Aprílový žert rektora Zimy? Karlova univerzita hazarduje se svojí pověstí

Václav Cvrček, Tomáš Herben, Václav Štětka, Jan Trlifaj

Čtveřice akademiků v komentáři protestuje proti jmenování Alice Němcové Tejkalové docentkou, neboť jsou přesvědčeni, že nesplnila základní náležitosti. Obávají se o pověst Univerzity Karlovy.

„Rozhodli jsme se proto apelovat na rektora Zimu, aby návrh na jmenování Alice Němcové Tejkalové postoupil k projednání Vědecké radě Univerzity Karlovy, jak mu umožňuje vysokoškolský zákon a jak je v podobně sporných případech zvykem. Výzvu, odeslanou rektorovi na Nový rok, podepsalo přes čtyřicet akademiků Univerzity Karlovy napříč pěti fakultami, většina z nich s profesorskými tituly.“ Foto VitVit, WmC

Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima jmenoval k 1. dubnu Alici Němcovou Tejkalovou docentkou v oboru kinantropologie. Na této zprávě by za normálních okolností nebylo nic pozoruhodného, habilitačních řízení se na univerzitě odehrávají desítky ročně. Kromě dalších náležitostí, definovaných vysokoškolským zákonem i univerzitními předpisy, mají ale společné to, že probíhají v oboru, ve kterém dotyčný uchazeč či uchazečka o docentský titul pedagogicky i vědecky působí. To není případ doktorky Němcové Tejkalové, děkanky Fakulty sociálních věd UK a do roku 2018 členky Kolegia rektora, která přednáší a odborně se profiluje v oblasti žurnalistických a mediálních studií.

Její habilitační práce je tvořena šesti publikovanými texty, z nichž polovina se věnuje problematice žurnalistiky a sportu, zbylé tři se týkají výlučně žurnalistiky a ani okrajově se nezabývají sportem, pohybem či dalšími tématy, která souvisejí s výzkumným zájmem oboru kinantropologie. Publikační aktivity doktorky Němcové Tejkalové, které byly již před několika lety předmětem kontroverzí v souvislosti s kauzou predátorských časopisů, jsou dle jejího veřejného odborného profilu na stránkách Google Scholar rovněž směřované primárně do oblasti médií a žurnalistiky. Ty, které se zabývají sportem, nedosahují ani z poloviny minimálního počtu, který po uchazečích o docenturu vyžaduje Univerzita Karlova.

O důvodech, které vedly doktorku Němcovou Tejkalovou k rozhodnutí ucházet se o habilitaci v oboru, pro který prokazatelně postrádá odbornou kvalifikaci, můžeme jen spekulovat. V každém případě je zřejmé, že habilitační řízení na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK provázela řada nesrovnalostí, včetně problematických posudků habilitační práce, která svojí délkou i jazykovou kvalitou neodpovídají standardům běžným na Univerzitě Karlově.

Rozhodli jsme se proto apelovat na rektora Zimu, aby návrh na jmenování Alice Němcové Tejkalové postoupil k projednání Vědecké radě Univerzity Karlovy, jak mu umožňuje vysokoškolský zákon a jak je v podobně sporných případech zvykem. Výzvu, odeslanou rektorovi na Nový rok, podepsalo přes čtyřicet akademiků Univerzity Karlovy napříč pěti fakultami, většina z nich s profesorskými tituly.

Ačkoli Kolegium rektora, které návrhy na jmenování posuzuje, dne 25. ledna řízení doktorky Němcové Tejkalové přerušilo, o dva měsíce později již stejný orgán jmenování doporučil. Toto rozhodnutí nebylo žádným způsobem vysvětleno a rektor Zima na naši výzvu do dnešního dne nijak nereagoval.

Jmenování docentem je podle vysokoškolského zákona v kompetenci rektora. Mělo by ale být výsledkem transparentního procesu, respektujícího univerzitní kritéria, standardy a zvyklosti.

Jsme přesvědčeni, že v případě habilitačního řízení doktorky Němcové Tejkalové byly tyto standardy hrubým způsobem porušeny, a že její jmenování představuje významné znevážení docentského titulu na nejstarší české univerzitě, která tím dává najevo, že tuto prestižní vědecko-pedagogickou hodnost je možné získat i v oboru, pro který uchazeč nesplňuje základní kvalifikační předpoklady. Je nasnadě, že toto rozhodnutí může vést k ohrožení reputace Univerzity Karlovy jako instituce usilující o vědeckou excelenci.

Že Alice Němcová Tejkalová byla docentkou kinantropologie jmenována právě na „apríla“, je samozřejmě jen shoda okolností, charakter celé kauzy ale bohužel dokresluje výstižně. Jen ten úsměv nad tímto nezamýšleným aprílovým žertem bude mít jistě pro řadu kolegů, kteří se k docentuře dopracovali standardní cestou v oboru svého vědeckého a pedagogického působení, poněkud hořkou příchuť.