Moskvě propaguje jadernou energetiku a těžko předpokládat, že by toho nechal.
  Člověk skutečně nemusí být fyzik, aby si nespočítal, co je levnější a kolik energie skutečně potřebujeme. Pan Janouch se mýlil v devadesátých letech, když podporoval dostavbu Temelína a mýlí se i nyní, když opět tvrdí, že JET nám pomůže vykrýt narůstající spotřebu energie.
  Co dělat, když nefouká vítr a nesvítí slunce je popsáno v článku - prostě mít energii naakumulovánu v dalších zdrojích.
  Stavět fotovoltaiku na zemědělské půdě je stejný nesmysl, jako na ní stavět jiné zdroje energie, likvidovat ji kvůli uhelným či uranovým dolům, továrnám či skladům. A také to chce říci co s ní, protože při současné zemědělské a proimportní politice na ní stejně pěstujeme čím dál méně.
  A říkat, že tady jsou fotovoltaické či termické solární panely v Čechách neefektivní, ukazuje prostě na neznalost problému...
  TT
  February 15, 2011 v 13.16
  Neprofesor František Janouch
  František Janouch není a nikdy nebyl profesorem. Má nějaké čestné profesury z Ruska (podle Pčese z Kijeva), ale ty se nepoužívají při oslovení. Kdysi sice vyprávěl, že získal profesuru od švédské akademie věd, ale vzhledem k tomu, že tato žádné tituly neuděluje, už to netvrdí.
  Inu to jsou ti praví čeští odborníci...
  MS
  February 15, 2011 v 17.31
  Elektromobily jsou spíše spojencem OZE
  Milý pane Nováku,
  mám za to, že jistou část důvodů za propagací jaderné energetiky činí elektromobily a představa, že se tyto budou napájet vodíkem z přebytečného nočního jaderného proudu. Ale ten hlavní důvod propagace jaderné energie je udržení hegemonie energetického komplexu a přísun peněz jejich provozovatelům. Prodloužení životnosti sporných jaderných elektráren v BRD přinese ročně jejich provozovatelům 10mlrd euro. To už za lobbing přece stojí!
  Vodíkový cyklus pohonu aut - od elektrického proudu ke kolům -není v současnou chvíli příliš účinný, má 25% a při započtení účinnosti současných elektráren se dostáváme pod 10%.
  Podle propočtů fy JUWI stačí na 1 milion elektroaut 160 větrných turbín moderní konstrukce. Ale hlavně elektromobily mají potenciál vyrovnávání špiček výroby a spotřeby z fluktuujících zdrojů. Takový program jede již experimentálně v Kalifornii a jmenuje se "car to grid".
  Pokud se týče zmíněných dovozů, tak to teoreticky vidím snadné - ale jistě pro to neexistuje politická vůle: Připustit do volného obchodu pouze to zboží, u něhož by byly splněny minimální ekologické a sociální standardy. Chápu ale, že i realizace by byla dost svízelná.
  February 15, 2011 v 17.48
  Škoda jen, že místo konstantování o mé neznalosti problému, jste mě tento neosvětlil. V každém případě, vy i autor článku, jste pro věc zapáleni a to na jednu stranu pak znamená, že vaše argumentace je pak až příliš účelová, vypichujete to,co se vám hodí a na druhé straně bagatelizujete skutečné problémy tzv. čisté energie. Fráze "nakumulování energie do dalších zdrojů" je toho důkazem. Výkon jaderné a fotovoltaické elektrárny, přepočítaný na metr zastavěné plochy, je rovněž nesrovnatelný. Co se týče současného nevyužití zemědělské plochy, to by mělo být mimo diskusi, určitě v krátkém časovém horizontu bude po zemědělské půdě poptávka, v našem kraji je ostatně už dost velká. Píšete, že se profesor /ne dle vyprávění pana Janoucha, ale dle Wikipedie/ Janouch mýlí. To není těžké napsat. ale asi je mnohem těžší o tom přesvědčit ostatní. K tomu je ale třeba víc, než zpochybńování jeho titulu.
  TT
  February 15, 2011 v 21.57
  Neprofesor a fráze
  Pane Ševčuku, ani na kvalitativně velmi pochybné české Wiki nepíší, že by Janouch byl profesor. Při pečlivém čtení zjistíte, že je tam napsáno prof h.c. To znamená, že je profesor honoris causa, tedy čestný, a tento titul nemá naprosto nic společného se vzděláním ale se zásluhami, v tomto případě se zásluhami, které kdoví proč ocenila Kievská technika - tak to alespoň napsal Pačes, když se ho zeptali, jak přišel na to, že Janouch je profesor. Janouch tedy není profesor, jako Havel není doktor, i když titulů Dr h.c. má desítky. Pokud používal titul před jménem, je podvodník.
  Psal jsem to hlavně proto, že jste zpochybnil Smržovo erudici s tím, že Janouch tvrdí opak a k jeho podpoře jste tam mylně uvedl profesor.
  Nevím co myslíte tím, že "akumulaci do jiných zdrojů" považujete za frázi. Fráze je slovní spojení, které se stále opakuje, až to začne být klišé. To ovšem o mém slovním spojení (a je mi to líto) zatím stále neplatí. Banální frází je naopak "potřeba jaderné energie". Zkuste si to dát do vyhledavače a uvidíte sám.
  Akumulace do jiných zdrojů jsou např. Smržem zmíněné stlačování vzduchu pro využití v turbínách, přečerpávací elektrárny, akumulace tepla v různých roztocích a pod.
  Pokud je ve Vašem kraji nedostatek půdy, přijďte do mého kraje. Tam jí je dost. Sice tam kvůli uhlí zničili nejúrodnější kraj v Čechách, zbourali sto třicet vesnic, jedno tisíc let staré okresní město, několik desítek hradů a zámků, ale půdy je pořád dost, jen na ní nikdo nechce pracovat.
  MN
  February 15, 2011 v 22.34
  Ad MS
  Já samozřejmě nepatřím k atomové lobby (i když jsem shodou okolností studoval FJFI), nicméně pořád si neumím představit těch 160 větrných elektráren a k nim připojený milion aut, když 14 dní nebude foukat vítr. Také se musím usmívat, když čtu o instalovaných 1800 MW slunečních elektráren (srovnatelné s Temelínem) , ovšem v poledne v létě, když je jasno. Ale co v noci, resp. když je zataženo (v lednu 42 hodin slunečního svitu). Kdyby se podařilo celosvětově propojit jih se severem a západ s východem, mohlo by to fungovat, ale je to technicky proveditelné?
  MM
  February 16, 2011 v 20.17
  k tématu...
  Pane Nováku to nemá smysl. S místními fanatiky se sice shodnete, že jedna a jedna jsou dvě, jakmile však zabrousíte do čísel přesahující dva řády narazíte jen na tupost stáda krav.

  Pokud jde o realistickou vizi blízké energetické budoucnosti:

  Třetina JE, třetina obnovitelné zdroje, třetina úspory – a to jsem velký optimista!

  Jinak pro ty co ovládají angličtinu doporučuji k přečtení a také jako téma na smysluplnější diskusi než jestli je pan XY pravý či falešný profesor následující text:

  http://www.economist.com/node/17647651?story_id=17647651

  Jinak, od autora článku bych velmi ocenil citace na studie o těch teratogenních a mutagenních účincích JE s dosahem 50km (a nemyslím tím Černobyl). Přijde mi to totiž jako ničím nepodložené kecy, kterými se v mých očích zcela diskvalifikoval. Doufám, že protijadernou agendu zde na DR zase brzy převezme pan Beránek. Ten má alespoň úroveň a ví, že lžemi nadělá víc škody než užitku.
  February 17, 2011 v 1.33
  Můj kamarád Oldřich Sklenář, který pracoval v oboru, mne uprosil k vložení jeho příspěvku s komentáři, ale zejména věcnými poznámkami k tématu diskuse. Tak tedy:


  "Vyborne pane Mistrik, vidim ze narozdil od zde vystupujicich fanatiku se alespon Vy umite vyjadrovat v mezich slusnosti a zdrzujete se osobnich vypadu, gratuluji ;)

  Jak vidite, zde uvedeny prispevek pana Smrze je prost jakychkoli primych odkazu. Nevim, jestli je obsahuje ona zminena rozsirena verze, ale timto bych autora pozadal, aby sem pripadne umistil radne citace. Protoze jsem liny hledat, tak bych osobne uvital napriklad odkaz na studie o neplanovanem narustu ceny vystavby JE...

  ad propojovani - teoreticky je to technicky proveditelne, dokonce se o tom vazne uvazuje (DESERTEC), ale prakticky je to dle meho nazoru nesmysl, protoze: investicni naklady, ztraty na vedeni, politicka stabilita uvazovanych zemi ad. ...stejna hloupost je i umisteni fotovoltaiky v kosmu (NASA v 60. letech a soucasnosti, Japonsko)

  ad akumulace - uz ted existuji funkcni technologie, namatkou:

  setrvacniky, zkusenosti z odsterdivek pro obohacovani uranu ostane mame uz cela desetileti :)

  tekute soli pro solarni koncentracni elektrarny (...opet viz chladici okruhy rychlych reaktoru :)

  produkce vodiku...krome jadernych lze pouzit i elektrarny vetrne (jak ukazuji Danove)

  problemem je prozatim jejich cena pripadne jine obtize technickeho razu, v kazdem pripade se ale nejedna o nic neresitelneho a naklady/navratnost investic do tohoto sektoru bude pravdepodobne lepsi, nez u novych jadernych technologii...

  ad plocha - prime srovnani zastavene plochy a instalovaneho vykonu je zavadejici, protoze bere v potaz pouze vlastni areal elektrany, tj. bez zapocteni uranovych dolu (thoriovych chcete-li ;), zavodu na obohacovani uranu, dopravni infrastruktury casto zbudovane zamerne pro pozdejsi elektrarenske ucely a v neposledni rade take mista pro ukladani - jak pouziteho jaderneho paliva, tak kompoment JE po skonceni zivotnosti. I casto zminovane naroky na pouzite stavebni materialy jsou v tomto svetle srovnatelne (s vyjimkou vzacnych kovu pro vyrobu pokryti palivovych suboru, legovani sten nadoby reaktoru atd atd...)

  Pro pana Smrze: u celkove spotreby by jste mohl zduraznit, ze se jedna o veskerou energii z PEZ, v pripade produkce elektriny vychazi jadro (...respektive jeho podil) lepe. Co se padu letadla tyce, tak je relativne lehci vojenske letadlo nebezpecnejsi, nez dopravni - vzhledem k penetracni schopnosti hrideli leteckych motoru, ktere jsou v pripade vicemotorovych vojenskych stroju umisteny blize sobe (narozdil od stroju dopravnich). Jina otazka je provedeni zaverecne ztece a zasahu citlivych bodu - zde se nejedna o vyskove budovy jako v NY. V pripade valecneho konfliktu, by pak byly JE jiste provozovany ve zvlastnim rezimu, nehlede na ochranu ktera je jim poskytovana v dobach miru (viz vzajemne umisteni JE a leteckych zakladen v Ceskych Budejovicich a Namesti) - zde bych podstatny problem nevidel.

  To ze je argumentace ucelova nepovazuji za nic nezdraveho, tyka-li se konkretnich problemu a ma-li dale podnecovat k zamysleni - to tento clanek splnuje.

  Zdravi,

  Oldrich Sklenar
  February 17, 2011 v 11.06
  Pane Mistríku, když oponuji autorovi článku stejně jako vy, tak nejsem místní fanatik? Protože v několika dalších diskusích jsme se absolutně neshodli. Jinak děkuji panu Sklenářovi za komentář, takhle kdyby argumentoval pan Tožička, mohla být naše diskuse jinde. Přesto si myslím, už jen vzhledem k tomu, jak u nás raketově na polích narůstají solární elektrárny, že nám tato plocha bude chybět v zemědělství. Není přece rozumné do budoucna nepočítat s tím, že cena ropy poroste a tudíž dovážené zemědělské produkty se neúnosně zdraží cenou dopravy. Navíc u nás - na Jižní Moravě - se tyhle solární obludy staví na vysoce bonitních zemědělských půdách pod závlahou a z toho by mě jako bývalého zemědělce mohl trefit šlak. Nemluvě o tom, že díky výkupní ceně elektřiny z těchto elektráren vznikla k nim u běžných občanů silná averze, takže pokud projíždějí kolem těchto mnohahektarových panelových ploch, říkají si, kterého zloděje spekulantského to tady zase budeme živit? Takhle to být asi nemělo, ne?
  TT
  February 17, 2011 v 14.22
  Jižní Morava a Podkrušnohoří
  Instalace fotovoltaiky v ČR se díky nečinnosti vlády, parlamentu a příslušných úřadů stala nejlepší evropskou investicí roku 2010. To nemá co dělat s ekologií ani s OZE, ale s hrabivostí našich poslanců a politiků. Lidem, kteří si oprávněně stěžují na ohyzdné megainstalace na polích bych stejně přál pohled na nesrovnatelně rozsáhlejší destrukci krajiny po uhelné a uranové těžbě třeba jen v Podkrušnohoří. Radiací zamořené a opuštěné historické centrum Jáchymova je výmluvným svědectvím pro všechny zastánce jádra a nic na tom nemění ani to, že podobná zvěrstva se dnes nedějí u nás, ale v Gambii či Rusku.
  Úroveň diskuse je skutečně bídná. Na jedné straně tu je napadán autor jako nedouk a je mu předhazován profesor, který profesorem není, ale když je poukázáno na to, že si diskutér neumí ani přečíst vlastní odkaz, je to děsná urážka. Jinému zase vědecké studie připadají jako kecy a tak označí autora za lháře, aniž by si to ověřil.
  Najít studie zmiňované Smržem mi trvalo asi deset minut, aniž bych využil web Eurosolaru, s jehož pomocí by se daly najít snadněji.
  Tady je máte pánové - A pokud jste líní hledat si informace, tak raději o daném tématu nediskutujte - Jak praví klasik: Kdybys mlčel, zůstal bys filosofem.
  http://ibb.gsf.de/homepage/hagen.scherb/KusmierzVoigtScherbEnviroInfoBonn2010.pdf
  http://www.ejcancer.info/article/S0959-8049(07)00855-6/abstract
  February 17, 2011 v 16.21
  Pane Tožička, nechci se již k tématu vracet, ale nepsal jsem, že autor je nedouk, ale dotazoval jsem se na jeho fundovanost k tématu. Je snad chybou, že článek pana Smrže neberu jako jedinou možnou pravdu a zmiňuji stanoviska "neprofesora" Janoucha? Zdevastované krajiny u vás je mi líto, já jsem všemi deseti pro snahu omezit devastaci přírody. Vítám tudíž každou alternativu k současným zdrojům. K mým nectnostem však patří výše zmíněná nedůvěra k jedné pravdě a snaha o vytvoření vlastního názoru z více zdrojů. Nebudu sice mlčícím filosofem, ale s tím se nějak vyrovnám.
  TT
  February 17, 2011 v 18.00
  Jsem rád pane Ševčíku, že mezi námi panuje shoda na tom, že devastace krajiny za účelem zisku pro pár jednotlivců, maskovaná jakkoli bohulibou záminkou, je špatná. Jsem také rád, že jste mi osvětlil Váš vztah k autorovi, který jsem vnímal jako nepatřičně osobní. Diskuse a zpochybňování stanovisek jsou samozřejmě legitimní a je vždy dobré, pokud jsou podpořeny dalšími informacemi, byť i o jejich relevanci, jako o každém vědeckém poznávání, se dá polemizovat.
  SH
  February 17, 2011 v 18.47
  Politická chyba? Koho!
  Pokud vůbec se chce hovořit o nějakých politických chybách ve věci výroby elektrické energie a její dodávky do bytů, pak prvotní takovou politickou chybou je fakt, že tato existenční nezbytnost pro všechny lidi, je jedním z nejlukrativnějších byznysů. Jsem toho náhledu, že učené hádky o zdrojích se povedou tak dlouho, dokud se ten či onen zdroj na planetě nespotřebuje. Nikdo dneska lidi nedonutí, aby se nespotřebovala fosilní paliva, stejně jako jaderná, protože to bude vždycky pro určitou skupinu výhodnější. Až už jich nebude, přestanou i debaty.
  Hrubou chybou u nás je, že proti povýšení fotovoltiky na nejlukrativnější investici, všichni dnes proti ní bouřící odborníci nebyli schopni takového činu, aby vznik lánů panelů zabránili. Pro mne je to jednoznačný důkaz, že sebeodbornější názory bez reálného činu jsou k ničemu.
  Takže!
  Mějte všichni odpůrci jaderné energetiky tu odvahu a zabraňte výstavbě JE činem, ne tlacháním.
  MM
  February 18, 2011 v 21.45
  Vážený pane Tožičko,
  děkuji za odkazy a posunutí diskuse do roviny, která je mi blízká. Dovolil bych si malý komentář k jedné z Vámi citovaných prací a nakonec i obecnější pohled na tématiku JE v dnešní a blízce budoucí společnosti.
  Váš první odkaz si dovoluji ignorovat – nejedná se o vědeckou studii publikovanou v tzv. peer-reviewed periodiku. Druhý odkaz na práci v European Journal of Cancer (EJC) je jistě hoden pozornosti. EJC je časopis věnující se onkologii. Rating časopisu dle WOS je 44 místo ze 166 (166 = nejlepší), což značí podprůměrnost a nabádá tak k jisté opatrnosti. Vědecký tým prováděl tzv. case studii, kdy navázal na jinou studii z roku 1992 , která vyšla statisticky nesignifikantně (Michaelis 1992, Cancer Cause Control). Tým prokázal signifikantní nárůst incidence leukémie u dětí do 5ti let v rádiu do 5ti km od JE. Pomiňme teď, že se jedná o rádius 10x menší než se kterým operuje pan Smrž ve svých tvrzeních. Raději se zaměřím přímo na tuto studii, jejíž PDF mám pro případné zájemce k dispozici. Ze studie není totiž jasné, že se nutně jedná o důsledek rozbíjení atomu. JE představuje totiž v první řadě veliký průmyslový komplex se všemi negativními průvodními jevy (zvýšený provoz, chemikálie, hluk, stres). Navíc se jedná o silně neatraktivní lokalitu k bydlení a lze tedy předpokládat, že obyvatelé bezprostředního okolí JE budou spíše patřit k méně majetným vrstvám. Rozdíly v životních návycích majetných a nemajetných občanů jsou neoddiskutovatelný fakt s výrazným vlivem na lidské zdraví. Navíc se jedná o místo s vysokou hustotou vedení velmi vysokého napětí o jehož vlivu na lidské zdraví a souvislosti s leukémií u dětí se taktéž vedou vědecké spory. I přes tyto výhrady mne výsledek studie překvapil a myslím, že po jejím potvrzení více nezávislými studiemi by se měly zpřísnit hygienické normy.

  Filipika nad dopadem přítomnosti JE na lidské zdraví (nemluvíme-li o havárii) je však do značné míry vedlejší a navíc způsob jakým byl tento argument použit panem Smržem je nehoden vzdělaného a kriticky smýšlejícího publika. Stále tedy trvám na tom, že nekritický souhlas s textem pana Smrže vyžaduje dle mého názoru jistou míru fanatického zápalu jak jsem poněkud neuhlazeně podotkl v mém prvním příspěvku.
  Mnohem zásadnějším problémem, který je v podobných textech (například i u pana Beránka) obcházen, je odmítání vidět elektrickou energii v širších souvislostech než je svit žárovky. Tedy nevnímat ji ve Wattech ale v Joulech. Pokud s vážnou tváří hlásám, že JE musí co nejdříve pryč ohrožuji tímto přírodu a životy miliónů ba možná miliard lidí. Uvedu několik příkladů:

  Scénář:
  Dojde zemní plyn. Jak dlouho vydrží zásoby uhlí a taky lesy ČR. Jsou JE větší zlo než bezlesá krajina plná povrchových dolů?

  Dojde ropa. Jak budeme řešit zásobování a výrobu jídla? V současnosti na jeden joul, který sníme v potravinách je třeba 10ti joulů z ropy. Kde je vezmeme?

  Opravdu někdo z Vás věří, že svět s jeho 7mi miliardami lidí a miliardou aut můžeme uživit, ošatit a zateplit jen z obnovitelných zdrojů? Ekologické hnutí zatím nejsou schopny ani lidi donutit aby přestali jezdit ve stále větších vozech. Raději chtějí vypnout jednu z mála fungujících alternativ za fosilní zdroje. Než nad utopickou pitomostí raději budu diskutovat nad nápadem jež jsem avizoval v odkazu v prvním příspěvku. Tedy přestat stavět velmi nákladné vysokokapacitní atomové zdroje a raději přejít na síť drobných reaktorů.
  TT
  February 20, 2011 v 19.14
  Pavěda
  Pane Mistríku, to co předvádíte, je klasická česká pavěda ;-)). Kdybyste si dal práci, našel byste tuto studii zveřejněnu i v jiných mezinárodních časopisech. Chcete zase poslat linky?Pokud chcete tedy použít toto hodnocení, musel byste uvést všechna zveřejnění, WOS hodnocení vydavatele, udělat průměr - no a pak zjistíte, že je to celé nesmysl, viďte?

  Stejně grygarovsky pavědecké je, když někoho obviníte z nějakého výroku a pak se s ním hádáte. Smrž netvrdil, že leukémie u JE je dána nějakým rozbíjením atomu. Jenom to, že bydlení v blízkosti JE je dost nebezpečné a to je, že ano?.

  Nicméně postrádám nějaký WOSem vysoce ratigovaný článek, co uděláme se zamořeným Jáchymovem, nebo Ralskem? A jak budeme dále bezpečně těžit uran v Rolné či jinde.
  No ale je dojemné, že budete požadovat vyšší hygienické normy - aspoň vás Smržův článek přivede k nějaké rozumné akci, i když tyto informace jste mohl mít už pět let...

  Ale nejlepší z vašeho rozsáhlého elaborátu je pavědecké vyvrcholení v KDYBYstických scénářích. Takový nesmysl jsem nečetl už dlouho :-))) Ale pobavil jste mě. Pominu nesmyslnou predikci, že dojde ropa, plyn, a nedojde uran.
  Ovšem mě by zajímalo, kdo se baví o uživení 7 miliard lidí? Polovina z nich nemá žádný přístup k elektrice a rozhodně ho nebude mít z jaderné energie a to ani z malých reaktorů.

  Tři pětiny obyvatel planety používají jako hlavní zdroj energie biomasu. Ani těm energie z JE nepomůže. A paradoxem je,
  že odlesnění je největší v okolí měst, kam se dodává dřevěné uhlí, které je pro chudé levnější než elektřina na vaření.

  Téměř polovina obyvatel o planety má s energií z ropy jen nepřímé zkušenosti a jen zřídka konzumuje jídlo, které by s ropou mělo něco společného (v hnojivech, pesticidech, zpracování)...

  Prosím, než budete vyprávět takové naivní báchorky, zjistěte si o tom něco.

  A ekologické hnutí má někoho k něčemu nutit? Ale jděte.

  Nakonec jediný argument, kterému je možno logicky rozumět je ten, že pro vás je každý odpůrce vašich názorů zabedněnec a fanatik.

  Diskusi zdar!
  February 20, 2011 v 21.40
  Bílá lež, hnusná lež a statistika
  Je statisticky dokázáno, že v okruhu pěti metrů kolem postele umírá mnohonásobně více lidí než v jaderných elektrárnách. Proto kdo chce být dlouho živ, měl by místo v posteli spát v Temelíně.

  Milan Smrž dělá hrubou politickou chybu, když ve článku, kterým zcela zjevně hájí své vlastní obchodní zájmy, nedbá na řádnou citaci zdrojů. Perlou jsou „Předpovědi světového jaderného vývoje vytvořené přední evropskou prognostickou organizací‟ — proč Milan Smrž tuto organizaci nejmenuje, aby si čtenář mohl ověřit a sám posoudit, zda je ta organizace opravdu přední a skutečně prognostická?

  KiKK studii cituje Milan Smrž aspoň s letopočtem 2007, a to už umožňuje nejít ji Googlem: http://www.bfs.de/en/kerntechnik/kinderkrebs Mělo by jít o vcelku věrohodný zdroj a ve studii byl údajně prověřován vliv jiných známých rizikových faktorů. Sama statistika ovšem neřeší původ nalezené závislosti, mechanismus účinku. Navíc zrovna hypotéza Martina Mistríka, že v blízkosti jaderných elektráren nehrozí vůbec žádné nebezpečí, jen tam bydlí lidé, kteří méně dbají o zdraví, zřejmě testována nebyla. Podobně si mohu vymyslet prakticky opačnou hypotézu: V registru nádorových onemocnění dětí je výrazně větší výskyt případů z okolí jaderných elektráren, protože rodiče z okolí jaderných elektráren nechávají děti častěji testovat na nádorová onemocnění.

  Na statistiku prokazující zvýšené riziko leukémie mezi dětmi do pěti let v okolí jaderných elektráren musí navázat výzkum toho, co a jak přesně ono riziko zvyšuje. Proč se to například týká jen dětí do pěti let? (To by, mimochodem, vysvětlovala moje z prstu vycucaná hypotéza, že kolem jaderných elektráren dávají rodiče děti častěji vyšetřit, a tak se nádor nebo leukemie najdou dřív; samozřejmě se dá očekávat, že takhle jednoduché to nebude, protože tohle už přece musel někdo prověřit.)

  Odpověď na otázku, zda je třeba kvůli studii KiKK zavírat jaderné elektrárny nebo evakuovat jejich okolí, závisí na tom, jak celkově velký ten zvýšený výskyt nádorů kolem nich je. I bez hlubšího studia si dovoluji odhadnout, že kdybychom chtěli vážně bojovat proti zdravotním rizikům, měli bychom nejdřív zavřít pár podniků na ostravsku, a pak ještě přinejmenším uzavřít pražskou magistrálu.

  Loňské studie, podle nichž se kolem jaderných elektráren rodí více chlapců, už jsou zase citovány nedohledatelně. Navíc Milan Smrž cituje pouhé zjištění, že je kolem jaderných elektráren větší poměr narozených chlapců k holčičkám než jinde, a hned z toho vyvozuje, že jaderné elektrárny zabíjejí holčičky: nijak se neobtěžuje doložit to dokonce ani statistikami celkové porodnosti a potratovosti. Co když jaderné elektrárny nějak magicky zvyšují šanci na početí chlapce?

  Statistika je věc značně gumová a nejednoznačná, člověk si nikdy nemůže být jist, co přesně z ní vyplývá. V textu zjevně předpojatého autora lze bez velmi podrobného ověření důvěřovat jen takovým statistikám, jejichž závěry mluví proti zájmům autora.
  February 20, 2011 v 22.02
  Generálem po bitvě
  Dnes Milan Smrž jasně vidí, že naši politici udělali chybu, když nechali dotovat solární elektřinu výrazně více než Němci, a navíc nezvýhodnili malé elektrárny na vlastní střeše oproti velkým fotovoltaickým farmám a instalace v průmyslových zónách oproti panelům na poli. Před rokem http://www.denikreferendum.cz/clanek/1804-ceska-republika-brzdi-rozvoj-obnovitelne-energetiky už věděl, že malé elektrárny by se měly zvýhodnit, ale přemrštěnou cenu ještě nekritizoval. V roce 2009 dokonce tepal jen neochotu Čechů připlácet si za fotovoltaickou elektřinu http://www.denikreferendum.cz/clanek/92-prilis-draha-energie

  A co psal Milan Smrž v době, kdy poslanci schvalovali problematický zákon 280/2005 Sb.? V komentáři a pozměňovacích návrzích http://www.eurosolar.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2005032503 varoval před problémy s biomasou a zbytečnými dotacemi velkým vodním elektrárnám, ale o fotovoltaice a nebezpečí velkých solárních farem na polích se nezmínil ani slovem. Po přijetí zákona pak nevaroval před přílišnými dotacemi, ale podepsal dopis premiérovi http://www.eurosolar.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2005052401 se žádostí, aby dotace byly dost vysoké.

  Klíčová otázka tedy zní: Je to, co píše Milan Smrž dnes, promyšleno lépe? Dají-li politici na něj, nevymstí se to během příštích pěti let podobně jako úprava z roku 2005?
  TT
  February 21, 2011 v 0.22
  Vzhůru do boje
  Milovníkům jaderné energie bych doporučil obléknout si nějakou slušivou uniformu, odbarvit si vlasy na blond jako generál Custer a vyrazit zmasakrovat ty poblázněné fanatiky co nechtějí jadernou energetiku. Začít by měli u indiánů Navajo, kteří se dosud potýkají se zamořeným územím a brání se další těžbě. Pak by se mohli obrátit třeba do Nigeru, kde dva z deseti největších dolů uranu stále blokují tuaregové, kterým se také nelíbí zamořené potoky a krajina.

  U nás se naštěstí můžeme vozit po fotovoltaice a tak tyto bojovníky za krásnou a bezpečnou budoucnost nemusí trápit ani uranem zamořené podzemní vody v Ralsku, jejichž sanace přijde minimálně na 50 miliard z kapes daňových poplatníků jako dotace JE.

  A ještě jednou - studie o ubývajících dívkách v okolí JE:
  http://ibb.gsf.de/homepage/hagen.scherb/
  KusmierzVoigtScherbEnviroInfoBonn2010.pdf
  Načítá se to pomalu...
  February 21, 2011 v 1.49
  Pro pana Tožičku:
  A co byste doporučil těm, kteří nevědí, jestli je lepší JE nebo hromada větrníků všude kolem? Asi by neměli vůbec takové články a diskuze číst, že?
  February 22, 2011 v 0.38
  Zabít Zelené je málo
  Vážený pane Tožičko, postřílet protijaderné aktivisty je zajímavý nápad. Nesete velkou část zodpovědnosti za to, že jaderné elektrárny se staví jako obří kolosy, místo aby každé větší město mělo malý reaktor zajišťující zároveň elektřinu a teplo. Kdo by se chtěl u každého města hádat s ekohysteriky? Za prosazení proti Vám nestojí nic menšího než Temelín — což neprospívá ani rozvodné síti ani energetické bezpečnosti.

  Problém je, že zabít Vás je málo. I po vybití všech protijaderných aktivistů by zůstali vojáci, jaderná bezpečnost a nešíření jaderných zbraní. Malé jaderné reaktory jsou technicky ideální, ale politicky naprosto neprůchodné, a to i bez Vašeho přispění. Budoucnost místní a osobní energetiky nebude jaderná, dokonce ani bez Vás, Smržů, Patočků a Beránků: žádný stát na světě Vám nedovolí mít doma v komoře něco, z čeho se třeba jen teoreticky dá vyrobit atomová bomba.

  Kdyby se Milan Smrž místo pohádek o grid parity a pomlouvání konkurence zaměřil na věcný rozbor toho, co si může člověk pořídit, aby byl energeticky soběstačný, možná by získal více zákazníků a vypadal jako menší šarlatán.

  Zrovna teď, když se z Tuniska šíří vlna lidových bouří, vidíme, jak vlády v zoufalé snaze ji zastavit vypínají počítačové, telefonní a elektrické sítě. Člověk může mít místo telefonu vysílačku a může se bezdrátově zapojit do amatérské sítě nezávislé na komerčních informačních dálnicích, jako je CZFree Net http://czfree.net/ , ale když vláda vypne proud, je veškerá elektronika na nic. Ledaže bychom pro ni měli vlastní zdroj. A pro takový případ je celkem jedno, jak účinný, výhodný nebo čistý ten zdroj je, záleží jenom na tom, jak je dostupný, jak snadno a rychle jím můžeme nahradit elektřinu ze sítě, když nám ji někdo mocný odpojí, a jak dlouho nás vydrží zásobovat, abychom za prvé přežili a za druhé udrželi spojení mezi sebou navzájem a se zbytkem světa.

  Nebylo by vhodné opustit mýtus obnovitelných zdrojů, změnit způsob pohledu a pustit se do budování, decentralizované, místní, komunitní a osobní energetiky?
  K mýtu obnovitelných zdrojů se, pane Macháčku, asi chtě nechtě vrátíte poté, co Vám dojdou ty neobnovitelné, kteréžto riziko je naznačeno už jejich pojmenováním.
  Co se týče toho, jak dlouho Vám onen místní jaderný zdroj vydrží při nějakém tom povstání, tak na to je jednoduchá odpověď - tak dlouho, dokud budete mít uran (ten se asi bude dostávat na příděl, že? nebo volně kupovat na trhu? ostatně, bezpečnostní problém jste naznačil sám), ale ještě spíš tak dlouho, dokud nepřijde armáda, aby Vám tu elektrárničku prostě odstavila. Na rozdíl od baterek ji totiž asi těžko schováte...
  Chci říct, že asi moc nepomůže vnášet do debaty argumenty, které jsou s jádrem sporu dost mimoběžné.
  MM
  February 22, 2011 v 23.48
  Celá ta debata se dost blbě vymkla. Pan Tožička na svůj infantilní příspěvek pojmenovaný „Vzhůru do boje“ dostal jinou infantilnost od pana Macháčka a namísto seriózní diskuse tady máme frašku. Síť drobných reaktorů neznamená reaktor do každého baráku a už vůbec ji nelze brát jako alternativu pro osobní energetickou soběstačnost. Rozumně navržená a perfektně jištěná mi však přijde jako zajímavá možnost pro řešení přechodného období energetického nedostatku, který lze v blízké budoucnosti očekávat. Je jasné, že uranu či thoria také není nekonečně mnoho, nicméně mohlo by ho být dost na to aby společnost zvládla přechod k obnovitelným zdrojům a/nebo jaderné fúzi bez závažných ztrát ať už na kvalitě života či na životech vůbec. Faktem zůstává, že elektřinu potřebujeme, také potřebujeme v zimě si zatopit a taky nějak zasadit, pohnojit a sklidit. Energetická náročnost dnešního světa je enormní a stále roste. Zodpovědnost v takové situaci velí dělat kompromisy a hledat racionální, nikoliv ideologická řešení. Tedy tlačit lidi k úsporám a připravovat se na významné výpadky v energetickém mixu. Podpora obnovitelných zdrojů by v takovém scénáři měla zákonitě doprovázet podporu těch jaderných.

  Na závěr ještě reakce pro pana Tožičku
  Označil jste mne za klasického českého pavědce což se mne docela dotklo, protože vědou se živím a snažím se ji dělat poctivě. Nejprve jsem Vaši invektivu pro její nízkost nechtěl vůbec komentovat, ale nejsem si jist nakolik je právě ta Vaše pavědeckost jasná i místním čtenářům proto ji chci zdůraznit.
  i) Studie jednou publikovaná v peer-reviewed periodiku jako ta, kterou jsem si dovolil zhodnotit, nemůže být otištěna v jiném. Jednalo by se o vědecký podvod. Nechápu tedy Vaši větu: „Kdybyste si dal práci, našel byste tuto studii zveřejněnu i v jiných mezinárodních časopisech“
  ii) Má snaha kriticky přistupovat k publikovaným informacím je zcela legitimní a ukazatele jako například impakt faktor a pozice časopisu a také kvalita výzkumného týmu není možné při formování názoru jen tak ignorovat. Na tom není nic pavědeckého – naopak svědčí to o jisté pokročilé úrovni v přístupu k informacím a hlavně k hledání pravdy.
  iii) Panu Smržovi jsem nic nepodsunul. Je přeci jasné v jakém kontextu ve svém textu hovoří o jaderných elektrárnách. Myslí tím místo kde se štěpí uran se všemi průvodními jevy tento proces doprovázející (tedy hlavně vznik ionizujícího záření). Nekritizuje přeci indiferentní průmyslový objekt.
  iv) Uran jistě dojde také, ale později. To je právě podstata věci, která Vám (že by účelově?) uniká.
  v) Prudký růst světové populace koreluje se spotřebou fosilních zdrojů energie (ropy, plynu,uhlí) a o tom, že tento růst podmiňuje málokdo pochybuje. V soběstačném cyklu nezávisle na elektrické energii, hnojivech, pesticidech, autech, traktorech a jiných technologiích dnes žije mizivé procento lidí. V kterém století to probůh žijete?
  TT
  February 27, 2011 v 16.49
  Fanatismus jádra
  Pane Mistríku, je mi líto, že neumíte diskutovat. A obviňujete jiné ze lži, podvodů, fanatismu a infantility, kdykoli Vám dojdou argumenty. A to je vážně trapné.
  Studie o rakovině samozřejmě byla publikována nejen v EJC ale i IJC. Ale to, že neumíte hledat odbornou literaturu, jste tu již několikrát prokázal...
  A na závěr Vaše eminentní společenská negramotnost z posledního odstavce. Žijeme sice v jednadvacátém století, ale 1,4 miliardy nemá co jíst a 20 % žije v extrémní chudobě. Tři čtvrtiny z nich žijí hlavně ze subsistenčního zemědělství a jako hlavní zdroj energie mají palivové dřevo a zvířecí trus. To je prostě fakt, který k vám z ČT nepronikne. Ale každý šestý člověk na téhle planetě, který nemá přístup k moderní energii a efektivnímu zemědělstí je pro Vás mizivý.
  Bohužel se už podle slovníku zastánců jádra se ukazuje, že se jedná o dogmatiky a lidi, kteří nejsou schopni diskutovat, ale pouze urážet a obestírat se falešnými tituly, aniž by dokázali vyvrátit jediný fakt.
  No ale kdy se pánové přestěhujete do historického jádra Jáchymova. Když už tak rádi dotujete jaderný průmysl a jeho následky, mohli byste tomu ještě pomoci tím, že budete bydlet ve stejných podmínkách, jako většina těch, kteří dodávají uran, do mnohem dotovanějšího jaderného průmyslu, než kdy budou OZE.
  A tam byste se mohli společně učit slušnosti, otevřené diskusi a vědecké argumentaci.
  MS
  February 28, 2011 v 9.30
  Vážení diskutující, děkuji za Vaše podněty a pokusím se na ně reagovat:
  Vážený pane Macháčku:
  - asi se Vám nepodaří najít firmu, kterou se podle Vás vlastním a jejíž obrat se svými články snažím
  zvýšit. Z prostého důvodu - žádnou takovou nemám. Pakliže se domníváte, že Eurosolar je onou firmou podívejte se laskavě na výroční zprávy, které jsou uvedeny na našem webu. Pravděpodobně se domníváte, že za vším stojí peníze. Ne tak vždy a ne u mě.

  - k oné známé prognostické firmě: jedná se o rakousko-švýcarsko-německou firmu PROGNOS, A.G.; v memorandu (s prakticky identickým textem) na www.eurosolar.cz je na ní odkaz; v Referendu nepovažuji za smysluplné uvádět v textu odkazy. Není to vědecký časopis. Kdo chce, zeptá se.

  - otázka proč jsme neprotestovali je namístě. S tím souhlasím. Dnes bych to udělal. Ale nepřipojili jsme se k protestům ohledně uplatnění celých 5% degrese zvýhodněné výkupní ceny, jak učinila většina tuzemských fotovoltaikou se živících subjektů. Z principu je však otázka, proč jsem něco neudělal přinejmenším manipulativní. Promiňte to přirovnání, když jsem před pár lety podlezl policejní pásky a stál proti kordonu těžkooděnců na Nuselském mostě s cedulí proti budoucím ropným válkám NATO, přišel ke mě chlápek (asi tajný) v kožené bundě barvy psího lejna a zeptal se "...a co jsi dělal, když Rusové napadli Afganistan?" - nemyslím to nijak osobně.

  - pohádky s grid parity? Spíše pohádky o jaderném boomu, jste pravděpodobně chtěl napsat. Prognostikovaný cíl jaderného průmyslu nebyl dosažen - v roce 1974 předpovídala IAEA na rok 2000 4500 GW instalovaného výkonu, dnes jsme zhruba na 9%. A naopak, obnovitelná energetika předčila v Evropě mnohé předpoklady. Například IEA předpověděla roku 2002 64 GW větrné energie až na rok 2027, ale tohoto výkonu bylo dosaženo za pouhých 6 let. Zmýlila se tedy o 19 let. S fotovoltaikou je to podobně. Čínští výrobci (vím, kašlou na ekosociální aspekty, zřetelně se ale lepší) prodávali loni v bezcelní zóně v Mongolsku Wp fotovoltaiky za cca 0,6 USD, tj.1 kWp za cca 10000 Kč; s tím byste u nás dosáhl grid parity již letos. Evropští výrobci se tomuto cenovému trendu budou muset přizpůsobit, nebo zaniknou. S grid parity se běžně počítá (např.Rolad Berger, Strategy Consultants) v roce 2013 a v roce 2017 si první domácí systémy s 60% vlastní spotřeby FV proudu vystačí bez zvýhodněné výkupní ceny. To je osm let před plánovanou dostavbou JETE.

  - malé decentrální jaderné elektrárny - zřejmě máte na mysli něco jako Hyperion. Jaké přináší výhody? Kolika lidem poskytne práci? Kde se budou brát každých 5 let prostředky na nákup nové náplně, a hlavně proč, když každý region má dost své energie? Budou-li po evropských silnicích a tratích jezdit tuny uranu, budou také s každou zásilkou jezdit policejní kordony? A majitelé Hyperionu budou s láskou přispívat v daních svým spoluobčanům na obživu, kterou by mohli mít nastálo, kdyby provozovali městské nebo občanské bioplynky či sluneční nebo větrné zdroje? To považujete za racionalitu?

  - mýty obnovitelné energie? Kdo jsou starostové obcí a měst, kteří chtějí v Německu a v Rakousku 100% OE, třeba Schwäbisch Hall s téměř 38 tis. obyvateli, který chce mít 100% obnovitelné energie do 2030? Tento měsíc byl vyhlášen berlínskou Agenturou pro obnovitelné zdroje komunitu měsíce. Jsou to podle Vás všechno mytičtí zbloudilci? Jak jsem měl možnost mnohé poznat, jsou to naopak lidé pevně stojící na zemi.
  -------------------------------------------------------------------------------------
  Vážený pane Nováku:
  - ke 160 větrným elektrárnám a milionu aut: co budeme dělat, když se přestanou točit? Jedná se o bilanční příměr. Co děláme, když se zastaví blok JETE? To je 1GW zdroj. V rámci obnovitelných energií se vždy uvažuje o mixu jednotlivých zdrojů a možností : vítr, slunce, biomasa, geotermie , které budou v budoucnu komunikovat a předávat informace o výrobě zásobách, spotřebě a případně ceně;

  - výkyvy fotovoltaiky samozřejmě existují, ale docela dobře pokrývají polední špičku, a když nesvítí vůbec, nastupují jiné OZE, regulace a řízení spotřeby tam, kde to její charakter dovoluje, například u chlazení, ohřevu, ale i některých technologických procesech, rovněž viz simulační programy (jeden máme na webu), či Energy Rich Japan nebo virtuální elektrárna, kterou provozoval Frauenhoferův institut.

  -------------------------------------------------------------------------------------
  Vážený pane Mistríku:
  - skutečnost zvýšené nemocnosti malých dětí do 5 let v okolí jaderných elektráren byla přijata Mnichovským ústavem pro bezpečnost záření (BSF) obdobnou formulací, kterou jsem uvedl v článku. Byla přijata i mezinárodní organizací IPPNW (lékaři proti jadernému nebezpečí), která se rovněž vyjádřila, že málo která epidemiologická studie byla provedena tak dobře a pečlivě. Riziko onemocnění klesá se vzdáleností od elektrárny a je zvýšené až do vzdálenosti 50 km. To bylo konstatováno s věrohodností 95% u německých jaderných elektráren. Epidemiologie zjišťuje, ale nevysvětluje, na to si ještě počkáme. Jestli mě kvůli tomu, že se odvolávám na instituce považujete za demagoga, tak mě to mrzí;

  - určitě jsem nikde neprosazoval fosilní zdroje oproti jaderným, jedinou cestou je spolehnout se na trvalé, neškodící a nezneužitelné zdroje, to je sluneční energii a její formy, plus energie geotermální;

  - ano opravdu si myslím, že je možné svět zásobovat obnovitelnou energií, jinak bych se v této věci neangažoval, zakladatelé Eurosolaru (H. Scheer, H.J.Fell) si to mysleli již koncem 80. let minulého století, kdy tuto společnost zakládali, jinak existuje mnoho iniciativ (např. unendlich-viel-energie) a studií, např. Jacobsona a Delucchiho publikovaná ve Sciam.

  -------------------------------------------------------------------------------------

  Vážení diskutéři, na oplátku by mě zajímaly vaše argumenty pro jádro, podle mého existuje jen jediný, svědčící pro tuto energetickou technologii. Ale o tom, až na závěr dalšího článku, který připravuji.
  + Další komentáře